577/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

577
ZÁKON
z 29. októbra 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1995 Z. z., zákona č. 58/1998 Z. z. a zákona č. 533/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 písm. a) sa slová „geologický prieskum ložísk vyhradených nerastov“ nahrádzajú slovami „ložiskový geologický prieskum vyhradených nerastov“.
2.
V § 2 písm. h) sa za slová „banských diel“ vkladajú slová „a starých banských diel3)“ a za slovo „múzejné“ sa vkladajú slová „a iné“.
3.
V § 3 písm. a) sa slová „prieskum ložísk nevyhradených nerastov“ nahrádzajú slovami „ložiskový geologický prieskum nevyhradených nerastov“.
4.
V § 3 písm. d) sa číslovka „500“ nahrádza číslovkou „250“.
5.
V § 4a odsek 1 znie:
„(1)
Banskú činnosť uvedenú v § 2 písm. b) až h) a činnosť vykonávanú banským spôsobom, uvedenú v § 3 písm. a) s výnimkou ložiskového geologického prieskumu nevyhradených nerastov možno vykonávať len na základe oprávnenia vydaného rozhodnutím obvodného banského úradu (ďalej len „banské oprávnenie").“.
6.
V § 4a ods. 2 sa na konci odseku vypúšťa bodka a pripájajú sa tieto slová: „a musí byť zrejmé, akým spôsobom podľa vnútorných predpisov právnickej osoby alebo podľa zmluvy koná za právnickú osobu.“.
7.
V § 4a odsek 3 znie:
„(3)
Banské oprávnenie možno vydať slovenskej osobe alebo zahraničnej osobe. Na účely tohto zákona slovenskou osobou je fyzická osoba s bydliskom3c) na území Slovenskej republiky alebo právnická osoba so sídlom na území Slovenskej republiky. Ak ide o zahraničnú fyzickú osobu, musí mať pobyt na území štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, a ak ide o zahraničnú právnickú osobu, musí mať na území takého štátu sídlo alebo organizačnú zložku. Zahraničným fyzickým osobám a zahraničným právnickým osobám možno banské oprávnenie vydať, ak spĺňajú podmienky uvedené v predchádzajúcej vete. Zahraničnej právnickej osobe, ktorá nespĺňa podmienky uvedené v druhej vete, možno banské oprávnenie vydať ak má podnik alebo organizačnú zložku umiestnenú na území Slovenskej republiky.“.
8.
V § 4a ods. 6 písmeno g) znie:
„g)
zahraničná právnická osoba uvedie aj adresu podniku alebo organizačnej zložky na území štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a osobné údaje vedúceho podniku alebo jeho organizačnej zložky; zahraničná právnická osoba, ktorá nespĺňa podmienky uvedené v druhej vete odseku 3 aj adresu podniku alebo organizačnej zložky na území Slovenskej republiky a osobné údaje vedúceho podniku alebo jeho organizačnej zložky.“.
9.
V § 4a ods. 10 písmene h) sa slová „na území Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore a u zahraničnej právnickej osoby, ktorá nespĺňa podmienky uvedené v druhej vete odseku 3 aj adresu podniku alebo organizačnej zložky na území Slovenskej republiky“.
10.
§ 4b vrátane nadpisu znie:
㤠4b
Zánik banského oprávnenia
(1)
Banské oprávnenie zaniká
a)
smrťou fyzickej osoby, ktorej bolo vydané, ak vo výkone banského oprávnenia nepokračujú dedičia alebo ustanovený opatrovník,
b)
zrušením právnickej osoby, ktorej bolo vydané,
c)
právoplatným rozhodnutím obvodného banského úradu podľa odseku 4.
(2)
Ak do siedmich dní od smrti držiteľa banského oprávnenia, ktorý bol súčasne zodpovedným vedúcim zamestnancom, nebude určený nový zodpovedný vedúci zamestnanec pre vykonávanú činnosť, obvodný banský úrad túto činnosť pozastaví až do jeho určenia, najviac na dobu 30 dní.
(3)
Do 30 dní od právoplatného skončenia konania o dedičstve dedič banského oprávnenia alebo ustanovený opatrovník, ak chce pokračovať vo výkone činnosti uvedenej v banskom oprávnení, oznámi obvodnému banskému úradu, ktorý vydal banské oprávnenie poručiteľovi, údaje podľa § 4a ods. 5 písm. a). K oznámeniu pripojí právoplatné rozhodnutie o tom, že banské oprávnenie zdedil, a doklady podľa § 4a ods. 7.
(4)
Obvodný banský úrad začne konanie o zrušenie banského oprávnenia, ak držiteľ
a)
o to požiada,
b)
závažným spôsobom porušuje povinnosti vyplývajúce z tohto zákona a zo všeobecne záväzných právnych predpisov uvedených v § 39 ods. 1,
c)
nespĺňa niektorú z požiadaviek uvedených v § 4a ods. 2 dlhšie ako tri mesiace,
d)
nevykonával banskú činnosť alebo činnosť vykonávanú banským spôsobom, na ktorú mu bolo vydané banské oprávnenie, dlhšie ako tri roky; uvedené neplatí pre dobývanie výhradného ložiska v určenom dobývacom priestore, ak oprávnenie zanikne podľa osobitného predpisu.3h)
(5)
Rovnopis rozhodnutia o zmene alebo o zrušení banského oprávnenia zašle obvodný banský úrad orgánom uvedeným v § 4a ods. 11 a 12.
(6)
Osoba, ktorej obvodný banský úrad zrušil banské oprávnenie podľa odseku 4 písm. b) až d), môže požiadať o vydanie nového banského oprávnenia po uplynutí najskôr troch rokov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zrušení banského oprávnenia.
(7)
Zánikom banského oprávnenia alebo zrušením banského oprávnenia zaniká organizácii právo na dobývanie výhradného ložiska v dobývacom priestore podľa osobitného predpisu.3i) Zánik práva na dobývanie výhradného ložiska v dobývacom priestore obvodný banský úrad písomne oznámi organizácii; zánik práva na dobývanie výhradného ložiska sa neoznamuje v prípade zániku oprávnenia podľa odseku 1 písm. a) a b).
(8)
Ak zanikne právo na dobývanie výhradného ložiska v dobývacom priestore podľa odseku 7, obvodný banský úrad začne konanie o prevode dobývacieho priestoru na inú organizáciu na základe výberového konania. Obvodný banský úrad v konaní postupuje podľa osobitného predpisu.3ia)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3h až 3ia znejú:
„3h)
§ 27 ods. 13 banského zákona.
3i)
§ 24 ods. 1 banského zákona.
3ia)
§ 27a banského zákona.“.
11.
V § 5 odsek 2 znie:
„(2)
Banskú činnosť, činnosť vykonávanú banským spôsobom a inú činnosť upravenú týmto zákonom, možno vykonávať na základe oprávnenia, súhlasu, opatrenia alebo povolenia vydaného alebo uloženého rozhodnutím podľa tohto zákona, banského zákona alebo podľa osobitných predpisov;4) činnosť musí byť vykonávaná v súlade s rozhodnutím a dokumentáciou overenou obvodným banským úradom v konaní o vydanie oprávnenia, súhlasu, opatrenia alebo povolenia.“.
12.
V § 5 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto vety: „Osobám, ktoré projektujú a navrhujú objekty, zariadenia a práce, ktoré sú súčasťou banskej činnosti uvedenej v § 2 písm. b) až h) a činnosti vykonávanej banským spôsobom uvedenej v § 3 písm. a), osobám, ktoré vykonávajú funkciu hlavného banského merača a osobám, ktoré projektujú trhacie práce veľkého rozsahu sa odborná spôsobilosť potvrdzuje vydaním osvedčenia o odbornej spôsobilosti, alebo preukazu o odbornej spôsobilosti. Osoby uvedené v predchádzajúcej vete majú právo používať pečiatku s vlastným menom, uvedením odbornej spôsobilosti a poradového čísla osvedčenia o odbornej spôsobilosti, alebo preukazu o odbornej spôsobilosti.“.
13.
V § 5 sa vypúšťa odsek 4.
Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 6.
14.
V § 5 ods. 4 sa vypúšťajú slová „a poruchy technických zariadení“.
15.
Za § 5 sa vkladá § 5a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠5a
Ohlasovanie banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom a oznamovanie ich výsledkov
(1)
Organizácia je povinná písomne ohlásiť banskú činnosť a činnosť vykonávanú banským spôsobom obvodnému banskému úradu príslušnému podľa miesta výkonu činnosti.
(2)
Ohlasovacia povinnosť podľa odseku 1 sa nevzťahuje na
a)
vrty v banských dielach, podzemné vrty,
b)
geologické laboratórne práce, sledovanie a riadenie geologických prác, geologické mapovanie, zostavovanie geologických máp, geologickú dokumentáciu a práce podľa ďalších metodík, spracúvanie geologických projektov, štúdií, správ, výpočtov, posudkov a rešerší. 5b)
(3)
Ak ide o banskú činnosť a činnosť vykonávanú banským spôsobom povoľovanú obvodným banským úradom, ohlasuje sa začatie, prerušenie a ukončenie banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom.
(4)
Organizácia je povinná ohlásiť obvodnému banskému úradu začatie a prerušenie vykonávania banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom na dobu dlhšiu ako 30 dní a ukončenie vykonávania banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom najneskôr osem pracovných dní vopred.
(5)
Zmeny v obsahu ohlásenia je organizácia povinná bezodkladne písomne oznámiť príslušnému obvodnému banskému úradu najneskôr v lehote troch pracovných dní.
(6)
Organizácia písomne oznámi obvodnému banskému úradu príslušnému podľa miesta výkonu činnosti každoročne výsledky vykonanej banskej činnosti, činnosti vykonávanej banským spôsobom alebo inej činnosti upravenej týmto zákonom za uplynulý rok. Výsledky oznámi v správe, ktorá sa predkladá najneskôr do konca januára nasledujúceho roka.
(7)
V správe podľa odseku 6 organizácia uvedie výsledky
a)
banskej činnosti podľa dokumentácie, ktorá bola podkladom na povolenie banskej činnosti,
b)
dobývania ložísk nevyhradených nerastov podľa plánu využívania ložiska,
c)
inej činnosti upravenej týmto zákonom podľa požiadaviek príslušného obvodného banského úradu.
(8)
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, ustanoví podrobnosti o obsahu a spôsobe ohlásenia banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5b znie:
„5b)
Zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon).“.
16.
Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠6a
Plán likvidácie závažných prevádzkových nehôd
(1)
Plán likvidácie závažných prevádzkových nehôd (ďalej len „havarijný plán") vypracovaný organizáciami podľa § 6 ods. 4 a 5 sa musí vypracovať
a)
pre každú hlbinnú baňu na vykonávanie banskej činnosti v prieskume, výstavbe, prevádzke, rekonštrukcii a počas zabezpečenia alebo likvidácie hlavných banských diel; vypracúva sa pre celú baňu bez ohľadu na to, či niektoré jej časti boli odovzdané cudzej organizácii; za baňu sa považuje prevádzkový celok, ktorý tvorí z hľadiska banského vetrania a ťažby samostatnú technickú jednotku bez ohľadu na to, ako sa po organizačnej stránke nazýva,
b)
pre každý kameňolom, štrkovisko, ílovisko a hlinisko (ďalej len „lom") na dobývanie výhradných ložísk nerastov v prieskume, výstavbe, prevádzke, rekonštrukcii a počas zabezpečenia alebo likvidácie lomov,
c)
pre každú prevádzkovú jednotku organizácie vykonávajúcej vrtné alebo geofyzikálne práce, ťažbu, úpravu alebo podzemné uskladňovanie kvapalných nerastov a plynov v prírodných horninových štruktúrach; pre skupinu prevádzkových jednotiek možno vydať jeden havarijný plán, ak ich pohotovostné časti a operatívne časti sú rovnaké,
d)
pre každú prevádzkovú jednotku organizácie, ak tak rozhodol Hlavný banský úrad podľa § 6 ods. 5 tohto zákona.
(2)
Havarijný plán vydáva vedúci organizácie. Je záväzný pre všetky osoby, ktoré sa zdržujú v priestoroch a objektoch, pre ktoré je havarijný plán vypracovaný a musí byť uložený na takom mieste, aby bol k dispozícii tomu, kto má likvidáciu havárie riadiť. Miesto uloženia havarijného plánu určí vedúci organizácie.
(3)
Havarijný plán obsahuje pohotovostnú, operatívnu a mapovú časť.
(4)
Pohotovostná časť havarijného plánu musí obsahovať zoznam zamestnancov, organizácií a orgánov, ktorých treba v prípade určitého druhu havárie povolať na miesto likvidácie, ktorých treba informovať o určitom druhu havárie a povinnosti jednotlivých zamestnancov.
(5)
Pre každú hlbinnú baňu, lom a prevádzkovú jednotku podľa odseku 1 písm. c) a d) (ďalej len „baňa") musí byť určený vedúci likvidácie havárie a jeho zástupca (ďalej len „vedúci likvidácie havárie"). Vedúcim likvidácie havárie môže byť len zamestnanec organizácie, ktorý je oboznámený s miestnymi podmienkami bane a ktorý má osvedčenie o odbornej spôsobilosti vydané podľa osobitného predpisu.5d) V čase havárie a jej likvidácie sú všetky osoby podriadené vedúcemu likvidácie havárie.
(6)
Na bani musí byť zriadená inšpekčná služba, ktorá sa vykonáva podľa osobitných predpisov.5e) Inšpekčná služba má až do príchodu vedúceho likvidácie havárie všetky práva a povinnosti vedúceho likvidácie havárie.
(7)
V havarijnom pláne musia byť uvedené práva a povinnosti zamestnancov, vedúceho likvidácie havárie a jeho zástupcu, vedúceho banských záchranných zborov, vedúceho vetrania a práva a povinnosti inšpekčnej služby počas havárie.
(8)
Operatívna časť havarijného plánu obsahuje riešenie predvídateľných druhov havárií, ktoré sa môžu vyskytnúť a tých havárií na povrchu, ktoré svojimi dôsledkami môžu ohroziť podzemné banské diela. Operatívna časť havarijného plánu musí byť vypracovaná na záchranu všetkých ohrozených zamestnancov v určitom úseku, oblasti, prípadne samostatnom vetracom oddelení a pre záchranu zamestnancov v iných častiach bane alebo lomu, ak by mohli byť haváriou ohrození. V havarijnom pláne musia byť určené záchranné cesty, ktoré pre hlbinnú baňu musia byť uvedené podrobne a v presnom poradí banských diel, ktorými zamestnanci budú prechádzať pri úniku z ohrozeného miesta.
(9)
Operatívna časť havarijného plánu musí určiť najmä
a)
spôsoby rýchleho a spoľahlivého vyrozumenia zamestnancov ohrozených haváriou,
b)
spôsoby záchrany zamestnancov, určenie záchranných ciest, komorových úkrytov a pod.,
c)
prostriedky na rýchlu a účinnú likvidáciu havárie,
d)
nutné zmeny vo vetraní zaisťujúce bezpečný odchod zamestnancov z ohrozenej oblasti alebo bane,
e)
čas, po ktorého uplynutí musia byť odvolaní zamestnanci pri poruche alebo zastavení hlavného ventilátora alebo separátneho vetrania.
(10)
V havarijnom pláne musia byť určené spôsoby odvolávania zamestnancov ohrozených haváriou. V hlbinných baniach musia byť určené najmenej dva, na rôznom princípe založené signalizačné systémy na odvolanie zamestnancov z bane, s ktorými musia byť oboznámení všetci zamestnanci bane.
(11)
Mapovú časť havarijného plánu tvorí základná banská mapa, mapa povrchu, mapa vetrania, mapa likvidácie havárie a účelové banské mapy potrebné pri likvidácii havárie.
(12)
Na overenie pripravenosti na likvidáciu havárií, s ktorými sa uvažuje v havarijnom pláne, musia sa v hlbinnej bani raz za polrok, v lomoch a prevádzkach uvedených v odseku 1 písm. c) a d) raz za rok a vo všetkých zmenách, vykonať cvičné poplachy za účasti banských záchranných zborov. Na cvičnom poplachu sa musia zúčastniť všetci zamestnanci, ktorých sa havarijný plán týka. O konaní cvičného poplachu musí organizácia vopred upovedomiť obvodný banský úrad a hlavnú banskú záchrannú stanicu. Cvičný poplach môže vyhlásiť aj Hlavný banský úrad alebo obvodný banský úrad.
(13)
Zmeny a doplnky havarijného plánu musia byť vykonané neodkladne a zrozumiteľne, s uvedením dátumu, mena a podpisu zamestnanca, ktorý ich vykonal. Zmeny a doplnky musia byť vykonané vo všetkých vyhotoveniach havarijného plánu. Za včasné vykonanie zmien a doplňovanie havarijného plánu zodpovedá vedúci organizácie.
(14)
Havarijný plán musí skontrolovať komisia vymenovaná vedúcim organizácie najmenej raz za rok. Pri kontrole musí komisia overiť, či havarijný plán je v súlade so skutočnosťou. O výsledku kontroly sa vyhotoví záznam. Havarijný plán kontroluje raz za rok aj hlavná banská záchranná stanica.
(15)
Na riešenie postupov spojených s likvidáciou havárie môže vedúci organizácie vymenovať havarijnú komisiu, ktorá je poradným orgánom vedúceho likvidácie havárie. Stanovisko komisie k postupu pri likvidácii havárie je pre vedúceho likvidácie odporučením a nezbavuje ho zodpovednosti za riadenie likvidácie havárie.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5d a 5e znejú:
„5d)
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 208/1993 Z. z. o požiadavkách na kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom.
5e)
§ 10 vyhlášky Slovenského banského úradu č. 21/1989 Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom v podzemí.
§ 9 vyhlášky Slovenského banského úradu č. 29/1989 Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom na povrchu.“.
17.
V § 8 ods. 2 sa vypúšťa čiarka a slová „typovými skúškami“.
18.
V § 8 odsek 3 znie:
„(3)
Vybrané banské stroje, zariadenia, prístroje a pomôcky, ktoré nie sú určenými výrobkami podľa osobitného predpisu,6a) sa môžu používať len na základe povolenia podľa § 8c.“.
19.
V § 8 sa vypúšťajú odseky 4 až 6.
20.
Za § 8 sa vkladajú § 8a až 8c, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠8a
Vyhradené technické zariadenia
(1)
Vyhradenými technickými zariadeniami podľa tohto zákona sú technické zariadenia so zvýšenou mierou ohrozenia zdravia a bezpečnosti osôb a majetku, ktoré podliehajú hlavnému dozoru Hlavného banského úradu a obvodných banských úradov. Sú to tlakové, zdvíhacie, elektrické a plynové technické zariadenia.
(2)
Podľa stupňa nebezpečenstva sa vyhradené technické zariadenia zaraďujú do tried alebo skupín a na činnosti na týchto technických zariadeniach sa ustanovuje spôsob overovania odbornej spôsobilosti fyzických osôb.
(3)
Osoby
a)
sú povinné počas prevádzkovania vyhradených technických zariadení zaistiť vykonanie prehliadok, revízií a skúšok v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi,6b)
b)
môžu montovať, opravovať, vykonávať revízie a skúšky vyhradených technických zariadení, len ak majú oprávnenie podľa odseku 6 písm. a),
c)
sú povinné zabezpečiť, aby projektovanie technologických celkov, montáž, opravy, revízie, skúšky, alebo obsluhu vyhradených technických zariadení vykonávali len odborne spôsobilé osoby, ktoré v ustanovených prípadoch sú držiteľmi osvedčenia; osvedčenie o odbornej spôsobilosti na montáž a opravu vyhradených technických zariadení vydané v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, sa považuje za osvedčenie vydané orgánmi štátnej banskej správy Slovenskej republiky.
(4)
Predpoklady osôb na vydanie oprávnenia sa preukazujú ich technickým vybavením a odbornou spôsobilosťou ich zamestnancov.
(5)
Predpoklady spôsobilosti fyzických osôb podľa odseku 3 písm. c) sú
a)
vek najmenej 18 rokov,
b)
zdravotná spôsobilosť podľa osobitného predpisu6c) a
c)
odborná spôsobilosť, ktorou je
1.
predpísaná kvalifikácia,
2.
dĺžka praxe v odbore,
3.
osvedčenie podľa odseku 6 písm. b), ak sa vykonáva projektovanie, montáž, oprava, revízie a skúšky vyhradených technických zariadení, alebo obsluha vyhradených tlakových zariadení – kotlov.
(6)
Hlavný banský úrad a obvodné banské úrady v rámci svojej pôsobnosti
a)
v ustanovených prípadoch preverujú predpoklady fyzických osôb a právnických osôb na projektovanie, montáž, opravy, revízie a skúšky vyhradených technických zariadení a vydávajú im k tomu oprávnenia,
b)
preverujú odbornú spôsobilosť fyzických osôb na vykonávanie pravidelných prehliadok, skúšok, revízií, projektovania, montáže, opráv vyhradených technických zariadení alebo obsluhy vyhradených tlakových zariadení – kotlov a vydávajú im o tom osvedčenie,
c)
rozhodujú o odňatí alebo obmedzení oprávnenia fyzickým osobám a právnickým osobám na projektovanie, montáž, opravy, revízie a skúšky vyhradených technických zariadení v prípade zisteného porušovania predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach,
d)
rozhodujú o odňatí alebo obmedzení nimi vydaných osvedčení fyzických osôb na vykonávanie projektovania, montáže, opráv, revízií, skúšok alebo obsluhy vyhradených technických zariadení v prípade zisteného porušovania predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach.
(7)
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na činnosti na vyhradených technických zariadeniach, vydané Hlavným banským úradom alebo obvodným banským úradom, je platné päť rokov odo dňa jeho vydania a jeho platnosť môže predĺžiť orgán, ktorý ho vydal o ďalších päť rokov, ak jeho držiteľ absolvuje počas platnosti osvedčenia aktualizačné školenie u fyzickej osoby alebo právnickej osoby podľa § 5 ods. 6.
(8)
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, ustanoví
a)
vyhradené technické zariadenia v pôsobnosti hlavného dozoru orgánov štátnej banskej správy a určí ich zaradenie do tried, prípadne skupín,
b)
podrobnosti zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach pri montáži, oprave, prevádzke, prehliadkach, revíziách, skúškach a požiadavky na technickú a prevádzkovú dokumentáciu,
c)
predpoklady vyžadované na vydanie oprávnenia pre fyzické osoby a právnické osoby z hľadiska potrebného technického vybavenia a odbornej spôsobilosti ich zamestnancov,
d)
bližšie vymedzí predpoklady vyžadované na overenie odbornej spôsobilosti fyzických osôb z hľadiska predpísanej kvalifikácie a dĺžky odbornej praxe v odbore a vydávanie osvedčení.
§ 8b
Dopravníkové pásy a plastické hmoty v podzemí
(1)
Dopravníkové pásy a plastické hmoty určené na použitie v podzemí nesmú zvyšovať nebezpečenstvo vzniku požiaru a podporovať jeho šírenie. Organizácia je povinná požiadať Hlavný banský úrad o schválenie typov dopravníkových pásov a plastických hmôt pred ich použitím v podzemí.
(2)
K žiadosti organizácia priloží výsledky skúšok dopravníkových pásov a plastických hmôt z požiarno-technického hľadiska, ktoré vykoná akreditovaný certifikačný orgán.
§ 8c
Vybrané banské stroje, zariadenia, prístroje a pomôcky, ktoré nie sú určenými výrobkami
(1)
Vybrané banské stroje, zariadenia, prístroje a pomôcky, ktoré nie sú určenými výrobkami (ďalej len „vybrané banské zariadenia, ktoré nie sú určenými výrobkami") sú zariadenia, ktoré pred ich uvedením do prevádzky nepodliehajú posudzovaniu zhody podľa osobitného predpisu.6a)
(2)
Vybrané banské zariadenia, ktoré nie sú určenými výrobkami, sú
a)
stroje a zariadenia na výrobu výbušnín,
b)
banské bezkoľajové stroje so spaľovacím motorom alebo elektrickým pohonom používané v podzemí,
c)
analyzátory, indikátory a detektory na zisťovanie zložiek banského ovzdušia vrátane ich príslušenstva, určené do podzemia,
d)
dýchacie a oživovacie prístroje pre banskú záchrannú službu vrátane ich príslušenstva,
e)
sebazáchranné prístroje,
f)
hasiace prístroje, stabilné hasiace zariadenia, alebo hasiace systémy iné ako stabilné hasiace zariadenia v strojoch, mechanizmoch, technických zariadeniach, elektrická požiarna signalizácia, alebo iná signalizácia ohlasujúca požiar, ako elektrická signalizácia v strojoch, mechanizmoch, technických zariadeniach, ak sú určené do podzemia,
g)
osobné svietidlá určené do podzemia,
h)
prístroje a prostriedky zabezpečujúce kontrolu bezporuchového stavu elektrických zariadení v podzemí okrem nadprúdových ochrán.
(3)
Ak ide o pochybnosti, či ide o vybrané banské zariadenie, ktoré nie je určeným výrobkom, rozhodne Hlavný banský úrad.
(4)
Povolenie používať vybrané banské zariadenia, ktoré nie sú určenými výrobkami, vydáva Hlavný banský úrad na základe žiadosti organizácie pred ich uvedením do prevádzky. Vykonanie skúšok a predloženie odborných posudkov potrebných na vydanie povolenia určí Hlavný banský úrad a zabezpečí ten, kto o toto povolenie žiada.
(5)
Žiadosť o povolenie používať vybrané banské zariadenie, ktoré nie je určeným výrobkom, predkladá organizácia Hlavnému banskému úradu najneskôr jeden mesiac pred predpokladaným uvedením vybraného banského zariadenia, ktoré nie je určeným výrobkom, do prevádzky.
(6)
K žiadosti o povolenie používať vybrané banské zariadenie, ktoré nie je určeným výrobkom, je organizácia povinná priložiť
a)
vyhlásenie, že zariadenie zodpovedá požiadavkám na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a bezpečnosť prevádzky a zodpovedá požiadavkám všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem; ak sú z nich povolené výnimky vzťahujúce sa na zariadenie, aj odpisy príslušných rozhodnutí; ak vo výnimočných prípadoch vybrané banské zariadenie, ktoré nie je určeným výrobkom, nezodpovedá požiadavkám na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a požiadavkám všeobecne záväzných právnych predpisov a technických noriem, prikladá sa k žiadosti odborný posudok znaleckého ústavu6d) alebo znalca, ktorých určí Hlavný banský úrad; tento posudok musí obsahovať tiež posúdenie náhradných opatrení na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky,
b)
doklad, ktorý vydá akreditačný orgán, alebo odborný posudok znaleckého ústavu6d) alebo znalca, ktorého určí Hlavný banský úrad,
c)
základnú technickú dokumentáciu, ktorá obsahuje
1.
zostavný výkres,
2.
kinematickú schému,
3.
schému obvodov,
4.
prehľadovú schému elektrických zariadení,
5.
schému ovládacích obvodov na zaistenie bezpečnosti práce,
6.
zoznam použitých elektrických prístrojov s uvedením technických parametrov,
7.
technické podmienky,
8.
návod na obsluhu a údržbu,
d)
posudok orgánu štátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva.6c)
(7)
Hlavný banský úrad rozhodne o žiadosti organizácie najneskôr do jedného mesiaca odo dňa doručenia žiadosti, ak nerozhodne o overovacej prevádzke podľa odseku 8.
(8)
Hlavný banský úrad môže pred rozhodnutím o žiadosti nariadiť overovaciu prevádzku vybraného banského zariadenia, ktoré nie je určeným výrobkom. Overovacou prevádzkou sa overujú bezpečnostné, hygienické, technické a technologické parametre vybraného banského zariadenia v podmienkach zodpovedajúcich predpokladanej prevádzke.
(9)
Zmeny na vybranom banskom zariadení, ktoré nie je určeným výrobkom, ktoré môžu mať vplyv na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a bezpečnosť prevádzky, sa môžu vykonať len po predchádzajúcom súhlase Hlavného banského úradu; ustanovenia odsekov 4 až 7 platia primerane.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 6b až 6d znejú:
„6b)
Napríklad nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 576/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na tlakové zariadenia a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 400/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na ostatné určené výrobky v znení neskorších predpisov v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 329/2003 Z. z.
6c)
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6d)
§ 19 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
21.
§ 9 vrátane nadpisu znie:
㤠9
Ložiskový geologický prieskum výhradných ložísk banskými dielami
(1)
Ložiskový geologický prieskum výhradných ložísk banskými dielami vrátane zabezpečenia a likvidácie týchto banských diel povoľuje v prípadoch ustanovených v § 18a písm. a) obvodný banský úrad. So žiadosťou o povolenie predkladá organizácia predpísanú dokumentáciu.
(2)
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, ustanoví podrobnosti o náležitostiach žiadosti o povolenie ložiskového geologického prieskumu výhradných ložísk banskými dielami vrátane zabezpečenia a likvidácie týchto banských diel a predpísanú dokumentáciu.“.
22.
V § 10 ods. 3 prvej vete sa za slovom „výrubnosť“ spojka „a“ nahrádza čiarkou a na konci sa pripájajú tieto slová: „a strát“.
23.
V § 10 ods. 4 sa slová „sa vykoná“ nahrádzajú slovami „je organizácia povinná vykonať“.
24.
V § 10 odsek 5 znie:
„(5)
Po ukončení alebo pri trvalom zastavení prevádzky v hlavných banských dielach a lomoch je organizácia povinná vykonať ich likvidáciu a rekultiváciu poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov, ak príslušné orgány štátnej správy po dohode s obvodným banským úradom nerozhodli inak a ak nedôjde k ohrozeniu alebo poškodeniu záujmov chránených osobitným predpisom.8a) Ak je možné iné využitie hlavných banských diel a lomov podľa tohto zákona, banského zákona alebo osobitných predpisov8b) tak aby nebol ohrozený život a zdravie ľudí alebo majetok, alebo nemôže dôjsť k ohrozeniu alebo poškodeniu záujmov chránených osobitným predpisom, alebo ak príslušné orgány štátnej správy, po dohode s obvodným banským úradom, rozhodli o využití hlavných banských diel a lomov na iné účely, alebo orgán štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu8c) po dohode s obvodným banským úradom rozhodol, že banské stavby, banské diela, prípadne lomy majú pamiatkovú hodnotu, organizácia je povinná po skončení, alebo trvalom zastavení prevádzky v hlavných banských dielach a lomoch zaradiť do plánu likvidácie len také objekty a práce, ktoré nebudú prekážkou iného využitia banských diel a lomov.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 8a až 8c znejú:
„8a)
§ 9 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov.
8b)
Napríklad zákon č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon), zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
8c)
Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení zákona č. 479/2005 Z. z.“.
25.
V § 10 ods. 7 sa na konci pripája táto veta: „Na účely tohto zákona hlavné banské diela sú podzemnými stavbami v miestach ich prienikov so zemským povrchom; evidujú sa v katastri nehnuteľností podľa osobitného predpisu.8d)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 8d znie:
„8d)
§ 6 ods. 1 písm. c) bod 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov.“.
26.
V § 10 ods. 8 sa za slová „ako aj“ vkladajú slová „náležitosti žiadosti a“.
27.
V § 11 ods. 3 sa za slová „do zemskej kôry“ vkladá čiarka a slová „náležitosti žiadosti“.
28.
§ 12 vrátane nadpisu znie:
㤠12
Sprístupňovanie banských diel a starých banských diel pre múzejné a iné účely a práce na ich udržiavaní v bezpečnom stave
(1)
Sprístupňovanie banských diel a starých banských diel pre múzejné a iné účely a práce na ich udržiavaní v bezpečnom stave povoľuje obvodný banský úrad. So žiadosťou o povolenie predkladá organizácia plán sprístupňovania banských diel a starých banských diel na múzejné a iné účely a prác na ich udržiavaní v bezpečnom stave, zriaďovaciu listinu alebo štatút múzea9) a predpísanú dokumentáciu.
(2)
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, ustanoví podrobnosti o postupe pri povoľovaní sprístupňovania banských diel a starých banských diel na múzejné a iné účely a prác na ich udržiavaní v bezpečnom stave vrátane náležitostí žiadosti a dokumentácie.“.
29.
V § 13 ods. 2 sa za slová „ako aj“ vkladajú slová „náležitosti žiadosti a“.
30.
V § 14 ods. 1 sa pripája táto veta: „Banskomeračskú dokumentáciu možno viesť v elektronickej forme.“.
31.
V § 17 ods. 3 sa na konci odseku pripája táto veta: „Počas lehoty určenej organizácii na doplnenie žiadosti lehoty neplynú.“.
32.
V § 17 sa vypúšťa odsek 8.
33.
V § 18 ods. 3 prvá veta znie: „Obvodný banský úrad oznámi začatie konania dotknutým orgánom štátnej správy a účastníkom konania a nariadi ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou najneskôr 10 dní pred ústnym pojednávaním.“.
34.
V § 18 ods. 4 sa za slovo „Oznámenie“ vkladajú slová „o začatí konania a nariadení ústneho pojednávania spojeného s miestnou obhliadkou“ a vypúšťajú sa slová „o miestnej ohliadke“.
35.
V § 18 sa vypúšťa odsek 5.
36.
Za § 18 sa vkladajú § 18a až 18d, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠18a
Druhy povolení banskej činnosti
Povolenie obvodného banského úradu sa vyžaduje na
a)
ložiskový geologický prieskum výhradného ložiska banskými dielami, a to zvislými banskými dielami hlbšími ako 40 m, vodorovnými alebo úklonnými banskými dielami s dĺžkou väčšou ako 100 m, alebo aj uvedenými banskými dielami kratšími, ako sú z nich razené ďalšie banské diela, ktorých dĺžka spolu s uvedenými dielami presiahne 100 m; povolenie sa vyžaduje aj na zabezpečenie a likvidáciu týchto banských diel,
b)
otvárku, prípravu a dobývanie výhradného ložiska, ako aj na zabezpečenie banských diel a lomov a likvidáciu hlavných banských diel a lomov,
c)
osobitné zásahy do zemskej kôry vrátane banských diel geologického prieskumu na tieto účely, ak svojím rozsahom zodpovedajú rozmerom a podmienkam uvedeným v písmene a),
d)
zabezpečenie a likvidáciu starých banských diel vrátane ich zisťovania, ak sa toto zisťovanie vykonáva banskými dielami v rozsahu uvedenom v písmene a),
e)
sprístupňovanie banských diel a starých banských diel na múzejné a iné účely a práce na ich udržiavaní v bezpečnom stave.
§ 18b
Povolenie banskej činnosti
(1)
Obvodný banský úrad v konaní o povolenie banskej činnosti podľa § 17 preskúma najmä
a)
úplnosť plánu a dokumentácie,
b)
vyriešenie stretov záujmov,
c)
dodržanie zásad banskej technológie pri zabezpečení racionálneho využívania výhradného ložiska,
d)
banské oprávnenie a osvedčenie o odbornej spôsobilosti zodpovedného vedúceho zamestnanca.
(2)
Ak je predložená dokumentácia úplná a správna a došlo k vyriešeniu stretov záujmov, obvodný banský úrad povolí banskú činnosť. V povolení uvedie, ak je žiadateľom
a)
fyzická osoba podnikateľ,
1.
meno, priezvisko, titul a adresu fyzickej osoby vrátane údajov o odbornej spôsobilosti, ak je zároveň zodpovedným vedúcim zamestnancom,
2.
obchodné meno a miesto podnikania,
3.
názov dobývacieho priestoru, v ktorom sa má banská činnosť vykonávať,
4.
meno, priezvisko, titul a adresu zodpovedného vedúceho zamestnanca, ak ním nie je sám žiadateľ, vrátane údajov o odbornej spôsobilosti,
5.
dátum vydania povolenia,
6.
identifikačné číslo,
7.
ak je zahraničnou osobou fyzická osoba, uvedie sa jej pobyt na území štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore,
8.
iné náležitosti podľa druhu povoľovanej banskej činnosti,
b)
právnická osoba,
1.
obchodné meno a identifikačné číslo,
2.
sídlo,
3.
názov dobývacieho priestoru, v ktorom sa má banská činnosť vykonávať,
4.
meno, priezvisko, titul a adresu trvalého pobytu zodpovedného vedúceho zamestnanca vrátane údajov o odbornej spôsobilosti,
5.
dátum vydania povolenia,
6.
ak je zahraničnou osobou, sídlo alebo organizačnú zložku na území štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore; ak je zahraničnou osobou právnická osoba, ktorá nemá sídlo alebo organizačnú zložku na území štátu, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore, sídlo alebo organizačnú zložku na území Slovenskej republiky.
7.
iné náležitosti podľa druhu povoľovanej banskej činnosti.
(3)
V povolení banskej činnosti obvodný banský úrad podľa potreby určí aj osobitné technické podmienky banskej činnosti a rozhodne o námietkach účastníkov konania.
(4)
Obvodný banský úrad doručí organizácii spolu s povolením banskej činnosti jedno overené vyhotovenie plánov podľa odseku 1 písm. a) a inej technickej dokumentácie.12a) Ostatným účastníkom konania sa zasiela len rozhodnutie o povolení banskej činnosti.
§ 18c
Konanie o predĺženie doby platnosti rozhodnutia o povolení banskej činnosti
(1)
Organizácia môže požiadať o predĺženie doby platnosti rozhodnutia o povolení banskej činnosti, ktoré bolo vydané na dobu určitú, ak počas platnosti rozhodnutia o povolení banskej činnosti nemožno vykonať plánované práce. Žiadosť podľa prvej vety sa podáva obvodnému banskému úradu príslušnému podľa miesta výkonu činnosti najneskôr tri mesiace pred skončením platnosti rozhodnutia o povolení banskej činnosti.
(2)
Organizácia k žiadosti o predĺženie doby platnosti rozhodnutia o povolení banskej činnosti, ktoré bolo vydané na dobu určitú, priloží dokumentáciu, ktorá bola podkladom na povolenie banskej činnosti, a vyhodnotenie vykonanej banskej činnosti podľa jednotlivých častí dokumentácie, ktorá bola podkladom na povolenie banskej činnosti.
(3)
Obvodný banský úrad v konaní o predĺženie doby platnosti rozhodnutia o povolení banskej činnosti, ktoré bolo vydané na dobu určitú, preskúma splnenie podmienok na predĺženie doby platnosti rozhodnutia o povolení banskej činnosti, najmä
a)
vyriešenie stretov záujmov,
b)
prípadnú zmenu účastníkov konania.
(4)
Obvodný banský úrad zašle organizácii spolu s rozhodnutím o predĺžení doby platnosti rozhodnutia o povolení banskej činnosti aj plán, prípadne dokumentáciu s vyznačenou dobou predĺženia platnosti rozhodnutia o povolení banskej činnosti.
(5)
Na konanie o predĺžení doby platnosti rozhodnutia o povolení banskej činnosti sa primerane vzťahujú ustanovenia § 17, 18 a 18b.
§ 18d
Zmena povolenej banskej činnosti
(1)
Organizácia môže vykonať zmenu technickej dokumentácie, podľa ktorej je banská činnosť povolená bez povolenia obvodného banského úradu, ak nedôjde k zhoršeniu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky, nebudú dotknuté objekty a záujmy chránené podľa osobitných predpisov12b) nad rozsah prípustný podľa podmienok určených v rozhodnutí o povolení banskej činnosti a nedôjde k sťaženiu alebo zhoršeniu vo využití zásob výhradného ložiska alebo jeho častí.
(2)
Na vykonanie iných zmien povolenej banskej činnosti ako v odseku 1 organizácia musí mať povolenie obvodného banského úradu. Za takúto zmenu sa považuje najmä
a)
použitie inej dobývacej metódy, inej technológie razenia, ak táto technológia bola určená z dôvodov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky, inej technológie úpravy a zušľachťovania nerastov a pri povrchovom dobývaní tiež použitie iného spôsobu dopravy,
b)
zmena vo vetraní týkajúca sa samostatného vetracieho oddelenia ako celku alebo niekoľkých samostatných vetracích oddelení,
c)
zmena v konštrukcii a parametroch bezpečnostných a ochranných pilierov,
d)
zmena generálnych svahov skrývky, lomu, výsypky a zmena v parametroch skrývkových a ťažobných rezov a výsypkových etáží.
(3)
Na zmeny vo výstavbe alebo rekonštrukcii banských stavieb, ktoré povoľuje obvodný banský úrad,12c) a v zberných strediskách na ložiskách ropy a zemného plynu alebo usporiadaní lúhovacieho poľa sa primerane vzťahujú ustanovenia odsekov 1 a 2.
(4)
Na konanie o zmene banskej činnosti podľa odseku 2 sa primerane vzťahujú ustanovenia § 17, 18 a 18b.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 12a až 12c znejú:
„12a)
§ 23 zákona č. 44/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.
12b)
Napríklad zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch, zákon č. 49/2002 Z. z. v znení zákona č. 479/2005 Z. z., zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečivých kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov, zákon č. 610/2003 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
12c)
§ 23 ods. 3 a 4 zákona č. 44/1988 Zb.“.
37.
V § 19 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Obvodný banský úrad povoľuje aj banské stavby slúžiace dobývaniu ložiska nevyhradeného nerastu a úprave nerastov v súvislosti s ich dobývaním vrátane umiestnenia stavby, ako aj ich užívanie, zmeny a odstránenie; obvodný banský úrad uvedené stavby povoľuje v lomoch (kameňolomy, štrkovne, pieskovne a pod.), v hraniciach územia vymedzeného v rozhodnutí o využití územia na dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu, ak sa nevykonala rekultivácia pozemku.“.
38.
V § 19 ods. 4 sa za slová „banských diel a lomov“ vkladá čiarka a slová „konanie o zmenu povoleného dobývania ložiska nevyhradeného nerastu a konanie o predĺženie doby platnosti povolenia na dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu, ako aj zabezpečenie a likvidáciu banských diel a lomov“ a za číslovku „18“ sa pripájajú slová „a 18b“.
39.
V § 20 odsek 2 znie:
„(2)
Na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky sú organizácie vykonávajúce činnosť vykonávanú banským spôsobom uvedenú v § 3 písm. a), d) a f) povinné viesť banskomeračskú a geologickú dokumentáciu. Banskomeračskú dokumentáciu možno viesť v elektronickej forme.“.
40.
Nadpis tretej časti znie:
„TRETIA ČASŤ
VÝBUŠNINY A PYROTECHNICKÉ VÝROBKY“.
41.
Nad § 21 sa vkladá nadpis, ktorý znie: „Výbušniny“.
42.
V § 21 ods. 1 sa vypúšťajú slová „v 1. triede“.
43.
V § 21 sa vypúšťajú odseky 2, 4 a 6.
Doterajšie odseky 3 a 5 sa označujú ako odseky 2 a 3.
44.
V § 23 ods. 1 písm. c) sa vypúšťa slovo „riadia,“.
45.
V § 23 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
odbornú spôsobilosť zamestnanca, ktorý riadi výrobu a spracovanie výbušnín, alebo vykonávanie výskumu, vývoja alebo pokusnej výroby výbušnín; odborná spôsobilosť sa preukazuje dokladom o absolvovaní vysokej školy alebo postgraduálneho štúdia s vyučovacím predmetom výroba výbušnín v rozsahu najmenej dvoch semestrov, alebo štyroch trimestrov.“.
46.
V § 23 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 2 až 6.
47.
V § 23 ods. 4 sa slová „priložiť návod podľa odseku 3 písm. b)“ nahrádzajú slovami „priložiť návod podľa odseku 2 písm. b)“.
48.
V § 24 odsek 1 znie:
„(1)
Výbušniny a pomôcky určené na trhacie práce sa uvádzajú na trh podľa podmienok ustanovených osobitným predpisom.13d) Na trhacie práce sa nemôžu používať výbušniny pôvodne určené na iné účely.13da) Takéto výbušniny sa môžu použiť len ako surovina na výrobu priemyselných trhavín. Za výrobu sa nepokladá delenie, mletie alebo drvenie zloží výbušnín.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13da znie:
„13da)
Zákon č. 179/1998 Z. z. o obchodovaní s vojenským materiálom a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 15/1998 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení neskorších predpisov.“.
49.
§ 24 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Ak sa má výbušnina alebo pomôcka používať v podzemí, musí jej používanie povoliť Hlavný banský úrad; uvedené neplatí pre používanie dreveného nabijáka.“.
50.
Nadpis pod § 26 znie:
„Preprava a prenášanie výbušnín“.
51.
V § 26 odseky 5 až 13 znejú:
„(5)
Prepravu výbušnín, pri ktorej výbušnina prechádza cez štátnu hranicu formou dovozu, vývozu a tranzitnej prepravy cez územie Slovenskej republiky, možno vykonať len na základe povolenia Hlavného banského úradu. Povolenie sa vyžaduje aj na prepravu bezdymového prachu alebo čierneho poľovníckeho prachu, ak sa majú použiť na trhacie práce alebo ohňostrojné práce.
(6)
Povolenie na prepravu výbušnín podľa odseku 5 Hlavný banský úrad vydá najviac na jeden rok. Ten, komu bolo vydané povolenie na prepravu výbušnín, je povinný najneskôr tri dni pred začatím každej jednotlivej prepravy oznámiť písomne Hlavnému banskému úradu a Prezídiu Policajného zboru Slovenskej republiky presný dátum začatia a ukončenia prepravy a údaje o množstve a druhu výbušnín.
(7)
Ak si preprava výbušniny vyžaduje splnenie osobitných požiadaviek na bezpečnosť alebo osobitný dozor na území, kde sa bude preprava uskutočňovať, ten, komu bolo vydané povolenie na prepravu výbušnín, poskytne Hlavnému banskému úradu okrem údajov uvedených v odseku 6 aj údaje o trase prepravy s uvedením predpokladaných miest odpočinku a názov hraničného prechodu pri vstupe do Slovenskej republiky a názov hraničného prechodu pri výstupe zo Slovenskej republiky ak ide o dovoz, vývoz, alebo tranzitnú prepravu cez územie Slovenskej republiky.
(8)
Údaje o preprave podľa odseku 7, najmä trasu, začiatok a koniec jednotlivej prepravy vrátane množstva a druhu prepravovaných výbušnín, je ten, komu bolo vydané povolenie na prepravu alebo odber výbušnín, povinný oznámiť písomne tri dni vopred Prezídiu Policajného zboru Slovenskej republiky.
(9)
Hlavný banský úrad vydá povolenie na prepravu výbušnín do sprievodného formulára na prepravu výbušnín v rámci Spoločenstva.14b)
(10)
Žiadosť o vydanie povolenia na prepravu výbušnín musí obsahovať identifikačné údaje žiadateľa o prepravu výbušnín, identifikačné údaje dodávateľa výbušnín a identifikačné údaje o druhu a type výbušnín a ich množstvo. K žiadosti sa prikladá
a)
výpis z obchodného registra alebo iného registra žiadateľa, ktorý nesmie byť starší ako tri mesiace,
b)
doklad oprávňujúci žiadateľa podnikať v oblasti výbušnín,
c)
povolenie na nadobúdanie výbušnín,
d)
doklad o tom, že žiadateľ má zabezpečené skladovanie výbušnín,
e)
osvedčenie o schválení vozidla na prepravu určitých nebezpečných vecí podľa osobitného predpisu,14c)
f)
certifikáty (CE) a návody na použitie,
g)
vyplnený sprievodný formulár na prepravu výbušnín v rámci Spoločenstva podľa osobitného predpisu.14b)
(11)
K žiadosti o vydanie povolenia na vývoz výbušnín zo Slovenskej republiky do tretích krajín alebo žiadosti o vydanie povolenia na dovoz výbušnín z tretích krajín na územie Slovenskej republiky musí vývozca alebo dovozca okrem náležitostí podľa odseku 10 priložiť aj súhlas krajiny určenia a vyjadrenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky.
(12)
Ak žiadosť neobsahuje náležitosti podľa odsekov 10 a 11 alebo ak náležitosti žiadosti nezodpovedajú skutočnému stavu, Hlavný banský úrad konanie o žiadosti zastaví. Proti rozhodnutiu o zamietnutí žiadosti na prepravu nie je možné podať odvolanie.
(13)
Na konanie o vydanie povolenia na prepravu výbušnín sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 14, 14b a 14c znejú:
„14)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 124/2001 Z. z., ktorou sa vydáva vzor na vyhotovenie prepravného poriadku vo verejnej vodnej doprave na vnútrozemských vodných cestách.
Zákon č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení neskorších predpisov.
14b)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 179/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na výbušniny na civilné použitie v znení neskorších predpisov.
14c)
§ 20 a 20a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Európska dohoda o medzinárodnej cestnej doprave nebezpečných vecí – ADR publikovaná v čiastke 13 Zbierky zákonov Slovenskej republiky ako vyhláška ministra zahraničných vecí č. 64/1987 Zb.“.
52.
§ 28a až 28c sa vypúšťajú.
53.
V § 33 ods. 7 písm. a) sa slovo „prevoz“ nahrádza slovom „odber“.
54.
V § 35 ods. 3 sa nad slovo „pyrotechnika“ umiestňuje odkaz na poznámku pod čiarou 18a.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18a znie:
„18a)
§ 5 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 79/1993 Z. z. o získaní odbornej spôsobilosti odpaľovačov ohňostrojov a pyrotechnikov.“.
55.
V § 36 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto vety: „Oprávnenia platia päť rokov odo dňa ich vydania. Platnosť oprávnení možno pred uplynutím päťročnej lehoty predĺžiť na základe žiadosti držiteľa oprávnenia alebo organizácie, ktorá držiteľa oprávnenia zamestnáva, podanej najmenej tri mesiace pred uplynutím päťročnej lehoty o ďalších päť rokov na základe úspešne vykonanej skúšky z predpisov o výbušninách pred komisiou, vymenovanou orgánom štátnej banskej správy, ktorý oprávnenie vydal. Skúšky sa vykonajú podľa skúšobného poriadku, ktorý vydá Hlavný banský úrad. Technický vedúci odstrelov, ktorý je zároveň strelmajstrom vykoná len skúšku technického vedúceho odstrelov. Strelmajster, ktorý je držiteľom viacerých odborností strelmajstra, technický vedúci odstrelov, ktorý je držiteľom viacerých odborností technického vedúceho odstrelov, alebo pyrotechnik, ktorý je držiteľom viacerých odborností pyrotechnika, vykoná jednu skúšku za všetky odbornosti.“.
56.
Za § 36 sa vkladajú § 36a až § 36i, ktoré vrátane nadpisov znejú:
„Pyrotechnické výrobky
§ 36a
Základné pojmy a rozdelenie
(1)
Pyrotechnické výrobky sú výrobky obsahujúce technologicky spracované pyrotechnické zlože, prípadne aj malé množstvo iných druhov výbušnín, určené na technické účely alebo na zábavné a oslavné účely.
(2)
Ohňostrojné práce sú práce, pri ktorých sa využívajú svetelné, zvukové, dymové alebo pohybové účinky pyrotechnických výrobkov určených na zábavné a oslavné účely, pričom sa pyrotechnické výrobky spravidla odpaľujú postupne v krátkom časovom slede za sebou, vo vopred určenom poradí a z vopred určeného miesta. Za ohňostrojné práce, na ktoré je potrebné osobitné povolenie obvodného banského úradu podľa § 27 ods. 1, sa považuje aj odpaľovanie pyrotechnických výrobkov triedy IV v rámci výučby a skúšok odpaľovačov a ohňostrojov.
(3)
Pyrotechnické zlože sú mechanické zmesi horľavín, okysličovadiel, spojív a ďalších prídavných látok, ktorými sa chemickou premenou vo forme rýchleho horenia vyvolávajú svetelné, zvukové, dymové, tepelné, tlakové a pohybové účinky.
(4)
Výbušková zlož je druh pyrotechnickej zlože, obsahujúcej kovový prášok a okysličovadlo, ktorej horenie má explozívny charakter.
(5)
Výbuška je pyrotechnický výrobok alebo jeho časť na vyvolanie zvukového alebo zábleskového efektu.
(6)
Pyrotechnické výrobky na zábavné a oslavné účely sa zaraďujú podľa stupňa nebezpečenstva do tried I, II, III a IV. Pyrotechnické výrobky na technické účely sa zaraďujú podľa stupňa nebezpečenstva do podtried T0 , T1 a T2. Parametre na zaradenie pyrotechnických výrobkov do tried a podtried ustanovuje osobitný predpis.18b)
§ 36b
Výroba pyrotechnických výrobkov
(1)
Výrobou pyrotechnických výrobkov je spracúvanie výbušnín. Na výrobu pyrotechnických výrobkov sa primerane vzťahuje § 23 ods. 1 až 5.
(2)
Organizácia, ktorá vyrába, spracúva alebo dováža pyrotechnické výrobky, je povinná odberateľovi
a)
odovzdať vyhlásenie o zhode s technickými požiadavkami podľa osobitného predpisu,18c)
b)
priložiť k dodávanému pyrotechnickému výrobku návod na jeho použitie.
(3)
Obsah návodu na použitie pyrotechnického výrobku ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.
§ 36c
Zaobchádzanie s pyrotechnickými výrobkami
(1)
Na zaobchádzanie s pyrotechnickými výrobkami sa primerane vzťahuje § 22.
(2)
Pyrotechnické výrobky sa môžu používať len v súlade s návodom na ich používanie.
(3)
Pri zaobchádzaní s pyrotechnickými výrobkami, počas nakladania, vykladania a prepravy pyrotechnických výrobkov, pri ich uskladňovaní, predaji, príprave a kontrole na ich použitie, ako aj v miestnostiach, kde sú pyrotechnické výrobky uložené alebo uskladnené, sa nesmie fajčiť ani manipulovať s otvoreným ohňom.
§ 36d
Nadobúdanie, predaj, používanie a uvádzanie pyrotechnických výrobkov na trh
(1)
Výrobca alebo dovozca postupuje pred uvedením pyrotechnických výrobkov na trh podľa osobitného predpisu.18d) Po ich uvedení na trh výrobca alebo dovozca je povinný predložiť Hlavnému banskému úradu dokumentáciu podľa § 36b ods. 2 písm. a) a b).
(2)
Predávať, nadobúdať a používať možno len tie pyrotechnické výrobky, ktoré boli uvedené na trh podľa odseku 1.
(3)
Predavač pyrotechnických výrobkov je povinný pri predaji pyrotechnických výrobkov triedy II a III a podtriedy T1 upozorniť kupujúceho na dodržanie návodu na používanie a na požiadanie mu podať potrebné vysvetlenie.
(4)
Pri predaji pyrotechnických výrobkov triedy III predavač musí overiť, či kupujúci má platný preukaz odpaľovača ohňostrojov, a predaj zaeviduje. O predaji pyrotechnických výrobkov triedy III musí viesť evidenciu s uvedením mena a priezviska odpaľovača ohňostrojov, ktorému predal pyrotechnické výrobky, čísla preukazu, množstva a druhu pyrotechnických výrobkov.
(5)
Neobchodný dovoz pyrotechnických výrobkov triedy II až IV a podtriedy T1 a T2 je zakázaný.
(6)
Pyrotechnické výrobky triedy II a III a podtriedy T1 sa smú predávať len v pôvodnom balení výrobcu, v priestoroch predajne sa nesmú skúšobne odpaľovať a vo výkladoch predajní sa môžu vystavovať len ich napodobeniny. Pyrotechnické výrobky uvedené v prvej vete sa nesmú skladovať a predávať v priestoroch vchodu do predajne, východu a únikových ciest z predajne.
(7)
V obchodnej sieti sa môžu predávať len pyrotechnické výrobky triedy I, II a III a podtriedy T0 a T1.
(8)
Zákaz predaja pyrotechnických výrobkov na trhových miestach upravuje osobitný predpis.18e)
(9)
Pyrotechnické výrobky triedy III a IV a podtriedy T2 môžu nadobúdať a používať len osoby s platným oprávnením odpaľovača ohňostrojov podľa § 35.
(10)
Fyzické osoby môžu individuálne používať len pyrotechnické výrobky triedy I a II a podtriedy T0 a T1.
(11)
Pyrotechnické výrobky triedy IV a podtriedy T2 sa nemôžu predávať v obchodnej sieti, oprávnené osoby ich môžu nadobúdať len od výrobcu, dovozcu alebo iného oprávneného odberateľa na základe povolenia na odber výbušnín podľa § 25.
(12)
Predávať pyrotechnické výrobky triedy II a III a podtriedy T1 môžu len osoby s oprávnením pyrotechnika, strelmajstra alebo odpaľovača ohňostrojov alebo osoby, ktoré úspešne absolvovali výučbu predavačov pyrotechnických výrobkov v organizácii poverenej Hlavným banským úradom. Potvrdenie o kvalifikácii predavača pyrotechnických výrobkov platí päť rokov odo dňa absolvovania školenia. Hlavný banský úrad a obvodné banské úrady kontrolujú, či osoby vykonávajúce predaj pyrotechnických výrobkov majú potrebnú kvalifikáciu.
(13)
Pyrotechnické výrobky triedy I a podtriedy T0 môžu nadobúdať a používať aj osoby mladšie ako 18 rokov, ak to nie je v návode na ich používanie výslovne zakázané.
(14)
Pyrotechnické výrobky triedy II a podtriedy T1 môžu nadobúdať a používať iba osoby staršie ako 18 rokov.
(15)
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, ustanoví podrobnosti o školení predavačov pyrotechnických výrobkov.
§ 36e
Preprava pyrotechnických výrobkov
(1)
Preprava pyrotechnických výrobkov sa považuje za dopravu nebezpečných vecí, pre ktoré platia osobitné predpisy.14)
(2)
Pyrotechnické výrobky sa smú dopravovať len v uzatvorených obaloch a musia byť na dopravnom prostriedku uložené tak, aby nedošlo k ich pohybu, vzájomnému narážaniu alebo spadnutiu z dopravného prostriedku.
(3)
Spolu s pyrotechnickými výrobkami sa v jednom železničnom vozidle, vo vozidle určenom na premávku na pozemných komunikáciách, alebo v jazdnej súprave zloženej z jedného, alebo z viacerých motorových vozidiel a z jedného alebo z viacerých prípojných vozidiel určených na premávku na pozemných komunikáciách nesmú prepravovať horľavé látky, alebo horenie podporujúce látky.
(4)
Prepravu pyrotechnických výrobkov, pri ktorej pyrotechnický výrobok prechádza cez štátnu hranicu formou dovozu, vývozu a tranzitnej prepravy cez územie Slovenskej republiky, možno vykonať len na základe povolenia vydaného podľa osobitného predpisu.13e)
§ 36f
Skladovanie a evidencia pyrotechnických výrobkov
(1)
Pyrotechnické výrobky sa musia uskladňovať v pôvodných obaloch a za podmienok určených výrobcom, vždy oddelene od horľavých látok.
(2)
Pyrotechnické výrobky triedy I, II a III a podtriedy T1 sa môžu uskladňovať aj
a)
v predajni za podmienok ustanovených v § 36d ods. 6, a to v množstve najviac 100 kg, ktoré nesmie obsahovať viac ako 20 kg pyrotechnických zloží,
b)
v jednom príručnom sklade, s vylúčením trvalej prítomnosti osôb, v množstve najviac 300 kg, ktoré nesmie obsahovať viac ako 60 kg pyrotechnických zloží.
(3)
Pyrotechnické výrobky, ktoré obsahujú pyrotechnické zlože vo väčšom množstve, ako je uvedené v odseku 2, musia byť uskladnené v skladoch výbušnín povolených na tento účel podľa § 32 ods. 1.
(4)
Skladovanie a evidenciu pyrotechnických výrobkov podľa odsekov 2 a 3 u výrobcu, dovozcu a predajcu kontroluje Hlavný banský úrad a obvodný banský úrad.
(5)
Na vedenie evidencie pyrotechnických výrobkov u výrobcu, dovozcu a predajcu sa primerane vzťahuje § 33.
§ 36g
Vykonávanie ohňostrojných prác
(1)
Ten, kto bude vykonávať ohňostrojné práce, alebo ten, pre koho sa tieto práce majú vykonať a ohňostrojné práce nevyžadujú osobitné povolenie podľa § 27 ods. 1, musí požiadať obec o súhlas s ich vykonaním, a to najneskôr desať pracovných dní pred termínom ich vykonania. Ohňostrojné práce možno vykonať, ak obec vydá na ich vykonanie súhlas podľa osobitného predpisu.18f) Vykonanie ohňostrojných prác sa musí oznámiť preukázateľným spôsobom obvodnému banskému úradu, miestne príslušnému okresnému riaditeľstvu Hasičského a záchranného zboru alebo Hasičskému a záchrannému útvaru hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava a Policajnému zboru najneskôr 48 hodín pred ich plánovaným vykonaním. K oznámeniu sa pripojí aj súhlasné stanovisko obce s vykonaním ohňostrojných prác.
(2)
Oznámenie podľa odseku 1 obsahuje
a)
meno, priezvisko a adresu vedúceho odpaľovača ohňostrojov a odpaľovačov ohňostrojov a údaje o preukazoch odpaľovačov ohňostrojov (číslo preukazu a dobu platnosti preukazu),
b)
miesto, dátum a plánovaný začiatok ohňostrojných prác, dôvod ich vykonania, predpokladanú dobu trvania a ich rozsah,
c)
stručný opis okolia v okruhu 300 m doložený situačným náčrtom s osobitným vyznačením objektov a zariadení so zvýšeným nebezpečenstvom požiaru vrátane určenia protipožiarnych a zdravotníckych opatrení.
(3)
Ohňostrojné práce musia vykonávať najmenej dvaja odpaľovači ohňostrojov, z ktorých jeden musí byť určený ako vedúci odpaľovač ohňostrojov zodpovedný za riadny výkon ohňostrojných prác.
(4)
Pyrotechnické výrobky triedy II, III a IV sa nesmú používať v uzatvorených miestnostiach, v blízkosti nemocníc a kostolov, detských zariadení, domovov dôchodcov, škôl, liečební a cintorínov a pri športových podujatiach. Tento zákaz neplatí, ak použitie pyrotechnických výrobkov je súčasťou športového podujatia.
(5)
Pri príprave a vykonávaní ohňostrojných prác sa postupuje podľa technologického postupu vypracovaného podľa odseku 6.
(6)
Vedúci odpaľovač ohňostrojov
a)
vypracúva technologický postup ohňostrojných prác, ktorý obsahuje najmä
1.
osoby, ktoré vykonajú ohňostrojné práce, ich úlohy a povinnosti,
2.
vymedzenie bezpečnostného okruhu, manipulačného priestoru, miesta odpalu a spôsobu ich zabezpečenia, spôsob a čas ich vypratania a uzavretia, prostriedky na vyhlasovanie výstražných signálov a núdzového signálu a spôsob ich vyhlásenia,
3.
mapku alebo náčrt miesta plánovaných ohňostrojných prác s vyznačením bezpečnostného okruhu, manipulačného priestoru a miesta odpalu,
4.
vymedzenie pyrotechnických výrobkov, ich rozmiestnenie, postupnosť a spôsob odpaľovania,
5.
zabezpečenie ochrany pred požiarmi,
6.
opatrenia pri zlyhávke a spôsob jej zneškodnenia,
7.
vykonanie prehliadky miesta odpalu a miest predpokladaného dopadu zvyškov odpálených pyrotechnických výrobkov a zlyhaných pyrotechnických výrobkov alebo ich častí,
8.
meno, priezvisko, titul, adresu, číslo, dátum vydania, dobu platnosti preukazu o odbornej spôsobilosti autora technologického postupu ohňostrojných prác,
b)
riadi prípravu a odpaľovanie pyrotechnických výrobkov a koordinuje prácu ostatných odpaľovačov ohňostrojov,
c)
riadi likvidáciu prípadných zlyhaviek,
d)
zabezpečí zdravotné opatrenia.
(7)
Vedúci odpaľovač ohňostrojov zodpovedá za bezpečnosť pri príprave, vykonávaní a ukončení ohňostrojných prác a určí podmienky na zaistenie bezpečnosti všetkých odpaľovačov ohňostrojov a na ochranu osôb a majetku v priestore, ktorý je ohrozený odpaľovaním pyrotechnických výrobkov a pádom ich zvyškov.
(8)
Odpaľovači ohňostrojov musia byť pri príprave, odpaľovaní pyrotechnických výrobkov, zneškodňovaní a likvidácii prípadných zlyhaviek a upratovaní zvyškov pyrotechnických výrobkov po vykonaných ohňostrojných prácach vybavení osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami. Musia mať vhodný ochranný odev, obuv a rukavice vyrobené na použitie v prostredí s vysokou teplotou,18g) ochranný štít na tvár, prostriedky chrániace sluch a ochrannú prilbu.
(9)
Po ukončení ohňostrojných prác sa musí bezodkladne vykonať prehliadka odpaľovacích zariadení a miesta odpalu, ich vyčistenie od zlyhaviek a nedohorených zvyškov pyrotechnických výrobkov a ich súčastí. Prehliadka a vyčistenie ohrozeného priestoru od zlyhaviek a nedohorených zvyškov pyrotechnických výrobkov a ich súčastí sa musí vykonať bezodkladne po ukončení ohňostrojných prác. Nájdené neodpálené, zlyhané alebo nedohorené zvyšky pyrotechnických výrobkov a ich súčastí sa musia po skončení prehliadky bezodkladne zničiť v súlade s technologickým postupom ohňostrojných prác a návodom výrobcu. Zničenie vykoná vedúci odpaľovač ohňostrojov alebo ním poverený odpaľovač a o ich zničení vyhotoví záznam, ktorý je súčasťou zápisnice podľa odseku 11.
(10)
Prehliadka podľa odseku 9 sa musí zopakovať pri dennom svetle, najbližšie ráno po rozvidnení.
(11)
O priebehu a výsledku ohňostrojných prác vyhotoví vedúci odpaľovač ohňostrojov bezodkladne zápisnicu a doručí ju do dvoch pracovných dní po vykonaní úkonov podľa odsekov 9 a 10 obci a príslušnému obvodnému banskému úradu.
§ 36h
Bezpečnostný okruh a manipulačný priestor
(1)
Pre každé ohňostrojné práce musí byť určený bezpečnostný okruh a manipulačný priestor. Za uzavretie a uvoľnenie bezpečnostného okruhu zodpovedá vedúci odpaľovač ohňostrojov.
(2)
Bezpečnostným okruhom je obvod územia ohrozeného účinkom odpaľovaných pyrotechnických výrobkov vrátane dopadu ich zvyškov na zem; musí sa zabezpečiť hliadkami tak, aby sa zabránilo vstupu nepovolaných osôb do ohrozeného priestoru. Ohrozené územie sa vyprace a bezpečnostný okruh sa uzavrie najneskôr 30 minút pred plánovaným začatím ohňostrojných prác. Bezpečnostný okruh sa uvoľní po vykonaní úkonov po ukončení ohňostrojných prác podľa § 36g ods. 9.
(3)
V bezpečnostnom okruhu nesmú byť ľahko zápalné porasty alebo objekty (napr. horľavé strechy budov, stohy slamy, zrelé obilie, suchá tráva, lesný alebo krovinatý porast a pod.), ak sa nezabezpečí ich ochrana pred požiarmi.
(4)
Manipulačným priestorom je priestor určený na prípravu a odpaľovanie pyrotechnických výrobkov a zahŕňa miesto odkiaľ sa pyrotechnické výrobky budú odpaľovať a jeho najbližšie okolie; určí sa tak, aby sa zabezpečili bezpečné podmienky odpaľovania pyrotechnických výrobkov. Manipulačný priestor sa vyprace a uzavrie najneskôr pred dopravením pyrotechnických výrobkov určených na vykonanie ohňostrojných prác.
(5)
V manipulačnom priestore a vnútri bezpečnostného okruhu sa po ich uzavretí môžu zdržiavať len osoby plniace pracovné úlohy súvisiace s prípravou a vykonaním ohňostrojných prác, ktoré určí vedúci odpaľovač ohňostrojov.
(6)
Kontrolné orgány majú prístup do manipulačného priestoru a bezpečnostného okruhu len s vedomím vedúceho odpaľovača ohňostrojov.
§ 36i
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, ustanoví podmienky manipulácie s pyrotechnickými výrobkami, ukladania a skladovania pyrotechnických výrobkov a predaja pyrotechnických výrobkov.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 18b až 18g znejú:
„18b)
§ 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 398/1999 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na pyrotechnické výrobky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 297/2000 Z. z.
18c)
§ 13 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 398/1999 Z. z.
18d)
§ 7 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 398/1999 Z. z.
18e)
§ 6 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 524/2005 Z. z.
18f)
§ 4 ods. 3 písm. d) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.
18g)
§ 5 ods. 3 písm. d) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 29/2001 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a postupoch posudzovania zhody na osobné ochranné prostriedky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 323/2002 Z. z.“.
57.
§ 37 vrátane nadpisu znie:
㤠37
Osobitné ustanovenia
Ustanovenia § 21 až 36i sa nevzťahujú na používanie výbušnín, pyrotechnických výrobkov a pomôcok v ozbrojených silách Slovenskej republiky, v rozpočtových organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva obrany Slovenskej republiky, ktorých predmetom činnosti je výskum, vývoj, skúšky, výroba, používanie, uskladňovanie alebo preprava výbušnín, v Policajnom zbore, spravodajských službách, Hasičskom a záchrannom zbore a v Horskej záchrannej službe.“.
58.
V § 38 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „s postavením národného orgánu štátnej banskej správy Slovenskej republiky.“
59.
Za § 38 sa vkladá § 38a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠38a
Zoznam spracúvaných osobných údajov, účel spracovania, podmienky ich získavania a okruh dotknutých osôb
(1)
Do zoznamu osobných údajov o fyzických osobách zhromažďovaných a spracúvaných Hlavným banským úradom a obvodnými banskými úradmi pri plnení úloh štátnej banskej správy sa zaraďujú tieto osobné údaje:
a)
titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko,
b)
dátum a miesto narodenia,
c)
rodné číslo,
d)
miesto trvalého pobytu,
e)
miesto prechodného pobytu,
f)
štátna príslušnosť,
g)
číslo občianskeho preukazu alebo cestovného dokladu.
(2)
Účelom spracovania osobných údajov je plnenie úloh hlavného dozoru orgánov štátnej banskej správy podľa § 39 tohto zákona.
(3)
Osobné údaje získavajú obvodné banské úrady a Hlavný banský úrad pri plnení úloh hlavného dozoru orgánov štátnej banskej správy podľa § 39 tohto zákona.
(4)
Dotknuté osoby na účely spracovania osobných údajov v informačných systémoch štátnej banskej správy podľa tohto zákona sú fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú nevyhnutné na plnenie úloh hlavného dozoru orgánov štátnej banskej správy.“.
60.
§ 39 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Hlavný banský úrad a obvodné banské úrady pri výkone hlavného dozoru obmedzia sprístupnenie informácií alebo informácie nesprístupnia, ak sa týkajú vyšetrovania príčin vzniku závažného pracovného úrazu, bezprostrednej hrozby závažnej priemyselnej havárie, závažnej priemyselnej havárie,18h) alebo výbušnín a výkonu inšpekčnej činnosti okrem informácie o výsledku vyšetrovania alebo inšpekčnej činnosti, ak jej sprístupnenie nezakazujú osobitné predpisy.18i)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 18h a 18i znejú:
„18h)
Zákon č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
18i)
§ 11 ods. 1 písm. g) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých predpisov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
§ 9 ods. 2 a § 10 ods. 3 vyhlášky Slovenského banského úradu č. 387/1990 Zb. o vyšetrovaní príčin havárií a závažných pracovných úrazov pri činnostiach podliehajúcich hlavnému dozoru orgánov štátnej banskej správy.“.
61.
V § 39a sa odsek 1 dopĺňa písmenami d) a e), ktoré znejú:
„d)
vydáva osvedčenie o vhodnosti osobitného zásahu do zemskej kôry na účely konverzie podľa osobitného predpisu,18j)
e)
vydáva záväzné stanovisko o tom, či pri riešení stretov záujmov prevažuje všeobecný hospodársky záujem alebo verejný záujem na využití výhradného ložiska nad oprávneným záujmom vlastníka alebo iných oprávnených osôb podľa osobitného predpisu.18k)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 18j a 18k znejú:
„18j)
§ 5 ods. 2 zákona č. 44/1988 Zb. v znení neskorších prepisov.
18k)
§ 33 ods. 4 zákona č. 44/1988 Zb. v znení zákona č. 498/1991 Zb.“.
62.
V § 40 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Hlavný banský úrad môže preniesť výkon hlavného dozoru u niektorých organizácií v obvode pôsobnosti jedného obvodného banského úradu na iný odvodný banský úrad alebo poveriť obvodného banského inšpektora jedného úradu plnením úloh hlavného dozoru na inom obvodnom banskom úrade.“.
63.
V § 40 ods. 5 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „schvaľuje typy dopravníkových pásov a plastické hmoty na ich použitie v podzemí,“.
64.
V § 40 ods. 5 písmeno e) znie:
„e)
vydáva povolenie na tranzitnú prepravu výbušnín a pyrotechnických výrobkov, ak výbušnina alebo pyrotechnický výrobok prechádza štátnu hranicu, vrátane povolenia na vývoz výbušnín zo Slovenskej republiky do tretích krajín, alebo na dovoz výbušnín z tretích krajín na územie Slovenskej republiky,“.
65.
V § 40 sa odsek 5 dopĺňa písmenami g) až r), ktoré znejú:
„g)
zabezpečuje medzinárodnú výmenu informácií s príslušnými orgánmi štátnej banskej správy členských štátov a Európskou komisiou,
h)
vypracúva každoročne súhrnnú záverečnú správu o činnosti Hlavného banského úradu a obvodných banských úradov najneskôr k 30. aprílu nasledujúceho roka a túto verejne sprístupní a oznámi zverejnenie záverečnej správy Európskej komisii,
i)
oznamuje Európskej komisii diskriminačné konanie tretích krajín pri udeľovaní a používaní povolenia na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov, ak ho o to organizácia požiada, alebo ak sa o diskriminácii dozvie,
j)
povoľuje používanie výbušniny alebo pomôcky, ak sa majú používať v podzemí,
k)
koná o sťažnosti proti postupu obvodného banského úradu v konaní o prevod dobývacieho priestoru na inú organizáciu podľa osobitného predpisu,18l)
l)
rozhoduje v prípade pochybností, či ide o vybrané banské zariadenie, ktoré nie je určeným výrobkom,
m)
povoľuje používať vybrané banské zariadenie, ktoré nie je určeným výrobkom,
n)
určuje organizáciu alebo znalca na vyhotovovanie odborného posudku podľa § 8c ods. 6 písm. a) a b),
o)
nariaďuje overovaciu prevádzku vybraného banského zariadenia, ktoré nie je určeným výrobkom,
p)
dáva predchádzajúci súhlas na zmenu na vybranom banskom zariadení, ktoré nie je určeným výrobkom, ktorá by mohla mať vplyv na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a bezpečnosť prevádzky,
r)
je odvolacím správnym orgánom vo veciach vyvlastňovania podľa § 41a tohto zákona.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18l znie:
„18l)
§ 27a ods. 10 banského zákona.“.
66.
V § 41 ods. 1 písm. a) sa za slová „ohňostrojné práce,“ vkladajú slová „skladovanie a evidenciu pyrotechnických výrobkov u výrobcu, dovozcu a predajcu,“.
67.
V § 41 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
zisťujú na mieste stav, príčiny a následky závažných pracovných úrazov v organizáciách, pri ktorých nastala smrť, došlo k strate orgánu alebo jeho funkčnosti; ďalej zisťujú na mieste stav, príčiny a následky závažného ohrozenia bezpečnosti prevádzky v organizácii alebo celospoločenského záujmu, najmä bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,“.
68.
V § 41 ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d)
sú povinné bez zbytočného odkladu preskúmať odôvodnenosť požiadavky odborového orgánu na prerušenie práce podľa osobitného predpisu,18m)“.
Doterajšie písmená d) až h) sa označujú ako písmená e) až i).
Poznámka pod čiarou k odkazu 18m znie:
„18m)
§ 149 Zákonníka práce.“.
69.
V § 41 ods. 1 písm. g) sa slová „projektovať a vyrábať“ nahrádzajú slovami, „vykonávať skúšky a revízie, montovať, opravovať“.
70.
V § 41 ods. 1 sa na konci pripája písmeno j), ktoré znie:
„j)
plnia úlohy orgánu zodpovedného za posudzovanie odpadov z ťažobného priemyslu umiestnených na odvaloch, odkaliskách alebo iných úložiskách hmôt.“.
71.
V § 41 ods. 2 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „vydávajú predchádzajúce rozhodnutie na zmluvný prevod dobývacieho priestoru,“.
72.
V § 41 ods. 2 písm. b) sa slovo „prieskum“ nahrádza slovami „ložiskový geologický prieskum“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „predlžujú platnosť povolení banskej činnosti, povoľujú banské diela a banské stavby pod povrchom vrátane stavieb na povrchu bezprostredne slúžiacich ich prevádzke, a to ťažné veže, jamové budovy, strojovne ťažných strojov, ventilátorovne a banské stavby slúžiace otvárke, príprave a dobývaniu výhradného ložiska a úprave nerastov v súvislosti s ich dobývaním v lomoch a skrývkach v hraniciach vymedzených čiarou skutočne vykonanej skrývky alebo vykonávanej ťažby, pokiaľ sa nevykonala rekultivácia pozemku a ich užívanie, zmeny a odstránenie“.
73.
V § 41 ods. 2 písm. e) sa na konci pripájajú tieto slová: „banské stavby slúžiace dobývaniu ložiska nevyhradeného nerastu a úprave nerastov v súvislosti s ich dobývaním vrátane umiestnenia stavby, ich užívanie, zmeny a odstránenie, v lomoch v hraniciach územia vymedzeného v rozhodnutí o využití územia na dobývanie ložiska nevyhradeného nerastu, ak sa nevykonala rekultivácia pozemku.“.
74.
V § 41 ods. 2 písm. f) sa slovo „súhlas“ nahrádza slovami „záväzné stanovisko“ a za slovom „území“ sa pripájajú tieto slová: „a chránenom území pre osobitné zásahy do zemskej kôry a k rozhodnutiu o využití banských diel, banských stavieb a lomov na iné účely po trvalom zastavení prevádzky v banských dielach a lomoch,“.
75.
V § 41 ods. 2 písm. h) sa za slová „sprístupňovanie banských diel“ vkladajú slová „a starých banských diel“ a za slovo „muzeálne“ sa vkladajú slová „a iné“.
76.
V § 41 ods. 2 písm. i) sa na konci pripájajú tieto slová: „predlžujú platnosť rozhodnutí o povolení trhacích prác a ohňostrojných prác,“.
77.
V § 41 ods. 2 písm. k) sa slovo „prevoz“ nahrádza slovom „odber“.
78.
V § 41 ods. 2 písm. l) sa za slovo „vydávajú“ vkladá čiarka a slovo „menia“.
79.
V § 41 ods. 2 písm. m) sa vypúšťajú slová „a prevoz“.
80.
V § 41 ods. 2 sa za písmeno m) vkladajú nové písmená n) a o), ktoré znejú:
„n)
v rámci inšpekčnej činnosti preverujú podania fyzických osôb a právnických osôb, ktoré upozorňujú na porušovanie všeobecne záväzných právnych predpisov uvedených v § 39 ods. 1 organizáciami, pri vykonávaní banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom, alebo inej činnosti upravenej týmto zákonom,
o)
vykonávajú správu úhrad za dobývacie priestory, úhrad za nerasty vydobyté z výhradných ložísk a úhrad za uskladňovanie plynov, alebo kvapalín v prírodných horninových štruktúrach a v podzemných priestoroch,“.
Doterajšie písmeno n) sa označuje ako písmeno p).
81.
Za § 41 sa vkladá § 41a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠41a
Vyvlastňovanie
(1)
Vyvlastniť nehnuteľnosti možno iba vo verejnom záujme a na účel
a)
otvárky, prípravy, dobývania výhradného ložiska alebo rozšírenia dobývania výhradného ložiska, vrátane činností vykonávaných v súvislosti s dobývaním, a to zriaďovania a prevádzky odvalov, výsypiek a odkalísk a výstavby, zariadení na úpravu a zušľachťovanie nerastov,
b)
konverzie ložísk ropy, horľavého zemného plynu, technicky využiteľného prírodného plynu a soli na podzemné zásobníky plynov alebo kvapalín podľa osobitného predpisu,18n)
c)
uskladňovania horľavého zemného plynu, technicky využiteľného prírodného plynu alebo kvapalín v prírodných horninových štruktúrach a v priestoroch a ukladania rádioaktívnych odpadov.
(2)
Obvodné banské úrady postupujú vo vyvlastňovacom konaní podľa osobitného predpisu.18o)
(3)
Vo veciach vyvlastnenia, v ktorom v správnom konaní na prvom stupni koná obvodný banský úrad ako stavebný úrad, vykonáva štátnu správu v druhom stupni Hlavný banský úrad.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 18n a 18o znejú:
„18n)
§ 34a zákona č. 44/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.
18o)
§ 108 až 116 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
82.
V § 42 ods. 1 sa za slová „hlavného dozoru“ vkladajú slová „inšpekčnou činnosťou“.
83.
V § 42 ods. 2 písm. d) sa za slovo „zadržať“ vkladajú slová „osvedčenie o odbornej spôsobilosti alebo“.
84.
V § 43 ods. 2 sa za slovo „spôsobilosti“ vkladajú slová „alebo osvedčenie o odbornej spôsobilosti“.
85.
V § 44 ods. 1, 2 a 5 sa slovo „uložia“ nahrádza slovami „sú oprávnené uložiť“.
86.
V § 44 ods. 7 sa slovo „uloží“ nahrádza slovami „je oprávnený uložiť“.
87.
V § 45a sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:
„g)
ako člen komisie na vyhodnotenie návrhov na určenie dobývacieho priestoru podaných vo výberovom konaní poruší povinnosť zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone svojej funkcie alebo v súvislosti s ňou.“.
88.
V § 46 sa za číslovku „25“ vkladá čiarka a slová „26 ods. 5“.
89.
V § 47b ods. 1 sa slová „v členskom štáte Európskej únie“ nahrádzajú slovami „v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.“.
90.
Za § 47c sa vkladajú § 47d a 47e, ktoré vrátane nadpisu znejú:
„Spoločné a prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2008
§ 47d
(1)
Oprávnenia a osvedčenia na činnosti na vyhradených technických zariadeniach vydané Hlavným banským úradom alebo obvodným banským úradom podľa doterajších predpisov zostávajú v platnosti do 31. decembra 2012.
(2)
Doteraz vydané oprávnenia o odbornej spôsobilosti, ktorých platnosť sa neskončila do 31. decembra 2007, sa považujú za oprávnenia vydané podľa tohto zákona a ich platnosť sa končí dňom, mesiacom a rokom uvedenom v oprávnení. Ak v oprávnení nie je uvedený dátum skončenia platnosti oprávnenia, oprávnenie stráca platnosť 31. decembra 2010.
§ 47e
(1)
Konania začaté pred 1. januárom 2008 sa dokončia podľa doterajších predpisov.
(2)
Výbušniny na použitie v podzemí uvedené na trh podľa doterajších predpisov sa považujú za povolené výbušniny podľa tohto zákona.
(3)
Povolenia na prepravu výbušnín vydané podľa doterajších predpisov strácajú platnosť dňom 31. decembra 2008.
(4)
Potvrdenia o kvalifikácii predavača pyrotechnických výrobkov vydané do 31. decembra 2007 strácajú platnosť po uplynutí piatich rokov odo dňa ich vydania.
(5)
Organizácia vykonávajúca podzemné práce vykonávané banským spôsobom – razenie iných podzemných priestorov s objemom nad 250 m3, uvedené v § 3 písm. d) do 31. júna 2008 ustanoví zodpovedného vedúceho zamestnanca podľa § 6 ods. 1.“.
91.
Za § 48 sa vkladajú § 48a a 48b, ktoré vrátane nadpisu znejú:
㤠48a
Zrušovacie ustanovenie účinné od 1. januára 2008
Zrušuje sa:
1.
vyhláška Slovenského banského úradu č. 536/1991 Zb. o pyrotechnických výrobkoch v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 398/1999 Z. z.,
2.
vyhláška Slovenského banského úradu č. 70/1988 Zb. o vybraných banských zariadeniach,
3.
vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 222/1997 Z. z. o zákaze neobchodného vývozu a neobchodného dovozu vecí v znení vyhlášky č. 8/1998 Z. z., vyhlášky č. 287/1999 Z. z., vyhlášky č. 347/1999 Z. z. a vyhlášky č. 475/2001 Z. z.,
4.
§ 2 ods. 1, § 3 až 5, § 8 a 9 vyhlášky Slovenského banského úradu č. 89/1988 Zb. o racionálnom využívaní výhradných ložísk, o povoľovaní a ohlasovaní banskej činnosti a ohlasovaní činnosti vykonávanej banským spôsobom v znení vyhlášky Slovenského banského úradu č. 16/1992 Zb.
§ 48b
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.“.
92.
Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie:
„Príloha k zákonu Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení zákona č. 577/2007 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES zo dňa 30. mája 1994 o podmienkach udeľovania a používania povoľovaní na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. 6/zv. 2; Ú. v. ES L 164, 30. 6. 1994).“.
Čl. II
Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 498/1991 Zb., zákona č. 558/2001 Z. z., zákona č. 203/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z., zákona č. 479/2005 Z. z. a zákona č. 219/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 14a ods. 2 písmeno c) sa na konci pripája tento text: „význam ochrany prevyšujúcej záujem na vydobytí týchto zásob preukáže príslušné ministerstvo obvodnému banskému úradu prostredníctvom Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky túto skutočnosť potvrdí záväzným stanoviskom po jeho posúdení najmä z hľadiska uskutočňovania surovinovej politiky.“.
2.
V § 24 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.
3.
V § 24 ods. 6 písm. d) sa slovo „požiadavky“ nahrádza slovami „dokumentáciu o splnení požiadaviek“.
4.
V § 24 sa vypúšťajú odseky 8 a 20.
Doterajšie odseky 9 až 19 sa označujú ako odseky 8 až 18 a odsek 21 ako odsek 19.
5.
V § 24 ods. 8 druhej vete sa vypúšťa časť vety za bodkočiarkou a bodkočiarka sa nahrádza bodkou.
6.
V § 27 ods. 7 sa vypúšťa čiarka a slová „ktorá výhradné ložisko dobýva alebo dobývanie prerušila na dobu kratšiu ako tri roky,“ a na konci odseku sa pripája táto veta: „Zmluvný prevod nemožno vykonať, ak organizácii zaniklo oprávnenie na dobývanie ložiska v dobývacom priestore.“.
7.
§ 27 ods. 15 sa pripája druhá veta, ktorá znie:
„Do týchto lehôt sa nezapočítava čas, počas ktorého prebieha posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa osobitného predpisu;12aa) po ukončení posudzovania vplyvov na životné prostredie je organizácia, ktorej bol určený dobývací priestor alebo na ktorú bol dobývací priestor prevedený, povinná začať výhradné ložisko dobývať najneskôr v lehote 180 dní odo dňa skončenia posudzovacieho procesu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12aa znie:
„12aa)
Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
8.
V § 27a ods. 1 sa za slovo „začne“ vkladá slovo „výberové“.
9.
V § 27a ods. 6 sa za číslovku „18“ vkladá bodka a vypúšťa sa text do konca odseku.
10.
V § 31 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7)
Ak sa príslušné orgány uvedené v odseku 6 nedohodnú so záujemcom o prevode správy alebo vlastníctva banských diel a lomov na záujemcu, ten sa uskutoční podľa osobitného predpisu.16j)“.
Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 8 a 9.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16j znie:
„16j)
§ 33 až 35 zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon).“.
11.
V § 32a ods. 2 druhej vete sa vypúšťajú slová „z ktorých možno priemyselne vyrábať iné kovy“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákon č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z. , zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z., zákona č. 517/2007 Z. z., zákona č. 537/2007 Z. z., zákona č. 548/2007 Z. z. a zákona č. 571/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prílohe Sadzobník správnych poplatkov v XI. časti Banská činnosť položke 175 sa v úvodnej vete k písmenu b) za slovo „rozhodnutia“ vkladá text „a vydanie rozhodnutia o predĺžení doby platnosti rozhodnutia“.
2.
V prílohe Sadzobník správnych poplatkov v XI. časti Banská činnosť položke 176 písmene b) sa za slovo „povolenia“ vkladá text „a vydanie rozhodnutia o predĺžení platnosti povolenia“.
3.
V prílohe Sadzobník správnych poplatkov v XI. časti Banská činnosť položka 177 znie:
„Položka 177
a)
vydanie súhlasu na výrobu a spracovanie výbušnín alebo na výskum, vývoj alebo pokusnú výrobu výbušnín a na výrobu pyrotechnických výrobkov ...................... 5 000 Sk,
b)
zmena v súhlase podľa písmena a) ............ 1 000 Sk,
c)
vydanie povolenia na používanie výbušniny v podzemí ............................. 5 000 Sk“.
4.
V prílohe Sadzobník správnych poplatkov v XI. časti Banská činnosť položka 179 znie:
„Položka 179
Vydanie povolenia na prevoz výbušnín a pyrotechnických výrobkov
a)
jednorazové povolenie .............................. 5 000 Sk,
b)
povolenie na dlhšie časové obdobie ........ 10 000 Sk“.
5.
V prílohe Sadzobník správnych poplatkov v XI. časti Banská činnosť položka 190 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
Schválenie typu dopravníkových pásov a plastických hmôt na ich použitie v podzemí ............................................ 3 000 Sk“.
Čl. IV
Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., zákona č. 600/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 200/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 289/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 290/1996 Z. z., zákona č. 288/1997 Z. z., zákona č. 379/1997 Z. z., zákona č. 70/1998 Z. z., zákona č. 76/1998 Z. z., zákona č. 126/1998 Z. z., zákona č. 129/1998 Z. z., zákona č. 140/1998 Z. z., zákona č. 143/1998 Z. z., zákona č. 144/1998 Z. z., zákona č. 161/1998 Z. z., zákona č. 178/1998 Z. z., zákona č. 179/1998 Z. z., zákona č. 194/1998 Z. z., zákona č. 263/1999 Z. z., zákona č. 264/1999 Z. z. , zákona č. 119/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 236/2000 Z. z., zákona č. 238/2000 Z. z., zákona č. 268/2000 Z. z., zákona č. 338/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z. , zákona č. 279/2001 Z. z., zákona č. 488/2001 Z. z., zákona č. 554/2001 Z. z., zákona č. 261/2002 Z. z., zákona č. 284/2002 Z. z., zákona č. 506/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 219/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 423/2003 Z. z., zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 586/2003 Z. z., zákona č. 602/2003 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 350/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 420/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 544/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 624/2004 Z. z., zákona č. 650/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 340/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 470/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 555/2005 Z. z., zákona č. 567/2005 Z. z. a zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 17/2007 Z. z., zákona č. 99/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 218/2007 Z. z. a zákona č. 358/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Za § 80m sa vkladá § 80n, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠80n
Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2008
(1)
Ten, kto vykonával podzemné práce banským spôsobom – razenie štôlní a tunelov, ako aj iných podzemných priestorov s objemom od 250 do 500 m3 na základe živnostenského oprávnenia vydaného do 31. decembra 2007, je povinný predložiť živnostenskému úradu osvedčenie o odbornej spôsobilosti najneskôr do 1. júla 2008.
(2)
Ten, kto nesplní povinnosť podľa odseku 1, je od 1. júla 2008 oprávnený vykonávať podzemné práce banským spôsobom – razenie štôlní a tunelov, ako aj iných podzemných priestorov s objemom maximálne 250 m3.“.
2.
V prílohe č. 2 Viazané živnosti v skupine 202 – Výroba strojov a prístrojov všeobecná a pre určité hospodárske odvetvia živnosť poradové číslo 3 znie:
„ 3. Montáž, oprava, vykonávanie
revízií a skúšok vyhradených
technických zariadení*)
oprávnenie § 8a ods. 3 písm. b) zákona č. 51/1988 Zb.
o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe
v znení zákona č. 577/2007 Z. z.
*) len v oblasti pôsobnosti dozoru štátnej banskej správy “.
3.
V prílohe č. 2 Viazané živnosti v skupine 202 – Výroba strojov a prístrojov všeobecná a pre určité hospodárske odvetvia sa vypúšťa živnosť poradové číslo 4.
4.
V prílohe č. 2 Viazané živnosti v skupine 214 – Ostatné živnosť poradové číslo 35 znie:
„ 35. Činnosť vykonávaná
banským spôsobom*) aleboProjektovanie a navrhovanie
objektov, zariadení a prác,
ktoré sú súčasťou banskej
činnosti**) a činnosti
vykonávanej banským
spôsobom***) alebo
Projektovanie trhacích prác
veľkého rozsahu
osvedčenie
o odbornej
spôsobilosti
§ 5 ods. 3 zákona č. 51/1988 Zb. v znení
zákona č. 577/2007 Z. z.§ 5 vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej
republiky č. 208/1993 Z. z. o požiadavkách na
kvalifikáciu a o overovaní odbornej spôsobilosti
pracovníkov pri banskej činnosti a činnosti
vykonávanej banským spôsobom *) v rozsahu § 3 písm. c) až i) zákona č. 51/1988 Zb.
**) v rozsahu § 2 písm. b) až h) zákona č. 51/1988 Zb. v znení zákona č. 577/2007 Z. z.
***) v rozsahu § 3 písm. a) zákona č. 51/1988 Zb. v znení zákona č. 577/2007 Z. z.“.
5.
V prílohe č. 2 Viazané živnosti v skupine 214 – Ostatné sa za živnosť poradové číslo 35 vkladá živnosť poradové číslo 35a, ktoré znie:
„ 35a. Výroba a spracovanie
výbušnín vrátane
pyrotechnických výrobkov
alebo vykonávanie
výskumu, vývoja alebo
pokusnej výroby výbušnín
vysokoškolské alebo postgraduálne
vzdelanie
s vyučovacím
predmetom výroba
výbušnín v rozsahu
najmenej dvoch
semestrov alebo
štyroch trimestrov
§ 23 ods. 1 písm. d) a § 36b ods. 1 zákona
č. 51/1988 Zb. v znení zákona č. 577/2007 Z. z.
I         “.
6.
V prílohe č. 2 Viazané živnosti v skupine 214 – Ostatné živnosti poradové čísla 36 až 38 znejú:
„ 36. Ničenie a zneškodňovanie
výbušnín pri výskume,
vývoji, výrobe a spracovaní
preukaz
pyrotechnika
skupiny C,
vek 21 rokov
§ 35 ods. 3 zákona č. 51/1988 Zb.
37. Vykonávanie ohňostrojných
prác
preukaz odpaľovača
ohňostrojov
§ 4 vyhlášky Ministerstva hospodárstva
Slovenskej republiky č. 79/1993 Z. z. o získaní
odbornej spôsobilosti odpaľovačov ohňostrojov
a pyrotechnikov
38. Predaj pyrotechnických
predmetov tried II a III
a podtriedy T1
1. oprávnenie– pyrotechnika alebo
– strelmajstra alebo
– odpaľovača ohňostrojov
alebo
2. potvrdenie
o kvalifikácii
predavača
pyrotechnických
výrobkov
§ 36d ods. 12 zákona č. 51/1988 Zb. v znení
zákona č. 577/2007 Z. z.
III “.
Čl. V
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady č. 499/1991 Zb., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1995 Z. z., zákonom č. 58/1998 Z. z., zákonom č. 533/2004 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. VI
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2008.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.