449/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2009 do 31.12.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

449
ZÁKON
z 30. októbra 2008,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., nálezu Ústavného súdu č. 204/2008 Z. z. a zákona č. 434/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 6 ods. 2 sa slová „ods. 2“ nahrádzajú slovami „ods. 2, 4 a 5“.
2.
V § 15 ods. 1 písm. e) sa slová „peňažný príspevok za opatrovanie“ nahrádzajú slovami „peňažný príspevok na opatrovanie“ a za slovo „predpisu35)“ sa vkladajú slová „a fyzická osoba, ktorá má podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie vykonávať osobnú asistenciu fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím najmenej 140 hodín mesačne podľa osobitného predpisu35a)“ a za slovo „opatrovania“ sa vkladajú slová „alebo výkonu osobnej asistencie“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 35 a 35a znejú:
„35)
§ 19 ods. 1 písm. n) a § 40 zákona č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
35a)
§ 20 zákona č. 447/2008 Z. z.“.
3.
V § 22 ods. 1 sa v druhej vete slová „15 dní“ nahrádzajú slovami „45 dní“ a v šiestej vete sa slová „príspevku za opatrovanie“ nahrádzajú slovami „príspevku na opatrovanie“ a za slovo „predpisu,35)“ sa vkladajú slová „alebo dňom, od ktorého podľa zmluvy o výkone osobnej asistencie podľa osobitného predpisu35a) sa osobná asistencia má vykonávať v rozsahu menej ako 140 hodín mesačne alebo dňom zániku zmluvy o výkone osobnej asistencie“.
4.
V § 50 sa v úvodnej vete za slovo „lekárom“ vkladajú slová „alebo odo dňa pôrodu, ak porodila skôr“.
5.
V § 60 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Obdobie dôchodkového poistenia je aj obdobie podľa § 142 ods. 3, za ktoré bolo dodatočne zaplatené poistné na dôchodkové poistenie.“.
Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 6 až 8.
6.
V § 60 odsek 7 znie:
„(7)
To isté obdobie riadnej starostlivosti o dieťa do šiestich rokov jeho veku alebo o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom do 18 rokov jeho veku sa započítava ako obdobie dôchodkového poistenia len jednej fyzickej osobe uvedenej v § 15 ods. 1 písm. c) a d).“.
7.
V § 63 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Z rozhodujúceho obdobia sa vylučujú obdobia, za ktoré patrí osobný mzdový bod podľa § 62 ods. 2 prvej vety alebo § 255 ods. 3 prvej vety, alebo obdobie dôchodkového poistenia, za ktoré nemožno určiť osobný mzdový bod, ak tieto obdobia trvali celý kalendárny rok.“.
8.
V § 63 odsek 8 znie:
„(8)
Ak v rozhodujúcom období určenom podľa odseku 7 nie je najmenej dvadsaťdva kalendárnych rokov, predlžuje sa rozhodujúce obdobie pred 1. január 1984 postupne tak, aby v ňom bolo dvadsaťdva kalendárnych rokov podľa odseku 7. Ak poistenec ani po tomto predĺžení nemá dvadsaťdva kalendárnych rokov podľa odseku 7, zisťuje sa priemerný osobný mzdový bod z tohto nižšieho počtu kalendárnych rokov.“.
9.
V § 66 ods. 4 sa slová „aktuálnej dôchodkovej hodnoty“ nahrádzajú slovami „aktuálnej dôchodkovej hodnoty platnej ku dňu nasledujúcemu po zániku dôchodkového poistenia“.
10.
V § 66 ods. 9 sa slová „za kalendárny rok“ nahrádzajú slovami „v kalendárnom roku“.
11.
V § 68 ods. 3 sa slová „aktuálnej dôchodkovej hodnoty“ nahrádzajú slovami „aktuálnej dôchodkovej hodnoty platnej ku dňu nasledujúcemu po zániku dôchodkového poistenia“.
12.
V § 68 ods. 7 sa slová „za kalendárny rok“ nahrádzajú slovami „v kalendárnom roku“.
14.
V § 74 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 6.
15.
V § 74 ods. 6 sa slová „1 až 6“ nahrádzajú slovami „1 až 5“.
16.
Za § 78 sa vkladá § 78a, ktorý znie:
㤠78a
Na účely určenia sumy starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku zomretého poistenca sa poistné zaplatené dodatočne podľa § 142 ods. 3 považuje za zaplatené ku dňu jeho smrti.“.
17.
V § 82 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Dôchodkové dávky vyplácané k 1. januáru príslušného kalendárneho roka a dôchodkové dávky priznané od 1. januára do 31. decembra príslušného kalendárneho roka sa zvyšujú v závislosti od priemerného medziročného rastu spotrebiteľských cien a od medziročného rastu priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky vykázaných štatistickým úradom za prvý polrok kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku. Príslušný kalendárny rok je rok, v ktorom sa zvýšenie dôchodkových dávok vykonáva, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Dôchodkové dávky sa zvyšujú od 1. januára príslušného kalendárneho roka o percento určené ako súčet jednej polovice percenta medziročného rastu spotrebiteľských cien a jednej polovice percenta medziročného rastu priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistených podľa odseku 1. Percento zvýšenia dôchodkovej dávky sa ustanoví opatrením, ktoré vydá ministerstvo podľa údajov štatistického úradu a vyhlási jeho úplné znenie uverejnením v Zbierke zákonov najneskôr do 31. októbra kalendárneho roka, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku. Dôchodkové dávky, ktoré sú priznané od 1. januára do 31. decembra príslušného kalendárneho roka, sa zvyšujú odo dňa ich priznania.“.
18.
V § 94 ods. 4 sa slová „k 30. júnu“ nahrádzajú slovami „k 31. decembru“ a slová „od 1. júla“ nahrádzajú slovami „od 1. januára nasledujúceho“.
19.
V § 104 ods. 3 sa slovo „a“ nahrádza čiarkou a za slová „výsluhový príspevok“ vkladajú slová „a nesplnila podmienku trvania služobného pomeru na vznik nároku na výsluhový dôchodok alebo nesplnila podmienky nároku na invalidný výsluhový dôchodok“.
20.
V § 105 ods. 3 sa vypúšťajú slová „z dôvodu začatia výkonu činnosti zamestnanca“ a slová „od začatia výkonu činnosti zamestnanca“.
21.
V § 105 ods. 4 sa vypúšťajú slová „z dôvodu začatia výkonu činnosti zamestnanca“.
22.
V § 116 ods. 5 sa slová „30 dní“ nahrádzajú slovami „60 dní“.
23.
Za § 116 sa vkladá § 116a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠116a
Zaokrúhľovanie výsledkov jednotlivých matematických úkonov na určenie sumy dávky
Na účely určenia sumy dávky sa výsledky jednotlivých matematických úkonov vypočítavajú najviac na osem desatinných miest bez zaokrúhľovania, ak tento zákon neustanovuje inak.“.
24.
V § 122 ods. 4 písm. c) druhom bode sa slová „najmenej troch“ nahrádzajú slovami „nasledujúcich dvoch“.
25.
V § 122 sa za odsek 10 vkladajú nové odseky 11 a 12, ktoré znejú:
„(11)
Ak zanikne funkcia generálneho riaditeľa z dôvodov uvedených v odseku 9 alebo vláda odvolá generálneho riaditeľa z dôvodov uvedených v odseku 10, do vymenovania generálneho riaditeľa vládou vykonáva jeho funkciu vedúci zamestnanec, ktorý zastupoval generálneho riaditeľa v čase jeho neprítomnosti podľa odseku 3.
(12)
Vláda vymenuje generálneho riaditeľa najneskôr do 30 dní odo dňa zániku funkcie alebo odvolania generálneho riaditeľa.“.
Doterajšie odseky 11 a 12 sa označujú ako odseky 13 a 14.
26.
V § 127 ods. 3 sa v druhej vete slová „Sociálnej poisťovne“ nahrádzajú slovom „pobočky“.
27.
V § 128 ods. 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „a za fyzickú osobu uvedenú v § 15 ods. 1 písm. a) a b) v období, v ktorom sa jej poskytuje materské“.
28.
V § 138 ods. 1 písm. a) sa slová „rozdelením na eurá a cudziu menu“ nahrádzajú slovami „prepočtom platovým koeficientom alebo objektivizovaným platovým koeficientom“.
29.
V § 138 ods. 2 sa vypúšťajú slová „odmeny pri odchode do starobného dôchodku“.
30.
V § 138 ods. 10 sa vypúšťajú písmená a) a b).
Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená a) až c).
31.
V § 138 sa vypúšťa odsek 18.
Doterajšie odseky 19 až 25 sa označujú ako odseky 18 až 24.
32.
V § 138 ods. 19 sa vypúšťajú slová „v odseku 10 písm. a) a b)“.
33.
V § 138 ods. 20 úvodnej vete sa za slovo „solidarity“ vkladajú slová „za fyzickú osobu uvedenú v § 15 ods. 1 písm. a) a b) v období, v ktorom sa jej poskytuje materské, a“.
34.
V § 138 odsek 23 znie:
„(23)
Vymeriavací základ za obdobie uvedené v § 142 ods. 3 je najmenej suma vymeriavacieho základu uvedená v odseku 9 platná ku dňu, v ktorom sa poistné na dôchodkové poistenie dopláca.“.
35.
V § 139a sa slová „§ 138 ods. 1 až 3, 10 až 17, 19, 20 a 25“ nahrádzajú slovami „§ 138 ods. 1 až 3, 11 až 17, 18, 19 a 24“.
36.
V § 142 ods. 5 sa vkladá nová prvá veta, ktorá znie: „Dobrovoľne nemocensky poistená osoba, dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba a dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti môže zmeniť vymeriavací základ najskôr po uplynutí šiestich mesiacov od posledného určenia vymeriavacieho základu touto osobou.“.
37.
V § 172 odsek 1 znie:
„(1)
Na konanie vo veciach sociálneho poistenia sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní. Všeobecný predpis o správnom konaní sa nevzťahuje ani na konanie vo veciach starobného dôchodkového sporenia v rozsahu upravenom týmto zákonom.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 94 sa vypúšťa.
38.
V § 193 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Organizačná zložka Sociálnej poisťovne preruší konanie, ak v lehote podľa § 210 ods. 2 nemožno presne a úplne zistiť skutkový stav veci.“.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.
39.
V § 226 ods. 4 sa slová „účtu za obdobie dôchodkového poistenia“ nahrádzajú slovom „účtu“ a slová „dôchodkového poistenia získané v kalendárnych rokoch“ sa nahrádzajú slovami „kalendárnych rokov“.
40.
V § 228 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Samostatne zárobkovo činná osoba je povinná pri plnení povinnosti podľa odseku 3 oznámiť pobočke štát, na ktorého území vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť, ak túto činnosť vykonáva mimo územia Slovenskej republiky. Samostatne zárobkovo činná osoba je povinná oznámiť pobočke zmenu štátu, na ktorého území vykonáva samostatnú zárobkovú činnosť, do ôsmich dní od zmeny tejto skutočnosti.“.
Doterajšie odseky 6 až 8 sa označujú ako odseky 7 až 9.
41.
V § 228 ods. 7 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odsekov 3 a 6“.
42.
V § 228 ods. 8 sa slová „odsekov 1 až 5“ nahrádzajú slovami „odsekov 1 až 6“ a slová „odseku 6“ sa nahrádzajú slovami „odseku 7“.
43.
V § 228 ods. 9 sa slová „odseku 7“ nahrádzajú slovami „odseku 8“.
44.
§ 229 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Fyzická osoba uvedená v § 15 ods. 1 písm. c) až e), ktorá sa rozhodla prihlásiť na povinné dôchodkové poistenie, sa prihlasuje na tlačive alebo inou formou, ktorej obsah a spôsob zasielania určí Sociálna poisťovňa; odseky 3 a 4 platia rovnako.“.
45.
V § 231 ods. 1 písm. n) sa na konci pripájajú tieto slová: „do ôsmich dní odo dňa, v ktorom sa o tejto zmene dozvedel“.
46.
V § 231 sa odsek 1 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:
„o)
oznámiť pobočke pri plnení povinnosti podľa písmena b) štát, na ktorého území zamestnanec vykonáva prácu, ak prácu vykonáva mimo územia Slovenskej republiky; zamestnávateľ je povinný oznámiť pobočke zmenu štátu, na ktorého území zamestnanec vykonáva prácu, do ôsmich dní od zmeny tejto skutočnosti.“.
47.
V § 231 ods. 2 sa slová „písm. a) až f), h) a j)“ nahrádzajú slovami „písm. a) až f), h), j) a m) až o)“.
48.
V § 231 ods. 3 sa slová „písm. a), c) až f), h) až j) a m)“ nahrádzajú slovami „písm. a), c) až f, h) až j), m) až o)“.
49.
V § 231 ods. 5 sa slová „ písm. j)“ nahrádzajú slovami „písm. i)“.
50.
V § 238 ods. 5 sa slovo „neprávom“ nahrádza slovami „v dôsledku zavineného protiprávneho konania tretích osôb“.
51.
§ 238 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Ak poberateľ invalidného dôchodku, na ktorý vznikol nárok v dôsledku zavineného protiprávneho konania tretej osoby podľa tohto zákona, splní podmienky nároku na výplatu starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku a vypláca sa naďalej invalidný dôchodok, právo Sociálnej poisťovne na náhradu škody zaniká.“.
52.
V § 241a ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „alebo do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom Sociálna poisťovňa určila fyzickej osobe dôchodkovú správcovskú spoločnosť“.
53.
V § 241a sa odsek 2 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
za obdobie odo dňa, v ktorom vznikol sporiteľovi nárok na materské, do dňa, v ktorom sporiteľ splní oznamovaciu povinnosť podľa osobitného predpisu.102a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 102a znie:
„102a)
§ 64 ods. 4 zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 449/2008 Z. z.“.
54.
V § 246 ods. 1 sa vypúšťajú slová „nad určením dôchodkovej správcovskej spoločnosti Sociálnou poisťovňou podľa osobitného predpisu106b)“ a súčasne sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 106b.
55.
§ 269 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Suma, na ktorú sa dôchodok zvyšuje z dôvodu jediného zdroja príjmu vyjadrená v eurách, je 153,90 eura, ak ide o zvýšenie dôchodku poberateľa starobného dôchodku, pomerného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku alebo sirotského dôchodku obojstranne osirelého dieťaťa a 261,30 eura, ak ide o zvýšenie dôchodku pre poberateľa dôchodku a jeho rodinného príslušníka.“.
56.
V § 293ai sa slovo „2010“ nahrádza slovom „2011“.
57.
Za § 293at sa vkladajú § 293au až 293be, ktoré vrátane nadpisu znejú:
„Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2009 a od 1. januára 2010
§ 293au
(1)
Ak nárok na dôchodkovú dávku vznikol pred 1. januárom 2009, podmienky nároku na dôchodkovú dávku sa posudzujú a jej suma sa určuje aj po 31. decembri 2008 podľa zákona účinného pred 1. januárom 2009, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Rozdiely vzniknuté z dôvodu zaokrúhľovania sumy dôchodkovej dávky pri prechode na euro sa zachovávajú aj pri následnej zmene sumy dôchodkovej dávky.
§ 293av
Na účely určenia sumy starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku zomretého poistenca sa poistné zaplatené dodatočne podľa § 142 ods. 3 do 31. decembra 2008 považuje za zaplatené ku dňu jeho smrti.
§ 293aw
(1)
Ak suma starobného dôchodku určená podľa predpisov účinných pred 1. októbrom 1988 bola vypočítaná z priemerného mesačného zárobku 3 000 Sk, starobný dôchodok sa zvýši odo dňa splátky splatnej po 31. decembri 2008 o sumu 26,60 eura.
(2)
O sume starobného dôchodku podľa odseku 1 Sociálna poisťovňa rozhodne najneskôr do 31. decembra 2010.
§ 293ay
Úrazová renta a pozostalostná úrazová renta podľa § 293o ods. 1 a 2 a úrazová renta podľa § 293o ods. 3, ktoré sa vyplácajú k 31. decembru 2008, sa od splátky splatnej po 31. decembri 2008 vyplácajú vo výške dvojnásobku sumy, ktorá sa vyplácala k 31. decembru 2008. To platí aj vtedy, ak o úrazovej rente a pozostalostnej úrazovej rente podľa prvej vety sa rozhodne po 31. decembri 2008 za obdobie pred 1. januárom 2009.
§ 293az
(1)
Dôchodkové dávky vyplácané k 1. júlu 2005 a dôchodkové dávky priznané od 1. júla 2005 do 31. decembra 2005 v sume vyššej ako 10 938 Sk sa od 13. júna 2008 zvyšujú za rok 2005 o 8,85 %.
(2)
Suma vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku a sirotského dôchodku určená zo starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku vyplácaného k 1. júlu 2005 v sume vyššej ako 10 938 Sk alebo zo starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku priznaného od 1. júla 2005 do 31. decembra 2005 v sume vyššej ako 10 938 Sk sa určí znovu od 13. júna 2008 zo sumy starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku zvýšenej podľa odseku 1.
(3)
Úrazová renta a pozostalostná úrazová renta vyplácaná k 1. júlu 2005 a úrazová renta a pozostalostná úrazová renta priznaná od 1. januára 2005 do 31. decembra 2005 v sume vyššej ako 10 938 Sk sa od 13. júna 2008 zvyšuje za rok 2005 o 8,85 %.
(4)
Dôchodkové dávky, úrazová renta a pozostalostná úrazová renta, o ktorých sa rozhoduje po 12. júni 2008 a nárok vznikol pred 1. januárom 2006, sa zvyšujú za rok 2005 o 8,85 %.
(5)
Na zvýšenie dávky podľa odsekov 1 až 4 po roku 2005 je rozhodujúca novo určená suma dávky podľa odsekov 1 až 4.
(6)
Sociálna poisťovňa rozhodne o sume dávky podľa odsekov 1 až 3 a 5 najneskôr do 31. decembra 2009.
(7)
O sume dávky podľa odsekov 1 až 3, ktorá sa k 13. júnu 2008 vyplácala v sume nižšej ako 13 405 Sk mesačne, Sociálna poisťovňa rozhodne na žiadosť.
§ 293ba
(1)
Dôchodkové dávky priznané od 1. augusta 2006 do 13. októbra 2006 v sume vyššej ako 17 200 Sk sa od 13. júna 2008 zvyšujú za rok 2006 o 5,95 %.
(2)
Suma vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku a sirotského dôchodku určená zo starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku priznaného od 1. augusta 2006 do 13. októbra 2006 v sume vyššej ako 17 200 Sk sa určí znovu od 13. júna 2008 zo sumy starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku zvýšenej podľa odseku 1.
(3)
Úrazová renta a pozostalostná úrazová renta priznaná od 1. augusta 2006 do 13. októbra 2006 v sume vyššej ako 17 200 Sk sa od 13. júna 2008 zvyšuje za rok 2006 o 5,95 %.
(4)
Na zvýšenie dávky podľa odsekov 1 až 3 po roku 2006 je rozhodujúca novo určená suma dávky podľa odsekov 1 až 3.
(5)
Zvýšenie podľa odsekov 1 a 3 nepatrí, ak dôchodkové dávky, úrazová renta a pozostalostná úrazová renta už boli zvýšené za rok 2006.
§ 293bb
Percento zvýšenia dôchodkovej dávky v roku 2009 sa ustanoví opatrením, ktoré vydá ministerstvo podľa údajov štatistického úradu a vyhlási jeho úplné znenie uverejnením v Zbierke zákonov najneskôr do 20. novembra 2008.
§ 293bc
(1)
Sociálna poisťovňa môže odpísať podľa § 150 aj pohľadávku na poistnom na nemocenské poistenie a na dôchodkové poistenie za obdobie pred 1. januárom 1994 vrátane penále, ak rozhodla o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky podľa osobitného predpisu a dlžník neuspokojí pohľadávku štátu, na ktorú bolo vydané rozhodnutie o trvalom upustení od vymáhania ani v lehote jedného roka od vydania rozhodnutia.116)
(2)
Ustanovenie § 293al písm. a) sa od 1. januára 2009 nepoužije.
§ 293bd
Pohľadávky zo zákonného poistenia zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze alebo chorobe z povolania vzniknuté do 31. decembra 2003, pohľadávky na príspevku do Fondu zamestnanosti Slovenskej republiky vzniknuté do 31. decembra 1996 okrem pohľadávok na príspevku do Fondu zamestnanosti Slovenskej republiky za rok 1993 vrátane penále podľa osobitného predpisu, pohľadávky na poistnom zo zodpovednosti zamestnávateľa za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania, pohľadávky na príspevku na poistenie v nezamestnanosti a príspevku do garančného fondu vzniknuté do 31. decembra 2003 a pohľadávky na penále a pokutách súvisiacich s platením tohto poistného a týchto príspevkov uložených do 31. decembra 2003 podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003 môže Sociálna poisťovňa postúpiť podľa § 149 za odplatu tretej osobe.
§ 293be
(1)
Príslušník Hasičského a záchranného zboru a príslušník Horskej záchrannej služby, ktorému skončí služobný pomer v období od 1. januára 2008 do 31. decembra 2010, môže po skončení služobného pomeru požiadať Sociálnu poisťovňu o priznanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku podľa tohto zákona.
(2)
Dňom podania žiadosti podľa odseku 1 zaniká príslušníkovi Hasičského a záchranného zboru a príslušníkovi Horskej záchrannej služby nárok na výsluhové zabezpečenie podľa osobitného zákona.2)
(3)
Ustanovenie § 293u sa od 1. januára 2009 nepoužije.“.
Čl. II
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z., zákona č. 659/2007 Z. z., zákona č. 62/2008 Z. z. a zákona č. 434/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 14 odsek 1 znie:
„(1)
Povinne zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení je, ak tento zákon neustanovuje inak,
a)
fyzická osoba narodená po 31. decembri 1986, ktorá sa dobrovoľne rozhodla byť zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení do šiestich mesiacov od prvého dôchodkového poistenia podľa osobitného predpisu3) vzniknutého po 31. decembri 2007 z dôvodu výkonu činnosti zamestnanca, povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby alebo z dôvodu dobrovoľne dôchodkovo poistenej osoby, ak toto prvé dôchodkové poistenie trvalo nepretržite najmenej 150 dní a
b)
fyzická osoba narodená po 31. decembri 1986, ktorá sa dobrovoľne rozhodla byť zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení do šiestich mesiacov od prvého dôchodkového poistenia podľa osobitného predpisu3) vzniknutého po 31. decembri 2008 z dôvodu
1.
riadnej starostlivosti o dieťa do šiestich rokov jeho veku podľa osobitného predpisu11) alebo z dôvodu riadnej starostlivosti o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení šiestich rokov jeho veku podľa osobitného predpisu12) alebo
2.
poberania peňažného príspevku na opatrovanie alebo z dôvodu výkonu osobnej asistencie fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu.12a)“.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 12a sa citácia „v znení zákona č. 310/2006 Z. z.“ nahrádza citáciou „v znení neskorších predpisov“.
3.
V § 14 ods. 3 sa slová „30 dní“ nahrádzajú slovami „šesť mesiacov“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „ak toto prvé dôchodkové poistenie trvalo nepretržite najmenej 150 dní.“.
4.
V § 14 odsek 5 znie:
„(5)
Zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení môže byť sporiteľ, ktorý je povinne dôchodkovo poistený
a)
z dôvodu riadnej starostlivosti o dieťa do šiestich rokov jeho veku podľa osobitného predpisu11) alebo z dôvodu riadnej starostlivosti o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení šiestich rokov jeho veku podľa osobitného predpisu,12)
b)
z dôvodu poberania peňažného príspevku na opatrovanie alebo z dôvodu výkonu osobnej asistencie fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu12a) alebo
c)
ako zamestnanec alebo ako samostatne zárobkovo činná osoba, za ktorých poistné na dôchodkové poistenie platí štát počas poskytovania materského podľa osobitného predpisu.12b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12b znie:
„12b)
§ 128 ods. 5 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 449/2008 Z. z.“.
5.
V § 15 sa slová „ods. 1, 3 a 5“ nahrádzajú slovami „ods. 1 a 3“.
6.
V nadpise pod § 17 sa slová „príspevok za opatrovanie“ nahrádzajú slovami „príspevok na opatrovanie“.
7.
V § 19 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Sporiteľovi uvedenému v § 14 ods. 5 písm. a) a b) sa prerušuje účasť na starobnom dôchodkovom sporení v období riadnej starostlivosti o dieťa do šiestich rokov jeho veku podľa osobitného predpisu,11) v období riadnej starostlivosti o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení šiestich rokov jeho veku podľa osobitného predpisu12) a v období poberania peňažného príspevku na opatrovanie alebo v období výkonu osobnej asistencie fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím podľa osobitného predpisu,12a) ak neoznámi Sociálnej poisťovni, že sa rozhodol byť zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení z dôvodu uvedeného v § 14 ods. 5 písm. a) alebo b) najneskôr v deň podania prihlášky na dôchodkové poistenie z tohto dôvodu. Sporiteľovi uvedenému v § 14 ods. 5 písm. c) sa prerušuje účasť na starobnom dôchodkovom sporení v období poskytovania materského, na ktoré mu vznikol nárok ako zamestnancovi alebo povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osobe, ak neoznámi Sociálnej poisťovni, že sa rozhodol byť zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení najneskôr do 30 dní odo dňa, v ktorom nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o priznaní materského.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
8.
V § 20 odsek 2 znie:
„(2)
Štát platí príspevky za sporiteľa, ktorý je zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení podľa § 14 ods. 1 písm. b) a § 14 ods. 5.“.
9.
V § 28a ods. 2 a 3 sa slová „60 dní“ nahrádzajú slovami „90 dní“.
10.
V § 32 ods. 1 sa vypúšťajú slová „podľa § 64“.
11.
V § 34 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Vyplácanie vdovského dôchodku sa skončí, ak zanikne nárok na vdovský dôchodok podľa osobitného predpisu.39a)“.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.
Poznámka pod čiarou k odkazu 39a znie:
„39a)
§ 74 ods. 5 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
12.
V § 34 ods. 6 sa slová „1 až 4“ nahrádzajú slovami „1 až 5“.
13.
§ 37 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Vyplácanie sirotského dôchodku sa skončí, ak zanikne nárok na sirotský dôchodok podľa osobitného predpisu.39b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 39b znie:
„39b)
§ 76 ods. 4 a 5 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
14.
V § 40 odsek 5 znie:
„(5)
Fyzická osoba, ktorej podľa odseku 1 vznikne právo na vyplatenie peňažnej sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu zomretého ku dňu, ktorý predchádza dňu výplaty, alebo fyzické osoby uvedené v odseku 2 majú právo na prevod peňažnej sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu zomretého vyjadrenej v dôchodkových jednotkách ku dňu, ktorý predchádza dňu prevodu dôchodkovou správcovskou spoločnosťou na osobné dôchodkové účty týchto osôb, ak sú sporitelia a požiadajú o prevod tejto sumy podľa odseku 7.“.
15.
§ 40 sa dopĺňa odsekmi 6 až 9, ktoré znejú:
„(6)
Dôchodková správcovská spoločnosť vyplatí fyzickej osobe oprávnenej na výplatu peňažnej sumy podľa odsekov 1 a 2, ktorá nepožiada o prevod peňažnej sumy podľa odseku 7, na základe jej písomnej žiadosti peňažnú sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu zomretého ku dňu, ktorý predchádza dňu výplaty, do piatich pracovných dní odo dňa doručenia vyžiadania alebo oznámenia podľa § 28a ods. 2 druhej vety.
(7)
Dôchodková správcovská spoločnosť prevedie fyzickej osobe oprávnenej na výplatu peňažnej sumy podľa odsekov 1 a 2, ak je sporiteľ, na základe jej písomnej žiadosti o prevod, peňažnú sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu zomretého vyjadrenú v dôchodkových jednotkách ku dňu, ktorý predchádza dňu prevodu na osobný dôchodkový účet tejto osoby, do piatich pracovných dní odo dňa doručenia vyžiadania alebo oznámenia podľa § 28a ods. 2 druhej vety.
(8)
V deň vyplatenia peňažnej sumy podľa odseku 6 alebo v deň prevodu podľa odseku 7 je dôchodková správcovská spoločnosť povinná zrušiť osobný dôchodkový účet zomretého.
(9)
Peňažná suma podľa odseku 6 sa nevyplatí a peňažná suma podľa odseku 7 sa neprevedie tej fyzickej osobe, ktorá je oprávnená na výplatu peňažnej sumy podľa odsekov 1 a 2, ak na základe právoplatného rozhodnutia súdu úmyselným trestným činom spôsobila smrť sporiteľa, ktorý túto peňažnú sumu nasporil.“.
16.
V § 41 sa slová „osobe dobrovoľne“ nahrádzajú slovami „dobrovoľne dôchodkovo poistenej osobe povinne“.
17.
V § 48 ods. 2 písm. a) sa slová „písm. l)“ nahrádzajú slovami „písm. k)“.
18.
V § 54a ods. 1 sa slová „§ 40 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 40 ods. 1“.
19.
V § 55 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Dôchodková správcovská spoločnosť je v rámci systému vnútornej kontroly povinná v záujme zabránenia vzniku strát a škôd v dôsledku nedostatočného riadenia dôchodkovej správcovskej spoločnosti zabezpečiť vykonávanie
a)
kontrolných činností, ktoré sú súčasťou prevádzkových pracovných postupov a vyvodzovanie opatrení na nápravu z vykonávania kontrolných činností vrátane sledovania realizácie schválených návrhov a odporúčaní na nápravu nedostatkov,
b)
kontroly nezávislej od prevádzkových pracovných postupov, ktorú vykonáva zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly, pričom vo výnimočných a vopred určených prípadoch sa môže vykonávať ako súčasť prevádzkového pracovného postupu, ak je zabezpečené zachovanie nezávislosti a vylúčenie akéhokoľvek konfliktu záujmov.“.
Doterajšie odseky 2 až 7 sa označujú ako odseky 3 až 8.
20.
V § 58 ods. 8 úvodnej vete sa za slová „dozornej rady“ vkladá čiarka a slová „členom predstavenstva a vedúcim zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedným za odborné činnosti“ a dopĺňa sa písmenom e), ktoré znie:
„e)
osoby, ktorej bol zverený výkon činností podľa § 67.“.
21.
V § 64 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Sporiteľ je povinný oznámiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne, že sa rozhodol byť zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení podľa § 14 ods. 5 písm. c) najneskôr do 30 dní odo dňa, v ktorom nadobudlo právoplatnosť rozhodnutie o priznaní materského.“.
22.
V § 64 ods. 7 sa slová „§ 40 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 40 ods. 1“.
23.
V § 64a ods. 3 sa vypúšťa písmeno c).
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno c).
24.
V § 64a ods. 6 tretej vete sa slovo „prvýkrát“ nahrádza slovami „spĺňajúca náležitosti podľa tohto zákona“.
25.
V § 64a ods. 7 sa v prvej vete vypúšťajú slová „alebo b)“.
26.
§ 64b odsek 2 znie:
„(2)
Akceptačný list podľa odseku 1 vydá bez zbytočného odkladu pobočka Sociálnej poisťovne príslušná podľa miesta pobytu sporiteľa, ktorý má záujem prestúpiť do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti a osobne požiada o vydanie akceptačného listu. Ak ku dňu vydania akceptačného listu neuplynul najmenej jeden rok odo dňa zápisu prvej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení do registra zmlúv alebo odo dňa prestupu do dôchodkovej správcovskej spoločnosti, z ktorej sporiteľ prestupuje, zaplatí sporiteľ Sociálnej poisťovni poplatok za vydanie akceptačného listu vo výške 16 eur.“.
27.
V § 65 ods. 2 sa slová „§ 40 ods. 2“ nahrádzajú slovami „§ 40 ods. 1“.
28.
V § 74 odsek 1 znie:
„(1)
Dôchodkový fond nemá právnu subjektivitu. Majetok v dôchodkovom fonde nie je súčasťou majetku dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Majetok v dôchodkovom fonde tvoria podiely sporiteľov na tomto majetku, pričom podiel sporiteľa na tomto majetku je vyjadrený pomerom dôchodkových jednotiek na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa ku všetkým dôchodkovým jednotkám tohto dôchodkového fondu. Vykonávať práva k majetku v dôchodkovom fonde a nakladať s ním možno len spôsobom ustanoveným týmto zákonom.“.
29.
V § 75 ods. 3 sa slová „1 Sk“ nahrádzajú slovami „0,033194 eura“.
30.
§ 81 až 90 vrátane nadpisov znejú:
㤠81
Majetok v dôchodkovom fonde
(1)
Majetok v dôchodkovom fonde môžu tvoriť len
a)
prevoditeľné cenné papiere75) prijaté na obchodovanie na
1.
trhu kótovaných cenných papierov burzy cenných papierov,
2.
trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte, alebo
3.
inom regulovanom trhu so sídlom v štáte, ktorý je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru a ktorý je uvedený v zozname zverejnenom Európskou komisiou; ak členský štát nie je súčasťou Európskeho hospodárskeho priestoru, sa iným regulovaným trhom rozumie trh spĺňajúci podmienky rovnocenné podmienkam pre regulované trhy v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru (ďalej len „regulovaný trh“),
b)
prevoditeľné cenné papiere z nových emisií cenných papierov, ak emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu a zo všetkých okolností je zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov; podmienka podania žiadosti o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu sa nevzťahuje na štátne dlhopisy vydané Slovenskou republikou alebo iným členským štátom Európskej únie,
c)
podielové listy otvorených podielových fondov a cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania spĺňajúcich požiadavky právne záväzných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie (ďalej len „zahraničný subjekt kolektívneho investovania“) podľa osobitného predpisu,73)
d)
cenné papiere iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania ako uvedených v písmene c) (ďalej len „iný zahraničný subjekt kolektívneho investovania“), ak
1.
tento iný zahraničný subjekt kolektívneho investovania je otvorený, má udelené povolenie podľa právnych predpisov štátu, v ktorom má sídlo a podlieha dohľadu, ktorý je rovnocenný s úrovňou dohľadu tak, ako ho ustanovujú právne predpisy Slovenskej republiky a ak je zabezpečená spolupráca Národnej banky Slovenska s príslušnými orgánmi dohľadu,
2.
investor má právo, aby mu na jeho žiadosť boli vyplatené cenné papiere z majetku v tomto inom zahraničnom subjekte kolektívneho investovania,
3.
úroveň ochrany majiteľov cenných papierov tohto iného zahraničného subjektu kolektívneho investovania je rovnocenná s úrovňou ochrany podielnikov v otvorenom podielovom fonde, najmä pravidlá požičiavania a vypožičiavania cenných papierov a nástrojov peňažného trhu a pravidlá pre nekryté predaje cenných papierov a nástrojov peňažného trhu sú v súlade s osobitným predpisom73) a v prípade iného zahraničného subjektu kolektívneho investovania sa o jeho majetku účtuje oddelene a
4.
tento iný zahraničný subjekt kolektívneho investovania zverejňuje ročné správy a polročné správy o hospodárení umožňujúce hodnotenie jeho aktív a pasív, výnosov a jeho činnosti za obdobie, na ktoré sa vzťahuje príslušná správa,
e)
nástroje peňažného trhu, za ktoré sa na účely tohto zákona považujú vkladové listy a pokladničné poukážky, ktoré sú obchodované na peňažnom trhu, sú likvidné, ich hodnota je kedykoľvek presne určiteľná a boli vydané alebo zaručené
1.
Ministerstvom financií Slovenskej republiky alebo Národnou bankou Slovenska,
2.
členským štátom a jeho centrálnymi orgánmi,
3.
centrálnou bankou členského štátu,
4.
orgánmi miestnej správy členského štátu,
5.
Európskou centrálnou bankou, Európskou úniou, Európskou investičnou bankou, Medzinárodnou bankou pre obnovu a rozvoj, Medzinárodným finančným združením, Rozvojovou bankou Rady Európy, Medziamerickou rozvojovou bankou, Ázijskou rozvojovou bankou, Africkou rozvojovou bankou, Karibskou rozvojovou bankou, Severskou investičnou bankou, Európskou bankou pre obnovu a rozvoj, Európskym investičným fondom, Medzinárodným menovým fondom, Bankou pre medzinárodné zúčtovanie alebo Multilaterálnou agentúrou pre investičné záruky,
6.
emitentom, ktorého cenné papiere boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, alebo
7.
finančnými inštitúciami so sídlom v členskom štáte alebo v nečlenskom štáte; to platí, ak za splatenie nástrojov peňažného trhu prevzala záruku finančná inštitúcia,
f)
peňažné prostriedky na bežnom účte a na vkladovom účte u depozitára alebo na vkladových účtoch a bežných účtoch v bankách alebo pobočkách zahraničných bánk so sídlom v Slovenskej republike, v inom členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo pobočka zahraničnej banky podlieha dohľadu; výnos z takýchto peňažných prostriedkov je určený pevnou úrokovou sadzbou alebo variabilnou úrokovou sadzbou,
g)
pohľadávky a záväzky vznikajúce pri obchodoch určených výlučne na obmedzenie devízového rizika, ak tieto obchody slúžia na zmierňovanie rizika zo zmeny kurzov cudzích mien a udržanie hodnoty podkladového aktíva v majetku dôchodkového fondu; zoznam typov obchodov určených na obmedzenie devízového rizika ustanoví Národná banka Slovenska všeobecne záväzným právnym predpisom.
(2)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná pravidelne kontrolovať, či zahraničný subjekt kolektívneho investovania alebo iný zahraničný subjekt kolektívneho investovania dodržiava zameranie a cieľ investičnej stratégie uvedené v štatúte otvoreného podielového fondu, zahraničného subjektu kolektívneho investovania a iného zahraničného subjektu kolektívneho investovania alebo v inom obdobnom dokumente. Cenné papiere nadobúdané do majetku v dôchodkovom fonde podľa odseku 1 písm. c) a d), ktorých hodnota je naviazaná na hodnotu finančných indexov alebo iných finančných indexov uvedených v odseku 3 písm. a), sa na účely tohto zákona považujú za prevoditeľné cenné papiere podľa odseku 1 písm. a).
(3)
Majetok v dôchodkovom fonde môžu tvoriť prevoditeľné cenné papiere podľa odseku 1 písm. a) a b), ktorými sú len
a)
kapitálové cenné papiere,76) ktoré sú súčasťou finančného indexu burzy cenných papierov alebo zahraničnej burzy cenných papierov so sídlom v členskom štáte, alebo ktoré sú súčasťou iného finančného indexu; zoznam iných finančných indexov vedie Národná banka Slovenska a zverejňuje ho vo Vestníku Národnej banky Slovenska (ďalej len „vestník“),
b)
cenné papiere, ktorých hodnota je naviazaná na hodnotu finančných indexov alebo iných finančných indexov uvedených v písmene a),
c)
dlhopisy a iné dlhové cenné papiere, ktorých výnos je určený
1.
pevnou sumou,
2.
pevnou úrokovou sadzbou,
3.
pohyblivou úrokovou sadzbou v závislosti od pohybu referenčných úrokových sadzieb na finančnom trhu, alebo
4.
rozdielom medzi menovitou hodnotou cenného papiera a nižším emisným kurzom.
(4)
Hodnotenie rizika spojeného s investovaním majetku v dôchodkovom fonde podľa odseku 1 písm. c) až f) a odseku 3 musí byť v súlade s ustanoveniami § 90.
(5)
Majetok v dôchodkovom fonde nesmú tvoriť
a)
akcie depozitára dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
b)
podielové listy otvorených podielových fondov spravovaných správcovskou spoločnosťou, s ktorou dôchodková správcovská spoločnosť spravujúca tento dôchodkový fond tvorí skupinu s úzkymi väzbami,
c)
finančné nástroje, ktorých súčasťou je derivát77) okrem tých, ktoré sú kombináciou finančných nástrojov uvedených v odseku 1,
d)
nástroje peňažného trhu, dlhopisy a iné dlhové cenné papiere, ktorých vyplácanie výnosu alebo menovitej hodnoty je naviazané na podmienku, okrem podmienky na predčasné splatenie menovitej hodnoty,
e)
dlhopisy a iné dlhové cenné papiere, ktorých výnos je určený inverzným spôsobom vo vzťahu k pohyblivej úrokovej sadzbe,
f)
cenné papiere, ktorých hodnota je naviazaná na hodnotu finančných indexov alebo iných finančných indexov, ak takýto finančný index obsahuje iné podkladové aktíva, ako sú uvedené v odsekoch 1 a 3,
g)
podielové listy otvorených podielových fondov, cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania a cenné papiere iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania, ak sú s ich vydaním, vyplatením a správou spojené poplatky pre ich emitenta; to neplatí, ak tieto poplatky uhradí dôchodková správcovská spoločnosť zo svojho majetku,
h)
cenné papiere podľa odseku 3 písm. b), ak sú s ich vydaním, vyplatením a správou spojené poplatky pre ich emitenta; to neplatí, ak tieto poplatky uhradí dôchodková správcovská spoločnosť zo svojho majetku.
(6)
Dôchodková správcovská spoločnosť nesmie do majetku v dôchodkovom fonde nadobúdať podielové listy otvorených podielových fondov a cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania a cenné papiere iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania, ktoré
a)
nadobúdajú majetok uvedený v odseku 5 písm. a) až f) alebo
b)
podľa štatútu alebo iného obdobného dokumentu môžu investovať viac ako 10 % majetku v tomto otvorenom podielovom fonde a zahraničnom subjekte kolektívneho investovania alebo inom zahraničnom subjekte kolektívneho investovania do iných podielových listov otvorených podielových fondov alebo iných cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania alebo iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania.
(7)
Národná banka Slovenska môže všeobecne záväzným právnym predpisom ustanoviť, čo sa rozumie podmienkami rovnocennými podmienkam pre regulované trhy v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru, podrobnosti o postupe, spôsobe a priebežnom sledovaní zverejňovaných informácií a o spôsobe hodnotenia a preverovania týchto informácií pri nadobúdaní cenných papierov podľa odseku 1 písm. c) a d) a odseku 3 písm. b) do majetku v dôchodkovom fonde a čo sa rozumie referenčnými úrokovými sadzbami na finančnom trhu.
(8)
Postup pri výpočte poplatkov uvedených v odseku 5 písm. g) a h), ako aj spôsob ich úhrady ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Národná banka Slovenska.
Pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika pre dôchodkový fond
§ 82
(1)
Hodnota cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu podľa § 81 ods. 1 písm. a) až e) vydaných rovnakým emitentom nesmie tvoriť viac ako 3 % čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
V majetku v dôchodkovom fonde sa nesmie nachádzať viac ako 25 % hodnoty jednej emisie prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu.
(3)
Hodnota investícií podľa § 81 ods. 1 a 3 emitovaných subjektmi patriacimi do skupiny, za ktorú sa zostavuje jedna konsolidovaná účtovná závierka podľa osobitného predpisu,77a) nesmie tvoriť viac ako 20 % čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde.
(4)
Hodnota prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených jedným členským štátom nesmie tvoriť viac ako 20 % čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde.
(5)
Národná banka Slovenska môže schválením štatútu dôchodkového fondu určiť, že až 50 % čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde možno investovať do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených členským štátom eurozóny.77b) Majetok v dôchodkovom fonde podľa prvej vety musí tvoriť najmenej šesť emisií prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu a hodnota jednej emisie podľa prvej vety nesmie tvoriť viac ako 30 % čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde.
(6)
Hodnota prevoditeľných cenných papierov z nových emisií nesmie tvoriť viac ako 5 % čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde, ak tento zákon neustanovuje inak. Ak tieto prevoditeľné cenné papiere neboli v lehote podľa § 81 ods. 1 písm. b) prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, dôchodková správcovská spoločnosť je povinná ich do 180 dní predať.
(7)
Hodnota dlhopisov vydaných Slovenskou republikou alebo na ktoré poskytla záruku Slovenská republika a ktoré sú obchodované na regulovanom trhu, nesmie tvoriť viac ako 20 % čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde.
(8)
Hodnota hypotekárnych záložných listov78) vydaných jednou bankou alebo dlhových cenných papierov vydaných jednou zahraničnou bankou so sídlom v členskom štáte, ktorých menovitá hodnota vrátane výnosov je krytá pohľadávkami tejto banky z hypotekárnych úverov, nesmie tvoriť viac ako 10 % čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde. Hodnota hypotekárnych záložných listov a dlhových cenných papierov nadobudnutých do majetku v dôchodkovom fonde podľa prvej vety nesmie tvoriť viac ako 50 % čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde.
(9)
Majetok v dôchodkovom fonde nesmie tvoriť viac ako
a)
10 % súčtu podielov podielových listov jedného otvoreného podielového fondu podľa § 81 ods. 1 písm. c),
b)
10 % súčtu menovitých hodnôt cenných papierov jedného zahraničného subjektu kolektívneho investovania alebo jedného iného zahraničného subjektu kolektívneho investovania.
(10)
Hodnota cenných papierov uvedených v § 81 ods. 1 písm. c) a d) a § 81 ods. 3 písm. b) nesmie tvoriť viac ako 25 % čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde.
(11)
Vklady na bežných účtoch a na vkladových účtoch v jednej banke alebo v jednej pobočke zahraničnej banky podľa § 81 ods. 1 písm. f) nesmú tvoriť viac ako 10 % čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde; to neplatí pre peňažné prostriedky na bežných účtoch u depozitára.
(12)
Dôchodková správcovská spoločnosť nesmie do svojho majetku a do majetku v dôchodkových fondoch, ktoré spravuje, nadobudnúť
a)
viac ako 5 % súčtu menovitých hodnôt akcií vydaných jedným emitentom a
b)
akcie s hlasovacím právom, ktoré by dôchodkovej správcovskej spoločnosti umožnili vykonávať významný vplyv nad riadením emitenta; na výpočet podielu na hlasovacích právach sa použije postup podľa osobitného predpisu.79)
§ 83
(1)
Ak prevoditeľné cenné papiere podľa § 81 ods. 1 písm. a) prestali byť obchodované na regulovanom trhu, je dôchodková správcovská spoločnosť povinná pri rešpektovaní pravidiel odbornej starostlivosti a pravidiel obozretného podnikania ich bez zbytočného odkladu predať, najneskôr však do 180 dní od skončenia obchodovania s týmito prevoditeľnými cennými papiermi. Lehotu podľa prvej vety môže Národná banka Slovenska predĺžiť, a to aj opakovane, na žiadosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a ak je to odôvodnené záujmami ochrany sporiteľov.
(2)
Ak tento zákon neustanovuje inak, dôchodková správcovská spoločnosť nesmie predávať cenné papiere uvedené v § 81 ods. 1 písm. a) až e) a ani inak poskytovať tieto cenné papiere z majetku v dôchodkovom fonde na základe zmluvy s odkladacou podmienkou splatnosti kúpnej ceny po dodaní týchto cenných papierov.
(3)
Ak tento zákon neustanovuje inak, dôchodková správcovská spoločnosť nesmie kupovať cenné papiere uvedené v § 81 ods. 1 písm. a) až e) a ani inak nadobúdať tieto cenné papiere do majetku v dôchodkovom fonde na základe zmluvy s odkladacou podmienkou dodania týchto cenných papierov po ich zaplatení a nesmie poskytovať preddavok na ich nadobudnutie.
§ 84
(1)
Pri predaji alebo kúpe cenných papierov uvedených v § 81 ods. 1 písm. a) až e) z majetku alebo do majetku v dôchodkovom fonde je dôchodková správcovská spoločnosť povinná predať alebo kúpiť tieto cenné papiere za najvýhodnejšiu cenu, ktorú bolo možné dosiahnuť v prospech majetku v dôchodkovom fonde.
(2)
Majetok v dôchodkovom fonde nesmie byť použitý na poskytovanie pôžičiek, darov, úverov ani na zabezpečenie záväzkov iných fyzických osôb alebo právnických osôb. Tým nie sú dotknuté ustanovenia § 81 a 82.
(3)
Peňažné pôžičky alebo úvery v prospech majetku v dôchodkovom fonde možno prijať, len ak je to nevyhnutné na dočasné preklenutie nedostatku likvidity majetku v dôchodkovom fonde, ak to umožňuje štatút dôchodkového fondu a len so splatnosťou do jedného roka od čerpania úveru alebo pôžičky.
(4)
Súhrn peňažných prostriedkov podľa odseku 3 nesmie presiahnuť 5 % čistej hodnoty majetku v dôchodkovom fonde ku dňu uzatvorenia zmlúv o pôžičkách a úveroch.
(5)
V prospech majetku alebo na ťarchu majetku v dôchodkovom fonde nemožno uskutočňovať
a)
pôžičky cenných papierov a
b)
predaj cenných papierov, ktoré v deň uzatvorenia zmluvy o kúpe cenných papierov nie sú súčasťou majetku v dôchodkovom fonde.
(6)
Práva k cenným papierom uvedeným v § 81 ods. 1 písm. a) až e) v majetku v dôchodkovom fonde vykonáva dôchodková správcovská spoločnosť v súlade so štatútom dôchodkového fondu a len v záujme sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia.
§ 85
Strategické umiestnenie investícií dôchodkových fondov
(1)
Za akciové investície sa na účely tohto zákona považujú investície do
a)
podielových listov otvorených podielových fondov a cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania; zo zamerania a cieľov investičnej stratégie takéhoto podielového fondu a zahraničného subjektu kolektívneho investovania musí byť zrejmé, že viac ako 50 % hodnoty majetku v tomto podielovom fonde alebo zahraničnom subjekte kolektívneho investovania tvoria akcie,
b)
cenných papierov iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania; zo zamerania a cieľov investičnej stratégie takéhoto iného zahraničného subjektu kolektívneho investovania musí byť zrejmé, že viac ako 50 % hodnoty majetku v tomto inom zahraničnom subjekte kolektívneho investovania tvoria akcie,
c)
kapitálových cenných papierov podľa § 81 ods. 3 písm. a) a
d)
cenných papierov podľa § 81 ods. 3 písm. b).
(2)
Za dlhopisové investície sa na účely tohto zákona považujú investície do
a)
podielových listov otvorených podielových fondov a cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania; zo zamerania a cieľov investičnej stratégie takéhoto podielového fondu a zahraničného subjektu kolektívneho investovania musí byť zrejmé, že viac ako 50 % hodnoty majetku v tomto podielovom fonde alebo zahraničnom subjekte kolektívneho investovania tvoria dlhopisy a iné dlhové cenné papiere,
b)
cenných papierov iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania; zo zamerania a cieľov investičnej stratégie takéhoto iného zahraničného subjektu kolektívneho investovania musí byť zrejmé, že viac ako 50 % hodnoty majetku v tomto inom zahraničnom subjekte kolektívneho investovania tvoria dlhopisy a iné dlhové cenné papiere a
c)
dlhopisov a iných dlhových cenných papierov podľa § 81 ods. 3 písm. c).
(3)
Za peňažné investície sa na účely tohto zákona považujú investície do
a)
podielových listov otvorených podielových fondov a cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania; zo zamerania a cieľov investičnej stratégie takéhoto podielového fondu a zahraničného subjektu kolektívneho investovania musí byť zrejmé, že viac ako 50 % hodnoty majetku v tomto podielovom fonde alebo zahraničnom subjekte kolektívneho investovania tvoria nástroje peňažného trhu,
b)
cenných papierov iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania; zo zamerania a cieľov investičnej stratégie takéhoto iného zahraničného subjektu kolektívneho investovania musí byť zrejmé, že viac ako 50 % hodnoty majetku v tomto inom zahraničnom subjekte kolektívneho investovania tvoria nástroje peňažného trhu,
c)
nástrojov peňažného trhu podľa § 81 ods. 1 písm. e) a
d)
peňažných prostriedkov podľa § 81 ods. 1 písm. f).
(4)
Za dlhopisové a peňažné investície uvedené v § 81 ods. 1 písm. c) a d) sa na účely investovania majetku v konzervatívnom dôchodkovom fonde podľa tohto zákona považujú investície do
a)
podielových listov otvorených podielových fondov a cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania; zo zamerania a cieľov investičnej stratégie takéhoto podielového fondu a zahraničného subjektu kolektívneho investovania musí byť zrejmé, že majetok v tomto podielovom fonde alebo zahraničnom subjekte kolektívneho investovania môže byť investovaný len do dlhopisov a iných dlhových cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu,
b)
cenných papierov iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania; zo zamerania a cieľov investičnej stratégie takéhoto iného zahraničného subjektu kolektívneho investovania musí byť zrejmé, že majetok v tomto inom zahraničnom subjekte kolektívneho investovania môže byť investovaný len do dlhopisov a iných dlhových cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu.
§ 86
Konzervatívny dôchodkový fond
(1)
Majetok v konzervatívnom dôchodkovom fonde môžu tvoriť len dlhopisové a peňažné investície a obchody určené na obmedzenie devízového rizika.
(2)
Majetok v konzervatívnom dôchodkovom fonde nesmie byť vystavený devízovému riziku.
(3)
Majetok v konzervatívnom dôchodkovom fonde môže dosahovať maximálnu priemernú modifikovanú duráciu v hodnote 2. Priemerná modifikovaná durácia na účely tohto zákona vyjadruje pomer zmeny hodnoty majetku v dôchodkovom fonde pri jednotkovej zmene úrokovej sadzby, ktorá priamo alebo nepriamo ovplyvňuje hodnotu majetku v dôchodkovom fonde.
§ 87
Vyvážený dôchodkový fond
(1)
Hodnota akciových investícií môže spolu tvoriť najviac 50 % čistej hodnoty majetku vo vyváženom dôchodkovom fonde.
(2)
Hodnota dlhopisových a peňažných investícií musí spolu tvoriť najmenej 50 % čistej hodnoty majetku vo vyváženom dôchodkovom fonde.
(3)
Majetok vo vyváženom dôchodkovom fonde, ktorý nie je zabezpečený voči devízovému riziku, môže tvoriť najviac 50 % čistej hodnoty majetku vo vyváženom dôchodkovom fonde.
§ 88
Rastový dôchodkový fond
(1)
Hodnota akciových investícií môže spolu tvoriť najviac 80 % čistej hodnoty majetku v rastovom dôchodkovom fonde.
(2)
Majetok v rastovom dôchodkovom fonde, ktorý nie je zabezpečený voči devízovému riziku, môže tvoriť najviac 80 % čistej hodnoty majetku v rastovom dôchodkovom fonde.
§ 89
(1)
Limity a obmedzenia týkajúce sa majetku v dôchodkovom fonde uvedené v § 82 a 86 až 88 sa nepoužijú na obdobie prvých 12 mesiacov od začatia vytvárania dôchodkového fondu podľa § 72 ods. 8.
(2)
Dôchodková správcovská spoločnosť môže po uplynutí lehoty podľa odseku 1 prekročiť limity a obmedzenia podľa § 82 a 86 až 88 len pri uplatnení predkupných práv na upisovanie vyplývajúce z cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu, ktoré sa nachádzajú v majetku v dôchodkovom fonde, a pri zlúčení dôchodkových fondov.
(3)
Ak dôjde k prekročeniu limitov a obmedzení uvedených v § 82 a 86 až 88 z dôvodov, ktoré nemôže dôchodková správcovská spoločnosť ovplyvniť, alebo z dôvodov uplatnenia predkupných práv podľa odseku 2, dôchodková správcovská spoločnosť je povinná túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť Národnej banke Slovenska a bez zbytočného odkladu vykonať opatrenia na zosúladenie s limitmi a obmedzeniami podľa § 82 a 86 až 88 s prihliadnutím na záujmy sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia.
(4)
Národná banka Slovenska môže dôchodkovej správcovskej spoločnosti určiť lehotu na zosúladenie zloženia majetku v dôchodkovom fonde s limitmi a obmedzeniami podľa § 82 a 86 až 88. Tým nie je dotknuté právo Národnej banky Slovenska uložiť dôchodkovej správcovskej spoločnosti sankciu za porušenie ustanovení § 82 a 86 až 88. Lehotu určenú podľa prvej vety môže Národná banka Slovenska predĺžiť na žiadosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti podanú najneskôr v posledný deň lehoty na zosúladenie zloženia majetku a ak je to odôvodnené záujmami ochrany sporiteľov a poberateľov dôchodku starobného dôchodkového sporenia.
(5)
Transakcie uskutočňované na účel zosúladenia zloženia majetku v dôchodkovom fonde s limitmi a obmedzeniami podľa § 82 a 86 až 88 majú prednosť pred ostatnými transakciami.
§ 90
Pravidlá používania ratingu
(1)
Dôchodková správcovská spoločnosť použije na účely tohto zákona okrem pravidiel a postupov súvisiacich s riadením rizík v dôchodkovom fonde aj rating emisie alebo emisného programu na hodnotenie rizika spojeného s investovaním majetku v dôchodkovom fonde do dlhopisov a iných dlhových cenných papierov podľa § 81 ods. 3 písm. c), ktoré sú
a)
vydané subjektom, ktorý podlieha dohľadu podľa právnych predpisov Slovenskej republiky pre subjekty finančného trhu,
b)
vydané subjektom, ktorý podlieha dohľadu podľa právne záväzných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie pre subjekty finančného trhu,
c)
vydané inou právnickou osobou so sídlom v členskom štáte alebo
d)
zaručené členským štátom.
(2)
Ak emisii alebo emisnému programu podľa odseku 1 nebol udelený rating, použije dôchodková správcovská spoločnosť rating emitenta takéhoto dlhopisu a iného dlhového cenného papiera alebo rating subjektu, ktorý na tento dlhopis a iný dlhový cenný papier poskytol záruku.
(3)
Dôchodková správcovská spoločnosť použije na účely tohto zákona okrem pravidiel a postupov súvisiacich s riadením rizík v dôchodkovom fonde aj rating emitenta na hodnotenie rizika spojeného s investovaním majetku v dôchodkovom fonde do
a)
nástrojov peňažného trhu podľa § 81 ods. 1 písm. e) štvrtého bodu, šiesteho bodu a siedmeho bodu,
b)
peňažných prostriedkov podľa § 81 ods. 1 písm. f),
c)
kapitálových cenných papierov podľa § 81 ods. 3 písm. a) a cenných papierov podľa § 81 ods. 3 písm. b),
d)
dlhopisov a iných dlhových cenných papierov podľa § 81 ods. 3 písm. c), vydaných iným subjektom ako podľa odseku 1.
(4)
Národná banka Slovenska zostavuje a vedie zoznam finančných indexov na účely hodnotenia rizika spojeného s investovaním majetku v dôchodkovom fonde, ktorý zverejňuje vo vestníku. Ak dôchodková správcovská spoločnosť nadobúda do majetku v dôchodkovom fonde kapitálový cenný papier podľa § 81 ods. 3 písm. a), ktorý je súčasťou finančného indexu podľa prvej vety, ustanovenie odseku 3 písm. c) sa nepoužije.
(5)
Na hodnotenie rizika spojeného s investovaním majetku v dôchodkovom fonde do podielových listov a cenných papierov zahraničného subjektu kolektívneho investovania, cenných papierov iného zahraničného subjektu kolektívneho investovania a cenných papierov podľa § 81 ods. 3 písm. b), použije dôchodková správcovská spoločnosť na účely tohto zákona okrem pravidiel a postupov súvisiacich s riadením rizík v dôchodkovom fonde aj rating emisie, emisného programu alebo emitenta podkladových aktív tvoriacich majetok v otvorenom podielovom fonde alebo zahraničnom subjekte kolektívneho investovania alebo inom zahraničnom subjekte kolektívneho investovania a rating emisie, emisného programu alebo emitenta podkladových aktív tvoriacich finančný index uvedený v § 81 ods. 3 písm. a).
(6)
Na hodnotenie rizika spojeného s investovaním majetku v dôchodkovom fonde použije dôchodková správcovská spoločnosť rating ratingovej agentúry uvedenej v zozname, ktorý vedie Národná banka Slovenska podľa osobitného predpisu79a) a ktorý zverejní vo vestníku.
(7)
Dôchodková správcovská spoločnosť používa na hodnotenie rizika spojeného s investovaním majetku v dôchodkovom fonde iba vyžiadaný dlhodobý medzinárodný rating. Ak ide o rating štátu a jeho centrálnej banky, môže dôchodková správcovská spoločnosť použiť aj nevyžiadaný rating.
(8)
Vyžiadaný rating na účely tohto zákona je platené ratingové hodnotenie, vykonané a udelené na základe požiadavky hodnoteného subjektu, pri ktorom hodnotený subjekt spolupracoval.
(9)
Rating udelený ratingovou agentúrou sa na účely tohto zákona musí nachádzať v investičnom pásme. Investičným pásmom je investičné pásmo definované ratingovou agentúrou, ktorá príslušný rating udelila.
(10)
Dôchodková správcovská spoločnosť môže do majetku v dôchodkovom fonde nadobúdať majetok podľa § 81 ods. 1 písm. c) a d), ak najmenej 90 % hodnoty podkladových aktív tvoriacich majetok v otvorenom podielovom fonde alebo zahraničnom subjekte kolektívneho investovania alebo inom zahraničnom subjekte kolektívneho investovania má udelený rating v investičnom pásme. Dôchodková správcovská spoločnosť môže do majetku v dôchodkovom fonde nadobúdať majetok podľa § 81 ods. 3 písm. b), ak najmenej 90 % hodnoty podkladových aktív tvoriacich finančný index uvedený v § 81 ods. 3 písm. a) má udelený rating v investičnom pásme.
(11)
Emitent na účely tohto zákona je aj banka alebo pobočka zahraničnej banky so sídlom v Slovenskej republike, v členskom štáte alebo nečlenskom štáte, ak táto banka alebo pobočka zahraničnej banky vedie bežný účet alebo vkladový účet pre dôchodkový fond dôchodkovej správcovskej spoločnosti.
(12)
Ak emitentovi, emisii alebo emisnému programu udelilo rating viacero ratingových agentúr, použije dôchodková správcovská spoločnosť posledný zverejnený rating.
(13)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná vývoj ratingu priebežne sledovať. Ak ratingová agentúra zníži rating finančného nástroja nachádzajúceho sa v majetku v dôchodkovom fonde na úroveň špekulatívneho pásma, alebo ak sa rating z akéhokoľvek dôvodu prestane zverejňovať, je dôchodková správcovská spoločnosť povinná takýto finančný nástroj predať bez zbytočného odkladu, najneskôr do 180 dní od zistenia takejto skutočnosti. Lehotu podľa predchádzajúcej vety môže Národná banka Slovenska predĺžiť, a to aj opakovane, na žiadosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a ak je to odôvodnené záujmami ochrany sporiteľov.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 75 až 79a znejú:
„75)
§ 8 písm. m) zákona č. 566/2001 Z. z.
76)
§ 8 písm. n) zákona č. 566/2001 Z. z.
77)
§ 5 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
77a)
§ 22 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
77b)
§ 1 ods. 2 písm. b) zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
78)
§ 14 zákona č. 530/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
79)
§ 41 a 42 zákona č. 429/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
79a)
§ 6 ods. 16 písm. e) zákona č. 483/2001 Z. z.“.
31.
Poznámka pod čiarou k odkazu 78a sa vypúšťa.
32.
V § 93 ods. 1 sa vypúšťajú slová „podľa § 64 ods. 5“.
33.
V § 94 ods. 3 písm. d) sa na konci pripájajú slová „na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa“.
34.
V § 94 odsek 5 znie:
„(5)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zaslať sporiteľovi výpis z jeho osobného dôchodkového účtu k poslednému dňu kalendárneho roka, a to najneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí kalendárneho roka. Dôchodková správcovská spoločnosť, z ktorej sporiteľ prestupuje do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, je povinná zaslať sporiteľovi výpis z jeho osobného dôchodkového účtu ku dňu, ktorý predchádza dňu prestupu do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, najneskôr do 15 dní odo dňa prestupu. Dôchodková správcovská spoločnosť, do ktorej sporiteľ prestupuje z inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti, je povinná do 15 dní odo dňa prestupu zaslať výpis z jeho osobného dôchodkového účtu v sume zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu zo dňa prestupu. Vyhotovenie a zaslanie týchto výpisov dôchodková správcovská spoločnosť sporiteľovi nespoplatňuje.“.
35.
V § 94 ods. 7 písm. d) sa slová „od posledného výpisu“ nahrádzajú slovami „odo dňa, ku ktorému bol vyhotovený posledný výpis z osobného dôchodkového účtu,“.
36.
V § 94 sa odsek 7 dopĺňa písmenami e) až g), ktoré znejú:
„e)
súčet príspevkov sporiteľa vyjadrený v peniazoch odo dňa účinnosti zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení,
f)
súčet odplát podľa § 63 ods. 1 písm. a) vyjadrený v peniazoch, ktoré boli z osobného dôchodkového účtu uhradené odo dňa účinnosti zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení,
g)
súčet odplát podľa § 63 ods. 1 písm. b) vyjadrený v peniazoch, ktoré boli z osobného dôchodkového účtu uhradené odo dňa účinnosti zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení.“.
37.
V § 94 ods. 8 sa za slovo „ako“ vkladá slovo „údaje“.
38.
V § 94 ods. 10 sa slová „raz ročne hradí“ nahrádzajú slovami „v lehotách uvedených v odseku 5 uhrádza“.
39.
V § 96 ods. 2 sa vypúšťa tretia veta.
40.
V § 97 ods. 2 sa vypúšťa tretia veta.
41.
V § 102 ods. 4 sa slová „§ 88 až 90“ nahrádzajú slovami „§ 86 až 88“.
42.
V § 105 ods. 1 sa v prvej vete slovo „týždeň“ nahrádza slovami „sedem dní“.
43.
V § 105 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 až 8, ktoré znejú:
„(3)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná sprístupniť sporiteľom vo svojom sídle a vo svojich pobočkách k nahliadnutiu
a)
najneskôr do troch mesiacov po uplynutí účtovného obdobia ročnú správu o hospodárení s vlastným majetkom spolu s ročnou účtovnou závierkou za predchádzajúci kalendárny rok overenou audítorom,
b)
najneskôr do troch mesiacov po uplynutí účtovného obdobia ročné správy o hospodárení s majetkom v dôchodkových fondoch za predchádzajúci kalendárny rok spolu s ročnými účtovnými závierkami za predchádzajúci kalendárny rok overenými audítorom,
c)
najneskôr do dvoch mesiacov po skončení polovice účtovného obdobia polročnú správu o hospodárení s vlastným majetkom za prvý polrok kalendárneho roka spolu s polročnou účtovnou závierkou za prvý polrok kalendárneho roka,
d)
najneskôr do dvoch mesiacov po skončení polovice účtovného obdobia polročné správy o hospodárení s majetkom v dôchodkových fondoch za prvý polrok kalendárneho roka spolu s polročnými účtovnými závierkami dôchodkových fondov za prvý polrok kalendárneho roka.
(4)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná v ročných správach podľa odseku 3 písm. a) a b) a v polročných správach podľa odseku 3 písm. c) a d) uviesť skrátený prehľad výsledkov hospodárenia za posledné tri roky.
(5)
Ak nie je v lehote podľa odseku 3 písm. a) a b) účtovná závierka overená audítorom, je dôchodková správcovská spoločnosť povinná správu audítora sprístupniť spôsobom podľa odseku 3 bez zbytočného odkladu od jej doručenia.
(6)
Ročná správa a polročná správa podľa odseku 3 písm. a) a c) obsahujú
a)
informácie o členoch predstavenstva, dozornej rady a o akcionároch dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
b)
informácie o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodárenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti a informácie o jeho očakávanom vývoji v nasledujúcom období,
c)
informácie o cudzích zdrojoch dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
d)
informácie o osobách, ktorým dôchodková správcovská spoločnosť zverila výkon činnosti podľa § 67,
e)
iné informácie, ktorých rozsah ustanoví podľa odseku 11 Národná banka Slovenska.
(7)
Ročná správa a polročná správa podľa odseku 3 písm. b) a d) obsahujú
a)
informácie o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v dôchodkovom fonde a informácie o jeho očakávanom vývoji v nasledujúcom období,
b)
informácie o stave majetku v dôchodkovom fonde v členení podľa trhov, emitentov, sektorového hľadiska a menového hľadiska,
c)
grafické znázornenie vývoja hodnoty dôchodkovej jednotky,
d)
informácie o vývoji počtu sporiteľov,
e)
iné informácie, ktorých rozsah ustanoví podľa odseku 11 Národná banka Slovenska.
(8)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná v lehotách podľa odseku 3 zverejniť v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou skrátenú verziu ročnej správy a polročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkových fondoch a skrátenú verziu ročnej správy a polročnej správy o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti.“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 9 a 10.
44.
V § 105 ods. 10 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 9“.
45.
§ 105 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Národná banka Slovenska ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o informáciách podľa odseku 6 písm. a) až d) a podľa odseku 7 písm. a) až d), ako aj rozsah iných informácií podľa odseku 6 písm. e) a podľa odseku 7 písm. e), ktoré musí obsahovať ročná správa a polročná správa o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde, ročná správa a polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti, skrátená verzia ročnej správy a polročnej správy o hospodárení s majetkom v dôchodkovom fonde, skrátená verzia ročnej správy a polročnej správy o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti, rozsah, obsah, členenie, termíny, formu, spôsob, postup a miesto ich predkladania Národnej banke Slovenska a rozsah ich zverejňovania.“.
46.
§ 107 vrátane nadpisu znie:
㤠107
Internetová stránka
(1)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná vytvoriť internetovú stránku, ktorá musí obsahovať najmä
a)
informácie podľa § 105,
b)
aktuálne znenia informačných prospektov dôchodkových fondov spravovaných dôchodkovou správcovskou spoločnosťou,
c)
aktuálne znenia štatútov dôchodkových fondov spravovaných dôchodkovou správcovskou spoločnosťou,
d)
údaje o výške základného imania dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
e)
aktuálne znenie stanov dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
f)
aktuálne údaje o zakladateľoch a o akcionároch dôchodkovej správcovskej spoločnosti s uvedením
1.
obchodného mena, sídla a percentuálneho podielu na hlasovacích právach a na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ak ide o právnickú osobu,
2.
mena, priezviska, adresy trvalého pobytu a percentuálneho podielu na hlasovacích právach a na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ak ide o fyzickú osobu,
g)
informácie o osobách, ktorým dôchodková správcovská spoločnosť zverila výkon činnosti podľa § 67,
h)
mesačnú správu podľa odseku 3.
(2)
Ročné správy a polročné správy, ročné účtovné závierky a polročné účtovné závierky je dôchodková správcovská spoločnosť povinná na svojej internetovej stránke zverejňovať v lehotách podľa § 105 ods. 3.
(3)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná na svojej internetovej stránke zverejňovať mesačné správy o vývoji investovania majetku v dôchodkových fondoch. Mesačné správy obsahujú najmä
a)
označenie dôchodkového fondu, obchodné meno depozitára dôchodkového fondu, údaje o čistej hodnote majetku v dôchodkovom fonde, dátum vytvorenia dôchodkového fondu, aktuálnu hodnotu dôchodkovej jednotky ku dňu vyhotovenia mesačnej správy,
b)
údaje o trhovom riziku dôchodkového fondu, ktorým sa rozumie
1.
podiel akciových investícií na čistej hodnote majetku,
2.
podiel dlhopisových investícií na čistej hodnote majetku v členení podľa splatnosti,
3.
podiel peňažných investícií na čistej hodnote majetku,
4.
podiel iných aktív, najmä opcií a pohľadávok, na čistej hodnote majetku,
5.
modifikovaná durácia dlhopisových a peňažných investícií v dôchodkovom fonde,
c)
údaje o geografickom riziku vyváženého dôchodkového fondu a rastového dôchodkového fondu, ktorým sa rozumie podiel akciových investícií vydaných emitentom alebo odrážajúcich vývoj cien emitentov spolu s uvedením krajiny sídla emitenta a v prípade konzervatívneho dôchodkového fondu podiel jednotlivých ratingových stupňov dlhopisovej časti portfólia na čistej hodnote majetku v dôchodkovom fonde,
d)
údaje o menovom riziku dôchodkového fondu, ktorým sa rozumie podiel aktív v menách, ktoré nie sú zabezpečené voči menovému riziku, na čistej hodnote majetku spolu s uvedením danej meny,
e)
údaje o najväčších investíciách z hľadiska podielu na čistej hodnote majetku v dôchodkovom fonde, a to najmä názov finančného nástroja, jeho identifikačné údaje a percentuálny podiel na čistej hodnote majetku v dôchodkovom fonde,
f)
údaje podľa písmena e) musia tvoriť v prípade konzervatívneho dôchodkového fondu 15 emisií finančných nástrojov, v prípade vyváženého dôchodkového fondu a rastového dôchodkového fondu 10 emisií finančných nástrojov spĺňajúcich definíciu akciových investícií a 10 emisií finančných nástrojov spĺňajúcich definíciu dlhopisových a peňažných investícií,
g)
vyjadrenie zamestnanca zodpovedného za riadenie investícií dôchodkového fondu k zmenám v portfóliu dôchodkového fondu a k najvýznamnejším skutočnostiam, ktoré ovplyvnili zloženie a zhodnotenie majetku v dôchodkovom fonde v mesiaci, za ktorý sa mesačná správa vyhotovuje.
(4)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná aktualizovať údaje na svojej internetovej stránke najmenej raz za sedem dní. Internetová stránka dôchodkovej správcovskej spoločnosti musí obsahovať dátum poslednej aktualizácie a údaje na tejto stránke nesmú byť nahradené aktuálnymi, ale musí byť zachovaná a verejnosti prístupná ich história. Mesačné správy podľa odseku 3 je dôchodková správcovská spoločnosť povinná vyhotoviť vždy k poslednému dňu kalendárneho mesiaca a uverejniť na internetovej stránke do desiatich dní po skončení kalendárneho mesiaca. Ak posledný deň kalendárneho mesiaca pripadne na sobotu alebo deň pracovného pokoja, dôchodková správcovská spoločnosť použije na vyhotovenie mesačnej správy údaje a hodnoty platné k poslednému pracovnému dňu, ktorý predchádza dňu vyhotovenia mesačnej správy.
(5)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná prostredníctvom svojej internetovej stránky bezplatne umožniť zabezpečený pasívny prístup sporiteľa k pravidelne aktualizovaným údajom týkajúcim sa jeho osobného dôchodkového účtu, obsahujúcim
a)
údaje v štruktúre podľa § 94 ods. 3,
b)
aktuálnu hodnotu dôchodkovej jednotky,
c)
aktuálnu hodnotu osobného dôchodkového účtu vyjadrenú v eurách ako súčin aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky a počtu dôchodkových jednotiek dôchodkového fondu evidovaných na osobnom dôchodkovom účte.“.
47.
V § 109 ods. 5 prvá veta znie: „Dôchodková správcovská spoločnosť a jej depozitár sú povinní oznámiť Národnej banke Slovenska bez zbytočného odkladu prekročenie a zosúladenie limitov uvedených v ustanoveniach o obmedzení a rozložení rizika, a to elektronickým prevodom dát bezpečnou komunikáciou.“.
48.
V § 109 sa vypúšťa odsek 8.
49.
V § 110 ods. 2 sa vypúšťa písmeno e).
50.
V § 113 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná na písomnú žiadosť Národnej banky Slovenska preukázať, že majetok v dôchodkovom fonde je investovaný v súlade s pravidlami podľa § 81 až 90; nesplnenie tejto povinnosti sa považuje za porušenie pravidiel o vynakladaní odbornej starostlivosti podľa § 61.“.
Doterajšie odseky 7 až 9 sa označujú ako odseky 8 až 10.
51.
V § 118 ods. 3 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d)
dôchodková správcovská spoločnosť nedoplní majetok podľa § 91 ods. 9 alebo nesplatí pohľadávku podľa § 91 ods. 11 v ustanovenej lehote,“.
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).
52.
Za § 123m sa vkladajú § 123n a 123o, ktoré vrátane nadpisu znejú:
„Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2009
§ 123n
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zosúladiť zloženie majetku v dôchodkovom fonde s ustanoveniami zákona účinného od 1. januára 2009 najneskôr do 31. decembra 2009. Na žiadosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti môže Národná banka Slovenska lehotu podľa prvej vety predĺžiť najviac o jeden rok.
§ 123o
V období šiestich mesiacov po zavedení meny euro v Slovenskej republike môže depozitár pre každý dôchodkový fond spravovaný dôchodkovou správcovskou spoločnosťou viesť dva bežné účty v eurách.“.
Čl. III
Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z., zákona č. 555/2007 Z. z. a zákona č. 659/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 12 ods. 2 sa za slová „tanečného umelca“ vkladajú slová „alebo hráča na dychový nástroj“.
2.
V § 16 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Dovŕšenie veku potrebného na nárok na starobný dôchodok podľa osobitného predpisu5) preukazuje účastník.“.
3.
V § 16 ods. 5 až 8 sa slová „hodnoty zostatku na osobnom účte“ nahrádzajú slovami „aktuálnej hodnoty osobného účtu“.
4.
V § 17 ods. 1 sa za slovo „umelca“ vkladajú slová „alebo hráča na dychový nástroj“.
5.
V § 17 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Dovŕšenie veku potrebného na nárok na starobný dôchodok podľa osobitného predpisu5) preukazuje účastník.“.
6.
V § 17 ods. 5 a 6 sa slová „hodnoty zostatku na osobnom účte“ nahrádzajú slovami „aktuálnej hodnoty osobného účtu“.
7.
V § 18 ods. 1 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
splnenia podmienok na vyplácanie doplnkového starobného dôchodku alebo doplnkového výsluhového dôchodku, ak o ich vyplácanie požiada a ak suma zodpovedajúca aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka je nižšia ako dvojnásobok priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok,“.
Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená c) a d).
8.
V § 18 ods. 3 až 6 sa slová „hodnoty zostatku na osobnom účte“ nahrádzajú slovami „aktuálnej hodnoty osobného účtu“.
9.
V § 19 ods. 2 sa slová „hodnoty zostatku na osobnom účte“ nahrádzajú slovami „aktuálnej hodnoty osobného účtu“.
10.
V § 21 sa slová „Hodnota zostatku na osobnom účte“ nahrádzajú slovami „Aktuálna hodnota osobného účtu“ a slová „hodnoty zostatku na jeho osobnom účte“ sa nahrádzajú slovami „aktuálnej hodnoty osobného účtu“.
11.
§ 31 vrátane nadpisu znie:
㤠31
Obchodná dokumentácia
(1)
Majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde a obchody s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde sa musia evidovať oddelene od majetku doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a od majetku v iných doplnkových dôchodkových fondoch.
(2)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná viesť evidenciu zmlúv a pokynov, ktoré sa vzťahujú na nakladanie s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde. Táto evidencia musí byť prístupná Národnej banke Slovenska a depozitárovi na vyžiadanie bez zbytočného odkladu. Evidencia podľa prvej vety sa musí viesť v takom rozsahu a takým spôsobom, aby bolo možné dokumentovať spôsob uskutočnenia obchodu a spätne identifikovať každý obchod s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde od jeho vzniku vrátane času, miesta jeho uskutočnenia a identifikácie zmluvných strán, a musí obsahovať najmä
a)
poradové číslo zmluvy alebo pokynu,
b)
údaje o druhej zmluvnej strane, ak je táto zmluvná strana známa,
c)
dátum uzatvorenia zmluvy a dátum nadobudnutia jej účinnosti alebo dátum uskutočnenia obchodu,
d)
údaje o predmete zmluvy alebo obchodu.
(3)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná uchovávať záznamy podľa odsekov 1 a 2 a ďalšiu dokumentáciu týkajúcu sa ňou spravovaných doplnkových dôchodkových fondov a ňou poskytovaných služieb najmenej päť rokov od skončenia spravovania doplnkového dôchodkového fondu, ktorého sa dokumentácia a záznamy týkajú. Túto dokumentáciu je doplnková dôchodková spoločnosť povinná poskytnúť Národnej banke Slovenska na jej žiadosť bez zbytočného odkladu.
(4)
Záznamy podľa odsekov 1 a 2 a ďalšiu dokumentáciu týkajúcu sa ňou spravovaných doplnkových dôchodkových fondov a ňou poskytovaných služieb môže doplnková dôchodková spoločnosť uchovávať v listinnej forme alebo v elektronickej forme na trvanlivých médiách, ak je splnená podmienka spätnej identifikácie údajov a doplnková dôchodková spoločnosť má systém ochrany pred stratou údajov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 26 sa vypúšťa.
12.
V § 32 ods. 2 písm. c) sa na konci pripájajú tieto slová: „s výnimkou podielových listov otvorených podielových fondov a cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania spĺňajúcich požiadavky práva Európskych spoločenstiev v oblasti kolektívneho investovania a podielových listov špeciálnych podielových fondov nehnuteľností“.
13.
V § 32 ods. 4 sa za slová „alebo osoba im blízka“ vkladajú slová „s výnimkou podielových listov otvorených podielových fondov a cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania spĺňajúcich požiadavky práva Európskych spoločenstiev v oblasti kolektívneho investovania a podielových listov špeciálnych podielových fondov nehnuteľností“.
14.
V § 35 ods. 3 a 4 sa slová „hodnoty zostatku na osobnom účte“ nahrádzajú slovami „aktuálnej hodnoty osobného účtu“.
15.
V § 43 ods. 5, 6 a 8 sa slová „hodnote zostatku na osobnom účte“ nahrádzajú slovami „aktuálnej hodnote osobného účtu“.
16.
§ 47 vrátane nadpisu znie:
㤠47
Doplnková dôchodková jednotka a čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde
(1)
Doplnkové dôchodkové jednotky evidované na osobnom účte vyjadrujú podiel účastníka alebo poberateľa dávky na majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde.
(2)
Hodnota doplnkovej dôchodkovej jednotky sa vyjadruje v eurách a určuje sa s presnosťou na šesť desatinných miest.
(3)
Prvý deň, v ktorom doplnková dôchodková spoločnosť začne vytvárať doplnkový dôchodkový fond, je počiatočná hodnota doplnkovej dôchodkovej jednotky 0,033194 eura. Po tomto dni sa určuje aktuálna hodnota doplnkovej dôchodkovej jednotky.
(4)
Čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde je rozdiel medzi hodnotou majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde a jeho záväzkami.
(5)
Minimálna čistá hodnota majetku v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde je 800 000 eur a táto hodnota nesmie počas činnosti doplnkovej dôchodkovej spoločnosti klesnúť pod túto sumu.
(6)
Minimálnu čistú hodnotu majetku podľa odseku 5 je doplnková dôchodková spoločnosť povinná dosiahnuť do 12 mesiacov odo dňa začatia vytvárania príspevkového doplnkového dôchodkového fondu.
(7)
Aktuálna hodnota doplnkovej dôchodkovej jednotky doplnkového dôchodkového fondu v deň výpočtu sa určí ako podiel čistej hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde a počtu všetkých doplnkových dôchodkových jednotiek evidovaných na osobných účtoch všetkých účastníkov alebo poberateľov dávok v doplnkovom dôchodkovom fonde v deň výpočtu.
(8)
Čistú hodnotu majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde a aktuálnu hodnotu doplnkovej dôchodkovej jednotky je doplnková dôchodková spoločnosť povinná vypočítať každý pracovný deň a oznámiť ju Národnej banke Slovenska a depozitárovi. Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná každý pracovný deň poskytovať Národnej banke Slovenska informácie o čistej hodnote majetku v doplnkových dôchodkových fondoch, a to elektronickým prevodom dát bezpečnou komunikáciou. Štruktúru, rozsah, obsah a spôsob poskytovania týchto informácií ustanoví Národná banka Slovenska všeobecne záväzným právnym predpisom.
(9)
Na doplnkové dôchodkové jednotky a na evidenciu doplnkových dôchodkových jednotiek na osobných účtoch sa nevzťahuje osobitný predpis.33b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 33b znie:
„33b)
Zákon č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
17.
V § 50 ods. 4 sa v druhej vete slová „v hodnote zostatku osobného účtu“ nahrádzajú slovami „vo výške zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného účtu“.
18.
§ 53 vrátane nadpisu znie:
㤠53
Majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde
(1)
Majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde možno investovať len do
a)
prevoditeľných cenných papierov36) a nástrojov peňažného trhu37) prijatých na obchodovanie na
1.
regulovanom trhu38) uvedenom v zozname zostavenom štátom, ktorý je členským štátom Európskej únie, štátom, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, alebo štátom, ktorý je členským štátom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (ďalej len „členský štát“), a zverejnenom Európskou komisiou podľa právne záväzných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie,
2.
inom regulovanom trhu ako podľa prvého bodu v členskom štáte, na ktorom sa pravidelne obchoduje, je prístupný verejnosti a ktorého činnosť je povolená Národnou bankou Slovenska alebo príslušným orgánom dohľadu členského štátu,
3.
trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov alebo na inom regulovanom trhu v nečlenskom štáte, ak sa na tejto zahraničnej burze cenných papierov alebo na tomto inom regulovanom trhu pravidelne obchoduje, je prístupný verejnosti a jeho činnosť je povolená príslušným orgánom dohľadu v štáte, v ktorom má sídlo; to platí, len ak je táto možnosť uvedená v štatúte doplnkového dôchodkového fondu schválenom Národnou bankou Slovenska spolu s obchodným menom tejto burzy alebo iného regulovaného trhu,
b)
prevoditeľných cenných papierov z nových emisií cenných papierov, ak
1.
emisné podmienky obsahujú záväzok, že bude podaná žiadosť o prijatie cenných papierov na obchodovanie na regulovanom trhu podľa písmena a) prvého bodu a druhého bodu alebo na trhu kótovaných cenných papierov zahraničnej burzy cenných papierov podľa písmena a) tretieho bodu; to platí, len ak je táto možnosť uvedená v štatúte doplnkového dôchodkového fondu schválenom Národnou bankou Slovenska spolu s obchodným menom tejto burzy alebo iného regulovaného trhu,
2.
zo všetkých okolností je zrejmé, že sa toto prijatie uskutoční do jedného roka od dátumu vydania emisie cenných papierov,
c)
podielových listov otvorených podielových fondov a cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania spĺňajúcich požiadavky právne záväzných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie (ďalej len „európsky fond“),
d)
cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania iných ako uvedených v písmene c), ak
1.
zahraničný subjekt kolektívneho investovania je otvorený, nadobúda majetok uvedený v písmene c) na princípe obmedzenia a rozloženia rizika, má udelené povolenie podľa právnych predpisov štátu, v ktorom má sídlo, a podlieha dohľadu, ktorý je rovnocenný s dohľadom vykonávaným Národnou bankou Slovenska alebo orgánom dohľadu členského štátu, a je zabezpečená spolupráca Národnej banky Slovenska s príslušnými orgánmi dohľadu členského štátu,
2.
úroveň ochrany majiteľov cenných papierov je rovnocenná s úrovňou ochrany podielnikov v otvorenom podielovom fonde, a v prípade zahraničného podielového fondu sa o jeho majetku účtuje oddelene,
3.
zahraničný subjekt kolektívneho investovania zverejňuje ročné správy a polročné správy o hospodárení umožňujúce hodnotenie jeho aktív a pasív, výnosov a jeho činnosti za obdobie, na ktoré sa vzťahuje príslušná správa,
e)
vkladov na bežných účtoch a na vkladových účtoch so splatnosťou na požiadanie alebo s lehotou splatnosti do 12 mesiacov v bankách alebo v zahraničných bankách so sídlom v členskom štáte alebo v nečlenskom štáte, ak nečlenský štát vyžaduje dodržiavanie pravidiel obozretného podnikania bánk, ktoré Národná banka Slovenska považuje za rovnocenné s pravidlami podľa osobitného predpisu39) alebo s pravidlami obozretnosti podnikania bánk členského štátu,
f)
finančných derivátov vrátane rovnocenných nástrojov, s ktorými je spojené právo na vyrovnanie v hotovosti, prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu podľa písmena a), ak podkladovým nástrojom týchto derivátov sú nástroje uvedené v tomto odseku, finančné indexy, úrokové miery, výmenné kurzy mien a meny, v ktorých môže byť investovaný majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde v súlade s investičnou stratégiou uvedenou v štatúte doplnkového dôchodkového fondu,
g)
finančných derivátov vrátane rovnocenných nástrojov, s ktorými je spojené právo na vyrovnanie v hotovosti, neprijatých na obchodovanie na regulovanom trhu, ak
1.
podkladovým nástrojom týchto derivátov sú nástroje uvedené v tomto odseku, finančné indexy, úrokové miery, výmenné kurzy mien a meny, v ktorých môže byť investovaný majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde v súlade s investičnou stratégiou uvedenou v štatúte doplnkového dôchodkového fondu,
2.
druhá zmluvná strana (ďalej len „protistrana“) je finančná inštitúcia, ktorá podlieha dohľadu; v štatúte doplnkového dôchodkového fondu musia byť uvedené kategórie finančných inštitúcií, ktoré môžu byť protistranou pri obchodoch s derivátmi neprijatými na obchodovanie na regulovanom trhu,
3.
tieto deriváty sú denne oceňované s odbornou starostlivosťou spoľahlivým a preukázateľným spôsobom a možno ich kedykoľvek predať, speňažiť alebo uzavrieť za ich trhovú cenu z podnetu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
h)
nástrojov peňažného trhu neprijatých na obchodovanie na regulovanom trhu podľa písmena a), ak ich vydanie alebo ich emitent podlieha právnym predpisom na účel ochrany investorov a úspor a ak boli
1.
vydané alebo zabezpečené Slovenskou republikou, orgánmi územnej samosprávy, Národnou bankou Slovenska, členským štátom a jeho centrálnymi orgánmi, regionálnymi orgánmi alebo orgánmi miestnej správy členského štátu, centrálnou bankou členského štátu, Európskou centrálnou bankou, Európskou úniou, Európskou investičnou bankou, nečlenským štátom; ak ide o štát, ktorý je federáciou, aj subjektmi tvoriacimi túto federáciu, verejnoprávnou medzinárodnou organizáciou, ktorej členom je aspoň jeden členský štát (ďalej len „medzinárodná organizácia“), alebo osobou, ktorá podlieha dohľadu nad obozretnosťou jej podnikania vykonávaného Národnou bankou Slovenska alebo príslušným orgánom dohľadu členského štátu,
2.
vydané emitentom, ktorého cenné papiere sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu podľa písmena a),
i)
podielových listov špeciálnych podielových fondov nehnuteľností.40)
(2)
V majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde sa môže nachádzať aj doplnkový likvidný majetok, ktorým sú peňažné prostriedky v hotovosti a na bežných účtoch a krátkodobé termínované vklady spĺňajúce podmienky podľa odseku 1, ktorých celková hodnota významne prekračuje hodnotu vkladov určenú investičnou stratégiou doplnkového dôchodkového fondu. Doplnkovým likvidným majetkom nie sú peňažné prostriedky určené na vyrovnanie už uzavretých obchodov s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde. Hodnota doplnkového likvidného majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde môže prekročiť 50 % hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, len ak je to odôvodnené situáciou na finančnom trhu alebo v dôsledku významne zvýšeného počtu žiadostí o vyplácanie dávok podľa § 15. Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná takéto prekročenie spolu s uvedením dôvodov písomne oznámiť Národnej banke Slovenska bez zbytočného odkladu po tom, ako toto prekročenie nastalo.
(3)
Majetok vo výplatnom doplnkovom dôchodkovom fonde sa môže použiť len na investície do
a)
dlhopisov, dlhových cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu podľa odseku 1 písm. a) a h),
b)
vkladov na bežných účtoch a na vkladových účtoch podľa odseku 1 písm. e),
c)
podielových listov otvorených podielových fondov, cenných papierov európskych fondov alebo cenných papierov iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania investujúcich prevažne do dlhopisov a dlhových cenných papierov,
d)
podielových listov otvorených podielových fondov, cenných papierov európskych fondov alebo cenných papierov iných zahraničných subjektov kolektívneho investovania investujúcich prevažne do nástrojov peňažného trhu,
e)
finančných derivátov podľa odseku 1 písm. f) a g) určených na obmedzenie devízového rizika, ak tieto obchody slúžia na zmierňovanie rizika zo zmeny kurzov cudzích mien a na udržanie hodnoty podkladového aktíva v majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde.
(4)
Majetok vo výplatnom doplnkovom dôchodkovom fonde musí byť v plnej výške zabezpečený voči devízovému riziku.
(5)
V majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde sa nesmú nachádzať akcie depozitára.
(6)
S majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde možno nakladať len spôsobom ustanoveným týmto zákonom.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 36 až 40 znejú:
„36)
§ 8 písm. m) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
37)
§ 8 písm. k) zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
38)
§ 5 písm. j) zákona č. 594/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
39)
Zákon č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
40)
§ 73a zákona č. 594/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
19.
Poznámky pod čiarou k odkazom 36a až 36f a 39a sa vypúšťajú.
20.
Za § 53 sa vkladajú § 53a až 53e, ktoré vrátane nadpisu znejú:
„Pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika pre doplnkový dôchodkový fond
§ 53a
(1)
Hodnota prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných rovnakým emitentom nesmie tvoriť viac ako 5 % hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, ak tento zákon neustanovuje inak. Hodnota prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných zamestnávateľom, ktorý s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou uzatvoril zamestnávateľskú zmluvu, alebo zamestnávateľom hostiteľského členského štátu, spolu s emitentmi, ktorí patria do skupiny s úzkymi väzbami so zamestnávateľom, ktorý s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou uzatvoril zamestnávateľskú zmluvu, alebo zamestnávateľom hostiteľského členského štátu, nesmie tvoriť viac ako 10 % hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde.
(2)
Hodnota prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených jedným členským štátom, jedným orgánom územnej samosprávy členského štátu, jedným nečlenským štátom alebo jednou medzinárodnou organizáciou nesmie tvoriť viac ako 35 % hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde.
(3)
Hodnota hypotekárnych záložných listov vydaných jednou bankou a dlhových cenných papierov vydaných jednou zahraničnou bankou so sídlom v členskom štáte alebo v nečlenskom štáte, ktorých menovitá hodnota vrátane výnosov je krytá pohľadávkami tejto banky z hypotekárnych úverov, nesmie tvoriť viac ako 15 % hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde. Hodnota hypotekárnych záložných listov a dlhových cenných papierov nadobudnutých do majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde podľa prvej vety nesmie tvoriť viac ako 50 % hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde.
(4)
Národná banka Slovenska môže schválením štatútu doplnkového dôchodkového fondu zvýšiť limit podľa odseku 1 až na 10 %, pričom celková hodnota cenných papierov emitentov, ktorých prevoditeľné cenné papiere a nástroje peňažného trhu tvoria viac ako 5 % hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, nesmie tvoriť viac ako 40 % hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde.
(5)
Hodnota prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu uvedených v odsekoch 2 a 3 sa nezahŕňa do limitu 40 % ustanoveného v odseku 4.
(6)
Vklady na bežných účtoch alebo na vkladových účtoch v jednej banke alebo pobočke zahraničnej banky podľa § 53 ods. 1 písm. e) nesmú tvoriť viac ako 20 % hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, ak tento zákon neustanovuje inak.
(7)
Majetková angažovanosť voči protistrane pri obchodoch s finančnými derivátmi neprijatými na obchodovanie na regulovanom trhu nesmie prekročiť
a)
10 % hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, ak je protistranou banka spĺňajúca podmienky podľa § 53 ods. 1 písm. e),
b)
5 % hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, ak je protistranou iná osoba ako banka podľa písmena a).
(8)
Súčet investícií do prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných jednou osobou, vkladov u tej istej osoby a majetkovej angažovanosti voči tej istej osobe pri obchodoch s finančnými derivátmi nesmie prekročiť 35 % hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, ak tento zákon neustanovuje inak.
(9)
Na účely výpočtu limitov podľa odsekov 1 až 8 sa právnické osoby patriace do skupiny, za ktorú sa zostavuje konsolidovaná účtovná závierka podľa osobitného predpisu,40a) považujú za jednu osobu. Národná banka Slovenska môže schválením štatútu doplnkového dôchodkového fondu zvýšiť limit 10 % podľa odseku 4 až na 20 %, ak ide o skupinu podľa prvej vety kontrolovanú finančnou inštitúciou.
§ 53b
(1)
Doplnková dôchodková spoločnosť nesmie do majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde nadobúdať podielové listy otvorených podielových fondov, cenné papiere európskych fondov, cenné papiere zahraničných subjektov kolektívneho investovania alebo podielové listy špeciálnych podielových fondov nehnuteľností, ktorých štatút alebo obdobný dokument umožňuje investovať viac ako 10 % hodnoty majetku v tomto otvorenom podielovom fonde, európskom fonde, zahraničnom subjekte kolektívneho investovania alebo špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností do iných podielových listov otvorených podielových fondov alebo iných cenných papierov európskych fondov, zahraničných subjektov kolektívneho investovania a podielových listov špeciálnych podielových fondov nehnuteľností.
(2)
Hodnota podielových listov otvoreného podielového fondu alebo cenných papierov európskeho fondu a iného zahraničného subjektu kolektívneho investovania podľa § 53 ods. 1 písm. c) a d) alebo podielových listov špeciálneho podielového fondu nehnuteľností nesmie tvoriť viac ako 20 % hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde.
(3)
Celková hodnota cenných papierov uvedených v § 53 ods. 1 písm. d) a i) nesmie tvoriť viac ako 30 % hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde.
(4)
Doplnková dôchodková spoločnosť pri investovaní majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde do podielových listov a cenných papierov podľa § 53 ods. 1 písm. c) a d) nesmie platiť z majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, ktorý spravuje, žiadne poplatky ani náklady spojené s vydaním alebo vyplatením podielových listov otvorených podielových fondov alebo cenných papierov zahraničných subjektov kolektívneho investovania, ktoré spravuje správcovská spoločnosť alebo zahraničný subjekt kolektívneho investovania, s ktorým doplnková dôchodková spoločnosť tvorí skupinu s úzkymi väzbami.
(5)
Ak doplnkový dôchodkový fond nadobúda podielové listy alebo cenné papiere podľa § 53 ods. 1 písm. c), d) a i), štatút a informačný prospekt doplnkového dôchodkového fondu musí obsahovať informáciu o maximálnej výške poplatkov za správu, ktoré môžu byť účtované tomuto doplnkovému dôchodkovému fondu. Výšku poplatkov podľa prvej vety za príslušný kalendárny rok uvedie doplnková dôchodková spoločnosť v ročnej správe o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde.
§ 53c
(1)
Hodnota akcií a dlhových cenných papierov vydaných jedným emitentom môže tvoriť až 20 % hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, ak podľa štatútu doplnkového dôchodkového fondu je investičnou stratégiou doplnkového dôchodkového fondu kopírovať zloženie uznaného indexu akcií alebo dlhových cenných papierov.
(2)
Index akcií alebo dlhových cenných papierov je uznaný, ak
a)
je zložený z dostatočného počtu akcií alebo dlhových cenných papierov a ich emitentov,
b)
s dostatočnou presnosťou vyjadruje celkové cenové pohyby na trhu, na ktorý sa vzťahuje,
c)
je zverejňovaný spôsobom, akým sú uverejňované kurzy akcií alebo dlhových cenných papierov, ktoré tvoria index.
(3)
Národná banka Slovenska môže schválením štatútu doplnkového dôchodkového fondu zvýšiť limit podľa odseku 1 až na 35 %, ak je to odôvodnené mimoriadnymi podmienkami regulovaného trhu, na ktorom prevažuje obchodovanie s akciami alebo dlhovými cennými papiermi podľa odseku 1. Takéto zvýšenie limitu je možné len pre prevoditeľné cenné papiere vydané jedným emitentom.
(4)
Národná banka Slovenska môže schválením štatútu doplnkového dôchodkového fondu určiť, že až 50 % hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde možno investovať do prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu vydaných alebo zaručených členským štátom, orgánom územnej samosprávy členského štátu, nečlenským štátom alebo medzinárodnou organizáciou. Národná banka Slovenska schváli štatút doplnkového dôchodkového fondu len vtedy, ak je zaručená rovnaká úroveň ochrany investorov ako pri doplnkových dôchodkových fondoch, ktoré dodržiavajú pravidlá obmedzenia a rozloženia rizika podľa § 53a. Majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde podľa prvej vety musí tvoriť najmenej šesť emisií prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu a hodnota jednej emisie podľa prvej vety nesmie tvoriť viac ako 30 % hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde.
(5)
Štatút doplnkového dôchodkového fondu podľa odseku 4 musí obsahovať aj označenie členských štátov, orgánov územnej samosprávy členských štátov, nečlenských štátov alebo medzinárodných organizácií, do ktorých prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu alebo nimi zaručených prevoditeľných cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu sa plánuje investovať viac ako 35 % hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde.
(6)
Štatút doplnkového dôchodkového fondu, informačné a propagačné materiály doplnkového dôchodkového fondu a ďalšie dokumenty obsahujúce údaje o doplnkovom dôchodkovom fonde podľa odseku 1 alebo 4 musia obsahovať zrozumiteľnú informáciu o takto povolenom spôsobe investovania a v prípade doplnkového dôchodkového fondu podľa odseku 4 aj údaje podľa odseku 5.
§ 53d
(1)
Investície do finančných derivátov môžu tvoriť časť investičnej stratégie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde. Pri investovaní do finančných derivátov sa na účely výpočtu limitov podľa § 53a zarátavajú aj hodnoty podkladových nástrojov týchto finančných derivátov; to neplatí pre finančné deriváty, ktorých podkladovým nástrojom sú finančné indexy spĺňajúce podmienky podľa § 53c ods. 2.
(2)
Celková majetková angažovanosť týkajúca sa finančných derivátov nesmie prekročiť čistú hodnotu majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde. Pri výpočte majetkovej angažovanosti sa zohľadňuje súčasná hodnota podkladových nástrojov, riziko obchodného partnera, predpokladané budúce pohyby finančného trhu a zostávajúca doba do uzavretia pozícií vo finančných derivátoch.
(3)
Ak prevoditeľný cenný papier alebo nástroj peňažného trhu obsahuje derivát, tento derivát sa musí zohľadniť pri dodržiavaní limitov a obmedzení podľa tohto zákona.
(4)
Ak v majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde je finančný derivát, ktorý vyžaduje dodanie podkladového finančného nástroja tohto derivátu alebo ak protistrana má právo žiadať dodanie tohto podkladového nástroja, doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zabezpečiť v majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde krytie, ktorým je dostatočný počet podkladových finančných nástrojov príslušného derivátu alebo dostatok peňažných prostriedkov alebo iných likvidných aktív, ktoré je možné použiť na kúpu dodávaného podkladového finančného nástroja, a je zabezpečené, že takúto kúpu bude možné vykonať k požadovanému dátumu dodania podkladového nástroja.
(5)
Doplnková dôchodková spoločnosť pri správe majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde nesmie uzatvárať obchody s finančnými derivátmi, pri ktorých by sa podľa odseku 4 vyžadovalo krytie vo forme aktív, ktoré nie je možné nadobúdať do majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde v súlade s investičnou stratégiou príslušného doplnkového dôchodkového fondu.
§ 53e
(1)
Doplnková dôchodková spoločnosť nesmie do svojho majetku a do majetku doplnkových dôchodkových fondov, ktoré spravuje, nadobudnúť
a)
viac ako 10 % súčtu menovitých hodnôt akcií vydaných jedným emitentom a
b)
akcie s hlasovacím právom, ktoré by doplnkovej dôchodkovej spoločnosti umožnili vykonávať významný vplyv nad riadením emitenta; na výpočet podielu na hlasovacích právach sa použije postup podľa osobitného predpisu.40b)
(2)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zabezpečiť, aby v jej majetku a v majetku v doplnkových dôchodkových fondoch, ktoré spravuje, nebolo viac ako 15 % súčtu menovitých hodnôt prevoditeľných cenných papierov a nástrojov peňažného trhu vydaných jedným emitentom.
(3)
V majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde nesmie byť viac ako
a)
10 % súčtu menovitých hodnôt dlhových cenných papierov vydaných jedným emitentom,
b)
25 % súčtu podielov podielových listov jedného otvoreného podielového fondu, 25 % súčtu menovitých hodnôt cenných papierov zahraničného subjektu kolektívneho investovania alebo 25 % počtu cenných papierov zahraničného subjektu kolektívneho investovania, ak nie je možné určiť podiel na menovitej hodnote,
c)
10 % súčtu menovitých hodnôt nástrojov peňažného trhu vydaných jedným emitentom alebo 10 % celkového počtu nástrojov peňažného trhu vydaných jedným emitentom, ak nie je možné určiť podiel na menovitej hodnote.
(4)
Limity podľa odseku 3 sa nemusia zohľadniť, ak pri nadobudnutí týchto cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu nie je možné určiť celkovú menovitú hodnotu alebo celkový počet cenných papierov potrebných na výpočet príslušných limitov podľa odseku 3. Doplnková dôchodková spoločnosť je v takom prípade povinná dodržať limity podľa odseku 3 na základe odhadu chýbajúcich údajov vykonaného s odbornou starostlivosťou a bez zbytočného odkladu informovať o prekročení príslušných limitov Národnú banku Slovenska.
(5)
Obmedzenia podľa odsekov 1 až 3 sa nevzťahujú na
a)
prevoditeľné cenné papiere alebo nástroje peňažného trhu vydané alebo zaručené Slovenskou republikou, členským štátom, orgánom územnej samosprávy Slovenskej republiky alebo členského štátu,
b)
prevoditeľné cenné papiere alebo nástroje peňažného trhu vydané alebo zaručené nečlenským štátom,
c)
prevoditeľné cenné papiere alebo nástroje peňažného trhu vydané medzinárodnou organizáciou.
(6)
Spôsob určenia hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde nadobúdaného podľa tohto zákona ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Národná banka Slovenska.
(7)
Pohľadávky a záväzky doplnkových dôchodkových fondov sa musia oceňovať každý pracovný deň.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 40a a 40b znejú:
„40a)
Zákon č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
40b)
§ 66a Obchodného zákonníka.“.
21.
§ 54 a 55 znejú:
㤠54
(1)
Pri predaji alebo kúpe cenných papierov uvedených v § 53 ods. 1 písm. a) až d) a h) z majetku alebo do majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde je doplnková dôchodková spoločnosť povinná predať alebo kúpiť tieto cenné papiere za najvýhodnejšiu cenu, ktorú bolo možné dosiahnuť v prospech majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde.
(2)
Ak tento zákon neustanovuje inak, doplnková dôchodková spoločnosť nesmie predávať cenné papiere uvedené v § 53 ods. 1 písm. a) až d) a h) a ani inak poskytovať tieto cenné papiere z majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde na základe zmluvy s odkladacou podmienkou splatnosti kúpnej ceny po dodaní týchto cenných papierov.
(3)
Ak tento zákon neustanovuje inak, doplnková dôchodková spoločnosť nesmie kupovať cenné papiere uvedené v § 53 ods. 1 písm. a) až d) a h) a ani inak nadobúdať tieto cenné papiere do majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde na základe zmluvy s odkladacou podmienkou dodania týchto cenných papierov po ich zaplatení a nesmie poskytovať preddavok na ich nadobudnutie.
(4)
Ak prevoditeľné cenné papiere podľa § 53 ods. 1 písm. a) prestali byť obchodované na regulovanom trhu, je doplnková dôchodková spoločnosť povinná ich predať do šiestich mesiacov od skončenia obchodovania s týmito cennými papiermi.
(5)
Majetok v doplnkovom dôchodkovom fonde nesmie byť použitý na poskytnutie pôžičiek, darov, úverov a na zabezpečenie záväzkov iných fyzických osôb alebo právnických osôb. Tým nie sú dotknuté ustanovenia § 53 a 53d.
(6)
Peňažné pôžičky alebo úvery v prospech majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde možno prijať, len ak je to nevyhnutné na dočasné preklenutie nedostatku likvidity majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, ak to umožňuje štatút doplnkového dôchodkového fondu a len so splatnosťou do jedného roka od čerpania úveru alebo pôžičky.
(7)
Súhrn peňažných prostriedkov podľa odseku 6 nesmie presiahnuť 10 % hodnoty majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde ku dňu uzatvorenia zmlúv o pôžičkách a úveroch.
(8)
Doplnková dôchodková spoločnosť nesmie pri investovaní majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde uskutočňovať nekrytý predaj, ktorým je predaj prevoditeľných cenných papierov, podielových listov, finančných derivátov a nástrojov peňažného trhu, ktoré nie sú v majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde.
(9)
Práva k cenným papierom v majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde vykonáva doplnková dôchodková spoločnosť v súlade so štatútom doplnkového dôchodkového fondu a len v záujme účastníkov a poberateľov dávok.
§ 55
(1)
Limity a obmedzenia týkajúce sa majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde uvedené v § 53a až 53e sa nepoužijú na obdobie prvých 12 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Národnej banky Slovenska o udelení povolenia alebo jeho zmeny týkajúcej sa správy doplnkového dôchodkového fondu.
(2)
Doplnková dôchodková spoločnosť môže po uplynutí lehoty podľa odseku 1 prekročiť limity a obmedzenia podľa § 53a až 53e len pri uplatnení predkupných práv na upisovanie vyplývajúce z cenných papierov alebo nástrojov peňažného trhu, ktoré sa nachádzajú v majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde.
(3)
Ak dôjde k prekročeniu limitov a obmedzení uvedených v § 53a až 53e z dôvodov, ktoré doplnková dôchodková spoločnosť nemôže ovplyvniť, alebo v dôsledku uplatnenia predkupných práv podľa odseku 2, je doplnková dôchodková spoločnosť povinná oznámiť túto skutočnosť bez zbytočného odkladu Národnej banke Slovenska a vykonať opatrenia na zosúladenie s limitmi a obmedzeniami podľa tohto zákona. Tým nie je dotknutá povinnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti postupovať podľa prvej vety aj pri vedomom porušení limitov a obmedzení podľa tohto zákona v dôsledku zanedbania odbornej starostlivosti. Transakcie uskutočňované na účel zosúladenia zloženia majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde s limitmi a obmedzeniami podľa tohto zákona majú prednosť pred ostatnými transakciami. Povinnosť vykonať opatrenia podľa prvej a druhej vety nezaniká uložením sankcie.
(4)
Národná banka Slovenska môže doplnkovej dôchodkovej spoločnosti určiť lehotu na zosúladenie zloženia majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde s limitmi a obmedzeniami podľa tohto zákona. Tým nie je dotknuté právo Národnej banky Slovenska uložiť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti sankciu za porušenie limitov a obmedzení ustanovených v § 53a až 53e. Lehotu určenú podľa prvej vety môže Národná banka Slovenska opakovane predĺžiť na žiadosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti podanú najneskôr v posledný deň lehoty na zosúladenie zloženia majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, ak je to v záujme ochrany účastníkov a poberateľov dávok.
(5)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu informovať Národnú banku Slovenska, ak čistá hodnota majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde klesla o jednu tretinu oproti priemernej čistej hodnote majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde za posledných šesť po sebe nasledujúcich mesiacov.“.
22.
V § 57 ods. 2 sa slová „zostatok na osobnom účte“ nahrádzajú slovami „majetok zodpovedajúci aktuálnej hodnote osobného účtu“.
23.
V § 57 sa odsek 5 dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:
„e)
vyplatením poslednej splátky doplnkového starobného dôchodku, doplnkového výsluhového dôchodku alebo vyplatením jednorazového vyrovnania podľa § 18 ods. 1,
f)
prevodom sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka do poisťovne, ak účastník požiada o vyplácanie doživotného doplnkového starobného dôchodku alebo doživotného doplnkového výsluhového dôchodku.“.
24.
§ 61 znie:
㤠61
(1)
Doplnková dôchodková spoločnosť zriadi a vedie každému účastníkovi a každému poberateľovi dávky jeden osobný účet pre každú uzatvorenú účastnícku zmluvu na účely evidencie počtu doplnkových dôchodkových jednotiek. Evidenciu počtu doplnkových dôchodkových jednotiek na ňom vedie oddelene od osobných účtov ostatných účastníkov a poberateľov dávok.
(2)
Osobný účet účastníka obsahuje najmä
a)
číselné označenie osobného účtu účastníka a dátum jeho zriadenia,
b)
meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt účastníka,
c)
názov príspevkového doplnkového dôchodkového fondu, do ktorého platia príspevky účastník a zamestnávateľ,
d)
počet doplnkových dôchodkových jednotiek, ktoré vznikli podľa § 62 ods. 1 pripísaním príspevkov účastníka na bežný účet doplnkového dôchodkového fondu vedený u depozitára,
e)
počet doplnkových dôchodkových jednotiek, ktoré vznikli podľa § 62 ods. 1 pripísaním príspevkov zamestnávateľa na bežný účet doplnkového dôchodkového fondu vedený u depozitára,
f)
počet doplnkových dôchodkových jednotiek, ktoré vznikli podľa § 35 ods. 1 písm. b) a c), a informáciu o aktuálnej percentuálnej výške odplaty podľa § 35 ods. 1 písm. a),
g)
celkový počet doplnkových dôchodkových jednotiek,
h)
údaje o všetkých zápisoch na osobnom účte.
(3)
Zápisy na osobnom účte podľa odseku 2 písm. h) týkajúce sa pripísania doplnkových dôchodkových jednotiek obsahujú
a)
dátum pripísania doplnkových dôchodkových jednotiek,
b)
súčet aktuálnych hodnôt všetkých pripísaných doplnkových dôchodkových jednotiek ku dňu ich pripísania,
c)
výšku aktuálnej hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky ku dňu pripísania príspevku na bežný účet doplnkového dôchodkového fondu vedený u depozitára, ktorý bol podkladom na pripísanie doplnkových dôchodkových jednotiek,
d)
výšku príspevku účastníka pripísaného na bežný účet doplnkového dôchodkového fondu vedený u depozitára,
e)
výšku príspevku zamestnávateľa pripísaného na bežný účet doplnkového dôchodkového fondu vedený u depozitára,
f)
dátum pripísania príspevku podľa písmena c).
(4)
Osobný účet poberateľa dávky obsahuje najmä
a)
číselné označenie osobného účtu poberateľa dávky a dátum jeho zriadenia,
b)
meno, priezvisko, dátum narodenia a trvalý pobyt poberateľa dávky,
c)
názov výplatného doplnkového dôchodkového fondu,
d)
počet doplnkových dôchodkových jednotiek, ktoré vznikli prevodom majetku poberateľa dávky do výplatného doplnkového dôchodkového fondu podľa § 43 ods. 5, a dátum ich pripísania na osobný účet poberateľa dávky,
e)
výšku aktuálnej hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky v deň prevodu majetku poberateľa dávky do výplatného doplnkového dôchodkového fondu podľa písmena d),
f)
počet doplnkových dôchodkových jednotiek, ktoré boli použité na vyplatenie každej splátky dávky, a dátum ich odpísania z osobného účtu poberateľa dávky,
g)
výšku aktuálnej hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky v deň vyplatenia každej splátky dávky,
h)
počet doplnkových dôchodkových jednotiek, ktoré vznikli podľa § 35 ods. 1 písm. b) a c), a informáciu o aktuálnej percentuálnej výške odplaty podľa § 35 ods. 1 písm. a),
i)
celkový počet doplnkových dôchodkových jednotiek na osobnom účte poberateľa dávky.
(5)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zaslať účastníkovi alebo poberateľovi dávky výpis z jeho osobného účtu k poslednému dňu kalendárneho roka, a to najneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí kalendárneho roka. Doplnková dôchodková spoločnosť, z ktorej účastník prestupuje do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, je povinná zaslať účastníkovi výpis z jeho osobného účtu ku dňu, ktorý predchádza dňu prestupu do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, najneskôr do 15 dní odo dňa prestupu. Doplnková dôchodková spoločnosť, do ktorej účastník prestupuje z inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, je povinná do 15 dní odo dňa prestupu zaslať výpis z jeho osobného účtu v sume zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného účtu zo dňa, v ktorom bola účastníkovi pripísaná táto suma na bežný účet doplnkového dôchodkového fondu vedený u depozitára. Vyhotovenie a zaslanie týchto výpisov doplnková dôchodková spoločnosť účastníkovi nespoplatňuje.
(6)
Výpis z osobného účtu účastníka alebo poberateľa dávky zasiela doplnková dôchodková spoločnosť účastníkovi alebo poberateľovi dávky na poslednú známu adresu trvalého pobytu, ak sa s účastníkom alebo poberateľom dávky nedohodne inak.
(7)
Výpis z osobného účtu účastníka obsahuje najmä
a)
údaje podľa odseku 2,
b)
aktuálnu hodnotu doplnkovej dôchodkovej jednotky ku dňu vyhotovenia výpisu,
c)
aktuálnu hodnotu osobného účtu ku dňu vyhotovenia výpisu vyjadrenú v peniazoch ako súčin aktuálnej hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky ku dňu vyhotovenia výpisu a počtu doplnkových dôchodkových jednotiek doplnkového dôchodkového fondu evidovaných na osobnom účte,
d)
priebeh zápisov podľa odseku 3 vykonaných odo dňa, ku ktorému bol vyhotovený posledný výpis z osobného účtu,
e)
výšku odplát podľa § 35 ods. 1, ktoré boli z osobného účtu účastníka uhradené, vyjadrenú v peniazoch,
f)
súčet príspevkov účastníka a zamestnávateľa ku dňu vyhotovenia výpisu z osobného účtu, ktoré boli pripísané na osobný účet odo dňa, ku ktorému bol vyhotovený posledný výpis z osobného účtu,
g)
celkový počet doplnkových dôchodkových jednotiek na osobnom účte, ktoré boli pripísané na osobný účet odo dňa jeho zriadenia.
(8)
Výpis z osobného účtu poberateľa dávky obsahuje najmä
a)
údaje podľa odseku 4 za obdobie odo dňa, ku ktorému bol vyhotovený posledný výpis z osobného účtu poberateľa dávky,
b)
aktuálnu hodnotu doplnkovej dôchodkovej jednotky ku dňu vyhotovenia výpisu,
c)
aktuálnu hodnotu osobného účtu poberateľa dávky ku dňu vyhotovenia výpisu vyjadrenú v peniazoch ako súčin aktuálnej hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky ku dňu vyhotovenia výpisu a počtu doplnkových dôchodkových jednotiek doplnkového dôchodkového fondu evidovaných na osobnom účte poberateľa dávky,
d)
aktuálnu hodnotu všetkých pripísaných doplnkových dôchodkových jednotiek,
e)
výšku odplát podľa § 35 ods. 1, ktoré boli z osobného účtu poberateľa dávky uhradené, vyjadrenú v peniazoch,
f)
celkový počet doplnkových dôchodkových jednotiek na osobnom účte poberateľa dávky.
(9)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zaslať účastníkovi a poberateľovi dávky súčasne s výpisom z osobného účtu podľa odsekov 7 a 8 informáciu o výške nákladov a poplatkov podľa § 35 ods. 5.
(10)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zaslať účastníkovi alebo poberateľovi dávky aktuálny výpis z osobného účtu na požiadanie do 15 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej žiadosti účastníka alebo poberateľa dávky.
(11)
Náklady na zaslanie výpisu z osobného účtu účastníka alebo poberateľa dávky častejšie ako v lehotách uvedených v odseku 5 uhrádza účastník alebo poberateľ dávky.“.
25.
V § 62 odsek 1 znie:
„(1)
Ku dňu, kedy bol na bežný účet doplnkového dôchodkového fondu vedený u depozitára pripísaný príspevok a majetok prevedený podľa § 63 a 64, pripíše príslušná doplnková dôchodková spoločnosť účastníkovi na jeho osobný účet taký počet doplnkových dôchodkových jednotiek doplnkového dôchodkového fondu, ktorý zodpovedá podielu hodnoty príspevku a majetku prevedeného podľa § 63 a 64 a aktuálnej hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky doplnkového dôchodkového fondu.“.
26.
V § 63 odsek 2 znie:
„(2)
V deň prestupu účastníka z príspevkového doplnkového dôchodkového fondu do iného príspevkového doplnkového dôchodkového fondu spravovaného tou istou doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou uzavrie doplnková dôchodková spoločnosť evidenciu zápisov na osobnom účte účastníka, ktoré súvisia s príspevkovým doplnkovým dôchodkovým fondom, z ktorého účastník prestupuje (ďalej len „výstupný doplnkový dôchodkový fond“), a v lehote piatich pracovných dní otvorí evidenciu zápisov na osobnom účte, ktoré súvisia s príspevkovým doplnkovým dôchodkovým fondom, do ktorého účastník prestupuje (ďalej len „vstupný doplnkový dôchodkový fond“). Účastník je do dňa predchádzajúceho otvoreniu evidencie vo vstupnom doplnkovom dôchodkovom fonde účastníkom vo výstupnom doplnkovom dôchodkovom fonde. Dňom prestupu je deň nasledujúci po dni, v ktorom bola doplnkovej dôchodkovej spoločnosti doručená žiadosť účastníka o prestup do iného príspevkového doplnkového dôchodkového fondu.“.
27.
§ 63 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná do piatich pracovných dní odo dňa prestupu účastníka previesť sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka zo dňa jeho prestupu na bežný účet vstupného doplnkového dôchodkového fondu. Ak deň prestupu účastníka pripadne na sobotu alebo na deň pracovného pokoja, lehota podľa prvej vety začína plynúť prvým pracovným dňom, ktorý nasleduje po dni prestupu účastníka.
(4)
V deň prestupu účastníka doplnková dôchodková spoločnosť odpíše z osobného účtu účastníka všetky doplnkové dôchodkové jednotky výstupného doplnkového dôchodkového fondu a najneskôr do piatich pracovných dní pripíše taký počet doplnkových dôchodkových jednotiek vstupného doplnkového dôchodkového fondu, ktorý zodpovedá podielu aktuálnej hodnoty osobného účtu a aktuálnej hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky vstupného doplnkového dôchodkového fondu.“.
28.
V § 64 odsek 2 znie:
„(2)
Ak sa účastník a doplnková dôchodková spoločnosť nedohodnú inak, dňom prestupu je deň nasledujúci po dni, v ktorom bola doplnkovej dôchodkovej spoločnosti doručená žiadosť účastníka o prestup do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti. V deň prestupu účastníka z doplnkovej dôchodkovej spoločnosti do inej doplnkovej dôchodkovej spoločnosti zruší doplnková dôchodková spoločnosť, z ktorej účastník prestupuje, osobný účet účastníka a doplnková dôchodková spoločnosť, do ktorej prestupuje, zriadi osobný účet účastníka. Účastník je v deň prestupu účastníkom v príspevkovom doplnkovom dôchodkovom fonde doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, z ktorej prestupuje.“.
29.
§ 64 sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Doplnková dôchodková spoločnosť, z ktorej účastník prestupuje, je povinná do jedného mesiaca odo dňa prestupu účastníka previesť sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodnote osobného účtu účastníka zo dňa jeho prestupu na bežný účet príspevkového doplnkového dôchodkového fondu určený doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou, do ktorej prestupuje. Ak deň prestupu účastníka pripadne na sobotu alebo na deň pracovného pokoja, lehota podľa prvej vety začína plynúť prvým pracovným dňom, ktorý nasleduje po dni prestupu účastníka.
(4)
Pred zrušením osobného účtu účastníka podľa odseku 2 odpíše doplnková dôchodková spoločnosť, z ktorej účastník prestupuje, z jeho osobného účtu všetky doplnkové dôchodkové jednotky príspevkového doplnkového dôchodkového fondu doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, z ktorej účastník prestupuje. Doplnková dôchodková spoločnosť, do ktorej účastník prestupuje, pripíše v deň pripísania sumy podľa odseku 3 na bežný účet doplnkového dôchodkového fondu vedený u depozitára účastníkovi taký počet doplnkových dôchodkových jednotiek, ktorý zodpovedá podielu sumy prevedenej podľa odseku 3 a aktuálnej hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky zo dňa, ktorý predchádza dňu pripísania doplnkových dôchodkových jednotiek.“.
30.
Za § 64 sa vkladá § 64a, ktorý znie:
㤠64a
S doplnkovými dôchodkovými jednotkami evidovanými na osobnom účte účastníka alebo na osobnom účte poberateľa dávky možno nakladať len v súlade s ustanoveniami tohto zákona.“.
31.
V § 65 odsek 1 znie:
„(1)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná každý pracovný deň vypočítať a najmenej raz za sedem dní zverejniť v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou
a)
aktuálnu hodnotu doplnkovej dôchodkovej jednotky v jednotlivých doplnkových dôchodkových fondoch, ktoré spravuje,
b)
čistú hodnotu majetku v jednotlivých doplnkových dôchodkových fondoch, ktoré spravuje.“.
32.
V § 65 odsek 4 znie:
„(4)
Informácie podľa odsekov 2 a 3 je doplnková dôchodková spoločnosť povinná zverejniť najneskôr do 30 dní odo dňa, kedy k rozhodujúcej skutočnosti došlo.“.
33.
V § 65 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 až 14, ktoré znejú:
„(5)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná vytvoriť internetovú stránku, ktorá musí obsahovať najmä
a)
informácie podľa odsekov 1 až 3,
b)
údaje o výške základného imania doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
c)
aktuálne znenie stanov doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
d)
aktuálne znenia štatútov doplnkových dôchodkových fondov,
e)
údaje o čistej hodnote majetku v doplnkových dôchodkových fondoch,
f)
dávkové plány,
g)
informačné prospekty doplnkových dôchodkových fondov,
h)
aktuálne údaje o zakladateľoch a o akcionároch doplnkovej dôchodkovej spoločnosti s uvedením
1.
obchodného mena, sídla a percentuálneho podielu na hlasovacích právach a na základnom imaní doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ak ide o právnickú osobu,
2.
mena, priezviska, adresy trvalého pobytu a percentuálneho podielu na hlasovacích právach a na základnom imaní doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, ak ide o fyzickú osobu,
i)
informácie o osobách, ktorým doplnková dôchodková spoločnosť zverila výkon činnosti podľa § 37,
j)
ročnú správu a polročnú správu o hospodárení s vlastným majetkom doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a ročnú správu a polročnú správu o hospodárení s majetkom v doplnkových dôchodkových fondoch vrátane správy o výkone hlasovacích práv spojených s cennými papiermi v majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde spolu s účtovnou závierkou a výrokom audítora.
(6)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná na svojej internetovej stránke zverejňovať mesačné správy o vývoji investovania majetku v doplnkových dôchodkových fondoch. Mesačné správy obsahujú najmä
a)
označenie doplnkového dôchodkového fondu, obchodné meno depozitára, údaje o čistej hodnote majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, dátum vytvorenia doplnkového dôchodkového fondu a aktuálnu hodnotu doplnkovej dôchodkovej jednotky ku dňu vyhotovenia mesačnej správy,
b)
údaje o trhovom riziku doplnkového dôchodkového fondu, ktorým sa rozumie
1.
podiel akciových investícií na čistej hodnote majetku,
2.
podiel dlhopisových investícií na čistej hodnote majetku v členení podľa splatnosti,
3.
podiel peňažných investícií na čistej hodnote majetku,
4.
podiel iných aktív, najmä opcií a pohľadávok, na čistej hodnote majetku,
5.
modifikovaná durácia dlhopisových a peňažných investícií v doplnkovom dôchodkovom fonde,
c)
údaje o geografickom riziku doplnkového dôchodkového fondu, ktorým sa rozumie podiel akciových investícií vydaných emitentom alebo odrážajúcich vývoj cien emitentov spolu s uvedením krajiny sídla emitenta,
d)
údaje o menovom riziku doplnkového dôchodkového fondu, ktorým sa rozumie podiel aktív v menách, ktoré nie sú zabezpečené voči menovému riziku, na čistej hodnote majetku spolu s uvedením danej meny,
e)
údaje o najväčších investíciách z hľadiska podielu na čistej hodnote majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde, a to najmä názov finančného nástroja, jeho identifikačné údaje a percentuálny podiel na čistej hodnote majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde,
f)
údaje podľa písmena e) musia tvoriť v prípade doplnkového dôchodkového fondu 15 emisií finančných nástrojov,
g)
vyjadrenie zamestnanca zodpovedného za riadenie investícií doplnkového dôchodkového fondu k zmenám v portfóliu doplnkového dôchodkového fondu a k najvýznamnejším skutočnostiam, ktoré ovplyvnili zloženie a zhodnotenie majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde v mesiaci, za ktorý sa mesačná správa vyhotovuje.
(7)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná aktualizovať údaje na svojej internetovej stránke najmenej raz za sedem dní. Mesačné správy podľa odseku 6 je doplnková dôchodková spoločnosť povinná vyhotoviť vždy k poslednému pracovnému dňu kalendárneho mesiaca a uverejniť na internetovej stránke do desiatich dní po skončení kalendárneho mesiaca. Internetová stránka doplnkovej dôchodkovej spoločnosti musí obsahovať dátum poslednej aktualizácie a údaje na tejto stránke nesmú byť nahradené aktuálnymi, ale musí byť zachovaná a verejnosti prístupná ich história.
(8)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná sprístupniť účastníkom vo svojom sídle a vo svojich pobočkách k nahliadnutiu
a)
najneskôr do troch mesiacov po uplynutí účtovného obdobia ročnú správu o hospodárení s vlastným majetkom spolu s ročnou účtovnou závierkou za predchádzajúci kalendárny rok overenou audítorom,
b)
najneskôr do troch mesiacov po uplynutí účtovného obdobia ročné správy o hospodárení s majetkom v doplnkových dôchodkových fondoch za predchádzajúci kalendárny rok spolu s ročnými účtovnými závierkami za predchádzajúci kalendárny rok overenými audítorom,
c)
najneskôr do dvoch mesiacov po skončení polovice účtovného obdobia polročnú správu o hospodárení s vlastným majetkom za prvý polrok kalendárneho roka spolu s polročnou účtovnou závierkou za prvý polrok kalendárneho roka,
d)
najneskôr do dvoch mesiacov po skončení polovice účtovného obdobia polročné správy o hospodárení s majetkom v doplnkových dôchodkových fondoch za prvý polrok kalendárneho roka spolu s polročnými účtovnými závierkami doplnkových dôchodkových fondov za prvý polrok kalendárneho roka.
(9)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná v ročných správach podľa odseku 8 písm. a) a b) a v polročných správach podľa odseku 8 písm. c) a d) uviesť skrátený prehľad výsledkov hospodárenia za posledné tri roky.
(10)
Ak nie je v lehote podľa odseku 8 písm. a) a b) účtovná závierka overená audítorom, je doplnková dôchodková spoločnosť povinná správu audítora sprístupniť spôsobom podľa odseku 8 bez zbytočného odkladu od jej doručenia.
(11)
Ročná správa a polročná správa podľa odseku 8 písm. a) a c) obsahujú
a)
informácie o členoch predstavenstva, členoch dozornej rady a o akcionároch doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
b)
informácie o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodárenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, a informácie o jeho očakávanom vývoji v nasledujúcom období,
c)
informácie o cudzích zdrojoch doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
d)
informácie o osobách, ktorým doplnková dôchodková spoločnosť zverila výkon činnosti podľa § 37,
e)
iné informácie, ktorých rozsah ustanoví podľa odseku 14 Národná banka Slovenska.
(12)
Ročná správa a polročná správa podľa odseku 8 písm. b) a d) obsahujú
a)
informácie o najvýznamnejších skutočnostiach, ktoré ovplyvnili hospodárenie s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde, a informácie o jeho očakávanom vývoji v nasledujúcom období,
b)
informácie o stave majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde v členení podľa trhov, emitentov, sektorového hľadiska a menového hľadiska,
c)
grafické znázornenie vývoja hodnoty doplnkovej dôchodkovej jednotky,
d)
informácie o vývoji počtu účastníkov,
e)
iné informácie, ktorých rozsah ustanoví podľa odseku 14 Národná banka Slovenska.
(13)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná v lehotách podľa odseku 8 zverejniť v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou skrátenú verziu ročnej správy a polročnej správy o hospodárení s majetkom v doplnkových dôchodkových fondoch a skrátenú verziu ročnej správy a polročnej správy o hospodárení s vlastným majetkom doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.
(14)
Národná banka Slovenska ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o informáciách podľa odseku 11 písm. a) až d) a odseku 12 písm. a) až d) a rozsah iných informácií podľa odseku 11 písm. e) a odseku 12 písm. e), ktoré musí obsahovať ročná správa a polročná správa o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde, ročná správa a polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, skrátená verzia ročnej správy a polročnej správy o hospodárení s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde, skrátená verzia ročnej správy a polročnej správy o hospodárení s vlastným majetkom doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, rozsah, obsah, členenie, termíny, formu, spôsob, postup a miesto ich predkladania Národnej banke Slovenska a rozsah ich zverejňovania.“.
Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 15 až 17.
34.
V § 65 ods. 15 sa v prvej vete vypúšťajú slová „aktualizovať údaje najmenej raz týždenne na svojej internetovej stránke a“.
35.
V § 67 ods. 5 sa slovo „údaje“ nahrádza slovom „informácie“ a na konci sa pripájajú tieto vety: „Štruktúru, rozsah, obsah, formu, členenie, termíny, spôsob, postup, miesto a metodiku poskytovania týchto informácií ustanoví Národná banka Slovenska všeobecne záväzným právnym predpisom. Poskytované informácie musia byť zrozumiteľné, prehľadné, preukazné, musia poskytovať pravdivý a verný obraz o hlásených skutočnostiach a musia byť predložené včas. Ak predložené informácie nezodpovedajú ustanovenej metodike alebo ak vzniknú dôvodné pochybnosti o ich správnosti alebo úplnosti, doplnková dôchodková spoločnosť je povinná na vyžiadanie Národnej banky Slovenska predložiť podklady a podať vysvetlenie v ňou určenej lehote.“.
36.
V § 67 odsek 6 znie:
„(6)
Doplnková dôchodková spoločnosť a depozitár sú povinní oznámiť Národnej banke Slovenska bez zbytočného odkladu prekročenie a zosúladenie limitov uvedených v ustanoveniach o obmedzení a rozložení rizika, a to elektronickým prevodom dát bezpečnou komunikáciou. Štruktúru, rozsah, obsah, formu, spôsob, postup, miesto a metodiku tohto oznámenia ustanoví Národná banka Slovenska všeobecným záväzným právnym predpisom.“.
37.
§ 67a vrátane nadpisu znie:
㤠67a
Poskytnutie súčinnosti Národnému inšpektorátu práce
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná poskytnúť na požiadanie Národnému inšpektorátu práce súčinnosť pri výkone dozoru nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona upravujúcich doplnkové dôchodkové sporenie zamestnancov uvedených v § 5 ods. 2.“.
38.
V § 87e ods. 1 písm. c) sa slovo „sporiteľom“ nahrádza slovom „účastníkom“ a slová „dôchodku starobného“ sa nahrádzajú slovami „dávky doplnkového“.
39.
V § 87e ods. 4 sa slová „so starobným“ nahrádzajú slovami „s doplnkovým“.
40.
Za § 87e sa vkladajú § 87f až 87i, ktoré vrátane nadpisu znejú:
„Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2009
§ 87f
Doplnkový výsluhový dôchodok účastníkov uvedených v § 86 ods. 1 prvej vete sa od 1. januára 2009 vypláca za podmienok ustanovených na vyplácanie doplnkového výsluhového dôchodku a na určenie jeho sumy podľa zákona účinného od 1. januára 2009.
§ 87g
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zosúladiť zloženie majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde s ustanoveniami zákona účinného od 1. januára 2009 najneskôr do 31. decembra 2009. Na žiadosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti môže Národná banka Slovenska lehotu podľa prvej vety predĺžiť najviac o jeden rok.
§ 87h
V období šiestich mesiacov po zavedení meny euro v Slovenskej republike môže depozitár pre každý doplnkový dôchodkový fond spravovaný doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou viesť dva bežné účty v eurách.
§ 87i
Pre doplnkové dôchodkové fondy, ktoré začala doplnková dôchodková spoločnosť vytvárať pred 1. januárom 2009, určuje doplnková dôchodková spoločnosť počiatočnú hodnotu doplnkovej dôchodkovej jednotky vo výške 0,033194 eura ku dňu začatia vytvárania doplnkového dôchodkového fondu. Po tomto dni sa určuje aktuálna hodnota doplnkovej dôchodkovej jednotky. Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná začať s evidenciou doplnkových dôchodkových jednotiek najneskôr do 30. júna 2009.“.
Čl. IV
Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 447/2002 Z. z., zákona č. 534/2002 Z. z., zákona č. 463/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 732/2004 Z. z., zákona 592/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z., zákona č. 519/2007 Z. z., zákona č. 643/2007 Z. z., zákona č. 61/2008 Z. z. a zákona č. 445/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 10 ods. 15 sa v úvodnej vete za slovo „lekárom“ vkladajú slová „alebo odo dňa pôrodu, ak porodila skôr“.
2.
V § 33 ods. 1 sa písmeno b) dopĺňa bodom 9, ktorý znie:
„9.
z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku,31fa) ak tento zákon neustanovuje inak.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 31fa znie:
„31fa)
§ 63 ods. 1 písm. d) zákona č. 315/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 68 odseky 3 a 4 znejú:
„(3)
Výsluhové dôchodky priznané podľa predpisov účinných pred 1. júlom 2002, ktoré po zvýšení podľa odseku 1 v príslušnom kalendárnom roku nedosahujú sumu vo výške 1,7 násobku životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu,29a) sa okrem zvýšenia podľa odseku 1 zvyšujú od 1. júla príslušného kalendárneho roka o 0,05 % za každý rok trvania služobného pomeru zhodnoteného na nárok na takýto výsluhový dôchodok a jeho výšku, okrem doby služby zhodnotenej zvýhodneným započítaním, a to až do času, kedy výška výsluhového dôchodku dosiahne priemernú výšku výsluhových dôchodkov vyplácaných k 31. decembru 2007.
(4)
Invalidné výsluhové dôchodky priznané podľa predpisov účinných pred 1. júlom 2002, ktoré po zvýšení podľa odseku 1 v príslušnom kalendárnom roku nedosahujú sumu vo výške 1,7 násobku životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu,29a) sa okrem zvýšenia podľa odseku 1 zvyšujú od 1. júla príslušného kalendárneho roka o 0,05 % za každý rok trvania služobného pomeru zhodnoteného na nárok na takýto invalidný výsluhový dôchodok a jeho výšku, okrem doby služby zhodnotenej zvýhodneným započítaním, a to až do času, kedy výška invalidného výsluhového dôchodku dosiahne priemernú výšku invalidných výsluhových dôchodkov vyplácaných k 31. decembru 2007.“.
4.
V § 68 sa za odsek 4 vkladajú nové odseky 5 až 7, ktoré znejú:
„(5)
Vdovské výsluhové dôchodky priznané podľa predpisov účinných pred 1. júlom 2002, ktoré po zvýšení podľa odseku 1 v príslušnom kalendárnom roku nedosahujú sumu vo výške 60 % z 1,7násobku životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu,29a) sa okrem zvýšenia podľa odseku 1 zvyšujú od 1. júla príslušného kalendárneho roka o 0,05 % za každý rok trvania služobného pomeru zhodnoteného na nárok na výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok priznaný podľa predpisov účinných pred 1. júlom 2002 a jeho výšku, z ktorého bol vdovský výsluhový dôchodok vymeraný, okrem doby služby zhodnotenej zvýhodneným započítaním, a to až do času, kedy výška vdovského výsluhového dôchodku dosiahne priemernú výšku vdovských výsluhových dôchodkov vyplácaných k 31. decembru 2007.
(6)
Vdovecké výsluhové dôchodky priznané podľa predpisov účinných pred 1. júlom 2002, ktoré po zvýšení podľa odseku 1 v príslušnom kalendárnom roku nedosahujú sumu vo výške 60 % z 1,7 násobku životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu,29a) sa okrem zvýšenia podľa odseku 1 zvyšujú od 1. júla príslušného kalendárneho roka o 0,05 % za každý rok trvania služobného pomeru zhodnoteného na nárok na výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok priznaný podľa predpisov účinných pred 1. júlom 2002 a jeho výšku, z ktorého bol vdovecký výsluhový dôchodok vymeraný, okrem doby služby zhodnotenej zvýhodneným započítaním, a to až do času, kedy výška vdoveckého výsluhového dôchodku dosiahne priemernú výšku vdoveckých výsluhových dôchodkov vyplácaných k 31. decembru 2007.
(7)
Sirotské výsluhové dôchodky priznané podľa predpisov účinných pred 1. júlom 2002, ktoré po zvýšení podľa odseku 1 v príslušnom kalendárnom roku nedosahujú sumu vo výške 40 % z 1,7 násobku životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu,29a) sa okrem zvýšenia podľa odseku 1 zvyšujú od 1. júla príslušného kalendárneho roka o 0,05 % za každý rok trvania služobného pomeru zhodnoteného na nárok na výsluhový dôchodok alebo invalidný výsluhový dôchodok priznaný podľa predpisov účinných pred 1. júlom 2002 a jeho výšku, z ktorého bol sirotský dôchodok vymeraný, okrem doby služby zhodnotenej zvýhodneným započítaním, a to až do času, kedy výška sirotského výsluhového dôchodku dosiahne priemernú výšku sirotských výsluhových dôchodkov vyplácaných k 31. decembru 2007.“.
Doterajšie odseky 5 až 9 sa označujú ako odseky 8 až 12.
5.
V § 68 ods. 8 sa za slová „sirotského výsluhového dôchodku“ vkladajú slová „podľa odseku 1“.
6.
V § 68 sa za odsek 8 vkladá nový odsek 9, ktorý znie:
„(9)
Na zvýšenie výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, vdovského výsluhového dôchodku, vdoveckého výsluhového dôchodku a sirotského výsluhového dôchodku podľa odsekov 3 až 7 je rozhodujúca suma tejto dávky po zvýšení podľa odseku 1.“.
Doterajšie odseky 9 až 12 sa označujú ako odseky 10 až 13.
7.
V § 84 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia je povinný rozhodnúť vo veciach uvedených v § 83 ods. 1 do 90 dní od začatia konania. Ak vzhľadom na povahu veci útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia nemôže rozhodnúť v tejto lehote, môže ju primerane predĺžiť vedúci útvaru sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo riaditeľ Vojenského úradu sociálneho zabezpečenia. Predĺženie lehoty s uvedením dôvodov útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva a Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia oznamuje účastníkom konania.“.
Doterajšie odseky 2 až 9 sa označujú ako odseky 3 až 10.
8.
Za § 143o sa vkladajú § 143p až 143t, ktoré vrátane nadpisu znejú:
„Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2009
§ 143p
(1)
Ak suma starobného dôchodku určená podľa predpisov účinných pred 1. októbrom 1988, ktorý sa podľa § 125 ods. 1 a 4 tohto zákona a podľa § 91 ods. 1, § 92 ods. 2 a § 94 zákona č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov považuje za výsluhový dôchodok, bola vypočítaná z priemerného mesačného zárobku 3 000 Sk, výsluhový dôchodok sa zvýši odo dňa splátky splatnej po 31. decembri 2008 o sumu 26,60 eura.
(2)
Ak suma výsluhového príspevku určená podľa predpisov účinných pred 1. májom 1998, ktorý sa podľa § 89 ods. 2 a 3 zákona č. 114/1998 Z. z. o sociálnom zabezpečení vojakov považuje za výsluhový dôchodok, bola obmedzená pevnou sumou v rozmedzí 1 400 až 2 150 Sk mesačne podľa hodnosti dosiahnutej profesionálnym vojakom ku dňu prepustenia zo služobného pomeru alebo najvyššou výmerou starobného dôchodku, výsluhový dôchodok sa zvýši odo dňa splátky splatnej po 31. decembri 2008 o sumu 26,60 eura, ak poberateľ takéhoto výsluhového dôchodku do 31. decembra 2003 dovŕšil dôchodkový vek podľa predpisu účinného do 31. decembra 2003.
(3)
O sume starobného dôchodku podľa odseku 1 a výsluhového príspevku podľa odseku 2 útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia rozhodne najneskôr do 31. decembra 2009.
§ 143r
Príplatok k starobnému dôchodku, invalidnému dôchodku, čiastočnému invalidnému dôchodku, ktoré sa podľa § 125 a 126 považujú za výsluhový dôchodok a invalidný výsluhový dôchodok, priznaný oprávnenej osobe podľa osobitného predpisu,66) ktorý sa k 31. decembru 2007 nevyplácal z dôvodu, že spolu s dôchodkom presiahol najvyššiu výmeru ustanovenú predpisom účinným pred 1. januárom 2004 alebo sa z tohto dôvodu vyplácal v nižšej sume, sa uvoľní odo dňa splátky splatnej po 31. decembri 2007 v sume, v akej by sa vyplácal k tomuto dňu bez obmedzenia z tohto dôvodu. O sume dôchodku podľa prvej vety útvar sociálneho zabezpečenia ministerstva alebo Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia rozhodne najneskôr do 31. decembra 2009.
§ 143s
Suma vdovského výsluhového dôchodku určená z výsluhového dôchodku priznaného podľa § 137 alebo § 143h ods. 1 sa znovu určí ku dňu úmrtia zomretého zo sumy výsluhového dôchodku vypočítaného podľa § 143h ods. 3. Nárok na výplatu vdovského výsluhového dôchodku v takto určenej sume sa uvoľní odo dňa jeho priznania, najskôr však od 1. januára 2008.
§ 143t
(1)
Hasič, ktorému skončil služobný pomer v období od 1. januára 2008 do 31. decembra 2008, môže požiadať Sociálnu poisťovňu o priznanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku podľa osobitného predpisu.3f)
(2)
Hasič, ktorému skončí služobný pomer v období od 1. januára 2009 do 31. decembra 2010, môže požiadať Sociálnu poisťovňu o priznanie starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku podľa osobitného predpisu.3f)
(3)
Dňom podania žiadosti podľa odsekov 1 a 2 zaniká hasičovi nárok na výsluhové zabezpečenie podľa tohto zákona.
(4)
Ustanovenie § 143k ods. 9 a 10 sa od 1. januára 2009 nepoužije.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 66 znie:
„66)
Zákon č. 305/1999 Z. z. o zmiernení niektorých krívd osobám deportovaným do nacistických koncentračných táborov a zajateckých táborov.“.
Čl. V
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem prvého bodu až dvanásteho bodu, štrnásteho bodu až šestnásteho bodu, osemnásteho bodu až päťdesiateho šiesteho bodu a § 293au až 293aw, § 293ay až 293ba a § 293bc až 293be v päťdesiatom siedmom bode v čl. I, článku II, článku III a článku IV, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2009 a okrem trinásteho bodu a § 293ax v päťdesiatom siedmom bode v čl. I, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2010.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.