484/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 25.10.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

484
OZNÁMENIE
Ministerstva financií Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 19 ods. 4 a § 137 ods. 10 zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov vydalo
výnos zo 17. októbra 2007 č. MF/7819/2007-75, ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky z 13. augusta 1998 č. 15648/1998-64, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.
Výnosom sa upravujú podrobnosti o služobnej rovnošate a jej nosení, rozširuje sa zoznam súčastí služobnej rovnošaty, určuje sa spôsob nosenia identifikačného čísla, čiapkového odznaku so štátnym znakom Slovenskej republiky, colníckeho znaku „Merkúr“ a znaku colnej správy na jednotlivých súčastiach služobnej rovnošaty. Zároveň sa upresňujú podmienky poskytovania preventívnej rehabilitácie formou výkonu práce.
Výnos nadobúda účinnosť 1. novembra 2007.
Výnos je uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 10/2007 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.