539/2008 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

539
ZÁKON
zo 4. novembra 2008
o podpore regionálneho rozvoja
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
PRVÁ ČASŤ
ZÁKLADNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Tento zákon ustanovuje ciele a podmienky podpory regionálneho rozvoja, upravuje pôsobnosť orgánov štátnej správy, vyšších územných celkov, obcí a ďalších subjektov územnej spolupráce podľa IV. časti tohto zákona a podmienky na koordináciu a realizáciu regionálneho rozvoja.
(2)
Poskytovanie pomoci a podpory Európskeho spoločenstva (ďalej len „spoločenstvo“) prostredníctvom fondov spoločenstva upravujú osobitné predpisy.1)
§ 2
Základné pojmy
Na účely tohto zákona
a)
región je územný celok vymedzený podľa klasifikácie štatistických územných jednotiek,2)
b)
regionálny rozvoj je súbor sociálnych, hospodárskych, kultúrnych a environmentálnych procesov a vzťahov, ktoré prebiehajú v regióne a ktoré prispievajú k zvyšovaniu jeho konkurencieschopnosti, trvalému hospodárskemu rozvoju, sociálnemu rozvoju a územnému rozvoju a k vyrovnávaniu hospodárskych rozdielov a sociálnych rozdielov medzi regiónmi,
c)
regionálna politika je koordinovaný súbor činností a postupov príslušných orgánov a organizácií na celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni, ktoré prispievajú k hospodárskemu rozvoju, sociálnemu rozvoju a územnému rozvoju regiónov,
d)
aglomerácia je súvislá zastavaná mestská oblasť s periférnymi zónami nie nevyhnutne urbánneho charakteru, ktoré sú spojené s centrom,
e)
sociálno-ekonomickí partneri sú ústredné orgány štátnej správy, miestne orgány štátnej správy, vyššie územné celky, obce, mikroregionálne združenia a iné fyzické osoby a právnické osoby pôsobiace v oblasti regionálneho rozvoja na celoštátnej, regionálnej a miestnej úrovni,
f)
mikroregionálne združenie je právnická osoba založená na účely dosiahnutia spoločných riešení pri zvyšovaní úrovne hospodárskeho rozvoja, sociálneho rozvoja a územného rozvoja regiónu,
g)
partnerstvo je spolupráca sociálno-ekonomických partnerov na príprave, uskutočňovaní, financovaní, monitorovaní a hodnotení realizácie priorít a cieľov podpory regionálneho rozvoja,
h)
územná spolupráca je spolupôsobenie sociálno-ekonomických partnerov pri zvyšovaní úrovne hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja v nadväznosti na územie regiónu,
i)
euroregión je subjekt územnej spolupráce podľa IV. časti tohto zákona zložený zo zástupcov sociálno-ekonomických partnerov, ktorí pôsobia na regionálnej a miestnej úrovni susediacich štátov, založený na účely cezhraničnej spolupráce,
j)
slovenská časť euroregiónu je záujmové združenie právnických osôb založené podľa osobitného predpisu3) na účely cezhraničnej spolupráce so sídlom v Slovenskej republike,
k)
regionálna rozvojová agentúra je právnická osoba, ktorá napomáha zvyšovať najmä trvalý rast ekonomického potenciálu a sociálneho potenciálu regiónu.
DRUHÁ ČASŤ
PODPORA REGIONÁLNEHO ROZVOJA
§ 3
Ciele podpory regionálneho rozvoja
(1)
Hlavným cieľom podpory regionálneho rozvoja je
a)
odstraňovať alebo zmierňovať nežiaduce rozdiely v úrovni hospodárskeho rozvoja, sociálneho rozvoja a územného rozvoja regiónov a zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj regiónov,
b)
zvyšovať ekonomickú výkonnosť, konkurencieschopnosť regiónov a rozvoj inovácií v regiónoch pri zabezpečení trvalo udržateľného rozvoja,
c)
zvyšovať zamestnanosť a životnú úroveň obyvateľov v regiónoch pri zabezpečení trvalo udržateľného rozvoja.
(2)
Podpora regionálneho rozvoja podľa odseku 1 je zameraná najmä na
a)
komplexné využívanie vnútorného rozvojového potenciálu územia – prírodných, kultúrnych, materiálnych, finančných, ľudských a inštitucionálnych zdrojov,
b)
rozvoj vedy, výskumu a vývoja prispievajúci k celkovému rozvoju regiónu so zreteľom na podporu zavádzania nových technológií a inovácií pri rešpektovaní vnútorných špecifík regiónu,
c)
rozvoj informatizácie a digitalizácie v regióne,
d)
rozvoj hospodárstva a podnikateľského prostredia v regióne s cieľom zvýšiť jeho produktivitu, optimalizovať štruktúru hospodárstva, vytvárať nové pracovné miesta a stabilizovať ohrozené pracovné miesta,
e)
rozvoj ľudských zdrojov vrátane zvyšovania vzdelanostnej úrovne, kvalifikácie a zlepšovania prípravy detí a mladých dospelých na trh práce,
f)
predchádzanie sociálneho vylúčenia a zmierňovanie jeho negatívnych dôsledkov, podporu rovnosti príležitostí na trhu práce a podporu znevýhodnených komunít,
g)
realizáciu verejných prác4) podporujúcich rozvoj regiónu,
h)
zlepšenie a rozvoj sociálnej infraštruktúry regiónu,
i)
zlepšenie dopravnej a technickej vybavenosti regiónu, inžinierskych stavieb,
j)
rozvoj cestovného ruchu,
k)
medzištátnu, cezhraničnú a medziregionálnu spoluprácu v oblasti regionálneho rozvoja v záujme trvalo udržateľného rozvoja regiónu,
l)
zachovanie identity a rozvoj kultúry a starostlivosť o kultúrne dedičstvo regiónov a sídiel,
m)
rozvoj pôdohospodárstva a rozvoj vidieka,5) rozvoj vidieckych oblastí a zvyšovanie kvality života na vidieku,
n)
realizáciu opatrení na ochranu, udržiavanie a zveľaďovanie životného prostredia a na obmedzovanie vplyvov poškodzujúcich životné prostredie a zlepšenie environmentálnej infraštruktúry regiónu,
o)
ochranu prírody, efektívne využívanie prírodných zdrojov regiónu a využívanie alternatívnych zdrojov energie,
p)
rozvoj občianskej vybavenosti a rozvoj služieb v regióne,
q)
udržateľný rozvoj aglomerácií, obnovu, regeneráciu a rozvoj miest a obcí podľa záväznej časti príslušnej územnoplánovacej dokumentácie,6)
r)
zvyšovanie dostupnosti a kvality bývania,
s)
budovanie a posilňovanie štruktúr občianskej spoločnosti, rozvoj prosociálneho správania obyvateľstva,
t)
rozvoj multikultúrnej spoločnosti v regióne vrátane multikultúrneho dialógu, spolupráce a tolerancie v regiónoch a sídlach,
u)
rozvoj telesnej kultúry, športu a turistiky,
v)
ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia,
w)
ďalšie aktivity, ak to ustanoví osobitný zákon alebo medzinárodná zmluva.
§ 4
Zdroje financovania regionálneho rozvoja
(1)
Regionálny rozvoj sa financuje
a)
zo štátneho rozpočtu vrátane finančných prostriedkov z rozpočtových kapitol ministerstiev,
b)
zo štátnych účelových fondov,
c)
z rozpočtov vyšších územných celkov,
d)
z rozpočtov obcí,
e)
z prostriedkov fyzických osôb,
f)
z prostriedkov právnických osôb,
g)
z úverov a príspevkov medzinárodných organizácií,
h)
z prostriedkov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv o poskytnutí grantu uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi,
i)
z iných prostriedkov, ak to ustanoví osobitný predpis.
(2)
Doplnkovým zdrojom finančného zabezpečenia podpory regionálneho rozvoja sú finančné prostriedky z Európskej únie určené
a)
hospodársky zaostalým regiónom, ktoré podľa ukazovateľov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vykazujú nižšiu úroveň rozvoja, ako je priemerná úroveň Európskej únie,
b)
regiónom s nepriaznivou štruktúrou zamestnanosti a podnikateľského prostredia.
Z á k l a d n é d o k u m e n t y p o d p o r y r e g i o n á l n e h o r o z v o j a
§ 5
Podpora regionálneho rozvoja sa vykonáva podľa
a)
Národnej stratégie regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „národná stratégia“),
b)
programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku,
c)
programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce.
§ 6
Národná stratégia
(1)
Národná stratégia je východiskový strategický dokument, ktorý komplexne určuje strategický prístup štátu k podpore regionálneho rozvoja v dlhodobom období pri rešpektovaní princípov trvalo udržateľného rozvoja.
(2)
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) zabezpečuje vypracovanie národnej stratégie pri uplatnení partnerstva.
(3)
Národná stratégia obsahuje najmä
a)
analýzu hospodárskej situácie a sociálnej situácie regiónov vrátane analýzy stavu verejného zdravia obyvateľov regiónov,
b)
dlhodobú víziu podpory regionálneho rozvoja s výhľadom na dvadsať rokov,
c)
stratégiu rozvoja regiónov s určením podporovaných priorít a cieľov,
d)
inštitucionálne zabezpečenie a organizačné zabezpečenie realizácie národnej stratégie,
e)
systém monitorovania a hodnotenia s ustanovením merateľných ukazovateľov a spôsob kontroly ich plnenia,
f)
finančný plán s určením zdrojov a foriem financovania,
g)
časový harmonogram realizácie národnej stratégie.
(4)
Ministerstvo pri vypracúvaní národnej stratégie využíva najmä štatistické údaje,7) strategické a programové dokumenty schválené vládou Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“), Koncepciu územného rozvoja Slovenska, aktuálne programy hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyšších územných celkov.
(5)
Aktualizácia národnej stratégie sa vypracúva podľa potreby pri uplatnení partnerstva.
(6)
Národnú stratégiu a jej aktualizáciu schvaľuje na návrh ministerstva vláda.
§ 7
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku
(1)
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku je strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii a je vypracovaný podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie regiónu.6)
(2)
Vypracovanie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku zabezpečuje vyšší územný celok pri uplatnení partnerstva.
(3)
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku pozostáva z analyticko-strategickej časti a programovej časti.
(4)
Analyticko-strategická časť obsahuje najmä
a)
súhrnnú geografickú, kultúrno-historickú a sociálno-ekonomickú charakteristiku vyššieho územného celku a charakteristiku stavu vybavenosti a obsluhy územia vyššieho územného celku,
b)
hodnotenie a analýzu hospodárskej situácie, sociálnej situácie vrátane stavu verejného zdravia, environmentálnej situácie a situácie v oblasti kultúry a vybavenosti a obsluhy územia vyššieho územného celku,
c)
analýzu väzieb strategických dokumentov v oblasti regionálneho rozvoja s územím vyššieho územného celku,
d)
určenie rozvojového potenciálu a limitov rozvoja územia vyššieho územného celku, definovanie podmienok udržateľného rozvoja vyššieho územného celku,
e)
stratégiu rozvoja vyššieho územného celku pri zohľadnení jeho vnútorných špecifík, ktorá určí hlavné smery, priority a ciele rozvoja vyššieho územného celku,
f)
regionálnu inovačnú stratégiu,
g)
analýzu finančných potrieb a možností financovania programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku.
(5)
Programová časť obsahuje najmä
a)
zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku,
b)
inštitucionálne zabezpečenie a organizačné zabezpečenie realizácie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku,
c)
finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít, inštitucionálnej a organizačnej stránky realizácie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku,
d)
systém monitorovania a hodnotenia plnenia programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku s ustanovením merateľných ukazovateľov,
e)
časový harmonogram realizácie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku.
(6)
Aktualizácia programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku sa vypracúva podľa potreby.
(7)
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku a jeho aktualizáciu schvaľuje zastupiteľstvo vyššieho územného celku.
(8)
Schválenie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku a príslušnej územnoplánovacej dokumentácie vyššieho územného celku je podmienkou na predloženie žiadosti vyššieho územného celku o poskytnutie finančného príspevku zo štátneho rozpočtu a z doplnkových zdrojov podľa § 4 ods. 2.
§ 8
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce
(1)
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce je strednodobý rozvojový dokument, ktorý je vypracovaný v súlade s cieľmi a prioritami ustanovenými v národnej stratégii a zohľadňuje ciele a priority ustanovené v programe hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku, na území ktorého sa obec nachádza, a je vypracovaný podľa záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie obce.6)
(2)
Vypracovanie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce zabezpečuje obec pri uplatnení partnerstva.
(3)
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce pozostáva z analyticko-strategickej časti a programovej časti.
(4)
Analyticko-strategická časť obsahuje najmä
a)
súhrnnú geografickú, kultúrno-historickú a sociálno-ekonomickú charakteristiku obce a charakteristiku stavu vybavenosti a obsluhy územia obce,
b)
hodnotenie a analýzu hospodárskej situácie, sociálnej situácie, environmentálnej situácie a situácie v oblasti kultúry a vybavenosti a obsluhy územia obce,
c)
analýzu väzieb strategických dokumentov v oblasti regionálneho rozvoja s územím obce,
d)
určenie rozvojového potenciálu a limitov rozvoja územia obce, definovanie podmienok udržateľného rozvoja obce,
e)
stratégiu rozvoja obce, pri zohľadnení jej vnútorných špecifík, ktorá určí hlavné smery, priority a ciele rozvoja obce,
f)
analýzu finančných potrieb a možností financovania programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce.
(5)
Programová časť obsahuje najmä
a)
zoznam opatrení a aktivít na zabezpečenie realizácie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce,
b)
inštitucionálne zabezpečenie a organizačné zabezpečenie realizácie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce,
c)
finančné zabezpečenie jednotlivých opatrení a aktivít, inštitucionálnej a organizačnej stránky realizácie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce,
d)
systém monitorovania a hodnotenia plnenia programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce s ustanovením merateľných ukazovateľov,
e)
časový harmonogram realizácie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce.
(6)
Aktualizácia programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce sa vypracúva podľa potreby.
(7)
Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce a jeho aktualizáciu schvaľuje obecné zastupiteľstvo.
(8)
Schválenie programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce a príslušnej územnoplánovacej dokumentácie, ak jej spracovanie vyžaduje osobitný predpis,8) je podmienkou na predloženie žiadosti obce o poskytnutie finančného príspevku zo štátneho rozpočtu a z doplnkových zdrojov podľa § 4 ods. 2.
TRETIA ČASŤ
PÔSOBNOSŤ ORGÁNOV ŠTÁTNEJ SPRÁVY, VYŠŠÍCH ÚZEMNÝCH CELKOV A OBCÍ PRI PODPORE REGIONÁLNEHO ROZVOJA
§ 9
Ministerstvo
Ministerstvo v oblasti regionálneho rozvoja
a)
zabezpečuje vypracovanie národnej stratégie a jej aktualizáciu, inštitucionálne a organizačne zabezpečuje realizáciu národnej stratégie, koordinuje činnosť sociálno-ekonomických partnerov pri uskutočňovaní národnej stratégie,
b)
pravidelne monitoruje a každoročne vyhodnocuje plnenie národnej stratégie, raz ročne predkladá vláde správu o jej realizácii,
c)
analyzuje a monitoruje hospodársku situáciu a sociálnu situáciu v jednotlivých regiónoch,
d)
spolupracuje so sociálno-ekonomickými partnermi, metodicky usmerňuje činnosti sociálno-ekonomických partnerov a zabezpečuje potrebné informácie od sociálno-ekonomických partnerov,
e)
zabezpečuje spoluprácu s orgánmi Európskej únie,
f)
zabezpečuje efektívnosť, účinnosť a správnosť riadenia a realizácie pomoci na podporu regionálneho rozvoja podľa národnej stratégie,
g)
poskytuje finančný príspevok slovenským častiam euroregiónov a regionálnym rozvojovým agentúram v rámci Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr.
§ 10
Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy
Ministerstvá a ostatné ústredné orgány štátnej správy v rozsahu svojej pôsobnosti
a)
spolupracujú pri napĺňaní hlavných cieľov podpory regionálneho rozvoja podľa § 3,
b)
spolupracujú s ministerstvom pri vypracúvaní a realizácii národnej stratégie,
c)
spolupracujú podľa národnej stratégie pri vypracúvaní programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku a rozvojových programov verejných prác na území vyššieho územného celku.
§ 11
Vyšší územný celok
Vyšší územný celok vo svojej pôsobnosti na účely podpory regionálneho rozvoja
a)
vypracúva a vyhodnocuje analýzy rozvoja kraja a jeho častí, zabezpečuje jeho trvalo udržateľný hospodársky rozvoj, sociálny rozvoj a územný rozvoj,
b)
zabezpečuje a koordinuje vypracovanie a realizáciu programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku, pravidelne ho monitoruje a každoročne vyhodnocuje jeho plnenie, zabezpečuje súlad programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku s prioritami a cieľmi ustanovenými v národnej stratégii a s územnoplánovacou dokumentáciou,
c)
podieľa sa na príprave národnej stratégie, na vyhodnocovaní jej realizácie a každoročne do 31. marca zasiela ministerstvu správu o napĺňaní priorít a cieľov národnej stratégie,
d)
spolupracuje s príslušnými orgánmi štátnej správy pri zosúlaďovaní programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku a rozvojových programov verejných prác dotýkajúcich sa územia vyššieho územného celku,
e)
vypracúva návrhy regionálnej inovačnej stratégie a regionálnej inovačnej politiky a ďalších odvetvových stratégií a politík,
f)
podieľa sa na plnení úloh, ktoré súvisia so zameraním podpory regionálneho rozvoja podľa § 3 v spolupráci s ministerstvom a ostatnými sociálno-ekonomickými partnermi na území vyššieho územného celku,
g)
vytvára podmienky na vznik a rozvoj územnej spolupráce a partnerstiev,
h)
spolupracuje s regiónmi a územnými celkami alebo s orgánmi iných štátov, ktoré plnia funkcie územnej samosprávy,
i)
vedie elektronickú evidenciu programov hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí, ktoré sa nachádzajú na jeho území,
j)
na podporu regionálneho rozvoja územia vyššieho územného celku môže zriaďovať regionálne rozvojové agentúry,
k)
podporuje rozvoj podnikateľských aktivít potrebných na rozvoj regiónu.
§ 12
Obec
Obec vo svojej pôsobnosti na účely podpory regionálneho rozvoja
a)
analyzuje a hodnotí úroveň rozvoja svojho územia a jeho častí, zabezpečuje jeho trvalo udržateľný hospodársky rozvoj, sociálny rozvoj a územný rozvoj,
b)
zabezpečuje a koordinuje vypracovanie a realizáciu programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce, pravidelne ho monitoruje a každoročne vyhodnocuje jeho plnenie, zabezpečuje súlad programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce s územnoplánovacou dokumentáciou, ak jej spracovanie vyžaduje osobitný predpis,8)
c)
spolupracuje s vyšším územným celkom, na území ktorého sa obec nachádza, na príprave a realizácii programu hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyššieho územného celku a na účely evidencie poskytuje vyššiemu územnému celku program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce,
d)
podieľa sa na plnení úloh, ktoré súvisia so zameraním podpory regionálneho rozvoja podľa § 3, v spolupráci s ministerstvom a ostatnými sociálno-ekonomickými partnermi, ktorí sa nachádzajú na území obce,
e)
vytvára podmienky na vznik a rozvoj územnej spolupráce a partnerstiev,
f)
spolupracuje s ďalšími obcami, regiónmi a územnými celkami alebo s orgánmi iných štátov, ktoré plnia funkcie územnej samosprávy,
g)
podporuje rozvoj podnikateľských aktivít potrebných na rozvoj obce.
ŠTVRTÁ ČASŤ
ĎALŠIE SUBJEKTY ÚZEMNEJ SPOLUPRÁCE
§ 13
Euroregión
(1)
Hlavným cieľom euroregiónu je cezhraničná spolupráca. Každý euroregión si rozvojové priority určuje podľa vlastných regionálnych a geografických špecifík.
(2)
Slovenská časť euroregiónu
a)
pripravuje rozvojové projekty na účely zvýšenia úrovne hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja regiónu a spolupracuje na ich realizácii,
b)
podporuje rozvojové aktivity na území euroregiónu, ktoré súvisia so zameraním podpory regionálneho rozvoja podľa § 3,
c)
podieľa sa na vypracovaní spoločných strategických a programových dokumentov cezhraničnej spolupráce,
d)
organizuje prezentačné podujatia a odborné semináre zamerané na problematiku rozvoja euroregiónu,
e)
podporuje záujem o oboznamovanie sa obyvateľov s geografickými, historickými špecifikami euroregiónu a s prírodným a kultúrnym dedičstvom jednotlivých území v rámci euroregiónu,
f)
poskytuje informácie pre všetkých členov euroregiónu a zabezpečuje aktuálnosť internetovej stránky euroregiónu,
g)
poskytuje konzultačno-poradenské služby v oblasti cezhraničnej spolupráce,
h)
spolupracuje so sociálno-ekonomickými partnermi v oblasti regionálneho rozvoja,
i)
vytvára partnerstvá na európskej, národnej, regionálnej a miestnej úrovni.
(3)
Slovenskej časti euroregiónu môže byť z rozpočtovej kapitoly ministerstva poskytnutý finančný príspevok na projekt, ktorý je zameraný na realizáciu euroregionálnych aktivít podľa odseku 2.
(4)
Na poskytnutie finančného príspevku na projekt je potrebné podať písomnú žiadosť. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku na projekt doručí slovenská časť euroregiónu (ďalej len „žiadateľ o finančný príspevok na projekt“) ministerstvu v lehote určenej vo výzve, ktorú ministerstvo zverejní na svojej internetovej stránke. Výzva obsahuje najmä označenie prijímateľa finančného príspevku, cieľ poskytnutia finančného príspevku, podmienky na udelenie finančného príspevku, zoznam požadovaných dokumentov, termín a spôsob predkladania projektov, informáciu o hodnotení projektov. Vzor žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na projekt je uvedený v prílohe č. 1.
(5)
Prílohou k žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na projekt je
a)
výpis z registra záujmových združení právnických osôb,
b)
stanovy žiadateľa o finančný príspevok na projekt,
c)
schválený plán činnosti žiadateľa o finančný príspevok na projekt na príslušný kalendárny rok,
d)
projekt zameraný na realizáciu euroregionálnych aktivít,
e)
podpísaná dohoda o cezhraničnej spolupráci,
f)
potvrdenie od príslušného správcu dane s výnimkou správcu dane, ktorým je obec, že žiadateľ o finančný príspevok na projekt nemá evidované daňové nedoplatky, nie staršie ako tri mesiace,
g)
potvrdenie Sociálnej poisťovne, že žiadateľ o finančný príspevok na projekt nemá evidované nedoplatky sociálneho poistenia a nedoplatky príspevkov na starobné dôchodkové sporenie svojich zamestnancov, nie staršie ako tri mesiace,
h)
potvrdenie od zdravotných poisťovní, že žiadateľ o finančný príspevok na projekt nemá evidované nedoplatky na zdravotnom poistení svojich zamestnancov, nie staršie ako tri mesiace,
i)
čestné vyhlásenie o tom, že žiadateľ o finančný príspevok na projekt nie je v likvidácii,
j)
čestné vyhlásenie o tom, že žiadateľ o finančný príspevok na projekt nepodal návrh na vyhlásenie konkurzu alebo na povolenie reštrukturalizácie,
k)
čestné vyhlásenie o tom, že proti žiadateľovi o finančný príspevok na projekt nebol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo na povolenie reštrukturalizácie, alebo že súd nezastavil konkurzné konanie pre nedostatok majetku,
l)
čestné vyhlásenie o tom, že žiadateľovi o finančný príspevok na projekt nebolo doručené upovedomenie o začatí exekučného konania,
m)
čestné vyhlásenie o tom, že žiadateľ o finančný príspevok na projekt neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania,
n)
čestné vyhlásenie o tom, že žiadateľ o finančný príspevok na projekt nemá iné nedoplatky voči štátnemu rozpočtu,
o)
čestné vyhlásenie o tom, že žiadateľ o finančný príspevok na projekt zabezpečí spolufinancovanie účelu finančného príspevku na projekt najmenej vo výške 10 % z celkových nákladov na projekt zameraný na realizáciu euroregionálnych aktivít z vlastných zdrojov.
(6)
Podmienkou poskytnutia finančného príspevku na projekt je zabezpečenie spolufinancovania účelu finančného príspevku na projekt z vlastných zdrojov žiadateľa o finančný príspevok na projekt vo výške najmenej 10 % z celkových nákladov na projekt zameraný na realizáciu euroregionálnych aktivít.
(7)
O výške poskytnutého finančného príspevku na projekt a počte podporených projektov zameraných na realizáciu euroregionálnych aktivít rozhoduje minister výstavby a regionálneho rozvoja (ďalej len „minister“) na základe hodnotenia odbornej hodnotiacej komisie.
(8)
Odborná hodnotiaca komisia je poradný orgán ministra, ktorý hodnotí cezhraničný dopad, uskutočniteľnosť a udržateľnosť projektov zameraných na realizáciu euroregionálnych aktivít. Zloženie, úlohy a spôsob rokovania odbornej hodnotiacej komisie upravuje štatút a rokovací poriadok, ktorý schvaľuje minister.
(9)
Finančný príspevok sa poskytne podľa zmluvy o poskytnutí finančného príspevku na projekt uzatvorenej medzi ministerstvom a žiadateľom o finančný príspevok na projekt.
(10)
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na projekt obsahuje najmä označenie zmluvných strán, predmet zmluvy, výšku a spôsob poskytnutia finančného príspevku na projekt, práva a povinnosti zmluvných strán, vymedzenie času, na ktorý sa zmluva uzatvára, dôvody a spôsob odstúpenia od zmluvy.
§ 14
Integrovaná sieť regionálnych rozvojových agentúr
(1)
Integrovaná sieť regionálnych rozvojových agentúr je tvorená regionálnymi rozvojovými agentúrami,9) ktorým je podľa zmluvy o poskytnutí finančného príspevku uzatvorenej medzi ministerstvom a regionálnou rozvojovou agentúrou poskytnutý z rozpočtovej kapitoly ministerstva finančný príspevok na príslušný rozpočtový rok.
(2)
Zmluva o poskytnutí finančného príspevku obsahuje najmä označenie zmluvných strán, predmet zmluvy, výšku a spôsob poskytnutia finančného príspevku, práva a povinnosti zmluvných strán, vymedzenie času, na ktorý sa zmluva uzatvára, dôvody a spôsob odstúpenia od zmluvy.
(3)
Regionálna rozvojová agentúra zaradená do Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr
a)
zabezpečuje informovanosť, poradenstvo a poskytovanie informačno-poradenských služieb v oblasti regionálneho rozvoja,
b)
podporuje rozvojové aktivity na území svojej pôsobnosti, ktoré súvisia so zameraním podpory regionálneho rozvoja podľa § 3,
c)
podieľa sa na vypracovaní strategických a programových dokumentov,
d)
zabezpečuje informačnú databázu o možnostiach rozvoja regiónu na území svojej pôsobnosti,
e)
organizuje prezentačné podujatia a odborné semináre zamerané na problematiku rozvoja regiónov,
f)
spolupracuje so sociálno-ekonomickými partnermi v oblasti regionálneho rozvoja,
g)
vytvára partnerstvá na medzinárodnej, národnej, regionálnej a miestnej úrovni,
h)
zabezpečuje aktuálnosť spoločného informačného portálu Integrovanej siete regionálnych rozvojových agentúr,
i)
pripravuje a realizuje projekty na podporu regionálneho rozvoja,
j)
plní iné úlohy, ak to vyplýva zo zmluvy uzatvorenej s ministerstvom.
(4)
Finančný príspevok môže byť regionálnym rozvojovým agentúram poskytnutý na realizáciu činností podľa odseku 3.
(5)
Na poskytnutie finančného príspevku je potrebné podať písomnú žiadosť. Žiadosť o poskytnutie finančného príspevku doručí regionálna rozvojová agentúra (ďalej len „žiadateľ o finančný príspevok“) ministerstvu najneskôr do 31. januára príslušného rozpočtového roka, na ktorý sa finančný príspevok poskytuje. Vzor žiadosti o poskytnutie finančného príspevku je uvedený v prílohe č. 2. O poskytnutí finančného príspevku a jeho výške rozhoduje minister s ohľadom na doterajšiu činnosť a územnú pôsobnosť regionálnej rozvojovej agentúry.
(6)
Prílohou k žiadosti o poskytnutie finančného príspevku je
a)
výpis z registra záujmových združení právnických osôb,
b)
stanovy žiadateľa o finančný príspevok,
c)
plán činnosti žiadateľa o finančný príspevok na príslušný rozpočtový rok,
d)
rozpočet žiadateľa o finančný príspevok na príslušný rozpočtový rok,
e)
vymedzenie územnej pôsobnosti žiadateľa o finančný príspevok v členení podľa okresov alebo ich častí,
f)
potvrdenie od príslušného správcu dane s výnimkou správcu dane, ktorým je obec, že žiadateľ o finančný príspevok nemá evidované daňové nedoplatky, nie staršie ako tri mesiace,
g)
potvrdenie Sociálnej poisťovne, že žiadateľ o finančný príspevok nemá evidované nedoplatky sociálneho poistenia a nedoplatky príspevkov na starobné dôchodkové sporenie svojich zamestnancov, nie staršie ako tri mesiace,
h)
potvrdenie od zdravotných poisťovní, že žiadateľ o finančný príspevok nemá evidované nedoplatky na zdravotnom poistení svojich zamestnancov, nie staršie ako tri mesiace,
i)
čestné vyhlásenie o tom, že žiadateľ o finančný príspevok nie je v likvidácii,
j)
čestné vyhlásenie o tom, že žiadateľ o finančný príspevok nepodal návrh na vyhlásenie konkurzu alebo na povolenie reštrukturalizácie,
k)
čestné vyhlásenie o tom, že proti žiadateľovi o finančný príspevok nebol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo na povolenie reštrukturalizácie, alebo že súd nezastavil konkurzné konanie pre nedostatok majetku,
l)
čestné vyhlásenie o tom, že žiadateľovi o finančný príspevok nebolo doručené upovedomenie o začatí exekučného konania,
m)
čestné vyhlásenie o tom, že žiadateľ o finančný príspevok neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania,
n)
čestné vyhlásenie o tom, že žiadateľ o finančný príspevok nemá iné nedoplatky voči štátnemu rozpočtu,
o)
čestné vyhlásenie o tom, že žiadateľ o finančný príspevok zabezpečí spolufinancovanie z vlastných zdrojov najmenej vo výške 30 % z celkovej výšky finančného príspevku.
(7)
Podmienkou poskytnutia finančného príspevku je zabezpečenie spolufinancovania z vlastných zdrojov žiadateľa o finančný príspevok najmenej vo výške 30 % z celkovej výšky finančného príspevku.
§ 15
Iné právnické osoby
Pre potreby rozvoja regiónov môžu byť zriadené okrem právnickej osoby uvedenej v § 13 a právnickej osoby uvedenej v § 14 aj iné právnické osoby najmä na účely
a)
vytvárania podmienok na zvyšovanie priestorovej koncentrácie a realizácie rozvojových aktivít vo vedecko-výskumných a vývojových odvetviach hospodárstva a na zvyšovanie inovačnej a konkurenčnej schopnosti regiónu,
b)
podpory zvyšovania atraktívnosti a propagácie regiónu na zabezpečenie investorov pre vedecko-výskumné, vývojové a iné odvetvia hospodárstva,
c)
realizácie úloh v oblasti regionálneho rozvoja na území regiónu,
d)
hľadania a využitia nových možností budovania infraštruktúry alebo iných investícií vo verejnom záujme s využitím súkromných zdrojov financovania za súčasného zvýšenia efektívnosti verejnej správy,
e)
podpory rozvojových aktivít v obciach združených podľa osobitného predpisu10) s cieľom podpory regionálneho rozvoja podľa § 3.
PIATA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 16
Ustanoveniami tohto zákona nie sú dotknuté ustanovenia osobitných predpisov v oblasti štátnej pomoci.11)
§ 17
(1)
Na poskytnutie finančného príspevku na projekt podľa § 13 a finančného príspevku podľa § 14 nie je právny nárok.
(2)
Na rozhodovanie o poskytnutí finančného príspevku na projekt podľa § 13 a finančného príspevku podľa § 14 sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.12)
(3)
Žiadateľom o finančný príspevok na projekt podľa § 13 a žiadateľom o finančný príspevok podľa § 14 nemôže byť ten, kto
a)
je v likvidácii,
b)
podal návrh na vyhlásenie konkurzu alebo na povolenie reštrukturalizácie, alebo ak bol proti nemu podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo na povolenie reštrukturalizácie, alebo ak súd zastavil konkurzné konanie pre nedostatok majetku,
c)
má doručené upovedomenie o začatí exekučného konania,
d)
porušil zákaz nelegálneho zamestnávania,
e)
má nedoplatky voči štátnemu rozpočtu,
f)
má evidované daňové nedoplatky, nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.
(4)
Finančný príspevok na projekt podľa § 13 a finančný príspevok podľa § 14 nemožno poskytnúť na účely
a)
splácania úverov a úrokov z úverov, úrokov z omeškania, zmluvných pokút a pokút uložených podľa osobitných predpisov,13)
b)
úhrady záväzkov žiadateľa o finančný príspevok na projekt a žiadateľa o finančný príspevok z predchádzajúcich rokov,
c)
refundácie výdavkov žiadateľa o finančný príspevok na projekt a žiadateľa o finančný príspevok z predchádzajúcich rokov,
d)
plnenia záväzkov žiadateľa o finančný príspevok na projekt a žiadateľa o finančný príspevok súvisiacich s príjmom z fondov a grantov z Európskej únie a grantov vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv uzatvorených medzi Slovenskou republikou a inými štátmi.
§ 18
Prechodné ustanovenie
(1)
Na podpory poskytnuté z fondov spoločenstva v programovom období 2004 až 2006 sa až do ukončenia ich realizácie vzťahuje doterajší predpis.14)
(2)
Programy hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vyšších územných celkov a programy hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obcí schválené pred 1. januárom 2009 sú vyššie územné celky a obce povinné uviesť do súladu s ustanoveniami tohto zákona do 1. októbra 2010.
§ 19
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa zákon č. 503/2001 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja v znení zákona č. 351/2004 Z. z.
§ 20
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k zákonu č. 539/2008 Z. z.
Príloha č. 2 k zákonu č. 539/2008 Z. z.
1)
Napríklad nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 z 11. júla 2006, ktorým sa ustanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde a Kohéznom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1260/1999 (Ú. v. EÚ L 210, 31. 7. 2006) v znení nariadenia Rady (ES) č. 1989/2006 z 21. decembra 2006 (Ú. v. EÚ L 411, 30. 12. 2006), zákon č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva, zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.
2)
Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 438/2004 Z. z., ktorou sa vydáva klasifikácia štatistických územných jednotiek.
3)
Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník.
4)
§ 2 písm. a) zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z. z.
5)
Zákon č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka.
6)
§ 13 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
7)
§ 2 písm. e) zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike.
8)
Zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
10)
§ 20b zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
11)
Napríklad zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov.
12)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
13)
Napríklad zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
14)
Čl. 93 ods. 1 nariadenia Rady (ES) č. 1083/2006.