555/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

555
ZÁKON
z 27. novembra 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 523/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 244/2005 Z. z., zákona č. 351/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákona č. 529/2006 Z. z., zákona č. 592/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 274/2007 Z. z. a zákona č. 519/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 1 sa vypúšťa písmeno h).
Poznámka pod čiarou k odkazu 12 sa vypúšťa.
Doterajšie písmená i) až k) sa označujú ako písmená h) až j).
2.
V § 4 ods. 1 písm. i) sa slová „iných prospešných prác,16)“ nahrádzajú slovami „prospešných prác mimo ústavu,16)“.
3.
V § 7 ods. 1 sa vypúšťa písmeno h).
Doterajšie písmená i) až k) sa označujú ako písmená h) až j).
4.
V § 7 ods. 1 písm. i) sa slová „iných prospešných prác,16)“ nahrádzajú slovami „prospešných prác mimo ústavu,16)“.
5.
V § 14 ods. 1 písm. b) sa slová „ods. 10“ nahrádzajú slovami „ods. 9“.
6.
V § 14 sa vypúšťa odsek 3.
7.
V § 15 ods. 1 písmená a) a b) znejú:
„a)
zamestnanec, ktorý je povinne nemocensky poistený,
b)
samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá je povinne nemocensky poistená,“.
8.
V § 15 ods. 1 písmeno f) znie:
„f)
na účely starobného poistenia fyzická osoba, ktorej sa vypláca úrazová renta priznaná podľa § 88 do dovŕšenia dôchodkového veku alebo do priznania predčasného starobného dôchodku.“.
9.
Poznámka pod čiarou k odkazu 37 sa vypúšťa.
10.
Poznámka pod čiarou k odkazu 40 sa vypúšťa.
11.
V § 19 ods. 3 písm. a) sa slová „písm. j)“ nahrádzajú slovami „písm. i)“.
12.
V § 20 sa vypúšťa písmeno g).
Doterajšie písmená h) až j) sa označujú ako písmená g) až i).
13.
V § 20 písm. h) sa slová „iných prospešných prác16) a zaniká dňom vyradenia z práce“ nahrádzajú slovami „prospešných prác mimo ústavu16) a zaniká dňom skončenia zaradenia do práce“.
14.
V § 21 ods. 1 a 2 sa slová „ods. 10“ nahrádzajú slovami „ods. 9“.
15.
V § 26 ods. 1 úvodnej vete sa za slovami „v nezamestnanosti“ vypúšťa čiarka a slová „ak osobitný predpis43a) neustanovuje inak,“ vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 43a.
16.
V § 26 ods. 1 písm. a) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „okrem ospravedlnenej neprítomnosti zamestnanca v práci z dôvodu jeho účasti na štrajku,“.
17.
V § 30 písm. b) sa slová „§ 138 ods. 1 až 6“ nahrádzajú slovami „§ 138 ods. 1 až 5“.
18.
V § 31 ods. 1 písmená a) a b) znejú:
„a)
splnili podmienky ustanovené na vznik nároku na nemocenskú dávku počas trvania nemocenského poistenia a
b)
zaplatili poistné na nemocenské poistenie najneskôr v posledný deň kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky, za obdobie od prvého vzniku nemocenského poistenia povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby a dobrovoľne nemocensky poistenej osoby do konca kalendárneho mesiaca predchádzajúceho kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky, najviac za obdobie posledných desať rokov predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky; podmienka zaplatenia poistného na nemocenské poistenie sa považuje za splnenú, ak suma dlžného poistného na nemocenské poistenie je v úhrne nižšia ako 100 Sk.“.
19.
V § 31 ods. 2 sa v druhej vete slová „posledná veta“ nahrádzajú slovami „časť vety za bodkočiarkou“.
20.
V § 31 odsek 3 znie:
„(3)
Povinne nemocensky poistená samostatne zárobkovo činná osoba a dobrovoľne nemocensky poistená osoba majú nárok na nemocenskú dávku aj vtedy, ak vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky po zániku ich nemocenského poistenia počas trvania nároku na výplatu nemocenskej dávky alebo v ochrannej lehote a za obdobie od prvého vzniku nemocenského poistenia povinne nemocensky poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby a dobrovoľne nemocensky poistenej osoby do zániku ich nemocenského poistenia, najviac za obdobie posledných desať rokov predchádzajúcich kalendárnemu mesiacu, v ktorom zaniklo nemocenské poistenie, zaplatili poistné na nemocenské poistenie najneskôr v posledný deň splatnosti poistného za kalendárny mesiac, v ktorom zaniklo nemocenské poistenie. Na splnenie podmienky zaplatenia poistného odsek 1 písm. b) časť vety za bodkočiarkou platí rovnako.“.
21.
V § 32 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Ochranná lehota nevzniká pri zániku nemocenského poistenia z dôvodu jeho prerušenia podľa § 26.“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.
22.
V § 33 ods. 1 sa vypúšťajú slová „podľa osobitného predpisu49)“ vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 49.
23.
V § 33 ods. 2 sa v prvej vete slová „bola dobrovoľne“ nahrádzajú slovom „bola“ a vypúšťa sa druhá veta.
24.
V § 39 ods. 1 písm. b) sa v treťom bode vypúšťajú slová „v súvislosti s pôrodom“.
25.
V § 41 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 57“.
26.
V § 46 ods. 1 a v § 47 ods. 2 sa slová „až 6“ nahrádzajú slovami „až 5“.
27.
V § 48 ods. 1 sa vypúšťa druhá veta.
28.
V § 48 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 10 sa označujú ako odseky 2 až 9.
29.
V § 49 ods. 1 sa vypúšťa štvrtá veta.
30.
V § 49 ods. 2 písm. d) sa slová „obdobia, počas ktorého má matka nárok na materské podľa § 48 ods. 10“ nahrádzajú slovami „šiestich týždňov odo dňa pôrodu“.
31.
V § 53 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo pravdepodobného denného vymeriavacieho základu určeného podľa § 57“.
32.
V § 56 ods. 2 sa slová „až 6“ nahrádzajú slovami „až 5“.
33.
V § 57 odsek 1 znie:
„(1)
Výška nemocenskej dávky sa určuje z pravdepodobného denného vymeriavacieho základu, ak
a)
poistenec nemal v rozhodujúcom období uvedenom v § 54 ods. 1 a 2 vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie,
b)
dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky vznikol v deň vzniku nemocenského poistenia alebo
c)
dobrovoľne nemocensky poistená osoba bola nepretržite dobrovoľne nemocensky poistená menej ako 26 týždňov pred vznikom dôvodu na poskytnutie nemocenskej dávky; nepretržité dobrovoľné nemocenské poistenie nie je dobrovoľné nemocenské poistenie, ktoré zaniklo a znovu vzniklo nasledujúci kalendárny deň.“.
34.
§ 58 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Úhrn denných vymeriavacích základov určených podľa odseku 2 je najviac v sume denného vymeriavacieho základu určeného z vymeriavacieho základu podľa § 138 ods. 11 platného v mesiaci, v ktorom vznikol dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky.“.
35.
§ 59 sa vypúšťa.
36.
V § 60 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Obdobie dôchodkového poistenia je aj obdobie poberania invalidného dôchodku priznaného a vyplácaného Sociálnou poisťovňou, a to do dovŕšenia dôchodkového veku alebo priznania predčasného starobného dôchodku.“.
Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7.
37.
Doterajší text § 62 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekmi 2 a 3, ktoré znejú:
„(2)
Za obdobie dôchodkového poistenia podľa § 60 ods. 4, ktoré trvalo celý kalendárny rok, patrí osobný mzdový bod vo výške 0,3. Ak toto obdobie trvalo len časť kalendárneho roka, osobný mzdový bod sa určí ako súčin pomernej časti osobného mzdového bodu a počtu dní tohto obdobia. Pomerná časť osobného mzdového bodu je podiel osobného mzdového bodu vo výške 0,3 a počtu dní kalendárneho roka, v ktorom bolo získané obdobie dôchodkového poistenia podľa § 60 ods. 4, a zaokrúhľuje sa na štyri desatinné miesta nahor.
(3)
Osobný mzdový bod je najviac v hodnote 3.“.
38.
V § 63 ods. 9 sa za slová „uvedené v“ vkladajú slová „§ 62 ods. 2 prvej vete alebo“.
39.
V § 65 ods. 1 sa slová „10 rokov“ nahrádzajú slovami „15 rokov“.
40.
V § 66 ods. 7 sa slová „písm. c) a v odsekoch 2 až 4“ nahrádzajú slovami „až 4; na určenie sumy starobného dôchodku podľa odsekov 2 až 4 sa na hodnotu osobného mzdového bodu za obdobie dôchodkového poistenia po vzniku nároku na starobný dôchodok prevyšujúcu hodnotu 3 neprihliada“.
41.
V § 67 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Poistenec, ktorý nie je sporiteľ podľa osobitného predpisu,1) má nárok na predčasný starobný dôchodok, ak ku dňu, od ktorého žiada o jeho priznanie,
a)
bol dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov,
b)
chýbajú mu najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku a
c)
suma predčasného starobného dôchodku je vyššia ako 1,2-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu.56)
(2)
Poistenec, ktorý je sporiteľ podľa osobitného predpisu,1) má nárok na predčasný starobný dôchodok, ak ku dňu, od ktorého žiada o jeho priznanie,
a)
bol dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov,
b)
chýbajú mu najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku a
c)
suma predčasného starobného dôchodku je vyššia ako 0,6-násobku sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu.56)“.
42.
V § 68 sa vypúšťa odsek 7.
Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 7.
43.
V § 69 ods. 2 sa slová „sa považuje za“ nahrádzajú slovom „je“.
44.
V § 70 ods. 1 sa slová „nedovŕšil dôchodkový vek“ nahrádzajú slovami „nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok“.
45.
V § 70 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Nárok na invalidný dôchodok má aj fyzická osoba, ktorá sa stala invalidnou počas doktorandského štúdia v dennej forme, nedovŕšila 26 rokov veku a má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt.“.
46.
§ 73a sa vypúšťa.
47.
V § 74 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Nárok na výplatu vdovského dôchodku podľa odseku 3 trvá v období, počas ktorého sú splnené podmienky podľa odseku 3 písm. a) a b).“.
Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7.
48.
V § 74 ods. 7 sa slová „až 5“ nahrádzajú slovami „až 6“.
49.
V § 75 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 4.
50.
V § 75 ods. 2 sa v prvej vete vypúšťajú slová „a ktorý ku dňu smrti nezískal počet rokov dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok“ a vypúšťa sa druhá veta.
51.
V § 75 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.
52.
V § 75 ods. 3 sa slová „až 4“ nahrádzajú slovami „a 2“.
53.
V § 76 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto vety: „Nárok na výplatu sirotského dôchodku zaniká aj dňom, ktorým dieťa prestalo byť nezaopatreným dieťaťom. Nárok na výplatu sirotského dôchodku sa obnoví odo dňa, ktorým dieťa znovu začalo byť nezaopatreným dieťaťom.“.
54.
V § 76 odsek 5 znie:
„(5)
Nárok na sirotský dôchodok zaniká vždy dovŕšením 26. roku veku dieťaťa.“.
55.
V § 77 sa vypúšťa odsek 2.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 4.
56.
V § 77 ods. 2 sa v prvej vete vypúšťajú slová „a ktorý ku dňu smrti nezískal počet rokov dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok“ a vypúšťa sa druhá veta.
57.
V § 77 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.
58.
Za § 79 sa vkladá § 79a, ktorý znie:
㤠79a
Suma starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku poistenca, ktorý poberá alebo poberal invalidný dôchodok, sa nesmie určiť z nižšieho priemerného osobného mzdového bodu, než z ktorého sa určila suma invalidného dôchodku.“.
59.
§ 80 znie:
㤠80
Starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok a invalidný dôchodok sa nevypláca počas obdobia, v ktorom z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti má poistenec nárok na náhradu príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu51) alebo nemocenské, ak dočasná pracovná neschopnosť vznikla pred priznaním starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku.“.
60.
Poznámka pod čiarou k odkazu 57 sa vypúšťa.
61.
V § 81 odsek 1 znie:
„(1)
Ak poberateľ invalidného dôchodku splní podmienky nároku na výplatu starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku, vypláca sa dôchodková dávka, ktorej suma je vyššia. Pri rovnakej sume týchto dôchodkových dávok vypláca sa dôchodková dávka, ktorú si poistenec zvolil. Dňom úpravy výplaty dôchodkových dávok pre súbeh ich nárokov zaniká nárok na dôchodkovú dávku, ktorá sa nevypláca. Ak poistenec splnil podmienky nároku na invalidný dôchodok podľa § 70 ods. 1 a 2 alebo podľa § 70 ods. 1 a poberá invalidný dôchodok podľa § 266, vypláca sa invalidný dôchodok, ktorého suma je vyššia; druhá veta a tretia veta platia rovnako.“.
62.
V § 81 ods. 3 sa slová „vdovský dôchodok alebo vdovecký dôchodok a podmienky nároku na sirotský dôchodok alebo sirotské dôchodky“ nahrádzajú slovami „výplatu vdovského dôchodku alebo vdoveckého dôchodku a podmienky nároku na výplatu sirotského dôchodku alebo sirotských dôchodkov“.
63.
V § 81 ods. 4 sa v prvej vete slová „sirotské dôchodky“ nahrádzajú slovami „výplatu sirotských dôchodkov“.
64.
V § 82 odsek 4 znie:
„(4)
Starobný dôchodok, predčasný starobný dôchodok a invalidný dôchodok, ktorý sa v príslušnom kalendárnom roku nevypláca z dôvodu poskytovania náhrady príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca podľa osobitného predpisu51) alebo nemocenského, na ktoré vznikol nárok pred priznaním starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku alebo invalidného dôchodku, sa zvýši za príslušný kalendárny rok, v ktorom sa z uvedeného dôvodu nevyplácal. Toto zvýšenie patrí od vzniku nároku na výplatu týchto dôchodkov.“.
65.
V § 84 ods. 1 sa v prvej vete slová „ods. 12“ nahrádzajú slovami „ods. 11“ a v tretej vete sa slová „2 a 5“ nahrádzajú slovami „2, 5 a 6“.
66.
V § 84 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „za podmienok, za ktorých vzniká choroba z povolania“.
67.
V § 84 ods. 3 sa za slovo „naposledy“ vkladajú slová „pred zistením choroby z povolania“.
68.
V § 85 sa slovo „nemocenské“ nahrádza slovami „nárok na výplatu nemocenského“.
69.
V § 89 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7)
Ak sú splnené podmienky nároku na výplatu úrazovej renty z dôvodu viacerých pracovných úrazov alebo chorôb z povolania, zníži sa suma úrazovej renty určenej ako súčet percentuálneho poklesu pracovnej schopnosti z dôvodu viacerých pracovných úrazov alebo chorôb z povolania o sumu invalidného dôchodku. Úrazová renta sa vypláca v sume zníženej o sumu invalidného dôchodku aj vtedy, ak zanikol nárok na jeho výplatu. Suma úrazovej renty vypočítaná podľa prvej vety nesmie byť vyššia ako suma zodpovedajúca 100-percentnému poklesu pracovnej schopnosti.“.
Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 8.
70.
V § 102 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
nárok na odmenu dohodnutú v dohode o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,“.
71.
V § 103 ods. 1 sa vypúšťajú slová „príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie, ktoré platí zamestnanec,“.
72.
§ 108 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Denný vymeriavací základ na určenie výšky dávky v nezamestnanosti je najviac vo výške určenej ako podiel trojnásobku všeobecného vymeriavacieho základu a čísla 365. Denný vymeriavací základ podľa prvej vety sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor.
(5)
Všeobecný vymeriavací základ podľa odseku 4 je
a)
v období od 1. januára do 30. júna kalendárneho roka všeobecný vymeriavací základ, ktorý platil v kalendárnom roku dva roky predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom vznikol nárok na dávku v nezamestnanosti,
b)
v období od 1. júla do 31. decembra kalendárneho roka všeobecný vymeriavací základ, ktorý platil v kalendárnom roku predchádzajúcom kalendárnemu roku, v ktorom vznikol nárok na dávku v nezamestnanosti.“.
73.
V § 110 sa vypúšťa odsek 3.
74.
V § 112 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
„(8)
Výplata starobného dôchodku a predčasného starobného dôchodku sa zastaví aj na žiadosť poberateľa tohto dôchodku najneskôr od splátky tohto dôchodku splatnej v treťom kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, v ktorom sa žiadosť poberateľa tohto dôchodku doručila Sociálnej poisťovni.“.
Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 9.
75.
V § 116 ods. 3 sa za slovo „únie,“ vkladajú slová „štátom, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore, a Švajčiarskou konfederáciou,“.
76.
V § 116 odsek 4 znie:
„(4)
Ak sú splnené podmienky na vznik nároku na nemocenskú dávku, dôchodkovú dávku, úrazovú dávku a dávku v nezamestnanosti, dávky sa môžu vyplácať preddavkovo. Počas vyplácania dávky podľa prvej vety neplynie lehota podľa § 210 ods. 2.“.
77.
V § 116 ods. 6 a 7 sa za slová „v § 234“ vkladajú slová „alebo v osobitnom predpise65)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 65 znie:
„65)
§ 22 Zákonníka práce.“.
78.
V § 120 ods. 4 sa za slovo „únie“ vkladá čiarka, vypúšťa sa spojka „a“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „a inštitúciou Švajčiarskej konfederácie“.
79.
V § 122 ods. 4 písm. e) druhý bod znie:
„2.
zmluvu o postúpení pohľadávky podľa § 149, 293s a 293ak,“.
80.
V § 122 ods. 4 písmeno g) znie:
„g)
rozhoduje po prerokovaní v dozornej rade o odpísaní pohľadávky podľa § 150, 151, 293al a 293am,“.
81.
V § 123 ods. 2 písm. a) sa v treťom bode slovo „informácii“ nahrádza slovom „správe“.
82.
V § 123 ods. 2 písm. c) druhý bod znie:
„2.
návrh na uzatvorenie zmluvy o prevedení vymáhania pohľadávok podľa § 148 ods. 4 a návrh na uzatvorenie zmluvy o postúpení pohľadávky podľa § 149, 293s a 293ak,“.
83.
V § 123 ods. 5 sa v prvej vete vypúšťajú slová „právnického, ekonomického alebo matematického zamerania; podmienka zamerania vysokoškolského vzdelania druhého stupňa sa nevzťahuje na fyzickú osobu uvedenú v odseku 3 písm. d)“.
84.
V § 123 ods. 11 sa slová „kalendárny mesiac“ nahrádzajú slovami „dva kalendárne mesiace“.
85.
V § 128 odsek 4 znie:
„(4)
Poistné na invalidné poistenie neplatí poistenec, ktorý je dôchodkovo poistený po priznaní starobného dôchodku alebo predčasného starobného dôchodku. Poistné na invalidné poistenie neplatí zamestnávateľ za zamestnanca, ktorý je poistenec podľa prvej vety.“.
86.
V § 128 odsek 7 znie:
„(7)
Sociálna poisťovňa platí poistné na starobné poistenie za poberateľov úrazovej renty priznanej podľa § 88 do dovŕšenia dôchodkového veku alebo do priznania predčasného starobného dôchodku zo základného fondu úrazového poistenia do základného fondu starobného poistenia.“.
87.
V § 131 ods. 1 písmeno f) znie:
„f)
Sociálnu poisťovňu za poberateľov úrazovej renty priznanej podľa § 88, ktorí do 31. júla 2006 nedovŕšili dôchodkový vek alebo im nebol priznaný predčasný starobný dôchodok a ktorí nie sú sporitelia podľa osobitného predpisu,1) 18 % z vymeriavacieho základu.“.
88.
V § 131 ods. 2 písmeno f) znie:
„f)
Sociálnu poisťovňu za poberateľov úrazovej renty priznanej podľa § 88, ktorí do 31. júla 2006 nedovŕšili dôchodkový vek alebo im nebol priznaný predčasný starobný dôchodok a ktorí sú sporitelia podľa osobitného predpisu,1) 9 % z vymeriavacieho základu.“.
89.
V poznámke pod čiarou k odkazu 70 sa citácia „Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 236/1993 Z. z., ktorým sa ustanovujú klasifikácie, číselník a register v oblasti štátnej štatistiky v znení opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 16/2001 Z. z.“ nahrádza citáciou „Vyhláška Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 306/2007 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistická klasifikácia ekonomických činností.“.
90.
§ 138 vrátane nadpisu znie:
㤠138
Vymeriavací základ
(1)
Vymeriavací základ zamestnanca je
a)
príjem zamestnanca za vykonanú prácu, ktorý podlieha dani z príjmov fyzických osôb podľa osobitného predpisu,72) a funkčný plat zamestnanca, ktorý je dočasne vyslaný na vykonávanie štátnej služby do cudziny, zamestnanca, ktorý vykonáva práce vo verejnom záujme v zahraničí, a zahraničného spravodajcu Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie určený v slovenskej mene pred jeho rozdelením na slovenskú menu a cudziu menu,
b)
príjem zamestnanca, ktorý nepodlieha dani z príjmu fyzických osôb preto, že tak ustanovujú predpisy o zamedzení dvojitého zdanenia, a podiel na zisku vyplatený obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez účasti na základnom imaní tejto spoločnosti alebo družstva,
c)
náhrada mzdy za dovolenku na zotavenie, náhrada mzdy za sviatok, náhrada mzdy pri prekážkach v práci podľa osobitného predpisu.73)
(2)
Do vymeriavacieho základu zamestnanca sa nezahŕňa odstupné, odchodné, cestovné náhrady, výnosy z kapitálových podielov (akcií) alebo obligácií, náhrada za pracovnú pohotovosť, náhrada za služobnú pohotovosť, náhrada za pohotovosť, príplatok za pohotovosť, príspevky zo sociálneho fondu, príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, životné poistenie a účelové sporenie zamestnanca, ktoré platí zamestnávateľ za zamestnanca, príjem zamestnanca v súvislosti s používaním motorového vozidla na služobné účely a súkromné účely, odmeny podľa osobitných predpisov v oblasti priemyselných práv, odmeny vyplácané pri pracovných jubileách a životných jubileách, odmeny pri odchode do starobného dôchodku a plnenia poskytované zamestnávateľom zamestnancovi zo zisku po zdanení okrem podielu na zisku vyplateného obchodnou spoločnosťou alebo družstvom zamestnancovi bez účasti na základnom imaní tejto spoločnosti alebo družstva, plnenia poskytnuté zamestnávateľom po skončení pracovného pomeru, služobného pomeru, štátnozamestnaneckého pomeru a náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca.51)
(3)
Vymeriavací základ člena družstva, ktorý je v pracovnom vzťahu k družstvu, je príjem zo závislej činnosti podľa osobitného predpisu;72) odsek 1 písm. b) a c) platia rovnako.
(4)
Vymeriavací základ fyzickej osoby vo výkone väzby14) a fyzickej osoby vo výkone trestu odňatia slobody,15) ak sú zaradené do práce, s výnimkou fyzickej osoby vo výkone trestu odňatia slobody zaradenej na výkon prospešných prác mimo ústavu,16) je pracovná odmena týchto fyzických osôb podľa osobitného predpisu.78)
(5)
Vymeriavací základ pestúna v zariadení pestúnskej starostlivosti je odmena pestúna za výkon pestúnskej starostlivosti podľa osobitného predpisu.13)
(6)
Vymeriavací základ povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby je polovica pomernej časti základu dane z príjmov fyzických osôb dosiahnutých vykonávaním podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti. Pomerná časť základu dane je časť pripadajúca na jeden kalendárny mesiac výkonu podnikania a inej samostatnej zárobkovej činnosti. Suma vymeriavacieho základu sa zníži o výšku príspevkov zaplatených samostatne zárobkovo činnou osobou na jej doplnkové dôchodkové sporenie, životné poistenie a účelové sporenie v úhrne najviac v sume nezdaniteľnej časti základu dane podľa osobitného predpisu78a) pripadajúcej na jeden kalendárny mesiac. Pri nedodržaní podmienok ustanovených osobitným predpisom,78b) alebo ak životné poistenie zanikne z dôvodov ustanovených osobitným predpisom78c) sa suma vymeriavacieho základu zvýši o sumu príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie, platieb poistného na životné poistenie a platieb účelového sporenia zaplatenú podľa osobitného predpisu78d) pripadajúcu na jeden kalendárny mesiac.
(7)
Vymeriavací základ povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby, ktorej bola predĺžená lehota na podanie daňového priznania podľa osobitného predpisu,43) je v období od 1. júla do 30. septembra kalendárneho roka vymeriavací základ, z ktorého platila poistné na nemocenské poistenie a poistné na dôchodkové poistenie do 30. júna kalendárneho roka.
(8)
Vymeriavací základ dobrovoľne nemocensky poistenej osoby, dobrovoľne dôchodkovo poistenej osoby a dobrovoľne poistenej osoby v nezamestnanosti je ňou určená suma.
(9)
Vymeriavací základ je mesačne najmenej vo výške minimálnej mzdy66) zamestnancov v pracovnom pomere odmeňovaných mesačnou mzdou, ktorá platí k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa platí poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie, poistné na poistenie v nezamestnanosti a poistné do rezervného fondu solidarity.
(10)
Vymeriavací základ je mesačne najmenej
a)
75 % vymeriavacieho základu uvedeného v odseku 9, ak ide o zamestnanca, ktorý je poberateľom invalidného dôchodku priznaného z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť najviac o 70 %, a o mladistvého zamestnanca staršieho ako 16 rokov,
b)
50 % vymeriavacieho základu uvedeného v odseku 9, ak ide o zamestnanca, ktorý je poberateľom invalidného dôchodku priznaného z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 70 %, ak ide o zamestnanca mladšieho ako 18 rokov, ktorý je invalidný, a ak ide o zamestnanca mladšieho ako 16 rokov,
c)
suma príjmu zodpovedajúca kratšiemu pracovnému času zamestnanca, ktorý má dohodnutý pracovný pomer na kratší pracovný čas podľa osobitného predpisu,79)
d)
suma náhrady mzdy poskytnutá z dôvodu prekážok v práci na strane zamestnávateľa podľa osobitného predpisu,80)
e)
suma pracovnej odmeny78) fyzickej osoby vo výkone väzby14) a fyzickej osoby vo výkone trestu odňatia slobody,15) ak sú zaradené do práce.
(11)
Vymeriavací základ v úhrne je mesačne najviac
a)
na platenie poistného na nemocenské poistenie zamestnancom, povinne nemocensky poistenou samostatne zárobkovo činnou osobou a dobrovoľne nemocensky poistenou osobou
1.
v období od 1. januára do 30. júna kalendárneho roka 1,5-násobok jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu, ktorý platil v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa platí poistné na nemocenské poistenie,
2.
v období od 1. júla do 31. decembra kalendárneho roka 1,5-násobok jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu, ktorý platil v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa platí poistné na nemocenské poistenie,
b)
na platenie poistného na dôchodkové poistenie zamestnancom, povinne dôchodkovo poistenou samostatne zárobkovo činnou osobou a dobrovoľne dôchodkovo poistenou osobou a na platenie poistného na poistenie v nezamestnanosti zamestnancom a dobrovoľne poistenou osobou v nezamestnanosti
1.
v období od 1. januára do 30. júna kalendárneho roka 4-násobok jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu, ktorý platil v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa platí poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti,
2.
v období od 1. júla do 31. decembra kalendárneho roka 4-násobok jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu, ktorý platil v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa platí poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti.
(12)
Vymeriavací základ na platenie poistného do rezervného fondu solidarity povinne dôchodkovo poistenou samostatne zárobkovo činnou osobou a dobrovoľne dôchodkovo poistenou osobou v úhrne je mesačne najviac
a)
v období od 1. januára do 30. júna kalendárneho roka 4-násobok jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu, ktorý platil v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa platí poistné do rezervného fondu solidarity,
b)
v období od 1. júla do 31. decembra kalendárneho roka 4-násobok jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu, ktorý platil v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa platí poistné do rezervného fondu solidarity.
(13)
Vymeriavací základ zamestnávateľa je vymeriavací základ jeho zamestnanca, ak tento zákon neustanovuje inak.
(14)
Vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie a poistného na garančné poistenie zamestnávateľom za každého jeho zamestnanca je mesačne najviac
a)
v období od 1. januára do 30. júna kalendárneho roka 1,5-násobok jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu, ktorý platil v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa platí poistné na nemocenské poistenie a poistné na garančné poistenie,
b)
v období od 1. júla do 31. decembra kalendárneho roka 1,5-násobok jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu, ktorý platil v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa platí poistné na nemocenské poistenie a poistné na garančné poistenie.
(15)
Vymeriavací základ na platenie poistného na dôchodkové poistenie, poistného na poistenie v nezamestnanosti a poistného do rezervného fondu solidarity zamestnávateľom za každého jeho zamestnanca je mesačne najviac
a)
v období od 1. januára do 30. júna kalendárneho roka 4-násobok jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu, ktorý platil v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa platí poistné na dôchodkové poistenie, poistné na poistenie v nezamestnanosti a poistné do rezervného fondu solidarity,
b)
v období od 1. júla do 31. decembra kalendárneho roka 4-násobok jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu, ktorý platil v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom sa platí poistné na dôchodkové poistenie, poistné na poistenie v nezamestnanosti a poistné do rezervného fondu solidarity.
(16)
Vymeriavací základ na platenie poistného na úrazové poistenie zamestnávateľom nie je obmedzený najvyššou výškou.
(17)
Do vymeriavacieho základu zamestnávateľa na platenie poistného na úrazové poistenie a garančné poistenie sa zahŕňa aj odmena jeho zamestnanca za prácu, ktorú vykonáva na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru. Na určenie vymeriavacieho základu zamestnávateľa na platenie poistného na úrazové poistenie a garančné poistenie za zamestnanca, ktorý vykonáva práce na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, odseky 9 a 10 sa nepoužijú.
(18)
Na vymeriavací základ na platenie poistného na nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistného do rezervného fondu solidarity povinne nemocensky poistenou a povinne dôchodkovo poistenou samostatne zárobkovo činnou osobou uvedenou v § 5 písm. c) sa nepoužijú ustanovenia odseku 9 a odseku 10 písm. a) a b) počas obdobia, v ktorom táto samostatne zárobkovo činná osoba je povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená z dôvodu výkonu činnosti zamestnanca, ak vymeriavací základ z výkonu činnosti zamestnanca je najmenej vo výške podľa odseku 9 alebo odseku 10 písm. a) a b).
(19)
Ak poistenec vykonáva viacero činností zamestnanca, poradie povinností platiť poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti pre zamestnanca sa určuje výškou jeho vymeriavacieho základu, pričom sa postupuje od vymeriavacieho základu najvyššieho k vymeriavaciemu základu najnižšiemu. Ak je výška vymeriavacích základov zamestnanca rovnaká, prednostná povinnosť platiť poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti pre zamestnanca sa viaže na vymeriavací základ dosiahnutý u toho zamestnávateľa, u ktorého poistenie zamestnanca vzniklo skôr. Ak zamestnanec súčasne vykonáva aj činnosť povinne nemocensky poistenej a povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby, poistné na nemocenské poistenie a poistné na dôchodkové poistenie sa platí vždy prednostne z vymeriavacieho základu dosiahnutého z výkonu činnosti zamestnanca. Ak poistenec vykonáva zárobkovú činnosť a súčasne je dobrovoľne nemocensky poistená osoba, dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba alebo dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti, poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti sa platí vždy prednostne z vymeriavacieho základu dosiahnutého z výkonu zárobkovej činnosti. Ak poistenec vykonáva viacero zárobkových činností a súčasne je dobrovoľne nemocensky poistená osoba, dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba alebo dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti, poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti sa platí vždy prednostne z výkonu viacerých zárobkových činností; na poradie povinnosti platiť poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti z výkonu viacerých zárobkových činností prvá veta až tretia veta platia rovnako.
(20)
Ak nemocenské poistenie, dôchodkové poistenie a poistenie v nezamestnanosti trvalo len časť kalendárneho mesiaca alebo v kalendárnom mesiaci sú obdobia podľa § 140, vymeriavací základ uvedený v odseku 9, v odseku 10 písm. a) a b) a v odsekoch 11, 12, 14 a 15 sa upraví podľa počtu dní, za ktoré sa platí poistné. Vymeriavací základ pripadajúci na jeden deň sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta nahor.
(21)
Vymeriavací základ, z ktorého štát platí poistné na dôchodkové poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity za fyzickú osobu uvedenú v § 15 ods. 1 písm. c) a d), je mesačne
a)
v období od 1. januára do 30. júna kalendárneho roka 60 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu, ktorý platil v kalendárnom roku, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, v ktorom platí poistné na dôchodkové poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity,
b)
v období od 1. júla do 31. decembra kalendárneho roka 60 % jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu, ktorý platil v kalendárnom roku, ktorý predchádza kalendárnemu roku, v ktorom platí poistné na dôchodkové poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity.
(22)
Vymeriavací základ, z ktorého štát platí poistné na dôchodkové poistenie a poistné do rezervného fondu solidarity za fyzickú osobu uvedenú v § 15 ods. 1 písm. e), je mesačne výška minimálnej mzdy66) zamestnancov v pracovnom pomere odmeňovaných mesačnou mzdou, ktorá platí k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa platí poistné.
(23)
Vymeriavací základ, z ktorého Sociálna poisťovňa platí poistné na starobné poistenie za poberateľa úrazovej renty priznanej podľa § 88 do dovŕšenia jeho dôchodkového veku alebo do priznania predčasného starobného dôchodku, je mesačne 1,25-násobku sumy vyplatenej úrazovej renty; odseky 9 a 10 sa nepoužijú.
(24)
Vymeriavací základ fyzickej osoby uvedenej v § 142 ods. 3 je ňou určená suma, ktorá je najmenej v sume vymeriavacieho základu uvedenej v odseku 9 platnej ku dňu, v ktorom sa poistné na dôchodkové poistenie dopláca.
(25)
Vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na celé slovenské koruny nahor.“.
91.
V § 139a sa slová „10 až 17 a 23“ nahrádzajú slovami „10 až 17, 19, 20 a 25“.
92.
V § 140 ods. 1 sa vypúšťa písmeno c).
93.
V § 140 odsek 2 znie:
„(2)
Zamestnanec nie je povinný platiť poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie a poistné na poistenie v nezamestnanosti ani v období, počas ktorého je uznaný za dočasne práceneschopného, v období, počas ktorého sa vypláca rehabilitačné alebo rekvalifikačné, a v období, počas ktorého má ospravedlnenú neprítomnosť v práci z dôvodu jeho účasti na štrajku.“.
94.
V § 140 ods. 3 sa nad slovom „práceneschopnú“ vypúšťa odkaz 49.
95.
V § 148 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Pohľadávky na poistnom, dávkach, náhradách škody podľa § 238 ods. 6 neuhradených Sociálnej poisťovni tretími osobami, pokutách podľa § 239 a penále podľa § 240 (ďalej len „pohľadávka") vymáha Sociálna poisťovňa podľa tohto zákona a podľa osobitných predpisov.81)
(2)
Právoplatné a vykonateľné rozhodnutie možno vykonať najneskôr do desiatich rokov odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti.“.
96.
V § 149 odsek 1 znie:
„(1)
Pohľadávku okrem pohľadávky na poistnom na nemocenské poistenie a na dôchodkové poistenie pred rokom 1994 vrátane penále, ktoré súvisí s týmto poistným, a okrem pohľadávky na dávkach môže Sociálna poisťovňa za podmienok ustanovených týmto zákonom postúpiť tretej osobe, ak tento zákon neustanovuje inak.“.
97.
V § 149 ods. 6 prvá veta znie: „Sociálna poisťovňa je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť postúpenie pohľadávky fyzickej osobe alebo právnickej osobe, voči ktorej Sociálnej poisťovni vznikla pohľadávka.“.
98.
V § 149 ods. 7 sa slová „povinná odvádzať poistné“ nahrádzajú slovami „uvedená v odseku 6“.
99.
V § 149 ods. 9 písm. a) a v odseku 10 písm. a) a b) sa slová „povinnej odvádzať poistné“ nahrádzajú slovami „uvedenej v odseku 6“.
100.
V § 149 sa vypúšťa odsek 12.
Doterajší odsek 13 sa označuje ako odsek 12.
101.
V § 149 ods. 12 sa v prvej vete slová „Pohľadávku voči fyzickej osobe alebo právnickej osobe povinnej odvádzať poistné“ nahrádzajú slovami „Pohľadávku vrátane pohľadávky na poistnom na nemocenské poistenie a na dôchodkové poistenie pred rokom 1994 a penále, ktoré súvisí s týmto poistným, voči fyzickej osobe alebo právnickej osobe uvedenej v odseku 6“.
102.
V § 150 ods. 1 písm. b) a v odseku 2 sa slová „povinnej odvádzať poistné“ nahrádzajú slovami „uvedenej v § 149 ods. 6“.
103.
V § 150 ods. 3 sa slová „povinná odvádzať poistné“ nahrádzajú slovami „uvedená v § 149 ods. 6“.
104.
V § 151 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: „Sociálna poisťovňa odpíše pohľadávku alebo jej neuhradenú časť, ak na základe právoplatného uznesenia súdu po splnení reštrukturalizačného plánu zanikla dlžníkovi povinnosť splatiť Sociálnej poisťovni pohľadávku alebo jej neuhradenú časť z dôvodu, že na jej plnenie nebol povinný podľa schváleného reštrukturalizačného plánu. Sociálna poisťovňa odpíše pohľadávku alebo jej neuhradenú časť aj vtedy, keď na základe právoplatného uznesenia súdu o oddlžení dlžníka zanikla dlžníkovi povinnosť splatiť Sociálnej poisťovni pohľadávku alebo jej neuhradenú časť.“.
105.
V § 151 sa odsek 2 dopĺňa písmenami f) až h), ktoré znejú:
„f)
uznesenia súdu o zastavení konkurzného konania pre nedostatok majetku,
g)
rozhodnutia, ktorým bola pohľadávka predpísaná, ktoré nemožno z dôvodu uplynutia času vykonať,
h)
rozhodnutia o uznaní námietky premlčania dlžníka.“.
106.
V § 153 ods. 8 sa na konci pripája táto veta: „Posudkový lekár sociálneho poistenia ústredia môže posúdiť dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav poistenca v prítomnosti prísediaceho lekára so špecializáciou v príslušnom špecializačnom odbore.“.
107.
V § 157 ods. 2 sa slová „na poistnom, pokute, penále, dávke garančného poistenia“ nahrádzajú slovami „podľa § 148 ods. 1“.
108.
V § 157 ods. 3 sa slová „na poistnom, pohľadávky na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie,1) pokuty a penále a pohľadávky na dávke garančného poistenia.“ nahrádzajú slovami „podľa § 148 ods. 1 a pohľadávky na príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie.1)“.
109.
V § 159 písm. d) sa vypúšťajú slová „na poistnom, príspevkoch na starobné dôchodkové sporenie,1) na pokute a na penále“.
110.
V § 161 ods. 2 písm. c) sa slová „na poistnom na nemocenské poistenie, na pokute a na penále“ nahrádzajú slovami „z nemocenského poistenia“.
111.
V § 162 ods. 2 písm. d) sa slová „na poistnom na starobné poistenie, na pokute a na penále“ nahrádzajú slovami „zo starobného poistenia“.
112.
V § 163 ods. 1 sa vypúšťajú písmená c) a d).
113.
V § 163 ods. 2 písm. d) sa slová „na poistnom na invalidné poistenie, na pokute a na penále“ nahrádzajú slovami „z invalidného poistenia“.
114.
V § 164 ods. 2 písm. c) sa slová „na poistnom na úrazové poistenie, na pokute a na penále“ nahrádzajú slovami „z úrazového poistenia“.
115.
V § 165 ods. 2 písm. d) sa slová „na poistnom na garančné poistenie, na pokute a na penále“ nahrádzajú slovami „z garančného poistenia“.
116.
V § 166 ods. 2 písm. d) sa slová „na poistnom na poistenie v nezamestnanosti, na pokute a na penále“ nahrádzajú slovami „z poistenia v nezamestnanosti“.
117.
V § 167a ods. 3 sa slová „osobitného predpisu.91b)“ nahrádzajú slovami „§ 241a.“. Poznámka pod čiarou k odkazu 91b sa vypúšťa.
118.
V § 168 sa odsek 2 dopĺňa písmenom i), ktoré znie:
„i)
z ostatných príjmov.“.
119.
V § 168 ods. 3 písmeno f) znie:
„f)
penále podľa § 241a a pokuta podľa § 248,“.
120.
V § 170 ods. 2 sa v tretej vete za slová „nositeľov sociálneho poistenia“ vkladajú slová „členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore, Švajčiarskej konfederácie a“.
121.
V § 170 odsek 4 znie:
„(4)
Sociálna poisťovňa poskytuje údaje zo svojho informačného systému štatistickému úradu pre potreby štátnej štatistiky a štatistík Európskeho spoločenstva.“.
122.
V § 178 ods. 1 písm. e) sa slová „na poistnom, príspevku na starobné dôchodkové sporenie,1) pokutách, penále a na dávke garančného poistenia“ nahrádzajú slovami „a pohľadávky na príspevku na starobné dôchodkové sporenie,1)“.
123.
V § 179 ods. 1 písm. f) sa slová „na poistnom, príspevku na starobné dôchodkové sporenie,1) pokutách, penále a na dávke garančného poistenia“ nahrádzajú slovami „a pohľadávky na príspevku na starobné dôchodkové sporenie1)“.
124.
V § 184 ods. 6 sa slová „pracovného pomeru“ nahrádzajú slovami „pracovnoprávneho vzťahu“.
125.
§ 208 znie:
㤠208
Nároky na náhrady podľa § 204 až 207 sa uplatňujú písomnou žiadosťou do šiestich mesiacov odo dňa, v ktorom sa účastník konania na výzvu organizačnej zložky Sociálnej poisťovne dostavil na konanie, alebo odo dňa, v ktorom sa pre potreby tejto zložky podrobil vyšetreniu zdravotného stavu. Ak účastník konania si neuplatní nároky na náhrady podľa § 204 až 207 v lehote a spôsobom podľa prvej vety, nárok na tieto náhrady sa premlčí. Náhrady podľa § 204 až 207 sa vyplácajú účastníkovi konania v hotovosti alebo bezhotovostným prevodom.“.
126.
V § 226 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
viesť individuálny účet poistenca a prostredníctvom svojej internetovej stránky bezplatne umožniť poistencovi pasívny prístup k informácii o zmenách stavu individuálneho účtu; Sociálna poisťovňa sprístupní poistencovi informáciu o zmenách stavu individuálneho účtu za kalendárne roky 2004 až 2007 najneskôr od 1. júla 2008,“.
127.
V § 226 ods. 1 písm. f) sa za slovom „sporiteľovi“ vypúšťa čiarka, slová „najneskôr do 45 dní od ich priradenia na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici“ sa nahrádzajú slovami „a do 45 dní od ich priradenia na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici, najskôr však odo dňa splatnosti týchto príspevkov,“ a slová „osobitného predpisu91b)“ sa nahrádzajú slovami „§ 241a“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 91b sa vypúšťa.
128.
V § 226 ods. 1 písm. h) sa slovo „informácie“ nahrádza slovom „správu“.
129.
V § 226 odsek 4 znie:
„(4)
Sociálna poisťovňa zašle poistencovi informáciu o zmenách stavu individuálneho účtu za obdobie dôchodkového poistenia na jeho žiadosť; o zaslanie informácie o zmenách stavu individuálneho účtu môže poistenec požiadať raz ročne najskôr od 1. apríla kalendárneho roka, a ak ide o informácie o zmenách stavu individuálneho účtu za obdobie dôchodkového poistenia získané v kalendárnych rokoch 2004 až 2007, najskôr od 1. júla 2008. Sociálna poisťovňa je povinná zaslať poistencovi informáciu o zmenách stavu individuálneho účtu do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti.“.
130.
§ 226 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Spôsob sprístupnenia informácie o zmenách stavu individuálneho účtu určí Sociálna poisťovňa.“.
131.
V nadpise § 227 sa slovo „poberateľov“ nahrádza slovom „príjemcov“.
132.
V § 227 ods. 2 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) až i) sa označujú ako písmená b) až h).
133.
V § 227 ods. 2 písm. e) sa vypúšťajú slová „podľa osobitného predpisu49)“.
134.
V § 227 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Poistenec je povinný príslušnej organizačnej zložke Sociálnej poisťovne preukázať skutočnosti rozhodujúce na vznik nároku na dávku, trvanie nároku na dávku, zánik nároku na dávku, nároku na jej výplatu a jej sumu. Príjemca dávky je povinný do ôsmich dní oznámiť príslušnej organizačnej zložke Sociálnej poisťovne zmenu v skutočnostiach rozhodujúcich na trvanie nároku na dávku, zánik nároku na dávku, nároku na jej výplatu a jej sumu. Ak bol poistenec alebo príjemca dávky písomne vyzvaný príslušnou organizačnou zložkou Sociálnej poisťovne, aby preukázal tieto skutočnosti, je povinný výzve vyhovieť v lehote do ôsmich dní odo dňa doručenia výzvy, ak organizačná zložka Sociálnej poisťovne neurčila inú lehotu.
(4)
Poistenec a príjemca dávky sú povinní príslušnej organizačnej zložke Sociálnej poisťovne do ôsmich dní písomne oznámiť zmenu mena a priezviska a príjemca dávky aj zmenu adresy, na ktorej sa zdržiava; poistenec uvedený v § 15 ods. 1 písm. c) až e) je povinný do ôsmich dní písomne oznámiť pobočke príslušnej podľa miesta svojho nového trvalého pobytu zmenu miesta trvalého pobytu a dobrovoľne nemocensky poistená osoba, dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba a dobrovoľne poistená osoba v nezamestnanosti sú povinné do ôsmich dní písomne oznámiť pobočke príslušnej podľa miesta ich trvalého pobytu alebo prechodného pobytu zmenu miesta trvalého pobytu alebo prechodného pobytu alebo zrušenie povolenia na trvalý pobyt alebo povolenia na prechodný pobyt.“.
Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 5 a 6.
135.
V § 227 odsek 5 znie:
„(5)
Lehota na splnenie povinností podľa odsekov 3 a 4 je zachovaná, ak doklad preukazujúci skutočnosti uvedené v odseku 3 a písomné oznámenie o skutočnostiach uvedených v odseku 4 sa v ustanovenej lehote odovzdali na prepravu poštou, odoslali faxom alebo elektronickou poštou.“.
136.
V § 227 ods. 6 sa slová „Doklad uvedený v odseku 3“ nahrádzajú slovami „Doklad preukazujúci skutočnosti uvedené v odseku 3 alebo písomné oznámenie o skutočnostiach uvedených v odseku 4“.
137.
V § 231 sa odsek 1 dopĺňa písmenom n), ktoré znie:
„n)
oznámiť organizačnej zložke zmenu mena a priezviska zamestnanca.“.
138.
V § 232 ods. 2 písm. d) sa slová „ods. 12“ nahrádzajú slovami „ods. 11“.
139.
V § 233 ods. 2 úvodná veta znie: „Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti je povinný“.
140.
V § 234 sa vypúšťajú odseky 1 a 2.
Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 1 až 6.
141.
V § 234 ods. 5 sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 4“.
142.
V § 237 odsek 1 znie:
„(1)
Ak fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá plní povinnosti podľa tohto zákona, nesprávne potvrdila skutočnosti rozhodujúce na nárok na dávku, nárok na jej výplatu alebo jej sumu a v dôsledku toho sa dávka poskytla neprávom alebo vo vyššej sume ako patrila, je povinná nahradiť neprávom vyplatené sumy.“.
143.
§ 238 znie:
㤠238
(1)
Sociálna poisťovňa má právo voči tretím osobám na náhradu škody, ktorá jej vznikla výplatou dávok v dôsledku ich zavineného protiprávneho konania; výšku škody preukazuje Sociálna poisťovňa potvrdením príslušnej organizačnej zložky Sociálnej poisťovne o výške vyplatených dávok.
(2)
Škoda podľa odseku 1 nie je dávka vyplatená poberateľovi dávky v dôsledku jeho zavineného protiprávneho konania.
(3)
Treťou osobou nie je platiteľ poistného na úrazové poistenie, ani zamestnanci tohto platiteľa, ak je úrazová dávka vyplácaná z úrazového poistenia tohto platiteľa.
(4)
Na účely náhrady škody, ktorá vznikla Sociálnej poisťovni výplatou dávok, sú orgány verejnej správy, fyzické osoby a právnické osoby povinné bezplatne poskytovať organizačným zložkám Sociálnej poisťovne potrebnú súčinnosť, najmä predkladať v lehote, ktorú Sociálna poisťovňa určila, požadované doklady a oznamovať potrebné údaje.
(5)
Právo Sociálnej poisťovne voči tretím osobám na náhradu škody, ktorá vznikla Sociálnej poisťovni výplatou dávok v dôsledku ich zavineného protiprávneho konania, sa premlčí uplynutím troch rokov odo dňa, keď Sociálna poisťovňa zistila, že dávky boli vyplatené neprávom, a keď sa dozvedela o tom, kto za vznik škody zodpovedá, najneskôr uplynutím desiatich rokov odo dňa vyplatenia dávok.
(6)
Právo na náhradu škody podľa odseku 1 uplatňuje Sociálna poisťovňa v súdnom konaní podľa osobitného predpisu.102)
(7)
Sociálna poisťovňa neuplatní právo na náhradu škody podľa odseku 6, ak
a)
je pravdepodobné, že náklady na uplatňovanie práva na náhradu škody presiahnu výšku škody,
b)
je zrejmé, že vzhľadom na majetkové pomery fyzickej osoby alebo právnickej osoby povinnej nahradiť škodu, uplatňovanie škody nebude viesť ani k čiastočnému uspokojeniu práva Sociálnej poisťovne na náhradu škody,
c)
uplatňovanie škody najmä dokazovanie jej vzniku zavineným protiprávnym konaním, by bolo spojené s nadmernými ťažkosťami.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 102 znie:
„102)
Občiansky súdny poriadok.“.
144.
Poznámka pod čiarou k odkazu 103 sa vypúšťa.
145.
Nad § 239 sa vkladá označenie „Prvý diel“ a nadpis prvého dielu „Ukladanie pokuty Sociálnou poisťovňou a predpisovanie penále Sociálnou poisťovňou v sociálnom poistení a v starobnom dôchodkovom sporení“.
146.
V § 239 sa v prvej vete za slová „až 234“ vkladá čiarka a slová „§ 238, 244“.
147.
Za § 241 sa vkladá druhý diel, ktorý vrátane nadpisu znie:
„DRUHÝ DIEL
PENÁLE PLATENÉ SOCIÁLNOU POISŤOVŇOU
§ 241a
(1)
Ak Sociálna poisťovňa nepostúpi príspevky na bežný účet dôchodkového fondu príslušnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti v lehote podľa § 226 ods. 1 písm. f), je povinná bez zbytočného odkladu od zistenia ich výšky vypočítať a zaplatiť penále. Penále podľa prvej vety je vo výške jednej tristošesťdesiatpätiny základnej úrokovej sadzby Národnej banky Slovenska z dlžnej sumy príspevkov za každý deň omeškania. Základná úroková sadzba je určená na kalendárny rok ako základná úroková sadzba Národnej banky Slovenska platná k 1. januáru tohto kalendárneho roka.
(2)
Sociálna poisťovňa neplatí penále
a)
za obdobie odo dňa, v ktorom bola zmluva o starobnom dôchodkovom sporení zapísaná do registra zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení podľa osobitného predpisu1) do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola zmluva o starobnom dôchodkovom sporení zapísaná do tohto registra,
b)
za obdobie odo dňa vzniku prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení podľa osobitného predpisu1) do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola zmluva o starobnom dôchodkovom sporení zapísaná do registra zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení podľa osobitného predpisu1) alebo do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom Sociálna poisťovňa určila fyzickej osobe dôchodkovú správcovskú spoločnosť,
c)
za obdobie, za ktoré nepostúpila príspevky na starobné dôchodkové sporenie alebo tieto príspevky postúpila v nižšej sume z dôvodu, že zamestnávateľ nesplnil povinnosť ustanovenú v § 231 ods. 1 písm. f).“.
148.
V § 245b ods. 2 sa vypúšťajú slová „ekonomického alebo právnického zamerania“.
149.
V § 246 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Dozor nad postupovaním príspevkov na starobné dôchodkové sporenie dôchodkovým správcovským spoločnostiam Sociálnou poisťovňou vykonáva ministerstvo.“.
150.
V § 246 ods. 3 sa vypúšťa slovo „najmä“.
151.
V § 246 ods. 4 písm. a) sa slovo „oznámiť“ nahrádza slovami „písomne oznámiť“.
152.
V § 248 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 3 až 5.
153.
§ 249 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Ustanovenia odsekov 2 až 4 sa od 1. januára 2008 nepoužijú.“.
154.
§ 278 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Odseky 4 až 6 sa od 1. januára 2008 nepoužijú.“.
155.
§ 293m sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Ustanovenia odsekov 1 až 5 sa od 1. januára 2008 nepoužijú.“.
156.
Doterajší text § 293s sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Sociálna poisťovňa môže postúpiť pohľadávky uvedené v odseku 1 s účinnosťou od 1. januára 2008 podľa § 149 ods. 12.“.
157.
Za § 293v sa vkladajú § 293w až 293aq, ktoré vrátane nadpisu znejú:
„Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2008
§ 293w
Poistencovi, ktorý do 31. decembra 2007 bol povinne dôchodkovo poistený na účely starobného poistenia z dôvodu poberania invalidného dôchodku, zaniká od 1. januára 2008 povinné dôchodkové poistenie z tohto dôvodu.
§ 293x
Ak dôvod na poskytovanie nemocenskej dávky vznikol do 31. decembra 2007, o nároku na nemocenskú dávku sa rozhodne podľa zákona účinného do 31. decembra 2007.
§ 293y
(1)
Obdobie od 1. januára 2004 do 31. decembra 2007, v ktorom poistenec poberal invalidný dôchodok, je obdobie dôchodkového poistenia aj po 31. decembri 2007 podľa zákona účinného pred 1. januárom 2008.
(2)
Ak nárok na dôchodkovú dávku vznikne po 31. decembri 2007, osobný mzdový bod v hodnote 0,6 za obdobie materskej dovolenky získanej do 31. decembri 2003 nepatrí.
§ 293z
Ak nárok na dôchodkovú dávku vznikol pred 1. januárom 2008, podmienky nároku na dôchodkovú dávku sa posudzujú a jej suma sa určuje aj po 31. decembri 2007 podľa zákona účinného pred 1. januárom 2008, ak tento zákon neustanovuje inak.
§ 293aa
(1)
Poistencovi, ktorý pred 1. januárom 2004 dovŕšil vek potrebný na nárok na starobný dôchodok a do 31. decembra 2007 nezískal počet rokov dôchodkového poistenia na nárok na starobný dôchodok, sa podmienky na nárok na starobný dôchodok po 31. decembri 2007 posudzujú podľa § 273 ods. 5.
(2)
Poistenec, ktorý v období od 1. januára 2004 do 31. decembra 2007 dovŕšil dôchodkový vek a do 31. decembra 2007 nezískal najmenej 10 rokov dôchodkového poistenia, má nárok na starobný dôchodok, ak získa najmenej 10 rokov dôchodkového poistenia.
§ 293ab
(1)
Suma podľa osobitného predpisu115) prevedená dôchodkovou správcovskou spoločnosťou na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici za poistenca, ktorému zanikla povinná účasť na starobnom dôchodkovom sporení podľa osobitného predpisu,115) sa považuje za poistné zaplatené na starobné poistenie za obdobie jeho účasti na starobnom dôchodkovom sporení.
(2)
Starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok poistenca, za ktorého bola prevedená suma podľa odseku 1, sa neznižuje za obdobie starobného dôchodkového sporenia.
§ 293ac
(1)
Starobný dôchodok, na ktorý bol prekvalifikovaný invalidný dôchodok podľa zákona účinného pred 1. januárom 2008, sa považuje aj po 31. decembri 2007 za starobný dôchodok.
(2)
Starobný dôchodok podľa odseku 1 sa nezvyšuje podľa § 66 ods. 2 až 4 za obdobie dôchodkového poistenia získané po 31. decembri 2007.
(3)
Ak poberateľ starobného dôchodku podľa odseku 1 splní podmienky nároku na výplatu starobného dôchodku zo starobného poistenia po 31. decembri 2007, vypláca sa dôchodok, ktorý je vyšší. Pri rovnakej sume týchto dôchodkov vypláca sa dôchodok, ktorý si poistenec zvolil. Dňom úpravy výplaty dôchodkov pre súbeh nárokov na ich výplatu zaniká nárok na dôchodok, ktorý sa nevypláca.
(4)
Pri určení sumy starobného dôchodku, na ktorý vznikol nárok zo starobného poistenia poberateľovi starobného dôchodku, na ktorý bol prekvalifikovaný invalidný dôchodok, platí § 79a rovnako.
§ 293ad
Na účely § 79a sa osobný mzdový bod poistenca, ktorému bol invalidný dôchodok vypočítaný podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004, určí podľa § 62 za každý kalendárny rok patriaci do piatich zárobkovo najlepších kalendárnych rokov v rozhodujúcom období, z ktorých bol určený priemerný mesačný zárobok na výpočet invalidného dôchodku. Priemerný osobný mzdový bod sa určí za týchto päť kalendárnych rokov a upravuje sa podľa tohto zákona. Ak bol priemerný mesačný zárobok určený z nižšieho počtu kalendárnych rokov, priemerný osobný mzdový bod sa určí z tohto nižšieho počtu kalendárnych rokov. Ak hrubý zárobok bola pevne určená suma, osobný mzdový bod sa určí ako podiel pevne určenej sumy, ktorá platila ku dňu vzniku nároku na invalidný dôchodok a jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho základu za kalendárny rok, v ktorom vznikol nárok na invalidný dôchodok.
§ 293ae
Ak nárok na výplatu vdovského dôchodku a vdoveckého dôchodku vznikol v období od 1. augusta 2006 do 31. decembra 2007 z dôvodu vychovania aspoň troch detí alebo z dôvodu dovŕšenia veku 52 rokov a vychovania dvoch detí, vdovský dôchodok a vdovecký dôchodok sa vypláca po 31. decembri 2007 podľa zákona účinného do 31. decembra 2007. To platí aj vtedy, keď nárok na vdovský dôchodok alebo vdovecký dôchodok vznikol v období od 1. augusta 2006 do 31. decembra 2007 a vdova alebo vdovec splnili podmienku vychovania troch detí alebo podmienku dovŕšenia 52 rokov a vychovania dvoch detí pred vznikom nároku na vdovský dôchodok alebo vdovecký dôchodok alebo počas jedného roka od smrti manžela alebo manželky.
§ 293af
Ak poškodenému vznikol nárok na výplatu úrazovej renty z dôvodu viacerých pracovných úrazov alebo chorôb z povolania podľa zákona účinného pred 1. januárom 2008, Sociálna poisťovňa rozhodne o výške úrazovej renty podľa zákona účinného od 1. januára 2008 na žiadosť jej poberateľa.
§ 293ag
(1)
V období od 1. januára 2008 do 31. decembra 2009 zamestnávateľ platí poistné na úrazové poistenie vo výške 0,8 % z vymeriavacieho základu ustanoveného v § 138 ods. 13, 16 a 17.
(2)
V období od 1. januára 2008 do 31. decembra 2009 sa prirážka podľa § 134 neukladá a zľava podľa § 134 sa neposkytuje.
(3)
Zaradenie jednotlivých skupín ekonomických činností podľa odvetvovej klasifikácie ekonomických činností do desiatich nebezpečnostných tried diferencovaných sadzieb poistného na úrazové poistenie vykoná prvýkrát Sociálna poisťovňa v roku 2009 s účinnosťou od 1. januára 2010 podľa priemerného porovnateľného bezpečnostného rizika zisteného za jednotlivé skupiny ekonomických činností na základe štatistických údajov Sociálnej poisťovne získaných z výkonu úrazového poistenia za roky 2004 až 2008.
§ 293ah
Ak vznikol nárok na invalidný dôchodok v dôsledku zavineného protiprávneho konania tretej osoby a invalidný dôchodok sa vypláca podľa § 263 ods. 10, zaniká právo Sociálnej poisťovne na náhradu škody, ktorá jej vznikla výplatou tohto dôchodku podľa § 238; ak nárok na výplatu invalidného dôchodku podľa § 263 ods. 10 vznikol
a)
pred 1. januárom 2008, zaniká právo na náhradu škody od 1. januára 2008,
b)
po 31. decembri 2007, zaniká právo na náhradu škody odo dňa vzniku nároku na výplatu invalidného dôchodku podľa § 263 ods. 10.
§ 293ai
V rokoch 2008 až 2010 rozhoduje po predchádzajúcom súhlase dozornej rady generálny riaditeľ o použití finančných prostriedkov základného fondu, ktorý vykazuje prebytok finančných prostriedkov, na poskytnutie finančnej výpomoci do iného základného fondu, v ktorom nie je dostatok finančných prostriedkov na dávky, na ktorých úhradu je určený.
§ 293aj
Ministerstvo nemôže vykonávať dozor nad postupovaním príspevkov na starobné dôchodkové sporenie podľa § 246 ods. 2 za to isté obdobie, za ktoré Národná banka Slovenska vykonávala dohľad podľa osobitného zákona1) účinného do 31. decembra 2007.
§ 293ak
Sociálna poisťovňa môže postúpiť podľa § 149 ods. 12 aj pohľadávky na preplatkoch na rodičovskom príspevku za obdobie pred 1. novembrom 2002, pohľadávky na peňažných náhradách vyplatených z garančného fondu a na podporách v nezamestnanosti za obdobie pred 1. januárom 2004, pohľadávky, ktoré jej vznikli podľa zákonov účinných do 31. decembra 2003, pohľadávky na sume plnení podľa § 279 ods. 4 a pohľadávky podľa § 149 ods. 13 účinnom do 31. decembra 2007 za obdobie pred 1. januárom 2008 voči fyzickej osobe alebo právnickej osobe, na ktorej majetok bol vyhlásený konkurz alebo ktorá je v likvidácii.
§ 293al
Sociálna poisťovňa môže odpísať podľa § 150 aj pohľadávku
a)
na poistnom na nemocenské poistenie a na dôchodkové poistenie za obdobie pred 1. januárom 1994 vrátane penále, ak rozhodla o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky podľa osobitného predpisu a dlžník neuspokojí pohľadávku štátu, na ktorú bolo vydané rozhodnutie o trvalom upustení od vymáhania ani v lehote troch rokov od vydania rozhodnutia,116)
b)
podľa § 148 ods. 1 a pohľadávky na sume plnení podľa § 279 ods. 4 za obdobie pred 1. januárom 2008.
§ 293am
Sociálna poisťovňa odpíše podľa § 151 aj pohľadávky podľa § 148 ods. 1 a pohľadávky na sume plnení podľa § 279 ods. 4 za obdobie pred 1. januárom 2008.
§ 293an
(1)
Správny fond sa tvorí v rokoch 2008 a 2009
a)
najviac vo výške 3,5 % z poistného na nemocenské poistenie, poistného na dôchodkové poistenie, poistného na úrazové poistenie, poistného na garančné poistenie, poistného na poistenie v nezamestnanosti a z poistného do rezervného fondu solidarity a z odplaty za postúpenú pohľadávku na poistnom na nemocenské poistenie, na poistnom na dôchodkové poistenie, na poistnom na úrazové poistenie, na poistnom na garančné poistenie, na poistnom na poistenie v nezamestnanosti a na poistnom do rezervného fondu solidarity,
b)
z účelovej návratnej finančnej výpomoci na financovanie Projektu správy sociálnych dávok,
c)
vo výške 0,5 % z príspevkov na starobné dôchodkové sporenie,1)
d)
z príjmov, ktoré plynú z vlastného majetku Sociálnej poisťovne,
e)
z úrokov na účte správneho fondu,
f)
z poriadkových pokút podľa § 202,
g)
z poplatku za vydanie akceptačného listu podľa osobitného predpisu,1)
h)
z pokuty uloženej za porušenie povinností ustanovených v § 228 ods. 1 až 3, § 231 ods. 1 písm. a), písm. b) prvom bode, písm. f) a písm. m),
i)
z ostatných príjmov.
(2)
V roku 2008 sa správny fond tvorí najviac vo výške 3 % aj zo sumy, ktorá sa podľa § 293ab ods. 1 považuje za poistné zaplatené na starobné poistenie.
§ 293ao
Ak pri určení výšky náhrady za stratu na zárobku po skončení pracovnej neschopnosti alebo pri uznaní invalidity alebo čiastočnej invalidity, ktorá sa podľa § 272 ods. 3 považuje za úrazovú rentu alebo sa vypláca ako úrazová renta podľa § 293o ods. 1 a 2, sa zohľadnil počas trvania nezamestnanosti za obdobie pred 1. januárom 2004 pravdepodobný zárobok a nárok na výplatu tejto úrazovej renty má trvať aj po 31. decembri 2007, úrazová renta sa vypláca od splátky splatnej po 31. decembri 2007 v sume, v ktorej sa pravdepodobný zárobok zohľadní vo výške 75 % minimálnej mzdy zamestnancov v pracovnom pomere odmeňovaných mesačnou mzdou, ktorá platila k 31. decembru 2003. Sociálna poisťovňa rozhodne o výške úrazovej renty podľa prvej vety na žiadosť jej poberateľa. Ak suma úrazovej renty určená podľa prvej vety je nižšia ako suma úrazovej renty vyplácanej k 31. decembru 2007, vypláca sa po tomto dni úrazová renta, ktorej suma je vyššia.
§ 293ap
Sociálna poisťovňa odpustí povinnosť zaplatiť penále, ktoré sa viaže na dlžné poistné a dlžné príspevky na starobné dôchodkové sporenie podľa osobitného predpisu1) za obdobie pred 1. januárom 2007, ak fyzická osoba alebo právnická osoba povinná odvádzať poistné a príspevky na starobné dôchodkové sporenie toto dlžné poistné a tieto dlžné príspevky na starobné dôchodkové sporenie zaplatí najneskôr do 31. januára 2008.
§ 293aq
Príplatok k starobnému dôchodku, invalidnému dôchodku, čiastočnému invalidnému dôchodku, výsluhovému dôchodku a invalidnému výsluhovému dôchodku priznaný oprávnenej osobe podľa osobitného predpisu,117) ktorý sa k 31. decembru 2007 nevyplácal z dôvodu, že spolu s dôchodkom presiahol najvyššiu výmeru ustanovenú predpisom účinným pred 1. januárom 2004 alebo sa z tohto dôvodu vyplácal v nižšej sume, sa uvoľní odo dňa splátky splatnej po 31. decembri 2007 v sume, v akej by sa vyplácal k tomuto dňu bez obmedzenia z tohto dôvodu. O sume dôchodku podľa prvej vety Sociálna poisťovňa rozhodne najneskôr do 30. júna 2008.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 115 až 117 znejú:
„115)
§ 123f zákona č. 43/2004 Z. z. v znení zákona č. 555/2007 Z. z.
116)
Zákon č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
117)
Zákon č. 305/1999 Z. z. o zmiernení niektorých krívd osobám deportovaným do nacistických koncentračných táborov a zajateckých táborov v znení neskorších predpisov.“.
Čl. II
Zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení zákona č. 519/1991 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 54/1996 Z. z., zákona č. 209/2001 Z. z., zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 553/2003 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z. a zákona č. 103/2007 Z. z. sa mení takto:
1.
§ 24 sa vypúšťa.
Poznámky pod čiarou k odkazom 12 až 15 sa vypúšťajú.
2.
V § 30 sa vypúšťa odsek 3.
Čl. III
Zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 244/2005 Z. z. a zákona č. 310/2006 Z. z. sa mení takto:
1.
V poznámke pod čiarou k odkazu 5 sa slová „až 6" nahrádzajú slovami „až 5".
2.
V § 5 ods. 1 sa vypúšťajú písmená e) a f).
Poznámky pod čiarou k odkazom 11 a 12 sa vypúšťajú.
Čl. IV
Zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 186/2004 Z. z., zákona č. 439/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z., zákona č. 644/2006 Z. z., zákona č. 677/2006 Z. z., zákona č. 209/2007 Z. z. a zákona č. 519/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 1 ods. 2 sa vypúšťajú slová „(ďalej len „policajt“)", slová „(ďalej len „profesionálny vojak“)" a slová „(ďalej len „vojak prípravnej služby“), ak tento zákon neustanovuje inak".
2.
V § 6 sa v prvej vete vypúšťajú slová „a fyzická osoba, ktorej Sociálna poisťovňa určila dôchodkovú správcovskú spoločnosť podľa § 64 ods. 4".
3.
V § 13 sa vypúšťa odsek 2. Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10 sa vypúšťa.
4.
V § 14 odsek 1 znie:
„(1)
Povinne zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení je, ak tento zákon neustanovuje inak, fyzická osoba narodená po 31. decembri 1986, ktorá sa dobrovoľne rozhodla byť zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení do šiestich mesiacov od prvého dôchodkového poistenia podľa osobitného predpisu3) vzniknutého po 31. decembri 2007 z dôvodu výkonu činnosti zamestnanca, povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby alebo z dôvodu dobrovoľne dôchodkovo poistenej osoby.“.
5.
V § 14 ods. 2 sa vypúšťajú písmená c) až e).
Doterajšie písmeno f) sa označuje ako písmeno c).
6.
V § 14 odseky 4 a 5 znejú:
„(4)
Povinne zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení je aj fyzická osoba, ktorej sa vypláca úrazová renta podľa osobitného predpisu,3) ak bola sporiteľ pred vznikom nároku na úrazovú rentu.
(5)
Zúčastnení na starobnom dôchodkovom sporení môžu byť fyzická osoba alebo sporiteľ narodení po 31. decembri 1986 a sporiteľ narodený pred 1. januárom 1987, ktorí sú povinne dôchodkovo poistení z dôvodu
a)
riadnej starostlivosti o dieťa do šiestich rokov jeho veku podľa osobitného predpisu11) alebo z dôvodu riadnej starostlivosti o dieťa s dlhodobo nepriaznivým zdravotným stavom po dovŕšení šiestich rokov jeho veku podľa osobitného predpisu12) alebo
b)
poberania peňažného príspevku za opatrovanie podľa osobitného predpisu.12a)“.
7.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13 sa vypúšťa.
8.
V § 14 sa vypúšťa odsek 6.
9.
§ 15 až 17 vrátane nadpisov znejú:
㤠15
Vznik a zánik prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení
Fyzickej osobe uvedenej v § 14 ods. 1, 3 a 5 vzniká prvá účasť na starobnom dôchodkovom sporení od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola zmluva o starobnom dôchodkovom sporení zapísaná do registra zmlúv, a zaniká dňom zániku dôchodkového poistenia podľa osobitného predpisu.3)
§ 16
Vznik a zánik povinnej účasti na starobnom dôchodkovom sporení sporiteľovi po zániku prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení
Povinná účasť na starobnom dôchodkovom sporení sporiteľovi po zániku jeho prvej účasti na starobnom dôchodkovom sporení vzniká odo dňa vzniku dôchodkového poistenia podľa osobitného predpisu3) a zaniká dňom zániku dôchodkového poistenia podľa osobitného predpisu.3)
§ 17
Vznik a zánik účasti na starobnom dôchodkovom sporení sporiteľovi, ktorý sa riadne stará o dieťa alebo poberá peňažný príspevok za opatrovanie
Sporiteľovi uvedenému v § 14 ods. 5 vzniká účasť na starobnom dôchodkovom sporení odo dňa vzniku povinného dôchodkového poistenia z dôvodu uvedeného v § 14 ods. 5 písm. a) alebo b) a zaniká dňom zániku povinného dôchodkového poistenia z dôvodu uvedeného v § 14 ods. 5 písm. a) alebo b).“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 15 až 17 sa vypúšťajú.
10.
§ 18 sa vypúšťa vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 18.
11.
V § 20 ods. 1 písmeno c) znie:
„c)
dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba podľa osobitného predpisu3) povinne zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení,“.
12.
V § 20 odsek 2 znie:
„(2)
Štát platí príspevky za sporiteľa, ktorý je zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení z dôvodu uvedeného v § 14 ods. 5 písm. a) alebo b).“.
13.
V § 22 písmeno c) znie:
„c)
dobrovoľne dôchodkovo poistenú osobu podľa osobitného predpisu3) povinne zúčastnenú na starobnom dôchodkovom sporení 9 % z vymeriavacieho základu,“.
14.
§ 23 vrátane nadpisu znie:
㤠23
Vymeriavací základ
(1)
Vymeriavací základ zamestnávateľa je vymeriavací základ zamestnávateľa na platenie poistného na dôchodkové poistenie podľa osobitného predpisu.20)
(2)
Vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby povinne zúčastnenej na starobnom dôchodkovom sporení je vymeriavací základ povinne dôchodkovo poistenej samostatne zárobkovo činnej osoby podľa osobitného predpisu.21)
(3)
Vymeriavací základ dobrovoľne dôchodkovo poistenej osoby podľa osobitného predpisu3) povinne zúčastnenej na starobnom dôchodkovom sporení je vymeriavací základ dobrovoľne dôchodkovo poistenej osoby na platenie poistného na dôchodkové poistenie podľa osobitného predpisu.22)
(4)
Vymeriavací základ je mesačne najmenej vo výške vymeriavacieho základu podľa osobitného predpisu.23)
(5)
Vymeriavací základ samostatne zárobkovo činnej osoby povinne zúčastnenej na starobnom dôchodkovom sporení a vymeriavací základ dobrovoľne dôchodkovo poistenej osoby podľa osobitného predpisu3) povinne zúčastnenej na starobnom dôchodkovom sporení je v úhrne mesačne najviac vymeriavací základ, z ktorého tieto osoby platia poistné na dôchodkové poistenie podľa osobitného predpisu.24)
(6)
Ak sporiteľ vykonáva viacero zárobkových činností alebo ak popri výkone zárobkovej činnosti alebo zárobkových činností je dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba podľa osobitného predpisu3) povinne zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení, poradie povinnosti platiť príspevky sa určí poradím povinnosti platiť poistné podľa osobitného predpisu.25)
(7)
Ak účasť na starobnom dôchodkovom sporení trvala len časť kalendárneho mesiaca alebo v kalendárnom mesiaci sú obdobia podľa § 25, úprava a zaokrúhľovanie vymeriavacieho základu uvedeného v odseku 4 sa vykoná rovnako ako úprava a zaokrúhľovanie vymeriavacieho základu podľa osobitného predpisu.26)
(8)
Vymeriavací základ fyzickej osoby uvedenej v § 27 ods. 5 je ňou určená suma, ktorá je najmenej v sume vymeriavacieho základu uvedenej v odseku 4 platnej ku dňu, v ktorom sa príspevky doplácajú.
(9)
Vymeriavací základ, z ktorého Sociálna poisťovňa platí príspevky za poberateľa úrazovej renty podľa osobitného predpisu,3) je vymeriavací základ, z ktorého Sociálna poisťovňa platí poistné na starobné poistenie za poberateľa úrazovej renty podľa osobitného predpisu.27)
(10)
Vymeriavací základ, z ktorého štát platí príspevky podľa § 20 ods. 2, je vymeriavací základ, z ktorého štát platí poistné na starobné poistenie a invalidné poistenie podľa osobitného predpisu.28)
(11)
Vymeriavací základ sa zaokrúhľuje na celé slovenské koruny nahor.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 20 až 28 znejú:
„20)
§ 138 ods. 13 a 15 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 555/2007 Z. z.
21)
§ 138 ods. 6 a 7 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 555/2007 Z. z.
22)
§ 138 ods. 8 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 555/2007 Z. z.
23)
§ 138 ods. 9 a 10 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 555/2007 Z. z.
24)
§ 138 ods. 11 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 555/2007 Z. z.
25)
§ 138 ods. 19 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 555/2007 Z. z.
26)
§ 138 ods. 20 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 555/2007 Z. z.
27)
§ 138 ods. 23 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 555/2007 Z. z.
28)
§ 138 ods. 21 a 22 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 555/2007 Z. z.“.
15.
V § 25 ods. 2 sa slová „zúčastnená osoba" nahrádzajú slovami „dôchodkovo poistená osoba podľa osobitného predpisu3) povinne zúčastnená".
16.
V § 26 sa vypúšťa odsek 3.
17.
V § 27 ods. 7 sa slová „osoba dobrovoľne" nahrádzajú slovami „dobrovoľne dôchodkovo poistená osoba podľa osobitného predpisu3) povinne".
18.
V § 28a ods. 2 druhá veta znie: „Sociálna poisťovňa je povinná do 60 dní odo dňa, v ktorom sa dozvedela o smrti sporiteľa, písomne vyžiadať od dôchodkovej správcovskej spoločnosti vrátenie príspevkov, ktoré boli za zomretého sporiteľa postúpené bez právneho dôvodu, alebo písomne oznámiť dôchodkovej správcovskej spoločnosti, že príspevky postúpené bez právneho dôvodu Sociálna poisťovňa neeviduje." a na konci piatej vety sa pripájajú tieto slová: „sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu zo dňa, ktorý predchádza dňu prevodu".
19.
§ 28a sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Po uplynutí 60 dní odo dňa, v ktorom sa Sociálna poisťovňa dozvedela o smrti sporiteľa, nemôže žiadať od dôchodkovej správcovskej spoločnosti vrátenie príspevkov postúpených bez právneho dôvodu.
(4)
Ak Sociálna poisťovňa postúpi dôchodkovej správcovskej spoločnosti príspevky po zrušení osobného dôchodkového účtu z dôvodu smrti sporiteľa, dôchodková správcovská spoločnosť je povinná tieto príspevky bez zbytočného odkladu previesť z bežného účtu dôchodkového fondu na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici.“.
20.
V § 30 písm. b) sa slová „desať rokov" nahrádzajú slovami „15 rokov".
21.
V § 32 ods. 7 písm. b) sa slová „ods. 2" nahrádzajú slovami „ods. 3".
22.
Tretia hlava štvrtej časti znie:
„TRETIA HLAVA
VYPLÁCANIE DÔCHODKOV STAROBNÉHO DÔCHODKOVÉHO SPORENIA INEJ FYZICKEJ OSOBE ALEBO PRÁVNICKEJ OSOBE A DEDENIE V STAROBNOM DÔCHODKOVOM SPORENÍ
§ 40
(1)
Ak zomrel sporiteľ alebo poberateľ starobného dôchodku ako disponibilného prebytku a predčasného starobného dôchodku ako disponibilného prebytku podľa tohto zákona a niet osôb, ktorým by sa vyplácal vdovský dôchodok ako disponibilný prebytok, vdovecký dôchodok ako disponibilný prebytok alebo sirotský dôchodok ako disponibilný prebytok podľa tohto zákona, vyplatí sa aktuálna hodnota osobného dôchodkového účtu zomretého ku dňu, ktorý predchádza dňu výplaty vyjadrená v dôchodkových jednotkách fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorú určil ako poberateľa majetku zomretý v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení uzatvorenej s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou.
(2)
Ak zomretý v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení uzatvorenej s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou neurčil fyzickú osobu alebo právnickú osobu ako poberateľa majetku, alebo ak táto nenadobudne právo na vyplatenie peňažnej sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu zomretého ku dňu, ktorý predchádza dňu výplaty, nadobúdajú právo na vyplatenie peňažnej sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu ku dňu, ktorý predchádza dňu výplaty, manžel zomretého, a ak ho niet, deti zomretého. Ak niet osôb uvedených v predchádzajúcej vete, nadobúdajú právo na vyplatenie peňažnej sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu v deň, ktorý predchádza dňu výplaty, rodičia zomretého, a ak ich niet, osoby, ktoré žili so zomretým počas najmenej jedného roka pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a ktoré sa z toho dôvodu starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázané výživou na zomretého; ak niet ani týchto osôb, stáva sa toto právo predmetom dedenia. Na dedenie sa vzťahuje Občiansky zákonník.
(3)
Ak vznikne právo na vyplatenie peňažnej sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu ku dňu, ktorý predchádza dňu výplaty, niekoľkým osobám a podiely nie sú určené, má každá z nich právo na rovnaký diel.
(4)
V deň, v ktorom sa dôchodková správcovská spoločnosť dozvedela o smrti sporiteľa alebo poberateľa starobného dôchodku ako disponibilného prebytku a predčasného starobného dôchodku ako disponibilného prebytku, prevedie aktuálnu hodnotu osobného dôchodkového účtu zomretého zistenú ku dňu, ktorý predchádza dňu prevodu, do konzervatívneho fondu dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ak zomretý ku dňu smrti nebol sporiteľom v konzervatívnom fonde dôchodkovej správcovskej spoločnosti.
(5)
Dôchodková správcovská spoločnosť vyplatí poberateľovi majetku určenému zomretým v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení, poberateľovi podľa odseku 2 alebo dedičovi peňažnú sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu ku dňu, ktorý predchádza dňu výplaty. Dôchodková správcovská spoločnosť vyplatí osobám uvedeným v odseku 2 v prvej vete a v druhej vete peňažnú sumu zodpovedajúcu ich podielu na aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu ku dňu, ktorý predchádza dňu výplaty. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná túto peňažnú sumu vyplatiť do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti dediča o jej vyplatenie, a to na základe právoplatného rozhodnutia o dedičstve, alebo do piatich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti osoby, ktorú zomretý určil v zmluve o starobnom dôchodkovom sporení ako poberateľa tohto majetku alebo odo dňa doručenia žiadosti osoby uvedenej v odseku 2 prvej vete alebo v druhej vete. Lehota podľa tretej vety začína plynúť najskôr odo dňa doručenia vyžiadania alebo oznámenia podľa § 28a ods. 2 druhej vety. V deň vyplatenia peňažnej sumy podľa tretej vety je dôchodková správcovská spoločnosť povinná zrušiť osobný dôchodkový účet zomretého.“.
23.
V § 47 ods. 2 sa písmeno b) dopĺňa pätnástym bodom, ktorý znie:
„15.
riadenie rizík v dôchodkovom fonde,“.
24.
V § 47 ods. 10 písmeno d) znie:
„d)
predaj podniku alebo jeho časti na základe zmluvy o predaji podniku alebo jeho časti.45)“.
25.
V § 48 ods. 5 sa slová „doklady uvedené v odseku 4 písm. m)" nahrádzajú slovami „doklady uvedené v odseku 4" a za slovo „pravdivé" sa vkladá čiarka a slovo „správne".
26.
V § 52 ods. 1 písm. c) sa za slová „vedúcich zamestnancov" vkladajú slová „v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva" a na konci sa pripájajú tieto slová: „a na ustanovenie za zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly".
27.
V § 54 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto vety: „Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť zamestnancovi zodpovednému za výkon vnútornej kontroly prístup ku všetkým informáciám a podkladom potrebným na riadny výkon jeho činnosti. Za riadny výkon činnosti zamestnanca zodpovedného za výkon vnútornej kontroly zodpovedá predstavenstvo.".
28.
V § 54 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Zamestnanec dôchodkovej správcovskej spoločnosti zodpovedný za
a)
výkon činnosti podľa § 47 ods. 2 písm. a) alebo jej časti nesmie súčasne vykonávať činnosť podľa § 47 ods. 2 písm. b) alebo jej časť,
b)
riadenie rizík v dôchodkovom fonde nesmie súčasne vykonávať vysporiadanie obchodov v dôchodkovom fonde,
c)
vedenie účtovníctva v dôchodkovom fonde nesmie súčasne vykonávať vysporiadanie obchodov v dôchodkovom fonde.“.
Doterajšie odseky 5 až 8 sa označujú ako odseky 6 až 9.
29.
V § 54a ods. 1 úvodná veta znie: „Na účely identifikácie sporiteľov, poberateľov dôchodkov starobného dôchodkového sporenia a oprávnených osôb uvedených v § 40 ods. 2, uzatvárania, vykonávania a následnej kontroly zmlúv o starobnom dôchodkovom sporení a na účely uvedené v odseku 3 sú sporitelia a oprávnené osoby uvedené v § 40 ods. 2 aj bez súhlasu dotknutých osôb58a) povinní pri každom uzatváraní zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení dôchodkovej správcovskej spoločnosti na jej žiadosť".
30.
V § 54a ods. 1 písm. a) sa v prvom bode vypúšťajú slová „ak fyzická osoba je podnikateľ, predmet podnikania a adresu miesta podnikania a označenie úradného registra alebo inej úradnej evidencie, v ktorej je zapísaný, a číslo zápisu do tohto registra alebo evidencie," a vo štvrtom bode sa vypúšťajú slová „a zmluvy so sprostredkovateľom".
31.
V § 54a ods. 2 sa v prvej vete za slovom „sporenia" vypúšťa čiarka a slová „oprávnených osôb a sprostredkovateľov" sa nahrádzajú slovami „a oprávnených osôb", vypúšťajú sa slová „a zmluvy so sprostredkovateľom" a „sprostredkovateľov" a v druhej vete sa slovo „sprostredkovatelia" nahrádza slovami „oprávnené osoby" .
32.
V § 54a ods. 3 sa slová „sporenia, oprávnených osôb a sprostredkovateľov" nahrádzajú slovami „sporenia a oprávnených osôb", vypúšťajú sa slová „a zmlúv so sprostredkovateľmi" a slová „sporenia, oprávneným osobám a sprostredkovateľom" sa nahrádzajú slovami „sporenia a oprávneným osobám".
33.
V § 55 ods. 4 sa za slovo „rady" vkladá čiarka a slová „ani jej prokuristom" sa nahrádzajú slovami „jej prokuristom, vedúcim zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedným za odborné činnosti ani jej zamestnancom zodpovedným za riadenie investícií".
34.
V § 55 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly je povinný do 31. decembra kalendárneho roka predložiť Národnej banke Slovenska plán kontrolnej činnosti na nasledujúci rok.“.
Doterajší odsek 5 sa označuje ako odsek 6.
35.
V § 55 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Národná banka Slovenska môže vydať všeobecne záväzný právny predpis, ktorým ustanoví štruktúru a obsah správy podľa prvej vety.".
36.
§ 55 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Národná banka Slovenska môže nariadiť zamestnancovi zodpovednému za výkon vnútornej kontroly doplnenie plánu podľa odseku 5 a správy podľa odseku 6. Zamestnanec zodpovedný za výkon vnútornej kontroly je povinný vykonať doplnenie v lehote určenej Národnou bankou Slovenska.“.
37.
§ 56 vrátane nadpisu znie:
㤠56
Vedenie účtovníctva
(1)
Dôchodková správcovská spoločnosť za seba a za každý dôchodkový fond vedie oddelené samostatné účtovníctvo a zostavuje za seba a za každý dôchodkový fond, ktorý spravuje, účtovnú závierku.59) Účtovnú závierku dôchodkovej správcovskej spoločnosti a dôchodkového fondu musí overiť audítor alebo audítorská spoločnosť (ďalej len „audítor“) a musí ju schváliť valné zhromaždenie dôchodkovej správcovskej spoločnosti.
(2)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná písomne oznámiť Národnej banke Slovenska audítora, ktorého výber schválila dozorná rada dôchodkovej správcovskej spoločnosti, a to do 30. júna kalendárneho roka, za ktorý má byť audit vykonaný. Národná banka Slovenska je oprávnená do 30. septembra toho istého kalendárneho roka audítora odmietnuť. Dôchodková správcovská spoločnosť, ktorej bolo udelené povolenie podľa § 48 v priebehu kalendárneho roka, je povinná oznámenie podľa prvej vety vykonať do troch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení povolenia podľa § 48 a Národná banka Slovenska je oprávnená do 30 dní po doručení tohto oznámenia audítora odmietnuť. Do 15 dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odmietnutí audítora je dôchodková správcovská spoločnosť povinná písomne oznámiť Národnej banke Slovenska nového audítora schváleného dozornou radou dôchodkovej správcovskej spoločnosti a Národná banka Slovenka je oprávnená do 30 dní od doručenia tohto oznámenia audítora odmietnuť. Ak Národná banka Slovenska odmietne aj výber ďalšieho audítora, Národná banka Slovenska určí, ktorý audítor overí účtovnú závierku dôchodkovej správcovskej spoločnosti a dôchodkového fondu.
(3)
Národná banka Slovenska je oprávnená nariadiť vykonanie mimoriadneho auditu, ak zistí nedostatky v účtovnej závierke podľa odseku 1 overenej audítorom. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná písomne oznámiť Národnej banke Slovenska do 30 dní odo dňa doručenia nariadenia o vykonaní mimoriadneho auditu, ktorý audítor mimoriadny audit vykoná. Mimoriadny audit vykoná iný audítor ako audítor, ktorý overoval účtovnú závierku podľa odseku 1.
(4)
Náklady mimoriadneho auditu podľa odseku 3 uhradí audítor, ktorý overoval účtovnú závierku podľa odseku 1, a ak sa nepotvrdia dôvody na vykonanie mimoriadneho auditu, uhradí tieto náklady Národná banka Slovenska.
(5)
Dôchodková správcovská spoločnosť zostavuje za seba okrem účtovnej závierky podľa osobitného predpisu59) aj priebežnú účtovnú závierku k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka.
(6)
Audítor, ktorý overuje účtovnú závierku dôchodkovej správcovskej spoločnosti, je povinný bez zbytočného odkladu informovať Národnú banku Slovenska o akejkoľvek skutočnosti, o ktorej sa v priebehu svojej činnosti dozvie a ktorá
a)
svedčí o porušení povinností dôchodkovej správcovskej spoločnosti ustanovených zákonmi,
b)
môže ovplyvniť riadny výkon činnosti dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
c)
môže viesť k odmietnutiu overenia ročnej účtovnej závierky alebo k vyjadreniu výhrad voči účtovnej závierke.
(7)
Na audítora, ktorý overuje účtovné závierky fyzických osôb a právnických osôb, ktoré tvoria s dôchodkovou správcovskou spoločnosťou skupinu s úzkymi väzbami,48) platí odsek 6 rovnako.
(8)
Audítor je povinný na písomné požiadanie Národnej banky Slovenska poskytnúť podklady o skutočnostiach podľa odseku 6 a iné informácie a podklady zistené počas výkonu jeho činnosti v dôchodkovej správcovskej spoločnosti.
(9)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zabezpečiť ochranu elektronického spracúvania a uschovávania údajov pred zneužitím, zničením, poškodením, odcudzením alebo stratou.“.
38.
V § 57 ods. 2 sa vypúšťa písmeno c).
39.
V § 58 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Dôchodková správcovská spoločnosť nesmie do majetku v dôchodkovom fonde nadobúdať
a)
cenné papiere, ktorých emitentom je právnická osoba s kvalifikovanou účasťou na základnom imaní dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
b)
cenné papiere, ktorých emitentom je dôchodková správcovská spoločnosť spravujúca tento dôchodkový fond.
(3)
Dôchodková správcovská spoločnosť nesmie do majetku v dôchodkovom fonde nadobúdať cenné papiere vydané právnickou osobou, v ktorej
a)
členom štatutárneho orgánu alebo prokuristom je člen predstavenstva, prokurista, vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedný za odborné činnosti alebo zamestnanec zodpovedný za riadenie investícií tejto dôchodkovej správcovskej spoločnosti, alebo osoba im blízka,60)
b)
vykonáva kontrolu54) člen predstavenstva, člen dozornej rady, prokurista, vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedný za odborné činnosti alebo zamestnanec zodpovedný za riadenie investícií tejto dôchodkovej správcovskej spoločnosti, alebo osoba im blízka.60)“.
40.
V § 58 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Dôchodková správcovská spoločnosť nesmie uzatvárať obchody súvisiace s majetkom v dôchodkovom fonde s právnickou osobou, v ktorej členom štatutárneho orgánu alebo prokuristom je člen predstavenstva, prokurista, vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedný za odborné činnosti alebo zamestnanec zodpovedný za riadenie investícií tejto dôchodkovej správcovskej spoločnosti, alebo osoba im blízka;60) to neplatí pre anonymné obchody. Dôchodková správcovská spoločnosť nesmie uzatvárať obchody s derivátovými nástrojmi súvisiace s majetkom v dôchodkovom fonde s právnickou osobou s kvalifikovanou účasťou46) na základnom imaní v dôchodkovej správcovskej spoločnosti.“.
Doterajšie odseky 4 až 9 sa označujú ako odseky 5 až 10.
41.
V § 58 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Dôchodková správcovská spoločnosť nesmie uzatvárať obchody s dôchodkovým fondom, ktorý táto dôchodková správcovská spoločnosť spravuje.".
42.
V § 58 odsek 7 znie:
„(7)
Členom predstavenstva, členom dozornej rady, prokuristom, vedúcim zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedným za odborné činnosti, zamestnancom zodpovedným za výkon vnútornej kontroly alebo zamestnancom zodpovedným za riadenie investícií dôchodkovej správcovskej spoločnosti nesmie byť zamestnanec, prokurista alebo člen štatutárneho orgánu inej finančnej inštitúcie; to neplatí, ak finančná inštitúcia a dôchodková správcovská spoločnosť sú súčasťou skupiny s úzkymi väzbami48) a nie sú tým dotknuté ustanovenia o konflikte záujmov podľa osobitných predpisov.62)“.
43.
V § 58 ods. 8 písm. d) sa slová „osoby vykonávajúcej správu fondov doplnkového dôchodkového sporenia podľa osobitného predpisu" nahrádzajú slovami „doplnkovej dôchodkovej spoločnosti".
44.
V § 59 ods. 2 sa slová „a zamestnanci" nahrádzajú slovami „vedúci zamestnanci47) a zamestnanci zodpovední za riadenie investícií" a druhá veta znie: „Ak členovia predstavenstva, prokuristi, vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovední za odborné činnosti a zamestnanci zodpovední za riadenie investícií dôchodkovej správcovskej spoločnosti nadobudnú alebo predajú cenný papier emitenta, ktorého cenné papiere sa nachádzajú v majetku dôchodkového fondu, sú povinní o tejto skutočnosti informovať Národnú banku Slovenska do troch pracovných dní.".
45.
§ 59 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Ak sa v majetku dôchodkovej správcovskej spoločnosti nachádza cenný papier alebo iný nástroj peňažného trhu, ktorý sa nachádza aj v majetku dôchodkového fondu, ktorý táto dôchodková správcovská spoločnosť spravuje, dôchodková správcovská spoločnosť je povinná o tejto skutočnosti informovať Národnú banku Slovenska do troch pracovných dní.“.
46.
V § 60 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Vlastné zdroje dôchodkovej správcovskej spoločnosti sú primerané podľa tohto zákona, ak
a)
nie sú nižšie ako 25 % všeobecných prevádzkových výdavkov za predchádzajúci kalendárny rok; ak dôchodková správcovská spoločnosť vykonáva svoju činnosť menej ako jeden rok, 25 % z hodnoty všeobecných prevádzkových výdavkov uvedených v jej obchodno-finančnom pláne a
b)
pomer rozdielu likvidných aktív a záväzkov a pohľadávok k hodnote majetku vo všetkých dôchodkových fondoch, ktoré dôchodková správcovská spoločnosť spravuje, nie je nižší ako 0,005.
(3)
Všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Národná banka Slovenska, ustanoví najmä vymedzenie vlastných zdrojov, ktoré je dôchodková správcovská spoločnosť povinná dodržiavať, spôsob výpočtu sumy vlastných zdrojov, vymedzenie všeobecných prevádzkových výdavkov, likvidných aktív, záväzkov a pohľadávok, spôsob výpočtu sumy likvidných aktív a spôsob preukazovania splnenia podmienky o primeranosti vlastných zdrojov podľa odseku 2.“.
47.
V § 61 ods. 2 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d)
zriadiť a udržiavať účinný systém riadenia rizík v záujme zabránenia vzniku strát a škôd sporiteľov v dôsledku nesprávneho výkonu činností dôchodkovej správcovskej spoločnosti zohľadňujúci schopnosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti vystaviť sa riziku, ako aj meniace sa ekonomické prostredie; dôchodková správcovská spoločnosť je povinná upraviť systém riadenia rizík a spôsob jeho aktualizácie vnútorným predpisom,“.
Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená e) až g).
48.
V § 61 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Systém riadenia rizík je systém zabezpečujúci včasnú a primeranú identifikáciu rizík, meranie veľkosti rizík, sledovanie rizík, zmierňovanie veľkosti rizík a primerané vykazovanie všetkých významných rizík; zahŕňa stratégiu a organizáciu, informačné toky a informačný systém pre riadenie rizík, systém uzatvárania obchodov a systém na zavedenie nových druhov obchodov.“.
Doterajšie odseky 3 až 10 sa označujú ako odseky 4 až 11.
49.
V § 61 ods. 7 sa slová „1 až 3" nahrádzajú slovami „1 až 4".
50.
V § 63 ods. 4 sa slovo „ministerstvo" nahrádza slovami „Národná banka Slovenska".
51.
V § 64 ods. 1 sa vypúšťajú slová „ods. 1 až 3".
52.
V § 64 odsek 4 znie:
„(4)
Sporiteľ je povinný oznámiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne skutočnosť, že sa rozhodol byť zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení z dôvodu uvedeného v § 14 ods. 5 písm. a) alebo b) najneskôr v deň podania prihlášky na dôchodkové poistenie z tohto dôvodu.“.
53.
V § 64 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7)
Ak fyzická osoba, ktorá uzatvára zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, alebo sporiteľ určí pre prípad svojej smrti ako poberateľa majetku podľa § 40 ods. 2 fyzickú osobu, zmluva o starobnom dôchodkovom sporení musí obsahovať aj jej meno, priezvisko, rodné číslo a miesto trvalého pobytu; ak za poberateľa majetku podľa § 40 ods. 2 je určená právnická osoba, zmluva o starobnom dôchodkovom sporení musí obsahovať aj názov, identifikačné číslo a adresu sídla tejto právnickej osoby.“.
Doterajší odsek 7 sa označuje ako odsek 8.
54.
V § 64a ods. 3 písmeno c) znie:
„c)
údaje zo zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení boli doručené Sociálnej poisťovni po určení dôchodkovej správcovskej spoločnosti Sociálnou poisťovňou, ak ide o prvú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení,“.
55.
V § 64a odsek 5 znie:
„(5)
Sociálna poisťovňa oznámi bez zbytočného odkladu dôchodkovej správcovskej spoločnosti zápis zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení do registra zmlúv. O zápise zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení do registra zmlúv je povinná bez zbytočného odkladu písomne informovať sporiteľa dôchodková správcovská spoločnosť, ktorá s ním túto zmluvu uzatvorila.“.
56.
V § 64a sa za odsek 5 vkladajú nové odseky 6 a 7, ktoré znejú:
„(6)
Ak Sociálna poisťovňa nezapíše zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení do registra zmlúv, bez zbytočného odkladu oznámi túto skutočnosť s uvedením dôvodov podľa odseku 3 dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Ak Sociálna poisťovňa nezapíše zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení do registra zmlúv z dôvodov uvedených v odseku 3 písm. a) a b), dôchodková správcovská spoločnosť je povinná písomne informovať fyzickú osobu, ktorá zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení uzatvorila, o jej nezapísaní do registra zmlúv z dôvodov uvedených v odseku 3 písm. a) a b). Ak dôchodková správcovská spoločnosť odstráni dôvod nezapísania zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení podľa druhej vety a zašle opätovne údaje z tejto zmluvy podľa § 65 ods. 4 Sociálnej poisťovni, Sociálna poisťovňa zapíše túto zmluvu do registra zmlúv ku dňu, v ktorom bola zmluva prvýkrát doručená Sociálnej poisťovni.
(7)
Ak Sociálna poisťovňa nezapíše zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení do registra zmlúv z iných dôvodov ako z dôvodov uvedených v odseku 3 písm. a) alebo b), táto zmluva zaniká dňom, ktorým Sociálna poisťovňa oznámila dôchodkovej správcovskej spoločnosti nezapísanie tejto zmluvy do registra zmlúv. O zániku zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení podľa prvej vety je dôchodková správcovská spoločnosť povinná bez zbytočného odkladu písomne informovať fyzickú osobu, ktorej zmluva o starobnom dôchodkovom sporení zanikla.“.
Doterajšie odseky 6 až 8 sa označujú ako odseky 8 až 10.
57.
V § 64a ods. 8 sa v prvej vete za slová „ktorá zanikla," vkladajú slová „zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, ktorá nemala byť zapísaná do registra zmlúv z dôvodu uvedeného v odseku 3, ak sa tento dôvod zistí po jej zapísaní do registra zmlúv," a v tretej vete sa slová „podľa právoplatného rozhodnutia súdu neplatná alebo nevznikla" nahrádzajú slovami „vymazaná z registra zmlúv".
58.
V § 64a ods. 9 a 10 sa za slová „alebo nevznikla," vkladajú slová „alebo bola vymazaná z registra zmlúv z dôvodu, že nemala byť podľa § 64a ods. 3 zapísaná do registra zmlúv,", slová „odseku 6" sa nahrádzajú slovami „odseku 8" a slová „ku dňu prevodu" sa nahrádzajú slovami „ku dňu, ktorý predchádza dňu prevodu".
59.
§ 64a sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Ak Sociálna poisťovňa postúpila dôchodkovej správcovskej spoločnosti príspevky za fyzickú osobu, ktorej zmluva o starobnom dôchodkovom sporení bola vymazaná z registra zmlúv, Sociálna poisťovňa je povinná písomne vyžiadať od dôchodkovej správcovskej spoločnosti vrátanie príspevkov, ktoré boli za túto fyzickú osobu postúpené bez právneho dôvodu.“.
60.
V § 64b ods. 2 písm. a) sa za slová „odo dňa zápisu prvej zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení do registra zmlúv" vkladá čiarka a slová „odo dňa určenia dôchodkovej správcovskej spoločnosti Sociálnou poisťovňou".
61.
V § 65 ods. 2 sa za slovo „priezviska" vkladá čiarka a slová „rodného čísla" a na konci sa pripája táto veta: „Sporiteľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť dôchodkovej správcovskej spoločnosti, s ktorou má uzatvorenú zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, zmenu mena, priezviska, rodného čísla a trvalého pobytu poberateľa majetku podľa § 40 ods. 2, ak je poberateľom majetku fyzická osoba, a zmenu názvu, identifikačného čísla a adresy sídla poberateľa majetku podľa § 40 ods. 2, ak je poberateľom majetku právnická osoba.".
62.
V § 65 ods. 4 sa slová „piatich pracovných dní" nahrádzajú slovami „15 dní".
63.
V § 65 sa vypúšťa odsek 5.
64.
V § 73 ods. 1 sa vypúšťajú slová „platiacich svoje príspevky na bežné účty týchto dôchodkových fondov".
65.
V § 73 ods. 3 sa vypúšťajú slová „nariadi nútenú správu všetkých ňou spravovaných dôchodkových fondov a".
66.
V § 77 ods. 2 sa slová „Štatút a jeho zmeny sú právne účinné" nahrádzajú slovami „Štatút je účinný" a na konci sa pripájajú tieto vety: „Zmeny štatútu sú účinné 15. dňom od ich uverejnenia na internetovej stránke dôchodkovej správcovskej spoločnosti. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zverejniť na internetovej stránke aj dátum uverejnenia zmeny štatútu.".
67.
V § 77 ods. 4 písm. f) sa vypúšťajú slová „a výšku odplaty za prestup sporiteľa do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti".
68.
V § 81 ods. 7 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) až d) sa označujú ako písmená a) až c).
69.
V § 81 ods. 7 písmeno b) znie:
„b)
finančné nástroje, ktorých súčasťou je derivát,78a) s výnimkou tých, ktoré sú kombináciou finančných nástrojov uvedených v § 81 ods. 1,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 78a znie:
„78a)
§ 5 ods. 1 zákona č. 566/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
70.
V § 91 ods. 5 a 7 sa slová „24 mesiacov" nahrádzajú slovami „36 mesiacov".
71.
V § 92 ods. 1 písmená a) a b) znejú:
„a)
po dovŕšení 47 rokov veku nemôže byť sporiteľ v rastovom dôchodkovom fonde,
b)
po dovŕšení 55 rokov veku nemôže byť sporiteľ vo vyváženom dôchodkovom fonde.“.
72.
V § 93 odsek 1 znie:
„(1)
Sporiteľ môže prestúpiť z dôchodkového fondu do iného dôchodkového fondu spravovaného tou istou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou na základe zmeny zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení alebo na základe žiadosti, ak je sporiteľom fyzická osoba, ktorej Sociálna poisťovňa určila dôchodkovú správcovskú spoločnosť podľa § 64 ods. 5. Deň prestupu sporiteľa z dôchodkového fondu do iného dôchodkového fondu spravovaného tou istou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou pre sporiteľa, ktorému dôchodkovú správcovskú spoločnosť podľa § 64 ods. 5 určila Sociálna poisťovňa, je deň určený v žiadosti o prestup, najskôr deň nasledujúci po dni, v ktorom bola žiadosť doručená dôchodkovej správcovskej spoločnosti.“.
73.
V § 95 ods. 1 sa za slovo „príspevok," vkladajú slová „penále a majetok prevedený podľa § 96 a 97," a za slovo „príspevku" sa vkladá čiarka a slová „penále a majetku prevedeného podľa § 96 a 97".
74.
V § 95 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Ak Sociálna poisťovňa vyžiadala od dôchodkovej správcovskej spoločnosti vrátenie príspevkov podľa § 28a ods. 2, dôchodková správcovská spoločnosť v deň prevodu podľa § 28a ods. 2 odpíše z osobného dôchodkového účtu sporiteľa taký počet dôchodkových jednotiek, ktorý zodpovedá podielu sumy určenej podľa § 28a ods. 2 štvrtej vety alebo piatej vety a aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky zo dňa, ktorý predchádza dňu prevodu. V prípade zrušenia osobného dôchodkového účtu dôchodková správcovská spoločnosť odpíše z osobného dôchodkového účtu pred jeho zrušením všetky dôchodkové jednotky.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
75.
V § 95 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Počet dôchodkových jednotiek, ktoré sa pripíšu na osobný dôchodkový účet ku dňu identifikácie platby sporiteľa, sa určí postupom podľa odseku 1.".
76.
§ 96 a 97 znejú:
㤠96
(1)
V deň prestupu sporiteľa z dôchodkového fondu do iného dôchodkového fondu spravovaného tou istou dôchodkovou správcovskou spoločnosťou dôchodková správcovská spoločnosť uzavrie evidenciu zápisov na osobnom dôchodkovom účte sporiteľa, ktoré súvisia s dôchodkovým fondom, z ktorého sporiteľ prestupuje (ďalej len „výstupný dôchodkový fond“), a súčasne otvorí evidenciu zápisov na osobnom dôchodkovom účte, ktoré súvisia s dôchodkovým fondom, do ktorého sporiteľ prestupuje (ďalej len „vstupný dôchodkový fond). Sporiteľ je v deň prestupu sporiteľom vo vstupnom dôchodkovom fonde.
(2)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná do troch pracovných dní odo dňa prestupu sporiteľa previesť sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu sporiteľa zo dňa prestupu na bežný účet vstupného dôchodkového fondu. Ak deň prestupu sporiteľa pripadne na sobotu alebo deň pracovného pokoja, lehota podľa prvej vety začína plynúť prvým pracovným dňom, ktorý nasleduje po dni prestupu. Ak deň, ktorý predchádza dňu prevodu, pripadne na sobotu alebo deň pracovného pokoja, dôchodková správcovská spoločnosť použije na určenie sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu aktuálnu hodnotu dôchodkovej jednotky z posledného pracovného dňa, ktorý predchádza dňu prevodu, a takto určenú sumu je povinná v lehote podľa prvej vety previesť na bežný účet vstupného dôchodkového fondu.
(3)
V deň prestupu sporiteľa dôchodková správcovská spoločnosť odpíše z osobného dôchodkového účtu sporiteľa všetky dôchodkové jednotky výstupného dôchodkového fondu a pripíše taký počet dôchodkových jednotiek vstupného dôchodkového fondu, ktorý zodpovedá podielu aktuálnej hodnoty osobného dôchodkového účtu zo dňa, ktorý predchádza dňu prestupu sporiteľa a aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky vstupného dôchodkového fondu zo dňa, ktorý predchádza dňu prestupu sporiteľa.
§ 97
(1)
V deň prestupu sporiteľa z dôchodkovej správcovskej spoločnosti do inej dôchodkovej správcovskej spoločnosti dôchodková správcovská spoločnosť, z ktorej sporiteľa prestupuje, zruší osobný dôchodkový účet sporiteľa a dôchodková správcovská spoločnosť, do ktorej prestupuje, zriadi osobný dôchodkový účet sporiteľa. Sporiteľ je v deň prestupu určenom podľa § 64b ods. 5 sporiteľom v dôchodkovom fonde dôchodkovej správcovskej spoločnosti, do ktorej prestupuje.
(2)
Dôchodková správcovská spoločnosť, z ktorej sporiteľ prestupuje, je povinná do troch pracovných dní odo dňa prestupu sporiteľa previesť sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu sporiteľa zo dňa jeho prestupu na bežný účet dôchodkového fondu dôchodkovej správcovskej spoločnosti, do ktorej prestupuje. Ak deň prestupu sporiteľa pripadne na sobotu alebo deň pracovného pokoja, lehota podľa prvej vety začína plynúť prvým pracovným dňom, ktorý nasleduje po dni prestupu sporiteľa. Ak deň, ktorý predchádza dňu prevodu, pripadne na sobotu alebo deň pracovného pokoja, dôchodková správcovská spoločnosť, z ktorej sporiteľ prestupuje, použije na určenie sumy zodpovedajúcej aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu aktuálnu hodnotu dôchodkovej jednotky z posledného pracovného dňa, ktorý predchádza dňu prevodu, a takto určenú sumu je povinná v lehote podľa prvej vety previesť na bežný účet dôchodkového fondu dôchodkovej správcovskej spoločnosti, do ktorej sporiteľ prestupuje.
(3)
Pred zrušením osobného dôchodkového účtu podľa odseku 1 dôchodková správcovská spoločnosť, z ktorej sporiteľ prestupuje, odpíše z osobného dôchodkového účtu všetky dôchodkové jednotky dôchodkového fondu dôchodkovej správcovskej spoločnosti, z ktorej sporiteľ prestupuje. Dôchodková správcovská spoločnosť, do ktorej sporiteľ prestupuje, pripíše v deň zriadenia osobného dôchodkového účtu sporiteľovi taký počet dôchodkových jednotiek, ktorý zodpovedá podielu sumy prevedenej podľa odseku 2 a aktuálnej hodnoty dôchodkovej jednotky zo dňa, ktorý predchádza dňu pripísania dôchodkových jednotiek.“.
77.
V § 100 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.“.
78.
V § 105 ods. 3 a 4 sa za slová „je povinná“ vkladajú slová „bez zbytočného odkladu“.
79.
V § 109 ods. 1 písm. a) sa slová „do 30. apríla bežného kalendárneho roka“ nahrádzajú slovami „do troch mesiacov po uplynutí účtovného obdobia“.
80.
V § 109 ods. 1 písm. b) sa slová „do 31. augusta bežného kalendárneho roka“ nahrádzajú slovami „do dvoch mesiacov po skončení polovice účtovného obdobia“.
81.
V § 109 ods. 1 písm. d) sa za slovo „závierku“ vkladajú slová „dôchodkovej správcovskej spoločnosti“.
82.
V § 109 ods. 5 sa za slovo „prekročenie“ vkladajú slová „a zosúladenie“ a na konci sa pripája táto veta: „Štruktúru, rozsah, obsah, formu, spôsob, postup, miesto a metodiku tohto oznámenia ustanoví Národná banka Slovenska všeobecne záväzným právnym predpisom.“.
83.
V § 109 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu oznámiť Národnej banke Slovenska deň nadobudnutia účinnosti zmien štatútu.“.
Doterajšie odseky 6 a 7 sa označujú ako odseky 7 a 8.
84.
V § 109 ods. 8 sa slová „spôsob a rozsah ich zverejňovania a obsah dennej informácie po každej transakcii s majetkom v dôchodkovom fonde podávanej v elektronickej forme Národnej banke Slovenska“ nahrádzajú slovami „spôsob, postup a miesto ich predkladania Národnej banke Slovenska a spôsob a rozsah ich zverejňovania“.
85.
V § 110 odseky 2 a 3 znejú:
„(2)
Dôchodková správcovská spoločnosť je oprávnená získavať z registra poistencov a sporiteľov údaje potrebné na výkon starobného dôchodkového sporenia, ktorými sú najmä
a)
údaje o zapísaní alebo nezapísaní zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení do registra zmlúv,
b)
podrobný rozpis príspevkov postúpených na bežný účet dôchodkového fondu príslušnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti,
c)
mesačný prehľad o sporiteľoch príslušnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti s uvedením dôvodu nepostúpenia príspevkov za jednotlivých sporiteľov za príslušný mesiac,
d)
podrobný rozpis penále postúpené na bežný účet dôchodkového fondu príslušnej dôchodkovej správcovskej spoločnosti s uvedením počtu dní, za ktoré sa platí penále,
e)
dôvod, ktorý sporiteľovi zakladá jeho povinnú účasť na starobnom dôchodkovom sporení.
(3)
Dôchodková správcovská spoločnosť a jej depozitár sú povinní každý pracovný deň poskytovať Národnej banke Slovenska informácie o transakciách s majetkom v dôchodkovom fonde a o stave majetku v dôchodkovom fonde, a to elektronickým prevodom dát bezpečnou komunikáciou. Štruktúru, rozsah, obsah, formu, členenie, termíny, spôsob, postup, miesto a metodiku poskytovania týchto informácií ustanoví Národná banka Slovenska všeobecne záväzným predpisom. Informácie podľa prvej vety musia byť zrozumiteľné, prehľadné, preukazné, musia poskytovať pravdivý obraz o hlásených skutočnostiach a musia byť predložené včas. Ak predložené informácie nezodpovedajú ustanovenej metodike alebo ak vzniknú dôvodné pochybnosti o ich správnosti alebo úplnosti, dôchodková správcovská spoločnosť a jej depozitár sú povinní na vyžiadanie Národnej banky Slovenska predložiť podklady a podať vysvetlenie v ňou určenej lehote.“.
86.
V § 114 ods. 1 sa vypúšťa písmeno h).
Doterajšie písmená i) a j) sa označujú ako písmená h) a i).
87.
V § 115 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.
Doterajšie odseky 5 až 13 sa označujú ako odseky 3 až 11.
88.
Za § 123d sa vkladajú § 123e až 123i ktoré vrátane nadpisu znejú:
„Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2008
§ 123e
Fyzická osoba uvedená v § 14 ods. 2 účinnom do 31. decembra 2007 a v § 14 ods. 3, ktorá neuzatvorila do 31. decembra 2007 zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, môže túto zmluvu uzatvoriť do 30. júna 2008. Na fyzickú osobu uvedenú v § 14 ods. 2 písm. c) až e) účinnom do 31. decembra 2007, ktorá do 30. júna 2008 uzatvorí zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení, sa vzťahuje právna úprava účinná od 1. januára 2008, ktorá platí na osoby uvedené v § 14 ods. 5.
§ 123f
(1)
Fyzická osoba, ktorá uzatvorila zmluvu o starobnom dôchodkovom sporení pred 1. januárom 2008, môže do 30. júna 2008 doručiť príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne písomné oznámenie s jej úradne osvedčeným podpisom, ktorého obsahom je prejav vôle nebyť zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení.
(2)
Doručením písomného oznámenia podľa odseku 1 fyzickej osobe zaniká účasť na starobnom dôchodkovom sporení odo dňa prvého vzniku tejto účasti a zaniká zmluva o starobnom dôchodkovom sporení.
(3)
Sociálna poisťovňa je povinná bez zbytočného odkladu po doručení písomného oznámenia podľa odseku 1 oznámiť dôchodkovej správcovskej spoločnosti zánik zmluvy o starobnom dôchodkovom sporení. Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu odo dňa oznámenia Sociálnej poisťovne podľa prvej vety previesť z bežného účtu dôchodkového fondu na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu ku dňu, ktorý predchádza dňu prevodu. Ak suma zodpovedajúca aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu je nižšia ako suma zodpovedajúca nominálnej hodnote zaplatených príspevkov na bežný účet dôchodkového fondu, dôchodková správcovská spoločnosť je povinná bez zbytočného odkladu odo dňa oznámenia Sociálnej poisťovne podľa prvej vety previesť z bežného účtu dôchodkového fondu na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici sumu zodpovedajúcu aktuálnej hodnote osobného dôchodkového účtu zo dňa, ktorý predchádza dňu prevodu.
§ 123g
(1)
Sporiteľ, ktorý je povinne zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení k 31. decembru 2007 podľa § 14 ods. 1 písm. c) až e) a ods. 2 písm. c) až e) účinnom do 31. decembra 2007 a ktorému by táto povinná účasť mala trvať aj po 31. decembri 2007, je po tomto dni zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení podľa § 14 ods. 5, ak do 30. júna 2008 nedoručí príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne písomné oznámenie podľa § 123f ods. 1.
(2)
Fyzickej osobe, ktorá do 31. decembra 2007 bola povinne zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení z dôvodu poberania invalidného dôchodku podľa osobitného predpisu,3) zaniká od 1. januára 2008 povinná účasť na starobnom dôchodkovom sporení z tohto dôvodu.
(3)
Fyzickej osobe, ktorá do 31. decembra 2007 bola povinne zúčastnená na starobnom dôchodkovom sporení ako zamestnanec z dôvodu výkonu činnosti príslušníka Hasičského a záchranného zboru alebo príslušníka Horskej záchrannej služby, zaniká od 1. januára 2008 povinná účasť na starobnom dôchodkovom sporení z tohto dôvodu.
§ 123h
Dohľad nad postupovaním príspevkov a penále Sociálnou poisťovňou dôchodkovej správcovskej spoločnosti, ktorý Národná banka Slovenska začala pred 1. januárom 2008 a do 31. decembra 2007 neskončila, skončí Národná banka Slovenska po 31. decembri 2007 podľa zákona účinného do 31. decembra 2007.
§ 123i
(1)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zosúladiť svoju organizačnú štruktúru s ustanoveniami tohto zákona do 30. júna 2008.
(2)
Dôchodková správcovská spoločnosť je povinná zosúladiť zloženie majetku v dôchodkovom fonde s ustanoveniami tohto zákona do 30. júna 2008. Na žiadosť dôchodkovej správcovskej spoločnosti môže Národná banka Slovenska lehotu podľa prvej vety primerane predĺžiť.“.
89.
Za § 123i sa vkladá označenie „TRINÁSTA ČASŤ“ a nadpis trinástej časti „ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA“.
90.
Za § 124 sa vkladá § 125, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠125
Zrušovacie ustanovenia
Zrušujú sa:
1.
vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 184/2004 Z. z. o odbornej skúške sprostredkovateľa starobného dôchodkového sporenia,
2.
vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 737/2004 Z. z. o spôsobe preukazovania politickej a ekonomickej nezávislosti, štandardnosti a transparentnosti používanej metodológie a uznania trhom agentúry špecializujúcej sa na oceňovanie investičného rizika.“.
Čl. V
Zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 310/2006 Z. z. a zákona č. 209/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo hudobný umelec, ktorý vykonáva profesiu hráča na dychový nástroj (ďalej len „hráč na dychový nástroj")“.
2.
V § 5 ods. 2, § 10 ods. 3, § 11 ods. 2, § 16 ods. 3 a v § 17 ods. 3 sa za slová „tanečného umelca“ vkladajú slová „alebo hráča na dychový nástroj“.
3.
V § 22 ods. 2 sa písmeno c) dopĺňa sedemnástym bodom, ktorý znie:
„17.
riadenie rizík v doplnkovom dôchodkovom fonde,“.
4.
V § 28 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Zamestnanec doplnkovej dôchodkovej spoločnosti zodpovedný za
a)
výkon činnosti podľa § 22 ods. 2 písm. b) alebo jej časti nesmie súčasne vykonávať činnosť podľa § 22 ods. 2 písm. c) alebo jej časť,
b)
riadenie rizík v doplnkovom dôchodkovom fonde nesmie súčasne vykonávať vysporiadanie obchodov v doplnkovom dôchodkovom fonde,
c)
vedenie účtovníctva v doplnkovom dôchodkovom fonde nesmie súčasne vykonávať vysporiadanie obchodov v doplnkovom dôchodkovom fonde.“.
Doterajšie odseky 4 až 6 sa označujú ako odseky 5 až 7.
5.
§ 30 vrátane nadpisu znie:
㤠30
Vedenie účtovníctva
(1)
Doplnková dôchodková spoločnosť za seba a za každý doplnkový dôchodkový fond vedie oddelené samostatné účtovníctvo a zostavuje za seba a za každý doplnkový dôchodkový fond, ktorý spravuje, účtovnú závierku.25) Účtovnú závierku doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a doplnkového dôchodkového fondu musí overiť audítor alebo audítorská spoločnosť (ďalej len „audítor") a musí ju schváliť valné zhromaždenie doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.
(2)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná písomne oznámiť Národnej banke Slovenska audítora, ktorého výber schválila dozorná rada doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, a to do 30. júna kalendárneho roka, za ktorý má byť audit vykonaný. Národná banka Slovenska je oprávnená do 30. septembra toho istého kalendárneho roka audítora odmietnuť. Doplnková dôchodková spoločnosť, ktorej bolo udelené povolenie podľa § 23 v priebehu kalendárneho roka, je povinná oznámenie podľa prvej vety vykonať do troch mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení povolenia podľa § 23 a Národná banka Slovenska je oprávnená do 30 dní po doručení tohto oznámenia audítora odmietnuť. Do 15 dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o odmietnutí audítora je doplnková dôchodková spoločnosť povinná písomne oznámiť Národnej banke Slovenska nového audítora schváleného dozornou radou doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a Národná banka Slovenka je oprávnená do 30 dní od doručenia tohto oznámenia audítora odmietnuť. Ak Národná banka Slovenska odmietne aj výber ďalšieho audítora, Národná banka Slovenska určí, ktorý audítor overí účtovnú závierku doplnkovej dôchodkovej spoločnosti a doplnkového dôchodkového fondu.
(3)
Národná banka Slovenska je oprávnená nariadiť vykonanie mimoriadneho auditu, ak zistí nedostatky v účtovnej závierke podľa odseku 1 overenej audítorom. Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná písomne oznámiť Národnej banke Slovenska do 30 dní odo dňa doručenia nariadenia o vykonaní mimoriadneho auditu, ktorý audítor mimoriadny audit vykoná. Mimoriadny audit vykoná iný audítor ako audítor, ktorý overoval účtovnú závierku podľa odseku 1.
(4)
Náklady mimoriadneho auditu podľa odseku 3 uhradí audítor, ktorý overoval účtovnú závierku podľa odseku 1, a ak sa nepotvrdia dôvody na vykonanie mimoriadneho auditu, uhradí tieto náklady Národná banka Slovenska.
(5)
Doplnková dôchodková spoločnosť zostavuje za seba okrem účtovnej závierky podľa osobitného predpisu25) aj priebežnú účtovnú závierku k poslednému dňu kalendárneho štvrťroka.
(6)
Audítor, ktorý overuje účtovnú závierku doplnkovej dôchodkovej spoločnosti, je povinný bez zbytočného odkladu informovať Národnú banku Slovenska o akejkoľvek skutočnosti, o ktorej sa v priebehu svojej činnosti dozvie a ktorá
a)
svedčí o porušení povinností doplnkovej dôchodkovej spoločnosti ustanovených zákonmi,
b)
môže ovplyvniť riadny výkon činnosti doplnkovej dôchodkovej spoločnosti,
c)
môže viesť k odmietnutiu overenia ročnej účtovnej závierky alebo k vyjadreniu výhrad voči účtovnej závierke.
(7)
Na audítora, ktorý overuje účtovné závierky fyzických osôb a právnických osôb, ktoré tvoria s doplnkovou dôchodkovou spoločnosťou skupinu s úzkymi väzbami,15) platí odsek 6 rovnako.
(8)
Audítor je povinný na písomné požiadanie Národnej banky Slovenska poskytnúť podklady o skutočnostiach podľa odseku 6 a iné informácie a podklady zistené počas výkonu jeho činnosti v doplnkovej dôchodkovej spoločnosti.
(9)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zabezpečiť ochranu elektronického spracúvania a uschovávania údajov pred zneužitím, zničením, poškodením, odcudzením alebo stratou.“.
6.
V § 32 odsek 3 znie:
„(3)
Doplnková dôchodková spoločnosť nesmie do majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde nadobúdať cenné papiere vydané právnickou osobou, v ktorej
a)
členom štatutárneho orgánu alebo prokuristom je člen predstavenstva, prokurista alebo vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedný za riadenie investícií tejto doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo osoba im blízka,27)
b)
vykonáva kontrolu27a) člen predstavenstva, člen dozornej rady, prokurista alebo vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedný za riadenie investícií tejto doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo osoba im blízka.27)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 27a znie:
„27a)
§ 8 písm. h) zákona č. 566/2001 Z. z.“.
7.
V § 32 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Doplnková dôchodková spoločnosť nesmie uzatvárať obchody súvisiace s majetkom v doplnkovom dôchodkovom fonde s právnickou osobou, v ktorej členom štatutárneho orgánu alebo prokuristom je člen predstavenstva, prokurista alebo vedúci zamestnanec v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedný za riadenie investícií tejto doplnkovej dôchodkovej spoločnosti alebo osoba im blízka;27) to neplatí pre anonymné obchody.“.
Doterajšie odseky 4 až 11 sa označujú ako odseky 5 až 12.
8.
V § 32 ods. 6 sa na konci pripája táto veta: „Doplnková dôchodková spoločnosť nesmie uzatvárať obchody s doplnkovým dôchodkovým fondom, ktorý táto doplnková dôchodková spoločnosť spravuje.“.
9.
V § 32 odsek 7 znie:
„(7)
Členom predstavenstva, členom dozornej rady, prokuristom, vedúcim zamestnancom riadiacim útvar vnútornej kontroly alebo vedúcim zamestnancom v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovedným za riadenie investícií doplnkovej dôchodkovej spoločnosti nesmie byť zamestnanec, prokurista alebo člen štatutárneho orgánu inej finančnej inštitúcie; to neplatí, ak finančná inštitúcia a doplnková dôchodková spoločnosť sú súčasťou skupiny s úzkymi väzbami15) a nie sú tým dotknuté ustanovenia o konflikte záujmov podľa osobitných predpisov.29)“.
10.
V § 32 ods. 12 druhá veta znie: „Ak členovia predstavenstva, prokuristi a vedúci zamestnanci v priamej riadiacej pôsobnosti predstavenstva zodpovední za riadenie investícií doplnkovej dôchodkovej spoločnosti nadobudnú alebo predajú cenný papier emitenta, ktorého cenné papiere sa nachádzajú v majetku doplnkového dôchodkového fondu, sú povinní o tejto skutočnosti informovať Národnú banku Slovenska do troch pracovných dní.“.
11.
§ 32 sa dopĺňa odsekom 13, ktorý znie:
„(13)
Ak sa v majetku doplnkovej dôchodkovej spoločnosti nachádza cenný papier alebo iný nástroj peňažného trhu, ktorý sa nachádza aj v majetku doplnkového dôchodkového fondu, ktorý doplnková dôchodková spoločnosť spravuje, doplnková dôchodková spoločnosť je povinná o tejto skutočnosti informovať Národnú banku Slovenska do troch pracovných dní.“.
12.
V § 34 ods. 2 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d)
zriadiť a udržiavať účinný systém riadenia rizík v záujme zabránenia vzniku strát a škôd účastníkov a poberateľov dávok v dôsledku nesprávneho výkonu činností doplnkovej dôchodkovej spoločnosti zohľadňujúci schopnosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti vystaviť sa riziku, ako aj meniace sa ekonomické prostredie; doplnková dôchodková spoločnosť je povinná upraviť systém riadenia rizík a spôsob jeho aktualizácie vnútorným predpisom,“.
Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená e) až g).
13.
V § 34 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Systém riadenia rizík je systém zabezpečujúci včasnú a primeranú identifikáciu rizík, meranie veľkosti rizík, sledovanie rizík, zmierňovanie veľkosti rizík a primerané vykazovanie všetkých významných rizík; zahŕňa stratégiu a organizáciu, informačné toky a informačný systém pre riadenie rizík, systém uzatvárania obchodov a systém na zavedenie nových druhov obchodov.“.
Doterajšie odseky 3 až 14 sa označujú ako odseky 4 až 15.
14.
V § 34 ods. 6 sa slová „1 až 3“ nahrádzajú slovami „1 až 4“.
15.
V § 58 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo hráča na dychový nástroj“.
16.
Za § 67 sa vkladá § 67a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠67a
Informačná povinnosť voči Národnému inšpektorátu práce
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná predložiť na požiadanie Národnému inšpektorátu práce informácie o doplnkovom dôchodkovom sporení zamestnancov uvedených v § 5 ods. 2.“.
17.
V § 70 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „a plnenie povinnosti zamestnávateľa, ktorý zamestnáva zamestnanca vykonávajúceho práce, ktoré sú na základe rozhodnutia orgánu na ochranu zdravia zaradené do kategórie 3 alebo 4, a zamestnanca, ktorý vykonáva práce tanečného umelca alebo hráča na dychový nástroj, uzatvoriť zamestnávateľskú zmluvu a platiť a odvádzať príspevky za týchto zamestnancov“.
18.
Za § 87b sa vkladajú § 87c a 87d, ktoré vrátane nadpisu znejú:
„Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2008
§ 87c
Účastníkovi, ktorý uzatvoril účastnícku zmluvu podľa § 57, sa vypláca doplnkový výsluhový dôchodok najskôr od 1. januára 2008, ak pred 1. januárom 2005 najneskôr do 31. decembra 2011 dovŕšil najmenej 40 rokov veku a vykonával prácu tanečného umelca alebo hráča na dychový nástroj najmenej 20 rokov. Na vyplácanie doplnkového výsluhového dôchodku tohto účastníka sa neuplatnia podmienky vyplácania doplnkového výsluhového dôchodku upravené v dávkovom pláne.
§ 87d
(1)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zosúladiť svoju organizačnú štruktúru s ustanoveniami tohto zákona do 30. júna 2008.
(2)
Doplnková dôchodková spoločnosť je povinná zosúladiť zloženie majetku v doplnkovom dôchodkovom fonde s ustanoveniami tohto zákona do 30. júna 2008. Na žiadosť doplnkovej dôchodkovej spoločnosti môže Národná banka Slovenska lehotu podľa prvej vety primerane predĺžiť.“.
Čl. VI
Zákon č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z. a zákona č. 462/2007 Z. z. sa dopĺňa takto:
V § 2 ods. 1 sa písmeno a) dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:
„5.
osobitného predpisu3a) zamestnávateľom v rozsahu jeho povinností uzatvoriť zamestnávateľskú zmluvu a platiť a odvádzať príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie za zamestnanca vykonávajúceho práce, ktoré sú na základe rozhodnutia orgánu na ochranu zdravia zaradené do kategórie 3 alebo 4, a za zamestnanca, ktorý vykonáva práce tanečného umelca alebo hudobného umelca, ktorý vykonáva profesiu hráča na dychový nástroj,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3a znie:
„3a)
§ 5 ods. 2, § 12 ods. 2, § 13 ods. 3 a § 14 zákona č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Čl. VII
Zákon č. 592/2006 Z. z. o poskytovaní vianočného príspevku niektorým poberateľom dôchodku a o doplnení niektorých zákonov sa dopĺňa takto:
V § 1 ods. 4 sa za slová „v decembri kalendárneho roka“ vkladajú slová „alebo v januári kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, v ktorom sa mal vianočný príspevok vyplatiť“.
Čl. VIII
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie
1.
zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 551/2003 Z. z., zákonom č. 600/2003 Z. z., zákonom č. 5/2004 Z. z., zákonom č. 43/2004 Z. z., zákonom č. 186/2004 Z. z., zákonom č. 365/2004 Z. z., zákonom č. 391/2004 Z. z., zákonom č. 439/2004 Z. z., zákonom č. 523/2004 Z. z., zákonom č. 721/2004 Z. z., zákonom č. 82/2005 Z. z., zákonom č. 244/2005 Z. z., zákonom č. 351/2005 Z. z., zákonom č. 534/2005 Z. z., zákonom č. 584/2005 Z. z., zákonom č. 310/2006 Z. z., nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 460/2006 Z. z., zákonom č. 529/2006 Z. z., zákonom č. 592/2006 Z. z., zákonom č. 677/2006 Z. z., zákonom č. 274/2007 Z. z., zákonom č. 519/2007 Z. z. a týmto zákonom,
2.
zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 186/2004 Z. z., zákonom č. 439/2004 Z. z., zákonom č. 721/2004 Z. z., zákonom č. 747/2004 Z. z., zákonom č. 310/2006 Z. z., zákonom č. 644/2006 Z. z., zákonom č. 677/2006 Z. z., zákonom č. 209/2007 Z. z., zákonom č. 519/2007 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. IX
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2008 okrem stoosemnásteho bodu, stodvadsiatehošiesteho bodu, stodvadsiatehodeviateho bodu, stotridsiateho bodu, stoštyridsiatehoôsmeho bodu a § 293an ods. 1 v stopäťdesiatomsiedmom bode v čl. I a okrem čl. VII, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.