282/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2008 do 30.11.2013

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

282
ZÁKON
z 2. júla 2008
o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet zákona
Tento zákon upravuje podporu práce s mládežou, financovanie práce s mládežou, akreditáciu vzdelávacích zariadení v oblasti práce s mládežou a dobrovoľnícku službu v rámci práce s mládežou.
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tohto zákona
a)
mládežník je osoba, ktorá dovŕšila vek najviac 30 rokov,
b)
mládež je skupina najmenej troch mládežníkov,
c)
mladý vedúci je osoba, ktorá dovŕšila vek najmenej 15 rokov a najviac 17 rokov a aktívne sa podieľa na organizovaní mládežníckych podujatí pod vedením mládežníckeho vedúceho alebo pracovníka s mládežou,
d)
mládežnícky vedúci je osoba, ktorá dovŕšila vek najmenej 18 rokov a riadi, organizuje mládežnícke podujatia a zodpovedá za ich uskutočnenie,
e)
pracovník s mládežou je osoba, ktorá
1.
pripravuje a organizuje podujatia alebo programy v oblasti práce s mládežou,
2.
má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,1)
3.
je v pracovno-právnom vzťahu2) so zamestnávateľmi uvedenými v § 15 ods. 2,
f)
práca s mládežou je najmä výchovno-vzdelávacia činnosť, spoločenská činnosť, informačná činnosť a poradenská činnosť pre mládež, mladých vedúcich, mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou,
g)
neformálne vzdelávanie v oblasti práce s mládežou je ďalšie vzdelávanie mládeže, mladých vedúcich, mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou organizované vzdelávacími zariadeniami s cieľom získania nových vedomostí, praktických skúseností a zručností potrebných pre prácu s mládežou, ktoré umožňuje jeho účastníkom doplniť, rozšíriť a prehĺbiť si získané vzdelanie,
h)
mobilita mládeže je najmä výchovno-vzdelávacia činnosť, spoločenská činnosť, informačná činnosť a poradenská činnosť, ktoré sa organizujú v zahraničí alebo v Slovenskej republike so zahraničnou účasťou s cieľom získania vedomostí a odborných zručností, zlepšenia jazykových znalostí a poznávania dejín a kultúry Slovenskej republiky a iných štátov,
i)
spoluúčasť mládeže je aktívne zapojenie mládeže v procese plánovania, rozhodovania a uskutočnenia podujatí a projektov v oblasti spoločenského a hospodárskeho života,
j)
špecializovaná činnosť v oblasti práce s mládežou je činnosť, ktorú vykonávajú v oblasti práce s mládežou mladý vedúci, mládežnícky vedúci, mládežnícky dobrovoľník, pracovník s mládežou a iný odborník,
k)
bezúhonná osoba je osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin; bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov3) nie starším ako tri mesiace alebo dokladom podľa osobitného predpisu.4)
§ 3
Zákaz diskriminácie
Práva ustanovené týmto zákonom sa zaručujú rovnako mládežníkom, mladým vedúcim, mládežníckym vedúcim, pracovníkom s mládežou a iným odborníkom pracujúcim s mládežou v súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania vo vzdelaní ustanovenou osobitným zákonom. 5) V súlade so zásadou rovnakého zaobchádzania sa zakazuje diskriminácia aj z dôvodu veku, pohlavia, sexuálnej orientácie, manželského stavu a rodinného stavu, rasy, farby pleti, zdravotného postihnutia, jazyka, politického alebo iného zmýšľania, príslušnosti k národnostnej menšine, náboženského vyznania alebo viery, odborovej činnosti, národného alebo sociálneho pôvodu, majetku, rodu alebo iného postavenia.
§ 4
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) ako ústredný orgán štátnej správy pre štátnu starostlivosť o mládež najmä
a)
riadi a kontroluje výkon štátnej správy na úseku práce s mládežou,
b)
vypracúva koncepciu štátnej politiky vo vzťahu k mládeži,
c)
vypracúva koncepciu vzdelávania mládežníckych dobrovoľníkov, mladých vedúcich, mládežníckych vedúcich a pracovníkov s mládežou,
d)
utvára právne, organizačné, výskumné a ekonomické podmienky na rozvoj práce s mládežou,
e)
určuje na príslušné obdobie hlavné úlohy a projekty vyplývajúce z koncepcie podľa písmena b),
f)
podporuje činnosť právnických osôb a fyzických osôb v oblasti práce s mládežou,
g)
podporuje organizovanie významných podujatí mládeže na území Slovenskej republiky,
h)
podporuje prípravu programov samosprávy v oblasti rozvoja práce s mládežou,
i)
koordinuje činnosti ústredných orgánov štátnej správy a miestnych orgánov štátnej správy, ktoré vyplývajú z koncepcie štátnej politiky vo vzťahu k mládeži,
j)
kontroluje účelnosť a efektívnosť použitia finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu na prácu s mládežou,
k)
rozhoduje o akreditácii vzdelávacieho zariadenia pre prácu s mládežou a na základe odporúčania akreditačnej komisie vydáva vzdelávaciemu zariadeniu potvrdenie o akreditácii.
§ 5
Vyšší územný celok
Vyšší územný celok na úseku starostlivosti o mládež rozpracúva koncepciu rozvoja práce s mládežou a v súlade s ňou
a)
podieľa sa na získavaní a analýze informácií o mládeži vo svojej pôsobnosti,
b)
podporuje organizovanie práce s mládežou,
c)
podporuje aktivitu zdravotne postihnutej mládeže,
d)
podporuje iniciatívy v rámci práce s mládežou zamerané na
1.
poznávanie historického a kultúrneho dedičstva svojho kraja,
2.
poznávanie historického a kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky,
3.
ochranu životného prostredia,
4.
mobilitu mládeže a medzinárodnú spoluprácu,
5.
záujmové činnosti mládeže,
e)
zabezpečuje prevádzkovanie výchovno-vzdelávacích zariadení a stará sa o ich účelné využívanie,
f)
kontroluje činnosť akreditovaných vzdelávacích zariadení v oblasti práce s mládežou, ktorých je zriaďovateľom,
g)
kontroluje účelnosť využívania finančných prostriedkov poskytnutých zo svojho rozpočtu na prácu s mládežou,
h)
spolupracuje s fyzickými osobami a právnickými osobami uvedenými v § 15 ods. 2,
i)
podieľa sa na neformálnom vzdelávaní v oblasti práce s mládežou,
j)
podporuje informačné a poradenské služby pre mládež,
k)
podporuje zapojenie mládeže do dobrovoľníckej služby,
l)
podporuje spoluúčasť mládeže.
§ 6
Obec
Obec na úseku starostlivosti o mládež
a)
podporuje organizovanie práce s mládežou,
b)
podporuje aktivitu zdravotne postihnutej mládeže,
c)
utvára podmienky na rozvoj práce s mládežou,
d)
podporuje iniciatívy v rámci práce s mládežou zamerané na
1.
poznávanie historického a kultúrneho dedičstva svojej obce,
2.
poznávanie historického a kultúrneho dedičstva Slovenskej republiky,
3.
ochranu životného prostredia,
4.
mobilitu mládeže a medzinárodnú spoluprácu,
5.
informačné a poradenské služby,
6.
záujmové činnosti mládeže,
7.
oblasť ochrany a podpory zdravia,
e)
spolupracuje s právnickými osobami a fyzickými osobami uvedenými v § 15 ods. 2,
f)
podporuje zapojenie mládeže do dobrovoľníckej služby,
g)
podporuje spoluúčasť mládeže.
§ 7
Akreditačná komisia
(1)
Zriaďuje sa akreditačná komisia špecializovaných činností v oblasti práce s mládežou (ďalej len „akreditačná komisia“) ako poradný orgán ministerstva.
(2)
Akreditačná komisia sa skladá z odborníkov v oblasti práce s mládežou, ktorých vymenúva a odvoláva minister školstva Slovenskej republiky (ďalej len „minister“).
(3)
Za člena akreditačnej komisie nemožno vymenovať zástupcu vzdelávacieho zariadenia ani iného kandidáta, ktorému by pôsobením v akreditačnej komisii mohol vzniknúť konflikt záujmov.
(4)
Akreditačná komisia posudzuje žiadosť vzdelávacieho zariadenia a na základe splnenia podmienok odporúča ministerstvu vydať potvrdenie o akreditácii vzdelávaciemu zariadeniu.
(5)
Podrobnosti o činnosti akreditačnej komisie upraví štatút akreditačnej komisie, ktorý vydá ministerstvo.
§ 8
Akreditácia
(1)
Akreditácia vzdelávacieho zariadenia (ďalej len „akreditácia“) je štátne overenie spôsobilosti vzdelávacieho zariadenia uskutočňovať špecializovanú činnosť v oblasti práce s mládežou na základe splnenia podmienok ustanovených týmto zákonom.
(2)
Vzdelávacie zariadenie zamestnáva v pracovnom pomere odborného garanta, ktorý zodpovedá za vykonávanie špecializovanej činnosti v oblasti práce s mládežou.
(3)
Podmienkou na vydanie potvrdenia o akreditácii vzdelávaciemu zariadeniu je predloženie
a)
dokladu o odbornej spôsobilosti odborného garanta a vyučujúcich,
b)
dokladu o materiálno-technickom zabezpečení vzdelávacieho zariadenia,
c)
vzdelávacieho programu zodpovedajúceho rozsahom a náročnosťou príslušnej špecializovanej činnosti v oblasti práce s mládežou.
(4)
Žiadosť o akreditáciu obsahuje najmä,
a)
ak ide o právnickú osobu,
1.
názov a právnu formu vzdelávacieho zariadenia,
2.
adresu sídla,
3.
charakteristiku činnosti vzdelávacieho zariadenia,
4.
názov špecializovanej činnosti v oblasti práce s mládežou,
b)
ak ide o fyzickú osobu,
1.
meno a priezvisko,
2.
adresu trvalého pobytu,
3.
charakteristiku činnosti vzdelávacieho zariadenia,
4.
názov špecializovanej činnosti v oblasti práce s mládežou.
(5)
Prílohou žiadosti sú doklady a dokumentácia preukazujúce splnenie podmienok podľa odseku 3.
(6)
Vzdelávaciemu zariadeniu, ktoré spĺňa podmienky akreditácie ustanovené týmto zákonom, vydá ministerstvo potvrdenie o akreditácii.
(7)
Potvrdenie o akreditácii sa vydáva na dobu, akú požaduje vzdelávacie zariadenie v žiadosti o akreditáciu, najviac na päť rokov.
(8)
Potvrdenie o akreditácii je neprevoditeľné a neprechádza na právneho nástupcu.
(9)
Ministerstvo vykonáva kontrolu dodržania podmienok, za ktorých sa potvrdenie o akreditácii vydalo.
(10)
Ministerstvo rozhodne o odňatí akreditácie, ak vzdelávacie zariadenie nespĺňa podmienky uvedené v odsekoch 2 a 3.
§ 9
Vydávanie osvedčení
(1)
Akreditované vzdelávacie zariadenie v oblasti práce s mládežou vydáva účastníkom po absolvovaní prípravy na výkon špecializovaných činností v oblasti práce s mládežou a úspešnom vykonaní skúšky doklad o získanej odbornej spôsobilosti.
(2)
Akreditované vzdelávacie zariadenie vedie dokumentáciu o vzdelávaní v rozsahu podľa § 8 ods. 3.
(3)
Zoznam akreditovaných vzdelávacích zariadení s uvedením špecializovaných činností práce s mládežou, pre ktoré bolo potvrdenie o akreditácii vydané, ako aj odobratie potvrdenia o akreditácii sa uverejňuje na internetovej stránke ministerstva a v publikačnom prostriedku ministerstva.
§ 10
Odborná spôsobilosť na výkon špecializovaných činností v oblasti práce s mládežou
(1)
Na výkon špecializovaných činností v oblasti práce s mládežou sa vyžaduje odborná spôsobilosť.
(2)
Odbornou spôsobilosťou na výkon špecializovaných činností v oblasti práce s mládežou sa rozumie súbor odborných vedomostí, zručností a návykov získaných štúdiom vo vzdelávacom zariadení alebo odbornou praxou.
(3)
Odbornú spôsobilosť na výkon špecializovaných činností v oblasti práce s mládežou možno získať aj vo vzdelávacom zariadení, ktorému bolo vydané potvrdenie o akreditácii podľa § 8 ods. 6.
(4)
Obsah a rozsah teoretickej časti a praktickej časti prípravy, ako aj spôsob a rozsah záverečných skúšok na vykonávanie špecializovaných činností v oblasti práce s mládežou je súčasťou vzdelávacieho programu, ktorý predkladá vzdelávacie zariadenie na schválenie ministerstvu.
§ 11
Mládežnícky dobrovoľník
(1)
Mládežníckym dobrovoľníkom (ďalej len „dobrovoľník“) môže byť štátny občan Slovenskej republiky, občan iného členského štátu Európskej únie alebo občan štátu, ktorý nie je členským štátom Európskej únie (ďalej len „tretí štát“), ktorý dovŕšil vek najmenej 15 rokov a najviac 30 rokov a je bezúhonný.
(2)
Ak dobrovoľník nedovŕšil vek 18 rokov, je na výkon dobrovoľníckej služby potrebný súhlas zákonného zástupcu dobrovoľníka.
(3)
Dobrovoľníkom nemôže byť občan tretieho štátu,
a)
ktorý sa zdržiava na území Slovenskej republiky ako žiadateľ o azyl,6)
b)
ktorého vyhostenie zo Slovenskej republiky bolo odložené zo skutkových alebo právnych dôvodov,7)
c)
ktorý je zamestnancom8) alebo samostatne zárobkovo činnou osobou.9)
§ 12
Dohoda o dobrovoľníckej službe
(1)
Dobrovoľnícka služba je verejnoprospešná činnosť vykonávaná dobrovoľníkom v rámci práce s mládežou na základe písomnej dohody s právnickou osobou, ktorej predmetom činnosti je práca s mládežou.
(2)
Dohoda o dobrovoľníckej službe obsahuje najmä
a)
názov a adresu sídla právnickej osoby podľa odseku 1,
b)
meno, priezvisko a dátum narodenia dobrovoľníka,
c)
opis úloh dobrovoľníka,
d)
údaje o mieste výkonu úloh dobrovoľníka,
e)
čas vykonávania dobrovoľníckej služby dobrovoľníkom, ktorý nesmie presiahnuť ustanovený týždenný pracovný čas,10)
f)
deň začatia a deň skončenia dobrovoľníckej služby,
g)
údaj o spôsobe zabezpečenia dohľadu nad starostlivosťou a bezpečnosťou dobrovoľníka po dobu trvania celej dobrovoľníckej služby,
h)
údaj o tom, kto bude uhrádzať zdravotné poistenie dobrovoľníka, ktorý je štátnym občanom Slovenskej republiky, a povinnosť právnickej osoby uhrádzať zdravotné poistenie dobrovoľníka, ktorý je občanom iného členského štátu Európskej únie alebo občanom tretieho štátu,
i)
údaj o pokrytí výdavkov uvedených v odseku 3.
(3)
Právnická osoba uvedená v odseku 1 poskytne dobrovoľníkovi peniaze na cestovné11) v súvislosti s výkonom dobrovoľníckej služby a na cestovné pri preprave do miesta jeho trvalého pobytu po ukončení výkonu dobrovoľníckej služby, uhradí náklady spojené so stravou, ubytovaním a poskytne dobrovoľníkovi vreckové.
(4)
Ak je potrebné na výkon dobrovoľníckej služby osobitné vzdelávanie, dohoda podľa odseku 1 musí obsahovať údaje o osobe, ktorá ho poskytne, o jeho obsahu a o jeho trvaní.
(5)
Dohodu s dobrovoľníkom podľa odseku 1 možno uzatvoriť najdlhšie na jeden rok. Ak činnosť trvá dlhšie ako jeden rok, môže byť dohoda podľa odseku 1 uzatvorená na časové obdobie počas trvania činnosti.
§ 13
Povinnosti pri zabezpečení dobrovoľníckej služby
Právnická osoba podľa § 12 ods. 1 je povinná
a)
zabezpečiť všetky veci potrebné na výkon dobrovoľníckej služby,
b)
zabezpečiť zdravotné poistenie dobrovoľníka, ak to vyplýva z dohody o dobrovoľníckej službe,
c)
mať uzatvorenú platnú zmluvu o poistení svojej zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom svojej činnosti,
d)
poučiť dobrovoľníka o bezpečnosti a ochrane zdravia pri výkone dobrovoľníckej služby,
e)
vyhotoviť dobrovoľníkovi písomné potvrdenie o trvaní a obsahu dobrovoľníckej služby,
f)
vypracovať dobrovoľníkovi písomné hodnotenie výkonu dobrovoľníckej služby,
g)
zabezpečiť dobrovoľníkovi, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky, základy štátneho jazyka Slovenskej republiky a základné vzdelávanie o dejinách Slovenskej republiky.
§ 14
Zdroje financovania práce s mládežou
(1)
Zdrojmi financovania práce s mládežou sú:
a)
dotácie zo štátneho rozpočtu (ďalej len „dotácia“),
b)
prostriedky z rozpočtov obcí,
c)
prostriedky z rozpočtov vyšších územných celkov,
d)
dary a príspevky od právnických osôb a fyzických osôb,
e)
príjmy z reklám,
f)
príjmy z podnikania,12)
g)
prostriedky Európskej únie,
h)
iné zdroje podľa osobitného predpisu.13)
(2)
Zdroje financovania uvedené v odseku 1 písm. d) sa môžu použiť iba na účel určený darcom, ak darca tento účel uviedol v darovacej zmluve.
§ 15
Účel poskytnutia dotácie
(1)
Dotácia sa poskytuje na podporu
a)
vybraných projektov záujmovej činnosti v oblasti prírodných vied, techniky, kultúry a športu,
b)
talentovanej mládeže v jednotlivých oblastiach spoločenského, športového a kultúrneho života,
c)
výchovy mládeže k ochrane životného prostredia,
d)
výchovy mládeže k poznávaniu historického a kultúrneho dedičstva obce, kraja a Slovenskej republiky,
e)
poznávania života a kultúr štátov Európskej únie,
f)
organizovania táborov pre mládež,
g)
pobytových podujatí pre mládež,
h)
mobility mládeže, medzinárodnej spolupráce a medzinárodných programov v oblasti mládeže,
i)
vydávania tlače s mládežníckou problematikou,
j)
členstva v medzinárodných mládežníckych organizáciách,
k)
významných mládežníckych, turistických a pohybovo-rekreačných podujatí,
l)
vzdelávacích aktivít pre pracovníkov s mládežou, mládežníckych vedúcich a mladých vedúcich,
m)
informácií o mládeži,
n)
informačných a poradenských služieb pre mládež,
o)
ochrany, udržiavania a upevňovania zdravia mládeže,
p)
ďalšej aktivity v rámci práce s mládežou.
(2)
Dotáciu podľa odseku 1 možno poskytovať žiadateľom, ktorými sú:
a)
obec, ktorá vykonáva činnosti podľa § 6,
b)
vyšší územný celok, ktorý vykonáva činnosti podľa § 5,
c)
občianske združenie,14)
d)
nadácia,15)
e)
nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,16)
f)
registrovaná cirkev a náboženská spoločnosť,17)
g)
materská škola,18)
h)
školský klub detí,19)
i)
školské stredisko záujmovej činnosti,20)
j)
centrum voľného času,21)
k)
školský internát,22)
l)
škola v prírode,23)
m)
fyzická osoba, ktorá vykonáva špecializované činnosti v oblasti práce s mládežou, je bezúhonná a dovŕšila vek najmenej 18 rokov.
§ 16
Poskytnutie dotácie
(1)
Dotáciu podľa § 15 ods. 1 možno poskytnúť najviac do výšky 80 % predpokladaných výdavkov.
(2)
Dotáciu podľa § 15 ods. 1 možno poskytnúť žiadateľovi, ktorý preukáže, že má na financovanie činnosti zabezpečených najmenej 20 % nákladov z iných zdrojov.
(3)
Dotáciu možno poskytnúť aj
a)
na mzdy a odmeny osôb, ktoré vykonávajú špecializované činnosti v oblasti práce s mládežou dohodnuté v pracovnej zmluve alebo v dohode o vykonaní práce,
b)
na cestovné náhrady11) osôb, ktoré vykonávajú špecializované činnosti v oblasti práce s mládežou.
(4)
Dotáciu nemožno poskytnúť
a)
na úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov,
b)
na refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch,
c)
na splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov.
(5)
Dotáciu nemožno poskytnúť žiadateľovi, ktorý
a)
nemá vyrovnané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom za predchádzajúci rozpočtový rok,
b)
má evidované daňové nedoplatky voči správcovi dane; uvedené sa nevzťahuje, ak je žiadateľom obec,
c)
má evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,
d)
je v konkurze, v likvidácii alebo je voči nemu vedené exekučné konanie,
e)
porušil zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu.24)
(6)
Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok.
§ 17
Žiadosť o poskytnutie dotácie
(1)
Dotáciu možno poskytnúť žiadateľovi na základe písomnej žiadosti o poskytnutie dotácie (ďalej len „žiadosť“), ktorá obsahuje identifikačné údaje o žiadateľovi, ktorými sú:
a)
ak ide o právnickú osobu,
1.
názov a právna forma žiadateľa,
2.
adresa sídla,
3.
identifikačné číslo,
4.
daňové identifikačné číslo,
5.
meno, priezvisko, akademický titul, adresa trvalého pobytu štatutárneho orgánu,
b)
ak ide o fyzickú osobu,
1.
meno, priezvisko, rodné priezvisko, akademický titul,
2.
dátum narodenia,
3.
rodné číslo,
4.
adresa trvalého pobytu.
(2)
Žiadosť ďalej obsahuje najmä
a)
vymedzenie potrieb, konkrétnej akcie alebo projektu, na ktoré sa požaduje dotácia, vrátane označenia oblasti podľa § 15 ods. 1, do ktorej tieto aktivity patria,
b)
termín a miesto uskutočnenia aktivít podľa písmena a),
c)
predmet činnosti žiadateľa,
d)
uvedenie skutočnosti, či žiadateľ požaduje na uvedenú aktivitu dotáciu aj od iného subjektu verejnej správy,
e)
rozpočet príjmov a výdavkov súvisiacich s uskutočnením aktivity podľa § 15 ods. 1, na ktorú sa žiada dotácia, z toho suma požadovanej dotácie, pričom sa osobitne uvedie výška finančných prostriedkov požadovaná na mzdové náklady.
(3)
Prílohou žiadosti je
a)
výpis z registra alebo iný doklad osvedčujúci právnu subjektivitu žiadateľa, ak je žiadateľom právnická osoba okrem žiadateľa, ktorým je obec alebo vyšší územný celok,
b)
výpis z registra trestov3) nie starší ako tri mesiace, ak je žiadateľom fyzická osoba,
c)
doklad osvedčujúci oprávnenie na podnikanie, ak ide o dotáciu na činnosť, ktorá je predmetom podnikania,
d)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že má vyrovnané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom za predchádzajúci rozpočtový rok,
e)
potvrdenie Sociálnej poisťovne, že voči žiadateľovi neeviduje nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a starobné dôchodkové sporenie, a potvrdenie zdravotných poisťovní o tom, že voči žiadateľovi neevidujú nedoplatky na poistnom na zdravotné poistenie,
f)
potvrdenie miestne príslušného správcu dane, s výnimkou obce, že voči žiadateľovi neeviduje daňové nedoplatky,
g)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že nemá žiadne daňové nedoplatky voči obci,
h)
čestné vyhlásenie žiadateľa, že nie je v konkurze alebo v likvidácii alebo voči nemu nie je vedené exekučné konanie,
i)
čestné vyhlásenie žiadateľa o neporušení zákazu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania;24) ak ide o žiadateľa oprávneného podnikať, potvrdenie príslušného inšpektorátu práce,25)
j)
riadna účtovná závierka k poslednému dňu predchádzajúceho účtovného obdobia, ak je žiadateľom právnická osoba.
(4)
Výzvu na predkladanie žiadostí podľa odseku 1 ministerstvo zverejní na svojej internetovej stránke.
(5)
O poskytnutí dotácie rozhoduje minister.
(6)
Ak žiadateľ poruší finančnú disciplínu, uplatní sa postup podľa osobitného predpisu.26)
§ 18
Zmluva o poskytnutí dotácie
(1)
Na základe rozhodnutia o poskytnutí dotácie uzatvorí ministerstvo so žiadateľom, ktorému je schválená dotácia, písomnú zmluvu o poskytnutí dotácie.
(2)
Zmluva o poskytnutí dotácie obsahuje najmä
a)
identifikačné údaje zmluvných strán podľa § 17 ods. 1,
b)
názov peňažného ústavu a číslo samostatného bankového účtu prijímateľa na vedenie prostriedkov poskytovaných zo štátneho rozpočtu okrem obce alebo vyššieho územného celku,
c)
výšku poskytovanej dotácie, z toho osobitne výšku finančných prostriedkov poskytovanú na mzdové náklady,
d)
účel, na ktorý sa dotácia poskytuje,
e)
lehotu, v ktorej možno použiť dotáciu, a lehotu na vyúčtovanie dotácie,
f)
lehotu na vrátenie nepoužitých finančných prostriedkov a číslo účtu ministerstva, na ktorý sa tieto finančné prostriedky poukazujú,
g)
termín poukázania výnosov z prostriedkov štátneho rozpočtu a číslo účtu ministerstva, na ktorý sa tieto finančné prostriedky poukazujú,
h)
sankcie za porušenie zmluvných podmienok zmluvnými stranami,
i)
spôsob kontroly hospodárneho použitia finančných prostriedkov na realizáciu účelu, na ktorý bola dotácia poskytnutá.
(3)
Ministerstvo zverejní na svojej internetovej stránke informáciu o poskytnutí dotácií žiadateľom.
§ 19
Štátny dohľad
(1)
Ministerstvo pri výkone dohľadu postupuje podľa osobitného predpisu.27)
(2)
Výkonom dohľadu podľa tohto zákona nie sú dotknuté oprávnenia iných kontrolných orgánov, ktoré vykonávajú kontrolu podľa osobitných predpisov.
§ 20
Prechodné ustanovenie
Žiadosti podané do účinnosti tohto zákona sa posudzujú podľa tohto zákona.
§ 21
Záverečné ustanovenie
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskeho spoločenstva a Európskej únie uvedené v prílohe.
Čl. II
Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2002 Z. z., zákona č. 401/2002 Z. z., zákona č. 442/2003 Z. z., zákona č. 465/2003 Z. z., zákona č. 528/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 455/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 332/2005 Z. z., zákona č. 363/2007 Z. z., zákona č. 129/2008 Z. z. a zákona č. 144/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 57 odsek 7 znie:
„(7)
Podmienkou prijatia na štúdium študijného programu druhého stupňa v zdravotníckych študijných odboroch je vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v príslušnom študijnom odbore a najmenej jeden rok odbornej zdravotníckej praxe absolvovanej v zdravotníckom zariadení po získaní vysokoškolského vzdelania prvého stupňa v príslušnom študijnom odbore; požiadavka jednoročnej odbornej zdravotníckej praxe sa nevzťahuje na prijatie na externú formu štúdia študijného programu druhého stupňa v zdravotníckych študijných odboroch a na prijatie na štúdium študijného programu druhého stupňa v študijnom odbore verejné zdravotníctvo.“.
2.
Za § 113a sa vkladá § 113aa, ktorý znie:
㤠113aa
Požiadavka jednoročnej odbornej zdravotníckej praxe podľa § 57 ods. 7 sa nevzťahuje na študentov, ktorí získali vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v zdravotníckych študijných odboroch v externej forme štúdia pred 1. septembrom 2008, a na študentov, ktorí získali vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v študijnom odbore verejné zdravotníctvo v dennej forme štúdia pred 1. septembrom 2008.“.
Čl. III
Účinnosť zákona
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2008.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
Príloha k zákonu č. 282/2008 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Rady 2004/114/ES z 13. decembra 2004 o podmienkach prijatia štátnych príslušníkov tretích krajín na účely štúdia, výmen žiakov, neplateného odborného vzdelávania alebo dobrovoľnej služby (Ú. v. EÚ L 375, 23. 12. 2004).
2)
Napríklad Zákonník práce, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov.
3)
§ 10 až 12 zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4)
§ 79 ods. 1 zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
5)
§ 5 zákona č. 365/2004 Z. z. o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) v znení neskorších predpisov.
6)
Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
7)
§ 56 až 61 zákona č. 48/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9)
§ 5 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.
11)
Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
14)
Zákon č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.
15)
Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.
16)
Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov.
17)
Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov.
18)
§ 28 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
19)
20)
21)
22)
23)
24)
Zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 125/2006 Z. z.
25)
§ 2 ods. 4 zákona č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení zákona č. 82/2005 Z. z.
26)
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
27)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov, zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.