462/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2009 do 31.12.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

462
ZÁKON
z 5. novembra 2008,
ktorým sa menia niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva školstva Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 200/1997 Z. z. o Študentskom pôžičkovom fonde v znení zákona č. 231/2000 Z. z., zákona č. 528/2003 Z. z. a zákona č. 363/2007 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 13 ods. 3 prvej vete sa suma „40 000 Sk“ nahrádza sumou „1 328,00 eur“.
2.
V § 13 ods. 3 druhej vete sa slová „v celých desaťtisícoch slovenských korún“ vypúšťajú.
Čl. II
Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2002 Z. z., zákona č. 401/2002 Z. z., zákona č. 442/2003 Z. z., zákona č. 465/2003 Z. z., zákona č. 528/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 455/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 332/2005 Z. z., zákona č. 363/2007 Z. z., zákona č. 129/2008 Z. z., zákona č. 144/2008 Z. z. a zákona č. 282/2008 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 2a ods. 1 sa slová „od 500 000 Sk do 15 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „od 16 596,50 eura do 497 908,50 eura“.
2.
V § 17 ods. 4 sa suma „200 000 Sk“ nahrádza sumou „6 638,50 eura“.
3.
V 92 ods. 1 sa slová „na celé stovky nadol“ nahrádzajú slovami „na celých päť eur nadol“.
4.
V § 92 ods. 13 sa suma „3 000 Sk“ nahrádza sumou „99,50 eura“.
5.
V § 93 ods. 1 sa suma „3 000 Sk“ nahrádza sumou „99,50 eura“.
6.
V § 111 ods. 9 písm. b) sa slová „jedného milióna Sk“ nahrádzajú slovami „33 194,00 eur“.
Čl. III
Zákon č. 471/2002 Z. z. o Pôžičkovom fonde pre začínajúcich pedagógov sa mení takto:
1.
V § 13 ods. 3 sa suma „250 000 Sk“ nahrádza sumou „8 298,50 eura“.
2.
V § 13 ods. 5 sa suma „25 000 Sk“ nahrádza sumou „830,00 eur“.
Čl. IV
Zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 475/2005 Z. z., zákona č. 279/2006 Z. z., zákona č. 689/2006 Z. z. a zákona č. 245/2008 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 37 ods. 2 sa suma „10 000 Sk“ nahrádza sumou „331,50 eura“.
2.
V § 37a ods. 1 sa suma „10 000 Sk“ nahrádza sumou „331,50 eura“.
3.
V § 37a ods. 2 sa suma „10 000 Sk“ nahrádza sumou „331,50 eura“.
4.
V § 37a ods. 3 sa suma „20 000 Sk“ nahrádza sumou „663,50 eura“.
5.
V § 37a ods. 4 písm. a) sa suma „20 000 Sk“ nahrádza sumou „663,50 eura“.
6.
V § 37a ods. 4 písm. b) sa suma „50 000 Sk“ nahrádza sumou „1 659,50 eura“.
7.
V § 37a ods. 5 písm. a) sa suma „100 000 Sk“ nahrádza sumou „3 319,00 eur“.
8.
V § 37a ods. 5 písm. b) sa suma „1 000 000 Sk“ nahrádza sumou „33 193,50 eura“.
Čl. V
Zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 689/2006 Z. z. a zákona č. 245/2008 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 8b ods. 1 písm. a) sa slová „od 10 000 Sk do 100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „od 331,50 eura do 3 319,00 eur“.
2.
V § 8b ods. 1 písm. b) sa slová „od 10 000 Sk do 100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „od 331,50 eura do 3 319,00 eur“.
3.
V § 8b ods. 1 písm. c) sa slová „od 10 000 Sk do 100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „od 331,50 eura do 3 319,00 eur“.
4.
V § 8b ods. 1 písm. d) sa slová „od 10 000 Sk do 1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „od 331,50 eura do 33 193,50 eura“.
5.
V § 8b ods. 1 písm. e) sa slová „od 10 000 Sk do 1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „od 331,50 eura do 33 193,50 eura“.
6.
V § 8b ods. 1 písm. f) sa slová „od 10 000 Sk do 1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „od 331,50 eura do 33 193,50 eura“.
7.
V § 8b ods. 1 písm. g) sa slová „od 10 000 Sk do 100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „od 331,50 eura do 3 319,00 eur“.
8.
V § 8b ods. 1 písm. h) sa slová „od 10 000 Sk do 100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „od 331,50 eura do 3 319,00 eur“.
9.
V § 8b ods. 1 písm. i) sa slová „od 10 000 Sk do 100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „od 331,50 eura do 3 319,00 eur“.
10.
V § 8b ods. 1 písm. j) sa slová „od 10 000 Sk do 100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „od 331,50 eura do 3 319,00 eur“.
11.
V § 8b ods. 1 písm. k) sa slová „od 10 000 Sk do 1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „od 331,50 eura do 33 193,50 eura“.
12.
V § 8b ods. 1 písm. l) sa slová „od 10 000 Sk do 100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „od 331,50 eura do 3 319,00 eur“.
Čl. VI
Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:
1.
V § 90 ods. 11 prvej vete sa slová „najmenej 700 Sk a najviac 1 000 Sk“ nahrádzajú slovami „najmenej 23,50 eura a najviac 33,50 eura“.
2.
V § 90 ods. 11 druhej vete sa slová „najmenej 500 Sk a najviac 800 Sk“ nahrádzajú slovami „najmenej 17,00 eur a najviac 27,00 eur“.
3.
V § 90 ods. 11 druhej vete sa slová „najmenej 200 Sk a najviac 400 Sk“ nahrádzajú slovami „najmenej 7,00 eur a najviac 13,50 eura“.
4.
V § 90 ods. 11 tretej vete sa slová „najmenej 30 Sk a najviac 60 Sk“ nahrádzajú slovami „najmenej 1,00 euro a najviac 2,00 eurá“.
5.
V § 90 ods. 11 štvrtej vete sa slová „najmenej 10 Sk a najviac 40 Sk“ nahrádzajú slovami „na odskúšaného žiaka najmenej 0,50 eura a najviac 1,50 eura“.
6.
V § 117 ods. 5 sa slová „na celé desiatky korún smerom nahor“ nahrádzajú slovami „na celé eurocenty nahor“.
Čl. VII
Zákon č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:
1.
V § 18 ods. 5 sa suma „1 000 000 slovenských korún“ nahrádza sumou „33 194,00 eur“.
2.
V 31 ods. 1 sa suma „50 000 Sk“ nahrádza sumou „1 659,50 eura“.
Čl. VIII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.