381/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 11.04.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

381
VYHLÁŠKA
Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
z 25. septembra 2008,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 207/2000 Z. z. o označenom spotrebiteľskom balení v znení neskorších predpisov
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 21 ods. 9 a 10 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 431/2004 Z. z. ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 207/2000 Z. z. o označenom spotrebiteľskom balení v znení vyhlášky č. 420/2001 Z. z. a vyhlášky č. 355/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 sa vypúšťajú slová „ktorých druhy sú uvedené v § 4 a“ a slovo „výrobku“.
2.
§ 4 vrátane nadpisu znie:
㤠4
Výrobky v označených spotrebiteľských baleniach
(1)
Výrobky uvedené v prílohe č. 3 bode 2, ktoré sú balené v označenom spotrebiteľskom balení v intervaloch uvedených v prílohe č. 3 bode 1, sa môžu uvádzať na trh len s menovitými množstvami uvedenými v prílohe č. 3 bode 1.
(2)
Na výrobky, ktoré sa predávajú v bezcolných predajniach na účely spotreby mimo Európskej únie, sa odsek 1 nevzťahuje.
(3)
Ak je v spotrebiteľskom balení viac jednotlivých označených spotrebiteľských balení, potom hodnoty uvedené v prílohe č. 3 bode 1 sa vzťahujú na každé jednotlivé označené spotrebiteľské balenie.
(4)
Ak sú v označenom spotrebiteľskom balení dve jednotlivé spotrebiteľské balenia alebo viac jednotlivých spotrebiteľských balení, ktoré nie sú určené na predaj jednotlivo, hodnoty uvedené v prílohe č. 3 bode 1 sa vzťahujú na označené spotrebiteľské balenie ako celok.
(5)
Na aerosólových rozprašovačoch1) sa uvádza celkový menovitý objem nádoby, a to tak, aby nedošlo k jeho zámene s menovitým objemom výrobku.
(6)
Výrobky, ktoré sa predávajú v aerosólových rozprašovačoch, sa nemusia označovať menovitou hmotnosťou výrobku.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:
„1)
Zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov.“.
3.
V § 5 ods. 2 sa slová „v prílohe č. 6“ nahrádzajú slovami „v prílohe č. 4“.
4.
V § 5 ods. 4 sa slová „v prílohe č. 7“ nahrádzajú slovami „v prílohe č. 5“.
5.
Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý znie:
㤠5a
Touto vyhláškou sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe č. 7.“.
6.
V prílohe č. 1 bod 1.3 znie:
„1.3 Záporná chyba obsahu označeného spotrebiteľského balenia (ďalej len „záporná chyba“) je množstvo, o ktoré je skutočný obsah označeného spotrebiteľského balenia menší ako menovité množstvo.“.
7.
V prílohe č. 1 sa bod 3.3 dopĺňa vetou, ktorá znie:
„Grafické znázornenie značky „e“ je v prílohe č. 6.“.
8.
V prílohe č. 2 bode 1 sa slová „chyba merania“ nahrádzajú slovami „rozšírená kombinovaná štandardná neistota merania (k = 2)“.
9.
Príloha č. 3 vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 3
k vyhláške č. 207/2000 Z. z.
RAD MENOVITÝCH MNOŽSTIEV OBSAHU SPOTREBITEĽSKÝCH BALENÍ
1. Výrobky predávané podľa objemu (množstvo v ml)
Tiché víno V intervale od 100 ml do 1 500 ml len týchto 8 menovitých množstiev:
(100; 187; 250; 375; 500; 750; 1 000; 1 500) ml.
Žlté víno V intervale od 100 ml do 1 500 ml len toto 1 menovité množstvo:
620 ml.
Šumivé víno V intervale od 125 ml do 1 500 ml len týchto 5 menovitých množstiev:
(125; 200; 375; 750; 1 500) ml.
Likérové víno V intervale od 100 ml do 1 500 ml len týchto 7 menovitých množstiev:
(100; 200; 375; 500; 750; 1 000; 1 500) ml.
Aromatizované víno V intervale od 100 ml do 1 500 ml len týchto 7 menovitých množstiev:
(100; 200; 375; 500; 750; 1 000; 1 500) ml.
Liehoviny V intervale od 100 ml do 2 000 ml len týchto 9 menovitých množstiev:
(100; 200; 350; 500; 700; 1 000; 1 500; 1 750; 2 000) ml.
2. Vymedzenia výrobkov
Tiché víno.2)
Žlté víno, víno s určením pôvodu: „Côtes du Jura“, „Arbois“, „ľEtoile“ a „Château-Chalon“ vo fľašiach, podľa osobitného predpisu.3)
Šumivé víno.4)
Likérové víno.5)
Aromatizované víno.6)
Liehoviny.7)
10. Prílohy č. 4 až 5a sa vypúšťajú.
Doterajšie prílohy č. 6 a 7 sa označujú ako prílohy č. 4 a 5.
11.
V prílohe č. 4 bode 1.2 sa vypúšťajú odkaz 1 a poznámka pod čiarou k odkazu 1 a súčasne sa na konci pripája táto veta:
„Rozdiel medzi celkovým objemom nádoby a menovitým objemom nádoby sa nazýva expanzný objem.“.
12.
V prílohe č. 4 bod 2 znie:
„2.
Odmerné nádoby sa plnia na
a)
konštantnú hĺbku hladiny alebo
b)
konštantný expanzný priestor.
Všetky nádoby rovnakého typu, t. j. všetky nádoby vyrobené podľa toho istého návrhu, musia mať hĺbku hladiny, ako aj veľkosť expanzného objemu dostatočne konštantnú.“.
13.
V prílohe č. 4 bode 3 sa slová „s dostatočnou presnosťou a najmä s presnosťou“ nahrádzajú slovami „s dostatočne malou neistotou a najmä s neistotou“.
14.
V prílohe č. 4 bode 3 sa slová „za podmienok kontroly ustanovených v prílohe č. 7“ nahrádzajú slovami „za podmienok kontroly ustanovených v prílohe č. 5“.
15.
V prílohe č. 4 bode 6 sa slová „v prílohe č. 7“ nahrádzajú slovami „v prílohe č. 5“.
16.
V prílohe č. 4 bode 8.2.2 sa vypúšťa veta „Na nádobe môžu byť vyznačené aj iné údaje za predpokladu, že nespôsobia zámenu s povinnými údajmi.“.
17.
V prílohe č. 4 sa dopĺňa bod 8.3, ktorý znie:
„8.3 Na nádobe môžu byť vyznačené aj iné údaje za predpokladu, že nespôsobia zámenu s povinnými údajmi.“.
18.
V prílohe č. 5 bode 2 sa slová „Chyba merania“ nahrádzajú slovami „Rozšírená kombinovaná štandardná neistota merania (k = 2)“.
19.
V prílohe č. 5 bode 3.1.2.1 sa slová „pozri prílohu č. 6, bod 8“ nahrádzajú slovami „pozri prílohu č. 4 bod 8“.
20.
V prílohe č. 5 bode 3.1.2.2 sa slová „pozri prílohu č. 6, bod 8“ nahrádzajú slovami „pozri prílohu č. 4 bod 8“.
21.
V prílohe č. 5 bode 3.2.2.1 sa slová „pozri prílohu č. 6, bod 8“ nahrádzajú slovami „pozri prílohu č. 4 bod 8“.
22.
V prílohe č. 5 bode 3.2.2.2 sa slová „pozri prílohu č. 6, bod 8“ nahrádzajú slovami „pozri prílohu č. 4 bod 8“.
23.
Za prílohu č. 5 sa vkladá príloha č. 6, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 6
k vyhláške č. 207/2000 Z. z.
TVAR ZNAČKY „e“.
“.
24.
Za prílohu č. 6 sa vkladá príloha č. 7, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha č. 7
k vyhláške č. 207/2000 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/45/ES zo dňa 5. septembra 2007, ktorou sa stanovujú pravidlá pre menovité množstvá spotrebiteľsky balených výrobkov, zrušujú sa smernice Rady 75/106/EHS a 80/232/EHS a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 76/211/EHS (Ú. v. EÚ L 247, 21. 9. 2007).“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 11. apríla 2009.
Peter Lukáč v. r.
2)
Nariadenie Rady (ES) č. 479/2008 zo dňa 29. apríla 2008 o spoločnej organizácii trhu s vínom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (ES) č. 1493/1999, č. 1782/2003, č. 1290/2005, č. 3/2008 a zrušujú nariadenia (EHS) č. 2392/86 a (ES) č. 1493/1999 (Ú. v. EÚ L 148, 6. 6. 2008).
3)
Príloha I bod 3 nariadenia Komisie (ES) č. 753/2002 zo dňa 29. apríla 2001, ktorým sa stanovujú určité pravidlá uplatňovania nariadenia Rady (ES) č. 1493/1999, pokiaľ ide o popis, označovanie, prezentáciu a ochranu určitých vinárskych výrobkov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 35) v platnom znení.
4)
Príloha IV body 4 až 9 nariadenia Rady (ES) č. 479/2008 (Ú. v. EÚ L 148, 6. 6. 2008).
5)
Príloha IV bod 3 nariadenia Rady (ES) č. 479/2008 (Ú. v. EÚ L 148, 6. 6. 2008).
6)
Čl. 2 ods. 1 písm. a) nariadenia Rady (EHS) č. 1601/91 zo dňa 10. júna 1991, ktorým sa stanovujú všeobecné pravidlá definície, opisu a ponuke aromatizovaných vín, aromatizovaných nápojov na báze vína a aromatizovaných kokteilov z aromatizovaných vínnych produktov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 11) v platnom znení.
7)
Čl. 2 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 zo dňa 15. januára 2008 o definovaní, popise, prezentácii, označovaní a ochrane zemepisných označení liehovín a o zrušení nariadenia (EHS) č. 1576/89 (Ú. v. EÚ L 39, 13. 2. 2008).“.