537/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2008 do 31.12.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

537
ZÁKON
z 25. októbra 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 652/2004 Z. z., zákona č. 518/2005 Z. z. a zákona č. 672/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 24 ods. 1 sa za slovo „pridelí“ vkladá slovo „iné“.
2.
Za § 36 sa vkladajú § 36a a 36b, ktoré vrátane nadpisov znejú:
㤠36a
Zničenie tovaru
(1)
Ak držiteľ tovaru, ktorý nie je tovarom Spoločenstva,52aa) zamýšľa tento tovar zničiť, musí písomne požiadať colný úrad o pridelenie colne schváleného určenia alebo použitia zničenie tovaru;52ab) ustanovenia § 24 ods. 2 až 4, § 25 druhá veta, § 26 ods. 1 až 9, § 27 a § 29 až 36 sa nepoužijú.
(2)
Ak je predmetom zničenia odpad,52ac) žiadateľ je povinný k žiadosti priložiť súhlas na zneškodnenie odpadu podľa osobitného zákona.52ad)
(3)
Colným úradom príslušným na konanie o žiadosti podľa odseku 1 je colný úrad, v ktorého územnom obvode sa nachádza miesto, na ktorom žiadateľ navrhuje tovar zničiť.
(4)
Colný úrad v rozhodnutí, ktorým pridelí colne schválené určenie alebo použitie podľa odseku 1, určí miesto, na ktorom má byť tovar zničený, a podmienky, za ktorých sa má tovar zničiť.
(5)
Žiadateľ písomne oznámi colnému úradu podľa odseku 3 deň a hodinu zničenia tovaru; toto oznámenie žiadateľ doručí colnému úradu najneskôr sedem kalendárnych dní pred dňom zničenia tovaru.52ae) Žiadateľ je povinný určiť dátum zničenia tovaru tak, aby bol tovar zničený do dvoch mesiacov odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o pridelení colne schváleného určenia alebo použitia podľa odseku 4.
§ 36b
Oznamovacia povinnosť po prepustení tovaru
Ak deklarant zistí, že tovar bol prepustený do colného režimu na základe nesprávnych alebo neúplných údajov, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť colnému úradu, ktorý rozhodol o prepustení tovaru.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 52aa až 52ae znejú:
„52aa)
Čl. 4 bod 8 nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 v platnom znení.
52ab)
Čl. 4 bod 15 písm. d) nariadenia Rady (EHS) č. 2913/92 v platnom znení.
52ac)
§ 2 ods. 1 zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
52ad)
§ 7 zákona č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
52ae)
Čl. 842 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 v platnom znení.“.
3.
V § 46 úvodnej vete sa za slovo „týždeň,“ vkladajú slová „dovážaný cestujúcim, ktorý má trvalý pobyt v colnom pohraničnom pásme,“.
4.
V § 46 písm. a) prvý bod znie:
„1.
20 kusov cigariet, najviac však 200 kusov cigariet za jeden kalendárny mesiac,“.
5.
§ 50 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Pohonné látky v hlavných nádržiach súkromných motorových vozidiel58a) prepravované osobami, ktoré majú trvalý pobyt v colnom pohraničnom pásme, sú oslobodené od dovozného cla v množstve najviac 60 l na súkromné motorové vozidlo a na jednu cestu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 58a znie:
„58a)
Čl. 112 ods. 2 písm. b) nariadenia Rady (EHS) č. 918/83 v platnom znení.“.
6.
V § 72 ods. 1 písm. n) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa tieto slová: „alebo oznamovaciu povinnosť podľa § 36b,“.
7.
V § 85 ods. 1 sa odkaz „84“ nahrádza odkazom „83“.
8.
V § 85 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Lehota na vydanie rozhodnutia v konaní podľa tohto zákona alebo osobitného predpisu83) s výnimkou colného konania je 90 dní odo dňa začatia konania, ak osobitný predpis84) neustanovuje inak. Ak nemožno vzhľadom na povahu veci rozhodnúť v tejto lehote, môže ju primerane predĺžiť odvolací orgán alebo orgán príslušný rozhodnúť o rozklade. Ak colný úrad nemôže rozhodnúť do 90 dní, je povinný upovedomiť o tejto skutočnosti účastníka konania s uvedením dôvodu.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 84 znie:
„84) Napríklad čl. 7 a 506 nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 v platnom znení.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
9.
V § 89 ods. 1 prvá veta znie:
„Colný úrad môže postúpiť tretej osobe pohľadávku voči dlžníkovi, na ktorého bol vyhlásený konkurz, alebo voči dlžníkovi, ktorý je v likvidácii; pohľadávku nemožno postúpiť, ak sa týka dlžných čiastok zodpovedajúcich ustanoveným nárokom Spoločenstva63a) na vlastné zdroje.“.
10.
V § 89 ods. 3 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie:
„Ak je dlžník v likvidácii, colný úrad oznámi postúpenie pohľadávky dlžníkovi a likvidátorovi.“.
11.
§ 89a sa vypúšťa.
Poznámka pod čiarou k odkazu 88a sa vypúšťa.
12.
V § 90 sa vypúšťajú slová „a ktorá má prednosť pred zákonmi Slovenskej republiky“.
13.
Za § 91 sa vkladá § 91a, ktorý znie:
㤠91a
Na konanie začaté pred 1. januárom 2008 sa použijú doterajšie predpisy.“.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 468/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z, zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z., zákona č. 342/2007 Z. z., zákona č. 343/2007 Z. z., zákona č. 344/2007 Z. z., zákona č. 355/2007 Z. z., zákona č. 358/2007 Z. z., zákona č. 359/2007 Z. z., zákona č. 460/2007 Z. z. a zákona č. 517/2007 Z. z. sa dopĺňa takto:
V sadzobníku správnych poplatkov sa položka 159 dopĺňa písmenom l), ktoré znie:
„l)
Žiadosť o vydanie osvedčenia schváleného hospodárskeho subjektu 5 000 Sk“.
Čl. III
Zákon č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení zákona č. 54/1999 Z. z., zákona č. 337/1999 Z. z., zákona č. 417/2000 Z. z., zákona č. 328/2002 Z. z., zákona č. 664/2002 Z. z., zákona č. 251/2003 Z. z., zákona č. 464/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 652/2004 Z. z., zákona č. 732/2004 Z. z., zákona č. 258/2005 Z. z., zákona č. 623/2005 Z. z. a zákona č. 330/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5a ods. 3 sa slová „služby alebo colník“ nahrádzajú slovami „služby, colník alebo občan po skončení služobného pomeru“ a za slovo „zaobchádzania“ sa vkladajú slová „podľa odseku 1“.
2.
§ 5a sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Na štátnu službu colníkov a právne vzťahy súvisiace so vznikom, zmenami a skončením štátnej služby sa vzťahuje osobitný predpis;1a) ustanovenia tohto zákona tým nie sú dotknuté.“.
3.
V § 40 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Do zálohy pre prechodne nezaradených colníkov sa zaradí aj colník v stálej štátnej službe, ktorý bol so svojím súhlasom vyslaný na vykonávanie funkcie národného experta Slovenskej republiky do inštitúcie Európskej únie. Doba vyslania je najmenej šesť mesiacov a najviac štyri roky. O vyslaní colníka, skončení, skrátení alebo predĺžení jeho vyslania rozhoduje minister na návrh generálneho riaditeľa.
(4)
Po dobu zaradenia v zálohe pre prechodne nezaradených colníkov podľa odseku 3 má colník nárok na služobný plat podľa § 79 ods. 1 písm. a) až c), ktorý by mal priznaný, ak by nebol vyslaný na vykonávanie funkcie národného experta Slovenskej republiky do inštitúcie Európskej únie, a osobitný príplatok podľa § 83 ods. 3; tiež mu patria náhrady výdavkov podľa osobitného predpisu11e) okrem náhrad výdavkov, ktoré mu preukázateľne poskytla inštitúcia Európskej únie, do ktorej bol vyslaný.“.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 5 až 7.
Poznámka pod čiarou k odkazu 11e znie:
„11e)
§ 18 až 33a zákona č. 283/2002 Z. z. v znení zákona č. 81/2005 Z. z.“.
4.
V § 40 ods. 6 sa číslo „3“ nahrádza číslom „5“.
5.
V § 41 ods. 2 sa vypúšťa písmeno r).
Doterajšie písmeno s) sa označuje ako písmeno r).
6.
V § 83 ods. 1 prvej vete sa slová „podľa odseku 2“ nahrádzajú slovami „podľa odsekov 2 a 3“ a v druhej vete sa za slová „Osobitný príplatok určuje“ vkladá čiarka a slová „ak tento zákon neustanovuje inak,“.
7.
§ 83 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Colníkovi v stálej štátnej službe, ktorý je vyslaný na vykonávanie funkcie národného experta Slovenskej republiky do inštitúcie Európskej únie, patrí osobitný príplatok vo výške podľa odseku 1. Osobitný príplatok určuje minister na návrh generálneho riaditeľa.“.
8.
§ 143 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:
„(7)
Colníčka po skončení materskej dovolenky má právo vrátiť sa na výkon pôvodnej funkcie za rovnakých podmienok ako pred nástupom na materskú dovolenku; ak návrat na výkon pôvodnej funkcie nie je možný, prevedie sa na inú funkciu za podmienok, ktoré pre ňu nie sú menej priaznivé ako podmienky pred nástupom na materskú dovolenku.“.
9.
Za § 268f sa vkladá § 268g, ktorý znie:
㤠268g
Colníkovi, ktorý bol vyslaný na vykonávanie funkcie národného experta Slovenskej republiky do inštitúcie Európskej únie pred 1. januárom 2008, sa skončí vyslanie podľa právnych predpisov účinných v čase jeho vyslania.“.
Čl. IV
Zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 331/2005 Z. z. a zákona č. 191/2007 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 8 ods. 3 sa za písmeno w) vkladá nové písmeno x), ktoré znie:
„x)
poskytuje Európskej komisii zoznam colných úradov príslušných na prijímanie žiadostí o vydanie osvedčenia schváleného hospodárskeho subjektu podľa osobitného predpisu,17b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17b znie:
„17b)
Čl. 14e nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 z 2. 7. 1993, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (EHS) č. 2913/92, ktorým sa ustanovuje Colný kódex Európskeho spoločenstva (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 2/zv. 6; Ú. v. ES L 253, 11. 10. 1993).“.
Doterajšie písmená x) a y) sa označujú ako písmená y) a z).
2.
Za § 10 sa vkladá § 10a, ktorý znie:
㤠10a
Colný úrad Žilina rozhoduje v konaní o udelení statusu schváleného hospodárskeho subjektu a zabezpečuje výmenu informácií s príslušnými colnými orgánmi ostatných členských štátov Európskej únie a Európskou komisiou v tomto konaní;21a) túto pôsobnosť vykonáva na celom území Slovenskej republiky.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 21a znie:
„21a)
Napríklad čl. 14l a 14m, čl. 14p až 14r, čl. 14t až 14x nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 v platnom znení.“.
3.
V § 11 ods. 3 sa za písmeno i) vkladajú nové písmená j) a k), ktoré znejú:
„j)
poskytuje súčinnosť Colnému úradu Žilina pri preverovaní splnenia podmienok na udelenie statusu schváleného hospodárskeho subjektu podľa osobitného predpisu,32a)
k)
informuje Európsku komisiu v prípadoch a za podmienok ustanovených osobitným predpisom32b) vo veciach patriacich do jeho pôsobnosti,“.
Doterajšie písmeno j) sa označuje ako písmeno l).
Poznámky pod čiarou k odkazom 32a a 32b znejú:
„32a)
Napríklad čl. 14h až 14k nariadenia Komisie (EHS) č. 2454/93 v platnom znení.
32b)
Napríklad čl. 29 ods. 1 nariadenia Komisie (ES) č. 1277/2005 z 27. júla 2005, ktorým sa ustanovujú vykonávacie pravidlá pre nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 273/2004 o prekurzoroch drog a pre nariadenie Rady (ES) č. 111/2005, ktorým sa stanovujú pravidlá sledovania obchodu s drogovými prekurzormi medzi Spoločenstvom a tretími krajinami (Ú. v. EÚ L 202, 3. 8. 2005).“.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2008.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.