403/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

403
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 1. októbra 2008,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 722/2004 Z. z. o výške úhrady poistenca za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 38 ods. 10 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 722/2004 Z. z. o výške úhrady poistenca za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 65/2005 Z. z, nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 485/2006 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 539/2006 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 1 ods. 1 písm. a) sa slová „0 Sk“ nahrádzajú slovami „0 eur“.
2.
V § 1 ods. 1 písm. b) sa slová „50 Sk“ nahrádzajú slovami „1,66 eura“.
3.
V § 1 ods. 1 písm. c) sa slová „150 Sk“ nahrádzajú slovami „4,98 eura“.
4.
V § 1 ods. 1 písm. d) sa slová „220 Sk“ nahrádzajú slovami „7,30 eura“.
5.
V § 1 ods. 3 sa slová „0 Sk“ nahrádzajú slovami „0 eur“.
6.
V § 1 ods. 4 sa slová „60 Sk“ nahrádzajú slovami „1,99 eura“.
7.
V § 1 ods. 5 sa slová „5 Sk“ nahrádzajú slovami „0,17 eura“.
8.
V § 1 ods. 6 sa slová „5 Sk“ nahrádzajú slovami „0,17 eura“.
9.
V § 1 ods. 8 sa slová „100 Sk“ nahrádzajú slovami „3,32 eura“.
10.
V § 1 ods. 9 sa slová „2 Sk“ nahrádzajú slovami „0,07 eura“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
Robert Fico v. r.