287/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

287
ZÁKON
z 2. júla 2008,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 147/2001 Z. z., zákona č. 206/2002 Z. z., zákona č. 289/2005 Z. z., zákona č. 95/2006 Z. z., zákona č. 121/2006 Z. z., zákona č. 13/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z. a zákona č. 654/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 30 ods. 2 písm. b) sa slová „tri minúty“ nahrádzajú slovami „90 sekúnd“.
2.
V § 30 ods. 2 sa vypúšťa písmeno d).
3.
V § 30 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Záznam podľa odseku 1 možno odvysielať opakovane, najneskôr do 24 hodín od prvého odvysielania tohto záznamu a výhradne v spravodajskej relácii. Po uplynutí tejto doby možno záznam použiť opakovane, iba ak by sa jeho obsah priamo vzťahoval na inú dôležitú udalosť, ktorá je predmetom spravodajstva alebo športového magazínu.“.
Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 4 až 7.
4.
V § 30 ods. 7 sa slová „odsekov 4 a 5“ nahrádzajú slovami „odsekov 5 a 6“.
5.
§ 52 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Licencie na vysielanie televíznej programovej služby predĺžené na dobu kratšiu ako 12 rokov sa považujú za licencie na vysielanie televíznej programovej služby predĺžené na dobu podľa odseku 2 písm. a); týmto ustanovením nie je dotknuté časové obmedzenie využívania frekvencií podľa osobitných predpisov.46a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 46a znie:
„46a)
Napríklad § 67 zákona č. 220/2007 Z. z.“.
6.
V § 64 ods. 2 sa vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Rada uloží pokutu bez predchádzajúceho upozornenia, ak sa porušila povinnosť uložená v § 19.“.
7.
V § 64 ods. 2 sa v tretej vete vypúšťajú slová „§ 19“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2008.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.