80/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2008 do 31.12.2011

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

80
ZÁKON
z 15. februára 2008,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení zákona č. 15/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 191/2007 Z. z. a zákona č. 659/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 2 sa spojka „a“ pred slovom „dodávanie“ nahrádza spojkou „alebo“.
2.
V § 7 ods. 2 úvodnej vete sa spojka „a“ pred slovom „distribúcia“ nahrádza spojkou „alebo“.
3.
V § 7 ods. 3 písm. b) sa vypúšťa slovo „alebo“.
4.
V § 7 ods. 3 písm. c) sa bodka za slovom „cudzine“ nahrádza čiarkou a vkladá sa slovo „alebo“.
5.
V § 7 sa odsek 3 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
je dodávaná formou samodoručovania a výmeny dokumentov.“.
6.
Príloha k zákonu znie:
„Príloha k zákonu č. 507/2001 Z. z.
v znení zákona č. 80/2008 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/67/ES z 15. decembra 1997 o spoločných pravidlách rozvoja vnútorného trhu poštových služieb Spoločenstva a zlepšovaní kvality služieb (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 3; Ú. v. ES L 15, 21. 1. 1998) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/39/ES z 10. júna 2002 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 4; Ú. v. ES L 176, 5. 7. 2002).“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2008.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.