56/2007 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

56
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 17. januára 2007,
ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie množiteľského materiálu okrasných rastlín na trh
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. k) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení zákona č. 207/2002 Z. z. nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Toto nariadenie vlády ustanovuje
a)
rody a druhy okrasných rastlín,1)
b)
požiadavky na vlastnosti množiteľského materiálu okrasných rastlín (ďalej len „množiteľský materiál“) a plnenie podmienok podľa tohto nariadenia vlády,
c)
požiadavky na výrobu množiteľského materiálu,
d)
vedenie zoznamov odrôd dodávateľom,
e)
podmienky uvádzania množiteľského materiálu na trh,
f)
podmienky dovozu množiteľského materiálu,
g)
podrobnosti o obaloch a označovaní obalov množiteľského materiálu,
h)
výkon kontroly.
(2)
Toto nariadenie vlády sa nevzťahuje na množiteľský materiál,
a)
ktorý je preukázateľne určený na vývoz do krajín, ktoré nie sú členskými štátmi Európskej únie (ďalej len „tretia krajina“) a ktorý je riadne označený a dostatočne izolovaný podľa tohto nariadenia vlády,
b)
z ktorého výrobky nie sú určené na pestovanie na okrasné účely.
§ 2
Vymedzenie niektorých pojmov
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a)
okrasnou rastlinou rastlina, ktorá je určená na pestovanie na okrasné účely,
b)
množiteľským materiálom materiál určený na
1.
množenie okrasných rastlín,
2.
výrobu okrasných rastlín; ak ide o výrobu celých okrasných rastlín, len v rozsahu, v ktorom je výsledná okrasná rastlina určená na ďalšie uvádzanie na trh,
c)
dodávateľom ten, ktorého predmetom činnosti je výroba, dovoz alebo uvádzanie množiteľského materiálu na trh,
d)
kritickým bodom výroby množiteľského materiálu
1.
pôvod a vlastnosti množiteľského materiálu,
2.
hmotnosť alebo počet kusov použitých na výrobu množiteľského materiálu,
3.
technologický postup pestovania množiteľského materiálu,
4.
stav množiteľského porastu, z ktorého sa bude množiteľský materiál vyrábať,
5.
spôsob chemického ošetrenia množiteľského porastu,
6.
výživa množiteľského materiálu,
7.
zdravotný stav rastlín podľa osobitného predpisu,2)
8.
zber množiteľského materiálu,
9.
hmotnosť alebo počet kusov vyrobeného množiteľského materiálu,
10.
uvádzanie množiteľského materiálu na trh,
11.
vykonanie kontroly množiteľského materiálu,
e)
uvádzaním na trh skladovanie množiteľského materiálu, jeho vystavovanie, ponuka na predaj, predaj alebo dodávanie iným osobám,
f)
zodpovedným orgánom Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky (ďalej len „kontrolný ústav“) alebo zodpovedný orgán iného členského štátu Európskej únie (ďalej len „členský štát“),
g)
množiteľským porastom porast určený na výrobu množiteľského materiálu,
h)
odrodou skupina rastlín v rámci najnižšieho známeho botanického taxómu, ktorú možno definovať podľa prejavu znakov vyplývajúcich z daného genotypu alebo kombinácie genotypov, odlíšiť od akejkoľvek inej skupiny rastlín podľa prejavu najmenej jedného znaku a považovať za jednotnú s ohľadom na jej schopnosť nemeniť sa pri rozmnožovaní,
i)
podpníky sú výpestky pestovateľsky overeného druhu,3) ktoré sú vhodné na štepenie odrôd okrasných rastlín,
j)
dávkou počet jednotiek jednej komodity, ktorú možno identifikovať podľa jej homogenity zloženia a pôvodu.
§ 3
Dodávatelia množiteľského materiálu
(1)
Podmienkou uvádzania množiteľského materiálu na trh je evidovanie dodávateľa v evidencii dodávateľov po preverení jeho spôsobilosti na túto činnosť.
(2)
Kontrolný ústav podľa odseku 1 eviduje dodávateľa v evidencii dodávateľov po vydaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti dodávateľov.
(3)
Kontrolný ústav vydá osvedčenie o odbornej spôsobilosti dodávateľov fyzickej osobe - podnikateľovi, ak
a)
má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu,
b)
má odborné vzdelanie alebo odbornú prax v trvaní najmenej tri roky,
c)
je zapísaná v obchodnom registri alebo v inom obdobnom registri,
d)
má vo vlastníctve alebo v nájme materiálno-technické vybavenie, ktorého pomocou bude činnosť dodávateľa vykonávať.
(4)
Kontrolný ústav vydá osvedčenie o odbornej spôsobilosti dodávateľov právnickej osobe, ak
a)
má určenú fyzickú osobu, ktorá spĺňa podmienky podľa odseku 3 písm. a) a b),
b)
je zapísaná v obchodnom registri,
c)
má vo vlastníctve alebo v nájme materiálno-technické vybavenie, ktorého pomocou bude činnosť dodávateľa vykonávať.
(5)
Kontrolný ústav eviduje rozsah činnosti dodávateľa. Pri zmene rozsahu činnosti dodávateľa kontrolný ústav jeho odbornú spôsobilosť opätovne preverí.
(6)
Podmienka podľa odseku 1 sa nevzťahuje na dodávateľa, ktorý uvádza na trh okrasné rastliny a ich množiteľský materiál pre osoby, ktorých predmetom činnosti nie je výroba alebo predaj okrasných rastlín a ich množiteľského materiálu.
§ 4
Výroba množiteľského materiálu
(1)
Dodávateľ zodpovedá za plnenie požiadaviek podľa tohto nariadenia vlády, za vlastnosti množiteľského materiálu pri jeho uvádzaní na trh a za kritické body výroby množiteľského materiálu.
(2)
Dodávateľ pri výrobe množiteľského materiálu
a)
identifikuje a monitoruje kritické body výroby množiteľského materiálu, ktoré ovplyvňujú plnenie požiadaviek podľa tohto nariadenia vlády,
b)
zhromažďuje informácie o monitorovaní vykonávanom podľa písmena a) a predkladá ich na požiadanie kontrolnému ústavu,
c)
odoberá podľa potreby vzorky množiteľského materiálu na vykonanie analýzy vlastností a použiteľnosti množiteľského materiálu v laboratóriu s primeraným zariadením a odbornosťou,
d)
zabezpečuje, aby po celý čas výroby boli jednotlivé dávky množiteľského materiálu uskladnené oddelene a aby bola zabezpečená ich identifikácia.
(3)
Množiteľský materiál, ktorý sa uvádza na trh, musí spĺňať požiadavky na jeho zdravotný stav podľa osobitného predpisu4) a
a)
po vykonaní vizuálnej kontroly nesmie byť na ňom zistený výskyt škodlivých organizmov a chorôb alebo ich akýchkoľvek príznakov alebo symptómov, ktoré znižujú jeho úžitkovosť, najmä tých, ktoré sú uvedené v prílohe č. 1,
b)
musí byť bez poškodení alebo nedostatkov, ktoré môžu znížiť jeho použiteľnosť,
c)
musí mať dostatočnú životaschopnosť a rozmery dostatočné na jeho použitie,
d)
musí vykazovať dostatočnú klíčivosť a čistotu, ak ide o osivo,
e)
musí byť odrodovo pravý a dostatočne odrodovo čistý, ak je označený pomenovaním odrody.
(4)
Ak dodávateľ zistí, že sa v jeho množiteľských porastoch alebo v ním používaných priestoroch vyskytuje škodlivý organizmus,4) je povinný oznámiť to kontrolnému ústavu a vykonať opatrenia uložené kontrolným ústavom.
(5)
Ak sa na množiteľskom materiáli na základe viditeľných príznakov a symptómov zistí výskyt škodlivých organizmov a chorôb, dodávateľ je povinný riadne ho ošetriť a ak je to nevyhnutné, aj odstrániť.
(6)
Množiteľský materiál citrusov musí spĺňať tieto požiadavky:
a)
musí pochádzať z pôvodného množiteľského materiálu, ktorý bol preverený a nevykazuje žiadne symptómy žiadnych vírusov ani vírusom podobných organizmov a chorôb,
b)
bol preverený a nevykazuje napadnutie vírusmi, vírusom podobnými organizmami a chorobami od začiatku posledného vegetačného cyklu,
c)
podpník v prípade štepenia nesmie byť náchylný na viroidy.
(7)
Množiteľský materiál cibuľových kvetín musí byť vyrobený priamo z materiálu, ktorý bol v množiteľskom poraste preverený a vzhľadom na napadnutie škodlivými organizmami a chorobami a vzhľadom na ich symptómy je jeho zdravotný stav dostatočne vyhovujúci.
§ 5
Zoznam odrôd a označovanie odrody množiteľského materiálu
(1)
Dodávateľ je povinný viesť zoznam odrôd.
(2)
Zoznam odrôd musí obsahovať
a)
názov odrody spolu s používanými synonymami,
b)
údaje o šľachtení odrody a o použitom systéme množenia,
c)
popis odrody aspoň na základe jej vlastností a znakov v rozsahu požiadaviek ustanovených pri právnej ochrane,
d)
údaje o tom, ako sa odroda odlišuje od iných odrôd, ktoré sa jej najviac podobajú.
(3)
Údaje podľa odseku 2 písm. b) a d) v zozname odrôd nemusí viesť dodávateľ, ktorý množiteľský materiál len uvádza na trh.
(4)
Množiteľský materiál pri uvádzaní na trh možno označovať názvom odrody, ak
a)
ide o právne chránenú odrodu3) v zhode s požiadavkami na právne chránenú odrodu alebo
b)
je odroda úradne registrovaná, alebo
c)
je odroda všeobecne známa alebo je uvedená na zozname odrôd s podrobným popisom a názvom vyhotoveným podľa uznávaných medzinárodných pravidiel, ak sa dajú uplatniť.
(5)
Ak sa množiteľský materiál uvádza na trh s označením skupiny rastlín a bez označenia názvom odrody podľa odseku 4, musí byť označenie skupiny rastlín dostatočne jasné a nezameniteľné.
§ 6
Uvádzanie množiteľského materiálu na trh
(1)
Dodávateľ môže uvádzať na trh len množiteľský materiál, ktorý spĺňa požiadavky ustanovené týmto nariadením vlády.
(2)
Odsek 1 neplatí pre množiteľský materiál určený na
a)
skúšky alebo vedecké účely,
b)
šľachtiteľské práce alebo
c)
zachovanie genetickej rozmanitosti.
(3)
Množiteľský materiál sa uvádza na trh v oddelených celých dávkach. Ak sa množiteľský materiál z rozdielnych dávok uvádza na trh v jednej zásielke, dodávateľ musí viesť záznamy, ktoré obsahujú údaje o zložení a pôvode jednotlivých dávok.
(4)
Ak sa množiteľský materiál uvádza na trh, musí byť opatrený náveskou alebo ho musí sprevádzať doklad dodávateľa vyhotovený podľa § 8.
(5)
Dodávateľ evidovaný v evidencii dodávateľov je povinný pri uvádzaní množiteľského materiálu na trh uchovávať záznamy o predaji alebo nákupe množiteľského materiálu počas najmenej jedného roka od uskutočnenia predaja alebo nákupu množiteľského materiálu.
(6)
Požiadavky podľa odsekov 3 a 4 sa nevzťahujú na uvádzanie množiteľského materiálu na trh pre osoby, ktorých predmetom činnosti nie je výroba alebo predaj okrasných rastlín alebo množiteľského materiálu. V takom prípade musí byť množiteľský materiál označený aspoň údajmi podľa § 8 ods. 1 písm. e), g), h), i), j) a k).
§ 7
Dovoz množiteľského materiálu z tretích krajín
(1)
Množiteľský materiál dovezený jedným z členských štátov na základe rozhodnutia o rovnocennosti, ktorým sa určí, či množiteľský materiál vyrobený v tretej krajine poskytuje rovnaké záruky ako množiteľský materiál vyrobený v Európskej únii, nepodlieha na území Slovenskej republiky žiadnym obmedzeniam uvádzania na trh.
(2)
Dodávateľ množiteľského materiálu musí oznámiť dovoz množiteľského materiálu podľa odseku 1 kontrolnému ústavu do troch pracovných dní odo dňa dovozu a musí uchovávať písomné záznamy o kontaktoch s dodávateľom v tretej krajine počas najmenej jedného roka od uskutočnenia predaja alebo nákupu množiteľského materiálu.
§ 8
Označovanie a balenie množiteľského materiálu
(1)
Dodávateľ evidovaný v evidencii dodávateľov je pri uvádzaní množiteľského materiálu na trh povinný pripojiť k množiteľskému materiálu návesku alebo doklad dodávateľa, ktorý obsahuje
a)
označenie „kvalita ES“,
b)
kód členského štátu, v ktorom má dodávateľ sídlo, ak ide o právnickú osobu, a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu,
c)
označenie zodpovedného orgánu alebo jeho rozlišovací kód,
d)
evidenčné číslo dodávateľa,
e)
obchodné meno a sídlo dodávateľa, ak ide o právnickú osobu, a miesto podnikania, ak ide o fyzickú osobu,
f)
výrobné číslo, dátum alebo číslo dávky,
g)
botanický názov množiteľského materiálu, ktorý obsahuje aspoň latinský názov,
h)
názov odrody množiteľského materiálu, ak je to vhodné; pri podpníku aj názov odrody alebo označenie podpníka,
i)
pomenovanie skupiny rastlín množiteľského materiálu,
j)
množstvo množiteľského materiálu,
k)
názov krajiny, v ktorej bol množiteľský materiál vyrobený, ak ide o dovoz množiteľského materiálu z tretej krajiny.
(2)
Náveska alebo doklad dodávateľa podľa odseku 1 musí byť vyhotovený z trvanlivého materiálu, na ktorom budú údaje čitateľne a nezmazateľne uvedené v jednom z úradných jazykov členských štátov.
(3)
Ak množiteľský materiál sprevádza rastlinný pas,5) možno rastlinný pas pri ďalšom uvádzaní množiteľského materiálu na trh nahradiť dokladom dodávateľa podľa odseku 1, ak obsahuje aspoň údaje podľa odseku 1 písm. a), c), h) a i) a v prípade dovozu aj údaj podľa odseku 1 písm. k) a ak sú tieto údaje zreteľne označené.
(4)
Dodávateľ pri uvádzaní množiteľského materiálu na trh použije vhodný obal podľa dodávaného druhu množiteľského materiálu. Za obal sa považuje aj zväzok množiteľského materiálu.
(5)
Dodávateľ môže uvádzať na trh geneticky modifikovaný množiteľský materiál, len ak boli splnené opatrenia na zabránenie nežiaduceho vplyvu na ľudské zdravie a životné prostredie podľa osobitného predpisu.6)
§ 9
Spôsob a rozsah výkonu kontroly
(1)
Kontrolný ústav náhodne vykonáva kontroly plnenia požiadaviek ustanovených týmto nariadením vlády najmä u osôb, ktorých predmetom činnosti je výroba a predaj okrasných rastlín a množiteľského materiálu.
(2)
Kontrolný ústav je oprávnený pri kontrole podľa odseku 1 odoberať potrebné množstvo vzoriek okrasných rastlín a množiteľského materiálu na účely vykonania kontroly.
(3)
Dodávateľ je povinný umožniť kontrolnému ústavu na účely vykonania kontroly podľa odseku 1 voľný prístup do všetkých prevádzkarní, výrobných hál, baliarní alebo iných priestorov, v ktorých sa nachádzajú okrasné rastliny alebo množiteľský materiál.
(4)
Dodávateľ je pri výkone kontroly povinný predložiť na požiadanie kontrolnému ústavu zoznam odrôd, ktorý vedie.
(5)
Ak kontrolný ústav počas výkonu kontroly podľa odseku 1 alebo počas porovnávacích skúšok a pokusov vykonávaných podľa § 10 zistí, že množiteľský materiál nespĺňa požiadavky uvedené v tomto nariadení vlády, kontrolný ústav prijme opatrenie, ktorým nariadi dodávateľovi, aby zabezpečil v určenej lehote nápravu, a ak treba, zakáže množiteľský materiál uviesť na trh.
(6)
Ak dodávateľ zabezpečí nápravu zistených nedostatkov a kontrolný ústav zistí, že množiteľský materiál spĺňa požiadavky a podmienky na jeho uvádzanie na trh alebo ich bude spĺňať v budúcnosti, opatrenia prijaté podľa odseku 5 zruší.
§ 10
Porovnávacie skúšky a pokusy
(1)
Vykonávanie porovnávacích skúšok alebo pokusov množiteľského materiálu určených na zistenie vlastností, zdravotného stavu, odrodovej pravosti a odrodovej čistoty množiteľského materiálu a plnenia požiadaviek podľa tohto nariadenia vlády zabezpečuje kontrolný ústav.
(2)
Porovnávacie skúšky a pokusy sa vykonávajú na vzorkách množiteľského materiálu uvedeného na trh vrátane množiteľského materiálu
a)
vyrobeného v tretích krajinách,
b)
určeného pre ekologické poľnohospodárstvo,
c)
uvádzaného na trh na účely zachovania biologickej rôznorodosti rastlín.
(3)
Výsledky porovnávacích skúšok a pokusov sa použijú na zosúladenie technických metód skúšania a kontroly množiteľského materiálu s požiadavkami podľa tohto nariadenia vlády.
§ 11
Preberanie právnych aktov Európskych spoločenstiev
Týmto nariadením vlády sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev uvedené v prílohe č. 2.
§ 12
Účinnosť
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. februára 2007.
Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 56/2007 Z. z.
ZOZNAM VYBRANÝCH ŠKODLIVÝCH ORGANIZMOV A CHORÔB, KTORÉ VÝZNAMNE OVPLYVŇUJÚ KVALITU MNOŽITEĽSKÉHO MATERIÁLU OKRASNÝCH RASTLÍN
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 56/2007 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
1.
Smernica Rady č. 98/56/ES z 20. júla 1998 o uvádzaní množiteľského materiálu okrasných rastlín do obehu v platnom znení (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 23).
2.
Smernica Komisie č. 93/49/EHS z 23. júna 1993, ktorá ustanovuje zoznam uvádzajúci podmienky, ktoré má spĺňať množiteľský materiál okrasných rastlín a okrasné rastliny podľa Smernice Rady 91/682/EHS (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 15) v znení smernice Komisie č. 1999/67/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 25).
3.
Smernica Komisie č. 1999/66/ES z 28. júna 1999, ktorá ustanovuje požiadavky týkajúce sa označenia alebo inej dokumentácie, ktorú vyhotovuje dodávateľ podľa Smernice Rady 98/56/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 25).
4.
Smernica Komisie č. 1999/68/ES z 28. júna 1999, ktorá ustanovuje dodatočné ustanovenia pre zoznamy odrôd okrasných drevín, ktoré dodávatelia vedú podľa Smernice Rady 98/56/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 3/zv. 26).
1)
2)
Zákon č. 285/1995 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti v znení neskorších predpisov.
3)
Zákon č. 132/1989 Zb. o ochrane práv k novým odrodám rastlín a plemenám zvierat v znení neskorších predpisov.
4)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z. o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty.
5)
§ 7 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 199/2005 Z. z.
6)
Zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov.