552/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2009 do 31.01.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

552
ZÁKON
z 26. novembra 2008,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení zákona č. 291/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 162/2003 Z. z., zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 7/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 213/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z. a zákona č. 70/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14 znie:
„14)
§ 2 ods. 2 a § 3 ods. 1 písm. c) a ods. 2 zákona č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 Z. z. o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 468/2005 Z. z.“.
2.
V § 3 odsek 2 znie:
„(2)
Na náležitosti, emisné podmienky a splácanie pokladničných poukážok sa vzťahujú ustanovenia osobitného zákona.16aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16aa znie:
„16aa)
§ 3, 8, 12,18 a 19 zákona č. 530/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 4a ods. 7 druhá veta znie: „Ak sa pri vydaní investičného certifikátu bude uskutočňovať verejná ponuka, použijú sa ustanovenia § 120 až 125h; ak sa pri vydaní investičného certifikátu nebude uskutočňovať verejná ponuka cenných papierov a emitent cenných papierov nežiada o prijatie cenných papierov na regulovaný trh, ustanovenia § 120 až 125c sa použijú primerane.“.
4.
V § 6 ods. 10 sa slová „cenným papierom“ nahrádzajú slovami „finančným nástrojom“ a slová „cenného papiera“ sa nahrádzajú slovami „finančného nástroja“.
6.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23 znie:
„23)
Zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
7.
V § 8 písmeno f) znie:
„f)
kvalifikovanou účasťou priamy alebo nepriamy podiel na právnickej osobe, ktorý predstavuje 10 % alebo viac percent na jej základnom imaní alebo na hlasovacích právach vypočítaných podľa osobitného predpisu,24aa) alebo podiel, ktorý umožňuje vykonávať významný vplyv na riadenie tejto právnickej osoby,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24aa znie:
„24aa)
§ 41 a 42 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov.“.
8.
§ 8 sa dopĺňa písmenom s), ktoré znie:
„s)
významným vplyvom možnosť uplatňovania vplyvu na riadení právnickej osoby porovnateľného s vplyvom zodpovedajúcim podielu 10 % alebo viac percent na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe.“.
9.
V § 8a ods. 3 sa slovo „prevyšuje“ nahrádza slovami „je najmenej“ a slovo „prevyšujú“ sa nahrádza slovami „sú najmenej“.
10.
V § 8a ods. 6 sa slová „aspoň dve z podmienok podľa § 120 ods. 8“ nahrádzajú slovami „podmienky podľa odseku 7“.
11.
V § 8a sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7)
Na účely posudzovania možnosti zaradenia osoby podľa odseku 2 písm. e) do kategórie profesionálny klient postupom podľa odseku 6 musia byť splnené aspoň dve z týchto podmienok:
a)
táto osoba za predchádzajúce štyri štvrťroky vykonala na príslušnom trhu s finančnými nástrojmi priemerne desať významných obchodov s finančnými nástrojmi za štvrťrok; pričom významným obchodom s finančnými nástrojmi sa rozumie obchod s finančnými nástrojmi, ktorého objem je vyšší ako 6 000 eur, a príslušným trhom sa rozumie regulovaný trh, mnohostranný obchodný systém alebo neorganizovaný trh, na ktorý sú prijaté na obchodovanie finančné nástroje, vo vzťahu ku ktorým sú poskytované alebo sa majú poskytovať investičné služby pre túto osobu,
b)
veľkosť jej portfólia zahŕňajúceho finančné nástroje a peňažné vklady prevyšuje 500 000 eur,
c)
táto osoba najmenej jeden rok vykonáva alebo vykonávala v súvislosti s výkonom svojho zamestnania, povolania alebo funkcie činnosť v oblasti finančného trhu na pozícii, ktorá si vyžaduje znalosti obchodov alebo investičných služieb poskytovaných alebo ktoré sa majú poskytovať pre túto osobu.“.
Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 8 a 9.
13.
V § 12 ods. 4 sa slová „vzťahuje § 3 ods. 2.“ nahrádzajú slovami „vzťahujú ustanovenia osobitného zákona.16aa)“.
14.
Poznámka pod čiarou k odkazu 41 znie:
„41)
Napríklad zákon č. 594/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 43/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 650/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 8/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
16.
V § 30 ods. 2 sa vypúšťajú slová „(§ 73)“.
17.
V § 53a ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „Európskej únie alebo iného zmluvného štátu Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „členský štát“),“.
18.
V § 54 odsek 7 znie:
„(7)
Obchodník s cennými papiermi alebo pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi nesmie vykonávať pre iné osoby iné činnosti ako investičné služby s výnimkou sprostredkovania pre iné finančné inštitúcie v súlade s osobitným zákonom, vykonávania činnosti člena, vypracúvania a šírenia investičných odporúčaní a vykonávania bezhotovostných obchodov s peňažnými prostriedkami v cudzej mene. Obchodník s cennými papiermi a pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi sú povinní pred začatím vykonávania bezhotovostných obchodov s peňažnými prostriedkami v cudzej mene preukázať Národnej banke Slovenska spôsoby zabezpečenia proti rizikám a spôsob merania, sledovania a riadenia týchto rizík a vypracovaný postup na prípravu, uzatváranie, vykonávanie a vysporiadanie obchodov vrátane mechanizmu a pravidiel tvorby cien. Vykonávanie bezhotovostných obchodov s peňažnými prostriedkami v cudzej mene môže obchodník s cennými papiermi alebo pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi začať na základe písomného oznámenia Národnej banky Slovenska o splnení podmienky podľa druhej vety.“.
19.
V § 54 ods. 13 sa slová „nakladať s peňažnými prostriedkami alebo finančnými nástrojmi“ nahrádzajú slovami „držať peňažné prostriedky alebo finančné nástroje“.
20.
V § 54 odsek 14 znie:
„(14)
Základné imanie obchodníka s cennými papiermi, ktorý poskytuje len investičné služby podľa § 6 ods. 1 písm. a) alebo e) a nie je pri ich poskytovaní oprávnený držať peňažné prostriedky klienta alebo finančné nástroje klienta, je najmenej 50 000 eur.“.
21.
V § 54 ods. 15 sa číslo „13“ nahrádza číslom „14“.
22.
V § 55 ods. 2 písm. i) sa slová „finančného konsolidovaného“ nahrádzajú slovom „konsolidovaného“.
23.
V § 55 ods. 3 písm. g) sa slová „vnútornej kontroly“ nahrádzajú slovami „funkcie dodržiavania (§ 71a), funkcie riadenia rizík (§ 71b) a funkcie vnútorného auditu (§ 71c)“ a vypúšťajú sa slová „ako aj údaje o ich odbornej spôsobilosti a dôveryhodnosti,“.
24.
V § 55 ods. 3 sa vypúšťa písmeno h).
25.
V § 55 ods. 4 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „ako aj doklady preukazujúce ich odbornú spôsobilosť, ak sa pri týchto osobách vyžaduje,“.
26.
Poznámka pod čiarou k odkazu 53 znie:
„53)
§ 29 zákona č. 747/2004 Z. z.“.
27.
V § 55 ods. 11 prvej vete sa slová „vnútornej kontroly“ nahrádzajú slovami „funkcie dodržiavania, funkcie riadenia rizík a funkcie vnútorného auditu“, vypúšťajú sa slová „v priamej pôsobnosti štatutárneho orgánu obchodníka s cennými papiermi alebo pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi“ a vypúšťa sa druhá veta.
28.
V § 55 ods. 13 sa slová „finančného konsolidovaného celku“ nahrádzajú slovami „konsolidovaného celku“.
29.
V § 56 ods. 11 sa vypúšťajú slová „v priamej pôsobnosti štatutárneho orgánu obchodníka s cennými papiermi alebo zahraničného obchodníka s cennými papiermi“.
30.
Poznámka pod čiarou k odkazu 54 znie:
„54)
§ 27 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
31.
V § 61 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
v rámci poskytovania služby podľa písmena a) postupuje pokyny len banke alebo zahraničnej banke vykonávajúcej činnosť na území Slovenskej republiky, obchodníkovi s cennými papiermi alebo zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi vykonávajúcemu činnosť na území Slovenskej republiky, správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej správcovskej spoločnosti vykonávajúcej činnosť na území Slovenskej republiky.“.
32.
V § 61 ods. 3 písm. c) sa slovo „vznik“ nahrádza slovom „založenie“.
33.
V § 61a ods. 5 prvej vete sa vypúšťajú slová „konanie o zápise“ a druhej vete sa vypúšťajú slová „alebo osobu z hostiteľského členského štátu (§ 63) pri poskytovaní investičných služieb podľa § 64“.
34.
V § 64 ods. 1 sa za slová „investičnej činnosti“ vkladá slovo „alebo“.
35.
V § 64 ods. 2 písm. b) sa za slová „ poskytovať, a“ vkladá slovo „informáciu,“.
36.
V § 64 ods. 4 sa slová „po tom, ako bolo príslušnému orgánu hostiteľského členského štátu doručené oznámenie podľa odseku 1“ nahrádzajú slovami „odo dňa, keď Národná banka Slovenska odoslala oznámenie podľa odseku 1 príslušnému orgánu hostiteľského členského štátu“.
37.
V § 64 ods. 5 sa slová „údajoch poskytnutých“ nahrádzajú slovami „informáciách uvedených v oznámení“.
38.
V § 65 odsek 1 znie:
„(1)
Zahraničný obchodník s cennými papiermi so sídlom v členskom štáte je oprávnený začať poskytovať investičné služby, vedľajšie služby alebo vykonávať investičné činnosti na území Slovenskej republiky na základe práva slobodného poskytovania služieb bez zriadenia pobočky odo dňa odoslania oznámenia v rozsahu podľa § 64 ods. 2 príslušným orgánom jeho domovského členského štátu Národnej banke Slovenska.“.
39.
V § 65 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 2.
40.
V § 66 ods. 1 sa slovo „odovzdá“ nahrádza slovom „odošle“ a vypúšťa sa slovo „dohľadu“.
41.
V § 66 ods. 2 sa slovo „neodovzdá“ nahrádza slovom „neodošle“.
42.
V § 66 ods. 3 sa slová „prijatia oznámenia podľa odseku 1 príslušným orgánom hostiteľského členského štátu“ nahrádzajú slovami „odoslania oznámenia podľa odseku 1 Národnou bankou Slovenska“.
43.
V § 66 ods. 5 sa slová „údajoch uvedených v“ nahrádzajú slovami „informáciách uvedených v oznámení podľa“.
44.
V § 67 odsek 1 znie:
„(1)
Zahraničný obchodník s cennými papiermi je oprávnený zriadiť pobočku a začať poskytovať investičné služby, vedľajšie služby alebo vykonávať investičné činnosti na území Slovenskej republiky bez povolenia podľa § 56 po doručení oznámenia Národnej banky Slovenska alebo po márnom uplynutí lehoty dvoch mesiacov po tom, ako príslušný orgán domovského členského štátu zaslal oznámenie v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi tohto štátu Národnej banke Slovenska.“.
45.
V § 67 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 4.
46.
V § 70 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
nadobudnutie kvalifikovanej účasti na obchodníkovi s cennými papiermi alebo také ďalšie zvýšenie kvalifikovanej účasti na obchodníkovi s cennými papiermi, ktorým by podiel na základnom imaní obchodníka s cennými papiermi alebo na hlasovacích právach v obchodníkovi s cennými papiermi dosiahol alebo prekročil 20 %, 30 % alebo 50 % alebo na to, aby sa tento obchodník s cennými papiermi stal dcérskou spoločnosťou v jednej alebo v niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v zhode;55) pri výpočte týchto podielov sa nezohľadňujú hlasovacie práva alebo podiely, ktoré iný obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi, úverová inštitúcia alebo zahraničná úverová inštitúcia držia ako výsledok upisovania finančných nástrojov alebo umiestňovania finančných nástrojov na základe pevného záväzku [§ 6 ods. 1 písm. f)], ak sa tieto práva nevykonávajú alebo inak nevyužívajú na zasahovanie do riadenia obchodníka s cennými papiermi a ak ich iný obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi, úverová inštitúcia alebo zahraničná úverová inštitúcia prevedie na inú osobu do jedného roka po ich nadobudnutí,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 55 znie:
„55)
§ 28 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
47.
V § 70 ods. 2 sa za slovo „pôvod“ vkladajú slová „v súlade s osobitným zákonom55a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 55a znie:
„55a)
Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
48.
V § 70 ods. 2 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „Predchádzajúci súhlas podľa odseku 1 písm. a) možno vydať, len ak sa nepreukázalo, že nadobudnutie alebo prekročenie podielu nadobúdateľom negatívne ovplyvní schopnosť obchodníka s cennými papiermi naďalej plniť povinnosti ustanovené týmto zákonom.“.
49.
V § 70 ods. 4 písmeno a) znie:
„a)
podľa odseku 1 písm. a) fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré sa rozhodli nadobudnúť alebo zvýšiť kvalifikovanú účasť na obchodníkovi s cennými papiermi, alebo osoba, ktorá sa rozhodla stať materskou spoločnosťou obchodníka s cennými papiermi,“.
50.
V § 70 odseky 6 a 7 znejú:
„(6)
Národná banka Slovenska je povinná do dvoch pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a) písomne potvrdiť nadobúdateľovi jej doručenie; to platí aj pre následné doručenie náležitostí žiadosti, ktoré neboli predložené súčasne so žiadosťou. Národná banka Slovenska môže najneskôr do 50. pracovného dňa lehoty na posúdenie žiadosti podľa odseku 7 písomne požiadať o dodatočné informácie, ktoré sú potrebné na posudzovanie žiadosti o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a). Na obdobie odo dňa odoslania žiadosti Národnej banky Slovenska o dodatočné informácie do doručenia odpovede sa konanie o udelení predchádzajúceho súhlasu prerušuje, najviac však na 20 pracovných dní. Ak Národná banka Slovenska požiada o ďalšie doplnenie alebo spresnenie informácií, lehota na rozhodnutie o udelení predchádzajúceho súhlasu sa neprerušuje. Lehotu na prerušenie konania podľa tretej vety je Národná banka Slovenska oprávnená predĺžiť na 30 pracovných dní, ak nadobúdateľ má sídlo alebo sa riadi právnymi predpismi nečlenského štátu alebo ak nadobúdateľ nie je obchodníkom s cennými papiermi, správcovskou spoločnosťou, úverovou inštitúciou, poisťovňou, zaisťovňou alebo obdobnou inštitúciou z členského štátu.
(7)
O žiadosti o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a) rozhodne Národná banka Slovenska do 60 pracovných dní odo dňa písomného potvrdenia o doručení žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a) a po doručení všetkých náležitostí žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu. Ak Národná banka Slovenska nerozhodne v tejto lehote, má sa za to, že predchádzajúci súhlas bol vydaný. Národná banka Slovenska informuje nadobúdateľa o dátume, keď uplynie lehota na vydanie rozhodnutia pri potvrdení o doručení podľa odseku 6. Ak Národná banka Slovenska rozhodne o zamietnutí žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a), písomne zašle toto rozhodnutie nadobúdateľovi do dvoch pracovných dní od tohto rozhodnutia, najneskôr však pred uplynutím lehoty podľa prvej vety. O žiadosti o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. c) rozhodne Národná banka Slovenska do 15 pracovných dní od jej doručenia alebo doplnenia.“.
51.
V § 70 ods. 8 sa slová „finančného konsolidovaného celku“ nahrádzajú slovami „konsolidovaného celku“.
52.
V § 70 odsek 9 znie:
„(9)
Národná banka Slovenska je pri posudzovaní splnenia podmienok podľa odseku 2 povinná konzultovať s príslušnými orgánmi iných členských štátov, ak nadobúdateľom podľa odseku 1 písm. a) je
a)
zahraničná úverová inštitúcia, zahraničný obchodník s cennými papiermi alebo zahraničná správcovská spoločnosť s povolením udeleným v inom členskom štáte, poisťovňa z iného členského štátu, zaisťovňa z iného členského štátu,
b)
materská spoločnosť osoby podľa písmena a) alebo
c)
fyzická osoba alebo právnická osoba kontrolujúca osobu podľa písmena a).“.
53.
§ 70 sa dopĺňa odsekmi 10 až 13, ktoré znejú:
„(10)
Národná banka Slovenska je povinná konzultovať s príslušnými orgánmi iných členských štátov splnenie podmienok na nadobúdanie podielov na zahraničnom obchodníkovi s cennými papiermi podľa právnych predpisov členských štátov, ak nadobúdateľom podielu na zahraničnom obchodníkovi s cennými papiermi je úverová inštitúcia, poisťovňa, zaisťovňa, obchodník s cennými papiermi alebo správcovská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky.
(11)
Predmetom konzultácií podľa odsekov 9 a 10 je včasné poskytovanie podstatných informácií alebo potrebných informácií pri posudzovaní splnenia podmienok na nadobudnutie príslušných podielov na obchodníkovi s cennými papiermi alebo na zahraničnom obchodníkovi s cennými papiermi. Národná banka Slovenska poskytne príslušnému orgánu členského štátu na jeho žiadosť všetky potrebné informácie a z vlastného podnetu všetky podstatné informácie. Národná banka Slovenska požiada príslušný orgán členského štátu o všetky potrebné informácie.
(12)
V rozhodnutí o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a) sa uvedú názory alebo výhrady oznámené Národnej banke Slovenska príslušným orgánom iného členského štátu, ktorého dohľadu podlieha nadobúdateľ podľa odseku 1 písm. a).
(13)
V rozhodnutí o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a), b), e) až g) určí Národná banka Slovenska aj lehotu, ktorej uplynutím zaniká predchádzajúci súhlas, ak nebol vykonaný úkon, na ktorý bol udelený predchádzajúci súhlas. Táto lehota nesmie byť kratšia ako tri mesiace a dlhšia ako jeden rok od udelenia predchádzajúceho súhlasu, ak Národná banka Slovenska neurčila v záujme ochrany investorov inú lehotu. Ak fyzická osoba, pre ktorú Národná banka Slovenska udelila predchádzajúci súhlas podľa odseku 1 písm. c), nebola vymenovaná alebo zvolená do príslušnej funkcie do šiestich mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, predchádzajúci súhlas zaniká.“.
54.
V § 73a ods. 2 sa slová „odseku 3 písm. a)“ nahrádzajú slovami „odseku 1 písm. a)“ a slová „odseku 3 písm. b)“ sa nahrádzajú slovami „odseku 1 písm. b)“.
55.
V § 73b ods.1 sa slová „kurzov cenných papierov“ nahrádzajú slovom „trhu“.
56.
V § 73g ods. 1 sa slovo „vhodné“ nahrádza slovom „primerané“.
57.
V § 74 odsek 11 znie:
„(11)
Ustanovenia odsekov 1 až 10 sa nevzťahujú na obchodníka s cennými papiermi podľa § 54 ods. 14.“.
58.
V § 76 odsek 2 znie:
„(2)
Obchodník s cennými papiermi, ktorý nie je bankou, je povinný písomne oznámiť Národnej banke Slovenska, ktorý audítor alebo audítorská spoločnosť bol poverený overením účtovnej závierky, a to do 30. júna kalendárneho roka alebo polovice účtovného obdobia, za ktoré sa má audit vykonať. Národná banka Slovenska je oprávnená do 31. augusta tohto kalendárneho roka alebo do ôsmich mesiacov od začiatku účtovného obdobia po doručení tohto oznámenia výber audítora alebo audítorskej spoločnosti odmietnuť. Ak ide o obchodníka s cennými papiermi, ktorému bolo udelené povolenie na poskytovanie investičných služieb v priebehu kalendárneho roka, oznámenie sa vykoná do troch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení povolenia na poskytovanie investičných služieb. Národná banka Slovenska je oprávnená v takom prípade do 30 dní po doručení oznámenia audítora alebo audítorskú spoločnosť odmietnuť. Do 45 dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odmietnutí je obchodník s cennými papiermi povinný písomne oznámiť Národnej banke Slovenska nového audítora alebo audítorskú spoločnosť. Ak Národná banka Slovenska odmietne aj výber ďalšieho audítora alebo audítorskej spoločnosti, Národná banka Slovenska určí, ktorý audítor alebo audítorská spoločnosť účtovnú závierku overia.“.
59.
V § 76 sa vypúšťa odsek 5. Doterajšie odseky 6 až 8 sa označujú ako odseky 5 až 7.
60.
Poznámka pod čiarou k odkazu 60a znie:
„60a)
§ 19 ods. 1 zákona č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“.
61.
V § 76 odsek 6 znie:
„(6)
Audítor alebo audítorská spoločnosť sú povinní na písomné požiadanie Národnej banky Slovenska poskytnúť podklady o skutočnostiach podľa odseku 3 a iné informácie a podklady zistené počas výkonu ich činnosti u obchodníka s cennými papiermi, ktoré úzko súvisia so skutočnosťami podľa odseku 3.“.
62.
V § 77 ods. 1 sa slová „kalendárneho polroka“ nahrádzajú slovami „polovice účtovného obdobia“, slová „piatich mesiacov po uplynutí kalendárneho roka“ sa nahrádzajú slovami „štyroch mesiacov po uplynutí účtovného obdobia“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a list odporúčaní audítora vedeniu obchodníka s cennými papiermi.“.
63.
V § 77 ods. 3 sa za slová „správu audítora“ vkladajú slová „a list odporúčaní audítora vedeniu obchodníka s cennými papiermi“ a slová „túto správu“ sa nahrádzajú slovom „ich“.
64.
V § 78 ods. 5 sa číslo „3“ nahrádza číslom „2“.
65.
V § 79 odsek 1 znie:
„(1)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá sa rozhodla zrušiť kvalifikovanú účasť na obchodníkovi s cennými papiermi alebo znížiť podiel na základnom imaní obchodníka s cennými papiermi alebo na hlasovacích právach v obchodníkovi s cennými papiermi pod 20 %, 30 % alebo 50 % alebo tak, že by obchodník s cennými papiermi prestal byť jej dcérskou spoločnosťou, musí o tejto skutočnosti písomne informovať Národnú banku Slovenska.“.
66.
V § 79 ods. 3 sa číslo „33“ nahrádza číslom „30“.
67.
V § 79a ods. 2 sa slová „§ 67 ods. 3 až 5“ nahrádzajú slovami „§ 67 ods. 2 až 4“.
68.
V § 79a ods. 4 sa slová „§ 76 ods. 8“ nahrádzajú slovami „§ 76 ods. 7“.
69.
V § 83 ods. 2 písm. b) a ods. 3 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „toto ustanovenie sa nevzťahuje na pobočky zahraničných obchodníkov s cennými papiermi, ktoré na území Slovenskej republiky poskytujú investičné služby, vedľajšie služby alebo vykonávajú investičné činnosti na základe práva slobodného poskytovania služieb.“.
70.
V § 83 ods. 7 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „tento zákaz sa rovnako vzťahuje aj na rozdiely v rozsahu a úrovni ochrany klientov v členských štátoch.“.
71.
V § 83a ods. 3 písm. b) časť ustanovenia pred bodkočiarkou znie: „každému klientovi, na ktorého klientsky majetok sa vzťahuje zmena systému ochrany klientov, doručiť osobitné písomné oznámenie o tejto zmene, ktoré musí obsahovať aj dátum tejto zmeny a informácie o všetkých dôsledkoch vyplývajúcich pre klienta a jeho klientsky majetok zo zmeny systému ochrany klientov;“.
72.
V § 83a ods. 6 sa číslo „66“ nahrádza číslom „67“.
73.
Za § 83a sa vkladá § 83b, ktorý znie:
㤠83b
(1)
Pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorá na území Slovenskej republiky poskytuje investičné služby, vedľajšie služby alebo vykonáva investičné činnosti na základe práva slobodného poskytovania služieb, sa za podmienok vymedzených týmto zákonom môže dobrovoľne zapojiť do systému ochrany klientov v Slovenskej republike na účel zabezpečenia zvýšenej ochrany klientov v rozsahu, v ktorom ochrana majetku klientov podľa pravidiel systému ochrany klientov v Slovenskej republike presahuje celkovú najvyššiu možnú výšku náhrady za nedostupný chránený klientsky majetok podľa pravidiel systému ochrany klientov v členskom štáte, na území ktorého má príslušný obchodník s cennými papiermi svoje sídlo (ďalej len „domovský systém ochrany klientov“). Na účely tohto zapojenia sa vyžaduje písomná zmluva medzi fondom, inštitúciou domovského systému ochrany klientov a zahraničným obchodníkom s cennými papiermi, ktorého pobočka sa zapája do systému ochrany klientov v Slovenskej republike.
(2)
Ak sa pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorá na území Slovenskej republiky poskytuje investičné služby, vedľajšie služby alebo vykonáva investičné činnosti na základe práva slobodného poskytovania služieb, dobrovoľne zapojí do systému ochrany klientov v Slovenskej republike, tak predmetom platenia ročného príspevku alebo mimoriadneho príspevku do fondu a predmetom poskytovania náhrad zo systému ochrany klientov v Slovenskej republike je len klientsky majetok prijatý na území Slovenskej republiky a chránený týmto zákonom, a to len v rozsahu, v ktorom ochrana klientov podľa pravidiel systému ochrany klientov v Slovenskej republike presahuje najvyššiu možnú výšku náhrady za nedostupný chránený klientsky majetok podľa pravidiel domovského systému ochrany klientov.
(3)
Ak sa klientsky majetok v pobočke zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorý sa dobrovoľne zapojil do systému ochrany klientov v Slovenskej republike, stane nedostupným podľa pravidiel domovského systému ochrany klientov, tak klienti a iné oprávnené osoby na poskytnutie náhrady za nedostupný chránený klientsky majetok, ktorý bol prijatý na území Slovenskej republiky, musia mať možnosť aj na území Slovenskej republiky si uplatňovať a preukazovať právo na náhrady za nedostupný chránený klientsky majetok a na vyplácanie náhrad za nedostupný chránený klientsky majetok.
(4)
Na pobočku zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorá na území Slovenskej republiky poskytuje investičné služby, vedľajšie služby alebo vykonáva investičné činnosti na základe práva slobodného poskytovania služieb a ktorá sa dobrovoľne zapojila do systému ochrany klientov v Slovenskej republike, sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona; táto pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi je povinná zverejniť vo svojich prevádzkových priestoroch v slovenskom jazyku aj informácie o ochrane klientov podľa domovského systému ochrany klientov vrátane pravidiel domovského systému ochrany klientov o ochrane klientskeho majetku a o poskytovaní náhrad za nedostupný klientsky majetok.
(5)
Účasť pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi v systéme ochrany klientov v Slovenskej republike zaniká písomnou výpoveďou zmluvy uzavretej v súlade s odsekom 1; výpovedná lehota je jeden rok a začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po dni, keď bola písomná výpoveď preukázateľne doručená ostatným zmluvným stranám. Fond môže vypovedať zmluvu len vtedy, ak si ostatné zmluvné strany nesplnili svoje záväzky podľa zmluvy uzavretej v súlade s odsekom 1 alebo ak si príslušný zahraničný obchodník s cennými papiermi alebo jeho pobočka neplní povinnosti podľa tohto zákona. Do zániku účasti pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi v systéme ochrany klientov v Slovenskej republike musí byť uhradený aj ročný príspevok a mimoriadny príspevok do fondu vo výške podľa § 83a ods. 3 písm. c) a d). Pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi, ktorej na základe výpovede zmluvy zaniká dobrovoľná účasť v systéme ochrany klientov v Slovenskej republike, je túto informáciu povinná zverejniť vo svojich prevádzkových priestoroch v slovenskom jazyku, a to najneskôr od začatia plynutia výpovednej lehoty až do zániku jej účasti v systéme ochrany klientov v Slovenskej republike; súčasťou informácie musí byť aj dátum zániku účasti pobočky zahraničného obchodníka s cennými papiermi v systéme ochrany klientov v Slovenskej republike.“.
74.
V § 84 ods. 5 písm. a) sa za slová „ods. 13“ vkladajú slová „alebo 14“.
75.
V § 84 odsek 6 znie:
„(6)
Ročný príspevok na príslušný rok určuje fond vopred na celý rok najneskôr do 20. decembra predchádzajúceho roka takto:
a)
obchodníkovi s cennými papiermi podľa § 54 ods. 13 alebo 14 a obdobnému zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi v rozpätí od 0,1 % do 1 % z ročnej sumy poplatkov účtovaných klientom za poskytované investičné služby a za vedľajšiu službu podľa § 6 ods. 2 písm. a), najmenej však 80 eur,
b)
obchodníkovi s cennými papiermi podľa § 54 ods. 12 a obdobnému zahraničnému obchodníkovi s cennými papiermi
1.
v rozpätí od 0,5 % do 2 % z ročnej sumy poplatkov účtovaných klientom za poskytované investičné služby a za vedľajšiu službu podľa § 6 ods. 2 písm. a),
2.
v rozpätí od 0,01 % do 2 % z hodnoty klientskeho majetku určenej ako aritmetický priemer hodnôt tohto majetku vykázaných v obchodnej dokumentácii obchodníka s cennými papiermi ku koncu posledného dňa každého mesiaca, najmenej však 390 eur alebo
3.
suma 390 eur zvýšená za každého klienta, ktorému patrí náhrada z fondu v rozpätí od 1 do 20 eur,
c)
ostatným obchodníkom s cennými papiermi a zahraničným obchodníkom s cennými papiermi
1.
v rozpätí od 1 % do 3 % z ročnej sumy poplatkov účtovaných klientom za poskytované investičné služby a za vedľajšiu službu podľa § 6 ods. 2 písm. a),
2.
v rozpätí od 0,01 % do 2 % z hodnoty klientskeho majetku určenej ako aritmetický priemer hodnôt tohto majetku vykázaných v obchodnej dokumentácii obchodníka s cennými papiermi ku koncu posledného dňa každého mesiaca, najmenej však 2 300 eur alebo
3.
suma 2 300 eur zvýšená za každého klienta, ktorému patrí náhrada z fondu v rozpätí od 1 do 20 eur.“.
76.
V § 87 odsek 2 znie:
„(2)
Za nedostupný chránený klientsky majetok poskytuje fond náhradu jednému klientovi alebo inej oprávnenej osobe vo výške 100 % z tohto klientskeho majetku.“.
77.
V § 87 ods. 3 sa slovo „eurá“ nahrádza slovom „eurocenty“.
78.
V § 88 ods. 7 sa vypúšťa prvá veta.
79.
V § 91 ods. 1 písm. c) a ods. 5 písm. b) sa číslo „2“ nahrádza číslom „3“.
80.
V § 99 ods. 3 písm. j) sa vypúšťajú slová „pre členov“.
81.
V § 99 ods. 14 sa za slová „§ 71“ vkladá čiarka a slová „a § 73 ods. 9 a 10“ sa nahrádzajú slovami „a § 71b ods. 1, 2, 4 a 5 a § 73 ods. 3 a 4“.
82.
V § 105a odsek 3 znie:
„(3)
Centrálny depozitár môže zriadiť držiteľský účet len pre centrálneho depozitára alebo zahraničnú právnickú osobu s obdobným predmetom činnosti. Centrálny depozitár môže zriadiť držiteľský účet tiež pre obchodníka s cennými papiermi alebo banku s oprávnením na výkon vedľajšej služby držiteľská správa a zahraničného obchodníka s cennými papiermi alebo zahraničnú banku s oprávnením na výkon obdobnej vedľajšej služby ako držiteľská správa. Centrálny depozitár môže zriadiť pre jednu osobu aj viac držiteľských účtov.“.
83.
V § 107a ods. 2, 3 a 5 sa za slovo „konkurzu“ vkladajú slová „alebo povolenie reštrukturalizácie“ v príslušnom tvare.
84.
V § 107a ods. 6 sa bodkočiarka nahrádza čiarkou a nad slovo „predpisov“ sa umiestňuje odkaz 90a.
Poznámka pod čiarou k odkazu 90a znie:
„90a)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, Občiansky súdny poriadok, zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
85.
V § 107a ods. 7, 8 a 9 sa za slová „vyhlásení konkurzu“ vkladajú slová „alebo povolení reštrukturalizácie“.
86.
V § 118i ods. 3 sa číslo „13“ nahrádza číslom „11“.
87.
V § 118i ods. 9 sa za slovo „poskytnúť“ vkladajú slová „k nahliadnutiu“.
88.
V § 120 ods. 5 písm. b) sa slová „§ 114 ods. 7 písm. h)“ nahrádzajú slovami „§ 116 ods. 2 písm. i)“.
89.
V § 120 ods. 8 písm. a) sa za slovo „obchodov“ vkladajú slová „s cennými papiermi“ a slová „sa na účely tohto zákona“ nahrádzajú slovami „s cennými papiermi sa“.
90.
V § 121 ods. 10 sa slová „a to najneskôr do okamihu jej začatia“ nahrádzajú slovami „čo najskôr, a ak je to možné, pred začatím ponuky“.
91.
V § 125a ods. 8 sa za slovo „vyhlasovateľ“ vkladajú slová „verejnej ponuky“.
92.
V § 125h ods. 1 písm. j) sa vypúšťajú slová „podľa osobitného zákona103b)“. Poznámka pod čiarou k odkazu 103b sa vypúšťa.
93.
V § 126 ods. 6 sa odkaz 107 nahrádza odkazom 55a. Poznámka pod čiarou k odkazu 107 sa vypúšťa.
94.
V § 127 odsek 4 znie:
„(4)
Národná banka Slovenska rozhodne o žiadosti podľa odseku 2 v lehote podľa osobitného zákona;53) ustanovenie § 125 ods. 7 sa použije rovnako. Na zverejnenie prospektu investície sa vzťahuje § 125a primerane. Na dodatok k prospektu investície sa vzťahuje § 125c ods. 1, 3 a 5 primerane; na schvaľovanie dodatku sa vzťahuje lehota podľa prvej vety.“.
95.
V § 135 ods. 1 prvej vete sa vypúšťajú slová „emitenta cenného papiera,“ a za slovo „činnosť“ sa vkladajú slová „emitenta cenného papiera, ďalších osôb, ktorým tento zákon ukladá povinnosti a“.
96.
V § 135 ods. 2 úvodnej vete sa slovo „dohľadu“ nahrádza slovami „dohľadu108aa) vykonávaného“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 108aa znie:
„108aa)
§ 2 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
97.
V § 143e odsek 13 znie:
„(13)
Minimálnou výškou vlastných zdrojov obchodníkov s cennými papiermi sa na účely doplňujúceho dohľadu rozumejú požiadavky na vlastné zdroje obchodníkov s cennými papiermi.“.
98.
V § 144 ods. 2 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
zaviesť nútenú správu nad centrálnym depozitárom,“.
Doterajšie písmeno b) sa označuje ako písmeno c).
99.
V § 144 ods. 12 sa slová „§ 99 ods. 10 alebo § 102“ nahrádzajú slovami „§ 99 ods. 10, § 102, § 118d, § 132c alebo § 133“.
100.
V § 144 sa za odsek 15 vkladá nový odsek 16, ktorý znie:
„(16)
Na nútenú správu nad centrálnym depozitárom sa rovnako vzťahujú ustanovenia osobitného zákona o nútenej správe nad bankou.114a)“.
Doterajšie odseky 16 až 18 sa označujú ako odseky 17 až 19.
Poznámka pod čiarou k odkazu 114a znie:
„114a)
§ 53 až 62 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
101.
V § 145 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo subkonsolidovaného celku“.
102.
V § 145 ods. 1 písm. d) sa slová „§ 141 ods. 1“ nahrádzajú slovami „§ 140 ods. 1 alebo 3“.
103.
V § 146 ods. 2 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak má obchodník s cennými papiermi päť pracovných dní pred dňom konania valného zhromaždenia len jedného akcionára a obchodníkovi s cennými papiermi nie je známa žiadna skutočnosť, ktorá by nasvedčovala o možnosti zmeny podielov na jeho základnom imaní do 30 dní odo dňa konania valného zhromaždenia.“.
104.
V § 146 ods. 3 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Ak ide o obchodníka s cennými papiermi, ktorý má len jedného akcionára, predloží tento obchodník s cennými papiermi výpis z registra emitenta a zo zoznamu akcionárov nie starší ako päť pracovných dní.“.
105.
Poznámka pod čiarou k odkazu 115 znie:
„115)
§ 25 zákona č. 747/2004 Z. z.“.
106.
V § 155 ods. 1 písm. b) sa vypúšťajú slová „alebo centrálnym depozitárom“.
107.
V § 170 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „za takéto rozhodnutie sa považuje aj neplnenie informačných povinností ustanovených osobitným zákonom103) alebo také ďalšie skutočnosti, ktoré majú alebo budú mať za následok vylúčenie akcií emitenta z regulovaného trhu.“.
108.
V § 173f ods. 2 písm. b) druhom bode sa číslo „76“ nahrádza číslom „74“.
109.
V § 173i ods. 3 sa prvá a druhá veta nahrádzajú týmito vetami: „Centrálny depozitár je povinný bezodkladne, najneskôr do troch mesiacov po dni zavedenia eura, vykonať prepočet a zaokrúhlenie výšky jednotlivých zabezpečených pohľadávok zo slovenskej meny na eurá podľa konverzného kurzu a ďalších pravidiel pre prechod zo slovenskej meny na euro, a to pohľadávok zabezpečených záložným právom k cenným papierom zaregistrovaným v registri záložných práv vedenom centrálnym depozitárom. Centrálny depozitár je tiež povinný najneskôr do troch mesiacov po dni zavedenia eura zabezpečiť vykonanie zápisov príslušných zmien údajov v ním vedenom registri záložných práv a na dotknutých účtoch, kde sú evidované údaje o príslušných pohľadávkach zabezpečených záložným právom k cenným papierom. Centrálny depozitár zodpovedá za správnosť prepočtu a zaokrúhlenia výšky jednotlivých zabezpečených pohľadávok zo slovenskej meny na eurá podľa konverzného kurzu a ďalších pravidiel pre prechod zo slovenskej meny na euro.“.
110.
Za § 173i sa vkladajú § 173j a 173 k, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠173j
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2009
(1)
Na pokladničné poukážky vydané do 31. decembra 2008 sa vzťahujú predpisy účinné do 31. decembra 2008.
(2)
Konania o predchádzajúcich súhlasoch podľa § 70 ods. 1 písm. a), ktoré sa začali a právoplatne neskončili pred 1. januárom 2009, sa dokončia podľa doterajších predpisov.
(3)
Za klientsky majetok chránený podľa tohto zákona, ktorý sa stal neodstupným predo dňom účinnosti tohto zákona, sa poskytuje náhrada podľa predpisov účinných do dňa účinnosti tohto zákona; tým nie je dotknuté ustanovenie § 169 ods. 4.“.
111.
V celom texte zákona sa slovo „EUR“ nahrádza slovom „eur“ a v celom texte zákona okrem § 73c ods. 4 písm. e) sa slová „iná mena“ vo všetkých tvaroch nahrádzajú slovami „cudzia mena“ v príslušnom gramatickom tvare.
112.
V prílohe sa na konci dopĺňa nový bod 17, ktorý znie:
„17.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/44/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/49/EHS a smernice 2002/83/ES, 2004/39/ES, 2005/68/ES a 2006/48/ES v súvislosti s procesnými pravidlami a kritériami hodnotenia obozretného posudzovania nadobudnutí a zvýšení podielov vo finančnom sektore (Ú. v. EÚ L 247, 21. 9. 2007).“.
Čl. II
Zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 194/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., zákona č. 355/1997 Z. z., zákona č. 361/1999 Z. z., zákona č. 103/2000 Z. z., zákona č. 329/2000 Z. z., zákona č. 566/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 430/2002 Z. z., zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z. a zákona č. 659/2007 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 3 ods. 1 písm. c) prvý bod znie:
„1.
v eurách najmenej jedno euro a vyššie hodnoty vždy v celých násobkoch sumy jedno euro alebo“.
2.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2f znie:
„2f)
§ 6 ods. 1 písm. f) a g) a ods. 2 písm. f) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 209/2007 Z. z.“.
3.
Za § 27d sa vkladá § 27e, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠27e
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2009
Na dlhopisy vydané do 31. decembra 2008 sa vzťahujú doterajšie predpisy.“.
Čl. III
Zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 430/2002 Z. z., zákona č. 510/2002 Z. z., zákona č. 165/2003 Z. z., zákona č. 603/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 554/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z. a zákona č. 297/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 7 ods. 2 písm. b) sa nad slovo „pôvod“ umiestňuje odkaz 21a.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:
„21a)
Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 7 ods. 4 písm. c) sa číslo „6“ nahrádza číslom „9“.
3.
V § 7 odsek 11 znie:
„(11)
Kvalifikovanou účasťou sa na účely tohto zákona rozumie priamy alebo nepriamy podiel na právnickej osobe, ktorý predstavuje 10 % alebo viac percent na jej základnom imaní alebo na hlasovacích právach vypočítaných podľa osobitného predpisu,23a) alebo podiel, ktorý umožňuje vykonávať významný vplyv na riadenie tejto právnickej osoby.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:
„23a)
§ 41a a 42 zákona č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 7 ods. 15 písm. a) sa slová „odpisom z registra trestov24)“ nahrádzajú slovami „výpisom z registra trestov24)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 24 znie:
„24)
§ 10 až 12 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
5.
§ 7 sa dopĺňa odsekom 21, ktorý znie:
„(21)
Významným vplyvom sa na účely tohto zákona rozumie možnosť uplatňovania vplyvu na riadení právnickej osoby porovnateľného s vplyvom zodpovedajúcim podielu 10 % alebo viac percent na základnom imaní alebo na hlasovacích právach právnickej osoby.“.
6.
V § 7a ods. 3 sa slová „finančného konsolidovaného celku“ nahrádzajú slovami „konsolidovaného celku“.
7.
V § 8 ods. 4 písm. b) sa číslo „6“ nahrádza číslom „9“.
8.
V § 25 ods. 3 sa na začiatok vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „Člen štatutárneho orgánu, člen dozornej rady banky a zamestnanec banky nesmú využiť informácie, ktoré neboli vopred zverejnené a ktoré nadobudol v súvislosti s výkonom svojej funkcie alebo svojho zamestnania, a na základe takejto informácie sa priamo alebo nepriamo pokúsi vykonať alebo vykoná obchod na svoj účet alebo na účet inej osoby.“.
9.
V § 28 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
na nadobudnutie kvalifikovanej účasti na banke alebo na také ďalšie zvýšenie kvalifikovanej účasti na banke, ktorým by podiel na základnom imaní banky alebo na hlasovacích právach v banke dosiahol alebo prekročil 20 %, 30 % alebo 50 % alebo čím by sa táto banka stala dcérskou spoločnosťou osoby, ktorá nadobúda takýto podiel v jednej alebo v niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v zhode; pri výpočte týchto podielov sa nezohľadňujú hlasovacie práva alebo podiely, ktoré obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi, iná banka alebo zahraničná úverová inštitúcia držia ako výsledok upisovania finančných nástrojov alebo umiestňovania finančných nástrojov na základe pevného záväzku,27a) ak sa tieto práva nevykonávajú alebo inak nevyužívajú na zasahovanie do riadenia banky a ak ich obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi, iná banka alebo zahraničná úverová inštitúcia prevedie na inú osobu do jedného roka po ich nadobudnutí,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 27a znie:
„27a)
§ 6 ods. 1 písm. f) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 209/2007 Z. z.“.
10.
V § 28 ods. 1 sa vypúšťajú písmená e) a g).
Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno e).
11.
V § 28 ods. 2 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Predchádzajúci súhlas podľa odseku 1 písm. a) možno vydať, len ak sa nepreukázalo, že nadobudnutie alebo prekročenie podielu nadobúdateľom negatívne ovplyvní schopnosť banky naďalej plniť povinnosti ustanovené týmto zákonom.“.
12.
V § 28 ods. 2 sa nad slovo „pôvod“ umiestňuje odkaz 21a.
13.
V § 28 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ak Národná banka Slovenska neustanoví inú lehotu.“.
14.
V § 28 ods. 6 prvej vete sa slová „nadobúdajú podiel na banke“ nahrádzajú slovami „sa rozhodli nadobudnúť alebo zvýšiť kvalifikovanú účasť na banke alebo osoba, ktorá sa rozhodla stať materskou spoločnosťou banky“ a vypúšťa sa štvrtá veta a v piatej vete sa slová „písm. f)“ nahrádzajú slovami „písm. e)“.
15.
V § 28 odsek 9 znie:
„(9)
Osoba, ktorá chce zrušiť kvalifikovanú účasť na banke alebo znížiť svoj podiel na základnom imaní banky alebo na hlasovacích právach v takom rozsahu, že jej podiel klesne pod 20 %, 30 % alebo 50 % alebo tak, že by banka prestala byť jej dcérskou spoločnosťou, je povinná túto skutočnosť vopred písomne oznámiť Národnej banke Slovenska.“.
16.
V § 28 ods. 15 sa slová „finančného konsolidovaného celku“ nahrádzajú slovami „konsolidovaného celku“.
17.
V § 28 odsek 17 znie:
„(17)
Národná banka Slovenska je pri posudzovaní splnenia podmienok podľa odseku 2 povinná prerokovať s príslušnými orgánmi iných členských štátov, ak nadobúdateľom podľa odseku 1 písm. a) je
a)
zahraničná úverová inštitúcia, zahraničný obchodník s cennými papiermi alebo zahraničná správcovská spoločnosť s povolením udeleným v inom členskom štáte, poisťovňa z iného členského štátu, zaisťovňa z iného členského štátu,
b)
materská spoločnosť osoby podľa písmena a) alebo
c)
fyzická osoba alebo právnická osoba kontrolujúca osobu podľa písmena a).“.
18.
§ 28 sa dopĺňa odsekmi 18 až 22, ktoré znejú:
„(18)
Národná banka Slovenska je povinná prerokovať s príslušným orgánom dohľadu členského štátu podľa § 7a ods. 1 písm. a) splnenie podmienok na nadobúdanie podielov na zahraničnej banke so sídlom na území členského štátu podľa právneho predpisu členského štátu, ak nadobúdateľom podielu na zahraničnej banke z členského štátu je úverová inštitúcia, poisťovňa, zaisťovňa, obchodník s cennými papiermi alebo správcovská spoločnosť so sídlom na území Slovenskej republiky.
(19)
Predmetom prerokovania podľa odsekov 17 a 18 je včasné poskytovanie podstatných informácií alebo potrebných informácií pri posudzovaní splnenia podmienok na nadobudnutie príslušných podielov na banke alebo na zahraničnej banke. Národná banka Slovenska poskytne príslušnému orgánu dohľadu členského štátu na jeho žiadosť všetky potrebné informácie a z vlastného podnetu všetky podstatné informácie. Národná banka Slovenska požiada príslušný orgán dohľadu členského štátu o všetky potrebné informácie.
(20)
V rozhodnutí o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a) sa uvedú názory alebo výhrady oznámené Národnej banke Slovenska príslušným orgánom iného členského štátu, ktorého dohľadu podlieha osoba, ktorá nadobúda podiel na banke podľa odseku 1 písm. a).
(21)
Národná banka Slovenska je povinná do dvoch pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a) písomne potvrdiť nadobúdateľovi jej doručenie; to platí aj pre následné doručenie náležitostí žiadosti, ktoré neboli predložené súčasne so žiadosťou. Národná banka Slovenska môže najneskôr do 50. pracovného dňa lehoty na posúdenie žiadosti podľa odseku 2 písomne požiadať o dodatočné informácie, ktoré sú potrebné na posudzovanie žiadosti podľa odseku 1 písm. a). Na obdobie odo dňa odoslania žiadosti Národnej banky Slovenska o dodatočné informácie do doručenia odpovede sa konanie o udelení predchádzajúceho súhlasu prerušuje, najviac však na 20 pracovných dní. Ak Národná banka Slovenska požiada o ďalšie doplnenie alebo spresnenie informácií, lehota na rozhodnutie o udelení predchádzajúceho súhlasu sa neprerušuje. Lehotu na prerušenie konania podľa tretej vety je Národná banka Slovenska oprávnená predĺžiť na 30 pracovných dní, ak nadobúdateľ má sídlo alebo sa riadi právnymi predpismi štátu, ktorý nie členským štátom, alebo ak nadobúdateľ nie je obchodníkom s cennými papiermi, správcovskou spoločnosťou, úverovou inštitúciou, poisťovňou, zaisťovňou alebo obdobnou inštitúciou z členského štátu.
(22)
O žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a) rozhodne Národná banka Slovenska do 60 pracovných dní odo dňa písomného potvrdenia o doručení tejto žiadosti a po doručení všetkých náležitostí žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu. Ak Národná banka Slovenska nerozhodne v tejto lehote, má sa za to, že predchádzajúci súhlas bol vydaný. Národná banka Slovenska informuje nadobúdateľa o dátume uplynutia lehoty na vydanie rozhodnutia v potvrdení o doručení podľa odseku 1. Ak Národná banka Slovenska rozhodne o zamietnutí žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a), písomne zašle toto rozhodnutie nadobúdateľovi do dvoch pracovných dní od vyhotovenia rozhodnutia, najneskôr však pred uplynutím lehoty podľa prvej vety.“.
19.
V § 31 ods. 2 sa vypúšťa písmeno d). Poznámka pod čiarou k odkazu 30e sa vypúšťa.
20.
V § 32 ods. 1 písm. i) sa na konci pripájajú tieto slová: „určenou na bývanie“.
21.
V § 33 ods. 6 druhá veta znie: „Konverzným faktorom sa rozumie pomer medzi odhadovanou výškou peňažnej sumy čerpanej klientom z úveru, ktorý sa banka zaviazala klientovi poskytnúť, ktorá zostane nesplatená v momente zlyhania klienta, a aktuálnou výškou peňažnej sumy nevyčerpanej klientom z tohto úveru.“.
22.
V § 33 ods. 11 písm. a) a ods. 12 písm. b) sa slová „subjektom verejného sektora“ nahrádzajú slovami „iným orgánom verejnej moci alebo právnickým osobám okrem podnikateľov“.
23.
V § 33d ods. 3 prvej vete sa slová „do organizačných útvarov“ nahrádzajú slovami „do obchodných línií“ a v druhej vete sa slová „organizačné útvary“ nahrádzajú slovami „obchodné línie“.
24.
V § 33d odsek 7 znie:
„(7)
Banka môže na základe predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska používať kombináciu pokročilého prístupu merania s prístupom základného indikátora alebo so štandardizovaným prístupom pre operačné riziko, a to vrátane schválenia časového harmonogramu prístupu pre operačné riziko alebo prístupu základného indikátora s pokročilým prístupom merania na pokročilý prístup merania. Národná banka Slovenska vopred schvaľuje časový harmonogram prechodu banky z kombinácie základného indikátora a štandardizovaného prístupu pre operačné riziko na štandardizovaný prístup pre operačné riziko.“.
25.
V § 38 ods. 1 sa slová „poskytnúť Národnej banke Slovenska“ nahrádzajú slovami „poskytovať do registra bankových úverov a záruk vedeného Národnou bankou Slovenska podľa odseku 2“ a na konci sa pripája táto veta: „Banka a pobočka zahraničnej banky zodpovedajú za správnosť údajov, ktoré poskytli do registra bankových úverov a záruk vedeného Národnou bankou Slovenska podľa odseku 2.“.
26.
V § 39 ods. 11 sa na konci pripája táto veta: „Priebežnú účtovnú závierku banka a pobočka zahraničnej banky predkladajú písomne Národnej banke Slovenska do 30 kalendárnych dní po uplynutí príslušného kalendárneho štvrťroka.“.
27.
V § 39 ods. 13 sa na konci pripája táto veta: „Priebežnú konsolidovanú účtovnú závierku predkladá Národnej banke Slovenska písomne materská banka alebo materská finančná holdingová spoločnosť do 60 kalendárnych dní po uplynutí príslušného kalendárneho polroka.“.
28.
V § 40 odsek 3 znie:
„(3)
Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné písomne oznámiť Národnej banke Slovenska, ktorý audítor alebo audítorská spoločnosť bol poverený overením účtovnej závierky, a to do 30. júna kalendárneho roka alebo polovice účtovného obdobia, za ktoré sa má audit vykonať; to platí aj o audítorovi alebo audítorskej spoločnosti, ktorý vykonáva audítorské služby pre banku alebo pobočku zahraničnej banky v mene a na účet iného audítora alebo audítorskej spoločnosti. Národná banka Slovenska je oprávnená do 31. augusta tohto kalendárneho roka alebo do ôsmich mesiacov od začiatku účtovného obdobia po doručení tohto oznámenia výber audítora alebo audítorskej spoločnosti odmietnuť. Ak ide o banku alebo pobočku zahraničnej banky, ktorej bolo udelené bankové povolenie v priebehu kalendárneho roka, oznámenie sa vykoná do troch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení bankového povolenia. Národná banka Slovenska je oprávnená v takomto prípade do 30 dní po doručení oznámenia audítora alebo audítorskú spoločnosť odmietnuť. Do 45 dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odmietnutí sú banka a pobočka zahraničnej banky povinné písomne oznámiť Národnej banke Slovenska nového audítora alebo audítorskú spoločnosť. Ak Národná banka Slovenska odmietne aj výber ďalšieho audítora alebo audítorskej spoločnosti, Národná banka Slovenska určí, ktorý audítor alebo audítorská spoločnosť účtovnú závierku overia.“.
29.
V § 49b písm. b) druhom bode sa slová „právnická osoba ovládajúca finančný konsolidovaný celok“ nahrádzajú slovami „poisťovacia holdingová spoločnosť“.
30.
Poznámka pod čiarou k odkazu 45a znie:
„45a)
§ 49 ods. 5 písm. c) zákona č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
31.
V § 50 sa odsek 1 dopĺňa písmenom p), ktoré znie:
„p)
uložiť banke alebo pobočke zahraničnej banky udržiavať stanovený rozsah aktív banky alebo pobočky zahraničnej banky v určenej výške.“.
32.
§ 50 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12)
Národná banka Slovenska je oprávnená uložiť banke alebo pobočke zahraničnej banky udržiavať stanovený rozsah aktív banky alebo pobočky zahraničnej banky v určenej výške aj vtedy, ak je to potrebné z dôvodu objektívnych okolností súvisiacich s finančnými trhmi, účinkom ktorých by mohlo dôjsť k narušeniu stability finančného trhu alebo narušeniu dôveryhodnosti finančného trhu.“.
33.
V poznámke pod čiarou k odkazu 50 sa za prvú citáciu vkladá nová druhá citácia, ktorá znie: „§ 35 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení zákona č. 585/2006 Z. z.“.
34.
V § 56 ods. 3 sa číslo „6“ nahrádza číslom „7“.
35.
V § 68 a 69 sa za slovo „financovaný“ vkladá čiarka a slová „ak tento zákon neustanovuje inak,“.
36.
Doterajší text § 71 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Národná banka Slovenska môže svojím rozhodnutím vydaným na základe žiadosti hypotekárnej banky z dôvodov hodných osobitného zreteľa najdlhšie na obdobie dvoch rokov určiť osobitné podmienky financovania hypotekárnych úverov a komunálnych úverov najmenej vo výške 70 % prostredníctvom vydávania a predaja hypotekárnych záložných listov hypotekárnou bankou podľa osobitného predpisu61) alebo vydávania a predaja komunálnych obligácií hypotekárnou bankou podľa osobitného predpisu,62) a to aj opakovane. Dôvodom hodným osobitného zreteľa je najmä snaha o zachovanie stability finančného sektora.“.
37.
§ 72 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Majiteľom hypotekárnych záložných listov patrí prednostné zabezpečovacie právo k majetkovým hodnotám slúžiacim na krytie vydaných hypotekárnych záložných listov vrátane záložných práv k nehnuteľnostiam podľa § 74 a majiteľom komunálnych obligácií patrí prednostné zabezpečovacie právo k majetkovým hodnotám slúžiacim na krytie vydaných komunálnych obligácií vrátane záložných práv k nehnuteľnostiam podľa § 74; týmto zabezpečovacím právom sú pri postupe podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov64a) zabezpečené pohľadávky majiteľov hypotekárnych záložných listov a pohľadávky majiteľov komunálnych obligácií voči hypotekárnej banke na úhradu menovitej hodnoty a výnosov z hypotekárnych záložných listov a menovitej hodnoty a výnosov z komunálnych obligácií.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 64a znie:
„64a)
Napríklad § 8, § 28 ods. 2, § 69 a § 176 až 196 zákona č. 7/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
38.
V § 87 ods. 4 sa číslo „6“ nahrádza číslom „7“.
39.
V § 89 ods. 3 štvrtej vete sa slová „spoločnosť a doplnková dôchodková spoločnosť“ nahrádzajú slovami „spoločnosť, doplnková dôchodková spoločnosť a správca bytového domu podľa osobitného predpisu73a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 73a znie:
„73a)
§ 6 ods. 1 a 2, § 8 až 8b a § 10 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
40.
V § 89 ods. 3 až 5, § 91 ods. 7 a § 92 ods. 6 písm. a) sa odkaz 74 nahrádza odkazom 21a. Poznámka pod čiarou k odkazu 74 sa vypúšťa.
41.
V § 89 ods. 5 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „rovnako nie je dotknuté právo bánk a pobočiek zahraničných bánk zisťovať totožnosť prostredníctvom tretích osôb podľa osobitného zákona.21a)“.
42.
V § 91 ods. 1 tretej vete sa za slovo „pokyn“ vkladajú slová „na účely uvedené v tomto súhlase alebo pokyne“.
43.
V § 91 ods. 2 sa slová „bankového tajomstva a spoločného registra bankových informácií podľa § 92a“ nahrádzajú slovami „tejto časti zákona“ a číslo „6“ sa nahrádza číslom „7“.
44.
V § 92 ods. 3 sa vypúšťajú slová „alebo komerčnému právnikovi“.
45.
V § 92 ods. 4 sa slová „§ 91 ods. 3 až 7“ nahrádzajú slovami „§ 91 ods. 1 až 7“.
46.
V § 92 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Ak ide o realizáciu záložného práva záložným veriteľom, ktorý je v poradí na uspokojenie sa zo zálohu za bankou alebo pobočkou zahraničnej banky, táto poskytne informácie, ktoré sú predmetom bankového tajomstva, o výške pohľadávky zabezpečenej záložným právom banky alebo pobočky zahraničnej banky potrebné na ocenenie zálohu, a to len osobe, ktorá oceňuje záloh na účel realizácie záložného práva podľa osobitného predpisu.87ab)“.
Doterajšie odseky 6 až 10 sa označujú ako odseky 7 až 11.
Poznámka pod čiarou k odkazu 87ab znie:
„87ab)
Napríklad zákon č. 527/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 251 až 351 Občianskeho súdneho poriadku.“.
47.
V § 92a ods. 1 sa za slovo „klienta“ vkladajú slová „podľa § 91 ods. 1“.
48.
V § 117 ods. 4 sa číslo „7“ nahrádza číslom „8“.
49.
Za § 122g sa vkladajú § 122h a 122i, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠122h
Prechodné ustanovenie
Banka, iná úverová inštitúcia, pobočka zahraničnej banky, pobočka inej zahraničnej úverovej inštitúcie, zahraničná banka a iná zahraničná inštitúcia, ktorá vykonáva bankové činnosti na území Slovenskej republiky, je odo dňa účinnosti tohto zákona do dňa zavedenia eura v Slovenskej republike povinná bezodplatne a bez obmedzenia celkového počtu prijímať platné slovenské mince pri platbách a pri vkladoch v hotovosti, pri bezodplatnom prijímaní platných slovenských mincí nesmú účtovať žiadny poplatok, náklady ani protiplnenie za prijatie, spracovanie, počítanie, vklad na účet ani za žiadne iné úkony alebo činnosti, ktoré súvisia s prijímaním platných slovenských mincí.
§ 122i
Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2009
(1)
Konania o predchádzajúcich súhlasoch podľa § 28 ods. 1 písm. a), ktoré sa začali a právoplatne neskončili pred 1. januárom 2009, sa dokončia podľa doterajších predpisov.
(2)
Peňažné prostriedky na bežnom účte alebo vkladovom účte ani peňažné vklady potvrdené vkladnou knižkou, vkladovým listom alebo iným listinným cenným papierom, ktoré v rámci prípravy na prechod na euro slúžia ako zábezpeka na krytie hodnoty eurobankoviek alebo euromincí dodaných klientovi na jeho predzásobovanie alebo druhotné predzásobovanie podľa osobitného predpisu,96) nepodliehajú výkonu rozhodnutia podľa osobitných predpisov97) do skončenia duálneho peňažného hotovostného obehu podľa osobitného predpisu o zavedení meny euro v Slovenskej republike.
(3)
Pri prechode na euro sú banka a pobočka zahraničnej banky povinné najneskôr v druhý pracovný deň po dni zavedenia eura zablokovať peňažné prostriedky na účte na základe rozhodnutia o nariadení výkonu rozhodnutia alebo upovedomia o začatí exekúcie prikázaním pohľadávky z účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky vydaného podľa osobitných predpisov,97) ktoré bolo banke alebo pobočke zahraničnej banky doručené v posledný pracovný deň pred dňom zavedenia eura alebo v prvý pracovný deň po dni zavedenia eura.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 96 a 97 znejú:
„96)
Usmernenie Európskej centrálnej banky č. ECB/2006/9 (2006/525/ES) zo 14. júla 2006 o niektorých prípravách na prechod na hotovostné euro a o predzásobovaní a druhotnom predzásobovaní eurobankovkami a euromincami mimo eurozóny (Ú.v. EÚ L 207, 28. 7. 2006).
97)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov, § 251 až 351 Občianskeho súdneho poriadku.“.
50.
V celom texte zákona sa slovo „EUR“ nahrádza slovom „eur“.
51.
V prílohe sa na konci dopĺňa nový bod 9, ktorý znie:
„9.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/44/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/49/EHS a smernice 2002/83/ES, 2004/39/ES, 2005/68/ES a 2006/48/ES v súvislosti s procesnými pravidlami a kritériami hodnotenia obozretného posudzovania nadobudnutí a zvýšení podielov vo finančnom sektore (Ú. v. EÚ L 247, 21. 9. 2007).“.
Čl. IV
Zákon č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení zákona č. 594/2003 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 336/2005 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 8/2008 Z. z. a zákona č. 297/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 4 písmeno g) znie:
„g)
kvalifikovanou účasťou priamy alebo nepriamy podiel na burze, ktorý predstavuje 10 % alebo viac percent na jej základnom imaní alebo na hlasovacích právach vypočítaných podľa tohto zákona, alebo podiel, ktorý umožňuje vykonávať významný vplyv na riadenie burzy,“.
2.
V § 3 sa odsek 4 dopĺňa písmenom s), ktoré znie:
„s)
významným vplyvom možnosť uplatňovania vplyvu na riadení burzy porovnateľného s vplyvom zodpovedajúcim podielu 10 % alebo viac percent na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v burze.“.
3.
V § 6 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
nadobudnutie kvalifikovanej účasti na burze alebo také ďalšie zvýšenie kvalifikovanej účasti na burze, ktorým by podiel na základnom imaní burzy alebo na hlasovacích právach v burze dosiahol alebo prekročil 20 %, 30 % alebo 50 % alebo na to, aby sa burza stala dcérskou spoločnosťou v jednej alebo v niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v zhode;10) pri výpočte týchto podielov sa nezohľadňujú hlasovacie práva alebo podiely, ktoré obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi, úverová inštitúcia alebo zahraničná úverová inštitúcia držia ako výsledok upisovania finančných nástrojov alebo umiestňovania finančných nástrojov na základe pevného záväzku,16a) ak sa tieto práva nevykonávajú alebo inak nevyužívajú na zasahovanie do riadenia burzy a ak ich obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi, úverová inštitúcia alebo zahraničná úverová inštitúcia prevedie na inú osobu do jedného roka po ich nadobudnutí,“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 10 a 16a znejú:
„10)
§ 28 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
16a)
§ 6 ods. 1 písm. f) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 209/2007 Z. z.“.
4.
V § 6 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
podľa odseku 1 písm. a) sa rovnako vzťahujú podmienky podľa § 4 ods. 2 písm. c), e), f), g) a i) a musí byť preukázaný aj dostatočný objem a vyhovujúca skladba finančných prostriedkov na vykonanie úkonu, ich prehľadný a dôveryhodný pôvod v súlade s osobitným zákonom,16b) a súčasne sa nepreukázalo, že nadobudnutie alebo prekročenie podielu nadobúdateľom negatívne ovplyvní schopnosť burzy naďalej plniť povinnosti ustanovené týmto zákonom,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16b znie:
„16b)
Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
5.
V § 6 ods. 4 písmeno a) znie:
„a)
podľa odseku 1 písm. a) fyzické osoby alebo právnické osoby, ktoré sa rozhodli nadobudnúť alebo zvýšiť kvalifikovanú účasť na burze,“.
6.
V § 6 sa za odsek 7 vkladajú nové odseky 8 až 13, ktoré znejú:
„(8)
Národná banka Slovenska je povinná do dvoch pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a) písomne potvrdiť nadobúdateľovi jej doručenie; to platí aj pre následné doručenie náležitostí žiadosti, ktoré neboli predložené súčasne so žiadosťou. Národná banka Slovenska môže najneskôr do 50. pracovného dňa lehoty na posúdenie žiadosti podľa odseku 9 písomne požiadať o dodatočné informácie, ktoré sú potrebné na posudzovanie žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a). Na obdobie odo dňa odoslania žiadosti Národnej banky Slovenska o dodatočné informácie do doručenia odpovede sa konanie o udelení predchádzajúceho súhlasu prerušuje, najviac však na 20 pracovných dní. Ak Národná banka Slovenska požiada o ďalšie doplnenie alebo spresnenie informácií, lehota na rozhodnutie o udelení predchádzajúceho súhlasu sa neprerušuje. Lehotu na prerušenie konania podľa tretej vety je Národná banka Slovenska oprávnená predĺžiť na 30 pracovných dní, ak nadobúdateľ má sídlo alebo sa riadi právnymi predpismi nečlenského štátu alebo ak nadobúdateľ nie je obchodníkom s cennými papiermi, správcovskou spoločnosťou, úverovou inštitúciou, poisťovňou alebo obdobnou inštitúciou z členského štátu.
(9)
O žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a) rozhodne Národná banka Slovenska do 60 pracovných dní odo dňa písomného potvrdenia o doručení žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a) a po doručení všetkých náležitostí žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu. Ak Národná banka Slovenska nerozhodne v tejto lehote, má sa za to, že predchádzajúci súhlas bol vydaný. Národná banka Slovenska informuje nadobúdateľa o dátume uplynutia lehoty na vydanie rozhodnutia v potvrdení o doručení podľa odseku 8. Ak Národná banka Slovenska rozhodne o zamietnutí žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a), písomne zašle toto rozhodnutie nadobúdateľovi do dvoch pracovných dní, najneskôr však pred uplynutím lehoty podľa prvej vety.
(10)
Národná banka Slovenska je pri posudzovaní splnenia podmienok podľa odseku 2 písm. a) povinná konzultovať s príslušnými orgánmi iných členských štátov, ak burza organizuje aj mnohostranný obchodný systém a nadobúdateľom podľa odseku 1 písm. a) je
a)
zahraničná úverová inštitúcia, zahraničný obchodník s cennými papiermi alebo zahraničná správcovská spoločnosť s povolením udeleným v inom členskom štáte, poisťovňa z iného členského štátu,
b)
materská spoločnosť osoby podľa písmena a) alebo
c)
fyzická osoba alebo právnická osoba kontrolujúca osobu podľa písmena a).
(11)
Národná banka Slovenska je povinná konzultovať s príslušnými orgánmi iných členských štátov splnenie podmienok na nadobúdanie podielov na zahraničnom regulovanom trhu podľa právneho predpisu členského štátu, ak organizátor tohto regulovaného trhu organizuje aj mnohostranný obchodný systém a ak nadobúdateľom podielu na zahraničnom regulovanom trhu je úverová inštitúcia, poisťovňa, obchodník s cennými papiermi alebo správcovská spoločnosť so sídlom v Slovenskej republike.
(12)
Predmetom konzultácií podľa odsekov 10 a 11 je včasné poskytovanie podstatných informácií alebo potrebných informácií pri posudzovaní splnenia podmienok na nadobudnutie príslušných podielov na burze alebo na zahraničnom regulovanom trhu. Národná banka Slovenska poskytne príslušnému orgánu členského štátu na jeho žiadosť všetky potrebné informácie a z vlastného podnetu všetky podstatné informácie. Národná banka Slovenska požiada príslušný orgán členského štátu o všetky potrebné informácie.
(13)
V rozhodnutí o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a) sa uvedú názory alebo výhrady oznámené Národnej banke Slovenska príslušným orgánom iného členského štátu, ktorého dohľadu podlieha nadobúdateľ podľa odseku 1.“.
Doterajšie odseky 8 až 10 sa označujú ako odseky 14 až 16.
7.
V § 14 ods. 1 druhej vete sa nad slovo „terorizmu“ umiestňuje odkaz 16b.
8.
Nadpis pod § 15 sa vypúšťa.
9.
§ 15 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá sa rozhodla zrušiť kvalifikovanú účasť na burze alebo znížiť podiel na základnom imaní burzy alebo na hlasovacích právach v burze pod 20 %, 30 % alebo 50 % alebo tak, že by burza prestala byť dcérskou spoločnosťou inej materskej spoločnosti, musí o tejto skutočnosti písomne informovať Národnú banku Slovenska.“.
10.
V § 18 ods. 1 písm. h) sa nad slovo „zákona“ umiestňuje odkaz 16b.
11.
V § 18a ods. 2 sa za slovo „papiermi“ vkladajú slová „alebo pravidlá mnohostranného obchodného systému nie sú súčasťou burzových pravidiel“.
12.
V § 25 ods. 4 sa slová „ § 29 ods. 4 a 5“ nahrádzajú slovami „§ 29 ods. 4“.
13.
V § 26 ods. 3 písm. d) sa vypúšťa slovo „prvýkrát“.
14.
V § 27 ods. 2 písm. f) sa pred slovom „verejnej“ vypúšťa slovo „ponuky“.
15.
V § 29 sa vypúšťa odsek 5. Doterajší odsek 6 sa označuje ako odsek 5.
16.
V § 36 ods. 1 prvej vete sa slová „Emitent cenných papierov“ nahrádzajú slovami „Emitent akcií“.
17.
V § 37b ods. 3 prvej vete sa vypúšťa slovo „dlhových“.
18.
V § 37c ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Emitent dlhových cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu je povinný zverejniť informácie týkajúce sa výplaty úrokov, výkonu práv konverzie, výmeny, upisovania alebo zrušenia a splatenia.“.
19.
V § 38 ods. 2 písm. a) sa slová „§ 37 ods. 3 a 5“ nahrádzajú slovami „§ 37d“.
20.
V § 38 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: „Na účely vykonania povinnej ponuky na prevzatie sa akcie vylúčené z trhu považujú za akcie prijaté na regulovanom trhu.“.
21.
Poznámka pod čiarou k odkazu 58b znie:
„58b)
§ 132b zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
22.
V § 45 ods. 3 sa za slovo „osoba“ vkladajú slová „podľa § 41 ods. 9“.
23.
V § 49 ods. 1 sa za slová „§ 37d ods. 3“ vkladajú slová „§ 41 ods. 10,“.
24.
V § 58 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „a ďalších osôb, ktorým tento zákon ustanovuje povinnosti.“.
25.
Za § 68d sa vkladá § 68e, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠68e
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2009
Konania o predchádzajúcich súhlasoch podľa § 6 ods. 1 písm. a), ktoré sa začali a právoplatne neskončili pred 1. januárom 2009, sa dokončia podľa doterajších predpisov.“.
26.
V celom texte zákona sa slovo „EUR“ nahrádza slovom „eur“.
27.
V prílohe sa na konci dopĺňa nový bod 8, ktorý znie:
„8.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/44/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/49/EHS a smernice 2002/83/ES, 2004/39/ES, 2005/68/ES a 2006/48/ES v súvislosti s procesnými pravidlami a kritériami hodnotenia obozretného posudzovania nadobudnutí a zvýšení podielov vo finančnom sektore (Ú. v. EÚ L 247, 21. 9. 2007).“.
Čl. V
Zákon č. 510/2002 Z. z. o platobnom styku a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 589/2003 Z. z., zákona č. 604/2003 Z. z., zákona č. 554/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z. a zákona č. 270/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 21 ods. 2 písm. e) sa za slovo „iné“ vkladá slovo „právnické“.
2.
V § 21b ods. 8, § 21c ods. 3, § 27 a § 36 ods. 4 sa vypúšťajú slová „ods. 2“.
3.
V § 21d odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
O udelení alebo zmene povolenia podľa odseku 1 rozhoduje na základe písomnej žiadosti Národná banka Slovenska v konaní podľa osobitného zákona.27oa) Žiadosť o udelenie povolenia podľa odseku 1 predkladá žiadateľ, ktorý chce byť vydavateľom podľa odseku 1; žiadosť o zmenu povolenia podľa odseku 1 predkladá vydavateľ podľa odseku 1. Na žiadosť o udelenie alebo zmenu povolenia podľa odseku 1 a na udelenie alebo zmenu povolenia podľa odseku 1 sa primerane vzťahujú aj ustanovenia § 21a ods. 2. Povolenie podľa odseku 1 sa udeľuje na dobu neurčitú, nie je prevoditeľné na inú osobu ani neprechádza na právneho nástupcu.
(3)
Vydavateľ podľa odseku 1 patrí medzi dohliadané subjekty finančného trhu podľa osobitného zákona.27a) Podmienky a obmedzenia podľa odseku 1 a ustanovenia § 21a ods. 2 je vydavateľ podľa odseku 1 povinný dodržiavať počas celej doby platnosti povolenia podľa odseku 1. Ich plnenie je vydavateľ podľa odseku 1 povinný hodnoverne preukazovať a dokladovať Národnej banke Slovenska podľa § 27 a § 75 písm. a) a podľa osobitných predpisov.27ob)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 27oa a 27ob znejú:
„27oa)
Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
27ob)
Napríklad § 34a a 34b zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 62 ods. 1 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:
„f)
zaviesť nútenú správu nad prevádzkovateľom platobného systému,“.
Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno g).
5.
V § 62 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:
„(9)
Na nútenú správu nad prevádzkovateľom platobného systému sa rovnako vzťahujú ustanovenia osobitného zákona o nútenej správe nad bankou.39a)“.
Doterajší odsek 9 sa označuje ako odsek 10.
Poznámka pod čiarou k odkazu 39a znie:
„39a)
§ 53 až 62 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
6.
V § 75 písmeno h) znie:
„h)
podrobnosti o podmienkach a obmedzeniach podľa § 21d, rozsah, spôsob a lehoty preukazovania a dokladovania splnenia týchto podmienok a obmedzení, ako aj podrobnosti o žiadostiach o udelenie alebo zmenu povolenia podľa § 21d vrátane náležitostí a príloh takýchto žiadostí.“.
Čl. VI
Zákon č. 594/2003 Z. z. o kolektívnom investovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 635/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 213/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z. a zákona č. 659/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:
„3)
§ 6 ods. 1 písm. d) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 209/2007 Z. z.“.
2.
V § 3 ods. 3 písmeno b) znie:
„b)
investičné poradenstvo,5)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
„5)
§ 6 ods. 1 písm. e) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 209/2007 Z. z.“.
3.
V § 3 ods. 6 sa za slová „podľa tohto zákona,“ vkladajú slová „činnosť podľa osobitného zákona6a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:
„6a)
§ 54 ods. 3 písm. b) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 209/2007 Z. z.“.
4.
V § 6 ods. 2 sa slovo „priehľadný“ vo všetkých tvaroch nahrádza slovom „prehľadný“ v príslušnom tvare.
5.
V § 6 ods. 2 písm. l) sa slová „zmiešanú finančnú inštitúciu“ nahrádzajú slovami „finančnú holdingovú inštitúciu“.
6.
V § 6 ods. 2 písm. m) sa za slovo „sú“ vkladá slovo „primerane“.
7.
V § 6 ods. 4 písmeno c) znie:
„c)
obchodný plán správcovskej spoločnosti najmenej na obdobie troch rokov nasledujúcich po roku, v ktorom bola podaná žiadosť o udelenie povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti, ktorý obsahuje aj organizačnú štruktúru,“.
8.
§ 6 sa dopĺňa odsekom 15, ktorý znie:
„(15)
Odbornou spôsobilosťou pri fyzickej osobe navrhnutej za vedúceho pobočky správcovskej spoločnosti, zahraničnej správcovskej spoločnosti alebo zahraničnej investičnej spoločnosti a jej zástupcu sa rozumie ukončené vysokoškolské vzdelanie a najmenej trojročná prax v oblasti finančného trhu alebo ukončené úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie a najmenej desaťročná prax v oblasti finančného trhu, z toho najmenej tri roky v riadiacej funkcii. Pri fyzickej osobe riadiacej výkon zverených činností podľa § 25 vo vzťahu k činnostiam podľa § 3 ods. 2 písm. b) a c) sa za odborne spôsobilú osobu považuje fyzická osoba, ktorá má primerané vzdelanie a najmenej dvojročnú prax v danej oblasti. Pri členoch štatutárneho orgánu finančnej holdingovej inštitúcie alebo zmiešanej finančnej holdingovej spoločnosti sa za odborne spôsobilú osobu považuje fyzická osoba, ktorá má primerané znalosti a skúsenosti v oblasti finančného trhu.“.
9.
Poznámka pod čiarou k odkazu 26 znie:
„26)
§ 27 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
10.
V § 8 ods. 5 sa za druhú vetu vkladá nová tretia veta, ktorá znie: „V prípade zmeny povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti týkajúcej sa vypustenia niektorých z povolených činností podľa § 3 ods. 3 je potrebné v žiadosti o zmenu povolenia na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti uviesť dôvod a predložiť harmonogram ukončenia týchto činností, ako aj doklady preukazujúce vyrovnanie všetkých záväzkov voči klientom, pre ktorých boli tieto ďalšie činnosti vykonávané.“.
11.
V § 10 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
nadobudnutie kvalifikovanej účasti na správcovskej spoločnosti alebo také ďalšie zvýšenie kvalifikovanej účasti na správcovskej spoločnosti, ktorým by podiel na základnom imaní správcovskej spoločnosti alebo na hlasovacích právach v správcovskej spoločnosti dosiahol alebo prekročil 20 %, 30 % alebo 50 % alebo na to, aby sa táto správcovská spoločnosť stala dcérskou spoločnosťou v jednej alebo v niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v zhode;28) pri výpočte týchto podielov sa nezohľadňujú hlasovacie práva alebo podiely, ktoré obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi, úverová inštitúcia alebo zahraničná úverová inštitúcia držia ako výsledok upisovania finančných nástrojov alebo umiestňovania finančných nástrojov na základe pevného záväzku28a), ak sa tieto práva nevykonávajú alebo inak nevyužívajú na zasahovanie do riadenia správcovskej spoločnosti a ak ich obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi, úverová inštitúcia alebo zahraničná úverová inštitúcia prevedie na inú osobu do jedného roka po ich nadobudnutí,“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 28 a 28a znejú:
„28)
§ 28 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
28a)
§ 6 ods. 1 písm. f) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 209/2007 Z. z.“.
12.
V § 10 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
podľa odseku 1 písm. a) sa rovnako vzťahujú podmienky podľa § 6 ods. 2 písm. c), e), f) a g) a musí byť preukázaný aj dostatočný objem a vyhovujúca skladba finančných prostriedkov na vykonanie úkonu, ich prehľadný a dôveryhodný pôvod v súlade s osobitným zákonom,28b) a súčasne sa nepreukázalo, že nadobudnutie alebo prekročenie podielu nadobúdateľom negatívne ovplyvní schopnosť správcovskej spoločnosti naďalej plniť povinnosti ustanovené týmto zákonom,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28b znie:
„28b)
Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
13.
V § 10 ods. 4 písmeno a) znie:
a)
podľa odseku 1 písm. a) osoby, ktoré sa rozhodli nadobudnúť alebo zvýšiť kvalifikovanú účasť na správcovskej spoločnosti, alebo osoba, ktorá sa rozhodla stať materskou spoločnosťou správcovskej spoločnosti,".
14.
V § 10 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Národná banka Slovenska je povinná do dvoch pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a) písomne potvrdiť nadobúdateľovi jej doručenie; to platí aj pre následné doručenie náležitostí žiadosti, ktoré neboli predložené súčasne so žiadosťou. Národná banka Slovenska môže najneskôr do 50. pracovného dňa lehoty na posúdenie žiadosti podľa odseku 6 písomne požiadať o dodatočné informácie, ktoré sú potrebné na posudzovanie žiadosti podľa odseku 1 písm. a). Na obdobie odo dňa odoslania žiadosti Národnej banky Slovenska o dodatočné informácie do doručenia odpovede sa konanie o udelení predchádzajúceho súhlasu prerušuje, najviac však na 20 pracovných dní. Ak Národná banka Slovenska požiada o ďalšie doplnenie alebo spresnenie informácií, lehota na rozhodnutie o udelení predchádzajúceho súhlasu sa neprerušuje. Lehotu na prerušenie konania podľa tretej vety je Národná banka Slovenska oprávnená predĺžiť na 30 pracovných dní, ak nadobúdateľ má sídlo alebo sa riadi právnymi predpismi nečlenského štátu alebo nadobúdateľ nie je obchodníkom s cennými papiermi, správcovskou spoločnosťou, úverovou inštitúciou, poisťovňou, zaisťovňou alebo obdobnou inštitúciou z členského štátu.“.
Doterajšie odseky 5 až 12 sa označujú ako odseky 6 až 13.
15.
V § 10 odsek 6 znie:
„(6)
O žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a) rozhodne Národná banka Slovenska do 60 pracovných dní odo dňa písomného potvrdenia o doručení žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a) a po doručení všetkých náležitostí žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu. Ak Národná banka Slovenska nerozhodne v tejto lehote, má sa za to, že predchádzajúci súhlas bol vydaný. Národná banka Slovenska informuje nadobúdateľa o dátume uplynutia lehoty na vydanie rozhodnutia v potvrdení doručenia podľa odseku 5. Ak Národná banka Slovenska rozhodne o zamietnutí žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a), písomne zašle toto rozhodnutie nadobúdateľovi do dvoch pracovných dní, najneskôr však pred uplynutím lehoty podľa prvej vety. O žiadosti podľa odseku 1 písm. c) rozhodne Národná banka Slovenska v lehote do 15 dní od jej doručenia alebo doplnenia.“.
16.
V § 10 odseky 8 a 9 znejú:
„(8)
Národná banka Slovenska pri posudzovaní splnenia podmienok podľa odseku 2 písm. a) je povinná konzultovať s príslušnými orgánmi iných členských štátov, ak nadobúdateľom podľa odseku 1 písm. a) je
a)
zahraničná úverová inštitúcia, zahraničný obchodník s cennými papiermi alebo zahraničná správcovská spoločnosť s povolením udeleným v inom členskom štáte, poisťovňa z iného členského štátu, zaisťovňa z iného členského štátu,
b)
materská spoločnosť osoby podľa písmena a) alebo
c)
fyzická osoba alebo právnická osoba kontrolujúca osobu podľa písmena a).
(9)
Ak valné zhromaždenie správcovskej spoločnosti alebo iný orgán správcovskej spoločnosti rozhoduje o skutočnostiach, ku ktorým Národná banka Slovenska vydala predchádzajúci súhlas, je správcovská spoločnosť povinná predložiť Národnej banke Slovenska do desiatich dní od vyhotovenia notárskej zápisnice z valného zhromaždenia alebo zápisnice zo zasadania orgánu správcovskej spoločnosti, ktorý rozhodol o skutočnostiach, ku ktorým Národná banka Slovenska vydala predchádzajúci súhlas, odpis notárskej zápisnice alebo odpis zápisnice zo zasadnutia tohto orgánu správcovskej spoločnosti. Správcovská spoločnosť je povinná informovať Národnú banku Slovenska bez zbytočného odkladu o vykonaní úkonov, na ktoré bol udelený predchádzajúci súhlas.“.
17.
§ 10 sa dopĺňa odsekmi 14 až 16, ktoré znejú:
„(14)
Národná banka Slovenska je povinná konzultovať s príslušnými orgánmi iných členských štátov splnenie podmienok na nadobúdanie podielov na zahraničnej správcovskej spoločnosti podľa právnych predpisov členských štátov, ak nadobúdateľom podielu na zahraničnej správcovskej spoločnosti je úverová inštitúcia, poisťovňa, zaisťovňa, obchodník s cennými papiermi alebo správcovská spoločnosť so sídlom v Slovenskej republike.
(15)
Predmetom konzultácií podľa odsekov 8 a 14 je včasné poskytovanie podstatných informácií alebo potrebných informácií pri posudzovaní splnenia podmienok na nadobudnutie príslušných podielov na správcovskej spoločnosti alebo na zahraničnej správcovskej spoločnosti. Národná banka Slovenska poskytne príslušnému orgánu členského štátu na jeho žiadosť všetky potrebné informácie a z vlastného podnetu všetky podstatné informácie. Národná banka Slovenska požiada príslušný orgán členského štátu o všetky potrebné informácie.
(16)
V rozhodnutí o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a) sa uvedú názory alebo výhrady oznámené Národnej banke Slovenska príslušným orgánom iného členského štátu, ktorého dohľadu podlieha nadobúdateľ podľa odseku 1 písm. a).“.
18.
V § 13 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „a plán kontrolnej činnosti na kalendárny rok.“.
19.
§ 14 sa dopĺňa odsekmi 5 až 7, ktoré znejú:
„(5)
Správcovská spoločnosť je povinná písomne oznámiť Národnej banke Slovenska, ktorý audítor alebo audítorská spoločnosť bol poverený overením účtovnej závierky správcovskej spoločnosti a podielového fondu, a to do 30. júna kalendárneho roka alebo polovice účtovného obdobia, za ktoré sa má audit vykonať. Národná banka Slovenska je oprávnená do 31. augusta tohto kalendárneho roka alebo do ôsmich mesiacov od začiatku účtovného obdobia po doručení tohto oznámenia výber audítora alebo audítorskej spoločnosti odmietnuť. Ak ide o správcovskú spoločnosť, ktorej bolo udelené povolenie na vznik a činnosť správcovskej spoločnosti v priebehu kalendárneho roka, oznámenie sa vykoná do troch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení povolenia na vykonávanie činnosti. Národná banka Slovenska je oprávnená v takomto prípade do 30 dní po doručení oznámenia audítora alebo audítorskú spoločnosť odmietnuť. Do 45 dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odmietnutí je správcovská spoločnosť povinná písomne oznámiť Národnej banke Slovenska nového audítora alebo audítorskú spoločnosť. Ak Národná banka Slovenska odmietne aj výber ďalšieho audítora alebo audítorskej spoločnosti, Národná banka Slovenska určí, ktorý audítor alebo audítorská spoločnosť účtovnú závierku overia.
(6)
Za audítora nemožno vybrať osobu, ktorá má k správcovskej spoločnosti osobitný vzťah z dôvodov ustanovených v osobitnom predpise,33a) a audítora, ktorý neplní povinnosť podľa odseku 3. To platí aj pre fyzickú osobu, ktorá vykonáva v mene audítorskej spoločnosti audítorskú činnosť.
(7)
Audítor alebo audítorská spoločnosť sú povinní na písomné požiadanie Národnej banky Slovenska poskytnúť podklady o skutočnostiach podľa odseku 3 a iné informácie a podklady zistené počas výkonu ich činnosti v správcovskej spoločnosti.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 33a znie:
„33a)
§ 19 ods. 1 zákona č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“.
20.
V § 15 ods. 2 sa za slovo „evidenciu" vkladá slovo „všetkých" a vypúšťajú sa slová „najmä zmlúv o kúpe a predaji cenných papierov a nástrojov peňažného trhu a zmlúv týkajúcich sa obchodov s derivátmi".
21.
V § 16 ods.1 písm. a) a § 17 ods. 3 sa nad slovami „významný vplyv“ odkaz 17 nahrádza odkazom 34aa.
Poznámka pod čiarou k odkazu 34aa znie:
„34aa)
§ 8 písm. s) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 552/2008 Z. z.
22.
V § 16 ods. 5 sa vypúšťajú slová „alebo subkonsolidovaného celku“.
23.
V § 18 ods. 5 sa slová „primeranosť vlastných zdrojov“ nahrádzajú slovami „požiadavky na vlastné zdroje“.
24.
V § 20 ods. 3 písm. h) sa čiarka a slová „ktorá by v plnom rozsahu zabezpečovala náhradu škody“ nahrádzajú slovami „na účel poistenia nehnuteľnosti tak, aby v plnom rozsahu zabezpečovala náhradu škody“.
25.
V § 23 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
odplaty audítora za overenie účtovnej závierky podielového fondu.“.
26.
V § 24 odsek 2 znie:
„(2)
Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá sa rozhodla zrušiť kvalifikovanú účasť na správcovskej spoločnosti alebo znížiť podiel na základnom imaní správcovskej spoločnosti alebo na hlasovacích právach v správcovskej spoločnosti pod 20 %, 30 % alebo 50 % alebo tak, že by správcovská spoločnosť prestala byť dcérskou spoločnosťou, musí o tejto skutočnosti písomne informovať Národnú banku Slovenska.“.
27.
V § 24 ods. 4 sa číslo „33“ nahrádza číslom „30“.
28.
V § 25 ods. 2 písm. a) sa za slovo „vopred“ vkladá slovo „písomne“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a bol jej predložený návrh zmluvy o zverení činnosti.“.
29.
Poznámka pod čiarou k odkazu 38 sa vypúšťa.
30.
V § 36 ods. 7 sa za slovo „žiadosť“ vkladajú slová „o povolenie“.
31.
V § 36 ods. 10 sa za slovo „spôsobilosť“ vkladajú slová „a dôveryhodnosť“ a slová „dozornej rady depozitára“ sa nahrádzajú slovom „prokuristu“.
32.
V § 38 ods. 1 a 2 sa slová „50 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 500 000 eur“.
33.
V § 41 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:
„(9)
Počiatočná hodnota podielu, hodnota majetku a čistá hodnota majetku v podielovom fonde, aktuálna cena, predajná cena a nákupná cena podielového listu podielového fondu môžu byť vyjadrené okrem eura aj v inej mene.“.
Doterajšie odseky 9 a 10 sa označujú ako odseky 10 a 11.
34.
V § 41 ods. 10 a § 98 ods. 8 písm. b) sa odkaz 57 nahrádza odkazom 28b. Poznámka pod čiarou k odkazu 57 sa vypúšťa.
35.
V § 43 ods. 6 sa číslo „2“ nahrádza číslom „1“.
36.
V § 43 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7)
Správcovská spoločnosť nie je počas pozastavenia vyplácania podielových listov podľa odseku 1 povinná zverejniť v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou uverejňujúcej burzové správy údaje podľa § 95 ods. 1 písm. a).“.
Doterajšie odseky 7 až 10 sa označujú ako odseky 8 až 11.
37.
V § 44 ods. 1 písm. h) bode 1l sa slová „členského štátu“ nahrádzajú slovami „Európskej únie“.
38.
V § 57 ods. 1 písm. f) sa slová „hlavnú investičnú službu upisovanie alebo umiestňovanie podľa osobitného zákona62a)“ nahrádzajú slovami „investičné služby upisovanie alebo umiestňovanie finančných nástrojov62a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 62a znie:
„62a)
§ 6 ods. 1 písm. f) a g) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 209/2007 Z. z.“.
39.
V § 57 ods. 6 písm. a), b) a c) sa za slovo „fondu“ vkladajú slová „alebo zahraničného podielového fondu“.
40.
V § 57 sa odsek 6 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
deň prevodu správy otvoreného podielového fondu alebo zahraničného podielového fondu na inú správcovskú spoločnosť.“.
41.
V § 57 ods. 7 druhej vete sa za slovom „zahraničného“ vypúšťa slovo „otvoreného“ a za slovom „zahraničný“ sa vypúšťa slovo „otvorený“.
42.
V § 57 sa odsek 9 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
deň zlúčenia otvorených podielových fondov.“.
43.
V § 57 ods. 11 sa slová „podľa odseku 1 písm. a) až c), f) a g)“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 1 písm. b), c), f) a g)“.
44.
§ 57 sa dopĺňa odsekom 12, ktorý znie:
„(12)
Ak valné zhromaždenie správcovskej spoločnosti alebo iný orgán správcovskej spoločnosti rozhoduje o skutočnostiach, ku ktorým Národná banka Slovenska vydala predchádzajúci súhlas, je správcovská spoločnosť povinná predložiť Národnej banke Slovenska do desiatich dní od vyhotovenia notárskej zápisnice z valného zhromaždenia alebo zápisnice zo zasadnutia orgánu správcovskej spoločnosti, ktorý rozhodol o skutočnostiach, ku ktorým Národná banka Slovenska vydala predchádzajúci súhlas, odpis notárskej zápisnice alebo odpis zápisnice zo zasadnutia tohto orgánu správcovskej spoločnosti. Správcovská spoločnosť je povinná informovať Národnú banku Slovenska bez zbytočného odkladu o vykonaní úkonov, na ktoré bol udelený predchádzajúci súhlas.“.
45.
V § 58 odsek 3 znie:
„(3)
Dňom uvedeným v rozhodnutí podľa § 57 ods. 9 zanikne povolenie na vytvorenie otvoreného podielového fondu, ktorý zlúčením zanikne. K tomuto dňu sa podielnici zaniknutého otvoreného podielového fondu stávajú podielnikmi otvoreného podielového fondu, s ktorým sa zlúčili.“.
46.
V § 58 ods. 5 sa slová „od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia podľa § 57 ods. 1 písm. d)“ nahrádzajú slovami „odo dňa zlúčenia otvorených podielových fondov“ a na konci sa pripája táto veta: „Odo dňa informovania podielnikov o zámere zlúčiť otvorené podielové fondy správcovská spoločnosť nesmie požadovať poplatok podľa § 42 ods. 2 až do dňa uvedeného v rozhodnutí podľa § 57 ods. 9 písm. e).“.
47.
V § 61 odsek 2 znie:
„(2)
Dokumenty podľa odseku 1 písm. a) až d) a údaje podľa odseku 1 písm. e) sa predkladajú Národnej banke Slovenska preložené do štátneho jazyka64) alebo v jazyku bežne používanom v oblasti medzinárodných financií.“.
48.
V § 63 ods. 2 písm. c) sa slová „100 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 300 000 eur“.
49.
V § 63 ods. 4 sa za slovo „žiadosť“ vkladajú slová „o povolenie“.
50.
§ 68 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:
„(9)
Ak valné zhromaždenie správcovskej spoločnosti alebo iný orgán správcovskej spoločnosti rozhoduje o skutočnostiach, ku ktorým Národná banka Slovenska vydala predchádzajúci súhlas, je správcovská spoločnosť povinná predložiť Národnej banke Slovenska do desiatich dní od vyhotovenia notárskej zápisnice z valného zhromaždenia alebo zápisnice zo zasadnutia orgánu správcovskej spoločnosti, ktorý rozhodol o skutočnostiach, ku ktorým Národná banka Slovenska vydala predchádzajúci súhlas, odpis notárskej zápisnice alebo odpis zápisnice zo zasadnutia tohto orgánu správcovskej spoločnosti. Správcovská spoločnosť je povinná informovať Národnú banku Slovenska bez zbytočného odkladu o vykonaní úkonov, na ktoré bol udelený predchádzajúci súhlas.“.
51.
V § 70 ods. 4 sa za slovo „žiadosť“ vkladajú slová „o povolenie“.
52.
V § 73e ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
správa nehnuteľností, prenájom nehnuteľností s poskytovaním základných a iných ako základných služieb spojených s prenájmom nehnuteľností, obstarávateľské služby spojené s prenájmom nehnuteľností, obstarávanie služieb spojených so správou, prevádzkou a údržbou nehnuteľností,“.
53.
V § 73f ods. 4 prvá veta znie: „Podmienky uvedené v odseku 1 písm. c) a e) a v odseku 3 písm. b) a e) musia byť splnené najneskôr do šiestich mesiacov od nadobudnutia majetkovej účasti v realitnej spoločnosti do majetku v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností.“.
54.
V § 74 sa odsek 1 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
vedenie samostatnej evidencie depozitárom alebo správcovskou spoločnosťou pre špeciálny podielový fond, ktorý je vytvorený ako otvorený podielový fond.“.
55.
V § 74 ods. 2 sa slová „§ 68“ nahrádzajú slovami „§ 57 a 68“.
56.
V § 74 ods. 3 sa slová „písm. f)“ nahrádzajú slovami „písm. g)“.
57.
§ 74 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Ak valné zhromaždenie správcovskej spoločnosti alebo iný orgán správcovskej spoločnosti rozhoduje o skutočnostiach, ku ktorým Národná banka Slovenska vydala predchádzajúci súhlas, je správcovská spoločnosť povinná predložiť Národnej banke Slovenska do desiatich dní od vyhotovenia notárskej zápisnice z valného zhromaždenia alebo zápisnice zo zasadnutia orgánu správcovskej spoločnosti, ktorý rozhodol o skutočnostiach, ku ktorým Národná banka Slovenska vydala predchádzajúci súhlas, odpis notárskej zápisnice alebo odpis zápisnice zo zasadnutia tohto orgánu správcovskej spoločnosti. Správcovská spoločnosť je povinná informovať Národnú banku Slovenska bez zbytočného odkladu o vykonaní úkonov, na ktoré bol udelený predchádzajúci súhlas.“.
58.
V § 75 ods. 4 písm. e) sa za slovo „spravovaného“ vkladá slovo „zahraničnou“.
59.
V § 75 sa vypúšťa odsek 11.
Doterajšie odseky 12 až 14 sa označujú ako 11 až 13.
60.
V § 78 ods. 4 písm. b) sa odkaz 65 nahrádza odkazom 62a. Poznámka pod čiarou k odkazu 65 sa vypúšťa.
61.V § 83 ods. 5 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak došlo k zlúčeniu podielových fondov podľa § 58, najviac však počas troch mesiacov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zlúčení podielových fondov, keď depozitár môže viesť bežné účty všetkých pôvodne zlučovaných podielových fondov.“.
62.
V § 88 ods. 4 sa slová „kótovací prospekt,71)“ nahrádzajú slovami „prospekt cenného papiera,71)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 71 znie:
„71)
§ 120 až 125h zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
63.
V § 90 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Štatút, predajný prospekt a zjednodušený predajný prospekt podielového fondu musia obsahovať výrazné upozornenie, že tieto dokumenty sa môžu počas trvania zmluvného vzťahu medzi správcovskou spoločnosťou a podielnikom meniť.“.
64.
V § 96 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Spolu s ročnou správou predloží správcovská spoločnosť Národnej banke Slovenska aj list odporúčaní audítora vedeniu správcovskej spoločnosti.“.
65.
V § 96 ods. 7 prvej vete sa vypúšťajú slová „podľa osobitného predpisu73)“ a vypúšťa sa druhá veta.
Poznámka pod čiarou k odkazu 73 sa vypúšťa.
66.
Poznámka pod čiarou k odkazu 90 znie:
„90)
§ 25 zákona č. 747/2004 Z. z.“.
67.
V § 116 ods. 1 a 2 sa vypúšťajú slová „uverejnením jeho úplného znenia“.
68.
V § 116 ods. 1 písmeno d) znie:
„d)
spôsob určenia hodnoty majetku v podielovom fonde,“.
69.
V § 116 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
obsah, formu, členenie, termíny, miesto a spôsob predkladania výkazov, hlásení, správ a iných informácií vrátane metodiky na ich vypracúvanie správcovskými spoločnosťami a depozitármi podielových fondov.“.
70.
V § 116 ods. 2 písm. b) sa za slová „a spôsoby ich výpočtu, majetkovou angažovanosťou voči protistrane“ vkladá čiarka.
71.
V § 116 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
podrobnosti o systéme vnútornej kontroly, o minimálnom rozsahu činností zamestnanca povereného výkonom vnútornej kontroly a o požiadavkách na obsahové vymedzenie správy o činnosti zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly zasielanej raz ročne.“.
72.
Za § 125c sa vkladá § 125d, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠125d
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2009
(1)
Konania o predchádzajúcich súhlasoch podľa § 10 ods.1 písm. a) začaté a platne neukončené pred 1. januárom 2009 sa dokončia podľa doterajších predpisov.
(2)
Do šiestich mesiacov po dni zavedenia eura môže depozitár viesť pre každý správcovskou spoločnosťou spravovaný podielový fond viac ako jeden bežný účet v eurách.“.
73.
V celom texte zákona sa slovo „EUR“ nahrádza slovom „eur“.
Čl. VII
Zákon č. 747/2004 Z. z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 519/2005 Z. z., zákona č. 214/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z. a zákona č. 659/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V poznámke pod čiarou k odkazu 1 sa citácia „Zákon č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“ nahrádza citáciou „Zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 11 sa za slovo „Napríklad“ vkladá citácia „zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,“.
3.
V § 7 ods. 5 sa slová „konaní;21) proti rozhodnutiu o vylúčení z konania“ nahrádzajú slovami „konaní.21) Proti rozhodnutiu o vylúčení z výkonu dohľadu na mieste“.
4.
V § 14 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo po konaní bankovej rady v prvom stupni o uložení poriadkovej pokuty.“.
5.
V § 16 ods. 6 druhej vete a § 26 druhej vete sa za slová „predbežného opatrenia“ vkladajú slová „alebo poriadkového opatrenia“ a za slovo „rozhodnutia“ sa vkladajú slová „o námietke zaujatosti alebo rozhodnutia“.
6.
Pod označenie § 38 sa vkladá nadpis, ktorý znie: „Poriadkové opatrenia“.
7.
V § 38 ods. 3 sa na začiatok vkladajú nová prvá a druhá veta, ktoré znejú: „Na konanie o uložení poriadkovej pokuty sa primerane vzťahujú ustanovenia § 12 až 34. Konanie o uložení poriadkovej pokuty sa môže začať doručením rozhodnutia o uložení poriadkovej pokuty, pričom doručenie rozhodnutia sankcionovanej osobe sa považuje za prvý úkon v konaní voči tejto osobe a týmto doručením je tiež voči príslušnej osobe splnená informačná povinnosť Národnej banky Slovenska podľa § 16 ods. 2.“.
8.
V § 40 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto vety: „Rozhodnutie Národnej banky Slovenska o určení ročného príspevku nadobúda právoplatnosť a vykonateľnosť dňom jeho zverejnenia vo vestníku vydávanom Národnou bankou Slovenska;40) proti tomuto rozhodnutiu nemožno podať opravný prostriedok a toto rozhodnutie nie je preskúmateľné súdom.49a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 49a znie:
„49a)
§ 248 písm. d) Občianskeho súdneho poriadku.“.
9.
V § 40 odsek 9 znie:
„(9)
Ak ročný príspevok, splátky ročných príspevkov alebo úroky z omeškania, alebo splátky ročného príspevku neboli zaplatené riadne a včas, Národná banka Slovenska je na základe svojich evidencií oprávnená aj bez upovedomenia prispievateľa vyhotoviť výkaz nedoplatkov prispievateľa o nezaplatenej sume ročného príspevku alebo splátky ročného príspevku; tento výkaz nedoplatkov prispievateľa je aj bez zaslania prispievateľovi vykonateľný dňom jeho vyhotovenia Národnou bankou Slovenska. Národná banka Slovenska je tiež oprávnená podať návrh na vykonanie exekúcie súdnym exekútorom podľa osobitného predpisu,51) pričom exekučným titulom51a) a podkladom na vykonanie exekúcie je rozhodnutie o určení ročného príspevku a výkaz nedoplatkov prispievateľa alebo vyrubenie úrokov z omeškania prispievateľovi.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 51a znie:
„51a)
§ 41 ods. 2 písm. g) a i) a § 45 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
10.
Doterajší text § 43 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Pri výkone dohľadu zvereného Národnej banke Slovenska týmto zákonom alebo osobitnými zákonmi25) poskytujú útvary Policajného zboru ochranu zamestnancom Národnej banky Slovenska, členom bankovej rady, prizvaným osobám a ďalším osobám v prípadoch podľa osobitného predpisu.52a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 52a znie:
„52a)
§ 73 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.“.
Čl. VIII
Zákon č. 8/2008 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 270/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 písmeno d) znie:
„d)
kvalifikovanou účasťou priamy alebo nepriamy podiel, ktorý predstavuje 10 % alebo viac percent na jej základnom imaní alebo na hlasovacích právach vypočítaných podľa osobitného predpisu,18a) alebo podiel, ktorý umožňuje vykonávať významný vplyv na riadenie tejto právnickej osoby,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:
„18a)
§ 41 a 42 zákona č. 429/2002 Z. z. o burze cenných papierov v znení neskorších predpisov.“.
2.
§ 3 sa dopĺňa písmenom z), ktoré znie:
„z)
významným vplyvom možnosť uplatňovania vplyvu na riadení právnickej osoby porovnateľného s vplyvom zodpovedajúcim podielu 10 % alebo viac percent na základnom imaní alebo na hlasovacích právach v právnickej osobe.“.
3.
V § 4 ods. 12 sa vypúšťa druhá veta.
4.
V § 7 ods. 8 sa vypúšťa slovo „zaisťovni“.
5.
V § 18 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Pobočka poisťovne z iného členského štátu musí v mieste svojho sídla a v písomnom styku vždy vo svojom názve uvádzať označenie „pobočka poisťovne z iného členského štátu“.“.
6.
V § 32 ods. 2 prvej vete sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slovo „zaisťovne“ sa vkladajú slová „a Slovenská kancelária poisťovateľov“ a v druhej vete sa vypúšťajú slová „jednotlivých spôsobov“.
7.
V § 34 ods. 13 sa slová „minimálna výška garančného fondu ako pre zaisťovňu“ nahrádzajú slovami „minimálnu výšku garančného fondu ako zaisťovňa“.
8.
V § 36 ods. 6 písm. d) sa číslo „9“ nahrádza číslom „10“.
9.
V § 36 ods. 18 písm. a) sa slová „organizačnej štruktúre a systéme riadenia“ nahrádzajú slovami „systéme riadenia rizík“.
10.
V § 37 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „a nesmú uzatvárať zmluvy za nápadne nevýhodných podmienok pre ne, najmä také zmluvy, ktoré ich zaväzujú na hospodársky neodôvodnené plnenie alebo na plnenie zjavne nezodpovedajúce poskytovanej protihodnote, alebo ktorými sú zjavne nedostatočne zabezpečené ich pohľadávky,“.
11.
V § 39 písm. c) sa slová „má táto právnická osoba rozhodujúci vplyv na poisťovni alebo zaisťovni“ nahrádzajú slovami „táto právnická osoba vykonáva kontrolu nad poisťovňou alebo zaisťovňou, je kontrolovaná tou istou osobou ako poisťovňa alebo zaisťovňa alebo ak poisťovňa alebo zaisťovňa vykonáva kontrolu nad touto právnickou osobou“.
12.
V § 41 odseky 5 a 6 znejú:
„(5)
Poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne sú povinné písomne oznámiť Národnej banke Slovenska, ktorý audítor alebo audítorská spoločnosť bol poverený overením účtovnej závierky, a to do 30. júna kalendárneho roka alebo polovice účtovného obdobia, za ktoré sa má audit vykonať. Národná banka Slovenska je oprávnená do 31. augusta tohto kalendárneho roka alebo do ôsmich mesiacov od začiatku účtovného obdobia po doručení tohto oznámenia výber audítora alebo audítorskej spoločnosti odmietnuť. Ak ide o poisťovňu, zaisťovňu, pobočku zahraničnej poisťovne a pobočku zahraničnej zaisťovne, ktorej bolo udelené povolenie na vykonávanie poisťovacej činnosti alebo zaisťovacej činnosti v priebehu kalendárneho roka, oznámenie sa vykoná do troch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení povolenia na vykonávanie poisťovacej činnosti alebo povolenia na vykonávanie zaisťovacej činnosti. Národná banka Slovenska je oprávnená v takomto prípade do 30 dní po doručení oznámenia audítora alebo audítorskú spoločnosť odmietnuť. Do 45 dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odmietnutí audítora alebo audítorskej spoločnosti sú poisťovňa, zaisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne a pobočka zahraničnej zaisťovne povinné písomne oznámiť Národnej banke Slovenska nového audítora alebo audítorskú spoločnosť. Ak Národná banka Slovenska odmietne aj výber ďalšieho audítora alebo audítorskej spoločnosti, Národná banka Slovenska určí, ktorý audítor alebo audítorská spoločnosť účtovnú závierku overia.
(6)
Národná banka Slovenska je oprávnená na účely overenia účtovnej závierky podľa odseku 5, ktorá už bola overená audítorom alebo audítorskou spoločnosťou podľa odseku 1, nariadiť vykonanie opätovného auditu a na jeho vykonanie určiť audítora alebo audítorskú spoločnosť, ak nadobudne pochybnosti o správnosti alebo úplnosti výsledkov pôvodného auditu alebo ak došlo k podstatnému zhoršeniu v hospodárení poisťovne, pobočky zahraničnej poisťovne, zaisťovne alebo pobočky zahraničnej zaisťovne v nasledujúcich 12 mesiacoch odo dňa, ku ktorému sa pôvodný audit vykonal (ďalej len “mimoriadny audit„). Poisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne, zaisťovňa alebo pobočka zahraničnej zaisťovne je povinná uzavrieť zmluvu o audite do 30 dní od nariadenia vykonania mimoriadneho auditu.“.
13.
§ 41 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Náklady mimoriadneho auditu hradí Národná banka Slovenska. Ak sa na základe mimoriadneho auditu preukáže, že pochybnosti Národnej banky Slovenska o správnosti alebo úplnosti výsledkov pôvodného auditu boli opodstatnené, audítor alebo audítorská spoločnosť, ktorá vykonala pôvodný audit, je povinná Národnej banke Slovenska nahradiť všetky náklady audítora alebo audítorskej spoločnosti určenej Národnou bankou Slovenska podľa prvej vety.“.
14.
§ 42 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Za audítora nemožno vybrať osobu, ktorá má osobitný vzťah k poisťovni a zaisťovni podľa § 38 ods. 4 písm. a) až i) a k) až m) a osobitný vzťah k pobočke zahraničnej poisťovne a pobočke zahraničnej zaisťovne podľa § 38 ods. 5 písm. a) až i) a k) z dôvodov ustanovených v osobitnom predpise,43a) a audítora, ktorý neplní povinnosti podľa odseku 3. To isté platí pre fyzickú osobu, ktorá vykonáva v mene audítorskej spoločnosti audítorskú činnosť.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 43a znie:
„43a)
§ 19 ods. 1 zákona č. 540/2007 Z. z. o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.“.
15.
V § 43 ods. 2 písm. f) sa slovo „zoznam“ nahrádza slovom „list“.
16.
V § 44 odsek 1 znie:
„(1)
Osoba, ktorá sa rozhodla zrušiť kvalifikovanú účasť na poisťovni alebo zaisťovni alebo znížiť podiel na základnom imaní poisťovne alebo zaisťovne alebo na hlasovacích právach v poisťovni alebo zaisťovni pod 20 %, 30 % alebo 50 % alebo tak, že by poisťovňa alebo zaisťovňa prestala byť jej dcérskou spoločnosťou, musí o tejto skutočnosti vopred písomne informovať Národnú banku Slovenska.“.
17.
V § 44 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 2 až 5.
18.
V § 44 ods. 3 sa číslo „33“ nahrádza číslom „30“.
19.
V § 44 ods. 4 sa slová „tak, že sa prvýkrát dostane pod limit 50 %, 33 % alebo 20 %“ nahrádzajú slovami „pod 20 %, 30 % alebo 50 %“.
20.
V § 45 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
nadobudnutie kvalifikovanej účasti na poisťovni alebo zaisťovni alebo také ďalšie zvýšenie kvalifikovanej účasti na poisťovni alebo zaisťovni, ktorým by podiel na základnom imaní poisťovne alebo zaisťovne alebo na hlasovacích právach v poisťovni alebo zaisťovni dosiahol alebo prekročil 20 %, 30 % alebo 50 % alebo na to, aby sa táto poisťovňa alebo zaisťovňa stala dcérskou spoločnosťou v jednej alebo v niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v zhode;29) pri výpočte týchto podielov sa nezohľadňujú hlasovacie práva alebo podiely, ktoré obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi, úverová inštitúcia alebo zahraničná úverová inštitúcia držia ako výsledok upisovania finančných nástrojov alebo umiestňovania finančných nástrojov na základe pevného záväzku podľa osobitného zákona,43b) ak sa tieto práva nevykonávajú alebo inak nevyužívajú na zasahovanie do riadenia poisťovne alebo zaisťovne a ak ich obchodník s cennými papiermi, zahraničný obchodník s cennými papiermi, úverová inštitúcia alebo zahraničná úverová inštitúcia prevedie na inú osobu do jedného roka po ich nadobudnutí,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 43b znie:
„43b)
§ 6 ods. 1 písm. f) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení zákona č. 209/2007 Z. z.“.
21.
V § 45 ods. 1 písm. d) sa slová „zlúčenie alebo splynutie“ nahrádzajú slovami „zlúčenie, splynutie alebo rozdelenie“.
22.
V § 45 ods. 2 písm. a) sa slová „§ 5 ods. 2 písm. g) alebo v § 7 ods. 2 písm. g)“ nahrádzajú slovami „§ 5 ods. 2 písm. c) až g) a i) alebo v § 7 ods. 2 písm. c) až g) a i)“.
23.
V § 45 ods. 3 sa za slovo „pôvod“ vkladajú slová „v súlade s osobitným zákonom43c)“ a na konci sa pripája táto veta: „Predchádzajúci súhlas podľa odseku 1 písm. a) možno vydať, len ak sa nepreukázalo, že nadobudnutie alebo prekročenie podielu nadobúdateľom negatívne ovplyvní schopnosť poisťovne alebo zaisťovne naďalej plniť povinnosti uložené týmto zákonom.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 43c znie:
„43c)
Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
24.
V § 45 ods. 5 písmeno a) znie:
„a)
podľa odseku 1 písm. a) osoby, ktoré sa rozhodli nadobudnúť alebo zvýšiť kvalifikovanú účasť na poisťovni alebo zaisťovni, alebo osoba, ktorá sa rozhodla stať materskou spoločnosťou poisťovne alebo zaisťovne,“.
25.
V § 45 odseky 7 a 8 znejú:
„(7)
Národná banka Slovenska je povinná do dvoch pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a) písomne potvrdiť nadobúdateľovi jej doručenie; to platí aj pre následné doručenie náležitostí žiadosti, ktoré neboli predložené súčasne so žiadosťou. Národná banka Slovenska môže najneskôr do 50. pracovného dňa lehoty na posúdenie žiadosti podľa odseku 8 písomne požiadať o dodatočné informácie, ktoré sú potrebné na posudzovanie žiadosti o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a). Na obdobie odo dňa odoslania žiadosti Národnej banky Slovenska o dodatočné informácie do doručenia odpovede sa konanie o udelení predchádzajúceho súhlasu prerušuje, najviac však na 20 pracovných dní. Ak Národná banka Slovenska požiada o ďalšie doplnenie alebo spresnenie informácií, lehota na rozhodnutie o udelení predchádzajúceho súhlasu sa neprerušuje. Lehotu na prerušenie konania podľa tretej vety je Národná banka Slovenska oprávnená predĺžiť na 30 pracovných dní, ak nadobúdateľ má sídlo alebo sa riadi právnymi predpismi iného ako členského štátu alebo ak nadobúdateľ nie je poisťovňou, zaisťovňou, obchodníkom s cennými papiermi, správcovskou spoločnosťou, úverovou inštitúciou alebo obdobnou inštitúciou z členského štátu.
(8)
O žiadosti o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a) rozhodne Národná banka Slovenska do 60 pracovných dní odo dňa písomného potvrdenia o doručení žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a) a po doručení všetkých náležitostí žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu. Ak Národná banka Slovenska nerozhodne v tejto lehote, má sa za to, že predchádzajúci súhlas bol vydaný. Národná banka Slovenska informuje nadobúdateľa o dátume uplynutia lehoty na vydanie rozhodnutia v potvrdení o doručení podľa odseku 7. Ak Národná banka Slovenska rozhodne o zamietnutí žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a), písomne zašle toto rozhodnutie nadobúdateľovi do dvoch pracovných dní od tohto rozhodnutia, najneskôr však pred uplynutím lehoty podľa druhej vety. O žiadosti o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. c) rozhodne Národná banka Slovenska do 30 dní od jej doručenia.“.
26.
V § 45 sa vypúšťa odsek 9.
Doterajší odsek 10 sa označuje ako odsek 9.
27.
§ 45 sa dopĺňa odsekmi 10 až 15, ktoré znejú:
„(10)
Ak valné zhromaždenie poisťovne alebo zaisťovne alebo iný orgán poisťovne alebo zaisťovne rozhoduje o skutočnostiach, ku ktorým Národná banka Slovenska vydala predchádzajúci súhlas, je poisťovňa alebo zaisťovňa povinná predložiť Národnej banke Slovenska do desiatich pracovných dní od vyhotovenia notárskej zápisnice z valného zhromaždenia alebo zápisnice zo zasadnutia orgánu poisťovne alebo zaisťovne, ktorý rozhodol o skutočnostiach, ku ktorým Národná banka Slovenska vydala predchádzajúci súhlas, odpis notárskej zápisnice alebo odpis zápisnice zo zasadnutia tohto orgánu poisťovne alebo zaisťovne. Poisťovňa alebo zaisťovňa je povinná informovať Národnú banku Slovenska bez zbytočného odkladu o vykonaní úkonov, na ktoré bol udelený predchádzajúci súhlas.
(11)
Národná banka Slovenska je pri posudzovaní splnenia podmienok podľa odseku 2 písm. a) povinná konzultovať s príslušnými orgánmi dohľadu iných členských štátov, ak nadobúdateľom podľa odseku 1 písm. a) je
a)
zahraničná úverová inštitúcia z iného členského štátu, poisťovňa z iného členského štátu, zaisťovňa z iného členského štátu, zahraničný obchodník s cennými papiermi z iného členského štátu alebo zahraničná správcovská spoločnosť z iného členského štátu,
b)
materská spoločnosť osoby podľa písmena a) alebo
c)
osoba kontrolujúca osobu podľa písmena a).
(12)
Národná banka Slovenska je povinná konzultovať s príslušnými orgánmi dohľadu iných členských štátov splnenie podmienok na nadobúdanie podielov na poisťovni z iného členského štátu alebo na zaisťovni z iného členského štátu podľa právnych predpisov členských štátov, ak nadobúdateľom podielu na poisťovni z iného členského štátu alebo na zaisťovni z iného členského štátu je úverová inštitúcia, poisťovňa, zaisťovňa, obchodník s cennými papiermi alebo správcovská spoločnosť so sídlom v Slovenskej republike.
(13)
Predmetom konzultácií podľa odsekov 11 a 12 je včasné poskytovanie podstatných informácií alebo potrebných informácií pri posudzovaní splnenia podmienok na nadobudnutie príslušných podielov na poisťovni, zaisťovni, poisťovni z iného členského štátu alebo zaisťovni z iného členského štátu. Národná banka Slovenska poskytne príslušnému orgánu dohľadu iného členského štátu na jeho žiadosť všetky potrebné informácie a z vlastného podnetu všetky podstatné informácie. Národná banka Slovenska požiada príslušný orgán dohľadu iného členského štátu o všetky potrebné informácie.
(14)
V rozhodnutí o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a) sa uvedú názory alebo výhrady oznámené Národnej banke Slovenska príslušným orgánom dohľadu iného členského štátu, ktorého dohľadu podlieha nadobúdateľ podľa odseku 1 písm. a).
(15)
V rozhodnutí o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa odseku 1 písm. a), b), d) až l) určí Národná banka Slovenska aj lehotu, ktorej uplynutím zaniká predchádzajúci súhlas, ak nebol vykonaný úkon, na ktorý bol udelený predchádzajúci súhlas. Táto lehota nesmie byť kratšia ako tri mesiace a dlhšia ako jeden rok od udelenia predchádzajúceho súhlasu, ak Národná banka Slovenska neurčila v záujme ochrany investorov inú lehotu. Ak fyzická osoba, pre ktorú Národná banka Slovenska udelila predchádzajúci súhlas podľa odseku 1 písm. c), nebola vymenovaná alebo zvolená do príslušnej funkcie do šiestich mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, predchádzajúci súhlas zaniká.“.
28.
V § 46 ods. 1 písm. e) sa za slovo „poistného“ vkladajú slová „v životnom poistení a“.
29.
V § 46 ods. 2 písm. d) sa za slovo „zaistného“ vkladajú slová „v životnom poistení a“ a v písm. e) sa za slovo „rezerv“ vkladajú slová „v životnom poistení a v neživotnom poistení“.
30.
V § 48 ods. 2 úvodnej vete sa slovo „dohľadu“ nahrádza slovami „dohľadu53a) vykonávaného“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 53a znie:
„53a)
§ 2 zákona č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
31.
V § 48 ods. 4 sa vypúšťajú slová „prejednávanie a“.
32.
V § 53 písm. b) druhom bode sa slová „právnická osoba ovládajúca finančný konsolidovaný celok“ nahrádzajú slovami „poisťovacia holdingová spoločnosť“.
33.
Poznámka pod čiarou k odkazu 58 znie:
„58)
Napríklad zákon č. 381/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 747/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 297/2008 Z. z.“.
34.
V § 67 ods. 1 a 5 úvodných vetách sa za slovo „vzťahujú“ vkladajú slová „na výkon dohľadu, alebo“.
35.
V § 81 ods. 1 prvej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „na základe rozhodnutia Národnej banky Slovenska“.
36.
V § 87 ods. 3 sa číslo „3“ nahrádza číslom „2“.
37.
§ 97 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
„(6)
Poisťovňa, pobočka zahraničnej poisťovne, poisťovňa z iného členského štátu, ktorá vykonáva poisťovaciu činnosť na území Slovenskej republiky, je povinná najneskôr do uplynutia jedného roka po dni zavedenia eura v Slovenskej republike bezodplatne písomne poskytnúť svojim klientom informáciu o hodnote naakumulovaných prostriedkov v investičnom životnom poistení, ktoré je súčasťou poistného odvetvia životného poistenia uvedeného v prílohe č. 1 časti A štvrtom bode, ktorej súčasťou musí byť v súlade s týmto zákonom aj prepočet a zaokrúhlenie hodnoty prostriedkov zo slovenskej meny na eurá vykonaný podľa konverzného kurzu a ďalších pravidiel pre prechod zo slovenskej meny na euro.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 71a znie:
„71a)
§ 41 ods. 8 zákona č. 594/2003 Z. z.“.
38.
Za § 99 sa vkladá § 99a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠99a
Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2009
Konania o predchádzajúcich súhlasoch podľa § 45 ods. 1 písm. a) začaté a platne neukončené pred 1. januárom 2009 sa dokončia podľa doterajších predpisov.“.
39.
V prílohe č. 2 sa na konci dopĺňa nový bod 16, ktorý znie:
„16.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/44/ES z 5. septembra 2007, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 92/49/EHS a smernice 2002/83/ES, 2004/39/ES, 2005/68/ES a 2006/48/ES v súvislosti s procesnými pravidlami a kritériami hodnotenia obozretného posudzovania nadobudnutí a zvýšení podielov vo finančnom sektore (Ú. v. EÚ L 247, 21. 9. 2007).“.
Čl. IX
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 154/1999 Z. z., zákona č. 397/2001 Z. z., zákona č. 492/2001 Z. z., zákona č. 340/2003 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 554/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 468/2005 Z. z., zákona č. 578/2005 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z. a zákona č. 421/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 3 písm. c) bode 3 podbode 3b sa slová „ods. 4“ nahrádzajú slovami „ods. 5“.
2.
V § 4 ods. 4 sa za slovo „únie“ vkladajú slová „alebo iným zmluvným štátom Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „členský štát“)“.
3.
V § 4 ods. 8 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „tento zákaz sa rovnako vzťahuje aj na rozdiely v rozsahu a úrovni ochrany vkladov v členských štátoch.“.
4.
V § 9 ods. 3 sa slovo „eurá“ nahrádza slovom „eurocenty“.
5.
V § 10 ods. 7 sa vypúšťa prvá veta.
6.
V § 22b ods. 3 sa vypúšťajú slová „Európskej únie“.
7.
V § 22c ods. 2 písm. b) časť ustanovenia pred bodkočiarkou znie: „každému vkladateľovi, na vklady ktorého sa vzťahuje zmena systému ochrany vkladov, doručiť osobitné písomné oznámenie o tejto zmene, ktoré musí obsahovať aj dátum tejto zmeny a informácie o všetkých dôsledkoch vyplývajúcich pre vkladateľa a jeho vklady zo zmeny systému ochrany vkladov;“.
8.
Za § 22b sa vkladá § 22ba, ktorý znie:
㤠22ba
(1)
Pobočka zahraničnej banky, ktorá na území Slovenskej republiky prijíma vklady na základe požívania výhod jedného bankového povolenia podľa práva Európskej únie, sa za podmienok vymedzených týmto zákonom môže dobrovoľne zapojiť do systému ochrany vkladov v Slovenskej republike na účel zabezpečenia zvýšenej ochrany vkladov v rozsahu, v ktorom ochrana vkladov podľa pravidiel systému ochrany vkladov v Slovenskej republike presahuje celkovú najvyššiu možnú výšku náhrady za nedostupné chránené ochrany vkladov podľa pravidiel systému ochrany vkladov v členskom štáte, na území ktorého má sídlo príslušná zahraničná banka (ďalej len “domovský systém ochrany vkladov„). Na účely tohto zapojenia sa vyžaduje písomná zmluva medzi fondom, inštitúciou domovského systému ochrany bankových vkladov a zahraničnou bankou, ktorej pobočka sa zapája do systému ochrany vkladov v Slovenskej republike.
(2)
Ak sa pobočka zahraničnej banky, ktorá na území Slovenskej republiky prijíma vklady na základe požívania výhod jedného bankového povolenia podľa práva Európskej únie, dobrovoľne zapojí do systému ochrany vkladov v Slovenskej republike, tak predmetom platenia ročného príspevku alebo mimoriadneho príspevku do fondu a predmetom poskytovania náhrad zo systému ochrany vkladov v Slovenskej republike sú len vklady prijaté na území Slovenskej republiky a chránené týmto zákonom, a to len v rozsahu, v ktorom ochrana vkladov podľa pravidiel systému ochrany vkladov v Slovenskej republike presahuje celkovú najvyššiu možnú výšku náhrady za nedostupné chránené vklady podľa pravidiel domovského systému ochrany vkladov.
(3)
Ak sa vklady uložené v pobočke zahraničnej banky, ktorá sa dobrovoľne zapojila do systému ochrany vkladov v Slovenskej republike, stanú nedostupné podľa pravidiel domovského systému ochrany vkladov, tak vkladatelia a iné oprávnené osoby na poskytnutie náhrady za nedostupné chránené vklady, ktoré boli prijaté na území Slovenskej republiky, musia mať možnosť aj na území Slovenskej republiky si uplatňovať a preukazovať právo na náhradu za nedostupné chránené vklady a na vyplácanie náhrad za nedostupné chránené vklady.
(4)
Na pobočku zahraničnej banky, ktorá sa dobrovoľne zapojila do systému ochrany vkladov v Slovenskej republike, sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona; táto pobočka zahraničnej banky je povinná zverejniť vo svojich prevádzkových priestoroch v slovenskom jazyku aj informáciu o ochrane vkladov podľa domovského systému ochrany vkladov vrátane pravidiel domovského systému ochrany vkladov o ochrane vkladov a o poskytovaní náhrad za nedostupné vklady.
(5)
Účasť pobočky zahraničnej banky v systéme ochrany vkladov v Slovenskej republike zaniká písomnou výpoveďou zmluvy uzavretej v súlade s odsekom 1; výpovedná lehota je jeden rok a začína plynúť prvým dňom kalendárneho roka nasledujúceho po dni, keď bola písomná výpoveď preukázateľne doručená ostatným zmluvným stranám. Fond môže vypovedať zmluvu len vtedy, ak si ostatné zmluvné strany nesplnili svoje záväzky podľa zmluvy uzavretej v súlade s odsekom 1 alebo ak si príslušná zahraničná banka alebo jej pobočka neplní povinnosti podľa tohto zákona. Do zániku účasti pobočky zahraničnej banky v systéme ochrany vkladov v Slovenskej republike musí byť uhradený aj ročný príspevok a mimoriadny príspevok do fondu vo výške podľa § 22c ods. 2 písm. c) a d). Pobočka zahraničnej banky, ktorej na základe výpovede zaniká dobrovoľná účasť v systéme ochrany vkladov v Slovenskej republike, je o tom povinná zverejniť informáciu vo svojich prevádzkových priestoroch v slovenskom jazyku, a to najneskôr od začatia plynutia výpovednej lehoty až do zániku jej účasti v systéme ochrany vkladov v Slovenskej republike; súčasťou informácie musí byť aj dátum zániku účasti pobočky zahraničnej banky v systéme ochrany vkladov v Slovenskej republike.“.
9.
V § 26 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Notár poverený, aby ako súdny komisár prejednal dedičstvo, do ktorého patrí aj nedostupný vklad uložený v banke, je bezodkladne povinný príslušnej banke a fondu písomne oznámiť identifikačné údaje o príslušnom vklade a identifikačné údaje o poručiteľovi a účastníkoch konania o dedičstve, ktorých vklady sú chránené týmto zákonom, a to o každej z týchto osôb najmenej v rozsahu údajov podľa § 3 ods. 4 písm. a). Ak notár vydá osvedčenie o dedičstve, do ktorého patrí aj nedostupný vklad uložený v banke, je bezodkladne povinný príslušnej banke a fondu zaslať rovnopis tohto osvedčenia o dedičstve potom, keď nadobudne účinky právoplatného uznesenia o dedičstve; ak sa prejednanie dedičstva, do ktorého patrí aj nedostupný vklad uložený v banke, neskončilo pred notárom vydaním osvedčenia o dedičstve, notár je bezodkladne povinný túto skutočnosť písomne oznámiť príslušnej banke a fondu.“.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.
Čl. X
Zákon č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 520/2005 Z. z., čl. I bodu 163, zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 198/2008 Z. z., zákona č. 270/2008 Z. z. a zákona č. 477/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 178 prvej vete sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak je úpadcom hypotekárna banka, členom veriteľského výboru je aj jej hypotekárny správca.“.
2.
V § 179 v nadpise sa vypúšťa slovo „zahraničné“ a v odseku 2 sa za slová „Európskej centrálnej banky“ vkladá čiarka a slová „alebo práv“ sa nahrádzajú slovami „práv Národnej banky Slovenska alebo práv inej národnej“.
3.
§ 195 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Ak je úpadcom hypotekárna banka, oddelenú podstatu zabezpečených veriteľov, ktorými sú majitelia hypotekárnych záložných listov a majitelia komunálnych obligácií vydaných touto hypotekárnou bankou, tvoria majetkové hodnoty slúžiace na krytie vydaných hypotekárnych záložných listov a vydaných komunálnych obligácií a zároveň slúžiace na zabezpečenie33) pohľadávok majiteľov hypotekárnych záložných listov a pohľadávok majiteľov komunálnych obligácií voči hypotekárnej banke; súčasťou tejto oddelenej podstaty sú aj pohľadávky z hypotekárnych úverov a pohľadávky z komunálnych úverov vrátane záložných práv k nehnuteľnostiam slúžiacich na zabezpečenie pohľadávok z hypotekárnych úverov a pohľadávok z komunálnych úverov, ktoré boli financované prostredníctvom vydávania a predaja hypotekárnych záložných listov a komunálnych obligácií.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 33 znie:
„33)
§ 72, 74, 76 a 77 zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
§ 16 ods. 3 až 7 a § 20 ods. 4 zákona č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov.“.
Čl. XI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2009 okrem ustanovení čl. III bodov 35 až 37 [§ 68, 69, 71 a § 72 ods. 4] a bodu 49 [§ 122h], čl. IX a čl. X, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia, okrem ustanovení čl. I bodu 5 [§ 7 ods. 9, § 53a ods. 3], bodu 12 [§ 10 ods. 4], bodu 15 [§ 29] a bodu 110 [§ 173k], ktoré nadobúdajú účinnosť 1. februára 2009, a okrem ustanovenia čl. VIII bodu 37 (§ 97 ods. 5), ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2010.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.