448/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.11.2016 do 31.03.2018

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter, právne záväzný obsah sa nachádza v pdf verzii právneho predpisu.

448
VYHLÁŠKA
Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky
zo 7. septembra 2007
o podrobnostiach o faktoroch práce a pracovného prostredia vo vzťahu ku kategorizácii prác z hľadiska zdravotných rizík a o náležitostiach návrhu na zaradenie prác do kategórií
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 62 písm. p) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje:
§ 1
(1)
Podrobnosti o faktoroch práce a pracovného prostredia podľa zaradenia prác do kategórií sú uvedené v prílohe č. 1.
(2)
U zamestnancov, ktorí sú exponovaní viacerým faktorom práce a pracovného prostredia, sa pre jednotlivé faktory určuje kategória osobitne.
§ 2
Náležitosti návrhu na zaradenie prác do tretej a štvrtej kategórie sú uvedené v prílohe č. 2.
§ 3
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 2007.
Ivan Valentovič v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 448/2007 Z. z.
PODROBNOSTI O FAKTOROCH PRÁCE A PRACOVNÉHO PROSTREDIA PODĽA ZARADENIA PRÁC DO KATEGÓRIÍ
Príloha č. 2 k vyhláške č. 448/2007 Z. z.
NÁLEŽITOSTI NÁVRHU NA ZARADENIE PRÁC DO TRETEJ A ŠTVRTEJ KATEGÓRIE
Návrh na zaradenie prác do tretej a štvrtej kategórie obsahuje tieto údaje o
1.
zamestnávateľovi a pracovisku:
a)
obchodné meno, právnu formu, sídlo a identifikačné číslo (IČO), ak ide o právnickú osobu,
b)
meno, priezvisko, bydlisko a IČO, ak ide o fyzickú osobu-podnikateľa,
c)
právnu formu, zaradenie podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností,
d)
názov pracoviska,
e)
počet zamestnancov zamestnávateľa, z toho počet žien,
f)
počet zamestnancov pracoviska, z toho počet žien,
g)
názov profesií podľa klasifikácie zamestnaní, kód profesií,
h)
opis prác,
2.
faktoroch práce a pracovného prostredia:
a)
posúdenie rizika15) s uvedením expozície zamestnancov jednotlivým faktorom práce a pracovného prostredia vo vzťahu k limitným hodnotám a kritériám,
b)
kategóriu práce,
c)
pracovisko, ktoré vykonalo objektivizáciu faktorov práce a pracovného prostredia,
3.
opatreniach (technických, organizačných a iných) na zníženie zdravotného rizika:
a)
vykonaných,
b)
plánovaných vrátane časového harmonogramu,
4.
zabezpečení zdravotného dohľadu na pracovisku:
pracovnú zdravotnú službu16) (názov, sídlo, IČO).
15)
Napríklad § 4 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z., § 3 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 356/2006 Z. z.
16)
§ 21 a 26 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2007 Z. z.
Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 458/2006 Z. z. o podrobnostiach o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ktorí ju vykonávajú, a o požiadavkách na ich odbornú spôsobilosť.