567/2008 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

567
ZÁKON
z 26. novembra 2008,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení zákona č. 336/1998 Z. z., zákona č. 214/2000 Z. z., zákona č. 623/2004 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z. a zákona č. 659/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 odsek 3 znie:
„(3)
Eximbanka v súlade so štátnou zahraničnou, zahraničnoobchodnou, finančnou, hospodárskou a menovou politikou a v súlade s právom Európskeho spoločenstva a Európskej únie a so záväzkami vyplývajúcimi z členstva Slovenskej republiky v medzinárodných organizáciách, ktorými je viazaná, podporuje zahraničnoobchodné operácie vývozcov a dovozcov so zámerom zvýšiť konkurencieschopnosť tuzemských tovarov a služieb a podporiť vzájomnú hospodársku výmenu Slovenskej republiky so zahraničím.“.
2.
§ 1 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Eximbanka pri plnení úloh podľa odseku 3 prihliada na podporu zamestnanosti, regionálneho rozvoja, ochranu životného prostredia a podporu investícií do nových technológií a príslušnej infraštruktúry.
(5)
Eximbanka nie je bankou, poisťovňou ani zaisťovňou podľa osobitných predpisov.1)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 270/2008 Z. z.“.
3.
§ 2 znie:
㤠2
Eximbanka na účely plnenia úloh podľa § 1 ods. 3 vykonáva tieto činnosti:
a)
financovanie vývozných úverov (§ 20),
b)
financovanie dovozných úverov (§ 21),
c)
poisťovanie vývozných úverov (§ 22),
d)
zaisťovanie vývozných úverov (§ 23),
e)
poskytovanie záruk (§ 27),
f)
ďalšie činnosti (§ 24).“.
4.
V § 4 písm. a) sa za slovo „republiky“ vkladajú slová „vrátane jeho dcérskych spoločností“ a slová „prevažne slovenského pôvodu“ sa nahrádzajú slovami „alebo investuje v zahraničí“.
5.
V § 4 písm. b) sa za slovo „pôvodu“ vkladajú slová „určené na vývoz alebo“ a za slovo „výrob“ sa vkladajú slová „a služieb“.
6.
V § 4 písm. c) sa za slovo „Eximbanka“ vkladá čiarka a slová „banka, zahraničná banka, pobočka zahraničnej banky alebo finančná inštitúcia1a)“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „na účely vývozu tovarov a služieb alebo na podporu investovania vývozcov v zahraničí.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:
„1a)
Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
7.
V § 4 písm. d) sa za slovo „služieb“ vkladajú slová „určených na vývoz alebo“ a za slovo „výrob“ sa vkladajú slová „a služieb“.
8.
V § 4 písmená e) a f) znejú:
„e)
priamym financovaním priame poskytovanie vývozného úveru alebo dovozného úveru,
f)
spolufinancovaním spoločné financovanie vývozného úveru alebo dovozného úveru Eximbankou a bankami, zahraničnými bankami, pobočkami zahraničných bánk alebo finančnými inštitúciami,1a)“.
9.
V § 4 písm. h) sa za slovo „konfliktu“ vkladá čiarka a slovo „terorizmu“.
10.
V § 4 písm. i) sa slovo „vývozom“ nahrádza slovami „výrobnou alebo obchodnou činnosťou vývozcu“.
11.
V § 4 písmeno l) znie:
„l)
základným imaním Eximbanky vlastný zdroj financovania Eximbanky vytvorený z prostriedkov štátneho rozpočtu a z nehnuteľného majetku štátu; zvyšovať sa môže z výsledku hospodárenia Eximbanky a z prostriedkov štátnych finančných aktív okrem pohľadávok štátu z poskytnutých návratných finančných výpomocí, úverov a pôžičiek,“.
12.
§ 4 sa dopĺňa písmenami n) a o), ktoré znejú:
„n)
úhradou úrokových rozdielov poskytnutie príspevku z výdavkov štátneho rozpočtu na krytie úrokových rozdielov vzniknutých Eximbanke z nižších úrokových výnosov z financovania vývozných úverov so splatnosťou dlhšou ako dva roky v porovnaní s úrokovými nákladmi a inými nákladmi spojenými s financovaním týchto úverov,
o)
klientským účtom účet v eurách alebo v inej mene vedený Eximbankou pre vývozcu alebo dovozcu za zmluvne dohodnutých podmienok na účely vykonávania činností uvedených v § 2.“.
13.
V § 6 ods. 2 písm. d) sa vypúšťajú slová „podľa osobitného predpisu2)“.
14.
V § 6 ods. 2 písm. e) sa za slovo „za“ vkladajú slová „riadne vedenie účtovníctva a“.
15.
V § 6 odseky 3 až 6 znejú:
„(3)
Rada banky po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) schvaľuje podmienky úverového poistenia Eximbanky.
(4)
Rada banky predkladá ministerstvu na schválenie návrh
a)
účtovnej závierky,
b)
výročnej správy,
c)
na výber audítora2) na overenie účtovnej závierky,
d)
rozdelenia výsledku hospodárenia.
(5)
Rada banky po prerokovaní s ministerstvom predkladá vláde na zaujatie stanoviska návrh rozpočtu Eximbanky na nasledujúci rozpočtový rok.
(6)
Rada banky predkladá Národnej rade Slovenskej republiky na schválenie návrh rozpočtu Eximbanky na nasledujúci rozpočtový rok po jeho prerokovaní vo vláde.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2 znie:
„2)
Zákon č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“.
16.
V § 7 odsek 1 znie:
„(1)
Rada banky má päť členov. Členmi Rady banky sú generálny riaditeľ, traja námestníci generálneho riaditeľa a ďalší člen, ktorý nie je zamestnancom Eximbanky.“.
17.
V § 7 ods. 3 a 6 sa slová „ďalších členov“ nahrádzajú slovami „ďalšieho člena“.
18.
V § 7 ods. 4 sa slová „ostatných členov“ nahrádzajú slovami „ďalšieho člena“.
19.
V § 7 ods. 10 sa slová „ich minimálny počet“ nahrádzajú slovom „troch“.
20.
V § 7 ods. 12 sa slová „Členom Rady banky, ktorí nie sú zamestnancami“ nahrádzajú slovami „Členovi Rady banky, ktorý nie je zamestnancom“.
21.
V § 9 ods. 3 písmená b) a c) znejú:
„b)
pravidlá tvorby a použitia fondov Eximbanky a vytvorenie ďalších fondov podľa § 29 ods. 1 písm. f),
c)
podmienky vedenia klientských účtov,“.
22.
V § 9 ods. 4 písm. a) až d) sa na konci pripája slovo „Eximbanky.“.
23.
V § 9 ods. 4 písmeno e) znie:
„e)
výročnej správy Eximbanky,“.
24.
V § 9 ods. 4 písmeno h) znie:
„h)
na získanie cudzích zdrojov financovania Eximbanky,“.
25.
V § 9 odsek 6 znie:
„(6)
Dozorná rada zaujíma stanovisko k návrhu na výber audítora2) na overenie účtovnej závierky na základe odporúčania výboru pre audit v Eximbanke (ďalej len „výbor pre audit“) pred schválením tohto návrhu ministerstvom.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 sa vypúšťa.
26.
V § 10 ods. 1 prvá veta znie:
„Dozorná rada má sedem členov vrátane jej predsedu.“.
27.
V § 10 ods. 8 sa slová „ich minimálny počet“ nahrádzajú slovom „štyroch“.
28.
§ 15 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Na pracovnoprávne vzťahy zamestnancov Eximbanky sa vzťahuje Zákonník práce, ak tento zákon v § 6 ods. 2 písm. d) neustanovuje inak.“.
29.
V § 16 sa slovo „vláda“ nahrádza slovom „ministerstvo“.
30.
§ 19 vrátane nadpisu znie:
㤠19
Vzťah k ministerstvu
(1)
Ministerstvo schvaľuje
a)
zmenu stanov,
b)
účtovnú závierku,
c)
výročnú správu,
d)
rozdelenie výsledku hospodárenia,
e)
výber audítora2) na overenie účtovnej závierky.
(2)
Eximbanka je povinná vypracúvať a predkladať ministerstvu údaje z účtovnej evidencie a štatistickej evidencie vo forme hlásení, výkazov alebo prehľadov podľa pravidiel určených podľa § 25.“.
31.
V § 20 odsek 1 znie:
„(1)
Financovanie vývozných úverov Eximbankou je
a)
priame financovanie, refinancovanie alebo spolufinancovanie vývozných úverov krátkodobého, strednodobého a dlhodobého charakteru na podporu vývozu tovarov a služieb,
b)
priame financovanie, refinancovanie alebo spolufinancovanie krátkodobých, strednodobých a dlhodobých vývozných úverov na podporu investovania vývozcov v zahraničí.“.
32.
V § 21 odsek 1 znie:
„(1)
Financovanie dovozných úverov Eximbankou je priame financovanie, refinancovanie alebo spolufinancovanie dovozných úverov krátkodobého, strednodobého a dlhodobého charakteru na podporu vývozu tovarov a služieb.“.
33.
V § 22 ods. 1 písm. c) sa slová „tuzemských podnikateľov“ nahrádzajú slovom „vývozcov“.
34.
V § 22 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.
35.
V § 22 odsek 2 znie:
„(2)
Pri poisťovaní vývozných úverov podľa odseku 1 sa Eximbanka riadi podmienkami úverového poistenia Eximbanky schválenými Radou banky po dohode s ministerstvom.“.
36.
V § 24 ods. 5 písm. f) sa za slovom „vlády“ vypúšťajú slová „Slovenskej republiky“ a slová „5 % príjmov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v uplynulom roku“ sa nahrádzajú slovami „25 % vlastných zdrojov financovania Eximbanky“.
37.
V § 24 ods. 5 písm. h) sa slová „cenných papierov“ nahrádzajú slovami „finančných nástrojov11)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:
„11)
§ 5 zákona č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov.“.
38.
V § 24 ods. 5 sa za písmeno h) vkladajú nové písmená i) až l), ktoré znejú:
„i)
poisťovať a zaisťovať pohľadávky vývozcov proti komerčným rizikám,
j)
viesť klientské účty,
k)
vykonávať tuzemské prevody peňažných prostriedkov a cezhraničné prevody peňažných prostriedkov,
l)
obchodovať na vlastný účet s peňažnými prostriedkami v cudzej mene,“.
Doterajšie písmeno i) sa označuje ako písmeno m).
39.
§ 26 vrátane nadpisu znie:
㤠26
Ručenie štátu
Štát ručí za záväzky Eximbanky vzniknuté podľa tohto zákona bezpodmienečne a neodvolateľne.“.
40.
§ 28, 29 a 30 vrátane nadpisov znejú:
㤠28
Zdroje financovania
(1)
Zdroje financovania Eximbanky sú
a)
vlastné zdroje financovania tvorené
1.
základným imaním,
2.
fondmi uvedenými v § 29 ods. 1,
3.
výsledkom hospodárenia bežného účtovného obdobia,
4.
výsledkom hospodárenia minulých rokov,
b)
cudzie zdroje financovania tvorené dočasne použiteľnými cudzími prostriedkami.
(2)
Výška základného imania sa zapisuje do obchodného registra. O zvýšení a znížení základného imania, o spôsobe zvýšenia základného imania a o spôsobe použitia zdrojov získaných znížením základného imania rozhoduje vláda na návrh Rady banky po predchádzajúcom vyjadrení Dozornej rady a ministerstva.
(3)
Vlastné zdroje financovania Eximbanky nepodliehajú exekúcii podľa osobitného predpisu.12)
§ 29
Fondy
(1)
Eximbanka tvorí v rámci vlastných zdrojov financovania
a)
rezervný fond,
b)
fond na financovanie vývozných úverov,
c)
fond na záruky,
d)
fond na krytie obchodovateľných rizík,
e)
fond na krytie neobchodovateľných rizík,
f)
ďalšie účelové finančné fondy.
(2)
Spôsob tvorby fondov uvedených v odseku 1, ich výšku a spôsob ich použitia určujú pravidlá tvorby a použitia fondov Eximbanky schválené Dozornou radou. Ak v priebehu roka vznikne potreba zvýšenia finančných prostriedkov v niektorom z fondov uvedených v odseku 1, môže na účel jeho doplnenia Dozorná rada na návrh Rady banky schváliť presun finančných prostriedkov v rámci fondov uvedených v odseku 1.
(3)
Fondy uvedené v odseku 1 možno doplniť dotáciami z výdavkov štátneho rozpočtu, ktoré sa stávajú trvalou súčasťou týchto fondov; na tieto dotácie sa nevzťahuje odsek 2.
(4)
Eximbanka tvorí sociálny fond podľa osobitného predpisu.12a) Sociálny fond nie je súčasťou vlastných zdrojov financovania Eximbanky.
§ 30
Úhrada úrokových rozdielov
(1)
Výška úhrady úrokových rozdielov za príslušný kalendárny rok predstavuje sumu rovnajúcu sa rozdielu medzi zúčtovanými úrokovými výnosmi z financovania vývozných úverov so splatnosťou dlhšou ako dva roky zníženými o úrokové výnosy rovnajúce sa fixnej prirážke vo výške 100 bázických bodov z úrokovej sadzby použitej pri financovaní týchto vývozných úverov a zúčtovanými úrokovými nákladmi na získanie cudzích zdrojov financovania Eximbanky, poplatkami zmluvne dohodnutými medzi veriteľom a Eximbankou spojenými so získaním týchto zdrojov a nákladmi na tvorbu rezerv a opravných položiek podľa osobitného predpisu.12b)
(2)
Žiadosť o úhradu úrokových rozdielov za príslušný kalendárny rok predkladá Eximbanka ministerstvu do 60 kalendárnych dní po uplynutí príslušného roka. Ministerstvo vykonáva úhradu úrokových rozdielov ročne, a to do 30 kalendárnych dní od predloženia úplnej žiadosti o úhradu úrokových rozdielov za predchádzajúci kalendárny rok; ustanovenie osobitného predpisu12c) o nemožnosti použitia dotácie sa na úhradu úrokových rozdielov nevzťahuje.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 12, 12a, 12b a 12c znejú:
„12)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
12a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
12b)
§ 20 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.
12c)
§ 8a ods. 8 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 383/2008 Z. z.“.
41.
V § 30a ods. 1 písm. a) treťom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „v poisťovaní vývozných úverov.“.
42.
V § 30b ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: „Súčasťou technickej rezervy na poistné budúcich období je rezerva na neukončené riziká. Rezerva na neukončené riziká sa tvorí, ak predpísané poistné, ktoré sa vzťahuje na budúce účtovné obdobie, nie je dostatočné na krytie všetkých poistných plnení z poistných udalostí a nákladov, ktoré nastanú v budúcom období a vzťahujú sa na platné poistné zmluvy.“.
43.
V § 30b ods. 4 sa za slová „mimoriadnych rizík“ vkladajú slová „v poisťovaní vývozných úverov“.
44.
V § 31 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Súčasťou návrhu rozpočtu Eximbanky na rozpočtový rok je návrh obchodno-finančného plánu Eximbanky na príslušný rozpočtový rok.“.
45.
V § 31 ods. 2 sa slová „[§ 6 ods. 5 písm. b) bod 1]“ nahrádzajú slovami „(§ 6 ods. 5)“.
46.
V § 31 ods. 4 sa slovo „vládou“ nahrádza slovom „ministerstvom“.
47.
V § 31 ods. 5 sa za slová „prostriedky štátneho rozpočtu“ vkladajú slová „alebo štátnych finančných aktív“.
48.
§ 32 vrátane nadpisu znie:
㤠32
Hospodárenie
(1)
Eximbanka hospodári podľa rozpočtu schváleného Národnou radou Slovenskej republiky.
(2)
Eximbanka z výnosov zo svojej činnosti uhrádza náklady na svoju činnosť. Výsledok hospodárenia sa používa na dopĺňanie fondov uvedených v § 29 a na odvod do štátneho rozpočtu. Z výsledku hospodárenia možno zvýšiť základné imanie Eximbanky podľa § 28 ods. 2.“.
49.
V § 33 písmená b) a c) znejú:
„b)
účtovať v sústave podvojného účtovníctva o stave a pohybe majetku a záväzkov, rozdiele majetku a záväzkov, výnosoch, nákladoch, príjmoch, výdavkoch a výsledku hospodárenia,
c)
viesť v účtovníctve finančné prostriedky vo fondoch uvedených v § 29 ods. 1 získané dotáciami podľa § 29 ods. 3 oddelene od ostatných finančných prostriedkov v týchto fondoch.“.
50.
V § 34 odsek 2 znie:
„(2)
Eximbanka zverejňuje údaje z účtovnej závierky a z výročnej správy v rozsahu podľa osobitného predpisu.13a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:
„13a)
§ 21 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
51.
V § 34 sa vypúšťa odsek 4.
52.
V § 35 odsek 1 znie:
„(1)
Eximbanka musí mať účtovnú závierku overenú audítorom,2) ktorý overuje aj súlad údajov vo výročnej správe s údajmi vykázanými v účtovnej závierke a údaje v hláseniach, výkazoch a iných prehľadoch požadovaných ministerstvom podľa § 19 ods. 2.“.
53.
Za § 35 sa vkladá § 35a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠35a
Výbor pre audit
(1)
Výbor pre audit vykonáva činnosti podľa osobitného predpisu.13) Štatút výboru pre audit schvaľuje Dozorná rada.
(2)
Výbor pre audit má troch členov vrátane jeho predsedu. Členov výboru pre audit vymenúva a odvoláva ministerstvo, pričom členom výboru pre audit môže byť aj člen Dozornej rady s výnimkou predsedu Dozornej rady. Predsedu výboru pre audit volia a odvolávajú jeho členovia. Aspoň jeden člen výboru pre audit musí mať minimálne päť rokov odbornej praxe v oblasti účtovníctva alebo auditu a musí byť nezávislý. Nezávislým je fyzická osoba, ktorá nie je majetkovo alebo osobne prepojená s Eximbankou alebo jej dcérskou právnickou osobou (§ 24 ods. 6), členmi Rady banky a audítorom Eximbanky a ani im nie je blízkou osobou19) a nemá žiadny príjem od Eximbanky alebo jej dcérskej právnickej osoby okrem odmeny za výkon funkcie člena Dozornej rady alebo člena výboru pre audit.
(3)
Člen výboru pre audit nemôže byť členom Rady banky. Na člena výboru pre audit, ktorý nie je členom Dozornej rady, sa rovnako vzťahujú ustanovenia § 10 ods. 4 a 5.
(4)
Funkčné obdobie členov výboru pre audit je šesť rokov. Členstvo vo výbore pre audit môže trvať najviac dve funkčné obdobia za sebou. Člen výboru pre audit môže byť odvolaný aj pred skončením jeho funkčného obdobia.
(5)
Člen výboru pre audit sa môže vzdať funkcie člena na základe písomnej žiadosti doručenej ministerstvu. Členstvo vo výbore pre audit zaniká dňom doručenia. Ak by sa mal vzdaním sa funkcie znížiť počet členov výboru pre audit pod dvoch, zaniká členstvo vo výbore pre audit až vymenovaním nového člena výboru pre audit.
(6)
Výkon funkcie člena výboru pre audit je nezastupiteľný.
(7)
Členom výboru pre audit patrí za výkon funkcie finančná odmena; jej výšku určí ministerstvo.“.
54.
V § 36 ods. 2 písm. b) sa slovo „ustanovených“ nahrádza slovom „určených“.
55.
V § 36 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelnosti pri hospodárení s prostriedkami štátneho rozpočtu.“.
56.
V § 36 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak.“.
57.
V § 36 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:
„(10)
Ak je predmetom štátneho dozoru kontrola dodržiavania tohto zákona pri vykonávaní činností podľa § 2 písm. a) až d) a kontrola dodržiavania pravidiel určených podľa § 25, ministerstvo je oprávnené prizvať zamestnancov Národnej banky Slovenska, ktorí sa môžu na takomto štátnom dozore zúčastniť na zmluvnom základe.“.
Doterajšie odseky 10 a 11 sa označujú ako odseky 11 a 12.
58.
V § 36 odsek 12 znie:
„(12)
Kontrola hospodárenia s prostriedkami štátneho rozpočtu a rozpočtu Eximbanky podľa osobitného predpisu16) nie je týmto zákonom dotknutá.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16 znie:
„16)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 39/1993 Z. z. o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“.
59.
V § 38 ods. 1 sa za slovo „poškodením“ vkladá čiarka a slovo „odcudzením“.
60.
V § 38 ods. 2 sa slovo „spoľahlivosti“ nahrádza slovom „bezpečnosti“.
61.
V § 40 písmeno a) znie:
„a)
členovia Rady banky,“.
62.
§ 41 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Týmto zákonom nie sú dotknuté ustanovenia právnych predpisov v oblasti štátnej pomoci.“.
63.
Za § 42b sa vkladá § 42c, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠42c
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2009
(1)
Eximbanka je povinná do 30. júna 2009 zosúladiť svoje právne vzťahy s ustanoveniami tohto zákona v znení účinnom od 1. januára 2009 s výnimkou podľa odseku 2.
(2)
Počet členov Rady banky a počet členov Dozornej rady sa musí zosúladiť s ustanoveniami § 7 a 10 v znení účinnom od 1. januára 2009 najneskôr do 31. decembra 2010.
(3)
Zostatky zverených zdrojov financovania Eximbanky k 31. decembru 2008 sú vlastnými zdrojmi financovania Eximbanky podľa tohto zákona.
(4)
Zostatok fondu na financovanie vývozných úverov k 31. decembru 2008 je zdrojom fondu na financovanie vývozných úverov podľa § 29 ods. 1 písm. b) v znení účinnom od 1. januára 2009.
(5)
Zostatok fondu na krytie neobchodovateľných rizík k 31. decembru 2008 je zdrojom fondu na krytie neobchodovateľných rizík podľa § 29 ods. 1 písm. e) v znení účinnom od 1. januára 2009.
(6)
Úhrada úrokových rozdielov podľa § 30 v znení účinnom od 1. januára 2009 sa prvýkrát vykoná za kalendárny rok 2009.
(7)
Ustanovenie § 31 ods. 1 v znení účinnom od 1. januára 2009 sa prvýkrát použije pri vypracovaní návrhu rozpočtu Eximbanky na rozpočtový rok 2010.
(8)
Ustanovenie § 32 ods. 2 druhej vety v znení účinnom od 1. januára 2009 sa prvýkrát použije na vytvorený výsledok hospodárenia za kalendárny rok 2008.“.
64.
Príloha znie:
„Príloha k zákonu č. 80/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1. Smernica Rady 84/568/EHS z 27. novembra 1984, ktorá sa týka vzájomných povinností exportných úverových poisťovní členských štátov konajúcich v mene štátu alebo s jeho podporou alebo štátnych orgánov konajúcich za takéto inštitúcie, v prípade spoločných záruk na zmluvu zahrňujúcu jednu alebo viac subdodávateľských zmlúv v jednom alebo viacerých členských štátoch Európskych spoločenstiev (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 11/zv. 15).
2. Smernica Rady 98/29/ES zo 7. mája 1998 o harmonizácii základných ustanovení, ktoré sa týkajú poistenia vývozných úverov pre transakcie so strednodobým a dlhodobým krytím (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 11/zv. 28) v znení nariadenia Rady (ES) č. 806/2003 zo 14. apríla 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 1/zv. 4).
3. Smernica Komisie 2006/111/ES zo 16. novembra 2006 o transparentnosti finančných vzťahov členských štátov a verejných podnikov a o finančnej transparentnosti v niektorých podnikoch (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 318, 17. 11. 2006).“.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 45/1998 Z. z., zákona č. 200/1998 Z. z., zákona č. 388/1999 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 442/2000 Z. z., zákona č. 456/2002 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 554/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z. a zákona č. 659/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 13 ods. 2 sa vypúšťajú slová „v rámci podnikania9)“.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 16c sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripája sa táto citácia: „zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“.
Čl. III
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z., zákona č. 561/2004 Z. z., zákona č. 518/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 198/2007 Z. z., zákona č. 540/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 378/2008 Z. z. a zákona č. 465/2008 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 19 ods. 2 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie:
„Ak účtovná jednotka nemá predstavenstvo, valné zhromaždenie alebo členskú schôdzu, postup schvaľovania a odvolávania audítora účtovnej jednotky ustanoví osobitný predpis.24aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24aa znie:
„24aa)
Zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 19a ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie:
„Ak účtovná jednotka nemá valné zhromaždenie, menovanie členov výboru pre audit ustanoví osobitný predpis24aa); v takom prípade účtovná jednotka zverejní zloženie výboru pre audit vo výročnej správe.“.
Čl. IV
Zákon č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 589/2003 Z. z., zákona č. 604/2003 Z. z., zákona č. 554/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z. a zákona č. 270/2008 Z. z. sa mení takto:
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:
„8)
§ 2 písm. l) a písm. n) druhý bod a § 11 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 80/1997 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. V
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 168/2008 Z. z., zákona č. 465/2008 Z. z. a zákona č. 563/2008 Z. z. sa mení takto:
V § 19 ods. 2 písm. o) prvom bode sa za slová „podľa osobitného predpisu88)“ vkladajú slová „Exportno-importnej banky Slovenskej republiky,“.
Čl. VI
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 336/1998 Z. z., zákonom č. 214/2000 Z. z., zákonom č. 623/2004 Z. z., zákonom č. 688/2006 Z. z., zákonom č. 659/2007 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. VII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.