525/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.05.2019

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

525
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 16. augusta 2007
o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 62 písm. g) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
Predmet úpravy
Táto vyhláška ustanovuje
a)
podrobnosti o požiadavkách na osvetlenie, tepelno-vlhkostnú mikroklímu, vykurovanie a vetranie, plochu, priestorové usporiadanie a funkčné členenie, vybavenie a prevádzku telovýchovných zariadení (ďalej len „zariadenie“),
b)
náležitosti prevádzkového poriadku zariadenia.
§ 2
(1)
Umelé osvetlenie otvoreného zariadenia musí byť riešené tak, aby jeho intenzita vyhovovala požiadavkám pre konkrétne športové odvetvie a zároveň neoslňovalo športujúcich ani divákov.
(2)
Výsledková tabuľa otvoreného zariadenia musí byť umiestnená na juhozápadnej strane. V prípade inštalovania ďalšej výsledkovej tabule sa tá umiestni tak, aby spĺňala normy príslušného športového odvetvia.
(3)
Zariadenie v krytých objektoch musí mať umelé osvetlenie riešené tak, aby jeho intenzita vyhovovala požiadavkám pre športové odvetvie najnáročnejšie na osvetlenie, ktoré sa v ňom má vykonávať, a zároveň neoslňovalo športovcov ani divákov.
(4)
Zariadenia s denným osvetlením alebo so združeným osvetlením sa na zábranu oslnenia musia zabezpečiť prostriedkami na reguláciu denného osvetlenia.
(5)
Špecifické požiadavky na umelé osvetlenie zariadenia sa zabezpečujú podľa príslušnej slovenskej technickej normy.1)
(6)
Osvetľovacie telesá a okná musia byť chránené pred rozbitím ochrannými mriežkami, vetracie krídla okien majú byť ovládateľné z podlahy.
§ 3
(1)
Podrobnosti o požiadavkách na teplotu, výmenu vzduchu a spôsob vetrania priestorov zariadenia sú uvedené v tabuľke.
Požiadavky na teplotu, výmenu vzduchu a spôsob vetrania priestorov zariadenia
Druh
miestnosti
Operatívna teplota
v zimnom období to (oC)
Odporučaná intenzita
výmeny vzduchu n (h-1)
Spôsob vetrania
Telocvičňa 16 3 x Prirodzené – priečne
Odporúčané nútené vetranie pod tlakom
Šatne 20 3 x Prirodzené
Odporúčané nútené vetranie pod tlakom
Umyvárne 23 6 x Prirodzené
Odporúčané nútené vetranie pod tlakom
(2)
Ak je v zariadení hľadisko, systém vykurovania a vetrania musí zabezpečiť, aby v priestore pre divákov teplota neprekročila 25 oC.
(3)
V prípade výstavby nových špecializovaných hál na šport musia mať tie zabezpečené vetranie a vykurovanie klimatizáciou a vyčlenenú miestnosť na poskytovanie zdravotnej starostlivosti lekárom a poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti sestrou. Uvedený priestor musí byť vybavený materiálno-technicky a personálne minimálne v rozsahu ambulancie telovýchovného lekárstva v súlade s osobitným predpisom2) a musí byť viditeľne označený názvom Ošetrovňa.
§ 4
(1)
Podlaha športoviska musí byť pružná, ľahko čistiteľná a nekĺzavá s výnimkou povrchov pre vybrané športy, na ktoré sú stanovené špeciálne požiadavky.
(2)
Steny športoviska musia byť hladké, bez výstupkov a do výšky najmenej 200 cm musia mať povrchovú úpravu alebo obklad určený pre daný druh športu.
(3)
Konštrukcie a úprava vnútorných povrchov športoviska musí byť riešená tak, aby sa zabezpečila v telocvičnej sále a hľadisku maximálna doba dozvuku 1,5 s.
(4)
Povrchy športoviska nemôžu byť lesklé a ich farebné riešenie musí byť zvolené tak, aby nezhoršovali svetelné podmienky a zároveň vytvárali súvislé kontrastné pozadie.
(5)
Vstupy a komunikácie pre divákov musia byť oddelené od komunikácií pre športovcov.
§ 5
(1)
Každé zariadenie musí mať párny počet šatní. Na každého športovca musí pripadať primerane pre daný druh športu najmenej 0,7 m2 nezastavanej podlahovej plochy šatne.
(2)
Do umyvárne sa vchádza zo šatne, v umyvárni musí pripadať jedna sprchovacia ružica na 4 športovcov a jedno umývadlo na 10 športovcov.
(3)
V umývadlách a sprchách musí byť privedená studená a teplá voda.
(4)
Záchody pre športovcov musia byť v blízkosti šatní v počte 1 záchodová misa a 1 pisoár na 10 mužov a 2 záchodové misy na 10 žien. Vstup do záchodov musí byť cez predsienku s umývadlom.
(5)
Pri stanovení kapacity záchodov pre divákov je potrebné vychádzať z počtu miest v hľadisku. Na každých 100 miest v hľadisku sa požadujú tri záchodové misy pre ženy a jedna záchodová misa a dva pisoáre pre mužov. Vstup do záchodov musí byť cez predsieň s umývadlami, pričom jedno umývadlo pripadá na dve misy.
(6)
Steny v umyvárňach a záchodoch musia byť obložené umývateľným obkladom, podlahy dlaždicami so spádom k vpustiam s protipachovým uzáverom a v umyvárňach musí byť výtokový ventil s ukončením pre nasadenie hadice.
(7)
Šatne pre trénerov a rozhodcov musia byť priamo osvetlené a vetrateľné, s vlastnou sprchou a záchodom.
(8)
V zariadení musí byť zriadená miestnosť na upratovanie.3)
§ 6
Náležitosti prevádzkového poriadku zariadenia
(1)
Prevádzkový poriadok zariadenia musí obsahovať
a)
identifikačné údaje prevádzkovateľa zariadenia,
b)
druh a spôsob poskytovania služieb, zakázané úkony pri poskytovaní služieb,
c)
podmienky prevádzky a zásady ochrany zdravia návštevníkov a zamestnancov zariadenia,
d)
pokyny, obmedzenia a zákazy týkajúce sa návštevníkov zariadenia, ktoré musia byť zverejnené na mieste zariadenia prístupnom pre návštevníkov,
e)
spôsob a frekvenciu upratovania zariadenia,
f)
postup pri mechanickej očiste, prípadne dezinfekcii povrchových plôch miestností a zariaďovacích predmetov,
g)
spôsob a frekvenciu čistenia osvetľovacích telies a okien.
(2)
Prevádzkový poriadok zariadenia musí byť umiestnený na vhodnom a viditeľnom mieste.
§ 7
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 2007.
v z. Daniel Klačko v. r.
1)
STN EN 12193 Svetlo a osvetlenie. Osvetlenie športovísk.
2)
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 428/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na personálne zabezpečenie a materiálno-technické vybavenie jednotlivých druhov zdravotníckych zariadení.
3)
Príloha č. 1 bod 20 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.