649/2008 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

649
VYHLÁŠKA
Ministerstva školstva Slovenskej republiky
zo 17. decembra 2008
o účele použitia príspevku na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky podľa § 107 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
Príspevok na skvalitnenie podmienok na výchovu a vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia možno použiť na úhradu nákladov
a)
na mzdy asistentov učiteľa pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia na sociálne poistenie a poistného na povinné verejné zdravotné poistenie,
b)
na vybavenie miestnosti určenej na prípravu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia na vyučovanie
1.
didaktickou technikou,
2.
učebnými pomôckami,
3.
kompenzačnými pomôckami,
c)
spojených s účasťou žiakov na aktivitách podľa osobitného predpisu,1)
d)
spojených so vzdelávaním žiakov v špecializovaných triedach,2)
e)
spojených so zabránením prenosu nákazy prenosného ochorenia, ktorým je pedikulóza.3)
§ 2
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. januára 2009.
Ján Mikolaj v. r.
1)
§ 30 ods. 7 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
2)
§ 13 ods. 5 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole.
3)
§ 2 písm. k) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 140/2008 Z. z.