336/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

336
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 20. augusta 2008,
ktorým sa upravujú sumy dávky v hmotnej núdzi a príspevku na bývanie
Vláda Slovenskej republiky podľa § 17 ods. 4 zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
§ 1
Dávka v hmotnej núdzi je
a)
u jednotlivca 1 760 Sk mesačne,
b)
u jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi 3 300 Sk mesačne,
c)
u dvojice bez detí 3 060 Sk mesačne,
d)
u dvojice s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi 4 520 Sk mesačne,
e)
u jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi 4 800 Sk mesačne,
f)
u dvojice s viac ako štyrmi deťmi 6 060 Sk mesačne.
§ 2
Suma uvedená v § 10 ods. 3 a 5 zákona je 390 Sk mesačne.
§ 3
Príspevok na bývanie je
a)
1 570 Sk mesačne, ak ide o jedného občana v hmotnej núdzi,
b)
2 510 Sk mesačne, ak ide o občana v hmotnej núdzi a fyzické osoby, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú.
§ 4
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2008.
Robert Fico v. r.