264/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

264
ZÁKON
z 18. júna 2008
o kolkových známkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 89/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 150/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 85/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 232/1995 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 457/2000 Z. z., zákona č. 162/2001 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 531/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 432/2004 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 621/2005 Z. z., zákona č. 24/2007 Z. z., zákona č. 273/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z. a zákona č. 511/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 9 vrátane nadpisu znie:
㤠9
Platenie poplatku
(1)
Poplatky vyberané súdmi, orgánmi štátnej správy súdov a prokuratúry sa platia kolkovými známkami,5aa) v hotovosti, poštovým poukazom na príslušný účet alebo prevodom z účtu v banke. Kolkovými známkami a v hotovosti sa môžu platiť poplatky, len ak v jednotlivom prípade neprevyšujú sumu 300 eur.
(2)
Poplatok sa platí súdu, ktorý viedol konanie na prvom stupni alebo za ktorého úkon sa poplatok vyberá.
(3)
V odvolacom konaní sa poplatok platí súdu, proti rozhodnutiu ktorého odvolanie smeruje.
(4)
V konaní o dovolaní sa poplatok platí súdu, ktorý rozhodoval v prvom stupni.
(5)
V konaní o žalobách alebo o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam orgánov verejnej správy sa poplatok platí súdu, ktorý poplatkový úkon vykonáva.
(6)
V konaní o obnove konania sa poplatok platí súdu, ktorý má o návrhu rozhodovať v prvom stupni.
(7)
Poplatky sa vyberajú v eurách.
(8)
Poplatky vyberané vo veciach obchodného registra a poplatky za úkony súdov týkajúce sa obchodného registra uvedené v prílohe, ktoré boli vykonané na základe podania elektronickými prostriedkami, sa platia prostredníctvom elektronického platobného portálu verejnej správy.5a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5aa znie:
„5aa)
Zákon č. 264/2008 Z. z. o kolkových známkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V prílohe Sadzobník súdnych poplatkov v položke 24b písm. b) sa slová „10 Sk“ nahrádzajú slovami „10 Sk, najmenej 50 Sk“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 468/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z., zákona č. 571/2007 Z. z., zákona č. 577/2007 Z. z., zákona č. 647/2007 Z. z., zákona č. 661/2007 Z. z., zákona č. 92/2008 Z. z., zákona č. 112/2008 Z. z. a zákona č. 167/2008 Z. z. sa mení takto:
1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:
„6) Zákon č. 264/2008 Z. z. o kolkových známkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 7 ods. 1 druhá veta znie:
„Kolkovými známkami a v hotovosti do pokladnice správneho orgánu sa môžu platiť poplatky, len ak v jednotlivom prípade neprevyšujú sumu 300 eur.“.
3.
§ 18 sa vypúšťa.
Čl. IV
Zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení zákona č. 150/2001 Z. z., zákona č. 502/2001 Z. z., zákona č. 618/2004 Z. z. a zákona č. 165/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 písm. c) sa slová „podľa osobitného predpisu3)“ nahrádzajú slovami „a vládny audit výroby, distribúcie a predaja kolkových známok podľa osobitných predpisov3)“.
2.
V poznámke pod čiarou k odkazu 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „Zákon č. 264/2008 Z. z. o kolkových známkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
3.
V poznámke pod čiarou k odkazu 5 sa na konci pripájajú tieto slová: „Zákon č. 264/2008 Z. z. o kolkových známkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. V
Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 618/2004 Z. z. a zákona č. 165/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12a znie:
„12a)
Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov, zákon č. 231/1999 Z. z. o štátnej pomoci v znení neskorších predpisov, zákon č. 264/2008 Z. z. o kolkových známkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 3 písm. b) sa slová „2 a 3“ nahrádzajú slovami „3 až 5“.
3.
V § 10 ods. 4 sa slová „2 aj“ nahrádzajú slovami „3 aj“.
4.
V § 22 ods. 2 sa za slová „kontrola sa“ vkladajú slová „po prerokovaní správy“ a za slovom „nevyjadrí“ sa vypúšťa čiarka a slová „nedostaví sa na prerokovanie správy“.
5.
V § 35a ods. 5 prvej vete sa číslo „2“ nahrádza číslom „4“.
6.
V § 35e ods. 3 prvej vete sa za slovo „i)“ vkladá slovo „j)“ a čiarka a v písmene e) sa na konci pripájajú tieto slová: „pričom prílohou správy z vládneho auditu sú účtovné doklady, iné doklady a písomnosti preukazujúce nedostatky zistené vládnym auditom,“.
7.
V § 35e ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Ak auditujúci orgán, ktorým je správa finančnej kontroly, vykonáva následnú finančnú kontrolu, je povinný vypracovať ročnú správu o výsledkoch vládneho auditu, ktorej súčasťou sú aj údaje o vykonaných následných finančných kontrolách v rozsahu podľa § 6 ods. 6.“.
8.
V § 39 ods. 1 sa za slová „vnútorný audítor“ vkladá čiarka a slová „štátny zamestnanec správy finančnej kontroly“ a slová „svojej činnosti“ sa nahrádzajú slovami „činnosti podľa tohto zákona“.
Čl. VI
Zákon č. 349/2004 Z. z. o transformácii Slovenskej pošty, štátneho podniku sa mení a dopĺňa takto:
V § 10 ods. 4 sa bodkočiarka vypúšťa a za slovo „predpisu8)“ sa vkladajú slová „a výkon činností distribútora kolkových známok podľa osobitného predpisu;9a)“. Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:
„9a)
Zákon č. 264/2008 Z. z. o kolkových známkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. VII
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. augusta 2008 okrem čl. I § 7 až 9, § 12, § 13, § 14 ods. 1, 2, 4 až 6 a § 15, čl. II a čl. III, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom zavedenia meny euro v Slovenskej republike.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
Príloha k zákonu č. 264/2008 Z. z.
Pošta:
1. Bratislava 1, Námestie SNP 35
2. Bratislava 2, Tomášikova 54
3. Bratislava 24, Mlynské Nivy 31 SAD
4. Bratislava 4, Karloveská 34
5. Bratislava 5, Vlastenecké nám. 4
6. Banská Bystrica 1, Horná 1
7. Banská Bystrica 3, Zvolenská cesta 34
8. Banská Bystrica 4, Kyjevské nám. 6
9. Košice 1, Poštová 20
10. Košice 2, Thurzova 3
11. Košice 3, Južná trieda 31
12. Košice 4, Komenského 30
13. Nitra 1, Sládkovičova 2
14. Nitra 3, Štefánikova 50
15. Nitra 4, Štúrova 20
16. Prešov 1, Masarykova 2
17. Prešov 3, Sabinovská ul.
18. Prešov 5, Švábska 32
19. Trenčín 1, Mierové námestie 21
20. Trenčín 3, Šoltésovej ul.
21. Trenčín 4, Dlhé hony 1159
22. Trnava 1, Trojičné námestie 8
23. Trnava 2, Dohnányho 17
24. Trnava 3, Veterná 40
25. Žilina 1, Sládkovičova 169/14
26. Žilina 2, Hviezdoslavova 3
27. Žilina 3, Budatín, Na lány 387
1)
Zákon č. 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4)
5)
Zákon č. 349/2004 Z. z. o transformácii Slovenskej pošty, štátneho podniku.
6)
§ 6 zákona č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení neskorších predpisov.
7)
Zákon č. 440/2000 Z. z. o správach finančnej kontroly v znení neskorších predpisov.
8)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
9)
§ 10 ods. 1 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok.
10)
Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 284/2007 Z. z. o kolkových známkach.
11)
§ 2 zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov.