563/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2012 do 31.12.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

563
ZÁKON
z 26. novembra 2008,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 688/2006 Z. z., zákona č. 76/2007 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z., zákona č. 561/2007 Z. z., zákona č. 621/2007 Z. z., zákona č. 653/2007 Z. z., zákona č. 168/2008 Z. z. a zákona č. 465/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 9 sa odsek 2 dopĺňa písmenom t), ktoré znie:
„t)
suma priznaná a vyplatená zamestnancovi podľa § 32a (ďalej len „zamestnanecká prémia“).“.
2.
V § 11 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak.“.
3.
V § 11 ods. 5 sa za slová „sa nezahŕňa“ vkladajú slová „zamestnanecká prémia podľa § 32a,“.
4.
V § 18 ods. 1 siedma a ôsma veta znejú:
„O použitej metóde je daňovník povinný viesť dokumentáciu. Obsah dokumentácie o použitej metóde určí ministerstvo.“.
5.
V § 18 ods. 4 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie:
„Prílohou žiadosti je dokumentácia podľa odseku 1.“.
6.
V § 18 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto vety:
„Pri daňovej kontrole82) je daňový orgán oprávnený vyzvať daňovníka na predloženie dokumentácie podľa odseku 1. Lehota na predloženie dokumentácie daňovníkom daňovému orgánu je 60 dní odo dňa doručenia výzvy daňovníkovi. Dokumentáciu daňovník predkladá v štátnom jazyku,82a) pričom daňový orgán môže na základe žiadosti daňovníka povoliť predloženie dokumentácie aj v inom ako štátnom jazyku.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 82 a 82a znejú:
„82)
§ 15 a 15b zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.
82a)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.“.
7.
§ 18 sa dopĺňa odsekmi 7 a 8, ktoré znejú:
„(7)
Dokumentáciu podľa odseku 1 je daňovník povinný uchovávať počas obdobia podľa osobitného predpisu.34)
(8)
Daňovník dokumentáciu podľa odseku 1 predkladá daňovému orgánu alebo ministerstvu spolu so žiadosťou, ak žiada o
a)
úpravu základu dane podľa § 17 ods. 6,
b)
začatie procedúry vzájomných dohôd na základe
1.
príslušného článku medzinárodnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia v súvislosti so zamedzením dvojitého zdanenia zisku závislých osôb,
2.
Dohovoru 90/436/EHS z 23. júla 1990 o zamedzení dvojitého zdanenia v súvislosti s úpravou zisku združených podnikov.“.
8.
V § 32 ods. 6 úvodnej vete sa za slová „daňovej povinnosti“ vkladajú slová „alebo zamestnaneckej prémie“.
9.
Za § 32 sa vkladá § 32a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠32a
Zamestnanecká prémia
(1)
Nárok na zamestnaneckú prémiu za príslušné zdaňovacie obdobie daňovníkovi
a)
vzniká, ak
1.
dosiahol zdaniteľné príjmy zo závislej činnosti uvedené v § 5 ods. 1 písm. a) a f), vykonávanej len na území Slovenskej republiky (ďalej len „posudzované príjmy“), v úhrnnej výške aspoň 6-násobku minimálnej mzdy,123)
2.
poberal posudzované príjmy aspoň šesť kalendárnych mesiacov,
3.
neuplatnil postup podľa § 43 ods. 7 pri príjmoch, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43, okrem príjmov uvedených v § 43 ods. 3 písm. j),
4.
nepoberal príjmy uvedené v § 3 ods. 2 písm. c) a d), § 5 ods. 1 písm. b) až e), g) a h), § 5 ods. 3 a § 5 ods. 7 písm. i),
5.
nepoberal iné zdaniteľné príjmy (§ 6 až 8) okrem príjmov uvedených v treťom bode,
6.
nie je na začiatku príslušného zdaňovacieho obdobia poberateľom dôchodku (§ 11 ods. 7) alebo dôchodok nebol tomuto daňovníkovi priznaný spätne k začiatku príslušného zdaňovacieho obdobia a
7.
suma vypočítaná podľa odseku 3 je kladné číslo,
b)
nevzniká, ak sú splnené všetky podmienky uvedené v písmene a), ale ide o zamestnanca, na ktorého podporu udržania v zamestnaní sa v príslušnom zdaňovacom období poskytol príspevok podľa osobitného predpisu.122b)
(2)
Ak zamestnanec dosiahol posudzované príjmy za kalendárny mesiac len na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,122c) tento mesiac sa do obdobia uvedeného v odseku 1 písm. a) druhom bode nezapočíta.
(3)
Ak zamestnanec za príslušné zdaňovacie obdobie dosiahol posudzované príjmy v úhrnnej sume aspoň 6-násobku minimálnej mzdy a nižšej ako 12-násobok minimálnej mzdy, zamestnaneckou prémiou je suma vypočítaná percentuálnou sadzbou dane podľa § 15 z rozdielu sumy nezdaniteľnej časti základu dane podľa § 11 ods. 2 písm. a) a základom dane vypočítaným podľa § 5 ods. 8 zo sumy 12-násobku minimálnej mzdy. Ak zamestnanec za zdaňovacie obdobie dosiahol posudzované príjmy najmenej vo výške 12-násobku minimálnej mzdy, zamestnaneckou prémiou je suma vypočítaná percentuálnou sadzbou dane podľa § 15 z rozdielu sumy nezdaniteľnej časti základu dane podľa § 11 ods. 2 písm. a) a základom dane vypočítaným podľa § 5 ods. 8 z posudzovaných príjmov tohto zamestnanca. Vypočítaná suma zamestnaneckej prémie sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor.
(4)
Zamestnancovi, ktorý poberal posudzované príjmy v zdaňovacom období 12 kalendárnych mesiacov a sú splnené všetky podmienky uvedené v odseku 1, vzniká nárok na zamestnaneckú prémiu podľa odseku 3 v plnej výške. Zamestnancovi, ktorý poberal posudzované príjmy v zdaňovacom období menej ako 12 kalendárnych mesiacov a sú splnené všetky podmienky uvedené v odseku 1, vzniká nárok na pomernú časť zamestnaneckej prémie za kalendárne mesiace, za ktoré poberal tieto príjmy. Vypočítaná pomerná časť zamestnaneckej prémie sa zaokrúhľuje na eurocenty nahor.
(5)
Zamestnancovi, ktorému vznikol za príslušné zdaňovacie obdobie nárok na zamestnaneckú prémiu a ktorému zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane,122) vykoná ročné zúčtovanie, zamestnaneckú prémiu prizná a vyplatí na jeho žiadosť tento zamestnávateľ. Ak boli tomuto zamestnancovi zrazené preddavky na daň z príjmov zo závislej činnosti (§ 35), zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane,122) pri vykonaní ročného zúčtovania použije postup podľa § 38 ods. 6.
(6)
Zamestnancovi, ktorému vznikol za príslušné zdaňovacie obdobie nárok na zamestnaneckú prémiu a podá daňové priznanie, zamestnaneckú prémiu vyplatí na jeho žiadosť správca dane, ktorý pri vyplatení zamestnaneckej prémie postupuje ako pri vrátení daňového preplatku.126) Rovnako postupuje správca dane aj v prípade, ak boli tomuto zamestnancovi zrazené preddavky na daň z príjmov zo závislej činnosti (§ 35).
(7)
Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane,122) zodpovedá za vyplatenie zamestnaneckej prémie v správnej výške a v lehote podľa tohto zákona.
(8)
Ak sa postupuje pri vykonaní ročného zúčtovania alebo pri podaní daňového priznania podľa odsekov 5 alebo 6, na účely uplatnenia zamestnaneckej prémie sa vypočítaná daň rovná nule a postup podľa § 11 sa nepoužije.
(9)
Na kontrolu uplatňovania zamestnaneckej prémie sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.128)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 122b a 122c znejú:
„122b)
§ 50a zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 139/2008 Z. z.
122c)
§ 223 Zákonníka práce v znení neskorších predpisov.“.
10.
V § 36 nadpis znie:
„Uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka, zamestnaneckej prémie a daňového bonusu“.
11.
§ 36 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Ak zamestnanec preukáže nárok na zamestnaneckú prémiu zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane,122) najneskôr do 15. februára roka nasledujúceho po uplynutí zdaňovacieho obdobia, za ktoré si zamestnaneckú prémiu uplatňuje, zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane,122) postupuje podľa § 32a ods. 5.“.
12.
V § 37 nadpis znie:
„Spôsob preukazovania nároku na zníženie základu dane, na zamestnaneckú prémiu a na daňový bonus“.
13.
§ 37 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Nárok na zamestnaneckú prémiu preukazuje zamestnanec zamestnávateľovi, ktorý je platiteľom dane,122) čestným vyhlásením o tom, že spĺňa podmienky uvedené v § 32a ods. 1.“.
14.
V § 38 odsek 1 znie:
„(1)
Zamestnanec, ktorý poberal zdaniteľné príjmy len zo závislej činnosti uvedené v § 5 a nepoberal príjmy, z ktorých sa daň vyberá zrážkou podľa § 43, pri ktorých uplatnil postup podľa § 43 ods. 7, uvedené v § 5 ods. 1 písm. i) a v § 6 až 8 a nie je povinný zvýšiť základ dane z dôvodu, že neboli splnené podmienky na uplatnenie nezdaniteľnej časti základu dane podľa § 11 ods. 9 až 11, môže najneskôr do 15. februára roka nasledujúceho po uplynutí zdaňovacieho obdobia písomne požiadať o vykonanie ročného zúčtovania z úhrnnej sumy zdaniteľnej mzdy od všetkých zamestnávateľov, ktorí sú platiteľmi dane,122) posledného zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane,122) u ktorého si uplatňoval nezdaniteľnú časť základu dane na daňovníka a daňový bonus.“.
15.
V § 38 ods. 2 sa slová „a daňový bonus,“ nahrádzajú slovami „a daňový bonus u žiadneho zamestnávateľa, ktorý je platiteľom dane,122) môže požiadať o vykonanie ročného zúčtovania ktoréhokoľvek z nich a“.
16.
V § 38 ods. 4 úvodnej vete sa za slová „§ 11 ods. 7“ vkladá čiarka a slová „na zamestnaneckú prémiu“ a slová „v ktorom uvedie,“ sa nahrádzajú slovami „ktorého vzor určí ministerstvo.“.
17.
V § 38 ods. 4 sa vypúšťajú písmená a) až e).
18.
V § 38 ods. 5 sa za slová „zrazených preddavkoch na daň“ vkladajú slová „a zrazenej dani, ak zamestnanec použije postup podľa § 43 ods. 7,“.
19.
V § 38 ods. 6 druhá veta znie:
„Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane,122) zamestnancovi po vykonaní ročného zúčtovania, najneskôr však pri zúčtovaní mzdy za apríl v roku, v ktorom sa ročné zúčtovanie vykonáva, vráti rozdiel medzi vypočítanou daňou a úhrnom zrazených preddavkov na daň v prospech zamestnanca a vyplatí zamestnaneckú prémiu (§ 32a) a daňový bonus alebo jeho časť (§ 33) do výšky ustanovenej týmto zákonom.“.
20.
V § 38 ods. 6 sa za štvrtú vetu vkladá nová piata veta, ktorá znie:
„Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane122) a ktorý postupoval podľa § 32a ods. 5, zníži odvod preddavkov na daň (dane) aj o sumu zamestnaneckej prémie najneskôr do konca kalendárneho roka, v ktorom sa ročné zúčtovanie vykonalo, alebo uplatní postup podľa § 35 ods. 7.“.
21.
V § 39 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
sumu vyplatenej zamestnaneckej prémie (§ 32a).“.
22.
V § 39 ods. 4 sa za slová „uvedené v § 5 ods. 3“ vkladajú slová „alebo príjmy uvedené v § 43 ods. 3 písm. j)“ a za slová „uvedených v § 5 ods. 3“ sa vkladajú slová „alebo príjmov uvedených v § 43 ods. 3 písm. j)“.
23.
V § 39 ods. 5 úvodnej vete sa za slová „dane a na“ vkladajú slová „priznanie zamestnaneckej prémie a na“.
24.
V § 39 ods. 9 písm. a) sa za slovo „vyplatil,“ vkladajú slová „o zamestnaneckej prémii“.
25.
V § 39 ods. 9 písm. b) sa za slová „§ 5 ods. 8“ vkladá čiarka a slová „o zamestnaneckej prémii“ a za slová „daňového bonusu“ sa vkladajú slová „vyplatenú sumu zamestnaneckej prémie a“.
26.
§ 40 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Ak zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane,122) priznal a vyplatil nižšiu alebo vyššiu sumu zamestnaneckej prémie, ako je ustanovená týmto zákonom, alebo ak zavinením zamestnanca priznal a vyplatil vyššiu sumu zamestnaneckej prémie, ako je ustanovená týmto zákonom, postupuje podľa odsekov 1 až 8.“.
27.
V § 43 ods. 7 sa na konci pripája táto veta:
„Ak bola daň vybraná zrážkou z príjmov uvedených v odseku 3 písm. j), môže daňovníkovi preddavok odpočítať od dane aj zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane122) pri vykonaní ročného zúčtovania.“.
28.
Za § 52e sa vkladá § 52f, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠52f
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2009
(1)
Ustanovenia § 32a, 38 a 43 v znení účinnom od 1. januára 2009 sa prvýkrát použijú za zdaňovacie obdobie roku 2009.
(2)
Ustanovenie § 18 ods. 1 v znení účinnom od 1. januára 2009 sa použije prvýkrát za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začne po 31. decembri 2008.“.
Čl. III
Zákon č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 453/2004 Z. z., zákona č. 613/2004 Z. z., zákona č. 614/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 471/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 675/2006 Z. z., zákona č. 532/2007 Z. z. a zákona č. 139/2008 Z. z. sa mení takto:
V § 5 ods. 4 písmeno z) znie:
„z)
zamestnanecká prémia a daňový bonus podľa osobitného predpisu.13f)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13f znie:“.
„13f)
§ 32a a 33 zákona č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Čl. IV
Zákon č. 621/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov sa mení a dopĺňa takto:
V čl. III sa slová „a § 21 ods. 2 písm. k) v čl. I bode 41, ktoré nadobúdajú“ nahrádzajú slovami „ktorý nadobúda“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a s výnimkou § 21 ods. 2 písm. k) v čl. I bode 41, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2010“.
Čl. V
Zákon č. 465/2008 Z. z., ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva financií Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike sa dopĺňa takto:
V čl. XXI sa na konci pripájajú tieto slová: „s výnimkou čl. II bodu 6, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2010“.
Čl. VI
Zákon č. 264/2008 Z. z. o kolkových známkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 9 sa za slová „§ 8 ods. 2,“ vkladajú slová „suma podľa § 14 ods. 4 a 5,“.
2.
Doterajší text § 9 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Postup podľa odseku 1 sa neuplatní v prípade uvedenom v § 14a.“.
3.
V § 10 ods. 3 sa slová „vykonávaní kontroly“ nahrádzajú slovami „vykonávaní vládneho auditu“.
4.
Nadpis pod § 14 sa vkladá nad § 14.
5.
Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý znie:
„14a
Distribútor predkladá ministerstvu do 20. dňa po uplynutí prvého štvrťroku 2009 vyúčtovanie tržieb z predaja kolkových známok. Vo vyúčtovaní sa uvedie tržba z predaja kolkových známok, suma podľa § 8 ods. 2, suma podľa § 14 ods. 4 a 5, odmena dohodnutá v zmluve za distribúciu kolkových známok a celková suma odvodu do štátneho rozpočtu. V tomto termíne je distribútor povinný odviesť celkovú sumu odvodu do štátneho rozpočtu.“.
Čl. VII
Zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení zákona č. 150/2001 Z. z., zákona č. 502/2001 Z. z., zákona č. 618/2004 Z. z., zákona č. 165/2008 Z. z. a zákona č. 264/2008 Z. z. sa mení takto:
V § 3 písm. c) sa vypúšťa slovo „výroby,“.
Čl. VIII
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov Slovenskej republiky v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona č. 277/1998 Z. z., zákona č. 57/1999 Z. z., zákona č. 447/2000 Z. z., zákona č. 175/2002 Z. z., zákona č. 668/2002 Z. z., zákona č. 461/2003 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 81/2005 Z. z., zákona č. 94/2006 Z. z., zákona č. 598/2006 Z. z. a zákona č. 460/2008 Z. z. sa dopĺňa takto:
Za § 29d sa vkladá § 29e, ktorý znie:
㤠29e
(1)
Poslancovi, poslancovi Európskeho parlamentu, prezidentovi a členovi vlády patrí v roku 2009 plat vo výške určenej v roku 2008.
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na ostatných ústavných činiteľov a osoby, s výnimkou odseku 3, ktorých plat sa odvodzuje z platu poslanca; ich plat v roku 2009 sa určí podľa § 2 a 27.
(3)
Na predstaveného v politickej funkcii, ktorým je ministerstvo,11) okrem predstaveného, ktorý je veľvyslancom, a predstaveného v politickej funkcii, ktorý je na čele ostatného ústredného orgánu štátnej správy11) a asistenta poslanca (§ 4a ods. 4) sa vzťahuje ustanovenie odseku 1.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11 znie:“.
„11)
§ 78 ods. 5 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Čl. IX
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.