56/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.02.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

56
OZNÁMENIE
Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že výmenou nót z 29. mája 2007 a 18. decembra 2007 nadobudla platnosť nová hraničná dokumentácia slovensko-ukrajinskej štátnej hranice vyhotovená na základe výsledkov Druhého spoločného preskúšania priebehu slovensko-ukrajinskej štátnej hranice v rokoch 2004 až 2006.
Nová hraničná dokumentácia slovensko-ukrajinskej štátnej hranice v celom rozsahu nahradila hraničné dokumenty slovensko-ukrajinskej štátnej hranice uvedené v článku 1 ods. 2 písm. A bodoch 1 až 3 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Ukrajinou o spoločných štátnych hraniciach, vyhotovené na základe výsledkov prvého spoločného preskúšania slovensko-ukrajinskej štátnej hranice v roku 1993 (oznámenie č. 1/1995 Z. z.).
Nová hraničná dokumentácia nadobudla platnosť 28. decembra 2007.
Do textu dokumentácie možno nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.