285/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 31.07.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

285
ZÁKON
z 2. júla 2008,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov a o doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 293/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 187/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona č. 80/1998 Z. z., zákona č. 256/2001 Z. z., zákona č. 420/2002 Z. z., zákona č. 518/2003 Z. z., zákona č. 217/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 549/2004 Z. z. a zákona č. 571/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 34 sa dopĺňa odsekmi 17 a 18, ktoré znejú:
„(17)
Pozemkový fond na svojej internetovej stránke zverejní zmluvu23hb) podľa osobitných predpisov, ktorej je účastníkom, do piatich pracovných dní od jej podpisu zmluvnými stranami. Vo zverejnení o fyzickej osobe uvedie meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu; rodné číslo sa nezverejňuje.23hc)
(18)
Pozemkový fond zverejňuje na svojej internetovej stránke údaje o pozemkoch, ktoré sú vhodné ako náhradné pozemky podľa osobitných predpisov,23hd) podľa katastrálnych území. Územný organizačný útvar pozemkového fondu zverejní údaje o takých pozemkoch aj iným vhodným spôsobom.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 23hb až 23hd znejú:
„23hb)
Zákon č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 503/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
23hc)
§ 7 ods. 3 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení zákona č. 90/2005 Z. z.
23hd)
§ 11 ods. 2 zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
§ 6 ods. 2 zákona č. 503/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
2.
V § 34a ods. 3 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „životné prostredie a ochranu prírody (ďalej len „výbor“)“.
3.
V § 34a sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Pozemkový fond predkladá výročnú správu na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky do konca apríla nasledujúceho kalendárneho roka.“.
Doterajšie odseky 4 až 8 sa označujú ako odseky 5 až 9.
4.
§ 35 vrátane nadpisu znie:
㤠35
Orgány pozemkového fondu
(1)
Orgány pozemkového fondu sú:
a)
rada pozemkového fondu (ďalej len „rada“),
b)
generálny riaditeľ a námestník generálneho riaditeľa (ďalej len „námestník“).
(2)
Funkcie člena rady, generálneho riaditeľa a námestníka sú navzájom nezlučiteľné.
(3)
Členmi rady nemôžu byť zamestnanci pozemkového fondu.
(4)
Členstvo v rade je nezastupiteľné. Člen rady má nárok na úhradu cestovných, stravných a ubytovacích výdavkov23s) spojených s činnosťou v rade.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23s znie:
„23s)
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.“.
5.
Za § 35 sa vkladajú § 35a a 35b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠35a
Rada
(1)
Činnosť a hospodárenie pozemkového fondu kontroluje jedenásťčlenná rada. Členov rady volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky, a to šiestich členov na návrh vlády Slovenskej republiky a piatich členov na základe princípu pomerného zastúpenia politických strán a politických hnutí, za ktoré boli poslanci zvolení do Národnej rady Slovenskej republiky, na návrh výboru. Funkčné obdobie členov rady je tri roky.
(2)
Členovia rady si spomedzi seba volia predsedu rady a podpredsedu rady. Činnosť rady sa riadi rokovacím poriadkom, ktorý schvaľuje rada.
(3)
Rada je oprávnená vyžadovať od generálneho riaditeľa akékoľvek informácie a nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti pozemkového fondu.
(4)
Rada predkladá správu o svojej činnosti výboru polročne v termíne určenom výborom.
(5)
Rada
a)
kontroluje hospodárenie s prostriedkami pozemkového fondu,23t)
b)
kontroluje23u) ďalšie činnosti pozemkového fondu, ak si ich kontrolu vyhradí,
c)
prerokúva ročnú správu o činnosti vnútornej kontroly a o sťažnostiach adresovaných pozemkovému fondu,
d)
schvaľuje rokovací poriadok rady,
e)
určuje audítora na overenie účtovnej závierky pozemkového fondu,
f)
prerokúva
1.
právne akty podľa § 35b ods. 2 a predkladá k nim štatutárnym orgánom odporúčajúce alebo neodporúčajúce stanovisko,
2.
návrh rozpočtu príjmov a výdavkov,
3.
účtovnú závierku overenú audítorom,
4.
návrh na rozdelenie hospodárskeho výsledku pozemkového fondu,
5.
výročnú správu pozemkového fondu,
g)
prešetruje sťažnosti23v) na pozemkový fond.
(6)
Rada môže požiadať ministerstvo o súčinnosť pri výkone kontroly alebo pri prešetrovaní sťažnosti. Rada môže požiadať o posúdenie činnosti alebo postupu pozemkového fondu nezávislého audítora.
(7)
Členstvo v rade, ako aj funkcia predsedu alebo podpredsedu zanikajú
a)
uplynutím funkčného obdobia,
b)
dňom doručenia oznámenia o vzdaní sa členstva výboru,
c)
dňom odvolania Národnou radou Slovenskej republiky,
d)
právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin,
e)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.
§ 35b
Štatutárne orgány
(1)
Generálny riaditeľ a námestník sú štatutárnymi orgánmi pozemkového fondu. Generálneho riaditeľa a námestníka do funkcie vymenúva a z funkcie odvoláva na návrh ministra vláda Slovenskej republiky. Generálny riaditeľ a námestník za výkon svojej funkcie zodpovedajú vláde Slovenskej republiky.
(2)
Generálny riaditeľ riadi činnosť pozemkového fondu, rozhoduje o všetkých jeho záležitostiach a za pozemkový fond koná navonok samostatne; právne akty, ktorých obsahom je odplatný alebo bezodplatný prevod alebo prenájom majetku v správe pozemkového fondu na iné osoby podpisujú generálny riaditeľ a námestník spoločne.
(3)
Generálny riaditeľ na základe žiadosti poskytne ministerstvu informácie potrebné pre jeho činnosť v oblasti usporiadania pozemkového vlastníctva.
(4)
Generálneho riaditeľa počas jeho neprítomnosti zastupuje námestník.
(5)
Generálnemu riaditeľovi alebo námestníkovi zaniká funkcia
a)
dňom doručenia oznámenia o vzdaní sa funkcie ministrovi, ak sa s ministrom nedohodne na neskoršom dni,
b)
dňom odvolania vládou Slovenskej republiky,
c)
právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin,
d)
smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 23t až 23v znejú:
„23t)
Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
23u)
Druhá časť zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.
23v)
Zákon č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach.“.
6.
V § 36 sa vypúšťa odsek 2.
7.
Za § 42n sa vkladajú § 42o a 42p, ktoré znejú:
㤠42o
Pozemkový fond zverejní na svojej internetovej stránke do 31. marca 2009 zmluvy23hb) podľa osobitných predpisov, ktorých je účastníkom a ktoré boli uzavreté do 1. septembra 2008.
§ 42p
Orgány pozemkového fondu uvedené v § 35 ods. 1 písm. b) vymenované pred 1. septembrom 2008 sa považujú za orgány pozemkového fondu vymenované v súlade s týmto zákonom.“.
Čl. II
Zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení zákona č. 559/1991 Zb., zákona č. 42/1992 Zb., zákona č. 93/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 186/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 205/1996 Z. z., zákona č. 64/1997 Z. z., zákona č. 80/1998 Z. z., zákona č. 72/1999 Z. z., zákona č. 175/1999 Z. z., zákona č. 456/2002 Z. z., zákona č. 172/2003 Z. z., zákona č. 504/2003 Z. z., zákona č. 12/2004 Z. z., zákona č. 549/2004 Z. z., zákona č. 595/2006 Z. z., zákona č. 523/2007 Z. z. a zákona č. 571/2007 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 16 sa dopĺňa odsekom 6 ktorý znie:
„(6)
Postup pozemkového fondu pri poskytovaní náhradných pozemkov podrobnejšie upraví vláda Slovenskej republiky nariadením.“.
Čl. III
Zákon č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 217/2004 Z. z., zákona č. 549/2004 Z. z. a zákona č. 571/2007 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 6 sa dopĺňa odsekom 10 ktorý znie:
„(10)
Postup Slovenského pozemkového fondu pri poskytovaní náhradných pozemkov podrobnejšie upraví vláda Slovenskej republiky nariadením.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.