58/2007 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

58
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 17. januára 2007,
ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva zelenín na trh
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Toto nariadenie vlády ustanovuje
a)
požiadavky na osivo zelenín, ktoré musí spĺňať pri uvádzaní na trh,
b)
požiadavky na vlastnosti a kvalitu osiva zelenín,
c)
požiadavky na výrobu osiva zelenín,
d)
podmienky uvádzania osiva zelenín na trh,
e)
podmienky dovozu osiva zelenín z krajín, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie (ďalej len „tretia krajina“),
f)
podrobnosti o obaloch s osivom zelenín, o ich označovaní a uzatváraní,
g)
spôsob a rozsah výkonu kontroly osiva zelenín uvádzaných na trh.
(2)
Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na osivo zelenín, ktoré je určené na vývoz do tretích krajín.
§ 2
Požiadavky na osivo zelenín
Požiadavky ustanovené týmto nariadením vlády na výrobu, spracúvanie a uvádzanie osiva zelenín na trh musí spĺňať osivo tých druhov zelenín, ktoré sú uvedené v osobitnom predpise1) (ďalej len „zoznam zelenín“) okrem týchto druhov:
a)
cibuľa šalotka (Allium ascalonicum),
b)
cibuľa zimná (Allium fistulosum),
c)
cesnak kuchynský (Allium sativum),
d)
artičoka zeleninová (Cynara scolymus),
e)
rebarbora pontická (Rheum rhaponticum).
§ 3
Vymedzenie pojmov
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a)
osivom zelenín množiteľský materiál, ktorým sú semená na pestovanie rastlín,
b)
množiteľským porastom porast určený na výrobu množiteľského materiálu,
c)
zeleninou rastlina zo zoznamu zelenín, ktorá je určená na poľnohospodársku výrobu alebo záhradnícku výrobu a ktorá nie je určená na okrasné účely,
d)
uvádzaním osiva zelenín na trh predaj, skladovanie na účely predaja, ponuka na predaj, dovoz a akékoľvek nakladanie, dodávanie alebo iný odplatný alebo bezodplatný spôsob prevodu osiva na inú osobu, ak sa tieto činnosti vykonávajú na obchodné účely; za uvádzanie osiva zelenín na trh sa nepovažuje poskytnutie osiva zelenín
1.
Ústrednému kontrolnému a skúšobnému ústavu poľnohospodárskemu (ďalej len „kontrolný ústav“),
2.
osobám, ktoré nenadobudli právo na uvádzanie dodaného osiva na trh alebo na vysievanie tohto osiva, na účely jeho úpravy,
3.
osobám, ktoré osivo množia, čistia, upravujú a balia, ktoré nenadobudli vlastnícke právo k dodanému osivu alebo k produktu zberu, na účely výroby určitých poľnohospodárskych surovín určených na priemyselné spracovanie alebo na účely množenia osiva,
e)
odrodou skupina rastlín v rámci najnižšieho známeho botanického triedenia, ktorú možno
1.
definovať podľa prejavu znakov vyplývajúcich z daného genotypu alebo kombinácie genotypov,
2.
odlíšiť od akejkoľvek inej skupiny rastlín podľa prejavu najmenej jedného znaku,
3.
považovať za jednotnú s ohľadom na jej schopnosť nemeniť sa pri rozmnožovaní,
f)
geneticky modifikovanou odrodou odroda, ktorej genetický materiál bol zmenený spôsobom, ktorý sa prirodzene pri pohlavnom rozmnožovaní a prirodzenej rekombinácii nevyskytuje,2)
g)
Spoločným katalógom odrôd zoznam odrôd, ktorých osivo nepodlieha akýmkoľvek obmedzeniam obchodu, čo sa týka odrody, zostavený príslušným orgánom Európskej únie z národných katalógov členských štátov Európskej únie (ďalej len „registrovaná odroda“),
h)
komponentami línie iné odrody alebo ich kombinácie, z ktorých sa daná odroda skladá alebo z ktorých sa vyrába množiteľský materiál danej odrody,
i)
vegetačnou skúškou skúška, ktorá slúži na overenie odrodovej pravosti a odrodovej čistoty osiva zelenín alebo jeho zdravotného stavu a stanovenie percenta hybridnosti osiva,
j)
základným osivom zelenín osivo, ktoré
1.
bolo vyrobené priamo zo šľachtiteľského osiva pod dohľadom šľachtiteľa,
2.
je určené na výrobu množiteľského materiálu kategórie certifikované osivo podľa písmena k),
3.
spĺňa požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav uvedený v prílohách č. 1 a 2,
4.
splnilo podmienky ustanovené v prvom až treťom bode pri skúške vykonávanej kontrolným ústavom alebo pri skúške vykonanej pod úradným dohľadom,
k)
certifikovaným osivom zelenín osivo, ktoré
1.
je vyrobené zo základného osiva alebo z osiva uvedeného v písmene j) prvom bode, ak o to požiadal šľachtiteľ a ak bolo uznané,
2.
bolo vyrobené priamo zo základného osiva, alebo ak to požaduje šľachtiteľ, z predzákladného osiva, ktoré pri úradnej skúške splnilo požiadavky na základné osivo uvedené v prílohách č. 1 a 2,
3.
je určené na iné účely ako na výrobu osiva zelenín,
4.
spĺňa požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav uvedené v prílohách č. 1 a 2 pre certifikované osivo,
5.
splnilo podmienky ustanovené v prvom až treťom bode pri skúške vykonanej kontrolným ústavom alebo skúške vykonanej pod úradným dohľadom,
6.
má vykonanú vegetačnú skúšku,
l)
štandardným osivom zelenín osivo, ktoré
1.
má dostatočnú odrodovú pravosť a odrodovú čistotu,
2.
je určené predovšetkým na výrobu zeleniny,
3.
spĺňa požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav uvedený v prílohe č. 2,
4.
má vykonanú vegetačnú skúšku,
m)
šľachtiteľským osivom osivo zodpovedajúce úradnému popisu odrody, ktoré sa vyrába pod dohľadom šľachtiteľa odrody, ak je určené na výrobu predzákladného osiva, nepodlieha uznávaniu a nie je uvádzané na trh alebo využívané na výrobu certifikovaného osiva,
n)
predzákladným osivom zelenín šľachtiteľské osivo zodpovedajúce popisu odrody, ktoré sa vyrába pod dohľadom udržiavateľa odrody, ktoré sa uznáva a uvádza na trh a je určené na výrobu základného osiva zelenín a certifikovaného osiva zelenín,
o)
opatrením opatrenie vydané
1.
orgánom štátnej správy,3)
2.
právnickou osobou konajúcou pod úradným dohľadom, ak nemá zisk z takého opatrenia,
3.
fyzickou osobou konajúcou pod úradným dohľadom, ak nemá zisk z takého opatrenia,
p)
dodávateľom ten, kto má osvedčenie o odbornej spôsobilosti dodávateľa a je zapísaný v evidencii dodávateľov,4)
q)
malým balením ES balenie
1.
do 5 kg, ak ide o strukoviny,
2.
do 500 g, ak ide o cibuľu, trebuľku, špargľu, mangold, cviklu, okrúhlicu, dyňu červenú, tekvicu, mrkvu, reďkev, hadomor španielsky, špenát a valeriánu poľnú,
3.
do 100 g, ak ide o všetky ostatné druhy zeleniny.
§ 4
Všeobecné požiadavky na osivo zelenín
Osivo zelenín sa nesmie uznávať ako štandardné osivo a uvádzať na trh, ak nebolo vyrobené z niektorej odrody, ktorá je zapísaná v Spoločnom katalógu odrôd alebo v Listine registrovaných odrôd.5)
§ 5
Požiadavky na výrobu osiva zelenín
(1)
Množiteľské porasty zelenín sa uznávajú, ak sú určené na výrobu osiva zelenín v kategóriách predzákladné osivo, základné osivo a certifikované osivo.
(2)
Požiadavky na uznávanie množiteľských porastov zelenín určených na výrobu osiva zelenín v kategóriách podľa odseku 1 sú uvedené v prílohe č. 1.
(3)
Za kvalitu a zdravotný stav množiteľských porastov zelenín určených na výrobu osiva v kategórii štandardné osivo zodpovedá dodávateľ.
§ 6
Požiadavky na vlastnosti a kvalitu osiva zelenín
(1)
Požiadavky na vlastnosti, kvalitu a zdravotný stav osiva zelenín sú uvedené v prílohe č. 2.
(2)
Požiadavky podľa odseku 1 musí spĺňať osivo zelenín na základe skúšok vykonaných podľa metód medzinárodných organizácií.
(3)
Na účely kontroly osiva zelenín sa odoberajú vzorky z dávok osiva zelenín podľa určených metód medzinárodných organizácií kontrolným ústavom. Obdobne sa odoberajú aj vzorky osiva zelenín na vegetačnú skúšku. Vzorky osiva zelenín na účely kontroly podľa § 17 ods. 3 sa odoberajú len kontrolným ústavom.
(4)
Pri odbere vzoriek osiva zelenín pod úradným dohľadom podľa odseku 3 sa musia dodržať tieto požiadavky:
a)
odber vykonáva vzorkovateľ, ktorý je na to poverený kontrolným ústavom6) za podmienok ustanovených v písmenách b) až d),
b)
vzorkovateľ má požadovanú odbornú kvalifikáciu získanú v rámci odbornej prípravy organizovanej za podmienok uplatňovaných na vzorkovateľov a potvrdenú skúškami; vzorkovanie sa vykonáva podľa schválených metód medzinárodných organizácií,
c)
vzorkovateľ je
1.
fyzická osoba, ktorá nemá prospech z výsledku uznania osiva,
2.
zamestnanec osoby, ktorá osivo vyrába, pestuje, spracúva alebo uvádza na trh; v takom prípade vzorkovateľ môže vykonávať odber vzoriek len z dávok osiva zelenín vyrobených týmto dodávateľom,
3.
zamestnanec osoby, ktorá osivo nevyrába, nepestuje, nespracúva alebo neuvádza na trh,
d)
odber vzoriek sa vykonáva pod dohľadom kontrolného ústavu,
e)
na účely dohľadu uvedeného v písmene d) je dodávateľ povinný poskytnúť minimálne 5 % z počtu vzoriek odobratých z dávok osiva zelenín, ktoré sa odobrali pod úradným dohľadom; kontrolný ústav porovnáva kvalitu odobratých vzoriek so vzorkami z tej istej dávky osiva, ktoré sa odobrali pod úradným dohľadom; toto kontrolné vzorkovanie sa neuplatňuje na automatické vzorkovanie.
§ 7
Uznávanie osiva zelenín
(1)
Osivo zelenín sa uznáva, ak spĺňa ustanovené požiadavky pre príslušnú kategóriu podľa § 3 písm. j) a k).
(2)
Štandardné osivo zelenín musí spĺňať požiadavky podľa § 3 písm. l).
(3)
Na účely kontroly osiva zelenín sa odoberajú vzorky osiva zelenín z dávok, ktoré musia byť homogénne. Požiadavky na maximálnu hmotnosť dávky a požiadavky na minimálnu hmotnosť vzorky sú uvedené v prílohe č. 3.
(4)
Pri vykonávaní skúšky pod úradným dohľadom, pri uznávaní osiva zelenín podľa § 3 písm. j) štvrtého bodu a písm. k) piateho bodu musia byť splnené tieto požiadavky:
a)
pri poľnej prehliadke
1.
inšpektor má odbornú kvalifikáciu,
1.1. je poverený kontrolným ústavom6) a zloží sľub inšpektorov, že sa pri svojej činnosti bude riadiť pravidlami skúšania ustanovenými kontrolným ústavom,
1.2. nemá žiadny prospech vo vzťahu k výsledku vykonávanej skúšky,
1.3. vykonáva prehliadky pod úradným dohľadom,
2.
množiteľské porasty, ktoré podliehajú prehliadke, sú založené z osiva zelenín, ktoré prešlo vegetačnou skúškou, a jej výsledky boli vyhovujúce,
3.
inšpektori skontrolujú pomernú časť množiteľských porastov; pomerná časť je najmenej 5 % porastov,
4.
z dávok osív zelenín zozbieraných z množiteľských porastov sa odoberie pomerná časť vzoriek na vegetačnú skúšku, a ak je to vhodné, na laboratórne skúšky osív,
b)
pri skúšaní osiva
1.
skúšanie osiva vykoná laboratórium na skúšanie osív (ďalej len „laboratórium“), ktoré je na ten účel poverené kontrolným ústavom6) za podmienok uvedených v druhom až siedmom bode,
2.
laboratórium má výkonného analytika osív, ktorý je priamo zodpovedný pri porušení povinností súvisiacich s výkonom technickej prevádzky laboratória a má potrebnú kvalifikáciu na technické vedenie laboratória,
3.
priestory a zariadenia laboratória sú úradne posúdené kontrolným ústavom ako primerané na skúšanie osiva v rozsahu vydaného oprávnenia,
4.
skúšanie sa vykonáva podľa schválených metód medzinárodných organizácií,
5.
laboratórium je
5.1. nezávislým laboratóriom alebo
5.2. laboratóriom, ktoré patrí dodávateľovi,
6.
laboratórium umožní vykonávanie kontroly kontrolného ústavu nad laboratórnym skúšaním osiva,
7.
laboratórium podľa bodu 5.2 môže vykonávať skúšanie osiva len z dávok osív vyprodukovaných v mene dodávateľa, ktorému patrí, ak sa tento dodávateľ, žiadateľ o uznanie množiteľského materiálu a kontrolný ústav nedohodnú inak.
§ 8
Overovanie kvality štandardného osiva zelenín dodávateľom
Dodávateľ je povinný pred uvedením štandardného osiva zelenín na trh overiť, či spĺňa požiadavky ustanovené v tomto nariadení vlády.
§ 9
Výnimky z požiadaviek na vlastnosti a kvalitu osiva zelenín
(1)
Na účel okamžitej dostupnosti osiva zelenín podľa § 7 ods. 1 sa osivo môže uznať a uviesť na trh po prvého kupujúceho aj pred ukončením skúšky klíčivosti, ak
a)
dodávateľ požiada kontrolný ústav o uznanie osiva zelenín na základe správy o predbežnej analýze klíčivosti vykonanej dodávateľom,
b)
dodávateľ v žiadosti uvedie obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania prvého kupujúceho osiva zelenín,
c)
dodávateľ poskytne prvému kupujúcemu osiva zelenín záruku na klíčivosť určenú predbežnou analýzou,
d)
na náveske uvedie aj klíčivosť určenú predbežnou analýzou spolu so svojím obchodným menom, sídlom alebo miestom podnikania a číslom dávky osiva zelenín,
e)
osivo zelenín s klíčivosťou určenou podľa písmena a) spĺňa ostatné požiadavky uvedené v prílohe č. 2.
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije pre osivo zelenín, ktoré bolo dovezené z tretích krajín, aj keď bolo vyrobené podľa osobitného predpisu.7)
(3)
Pri uplatňovaní výnimiek podľa odsekov 1 a 2 kontrolný ústav spolupracuje so zodpovednými orgánmi ostatných členských štátov Európskej únie (ďalej len „členský štát“) pri preverovaní skutočností.
(4)
Ak je ohrozené zásobovanie trhu s certifikovaným osivom zelenín, na trh možno uviesť osivo zelenín podľa osobitného predpisu,8) ktoré spĺňa menej prísne požiadavky na vlastnosti a kvalitu alebo osivo neregistrovanej odrody.
(5)
Osivo zelenín podľa odseku 4 možno uviesť na trh len v množstve potrebnom na prekonanie dočasných ťažkostí v zásobovaní trhu osivom zelenín. Dodávateľ je povinný použiť návesku s označením „základné osivo zelenín“ alebo „certifikované osivo zelenín“. Dodávateľ je povinný použiť návesku hnedej farby pri uvádzaní osiva neregistrovaných odrôd zelenín na trh. Na náveske sa uvedie, že dodávané osivo zelenín spĺňa menej prísne požiadavky na vlastnosti a kvalitu.
§ 10
Uvádzanie osiva zelenín na trh
(1)
Dodávateľ nesmie uvádzať na trh osivo zelenín, ak nebolo uznané podľa § 7 ods. 1 alebo nespĺňa požiadavky podľa § 7 ods. 2 a ak nespĺňa požiadavky ustanovené týmto nariadením vlády.
(2)
Osivo priemyselnej čakanky dodávateľ môže uvádzať na trh len v kategóriách základné osivo alebo certifikované osivo.
(3)
Dodávateľ môže uvádzať na trh osivo zelenín podľa odseku 1, ktoré spĺňa požiadavky ustanovené týmto nariadením vlády, v oddelených celých dávkach, ktoré sú dostatočne homogénne, v dieloch dávok alebo v ich častiach. Osivo zelenín musí byť balené v uzavretých obaloch alebo kontajneroch s bezpečnostným uzáverom a musí byť označené podľa § 15, ak toto nariadenie vlády neustanovuje inak.
(4)
Ak dodávateľ dodáva konečnému spotrebiteľovi osivo zelenín v malom množstve, toto osivo nemusí byť balené, uzatvárané a označované podľa odseku 3; dodávateľ je povinný k dodávke pripojiť sprievodný doklad s údajmi preukazujúcimi identitu dodávaného osiva zelenín.
(5)
Osivo možno uvádzať na trh aj
a)
ako šľachtiteľské osivo odrôd zelenín, ak spĺňa požiadavky podľa odseku 6,
b)
prírodné osivo odrôd zelenín na spracovanie, ak sa zabezpečí jeho identita,
c)
malé množstvá osiva na vedecké alebo šľachtiteľské účely po udelení oprávnenia kontrolným ústavom,
d)
zodpovedajúce množstvá osiva zelenín neregistrovanej odrody na iné skúšky alebo na pokusné účely, ak bola autorizácia9) udelená zodpovedným orgánom členského štátu.
(6)
Šľachtiteľské osivo odrôd zelenín možno podľa odseku 5 písm. a) uvádzať na trh, len ak
a)
bolo podrobené kontrole kontrolným ústavom, pričom bolo zistené, že spĺňa požiadavky na uznanie základného osiva,
b)
je zabalené podľa § 13,
c)
každý obal je označený náveskou podľa § 15 ods. 5 písm. a), ktorá musí obsahovať najmenej tieto údaje:
1.
označenie zodpovedného orgánu členského štátu alebo jeho rozlišovací kód,
2.
číslo dávky,
3.
mesiac a rok balenia alebo mesiac a rok posledného vzorkovania na účely uznávania,
4.
botanický názov druhu zeleniny (najmä latinský názov uvedený v skrátenej forme bez mien autorov),
5.
názov odrody zeleniny,
6.
údaj „predzákladné osivo“,
7.
počet generácií predchádzajúcich kategórii certifikované osivo.
(7)
Dodávateľ môže uvádzať na trh osivo geneticky modifikovanej odrody zelenín, len ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu.2)
(8)
Osivo, ktoré je uvádzané na trh, či už dobrovoľne, alebo povinne, nie je vystavené žiadnym trhovým obmedzeniam, čo sa týka jeho znakov, požiadaviek skúšania, obchodovania a pečatenia.
§ 11
Dovoz osiva zelenín z tretích krajín
(1)
Osivo zelenín dovážané z tretej krajiny musí spĺňať požiadavky na vlastnosti a kvalitu, na balenie a označovanie osiva zelenín podľa tohto nariadenia vlády.
(2)
Dodávateľ môže z tretej krajiny dovážať a uvádzať na trh osivo zelenín, ak z rozhodnutia Rady Európskej únie, ktorým určí, či v prípade osiva zelenín podľa § 16 spĺňajú poľné prehliadky v tretích krajinách požiadavky uvedené v prílohe č. 1 a či osivo zelenín z tretích krajín poskytuje rovnaké záruky týkajúce sa vlastností a laboratórnych podmienok skúšania, zabezpečenia identity, obchodovania a kontroly a či je rovnocenné so základným osivom, certifikovaným osivom alebo štandardným osivom zberaným v Európskom spoločenstve (ďalej len „Spoločenstvo“), nevyplýva niečo iné.
(3)
Každý dodávateľ bez toho, aby sa narušil voľný pohyb osiva zelenín v Spoločenstve dovážaného podľa odsekov 1 a 2 v množstve, ktoré presahuje 2 kg, je povinný zabezpečiť tieto údaje o dovážanom osive:
a)
druh zeleniny,
b)
odroda zeleniny,
c)
kategória množiteľského materiálu,
d)
krajina výroby osiva a zodpovedný orgán členského štátu,
e)
krajina odoslania,
f)
dovozca,
g)
množstvo osiva zelenín.
(4)
Dodávateľ je povinný údaje uvedené v odseku 3 uviesť v písomnom oznámení, ktoré predkladá kontrolnému ústavu.
§ 12
Spoločné ustanovenie o balení osiva zelenín
Dodávateľ môže osivo zelenín uvádzať na trh aj v malom ES balení v kategóriách podľa § 3 písm. j) až k) a v zmesi rôznych odrôd rovnakého druhu osiva zelenín.
§ 13
Balenie osiva zelenín
(1)
Obaly s osivom zelenín v kategóriách podľa § 3 písm. j) a k) musia byť uzatvárané kontrolným ústavom alebo pod úradným dohľadom takým spôsobom, aby ich nebolo možné otvoriť bez porušenia uzáveru alebo bez zanechania stopy na obale alebo na náveske po nedovolenom zasahovaní do návesky alebo obalu. Súčasťou zabezpečenia uzatvorenia obalu je uzáver, ktorý musí byť opatrený náveskou alebo pečaťou, alebo plombou.
(2)
Obaly nemusia byť uzatvorené podľa odseku 1, ak sa použije pečatný systém s jednorazovým použitím.
(3)
Obaly, ktoré už boli uzatvorené, nemožno opätovne uzatvoriť, len ak by sa tak urobilo kontrolným ústavom alebo pod úradným dohľadom. Pri opakovanom uzatvorení obalu je potrebné na náveske uviesť údaje o opakovanom uzatvorení obalu, o čase opakovaného uzatvorenia obalu a o orgáne zodpovednom za jeho vykonanie.
(4)
Obaly so štandardným osivom zelenín musia byť uzatvorené takým spôsobom, aby ich nebolo možné otvoriť bez porušenia uzáveru alebo bez zanechania stopy na obale alebo na náveske po nedovolenom zasahovaní do návesky alebo obalu.
(5)
Osoby zodpovedné za uzatváranie obalov a pripevňovanie návesiek podľa odseku 4 sú povinné
a)
informovať kontrolný ústav o čase začatia a skončenia ich činnosti,
b)
uchovávať po dobu troch rokov záznamy o všetkých dávkach štandardného osiva a záznamy na požiadanie poskytnúť kontrolnému ústavu na nahliadnutie,
c)
uchovávať najmenej po dobu dvoch rokov odobratú čiastkovú vzorku osiva odrôd druhov zelenín, pri ktorých sa nevyžaduje udržiavacie šľachtenie, a poskytnúť ju na vyžiadanie kontrolnému ústavu,
d)
odoberať vzorky z každej dávky štandardného osiva určenej na uvádzanie na trh a sprístupniť ich kontrolnému ústavu na vyžiadanie najmenej po dobu dvoch rokov.
(6)
Povinnosť ustanovená v odseku 5 písm. c) sa vzťahuje len na výrobcov osiva zelenín.
§ 14
Malé balenie ES osiva zelenín
(1)
Malé balenie ES osiva zelenín kategórie certifikované osivo musí byť uzatvorené takým spôsobom, aby sa nedalo otvoriť bez porušenia pečatného systému alebo bez zanechania stopy na náveske alebo na obale po nedovolenom zasahovaní.
(2)
Malé ES balenie osiva zelenín, ktoré už bolo uzatvorené, nemožno po druhý raz uzatvoriť, len ak pod úradným dohľadom.
(3)
Kontrolný ústav je oprávnený v čase delenia dávok osiva zelenín do malých ES balení vykonávať kontrolu, či sú dodržané požiadavky tohto nariadenia vlády. Dodávateľ je povinný písomne oznámiť kontrolnému ústavu miesto a čas vykonávania delenia dávok do malého ES balenia.
§ 15
Označovanie osiva zelenín
(1)
Pri uvádzaní predzákladného osiva, základného osiva a certifikovaného osiva zelenín na trh okrem certifikovaného osiva v malom ES balení dodávateľ je povinný vyhotoviť a z vonkajšej strany k nim pripojiť návesku s minimálnymi rozmermi 110 x 67 mm, ktorá musí obsahovať tieto údaje:
a)
označenie „kvalita ES“,
b)
označenie členského štátu a jeho zodpovedného orgánu alebo ich rozlišovací kód,
c)
mesiac a rok balenia vyjadrený ako „balené (mesiac a rok)“ alebo mesiac a rok posledného vzorkovania na účely uznávania vyjadrený ako „vzorkované (mesiac a rok)“,
d)
výrobné číslo alebo číslo dávky,
e)
botanický názov druhu zeleniny (najmä latinský názov uvedený v skrátenej forme bez mien autorov alebo jeho obvyklý názov, alebo oboje),
f)
názov odrody zeleniny,
g)
kategóriu osiva zeleniny,
h)
krajinu výroby,
i)
deklarovanú čistú hmotnosť alebo počet semien,
j)
ak ide o použitie granulovaných pesticídov, peliet alebo iných pevných častíc, uviesť pôvod týchto aditív a tiež priemerný pomer hmotnosti klbôčok alebo čistých semien a celkovej hmotnosti,
k)
ak ide o odrody, ktoré sú hybridmi alebo inbrednými líniami
1.
základného osiva, ak hybrid alebo inbredná línia, z ktorých osivo pochádza, boli registrované, názov komponentu, pod ktorým bol registrovaný, spolu so slovom „komponent“,
2.
základného osiva v iných prípadoch názov komponentu, z ktorého osivo pochádza, spolu so slovom „komponent“,
3.
certifikovaného osiva názov odrody, z ktorej osivo pochádza, spolu so slovom „hybrid“,
l)
ak ide o opakované skúšanie klíčivosti, údaj „opakovane skúšaná klíčivosť (mesiac a rok)“,
(2)
Ak dodávateľ uvádza na trh osivo s nižšou klíčivosťou podľa § 9 ods. 1, s nepreskúšanou klíčivosťou podľa § 9 ods. 2 alebo osivo podľa § 9 ods. 4, je povinný uviesť o tom údaj na náveske.
(3)
Náveska nesmie byť použitá viackrát a údaje na nej musia byť čitateľne a nezmazateľne vytlačené v jednom z úradných jazykov Európskej únie. Ak dodávateľ návesku k obalu pripevňuje motúzom, jej upevnenie musí zabezpečiť pečaťou alebo plombou. Dodávateľ namiesto visiacej návesky môže použiť aj nalepovaciu návesku.
(4)
Dodávatelia namiesto visiacej návesky môžu uvádzať údaje podľa odseku 1 na nalepovacej náveske alebo pod dohľadom kontrolného ústavu údaje priamo na obale vytlačiť vo forme návesky nezmazateľným spôsobom.
(5)
Návesky na obaloch s osivom zelenín musia byť farebne odlíšené podľa kategórie osiva. Náveska musí byť
a)
biela s uhlopriečnym fialovým pásom pre šľachtiteľské osivo podľa § 10 ods. 6,
b)
biela pre základné osivo podľa § 3 písm. j),
c)
modrá pre certifikované osivo podľa § 3 písm. k),
d)
tmavožltá pre štandardné osivo podľa § 3 písm. l),
e)
sivá pre osivo vyrobené podľa § 16,
f)
hnedá pre osivo zelenín podľa § 9 ods. 4.
(6)
Dodávateľ je povinný do každého obalu vložiť kópiu dokladu vzťahujúceho sa na tovar (ďalej len „sprievodný doklad“) v rovnakej farbe, ako je farba návesky, ktorý musí obsahovať najmenej údaje uvedené v odseku 1 písm. d) až g). Sprievodný doklad musí byť vyhotovený takým spôsobom, aby ho nebolo možné zameniť s náveskou. Dodávateľ nemusí do obalov vkladať sprievodný doklad, ak sú údaje podľa odseku 1 nezmazateľne vytlačené na obale alebo ak sa použije nalepovacia náveska alebo náveska z materiálu, ktorý nemožno roztrhnúť.
(7)
Označovanie osív zelenín podľa odsekov 1 až 6 sa vzťahuje aj na malé balenia ES základného osiva.
(8)
Balenia štandardného osiva zelenín a malé balenie ES osiva zelenín kategórie certifikované osivo musia byť označené náveskou, ktorá musí spĺňať požiadavky podľa odsekov 3 a 5. Náveska s minimálnymi rozmermi 110 x 67 mm musí obsahovať tieto údaje:
a)
označenie „kvalita ES“,
b)
obchodné meno a sídlo alebo miesto podnikania osoby zodpovednej za pripevňovanie návesiek alebo jej identifikačná značka,
c)
obchodný rok balenia alebo rok opakovaného skúšania klíčivosti, prípadne koniec obchodného roka,
d)
botanický názov druhu zeleniny (najmä latinský názov uvedený v skrátenej forme bez mien autorov),
e)
názov odrody zeleniny,
f)
kategóriu osiva zeleniny; pri malých baleniach ES možno certifikované osivo označiť písmenom „C“ alebo „Z“ a štandardné osivo písmenami „ST“,
g)
referenčné číslo udelené osobou zodpovednou za pripevňovanie návesiek, ak ide o štandardné osivo,
h)
referenčné číslo umožňujúce identifikovať dávku, ak ide o certifikované osivo,
i)
deklarovanú čistú hmotnosť alebo počet semien okrem malých balení ES do 500 g,
j)
pri použití granulovaných pesticídov, peliet alebo iných pevných častíc uviesť pôvod týchto aditív a tiež priemerný pomer hmotnosti klbôčok alebo čistých semien a celkovej hmotnosti.
(9)
Dodávateľ nemusí označovať malé balenie ES osiva kategórie certifikované osivo náveskou podľa odseku 8, ak údaje uvádzané na náveske sú nezmazateľne vytlačené na malom balení ES.
(10)
Ak dodávateľ dodáva štandardné osivo zelenín v malom balení ES, musí zabezpečiť, aby údaje podľa odseku 8 boli uvádzané na náveske alebo nezmazateľne vytlačené na obale.
(11)
Ak sa na trh uvádza osivo zelenín geneticky modifikovanej odrody, dodávateľ je povinný na náveske, na obale a v sprievodnom doklade jasne uviesť údaj o tom, že ide o osivo geneticky modifikovanej odrody zelenín.
(12)
Ak sa na trh uvádza osivo zelenín, ktoré bolo chemicky upravené, na náveske, v sprievodnom doklade dodávateľa, na obale alebo v jeho vnútri sa uvedie údaj o tom, že ide o chemicky morené osivo, a údaj o použitom chemickom prípravku a jeho účinnej látke.
§ 16
Osobitné ustanovenia o uznávaní osiva zelenín
(1)
Ak osivo zelenín, ktoré sa vyrobilo zo základného osiva alebo z certifikovaného osiva, ktoré bolo uznané aspoň v jednom členskom štáte alebo v tretej krajine, ktorej bola priznaná rovnocennosť podľa § 11 ods. 2 alebo ktoré bolo vyrobené priamo z kríženia základného osiva uznaného v niektorom členskom štáte so základným osivom úradne uznaným v tretej krajine a ktoré sa zberalo v inom členskom štáte, bolo vyrobené priamo z uznaného predzákladného osiva, môže sa uznať v kategórii základné osivo, ak spĺňa požiadavky uvedené v prílohe č. 2 pre kategóriu základné osivo. Ak množiteľské porasty tohto osiva boli prehliadnuté a spĺňali podmienky uvedené v prílohe č. 1 pre príslušnú kategóriu osiva a ak výsledky v skúškach preukázali, že osivo zelenín spĺňa podmienky uvedené v prílohe č. 2 pre danú kategóriu osiva, na žiadosť dodávateľa sa uznáva ako certifikované osivo v inom členskom štáte.
(2)
Osivo zelenín, ktoré sa zberalo v Spoločenstve a je určené na uznávanie podľa odseku 1, musí byť
a)
balené podľa podmienok ustanovených v § 13 a označované náveskou sivej farby podľa § 15 ods. 5 písm. e), ktorá obsahuje tieto údaje:
1.
označenie členského štátu a orgánu zodpovedného za poľné prehliadky alebo ich rozlišovací kód,
2.
botanický názov druhu zelenín (najmä latinský názov uvedený v skrátenej forme bez mien autorov alebo jeho obvyklý názov, alebo oboje),
3.
názov odrody zeleniny,
4.
kategóriu osiva zeleniny,
5.
označenie poľa s množiteľským porastom alebo číslo dávky,
6.
deklarovanú hmotnosť netto alebo brutto,
7.
údaj „osivo ešte necertifikované“,
b)
sprevádzané úradným dokladom, ktorý obsahuje:
1.
označenie zodpovedného orgánu členského štátu, ktorý doklad vydal,
2.
botanický názov druhu zeleniny (najmä latinský názov uvedený v skrátenej forme bez mien autorov alebo jeho obvyklý názov, alebo oboje),
3.
názov odrody zeleniny,
4.
kategóriu osiva zeleniny,
5.
pôvod osiva, ktoré sa použilo na založenie množiteľského porastu a názov krajiny alebo krajín, ktoré osivo uznali,
6.
názov pozemku a číslo porastu, na ktorý sa doklad vzťahuje,
7.
oblasť výroby dávky,
8.
hmotnosť zberaného osiva a počet balení,
9.
vyhlásenie, že sú splnené podmienky, ktoré sa vyžadujú na množiteľské porasty zelenín, z ktorých osivo pochádza,
10.
výsledky predbežných rozborov osiva.
(3)
Požiadavky podľa odseku 1 písm. a) nemusia byť splnené, ak zodpovedné orgány za vykonanie poľných prehliadok a tie, ktoré vystavujú doklady o uznaní nie konečného certifikovaného osiva a uznaní osiva, sú totožné, alebo sa dohodnú na výnimke.
(4)
Osivo zelenín, ktoré sa zberalo v tretej krajine, na žiadosť dodávateľa sa uznáva, ak
a)
sa priamo vyrobilo
1.
zo základného osiva alebo z certifikovaného osiva prvej generácie, ktoré bolo uznané aspoň v jednom členskom štáte alebo v tretej krajine, ktorej bola priznaná rovnocennosť podľa § 11 ods. 2, alebo
2.
z kríženia základného osiva uznaného v niektorom členskom štáte so základným osivom uznaným v tretej krajine podľa prvého bodu,
b)
množiteľské porasty tohto osiva boli prehliadnuté a spĺňajú podmienky ustanovené v rozhodnutí o rovnocennosti pre príslušnú kategóriu udelenú podľa § 11 ods. 2,
c)
výsledky v skúškach preukázali, že spĺňa podmienky uvedené v prílohe č. 2 pre danú kategóriu osiva.
§ 17
Spôsob a rozsah výkonu kontroly
(1)
Kontrolný ústav je oprávnený kedykoľvek počas výroby, spracúvania, balenia, skladovania a uvádzania osiva zelenín na trh náhodnými kontrolami overovať, či sú splnené požiadavky ustanovené týmto nariadením vlády.
(2)
Pri výkone kontroly uznaného osiva zelenín sa zisťuje, či spĺňa požiadavky na vlastnosti a kvalitu, ako sú uvedené v prílohe č. 2.
(3)
Kontrolný ústav je oprávnený na účely výkonu kontroly podľa odsekov 1 a 2 odoberať potrebné množstvo vzoriek.
(4)
Ak výsledky vegetačných skúšok opakovane preukážu, že osivo odrody dostatočne nespĺňa požiadavky na odrodovú pravosť a odrodovú čistotu, kontrolný ústav prijme opatrenie, ktorým zakáže dodávateľovi osivo takejto odrody uvádzať na trh.
(5)
Ak dodávateľ zabezpečil nápravu zistených nedostatkov a kontrolný ústav zistil, že osivo zelenín spĺňa požiadavky a podmienky na jeho uvádzanie na trh alebo ich bude spĺňať v budúcnosti, opatrenie prijaté podľa odseku 4 zruší bez zbytočného odkladu.
§ 18
Dočasné pokusy
(1)
Na účely overovania vhodnejších podmienok a požiadaviek na uvádzanie osiva zelenín na trh sa vykonajú dočasné pokusy a prijmú sa opatrenia, ktorými sa určia výnimky a ich rozsah z dodržiavania požiadaviek ustanovených v tomto nariadení vlády.
(2)
Dočasné pokusy sa vykonávajú metódami schválenými medzinárodnými organizáciami.
(3)
Doba trvania dočasného pokusu nesmie byť dlhšia ako sedem rokov.
§ 19
Porovnávacie skúšky a pokusy
(1)
Kontrolný ústav zabezpečuje vykonávanie porovnávacích skúšok alebo pokusov zo vzoriek osiva zelenín uvedených na trh formou následnej kontroly ich vlastností, kvality a zdravotného stavu, odrodovej pravosti a odrodovej čistoty, pričom je oprávnený odoberať potrebné množstvo vzoriek osiva zelenín.
(2)
Do porovnávacích skúšok alebo pokusov budú zaslané aj vzorky osiva zelenín:
a)
vyrobené v tretích krajinách,
b)
určené pre ekologické poľnohospodárstvo,
c)
uvádzané na trh na účely zachovania biologickej rôznorodosti rastlín.
(3)
Výsledky porovnávacích skúšok a pokusov sa použijú na zosúladenie technických metód skúšania osiva zelenín a kontrolu s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády.
§ 20
Preberanie právnych aktov Európskych spoločenstiev
Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe č. 4.
§ 21
Účinnosť
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. februára 2007.
Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 58/2007 Z. z.
POŽIADAVKY NA UZNÁVANIE MNOŽITEĽSKÝCH PORASTOV ZELENÍN
1.
Kategórie a generácie:
Množiteľské porasty určené na výrobu predzákladného osiva, základného osiva a certifikovaného osiva sa uznávajú v generáciách množenia:
a)
predzákladné osivo v generáciách množenia SE1 a SE2 pri druhoch hrach siaty, fazuľa záhradná, fazuľa šarlátová a bôb obyčajný a v generácii množenia SE1 pri druhu fenikel obyčajný,
b)
základné osivo v generáciách množenia E, L alebo Sc,
c)
certifikované osivo v generáciách množenia C1 alebo H a C2.
2.
Prehliadky porastov
2.1
Porast musí vykazovať dostatočnú odrodovú pravosť a odrodovú čistotu.
2.2
Pri výrobe predzákladného osiva a základného osiva sa vykoná aspoň jedna úradná poľná prehliadka. Pri výrobe certifikovaného osiva sa vykoná aspoň jedna úradná poľná prehliadka v rozsahu previerky najmenej 20 % porastu každého druhu.
2.3
Porast musí byť v takej fáze vývoja, aby umožňoval overenie jeho odrodovej pravosti a odrodovej čistoty a zdravotného stavu.
3.
Izolačné vzdialenosti na zamedzenie nežiaduceho opelenia musia byť:
3.1
Najmenšie izolačné vzdialenosti od susediacich porastov, ktoré môžu mať za následok nežiaduce opelenie, musia byť pri druhoch:
a)
cibuľa semenačka (Allium cepa), pór semenačka (Allium porrum) od inej odrody toho istého druhu 1000 m pre predzákladné osivo, základné a certifikované osivo,
b)
uhorky (Cucumis sativus), dyňa červená ( Citrullus lanatus), melón cukrový (Cucumis melo), tekvica – všetky variety (Cucurbita spp.) 1000 m pre predzákladné osivo, základné a certifikované osivo od porastu inej variety alebo odrody toho istého druhu,
c)
paprika (Capsicum annum) 600 m pre predzákladné osivo, základné a certifikované osivo medzi odrodami pálivými a nepálivými a medzi koreninovými a zeleninovými a 200 m medzi inými odrodami,
d)
mangold, cvikla, červená repa (Beta vulgaris):
1.
od akéhokoľvek zdroja peľu rodu repa (Beta spp.) neuvedeného nižšie 1000 m,
2.
od zdrojov peľu odrôd rovnakých poddruhov, ktoré patria do rozdielnej skupiny odrôd, 1000 m pre predzákladné osivo a základné osivo a 600 m pre certifikované osivo,
3.
od zdrojov peľu odrôd rovnakých poddruhov, ktoré patria do rovnakej skupiny odrôd,
600 m pre predzákladné osivo a základné osivo a 300 m pre certifikované osivo,
e)
kapustoviny (Brassica spp.):
1.
od zdrojov cudzieho peľu, ktorý môže spôsobiť vážne zhoršenie odrôd druhov kapustovín (Brassica) pre predzákladné osivo a základné osivo 1000 m a pre certifikované osivo 600 m,
2.
od ostatných zdrojov nežiaduceho opelenia, ktoré sú schopné kríženia s odrodami druhov kapustovín (Brassica), pre predzákladné osivo a základné osivo 500 m a pre certifikované osivo 300 m,
f)
priemyselná čakanka (Cichorium):
1.
od ostatných druhov toho istého rodu alebo poddruhov 1000 m,
2.
od ďalšej odrody priemyselnej čakanky pre predzákladné osivo a základné osivo 600 m a pre certifikované osivo 300 m,
g)
ostatné druhy:
1.
od zdrojov nežiaduceho opelenia, ktoré môžu spôsobiť vážne zhoršenie odrôd ostatných druhov v dôsledku skríženého opelenia
– 500 m pre predzákladné osivo a základné osivo,
– 300 m pre certifikované osivo,
2.
od ostatných zdrojov nežiaduceho opelenia, ktoré sú schopné kríženia s odrodami ostatných druhov s výsledkom skríženého opelenia
– 300 m pre predzákladné osivo a základné osivo,
– 100 m pre certifikované osivo.
3.2
Na vzdialenosti uvedené v bode 3.1 sa neprihliada, ak je zabezpečená dostatočná ochrana pred akýmkoľvek nežiaducim opelením.
4.
Choroby a škodcovia
Prítomnosť chorôb a škodlivých organizmov, ktoré znižujú kvalitu osiva, musí byť na čo najnižšej úrovni.
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 58/2007 Z. z.
POŽIADAVKY NA VLASTNOSTI, KVALITU A ZDRAVOTNÝ STAV OSIVA ZELENÍN
1.
Osivo musí vykazovať dostatočnú odrodovú pravosť a odrodovú čistotu.
2.
Prítomnosť chorôb a škodlivých organizmov, ktoré znižujú úžitkovosť osiva, musí byť na čo najnižšej úrovni.
3.
Osivo musí spĺňať aj nasledujúce podmienky:
Druhy Najnižšia
analytická
čistota v %
hmotnosti
Najvyšší
obsah
semien iných
rastlinných
druhov
(% hmotnosti)
Najnižšia
klíčivosť
%
Artičoka bodliaková (Cynara cardunculus) 96 0,5 65
Baklažán (Solanum melongena) 96 0,5 65
Bôb obyčajný (Vicia faba) 98 0,1 80
Čakanka šalátová (Cichorium intybus var. foliosum) 95 1,5 65
Čakanka štrbáková (Cichorium endivia) 95 1 65
Čakanka priemyselná (Cichorium intybus) 97 1 80
Cibuľa kuchynská (Allium cepa) 97 0,5 70
Cvikla (Beta vulgaris var. Conditiva) 97 0,5 70
Dyňa červená (Citrullus lanatus) 98 0,1 75
Fazuľa záhradná (Phaseolus vulgaris) 98 0,1 75
Fazuľa šarlátová (Phaseolus coccineus) 98 0,1 80
Fenikel (Foeniculum vulgare) 96 1 70
Hadomor španielsky (Scorzonera hispanica) 95 1 70
Hrach siaty (Pisum sativum) 98 0,1 80
Karfiol (Brassica oleracea convar. Botrytis var. Botrytis) 97 1 70
Kapustoviny ostatné (Brassica spp.) 97 1 75
Mangold (Beta vulgaris var. Vulgaris) 97 0,5 50
Melón cukrový (Cucumis melo) 98 0,1 75
Mrkva obyčajná (Daucus carota) 95 1 65
Okrúhlica (Brassica rapa var. Rapa) 97 1 80
Paprika ročná (Capsicum annuum) 97 0,5 65
Petržlen záhradný (Petroselinum crispum) 97 1 65
Pór pestovaný (Allium porrum) 97 0,5 65
Rajčiak jedlý (Lycopersicon esculentum) 97 0,5 75
Reďkev siata (Raphanus sativus) 97 1 70
Šalát siaty (Lactuca sativa) 95 0,5 75
Špargľa (Asparagus officinalis) 96 0,5 70
Špenát siaty (Spinacea oleracea) 97 1 70
Tekvica obyčajná (Cucurbita pepo) 98 0,1 75
Tekvica obrovská (Cucurbita maxima) 98 0,1 80
Uhorka siata (Cucumis sattvus) 98 0,1 80
Trebuľka voňavá (Anthriscus cerefolium) 96 1 70
Valeriánka poľná (Valerianella locusta) 95 1 65
Zeler voňavý (Apium graveolens) 97 1 70
4.
Požiadavky na zdravotný stav:
4.1
Osivo strukovín nesmie byť kontaminované nasledujúcimi druhmi hmyzu:
Zrniarka fazuľová (Acantoscelides obtectus Sag)
Zrniarka hrachorová (Bruchus affinis Froel.)
Zrniarka čierna (Bruchus atomarius L.)
Zrniarka hrachová (Bruchus pisorium L.)
Zrniarka bôbová (Bruchus rufimanus Boh.)
4.2
Osivo nesmie byť kontaminované živými roztočmi.
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 58/2007 Z. z.
NAJVYŠŠIA HMOTNOSŤ DÁVKY A NAJNIŽŠIA HMOTNOSŤ VZORKY OSIVA ZELENÍN
1.
Najvyššia hmotnosť dávky osiva:
a)
osivo fazule (Phaseolus vulgaris), hrachu (Pisum sativum) a bôbu (Vicia faba) 25 t,
b)
osivo veľkosti nie menšej ako zrno pšenice, iné ako fazule (Phaseolus vulgaris), hrachu (Pisum sativum) a bôbu (Vicia faba) 20 t,
c)
osivo veľkosti menšej ako zrno pšenice 10 t.
2.
Najvyššia hmotnosť posledného dielu dávky nesmie presiahnuť viac ako 5 % hmotnosti uvedenej v bode 1.
3.
Najnižšia hmotnosť vzorky
Druhy hmotnosť v g
Artičoka bodliaková (Cynara cardunculus) 50,0
Baklažán (Solanum melongena) 20,0
Bôb obyčajný (Vicia faba) 1000,0
Brokolica (Brassica oleracea convar botrytis var. cymosa) 25,0
Čakanka šalátová (Cichorium intybus var. foliosum) 15,0
Čakanka štrbáková (Cichorium endivia) 15,0
Čakanka priemyselná (Cichorium intybus) 50,0
Cibuľa kuchynská (Allium cepa) 25,0
Cvikla (Beta vulgaris var. conditiva) 100,0
Dyňa červená (Citrullus lanatus) 250,0
Fazuľa záhradná (Phaseolus vulgaris) 700,0
Fazuľa šalátová (Phaseolus coccineus) 1000,0
Fenikel (Foeniculum vulgare) 25,0
Hadomor španielsky (Scorzonera hispanica) 30,0
Hrach siaty (Pisum sativum) 500,0
Karfiol (Brassica oleracea convar. Botrytis var. Botrytis) 25,0
Kapusta pekinská (Brassica pekinensis) 20,0
Kapustoviny ostatné (Brassica spp.) 25,0
Mangold (Beta vulgaris var. Vulgaris) 100,0
Melón cukrový (Cucumis melo) 100,0
Mrkva obyčajná (Daucus carota) 10,0
Okrúhlica (Brassica rapa var. Rapa) 50,0
Paprika ročná (Capsicum annuum) 40,0
Petržlen záhradný (Petroselinum crispum) 10,0
Pór pestovaný (Allium porrum) 20,0
Rajčiak jedlý (Llycopersicon esculentum) 20,0
Reďkev siata (Raphanus sativus) 50,0
Šalát siaty (Lactuca sativa) 10,0
Špargľa (Asparagus officinalis) 100,0
Špenát siaty (Spinacea oleracea) 75,0
Tekvica obrovská (Cucurbita maxima) 250,0
Tekvica obyčajná (Cucurbita pepo) 150,0
Uhorka siata (Cucumis sativus) 25,0
Valeriánka (Valerianella locusta) 20,0
Zeler (Apium graveolens) 5,0
4.
Ak ide o hybridy druhov uvedených v bode 3, najnižšiu hmotnosť vzorky možno znížiť na štvrtinu hmotnosti. Vzorky však musia vážiť najmenej 5 g a musia mať najmenej 400 semien.
Príloha č. 4 k nariadeniu vlády č. 58/2007 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
Smernica Rady 2002/55/ES z 13. júna 2002 o obchodovaní s osivom zelenín (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 36) v znení smernice Rady 2003/61/ES z 18. júna 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 39), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 13/zv. 32) a smernice Rady 2004/117/ES z 22. decembra 2004 (Ú. v. EÚ L 14, 18. 1. 2005).
1)
Časť B prílohy č. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 50/2007 Z. z. o registrácii odrôd pestovaných rastlín.
2)
Zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov.
3)
§ 2 zákona č. 597/2006 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy v oblasti registrácie odrôd pestovaných rastlín a uvádzaní množiteľského materiálu pestovaných rastlín na trh.
5)
§ 2 písm. p) nariadenia vlády č. 50/2007 Z. z.
7)
Rozhodnutie Rady 2003/17/ES zo 16. decembra 2002 o rovnocennosti terénnych inšpekcií uskutočňovaných v tretích krajinách na množiteľskom poraste pre produkciu osiva a o rovnocennosti osiva vyprodukovaného v tretích krajinách (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 38) v platnom znení.
8)
Nariadenie Komisie (ES) č. 217/2006 z 8. februára 2006, ktorým sa ustanovujú pravidlá uplatňovania smerníc Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES a 2002/57/ES, pokiaľ ide o povolenie pre členské štáty umožniť dočasné obchodovanie s osivom, ktoré nespĺňa minimálne požiadavky na klíčivosť (Ú. v. EÚ L 38, 9. 2. 2006).
9)
Rozhodnutie Komisie 2004/842/ES z 1. decembra 2004 o vykonávacích pravidlách, podľa ktorých môžu členské štáty udeľovať oprávnenia na uvádzanie na trh osiva patriaceho do odrôd, na ktoré bola podaná žiadosť o zápis do štátneho katalógu poľnohospodárskych rastlinných druhov alebo zeleninových druhov (Ú. v. EÚ L 362, 9. 12. 2004).