583/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2009 do 31.10.2010

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

583
ZÁKON
z 3. decembra 2008
o prevencii kriminality a inej protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Základné ustanovenia
§ 1
Tento zákon ustanovuje organizáciu a pôsobnosť orgánov verejnej moci v oblasti prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti a upravuje poskytovanie dotácií zo štátneho rozpočtu (ďalej len „dotácia“) na financovanie projektov v uvedenej oblasti.
§ 2
Každý je povinný podľa svojich možností a schopností konať tak, aby predchádzal alebo zamedzil vzniku a šíreniu kriminality a inej protispoločenskej činnosti.
§ 3
Na účely tohto zákona sa rozumie
a)
prevenciou kriminality cieľavedomé, plánovité, koordinované a komplexné pôsobenie na príčiny a podmienky, ktoré vyvolávajú alebo umožňujú kriminalitu a inú protispoločenskú činnosť, s cieľom ich predchádzania, potláčania a zamedzovania; to sa vzťahuje aj na prevenciu inej protispoločenskej činnosti,
b)
kriminalitou konanie, ktoré je trestným činom,
c)
inou protispoločenskou činnosťou konanie, ktoré je priestupkom alebo iným správnym deliktom; za inú protispoločenskú činnosť sa považuje aj konanie, ktoré nie je priestupkom alebo iným správnym deliktom, ale pôsobí negatívne na spoločnosť.
§ 4
Orgány verejnej moci v oblasti prevencie kriminality
(1)
Pôsobnosť v oblasti prevencie kriminality vykonávajú
a)
vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“),
b)
ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy (ďalej len „ministerstvo“),
c)
obvodné úrady v sídlach krajov a iné miestne orgány štátnej správy,
d)
ostatné orgány verejnej moci.
(2)
Orgány verejnej moci uvedené v odseku 1 predchádzajú kriminalite a inej protispoločenskej činnosti najmä tým, že v rozsahu svojej pôsobnosti ustanovenej osobitnými predpismi pôsobia na dodržiavanie zákonnosti fyzickými osobami a právnickými osobami.
§ 5
Vláda
(1)
Vláda
a)
prijíma koncepčné a koordinačné opatrenia v oblasti prevencie kriminality,
b)
schvaľuje stratégiu prevencie kriminality ako základný programový dokument, v ktorom určuje na príslušné obdobie ciele, priority a úlohy v oblasti prevencie kriminality a spôsoby ich uskutočňovania,
c)
schvaľuje hodnotiacu správu o plnení úloh vyplývajúcich zo stratégie prevencie kriminality.
(2)
Rada vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality (ďalej len „rada“) je stály poradný, iniciatívny, koordinačný a odborný orgán vlády pre oblasť prevencie kriminality. Predsedom rady je minister vnútra Slovenskej republiky a podpredsedom rady je minister spravodlivosti Slovenskej republiky. Ďalších členov rady vymenúva a odvoláva vláda na návrh ministra vnútra Slovenskej republiky.
(3)
Rada v oblasti prevencie kriminality najmä
a)
predkladá vláde na schválenie návrh stratégie prevencie kriminality,
b)
predkladá vláde na schválenie hodnotiacu správu o plnení úloh vyplývajúcich zo stratégie prevencie kriminality za predchádzajúci kalendárny rok,
c)
koordinuje činnosť krajských koordinátorov pre prevenciu kriminality na obvodných úradoch v sídlach krajov,
d)
zverejňuje na internetovej stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“) výzvy na predkladanie projektov, schvaľuje projekty a schvaľuje poskytnutie dotácií na ich financovanie do 31. marca príslušného kalendárneho roka; pritom prihliada predovšetkým na priority uvedené v stratégii prevencie kriminality,
e)
spolupracuje s medzinárodnými organizáciami a inými zahraničnými inštitúciami.
(4)
Rada je kontaktným miestom v rámci Európskej siete na prevenciu kriminality.1)
(5)
Členstvo v rade je čestné.
(6)
Podrobnosti o zložení rady a o jej úlohách a činnosti upravuje štatút rady, ktorý schvaľuje vláda.
(7)
Činnosť rady organizačne a administratívne zabezpečuje ministerstvo vnútra.
Ministerstvo
§ 6
(1)
Ministerstvo v oblasti prevencie kriminality v rozsahu svojej pôsobnosti ustanovenej osobitnými predpismi
a)
rozpracúva stratégiu prevencie kriminality a predkladá rade správu o plnení úloh vyplývajúcich zo stratégie prevencie kriminality za predchádzajúci kalendárny rok,
b)
zisťuje príčiny kriminality a inej protispoločenskej činnosti, analyzuje ich a prijíma opatrenia na odstránenie týchto príčin,
c)
môže vypracúvať vlastné projekty,
d)
môže zverejňovať na svojej internetovej stránke výzvy na predkladanie projektov; na základe výziev schvaľuje projekty, schvaľuje poskytnutie dotácií na ich financovanie a uzatvára zmluvy o poskytnutí dotácie.
(2)
Ministerstvo pri výkone pôsobnosti podľa odseku 1 písm. c) a d) prihliada predovšetkým na priority uvedené v stratégii prevencie kriminality.
§ 7
(1)
Ministerstvo vnútra okrem pôsobnosti podľa § 6
a)
spracúva údaje o kriminalite a inej protispoločenskej činnosti vrátane osobných údajov podľa odseku 2, ktoré získava od orgánov verejnej moci v oblasti prevencie kriminality, iných právnických osôb, príslušných orgánov iných štátov, najmä z členských štátov Európskej únie a od medzinárodných organizácií,
b)
zameriava sa na získavanie údajov týkajúcich sa obchodovania s ľuďmi,
c)
vykonáva typológiu páchateľov a obetí trestných činov,
d)
poskytuje údaje o kriminalite a inej protispoločenskej činnosti vrátane osobných údajov podľa odseku 2 orgánom verejnej moci v oblasti prevencie kriminality, iným právnickým osobám, príslušným orgánom iných štátov, najmä z členských štátov Európskej únie, a medzinárodným organizáciám, a to na základe písomnej žiadosti, ktorá musí obsahovať účel, na ktorý sa majú tieto údaje poskytnúť.
(2)
Ministerstvo vnútra na účel prevencie kriminality spracúva a poskytuje osobné údaje o páchateľoch a obetiach kriminality a inej protispoločenskej činnosti v rozsahu meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, dátum a miesto narodenia, pohlavie, adresa pobytu, vzdelanie, národnosť a štátna príslušnosť.
(3)
Ministerstvo vnútra na výkon pôsobnosti podľa odsekov 1 a 2 zriaďuje Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality ako svoje zariadenie bez právnej subjektivity.
§ 8
Obvodný úrad v sídle kraja a iné miestne orgány štátnej správy
(1)
Obvodný úrad v sídle kraja v oblasti prevencie kriminality
a)
zriaďuje funkciu krajského koordinátora pre prevenciu kriminality,
b)
rozpracúva v spolupráci s vyšším územným celkom stratégiu prevencie kriminality na podmienky kraja a predkladá rade správu o plnení úloh vyplývajúcich zo stratégie prevencie kriminality za predchádzajúci kalendárny rok,
c)
zisťuje v rozsahu svojej pôsobnosti ustanovenej osobitnými predpismi príčiny kriminality a inej protispoločenskej činnosti, analyzuje ich a prijíma opatrenia na odstránenie týchto príčin,
d)
posudzuje projekty a odporúča ich rade na schválenie,
e)
uzatvára zmluvy o poskytnutí dotácie na financovanie projektov, ktoré schválila rada.
(2)
Iné miestne orgány štátnej správy vykonávajú v oblasti prevencie kriminality pôsobnosť podľa odseku 1 písm. c).
(3)
Obvodný úrad v sídle kraja prostredníctvom krajského koordinátora pre prevenciu kriminality koordinuje činnosť iných miestnych orgánov štátnej správy v oblasti prevencie kriminality na území kraja.
§ 9
Ostatné orgány verejnej moci
Ostatné orgány verejnej moci vykonávajú v oblasti prevencie kriminality pôsobnosť podľa osobitných predpisov.2)
Poskytovanie dotácií v oblasti prevencie kriminality
§ 10
(1)
Na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality, ktorý schválila rada podľa § 5 ods. 3 písm. d), dotáciu poskytuje obvodný úrad v sídle kraja.
(2)
Na financovanie projektu v oblasti prevencie kriminality, ktorý schválilo príslušné ministerstvo podľa § 6 ods. 1 písm. d), dotáciu poskytuje príslušné ministerstvo.
§ 11
(1)
Dotáciu možno poskytnúť najviac do 80 % predpokladaných výdavkov projektu.
(2)
Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý preukáže, že má na financovanie projektu zabezpečených aspoň 20 % finančných prostriedkov z iného zdroja ako zo štátneho rozpočtu.
(3)
Na projekt v príslušnom rozpočtovom roku možno dotáciu poskytnúť len raz.
(4)
Dotáciu nemožno poskytnúť žiadateľovi, ktorý
a)
je štátnym orgánom, štátnou rozpočtovou organizáciou, štátnou príspevkovou organizáciou alebo štátnym účelovým fondom,
b)
nemá vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
c)
má vo vzťahu k štátnemu rozpočtu evidovaný daňový nedoplatok voči správcovi dane alebo nedoplatok na cle,
d)
má evidovaný nedoplatok na poistnom na sociálne poistenie, nedoplatok na príspevku na starobné dôchodkové sporenie alebo nedoplatok na poistnom na zdravotné poistenie,
e)
je v likvidácii, konkurze, reštrukturalizácii, exekučnom konaní alebo bol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku; to sa nevzťahuje na vyšší územný celok a obec, alebo
f)
porušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu.3)
(5)
Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.
§ 12
(1)
Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi na základe písomnej žiadosti o poskytnutie dotácie (ďalej len „žiadosť“).
(2)
Žiadateľ o poskytnutie dotácie postupom podľa § 5 ods. 3 písm. d) žiadosť predkladá obvodnému úradu v sídle kraja, v ktorého územnom obvode má trvalý pobyt, ak žiadateľom je fyzická osoba, alebo sídlo, ak žiadateľom je právnická osoba. Ak žiadateľom je vyšší územný celok alebo obec, žiadosť predkladajú obvodnému úradu v sídle kraja, v ktorého územnom obvode sa nachádzajú.
(3)
Žiadateľ o poskytnutie dotácie postupom podľa § 6 ods. 1 písm. d) žiadosť predkladá príslušnému ministerstvu.
(4)
Žiadosť obsahuje,
a)
ak žiadateľ je fyzická osoba,
1.
meno, priezvisko, rodné priezvisko, akademický titul,
2.
dátum narodenia,
3.
rodné číslo,
4.
adresu trvalého pobytu,
5.
identifikačné číslo organizácie, ak žiadateľ je fyzická osoba – podnikateľ,
b)
ak žiadateľ je právnická osoba,
1.
názov a právnu formu,
2.
adresu sídla,
3.
identifikačné číslo organizácie,
4.
daňové identifikačné číslo,
5.
meno, priezvisko, akademický titul a adresu trvalého pobytu štatutárneho orgánu alebo členov štatutárneho orgánu.
(5)
Žiadosť ďalej obsahuje
a)
vymedzenie cieľa, obsahu, foriem a metód realizácie projektu a jeho očakávaný prínos,
b)
termín a miesto realizácie projektu,
c)
predmet činnosti žiadateľa, ak žiadateľ je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba; to sa nevzťahuje na vyšší územný celok a obec,
d)
rozpočet príjmov a výdavkov projektu.
(6)
Prílohou žiadosti je
a)
projekt, ktorý obsahuje najmä opis aktuálneho stavu riešeného projektom, subjekt a miesto realizácie projektu, časový harmonogram aktivity v oblasti prevencie kriminality, spôsob jej priebežného sledovania a spôsob vyhodnotenia projektu,
b)
doklad o splnení podmienky podľa § 11 ods. 2,
c)
výpis z registra alebo iný doklad, ktorý osvedčuje právnu subjektivitu žiadateľa, ak žiadateľom je právnická osoba, a predmet činnosti žiadateľa, ak žiadateľom je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba; to sa nevzťahuje na vyšší územný celok a obec,
d)
výpis z registra trestov, ktorý nie je starší ako tri mesiace, ak žiadateľom je fyzická osoba,
e)
potvrdenie správcu dane, ktoré nie je staršie ako tri mesiace, že voči žiadateľovi neeviduje daňový nedoplatok vo vzťahu k štátnemu rozpočtu,
f)
potvrdenie colného úradu, že voči žiadateľovi neeviduje nedoplatok na cle,
g)
potvrdenie Sociálnej poisťovne, ktoré nie je staršie ako tri mesiace, že voči žiadateľovi neeviduje nedoplatok na poistnom na sociálne poistenie alebo nedoplatok na príspevku na starobné dôchodkové sporenie,
h)
potvrdenie zdravotnej poisťovne, ktoré nie je staršie ako tri mesiace, že voči žiadateľovi neeviduje nedoplatok na poistnom na zdravotné poistenie,
i)
potvrdenie konkurzného súdu, ktoré nie je staršie ako tri mesiace, že žiadateľ nie je v konkurze, reštrukturalizácii a nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku; to sa nevzťahuje na vyšší územný celok a obec,
j)
čestné vyhlásenie žiadateľa s osvedčením pravosti podpisu, že
1.
má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
2.
nie je v likvidácii alebo exekučnom konaní; to sa nevzťahuje na vyšší územný celok a obec,
3.
neporušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania; ak ide o žiadateľa oprávneného podnikať, potvrdenie inšpektorátu práce,4)
k)
účtovná závierka za účtovné obdobie, ktoré predchádza účtovnému obdobiu, v ktorom bola podaná žiadosť, ak žiadateľ je fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba.
§ 13
(1)
Ministerstvo podľa § 6 ods. 1 písm. d) alebo obvodný úrad v sídle kraja podľa § 8 ods. 1 písm. e) uzatvorí so žiadateľom, ktorému je schválená dotácia, písomnú zmluvu o poskytnutí dotácie.
(2)
Zmluva o poskytnutí dotácie obsahuje najmä
a)
označenie zmluvných strán,
b)
vymedzenie času, na ktorý sa zmluva uzatvára,
c)
účel, na ktorý sa dotácia poskytuje,
d)
sumu poskytovanej dotácie,
e)
názov peňažného ústavu a číslo samostatného bankového účtu žiadateľa na vedenie prostriedkov poskytovaných zo štátneho rozpočtu,
f)
lehotu, v ktorej možno použiť dotáciu, a lehotu na vyúčtovanie dotácie,
g)
spôsob kontroly hospodárneho použitia dotácie na účel, na ktorý sa poskytuje,
h)
dôvod a spôsob odstúpenia od zmluvy.
(3)
Žiadateľ je povinný nepoužité finančné prostriedky vrátiť ministerstvu alebo obvodnému úradu v sídle kraja do 15 dní od vyúčtovania dotácie.
§ 14
Spolupráca
(1)
Orgány verejnej moci v oblasti prevencie kriminality vzájomne spolupracujú pri vykonávaní tohto zákona.
(2)
Orgány verejnej moci v oblasti prevencie kriminality spolupracujú aj s právnickými osobami, ktoré pôsobia v oblasti prevencie kriminality, najmä s médiami, vedeckými a výskumnými inštitúciami, školami, školskými zariadeniami, spolkami a inými združeniami, nadáciami, neziskovými organizáciami poskytujúcimi všeobecne prospešné služby a štátom uznanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami, ako aj s orgánmi a organizáciami iných štátov a medzinárodnými organizáciami.
§ 15
Spoločné ustanovenia
(1)
Na konanie podľa tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.5)
(2)
Ustanoveniami tohto zákona nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov v oblasti štátnej pomoci.6)
Čl. II
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 143/2002 Z. z., zákona č. 411/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 139/2003 Z. z., zákona č. 453/2003 Z. z., zákona č. 523/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 351/2004 Z. z., zákona č. 405/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 654/2004 Z. z., zákona č. 78/2005 Z. z., zákona č. 172/2005 Z. z., zákona č. 474/2005 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 678/2006 Z. z., zákona č. 103/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 456/2007 Z. z., zákona č. 568/2007 Z. z., zákona č. 617/2007 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z. a zákona č. 408/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Za § 1a sa vkladá § 1b, ktorý znie:
㤠1b
Úlohy spojené s odborným, organizačným a technickým zabezpečovaním činnosti vlády plní Úrad vlády Slovenskej republiky.“.
2.
V § 2 ods. 3 sa za slovami „Hospodárska rada vlády Slovenskej republiky“ spojka „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a Rada vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality“.
3.
V § 24 ods. 1 sa za slová „Slovenskej republiky“ vkladajú slová „okrem plnenia úloh uvedených v § 1b“.
4.
V § 24 sa vypúšťa odsek 5.
Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 5 a 6.
Čl. III
Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 54/1999 Z. z., zákona č. 337/1999 Z. z., zákona č. 417/2000 Z. z., zákona č. 328/2002 Z. z., zákona č. 664/2002 Z. z., zákona č. 251/2003 Z. z., zákona č. 464/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 652/2004 Z. z., zákona č. 732/2004 Z. z., zákona č. 258/2005 Z. z., zákona č. 518/2005 Z. z., zákona č. 623/2005 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 166/2008 Z. z. a zákona č. 465/2008 Z. z. sa mení takto:
V § 80 odsek 3 znie:
„(3)
Pre jednotlivé platové triedy sa určuje funkčný plat v tejto výške:
Platová trieda Mesačný plat v eurách
1 247,50
2 280,50
3 318,00
4 359,50
5 405,00
6 461,50
7 539,50
8 628,00
9 728,00.“.
“.
Čl. IV
Zákon č. 465/2008 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike sa mení takto:
V čl. XVI sa vypúšťa bod 5.
Doterajšie body 6 až 38 sa označujú ako body 5 až 37.
Čl. V
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 576/2004 Z. z. a zákona č. 90/2005 Z. z. sa mení takto:
V § 34 ods. 1 sa slová „Úradu vlády Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Všeobecná pokladničná správa“.
Čl. VI
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 31. decembra 2008 s výnimkou čl. I, II, III a V, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2009.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
1)
Rozhodnutie Rady 2001/427/SVV z 28. mája 2001 o vytvorení Európskej siete na prevenciu kriminality (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 19/zv. 4).
2)
Napríklad § 3 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii, § 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 1 písm. g) zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre, § 3 ods. 1 písm. f) zákona č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore.
3)
Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 125/2006 Z. z.
4)
§ 2 ods. 4 zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení zákona č. 82/2005 Z. z.
5)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
6)
Napríklad zákon č. 231/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov.