206/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 13.06.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

206
UZNESENIE
Ústavného súdu Slovenskej republiky
z 30. apríla 2008
V m e n e S l o v e n s k e j r e p u b l i k y
Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí pléna 30. apríla 2008 o návrhu skupiny 33 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky zastúpených JUDr. Danielom Lipšicom, poslancom Národnej rady Slovenskej republiky, o súlade § 102c zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s čl. 1 ods. 1, čl. 12 ods. 2 v spojení s čl. 20 ods. 1 a čl. 12 ods. 2 v spojení s čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky takto
rozhodol:
Konanie o návrhu skupiny 33 poslancov Národnej rady Slovenskej republiky zastavuje.
V nadväznosti na to zaniká bod 2 uznesenia Ústavného súdu Slovenskej republiky č. k. PL. ÚS 26/06-21 z 5. decembra 2006 o pozastavení účinnosti zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, pretože podľa § 38 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 38/1993 Z. z. o organizácii Ústavného súdu Slovenskej republiky, o konaní pred ním a o postavení jeho sudcov v znení neskorších predpisov zastavením konania zaniká uznesenie o pozastavení účinnosti napadnutých právnych predpisov, ich časti, prípadne niektorých ich ustanovení.
Predseda pléna Ústavného súdu Slovenskej republiky:
Milan Ľalík v. r.