497/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 20.12.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

497
ZÁKON
zo 6. novembra 2008,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení zákona č. 650/2005 Z. z., zákona č. 692/2006 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z. a zákona č. 491/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 269 ods. 1 písm. a) sa na konci vypúšťa slovo „alebo“.
2.
V § 269 ods. 1 písm. b) sa na konci pripája slovo „alebo“.
3.
V § 269 sa odsek 1 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
ako oprávnená osoba na strane predávajúceho určí cenovú ponuku, na základe ktorej dôjde k predaju tovaru alebo poskytnutiu služby za cenu prevyšujúcu obmedzenie ustanovené všeobecne záväzným právnym predpisom, alebo rozhodnutím vydaným na jeho základe,“.
4.
V § 269 ods. 2 písm. a) sa za slovo „ním“ vkladajú slová „pre seba alebo iného“.
5.
V § 269 ods. 3 sa za slovo „ním“ vkladajú slová „pre seba alebo iného“.
6.
V § 269 ods. 4 sa za slovo „ním“ vkladajú slová „pre seba alebo iného“.
7.
Za § 269 sa vkladá § 269a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠269a
Nekalé obchodné praktiky voči spotrebiteľovi
(1)
Kto poruší práva spotrebiteľa konaním spočívajúcim v obchodných praktikách, ktoré sa podľa osobitného predpisu o ochrane spotrebiteľa považujú za každých okolností za nekalé,
a)
hoci bol za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený alebo z výkonu trestu odňatia slobody uloženého za taký čin prepustený, alebo
b)
hoci bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch postihnutý,
potrestá sa trestom odňatia slobody na šesť mesiacov až tri roky.
(2)
Rovnako ako v odseku 1 sa potrestá, kto poruší práva spotrebiteľa tým, že dá na konanie spočívajúce v obchodných praktikách podľa odseku 1 pokyn, hoci predávajúci bol za obdobné konanie v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch postihnutý.“.
8.
V § 305 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Kto v rozpore so všeobecne záväznými predpismi na ochranu prírody a krajiny alebo so všeobecne záväznými predpismi na úseku lesného hospodárstva neoprávnene jazdí motorovým vozidlom, motorovou trojkolkou, motorovou štvorkolkou, motocyklom alebo skútrom na lesnom alebo poľnohospodárskom pozemku, potrestá sa odňatím slobody až na jeden rok.“.
Doterajšie odseky 2, 3 a 4 sa označujú ako odseky 3, 4 a 5.
9.
V § 305 ods. 4 a 5 sa slová „odseku 1 alebo 2“ nahrádzajú slovami „odseku 1, 2 alebo 3“.
10.
Za § 438 sa vkladá § 438a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠438a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 20. decembra 2008
Ustanovenie § 269a sa použije len vtedy, ak páchateľ alebo predávajúci bol predchádzajúcim rozhodnutím postihnutý po 19. decembri 2008.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 20. decembra 2008.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.