498/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

498
ZÁKON
zo 6. novembra 2008,
ktorým sa menia zákony v oblasti trestného práva v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z., zákona č. 491/2008 Z. z. a zákona č. 497/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 56 ods. 1 sa slová „od 5 000 Sk do 10 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „od 160 eur do 33 1930 eur“.
2.
V § 114 ods. 1 sa slová „od 1 000 do 500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „od 30 eur do 16 590 eur“.
3.
V § 125 ods. 1 sa slová „sumu 8 000 Sk“ nahrádzajú slovami „sumu 266 eur“.
4.
Za § 438a sa vkladá § 438b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠438b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2009
Ak sa trestnosť činu posudzuje a trest ukladá podľa zákona účinného pred 1. januárom 2009, peňažný trest sa od 1. januára 2009 uloží tak, že jeho výška vyjadrená v slovenských korunách sa prepočíta na eurá podľa konverzného kurzu a zaokrúhli sa podľa pravidiel zaokrúhľovania a ďalších pravidiel prechodu na euro ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom.“.
Čl. II
Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z. a zákona č. 491/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 70 ods. 1 sa slová „do 50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „do 1 650 eur“ a slová do „500 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „do 16 590 eur“.
2.
V § 430 ods. 1 písm. b) sa slová „500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „16 590 eur“.
3.
Za § 567a sa vkladá § 567b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠567b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2009
Ak trestný čin bol alebo mal byť spáchaný do 31. decembra 2008, uvedie sa v rozhodnutiach vydaných alebo vyhlásených od 1. januára 2009, ktoré obsahujú popis skutku, pre ktorý sa vedie konanie podľa tohto zákona, výška škody, výška prospechu, hodnota veci a rozsah činu zároveň v slovenských korunách a tiež v eurách po prepočte podľa konverzného kurzu a zaokrúhlení podľa pravidiel zaokrúhľovania a ďalších pravidiel prechodu na euro ustanovených všeobecne záväzným právnym predpisom.“.
Čl. III
Zákon č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 93/2008 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 29 ods. 2 posledná veta znie: „Trovy sa zaokrúhľujú na celé eurocenty smerom nadol.“.
2.
V § 29 ods. 8 posledná veta znie: „Suma vreckového z dôchodku sa zaokrúhľuje tak, že suma nižšia ako polovica eurocenta sa zaokrúhľuje smerom nadol na najbližší eurocent a suma rovnajúca sa alebo vyššia ako polovica jedného eurocenta sa zaokrúhľuje smerom nahor na najbližší eurocent.“.
3.
V § 45 ods. 2 písm. a) sa slová „halierové sumy do 50 halierov vrátane sa zaokrúhľujú smerom nadol a halierové sumy nad 50 halierov smerom nahor; zrážka sa rozdelí rovnakým dielom na výživné každého oprávneného,“ nahrádzajú slovami „suma nižšia ako polovica eurocenta sa zaokrúhľuje smerom nadol na najbližší eurocent a suma rovnajúca sa alebo vyššia ako polovica jedného eurocenta sa zaokrúhľuje smerom nahor na najbližší eurocent.“
4.
V § 50 ods. 3 písm. d) sa slová „do výšky 2 000 Sk“ nahrádzajú slovami „do výšky 70 eur“.
5.
V § 91 ods. 2 časť vety za bodkočiarkou znie: „suma sa zaokrúhľuje tak, že suma nižšia ako polovica eurocenta sa zaokrúhľuje smerom nadol na najbližší eurocent a suma rovnajúca sa alebo vyššia ako polovica jedného eurocenta sa zaokrúhľuje smerom nahor na najbližší eurocent.“.
Čl. IV
Zákon č. 221/2006 Z. z. o výkone väzby v znení zákona č. 127/2008 Z. z. sa mení takto:
V § 54 ods. 2 časť vety za bodkočiarkou znie: „suma sa zaokrúhľuje tak, že suma nižšia ako polovica eurocenta sa zaokrúhľuje smerom nadol na najbližší eurocent a suma rovnajúca sa alebo vyššia ako polovica jedného eurocenta sa zaokrúhľuje smerom nahor na najbližší eurocent.“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.