232/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

232
ZÁKON
z 21. mája 2008,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z. z. a zákona č. 102/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
na zákazku, ktorej hlavným účelom je umožniť verejnému obstarávateľovi poskytovanie alebo prevádzkovanie verejnej telekomunikačnej siete alebo poskytovanie jednej alebo viacerých verejných telekomunikačných služieb,“.
2.
V § 1 ods. 2 písmeno b) znie:
„b)
na zákazku, ktorej predmet tvoria utajované skutočnosti, alebo ak sa pri jej plnení musia použiť osobitné bezpečnostné opatrenia na základe zákona, alebo ak si to vyžaduje ochrana bezpečnostných záujmov Slovenskej republiky,“.
3.
V § 1 ods. 2 sa vypúšťa písmeno u) vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 6a.
4.
V § 1 ods. 3 písm. a) sa ruší čiarka na konci odseku a pripájajú sa tieto slová: „a odborná činnosť fyzickej osoby alebo právnickej osoby na účely štátnej expertízy podľa osobitného predpisu,6aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6aa znie:
„6aa)
§ 10 ods. 5 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona č. 260/2007 Z. z.“.
5.
§ 1 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 6a znie:
„(4)
Tento zákon sa nevzťahuje na zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktoré uzatvára zdravotná poisťovňa s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti podľa osobitného predpisu.6a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 6a znie:
„6a)
§ 7 ods. 1 až 3 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
6.
V § 4 ods. 2 písm. a) a c) sa suma „154 000 EUR“ nahrádza sumou „133 000 EUR“.
7.
V § 4 ods. 3 sa suma „2 000 000 Sk“ nahrádza sumou „60 000 EUR“ a suma „12 000 000 Sk“ sa nahrádza sumou „360 000 EUR“.
8.
V § 4 ods. 4 sa suma „1 000 000 Sk“ nahrádza sumou „30 000 EUR“ a suma „4 000 000 Sk“ sa nahrádza sumou „120 000 EUR“.
9.
V § 6 ods. 2 písm. a) sa za slovo „alebo“ vkladajú slová „z väčšej“.
10.
V § 7 písm. a) druhom bode sa suma „154 000 EUR“ nahrádza sumou „206 000 EUR“.
11.
V § 7 písm. b) sa suma „4 000 000 Sk“ nahrádza sumou „120 000 EUR“ a suma „1 000 000 Sk“ sa nahrádza sumou „30 000 EUR“.
12.
V § 8 ods. 1 písm. b) sa slová „obstarávateľ podľa písmena a)“ v celom texte ustanovenia nahrádzajú slovami „verejný obstarávateľ“.
13.
V § 18 ods. 2 sa za slovom „kódovania“ vkladajú slová „a šifrovania“.
14.
V § 18 ods. 3 sa slová „k dispozícii v elektronickej forme,“ nahrádzajú slovami „vydávané v elektronickej podobe,“ a slová „v písomnej forme“ sa nahrádzajú slovami „v listinnej podobe“.
15.
V § 25 odsek 2 znie:
„(2)
Pri zadávaní zákaziek na poskytnutie služieb uvedených v prílohe č. 3, ak
a)
predpokladaná hodnota zákazky zadávaná verejným obstarávateľom a obstarávateľom sa rovná alebo je vyššia ako 200 000 000 Sk a odo dňa zavedenia eura v Slovenskej republike rovná alebo vyššia ako 6 000 000 EUR, sa použijú postupy zadávania podlimitných zákaziek; verejný obstarávateľ a obstarávateľ pošle oznámenie o výsledku verejného obstarávania publikačnému úradu a úradu podľa § 22 a 23,
b)
predpokladaná hodnota zákazky zadávaná verejným obstarávateľom je nižšia ako finančný limit uvedený v písmene a) a súčasne je rovnaká alebo vyššia ako finančný limit uvedený v § 4 ods. 2 písm. e), sa použijú postupy zadávania podprahových zákaziek; verejný obstarávateľ určí technické požiadavky podľa § 34 a pošle oznámenie o výsledku verejného obstarávania publikačnému úradu a úradu podľa § 22 a 23,
c)
predpokladaná hodnota zákazky zadávaná obstarávateľom je nižšia ako finančný limit uvedený v písmene a) a súčasne je rovnaká alebo vyššia ako finančný limit uvedený v § 4 ods. 2 písm. f), sa použijú postupy zadávania podprahových zákaziek; obstarávateľ určí technické požiadavky podľa § 34 a pošle oznámenie o výsledku verejného obstarávania publikačnému úradu a úradu podľa § 22 a 23.“.
16.
V § 26 ods. 1 písm. a) sa slovo „alebo“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „alebo za trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny“.
17.
V § 26 ods. 1 sa vypúšťa písmeno g).
Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno g).
18.
V § 26 ods. 1 písmeno g) znie:
„g)
nebolo mu v predchádzajúcich troch rokoch preukázané závažné porušenie odborných povinností, ktoré dokáže verejný obstarávateľ a obstarávateľ preukázať.“.
19.
V § 26 ods. 2 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „nie starším ako tri mesiace“.
20.
V § 26 ods. 2 sa vypúšťa písmeno f).
21.
§ 26 sa dopĺňa odsekmi 5 až 7, ktoré vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 9a a 9b znejú:
„(5)
Za závažné porušenie odborných povinností na účely tohto zákona sa rozumie najmä účasť na dohode obmedzujúcej súťaž9a) vo verejnom obstarávaní, a iné hrubé porušenie práva alebo hrubé porušenie zmluvných povinností, ktoré možno preukázať konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci. Lehota podľa odseku 1 písm. g) plynie odo dňa, kedy sa rozhodnutie stane konečným.
(6)
Konečným rozhodnutím príslušného orgánu verejnej moci na účely tohto zákona sa rozumie
a)
právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nie je možné podať žalobu,
b)
právoplatné rozhodnutie príslušného správneho orgánu, proti ktorému nebola podaná žaloba,
c)
právoplatné rozhodnutie súdu, ktorým bola žaloba proti rozhodnutiu alebo postupu správneho orgánu zamietnutá alebo konanie zastavené alebo
d)
iný právoplatný rozsudok súdu.
(7)
Podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia podľa odseku 1 písm. g) spĺňa aj ten, komu nebola uložená pokuta alebo mu bola uložená znížená pokuta podľa osobitného predpisu.9b)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 9a a 9b znejú:
„9a)
§ 4 ods. 3 písm. f) zákona č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 465/2002 Z. z.
9b)
§ 38 ods. 11 a 12 zákona č. 136/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
22.
V § 28 ods. 1 písm. a) prvom bode a písm. b) prvom bode sa slová „iný verejný obstarávateľ“ nahrádzajú slovami „tento verejný obstarávateľ“.
23.
§ 35 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Kritériom na vyhodnotenie ponúk nesmú byť ani požiadavky určené na preukázanie finančného a ekonomického postavenia a technickej alebo odbornej spôsobilosti uchádzača alebo záujemcu.“.
24.
V § 36 ods. 1 poslednej vete sa na konci pripájajú tieto slová: „a odo dňa zavedenia eura v Slovenskej republike nesmie byť vyššia ako 300 000 EUR“.
25.
V § 39 odseky 3 až 5 znejú:
„(3)
Elektronická ponuka musí byť predložená v oznámených formátoch kódovania a šifrovania dokumentov a komunikačných formátoch. Obsah ponuky možno sprístupniť až po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk.
(4)
Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa
a)
vráti uchádzačovi neotvorená, ak je doručená v listinnej podobe,
b)
nesprístupní, ak je predložená v elektronickej podobe.
(5)
Uchádzač môže predložiť iba jednu ponuku. Uchádzač nemôže byť v tom istom postupe zadávania zákazky členom skupiny dodávateľov, ktorá predkladá ponuku. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vylúči ponuku predloženú uchádzačom, ktorý je súčasne členom skupiny dodávateľov.“.
26.
V § 41 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Ak je ponuka predložená elektronicky, otváraním ponúk sa rozumie sprístupnenie ponuky komisii. Verejný obstarávateľ a obstarávateľ vylúči uchádzača, ak nedodržal postupy podľa § 39 ods. 3 a obsah jeho ponuky nie je možné sprístupniť.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
27.
V § 42 ods. 2 posledná veta znie: „Vysvetlením ponuky nemôže dôjsť k jej zmene. Za zmenu ponuky sa nepovažuje odstránenie zrejmých chýb v písaní a počítaní.“.
28.
V § 42 odsek 4 znie:
„(4)
Komisia vezme do úvahy vysvetlenie ponuky alebo neobvykle nízkej ceny a dôkazy poskytnuté uchádzačom. Komisia vylúči ponuku, ak
a)
uchádzač nepredloží písomné vysvetlenie v lehote troch pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o vysvetlenie, ak komisia neurčí dlhšiu lehotu alebo
b)
predložené vysvetlenie nie je v súlade s požiadavkou podľa odseku 2 alebo 3.“.
29.
V poznámke pod čiarou k odkazu 13 sa dopĺňa citácia: „§ 4 ods. 1 písm. d) a § 6 písm. c) zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu.“.
30.
§ 91 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Verejný obstarávateľ môže vyhradiť právo účasti len záujemcom, ktorí majú štatút chránenej dielne alebo chráneného pracoviska.“.
31.
V § 97 ods. 1 sa suma „12 000 000 Sk“ nahrádza sumou „360 000 EUR“.
32.
V § 98 ods. 1 sa suma „12 000 000 Sk“ nahrádza sumou „360 000 EUR“.
33.
V § 99 odsek 3 znie:
„(3)
Výzvu na predkladanie ponúk verejný obstarávateľ uverejní na svojej internetovej stránke. Výzvu na predkladanie ponúk možno po takomto uverejnení poslať najmenej trom vybratým záujemcom.“.
34.
V § 104 ods. 2 písm. a) sa suma „154 000 EUR“ nahrádza sumou „133 000 EUR“.
35.
V § 112 sa za písmenom m) vkladajú nové písmená n) a o), ktoré znejú:
„n)
zverejňuje na svojej internetovej stránke oznámenia podľa § 58 ods. 2 a § 88 ods. 2,
o)
zverejňuje na svojej internetovej stránke informácie o podnikateľoch, o ktorých konaní sa konečným rozhodnutím rozhodlo ako o dohode obmedzujúcej súťaž9a) vo verejnom obstarávaní, v spolupráci s Protimonopolným úradom Slovenskej republiky,“.
Doterajšie písmeno n) sa označuje ako písmeno p).
36.
§ 113 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Úrad vydáva vestník v listinnej podobe a v elektronickej podobe. Vydavateľ zabezpečí zhodu listinnej podoby a elektronickej podoby vestníka. Ak je znenie obidvoch podôb odlišné, je záväzná listinná podoba vestníka.“.
37.
V § 125 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
kto sa bezdôvodne nezúčastnil preskúšania po písomnej výzve úradu.“.
38.
V § 127 ods. 1 posledná veta znie: „Odborne spôsobilá osoba je povinná zúčastniť sa na výzvu úradu preškolenia a preskúšania.“.
39.
V § 130 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „ods. 1“.
40.
V § 132 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „a spĺňa podmienky účasti vo verejnom obstarávaní podľa § 26 ods. 1“.
41.
V § 134 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „ods. 1“.
42.
V § 136 ods. 5 posledná veta znie: „Právo podať námietky podľa § 138 zaniká, ak žiadosť o nápravu nebola doručená verejnému obstarávateľovi, obstarávateľovi alebo osobe podľa § 7 v lehote uvedenej v odseku 3.“.
43.
V § 138 odsek 8 znie:
„(8)
Kontrolovaný je povinný doručiť úradu písomné vyjadrenie k podaným námietkam s uvedením predpokladanej hodnoty zákazky a kompletnú dokumentáciu v origináli do dvoch pracovných dní odo dňa doručenia námietok. Doručením kompletnej dokumentácie v origináli úradu sa v prípade elektronickej komunikácie rozumie sprístupnenie elektronickej podoby dokumentácie prostredníctvom nástrojov a zariadení použitých na elektronickú komunikáciu. Ak kontrolovaný nedoručí úradu písomné vyjadrenie k podaným námietkam s uvedením predpokladanej hodnoty zákazky a kompletnú dokumentáciu v origináli v uvedenej lehote, úrad vydá rozhodnutie o prerušení konania o námietkach, ktorým kontrolovanému nariadi doručiť úradu písomné vyjadrenie k podaným námietkam s uvedením predpokladanej hodnoty zákazky a kompletnú dokumentáciu v origináli v dodatočnej lehote určenej úradom. Prerušenie konania o námietkach trvá, až kým nepominú prekážky, pre ktoré sa toto konanie prerušilo. Od vydania rozhodnutia o prerušení konania o námietkach do doručenia písomného vyjadrenia a kompletnej dokumentácie v origináli úradu lehota podľa § 139 ods. 5 neplynie. Kontrolovaný môže nahliadať do kompletnej dokumentácie v origináli doručenej úradu na účely plnenia si povinností pri uplatnení revíznych postupov.“.
44.
V § 138 sa za odsek 11 vkladá nový odsek 12, ktorý znie:
„(12)
Odkladný účinok námietok na konanie kontrolovaného podľa odseku 10 alebo 11 nemá vplyv na povinnosti kontrolovaného pri uplatnení revíznych postupov podľa tohto zákona.“.
Doterajšie odseky 12 až 18 sa označujú ako odseky 13 až 19.
45.
V § 138 ods. 17 písm. a) sa suma „60 000 Sk“ nahrádza sumou „1 800 EUR“, suma „250 000 Sk“ sa nahrádza sumou „7 500 EUR, suma „20 000 Sk“ sa nahrádza sumou „600 EUR“ a suma „120 000 Sk“ sa nahrádza sumou „3 600 EUR“.
46.
V § 138 ods. 17 písm. b) sa suma „20 000 000 Sk“ nahrádza sumou „600 000 EUR“.
47.
V § 138 odsek 18 znie:
„(18)
Kaucia je príjmom štátneho rozpočtu dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia úradu, ktorým boli námietky navrhovateľa zamietnuté, inak úrad vráti kauciu najneskôr do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.“.
48.
V § 138 sa vypúšťa odsek 19.
49.
V § 139 sa odsek 2 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
zruší rozhodnutie o výsledku vyhodnotenia splnenia podmienok účasti, a ak je to potrebné aj rozhodnutie kontrolovaného o vylúčení uchádzača, záujemcu alebo účastníka, rozhodnutie kontrolovaného o výbere záujemcov alebo účastníkov alebo rozhodnutie kontrolovaného o výsledku vyhodnotenia ponúk alebo návrhov a súčasne nariadi znovu vyhodnotiť splnenie podmienok účasti.“.
50.
V § 139 odsek 5 znie:
„(5)
Úrad rozhodne o námietkach podľa
a)
odseku 1 písm. a) až c) a e) až g) do 14 dní od doručenia námietok úradu,
b)
odseku 1 písm. d) bezodkladne,
c)
odsekov 2 až 4 do 30 dní od doručenia námietok úradu.“.
51.
V § 140 odsek 1 znie:
„(1)
Námietky nemožno podať
a)
pri zadávaní podprahovej zákazky okrem námietok podľa § 137 ods. 2 písm. b),
b)
pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou,
c)
proti priebehu elektronickej aukcie a jej automatizovanému vyhodnoteniu ponúk.“.
52.
V § 140 ods. 3 sa za slovo „doručenia“ vkladajú slová „účastníkom konania“.
53.
V § 146 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Ak úrad počas kontroly podľa odseku 1 vydá predbežné opatrenie podľa § 138 ods. 11 a nepostupuje podľa § 139, rozhodnutím zruší rozhodnutie o predbežnom opatrení.“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5 .
54.
V § 147 ods. 1 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „týmto nie sú dotknuté oprávnenia úradu a iných kontrolných orgánov.“.
55.
V § 149 sa sumy „500 000 Sk“ nahrádzajú sumami „15 000 EUR“ a suma „10 000 Sk“ sa nahrádza sumou „300 EUR“.
56.
V § 149 ods. 4 sa na konci pripája táto veta: „Za deň, kedy sa úrad dozvedel o porušení zákona, sa považuje deň prerokovania protokolu o výkone kontroly.“.
57.
§ 152 vrátane nadpisu znie:
㤠152
Postup pri posudzovaní činnosti podľa § 8 ods. 3 až 9
(1)
Ak existuje odôvodnený predpoklad, že niektorá z činností uvedených v § 8 ods. 3 až 9 je priamo vystavená hospodárskej súťaži na trhu, na ktorý nie je obmedzený prístup, môže podať vecne príslušný orgán štátnej správy prostredníctvom úradu alebo obstarávateľ žiadosť o rozhodnutie v tejto veci Európskej komisii.
(2)
Žiadosť o rozhodnutie podľa odseku 1 musí mať predpísané náležitosti26) a uvedú sa v nej všetky podstatné skutočnosti týkajúce sa najmä právnych predpisov, rozhodnutí správnych orgánov alebo dohôd súvisiacich s posúdením, či je príslušná činnosť uvedená v § 8 ods. 3 až 9 priamo vystavená hospodárskej súťaži na trhu, na ktorý nie je obmedzený prístup.
(3)
Vecne príslušný orgán štátnej správy je povinný v prípade požiadavky obstarávateľa vykonávajúceho niektorú činnosť uvedenú v § 8 ods. 3 až 9 alebo v prípade požiadavky Európskej komisie posúdiť, či vo vzťahu k tejto činnosti existuje odôvodnený predpoklad podľa odseku 1.
(4)
Ak žiadosť o rozhodnutie podáva obstarávateľ, zašle kópiu žiadosti úradu a vecne príslušnému orgánu štátnej správy.
(5)
Obstarávateľ nepostupuje podľa tohto zákona pri zadávaní zákazky súvisiacej s činnosťou podľa § 8 ods. 3 až 9 odo dňa účinnosti rozhodnutia Európskej komisie, na ktorého základe je činnosť podľa § 8 ods. 3 až 9 vyňatá z pôsobnosti tohto zákona alebo odo dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty ustanovenej na vydanie takéhoto rozhodnutia, ak Európska komisia v tejto lehote nerozhodla.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 26 znie:
„26) Rozhodnutie Komisie č. 2005/15/ES zo 7. januára 2005 o vykonávacích pravidlách postupu stanoveného v článku 30 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES o koordinácii postupov pri obstarávaní subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb (Ú. v. EÚ L 7, 11. januára 2005, s. 7).“.
58.
V § 153 sa za slová „§ 130,“ vkladajú slová „§ 132 ods. 3,“.
59.
Za § 155 sa vkladá § 155a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠155a
Prechodné ustanovenia účinné od 1. júla 2008
(1)
Verejná súťaž, užšia súťaž, rokovacie konanie so zverejnením, súťažný dialóg, súťaž návrhov alebo koncesia, ktorá sa vyhlásila do 30. júna 2008, sa dokončí podľa doterajších predpisov.
(2)
Rokovacie konanie bez zverejnenia, ktoré sa preukázateľne začalo do 30. júna 2008, sa dokončí podľa doterajších predpisov.
(3)
V konaní, ktoré začal úrad do 30. júna 2008, sa postupuje podľa doterajších predpisov.
(4)
V konaní, ktoré začne úrad po 1. júli 2008 a vzťahuje sa na verejné obstarávanie podľa odsekov 1 a 2, sa postupuje podľa doterajších predpisov.
(5)
Doterajšie ustanovenia týkajúce sa závažného porušenia odborných povinností sa použijú na prípady, ktorých sa uchádzači dopustili pred 1. júlom 2008.“.
60.
Suma „236 000 EUR“ sa v celom texte zákona nahrádza sumou „206 000 EUR“.
61.
Suma „473 000 EUR“ sa v celom texte zákona nahrádza sumou „412 000 EUR“.
62.
Suma „5 923 000 EUR“ sa v celom texte zákona nahrádza sumou „5 150 000 EUR“.
63.
V prílohe č. 1 sa tabuľka a text nahrádzajú tabuľkou a textom, ktoré znejú:
„STAVEBNÉ PRÁCE (ODDIEL 45 SLOVNÍKA OBSTARÁVANIA)
NACE1)
ODDIEL F STAVEBNÍCTVO Kód CPV
Oddiel Skupina Trieda Predmet Poznámky  
45     Stavebné práce Tento oddiel zahŕňa výstavbu nových budov a diel, renovácie a bežné opravy 45000000
  45.1   Príprava staveniska   45100000
    45.11 Demolačné práce a búranie budov; zemné práce Táto trieda zahŕňa
- búranie budov a ďalších stavieb
- vyčisťovanie stavenísk
- zemné práce: výkopové práce, skládkovanie, vyrovnávanie a úprava stavenísk, výkop drenážnych jám, odstraňovanie horniny, odstraňovacie práce atď.
- prípravu miesta pre ťažbu:
   - odkrývanie nadložia a ďalšia úprava a prípravu ložiskových území a nálezísk

Táto trieda tiež zahŕňa
- odvodnenie staveniska
- odvodnenie poľnohospodárskej alebo lesnej pôdy
45110000
    45.12 Prieskumné vrty a prieskumné vrtné práce Táto trieda zahŕňa
- prieskumné vrty, prieskumné vrtné práce a odber vzoriek z vrtného jadra na stavebné, geofyzikálne, geologické alebo podobné účely

Táto trieda nezahŕňa
- hĺbenie vrtov na ťažbu ropy alebo plynu, pozri 11.20
- vŕtanie vodných studní, pozri 45.25
- hĺbenie banských šácht, pozri 45.25
- prieskum nálezísk ropy a plynu, geofyzikálny, geologický a seizmický prieskum, pozri 74.20
45120000
  45.2   Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe; stavebné inžinierstvo     45200000
    45.21 Všeobecná výstavba budov a stavebno-inžinierske práce Táto trieda zahŕňa
- výstavbu všetkých druhov budov, výstavbu inžinierskych stavieb
- mosty, vrátane visutých mostov pre diaľnice, viaduktov, tunelov a podzemných dráh
   - diaľkové potrubia, komunikačné a elektrické vedenia
   - mestské potrubné siete, mestské komunikačné a elektrické vedenia
   - doplnkové práce v mestách
   - kompletovanie a montáž prefabrikovaných konštrukcií na mieste

Táto trieda nezahŕňa
- služby súvisiace s ťažbou ropy a plynu, pozri 11.20
- montáž kompletných prefabrikovaných konštrukcií z nebetónových častí vlastnej výroby, pozri oddiely 20, 26 a 28
- stavebné práce, iné ako výstavba budov, pri výstavbe štadiónov, bazénov, telocviční, tenisových kurtov, golfových ihrísk a iných športových zariadení, pozri 45.23
- stavebnoinštalačné práce, pozri 45.3
- dokončovacie práce, pozri 45.4
- architektonické a inžinierske činnosti, pozri 74.20
- riadenie projektov výstavby, pozri 74.20
45210000
okrem
-45213316
45220000
45231000
45232000      
    45.22 Montáž strešných konštrukcií a pokrývačské práce Táto trieda zahŕňa
- montáž striech
- kladenie strešných krytín
- izolovanie proti vode
45261000
    45.23 Výstavba diaľnic, ciest, letiskových plôch a športovísk Táto trieda zahŕňa
- výstavbu diaľnic, ulíc, ciest, ďalších cestných komunikácií a komunikácií pre chodcov
- výstavbu železníc
- výstavbu vzletových a pristávacích dráh na letiskách
- stavebné práce, iné ako výstavba budov, pri výstavbe štadiónov, bazénov, telocviční, tenisových kurtov, golfových ihrísk a iných športových zariadení
- nanášanie vodorovného dopravného značenia na cestách a parkoviskách

Táto trieda nezahŕňa
- prípravné zemné práce, pozri 45.11
45212212
a DA03
45230000
okrem
-45231000
-45232000
-45234115
    45.24 Výstavba vodných diel Táto trieda zahŕňa výstavbu:
- vodných ciest, prístavov a riečnych hrádzí, rekreačných (pribrežných) prístavov, plavebných komôr atď.
- priehrad a hrádzí
- bagrovanie pod vodou
- podzemné práce
45240000
    45.25 Ostatné špecializované stavebné práce Táto trieda zahŕňa
- stavebné činnosti špecializujúce sa na jeden aspekt spoločný pre rozličné druhy konštrukcií, ktoré si vyžadujú odborné schopnosti alebo špeciálne zariadenia:
   - stavbu základov, vrátane pilotáže
   - vŕtanie a stavbu studní na vodu, hĺbenie šácht
   - montáž kovových konštrukcií nepochádzajúcich z vlastnej výroby
   - ohýbanie ocele
   - murovanie a pokladanie kameňov
   - montáž a demontáž lešení a pracovných plošín, vrátane prenájmu lešení a pracovných plošín
   - stavbu komínov a priemyselných pecí

Táto trieda nezahŕňa
- prenájom lešení bez montáže a demontáže, pozri 71.32
45250000
45262000
  45.3   Stavebnoinštalačné práce   45300000
    45.31 Elektroinštalačné práce Táto trieda zahŕňa
- inštaláciu do budov alebo iných stavieb:
   - elektrického vedenia
   - telekomunikačných systémov
   - elektrických vykurovacích systémov
   - antén na obytné domy
   - požiarnych poplašných systémov
   - bezpečnostných systémov proti vlámaniu
   - výťahov a pohyblivých schodov
   - bleskozvodov atď.
45213316
45310000
okrem
-45316000
    45.32 Izolačné práce Táto trieda zahŕňa
- inštaláciu tepelnej a zvukovej izolácie a izolácie proti vibráciám do budov alebo iných stavieb

Táto trieda nezahŕňa
- izoláciu proti vode, pozri 45.22
45320000
    45.33 Inštalatérske práce Táto trieda zahŕňa
- inštaláciu do budov alebo iných stavieb:
   - kanalizácie a sanitárneho vybavenia
   - montáž plynovodu
   - vykurovacích,  ventilačných, chladiacich alebo klimatizačných zariadení a vedení
   - zavlažovacích systémov

Táto trieda nezahŕňa
- inštaláciu elektrických vykurovacích systémov, pozri 45.31
45330000
    45.34 Ostatné stavebnoinštalačné práce Táto trieda zahŕňa
- inštaláciu svetelných a signalizačných systémov na cestách, železniciach, letiskách a v prístavoch
- inštaláciu armatúr a pevného príslušenstva na budovy alebo iné stavby inde nezaradené
45234115
45316000
45340000
  45.4   Kompletizačné stavebné práce   45400000
    45.41 Omietkarské práce Táto trieda zahŕňa
- nanášanie vnútorných alebo vonkajších omietok alebo štukovaných omietok, vrátane pletivových materiálov pod omietku
45410000
    45.42 Stolárske práce Táto trieda zahŕňa
- inštaláciu dverí, okien, okenných rámov a zárubní, sektorových kuchýň, schodísk, pultov a regálov v obchodoch a podobného vybavenia z dreva alebo iných materiálov nepochádzajúcich z vlastnej výroby
- dokončovanie interiéru, ako sú stropy, drevené obloženie stien, posuvné priečky atď.

Táto trieda nezahŕňa
- kladenie parkiet a iných podlahových krytín z dreva, pozri 45.43
45420000
    45.43 Obkladanie stien a kladenie podlahových krytín Táto trieda zahŕňa
- dláždenie, obkladanie, vešanie alebo upevňovanie v budovách alebo iných stavbách:
   - keramických,  betónových obkladačiek alebo dlažby, alebo obkladačiek a dlažby z tesaného kameňa
   - parkiet a inej podlahovej krytiny z dreva
   - kobercov a linolea, vrátane krytiny z gumy alebo z umelej hmoty
   - podlahovej krytiny alebo obkladov stien z terazza, mramoru, granitu alebo bridlice
   - tapiet
45430000
    45.44 Maliarske, natieračské a sklenárske práce Táto trieda zahŕňa
- vnútorne a vonkajšie maľovanie a natieranie budov
- maľovanie a natieranie inžinierskych stavieb
- inštaláciu skla, zrkadiel atď.

Táto trieda nezahŕňa
- montáž okien, pozri 45.42
45440000
    45.45 Iné kompletizačné a dokončovacie stavebné práce Táto trieda zahŕňa
- montáž súkromných bazénov
- čistenie parou, pieskovanie a podobné činnosti na exteriéroch budov
- iné kompletizačné a dokončovacie stavebné práce inde neuvedené

Táto trieda nezahŕňa
- čistenie interiérov budov a iných stavieb, pozri 74.70
45212212
a DA04
45450000
  45.5   Prenájom stavebných alebo demolačných strojov a zariadení s obsluhou   45500000
    45.50 Prenájom stavebných alebo demolačných strojov a zariadení s obsluhou Táto trieda nezahŕňa
- prenájom stavebných a demolačných strojov a zariadení bez obsluhy, pozri 71.32
4550000
1)  Nariadenie Rady (EHS) č. 3037/90 z 9. októbra 1990 o štatistickej klasifikácii ekonomických činností v Európskom spoločenstve (Ú. v. ES L 293, 24.10.1990, s. 1). Nariadenie naposledy zmenené a doplnené nariadením Komisie (EHS) č. 761/93 z 24. marca 1993 (Ú. v. ES L 83, 3. 4.1993, s. 1).
V prípade akéhokoľvek rozdielu pri výklade medzi CPV a NACE sa použije názvoslovie NACE.“.
64.
V prílohe č. 2 sa tabuľka a text nahrádzajú tabuľkou a textom, ktoré znejú:
„PRIORITNÉ SLUŽBY
Kategória číslo Predmet Referenčné číslo CPC1) Referenčné číslo CPV
1. Opravy a údržba 6112, 6122, 633, 886 Od 50100000-6 do 50884000-5 (okrem 50310000-1 do 50324200-4 a 50116510-9, 50190000-3, 50229000-6, 50243000-0) a od 51000000-9 do 51900000-1
2. Služby pozemnej dopravy2), vrátane  služieb pancierových automobilov a kuriérskych služieb okrem prepravy  poštových zásielok 712 (okrem 71235), 7512, 87304 Od 60100000-9 do 60183000-4 (okrem 60160000-7, 60161000-4, 60220000-6) 
a od 64120000-3 do 64121200-2
3. Služby osobnej a nákladnej leteckej dopravy okrem prepravy poštových zásielok 73 (okrem 7321) Od 60410000-5 do 60424120-3 (okrem 60411000-2, 60421000-5) a 60500000-3
od 60440000-4 do 60445000-9
4. Pozemná a letecká preprava poštových zásielok2) 71235, 7321 60160000-7, 60161000-4, 60411000-2, 60421000-5
5. Telekomunikačné služby   752 Od 64200000-8 do 64228200-2, 72318000-7 a od 72700000-7 do 72720000-3
6. Finančné služby
a)  poisťovacie služby
b)  bankové a investičné služby3)
Ex  81, 812, 814 Od 66100000-1 do 66720000-33)
7. Počítačové a súvisiace služby 84 Od 50310000-1 do 50324200-4 od 72000000-5 do 72920000-5
(okrem 72318000-7 a od 72700000-7 do 72720000-3), 79342410-4
8. Výskum a vývoj4) 85 Od 73000000-2 do 73436000-7 (okrem 73200000-4, 73210000-7, 73220000-0
9. Účtovnícke služby, audítorské služby a vedenie účtovných kníh 862 Od 79210000-9 do 79223000-3
10. Prieskum trhu, prieskum verejnej mienky 864 Od 79300000-7 do 79330000-6, a 79342310-9, 79342311-6
11. Poradenstvo pre manažment5) a súvisiace služby 865, 866 Od 73200000-4 do 73220000-0 od 79400000-8 do 79421200-3 a 79342000-3, 79342100-4, 79342300-6, 79342320-2, 79342321-9, 79910000-6, 79991000-7
98362000-8
12. Architektonické služby; inžinierske služby a integrované inžinierske služby; urbanistické plánovanie a záhradná architektúra; súvisiace vedecké a technické poradenstvo,  technické testovania a analýzy 867 Od 71000000-8 do 71900000-7 (okrem 71550000-8) a 79994000-8 

13. Reklamné služby 871 Od 79341000-6 do 79342200-5 (okrem 79342000-3 a 79342100-4
14. Upratovanie budov a správa budov 874, 82201 do 82206 Od 70300000-4 do 70340000-6  a od 90900000-6 do 90924000-0
15. Tlačiarenské a publikačné služby za poplatok alebo na základe zmluvy 88442 Od 79800000-2 do 79824000-6 a od 79970000-6 do 79980000-7
16. Likvidácia odpadovej vody a odpadu; sanitárnea podobné služby 94 Od 90400000-1 do 90743200-9 (okrem 90712200-3 od 90910000-9 do 90920000-2 a 50190000-3, 50229000-6 50243000-0
1)  Nomenklatúra CPC (dočasná verzia) použitá na definovanie pôsobnosti smernice 92/50/EHS.
2) Okrem služieb železničnej dopravy spadajúcich do kategórie 18 CPC prov.
3) Okrem zmlúv na finančné služby súvisiace s emisiou, predajom, nákupom alebo prevodom cenných papierov alebo iných finančných nástrojov a služieb centrálnej banky. Tiež okrem zmlúv o kúpe alebo nájme pozemkov, existujúcich budov alebo iných nehnuteľností alebo práv k nim akýmikoľvek finančnými prostriedkami; avšak zmluvy na finančné služby uzatvorené v rovnakom čase, pred alebo po kúpnej zmluve alebo zmluve o nájme v akejkoľvek forme sa použijú postupy podľa tohto zákona.
4) Okrem zmlúv na výskum a vývoj iných ako zmlúv, pri ktorých prospech využíva výhradne verejný obstarávateľ a/alebo obstarávateľ na plnenie svojich vlastných úloh, pod podmienkou, že poskytnutá služba je v plnom rozsahu financovaná verejným obstarávateľom a/alebo obstarávateľom.
5) Okrem rozhodcovských a zmierovacích konaní.
V prípade akéhokoľvek rozdielu pri výklade medzi CPV a CPC sa uplatní nomenklatúra CPC.“.
65.
V prílohe č. 3 sa tabuľka a text nahrádzajú tabuľkou a textom, ktoré znejú:
„NEPRIORITNÉ SLUŽBY
Kategória
číslo
Predmet obstarávania Referenčné číslo
CPC1)
Referenčné číslo CPV
17. Hotelové a reštauračné služby 64 Od 55100000-1 do 55524000-9 a od 98340000-8 do 98341100-6
18. Železničná doprava 711 Od 60200000-0 do 60220000-6
19. Vodná doprava 72 Od 60600000-4 do 60653000-0 a od 63727000-1 do 63727200-3
20. Podporné a pomocné dopravné služby 74 Od 63000000-9 do 63734000-3  (okrem 63711200-8, 63712700-0, 63712710-3 a od 63727000-1 do 63727200-3) a 98361000-1
21. Právnické služby 861 Od 79100000-5 do 79140000-7
22. Umiestňovanie a poskytovanie2) pracovníkov 872 Od 79600000-0 do 79635000-4 (okrem 79611000-0, 79632000-3, 79633000-0) a od 98500000-8 do 98514000-9
23. Vyšetrovacie a bezpečnostné služby okrem služieb obrnených automobilov 873 (okrem 87304) Od 79700000-1 do 79723000-8
24. Vzdelávanie a profesionálne vzdelávanie 92 Od 80100000-5 do 80660000-8 (okrem 80533000-9, 80533100-0, 80533200-1
25. Zdravotnícke a sociálne služby 93 79611000-0 a od 85000000-9 do 85323000-9 (okrem 85321000-5 a 85322000-2
26. Rekreačné, kultúrne a športové služby3) 96 Od 79995000-5 do 79995200-7, a od 92000000-1 do 92700000-8 (okrem 92230000-2, 92231000-9, 92232000-6
27. Ostatné služby    
1)  Nomenklatúra CPC (dočasná verzia) použitá na definovanie pôsobnosti smernice 92/50/EHS.
2) Okrem pracovných zmlúv, dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru alebo obdobného pracovného vzťahu.
3)  Okrem zmlúv na nadobúdanie, vývoj, produkciu alebo koprodukciu programového materiálu určeného na televízne alebo rozhlasové vysielanie a zmlúv o vysielacom čase.
V prípade akéhokoľvek rozdielu pri výklade medzi CPV a CPC sa uplatní nomenklatúra CPC.“.
Čl. II
Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 719/2004 Z. z., zákona č. 353/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 660/2005 Z. z., zákona č. 25/2006 Z. z., zákona č. 282/2006 Z. z., zákona č. 522/2006 Z. z., zákona č. 12/2007 Z. z., zákona č. 215/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 330/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 530/2007 Z. z. a zákona č. 594/2007 Z. z. sa mení takto:
§ 86c znie:
㤠86c
Na zmluvy o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, ktoré uzatvára zdravotná poisťovňa s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti podľa § 7 ods. 1 až 3, sa nevzťahujú osobitné predpisy o verejnom obstarávaní.99)“.
Čl. III
Zákon č. 639/2004 Z. z. o Národnej diaľničnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 664/2007 Z. z. a zákona č. 86/2008 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 4 druhá veta znie: „Súčasti diaľnic môže diaľničná spoločnosť, v prípade koncesných ciest štát alebo koncesionár vo vlastnom mene na základe koncesnej zmluvy podľa osobitného predpisu,2a) po odsúhlasení ministerstvom, prenechať do nájmu 6) na dobu určitú, najviac na 30 rokov.7)“.
2.
V § 6 ods. 3 a 4 sa slová „základného imania“ nahrádzajú slovom „majetku“.
3.
Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý znie:
㤠6a
Nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu a správe ministerstva, ktoré budú použité na plnenie úloh diaľničnej spoločnosti podľa § 12 ods. 1, môžu byť použité ako nepeňažný vklad do základného imania diaľničnej spoločnosti. V takomto prípade povinnosť ministerstva ako správcu majetku štátu tento majetok užívať aspoň päť rokov odo dňa jeho nadobudnutia podľa osobitného predpisu10a) zaniká dňom rozhodnutia ministerstva o vložení týchto nehnuteľností ako nepeňažného vkladu do základného imania diaľničnej spoločnosti.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:
„10a)
§ 8 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2008 okrem bodov 7, 8, 11, 31, 32, 45, 46 a 55, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom zavedenia eura v Slovenskej republike, a bodov 63 až 65, ktoré nadobúdajú účinnosť 15. septembra 2008.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.