149/2008 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

149
ZÁKON
z 1. apríla 2008,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 172/2003 Z. z.
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 281/1997 Z. z. o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 172/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 2 sa slová „Krajský úrad“ nahrádzajú slovami „Obvodný úrad v sídle kraja“.
2.
V § 5 ods. 1 sa slová „ak osobitný predpis neustanovuje inak.1a)“ nahrádzajú slovami „ak tento zákon alebo osobitné predpisy neustanovujú inak.1a)“.
3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 1a sa dopĺňa touto citáciou: „§ 16 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov.“.
4.
V § 5 odsek 4 znie:
„(4)
Ministerstvo môže vydať inej právnickej osobe súhlas na výstavbu a prevádzkovanie diaľnic, ciest, miestnych a účelových komunikácií, nábreží, chodníkov, nekrytých parkovísk, mostov, nadjazdov, tunelov, nadchodov, podchodov, diaľkových ropovodov a plynovodov, miestnych rozvodov plynu, diaľkových a miestnych rozvodov vody alebo pary, úpravní vody, miestnych kanalizácií a čistiarní odpadových vôd, diaľkových a miestnych elektronických komunikačných sietí a vedení, telekomunikačných stožiarov, transformačných staníc, diaľkových a miestnych rozvodov elektriny, stožiarov, televíznych káblových rozvodov (ďalej len “stavby„), ak tieto činnosti nebudú brániť zabezpečeniu úloh obrany štátu podľa § 2. Na pozemku, na ktorom sú alebo budú umiestnené stavby podľa prvej vety, zriadi ministerstvo vecné bremeno v prospech vlastníka stavieb. Vlastník stavieb je povinný zachovať účelové určenie pozemku na zabezpečenie úloh obrany štátu podľa § 2.“.
5.
§ 5 sa dopĺňa odsekmi 5 až 9, ktoré znejú:
„(5)
Vecné bremeno podľa odsekov 2 a 4 ministerstvo zriadi len v nevyhnutnom rozsahu a za odplatu. Zriadenie vecného bremena v prospech štátnej rozpočtovej organizácie je vždy bezodplatné.
(6)
Na konanie o vydaní súhlasu na výstavbu a prevádzkovanie stavieb podľa odseku 4 sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.1b)
(7)
Konanie o vydaní súhlasu na výstavbu a prevádzkovanie stavieb podľa odseku 4 sa začína na žiadosť právnickej osoby, ktorá musí obsahovať
a)
názov, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby,
b)
meno, priezvisko a podpis osoby oprávnenej konať za právnickú osobu,
c)
druh stavby,
d)
dokumentáciu v rozsahu predkladanom k návrhu na začatie územného konania.1c)
(8)
Ministerstvo o žiadosti právnickej osoby na vydanie súhlasu na výstavbu a prevádzkovanie stavieb podľa odseku 4 rozhodne do 30 dní odo dňa jej doručenia; v zložitých prípadoch rozhodne do 60 dní, o čom je povinné žiadateľa upovedomiť.
(9)
Proti rozhodnutiu ministerstva o žiadosti na vydanie súhlasu na výstavbu a prevádzkovanie stavieb podľa odseku 4 nemožno podať rozklad.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1b a 1c znejú:
„1b) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
1c)
§ 35 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. “.
6.
§ 6 znie:
㤠6
(1)
Nehnuteľnosti a práva k nim na území vojenského obvodu, ktoré sú vo vlastníctve štátu, môžu byť podľa účelu užívania a hospodárenia len v správe ministerstva alebo v správe rozpočtovej organizácie, príspevkovej organizácie alebo štátneho podniku, ktorých zriaďovateľom alebo zakladateľom je ministerstvo. Prevod správy pozemkov na území vojenského obvodu je bezodplatný.
(2)
Vodné toky na území vojenského obvodu a lesný majetok štátu na území vojenského obvodu môžu spravovať správcovia podľa osobitných predpisov upravujúcich správu vodných tokov a správu lesného majetku štátu.1d)
(3)
Poľnohospodársku pôdu vo vlastníctve štátu na území vojenského obvodu môže spravovať len štátny podnik, ktorého zakladateľom je ministerstvo.
(4)
Správca uvedený v odseku 1 môže nehnuteľnosti na území vojenského obvodu prenechať do výpožičky štátnej rozpočtovej organizácii zmluvou o výpožičke1e) na účely súvisiace so zabezpečením úloh obrany štátu. Na platnosť zmluvy o výpožičke sa vyžaduje súhlas ministerstva.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 1d a 1e znejú:
„1d) § 48 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).
§ 50 ods. 4 zákona č. 326/2005 Z. z. o lesoch v znení zákona č. 360/2007 Z. z.
1e)
§ 659 až 662 Občianskeho zákonníka.“.
7.
V poznámke pod čiarou k odkazu 2 sa citácia „zákon č. 135/1982 Zb. o hlásení a evidencii pobytu občanov“ nahrádza citáciou „zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov“.
8.
V § 8 ods. 1 písm. c) sa slová „okresného úradu na úseku katastra nehnuteľností“ nahrádzajú slovami „správy katastra“.
9.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5 znie:
„5)
§ 121 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.
§ 17 ods. 13 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
§ 56 ods. 2 zákona č. 326/2005 Z. z. v znení zákona č. 360/2007 Z. z.“.
10.
V § 8 sa vypúšťa odsek 3 a poznámka pod čiarou k odkazu 6.
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 3 a 4.
11.
V § 8 ods. 3 sa slová „okresným úradom“ nahrádzajú slovami „Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky“.
12.
V § 8 ods. 4 sa slová „krajským úradom“ nahrádzajú slovami „Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky“.
13.
V § 11 odsek 2 znie:
„(2)
Ak nehnuteľnosti a práva k nim a práva k vodám na území vojenského obvodu, ktoré môžu byť len vo vlastníctve štátu, nie sú k 31. máju 2008 vo vlastníctve štátu, ministerstvo ich majetkovoprávne vyrovná do 31. decembra 2012.“.
14.
Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠14a
Prechodné ustanovenie účinné od 1. júna 2008
Nehnuteľnosti a práva k nim, ktoré sú na území vojenského obvodu k 31. máju 2008 v správe iného správcu, než ktorý je uvedený v § 6 ods. 1, sa prevedú do správy správcu podľa § 6 ods. 1. Prevod správy sa vykoná zmluvou o prevode správy podľa osobitného predpisu upravujúceho správu majetku štátu8) do 31. augusta 2008.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8 znie:
„8)
§ 9 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2008.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.