343/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2008 do 14.12.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

343
ZÁKON
z 20. júna 2007
o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon)
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
PRVÁ ČASŤ
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Tento zákon upravuje
a)
povinnosti osôb pri výrobe, verejnom šírení a evidencii audiovizuálnych diel,1) zvukových záznamov2) slovesného diela alebo hudobného diela (ďalej len „zvukový záznam umeleckého výkonu“) a multimediálnych diel,
b)
postavenie nezávislého producenta,
c)
postavenie a pôsobnosť Slovenského filmového ústavu,
d)
podmienky na odborné uchovávanie originálnych nosičov audiovizuálnych diel, zvukovo-obrazových záznamov a zvukových záznamov tvoriacich audiovizuálne dedičstvo Slovenskej republiky (ďalej len „audiovizuálne dedičstvo“), a to bez ohľadu na ich pôvod.
(2)
Tento zákon sa vzťahuje na
a)
audiovizuálne dielo verejne šírené na území Slovenskej republiky audiovizuálnym predstavením alebo rozširovaním na akomkoľvek nosiči, alebo odplatným sprístupňovaním verejnosti3) z územia Slovenskej republiky,
b)
zvukový záznam umeleckého výkonu, ktorý je verejne šírený na území Slovenskej republiky rozširovaním na akomkoľvek nosiči alebo odplatným sprístupňovaním verejnosti z územia Slovenskej republiky,
c)
multimediálne dielo verejne šírené na území Slovenskej republiky rozširovaním na akomkoľvek nosiči alebo odplatným sprístupňovaním z územia Slovenskej republiky,
d)
zvukový záznam alebo zvukovo-obrazový záznam, ktorý má audiovizuálnu hodnotu podľa § 32 ods. 4.
(3)
Ak tento zákon neustanovuje inak, nevzťahuje sa na audiovizuálne dielo, zvukový záznam umeleckého výkonu ani na multimediálne dielo, ktoré je
a)
reklamou,4) inzerciou alebo pôvodným doplnkovým vysielaním programovej služby5) alebo
b)
vytvorené výlučne na
1.
účely televízneho vysielania a je verejne šírené iba prostredníctvom televízneho vysielania,
2.
účely rozhlasového vysielania a je verejne šírené iba prostredníctvom rozhlasového vysielania alebo
3.
bezodplatné sprístupňovanie verejnosti.
§ 2
Vymedzenie niektorých pojmov
(1)
Slovenské audiovizuálne dielo je audiovizuálne dielo
a)
vyrobené výrobcom audiovizuálneho diela, ktorý má alebo v čase jeho prvého uvedenia na verejnosti mal trvalý pobyt alebo sídlo na území Slovenskej republiky,
b)
na ktorého vytvorení sa investíciami a technickou alebo umeleckou účasťou podieľal ako koproducent výrobca audiovizuálneho diela, ktorý má alebo v čase jeho prvého uvedenia na verejnosti mal trvalý pobyt, miesto podnikania alebo sídlo na území Slovenskej republiky, a to
1.
podielom vo výške najmenej 20 % celkových nákladov na výrobu audiovizuálneho diela pri dvojstrannej koprodukcii alebo
2.
podielom vo výške najmenej 10 % celkových nákladov na výrobu audiovizuálneho diela pri mnohostrannej koprodukcii,
c)
vydané na území Slovenskej republiky prvýkrát alebo do 30 dní odo dňa jeho prvého vydania v inom štáte;6) vydávanie zahŕňa zverejnenie obsahu a jeho rozširovanie na nosičoch bez ohľadu na druh tohto nosiča a formu zverejneného obsahu,
d)
na ktorého vytvorení boli použité verejné prostriedky7) okrem prostriedkov Európskej únie vo výške najmenej 10 % celkových nákladov na výrobu audiovizuálneho diela alebo
e)
označené výrobcom audiovizuálneho diela za slovenské audiovizuálne dielo.
(2)
Kinematografické dielo je hraný film, animovaný film, dokumentárny film alebo iné audiovizuálne dielo pôvodne určené na uvádzanie na verejnosti audiovizuálnym predstavením.
(3)
Slovenské kinematografické dielo je kinematografické dielo, ktoré je slovenským audiovizuálnym dielom.
(4)
Audiovizuálne dielo určené len dospelým je audiovizuálne dielo, ktoré môže svojím charakterom alebo obsahom ohroziť vývin fyzickej osoby mladšej ako 18 rokov (ďalej len „maloletý“), je to najmä také audiovizuálne dielo, ktoré obsahuje pornografiu alebo hrubé či neodôvodnené násilie; to sa primerane vzťahuje aj na zvukový záznam umeleckého výkonu určený len dospelým a multimediálne dielo určené len dospelým.
(5)
Audiovizuálne predstavenie je uvedenie audiovizuálneho diela na verejnosti prostredníctvom audiovizuálneho technického zariadenia pre individuálne neurčený počet osôb v kine alebo v inom verejne prístupnom priestore; kino je otvorený alebo uzavretý priestor určený na uvádzanie audiovizuálnych diel na verejnosti.8)
(6)
Dabing je spracovanie pôvodného audiovizuálneho diela nahradením pôvodnej slovesnej zložky jej nahovorením do iného jazyka; za dabing sa považuje aj tlmočenie do posunkovej reči, hlasové komentovanie pre nevidiacich a simultánne tlmočenie.
(7)
Titulkovanie je spracovanie pôvodného audiovizuálneho diela doplnením o otvorené alebo skryté titulky.
(8)
Slovenský zvukový záznam umeleckého výkonu je zvukový záznam umeleckého výkonu
a)
vyrobený výrobcom zvukového záznamu,9) ktorý má alebo v čase jeho prvého vydania mal trvalý pobyt, miesto podnikania alebo sídlo na území Slovenskej republiky,
b)
vydaný na území Slovenskej republiky prvýkrát alebo do 30 dní odo dňa jeho prvého vydania v inom štáte6) alebo
c)
označený výrobcom zvukového záznamu za slovenský zvukový záznam umeleckého výkonu.
(9)
Multimediálne dielo je multimediálna audiovizuálna prezentácia, najmä počítačová hra alebo iné dielo,
a)
riadená počítačovým programom,10)
b)
umožňujúca vyhľadávanie alebo prezentáciu v rôznych mediálnych formách,
c)
transformovaná do digitálnej formy, umožňujúca aj analógovú prezentáciu informácií a
d)
umožňujúca prostredníctvom počítačového rozhrania používateľovi interaktivitu zásahom do deja prezentácie.
(10)
Slovenské multimediálne dielo je multimediálne dielo
a)
vyrobené výrobcom multimediálneho diela, ktorý má alebo v čase jeho prvého vydania mal trvalý pobyt, miesto podnikania alebo sídlo na území Slovenskej republiky,
b)
vydané na území Slovenskej republiky prvýkrát alebo do 30 dní odo dňa jeho prvého vydania v inom štáte6) alebo
c)
označené výrobcom multimediálneho diela za slovenské multimediálne dielo.
(11)
Mediatéka je verejnosti prístupné zariadenie, prostredníctvom ktorého sa užívateľovi zariadenia dočasne a bezodplatne prenechávajú na užívanie výlučne rozmnoženiny audiovizuálneho diela, zvukového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela.
(12)
Videopožičovňa je verejnosti prístupné zariadenie, prostredníctvom ktorého sa užívateľovi zariadenia dočasne a odplatne prenechávajú na užívanie rozmnoženiny audiovizuálneho diela alebo multimediálneho diela; videopožičovňa je aj verejnosti prístupné zariadenie, prostredníctvom ktorého sa predávajú rozmnoženiny audiovizuálneho diela alebo multimediálneho diela s uplatnením práva spätnej kúpy.
(13)
Počítačová herňa je verejnosti prístupné zariadenie špeciálne vybavené na prevádzkovanie počítačových hier prostredníctvom hracích zariadení alebo technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi.
(14)
Audiovizuálne technické zariadenie je technické zariadenie, prostredníctvom ktorého sa audiovizuálne dielo uvádza na verejnosti audiovizuálnym predstavením.
(15)
Výrobca audiovizuálneho diela (producent) je osoba, ktorá iniciovala alebo zabezpečila jeho konečné vyhotovenie.
(16)
Výrobca multimediálneho diela je osoba, ktorá iniciovala alebo zabezpečila jeho konečné vyhotovenie.
(17)
Distributér audiovizuálneho diela je osoba, ktorá verejne rozširuje rozmnoženiny audiovizuálneho diela alebo audiovizuálne dielo odplatne sprístupňuje verejnosti; distributérom audiovizuálneho diela nie je osoba, ktorá verejne rozširuje rozmnoženiny audiovizuálneho diela formou prevodu vlastníckeho práva na konečného spotrebiteľa, najmä maloobchodným predajom.
(18)
Distributér zvukového záznamu umeleckého výkonu je osoba, ktorá verejne rozširuje rozmnoženiny zvukového záznamu umeleckého výkonu alebo zvukový záznam umeleckého výkonu odplatne sprístupňuje verejnosti; distributérom zvukového záznamu umeleckého výkonu nie je osoba, ktorá verejne rozširuje rozmnoženiny zvukového záznamu umeleckého výkonu formou prevodu vlastníckeho práva na konečného spotrebiteľa, najmä maloobchodným predajom.
(19)
Distributér multimediálneho diela je osoba, ktorá verejne rozširuje rozmnoženiny multimediálneho diela alebo multimediálne dielo odplatne sprístupňuje verejnosti; distributérom multimediálneho diela nie je osoba, ktorá verejne rozširuje rozmnoženiny multimediálneho diela formou prevodu vlastníckeho práva na konečného spotrebiteľa, najmä maloobchodným predajom.
DRUHÁ ČASŤ
EVIDENCIA
Evidencia slovenských audiovizuálnych diel
§ 3
Zoznam slovenských audiovizuálnych diel
(1)
Zoznam slovenských audiovizuálnych diel je verejne prístupná evidencia, ktorú vedie Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).
(2)
Zoznam slovenských audiovizuálnych diel obsahuje evidenčné číslo slovenského audiovizuálneho diela pridelené ministerstvom, údaje o evidovanom slovenskom audiovizuálnom diele podľa žiadosti o zápis slovenského audiovizuálneho diela a deň zápisu do zoznamu slovenských audiovizuálnych diel.
§ 4
Žiadosť o zápis slovenského audiovizuálneho diela
Žiadosť o zápis slovenského audiovizuálneho diela do zoznamu slovenských audiovizuálnych diel obsahuje
a)
názov slovenského audiovizuálneho diela,
b)
zoznam autorov audiovizuálneho diela,11)
c)
zoznam výkonných umelcov12) v hlavných a vedľajších úlohách,
d)
názov a sídlo výrobcu audiovizuálneho diela, ktorý slovenské audiovizuálne dielo vyrobil (ďalej len „výrobca slovenského audiovizuálneho diela“), ak je právnickou osobou, obchodné meno a miesto podnikania, ak je fyzickou osobou – podnikateľom, alebo meno, priezvisko a trvalý pobyt výrobcu slovenského audiovizuálneho diela, ak je fyzickou osobou,
e)
krajinu pôvodu a rok dokončenia slovenského audiovizuálneho diela; dokončenie audiovizuálneho diela je vyhotovenie originálneho nosiča tohto diela (master),
f)
obsahovú a žánrovú charakteristiku slovenského audiovizuálneho diela, ako aj vekovú skupinu spotrebiteľov, ktorej je audiovizuálne dielo určené,
g)
vekovú kategóriu vhodnosti (ďalej len „veková vhodnosť“) slovenského audiovizuálneho diela podľa jednotného systému označovania,
h)
údaj o úprave slovenského audiovizuálneho diela dabingom alebo titulkovaním,
i)
minutáž slovenského audiovizuálneho diela,
j)
základné technické parametre slovenského audiovizuálneho diela, najmä formát obrazu, spôsob záznamu a reprodukcie zvuku a údaj o nosiči, na akom je dielo pôvodne zaznamenané,
k)
pridelené medzinárodné štandardné číslo audiovizuálneho diela (ISAN), ak má byť pridelené,
l)
predpokladaný začiatok a spôsob verejného šírenia slovenského audiovizuálneho diela,
m)
percentuálne vyjadrenie podielu jednotlivých výrobcov na celkových nákladoch na výrobu, na tvorivej alebo technickej účasti na slovenskom audiovizuálnom diele.
§ 5
Zápis slovenského audiovizuálneho diela
(1)
Ministerstvo vykonáva zápis slovenského audiovizuálneho diela do zoznamu slovenských audiovizuálnych diel na základe žiadosti o zápis slovenského audiovizuálneho diela podanej výrobcom slovenského audiovizuálneho diela.
(2)
Výrobca slovenského audiovizuálneho diela požiada o zápis do zoznamu slovenských audiovizuálnych diel najneskôr 30 dní pred začatím verejného šírenia slovenského audiovizuálneho diela.
(3)
Ministerstvo vykoná zápis do zoznamu slovenských audiovizuálnych diel do 15 dní odo dňa doručenia žiadosti o zápis slovenského audiovizuálneho diela, ktorá obsahuje všetky náležitosti podľa § 4.
(4)
Ak žiadosť o zápis slovenského audiovizuálneho diela neobsahuje náležitosti podľa § 4, ministerstvo vyzve výrobcu slovenského audiovizuálneho diela na ich doplnenie v lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako päť pracovných dní. Ak výrobca slovenského audiovizuálneho diela žiadosť o zápis slovenského audiovizuálneho diela v určenej lehote nedoplní, ministerstvo slovenské audiovizuálne dielo do zoznamu slovenských audiovizuálnych diel nezapíše a evidenčné číslo nepridelí; o tejto skutočnosti ministerstvo poučí výrobcu slovenského audiovizuálneho diela vo výzve.
Evidencia slovenských zvukových záznamov umeleckých výkonov
§ 6
Zoznam slovenských zvukových záznamov umeleckých výkonov
(1)
Zoznam slovenských zvukových záznamov umeleckých výkonov je verejne prístupná evidencia, ktorú vedie ministerstvo.
(2)
Zoznam slovenských zvukových záznamov umeleckých výkonov obsahuje evidenčné číslo slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu pridelené ministerstvom, údaje o evidovanom slovenskom zvukovom zázname umeleckého výkonu podľa žiadosti o zápis slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu a deň zápisu do zoznamu slovenských zvukových záznamov umeleckých výkonov.
§ 7
Zápis slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu
(1)
Ministerstvo vykonáva zápis slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu do zoznamu slovenských zvukových záznamov umeleckého výkonu na základe žiadosti o zápis slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu podanej výrobcom zvukového záznamu umeleckého výkonu, ktorý slovenský zvukový záznam umeleckého výkonu vyrobil (ďalej len „výrobca slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu“).
(2)
Žiadosť o zápis slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu do zoznamu slovenských zvukových záznamov umeleckého výkonu obsahuje
a)
názov slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu,
b)
zoznam autorov13) zaznamenaného slovesného diela alebo hudobného diela,
c)
zoznam hlavných výkonných umelcov,12)
d)
názov a sídlo výrobcu slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu, ak je právnickou osobou, obchodné meno a miesto podnikania výrobcu slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu, ak je fyzickou osobou – podnikateľom, alebo meno, priezvisko a trvalý pobyt výrobcu slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu, ak je fyzickou osobou,
e)
krajinu pôvodu a rok vyhotovenia slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu na nosič,
f)
obsahovú a žánrovú charakteristiku slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu, ako aj vekovú skupinu spotrebiteľov, ktorej je audiovizuálne dielo určené,
g)
vekovú vhodnosť slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu podľa jednotného systému označovania,
h)
minutáž slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu,
i)
základné technické parametre formátu slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu,
j)
pridelené medzinárodné štandardné číslo hudobniny (ISMN), ak má byť pridelené,
k)
predpokladaný začiatok a spôsob verejného šírenia slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu.
(3)
Na postup pri evidencii slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu sa primerane vzťahuje § 5 ods. 2 až 4.
Evidencia slovenských multimediálnych diel
§ 8
Zoznam slovenských multimediálnych diel
(1)
Zoznam slovenských multimediálnych diel je verejne prístupná evidencia, ktorú vedie ministerstvo.
(2)
Zoznam slovenských multimediálnych diel obsahuje evidenčné číslo slovenského multimediálneho diela pridelené ministerstvom, údaje o evidovanom slovenskom multimediálnom diele podľa žiadosti o zápis slovenského multimediálneho diela a deň zápisu do zoznamu slovenských multimediálnych diel.
§ 9
Zápis slovenského multimediálneho diela
(1)
Ministerstvo vykonáva zápis slovenského multimediálneho diela do zoznamu slovenských multimediálnych diel na základe žiadosti o zápis slovenského multimediálneho diela podanej výrobcom multimediálneho diela, ktorý slovenské multimediálne dielo vyrobil (ďalej len „výrobca slovenského multimediálneho diela“).
(2)
Žiadosť o zápis slovenského multimediálneho diela obsahuje
a)
názov slovenského multimediálneho diela,
b)
zoznam autorov13) slovenského multimediálneho diela,
c)
zoznam hlavných výkonných umelcov,12)
d)
názov a sídlo výrobcu slovenského multimediálneho diela, ak je právnickou osobou, obchodné meno a miesto podnikania výrobcu slovenského multimediálneho diela, ak je fyzickou osobou – podnikateľom, alebo meno, priezvisko a trvalý pobyt výrobcu slovenského multimediálneho diela, ak je fyzickou osobou,
e)
krajinu pôvodu a rok dokončenia slovenského multimediálneho diela; dokončenie slovenského multimediálneho diela je vyhotovenie originálneho nosiča tohto diela,
f)
obsahovú a žánrovú charakteristiku slovenského multimediálneho diela, ako aj vekovú skupinu spotrebiteľov, ktorej je audiovizuálne dielo určené,
g)
vekovú vhodnosť slovenského multimediálneho diela podľa jednotného systému označovania,
h)
konfiguračné hardvérové a softvérové požiadavky slovenského multimediálneho diela,
i)
predpokladaný začiatok a spôsob verejného šírenia slovenského multimediálneho diela.
(3)
Na postup pri evidencii slovenského multimediálneho diela sa primerane vzťahuje § 5 ods. 2 až 4.
Evidencia osôb pôsobiacich v audiovízii
§ 10
Zoznam osôb pôsobiacich v audiovízii
(1)
Zoznam osôb vykonávajúcich činnosti v oblasti audiovízie na území Slovenskej republiky je verejne prístupná evidencia
a)
výrobcov slovenských audiovizuálnych diel,
b)
výrobcov slovenských zvukových záznamov umeleckých výkonov vrátane výrobcov dabingu,
c)
výrobcov slovenských multimediálnych diel,
d)
distributérov audiovizuálnych diel,
e)
distributérov zvukových záznamov umeleckého výkonu,
f)
distributérov multimediálnych diel,
g)
osôb poskytujúcich technologické a odborné služby súvisiace s výrobou audiovizuálnych diel,
h)
prevádzkovateľov mediaték,
i)
prevádzkovateľov audiovizuálnych technických zariadení bez stáleho kina alebo inej prevádzkarne,
j)
prevádzkovateľov audiovizuálnych technických zariadení so stálym kinom alebo inou prevádzkarňou,
k)
prevádzkovateľov videopožičovní,
l)
prevádzkovateľov počítačových herní.
(2)
Zoznam osôb vykonávajúcich činnosti v oblasti audiovízie podľa odseku 1 obsahuje aj register nezávislých producentov podľa § 38.
(3)
Zoznam podľa odseku 1 vedie ministerstvo.
§ 11
Oznamovacia povinnosť
(1)
Osoby podľa § 10 ods. 1 písm. a) až i) sú povinné Slovenskému filmovému ústavu oznámiť začatie činnosti v oblasti audiovízie najneskôr do konca kalendárneho roku, v ktorom táto skutočnosť nastala; to sa vzťahuje aj na ukončenie činnosti v oblasti audiovízie.
(2)
Oznámenie podľa odseku 1 obsahuje
a)
označenie osôb podľa § 10 ods. 1 písm. a) až i),
b)
názov a sídlo právnickej osoby, obchodné meno a miesto podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo meno, priezvisko a trvalý pobyt fyzickej osoby,
c)
dátum začatia činnosti v oblasti audiovízie alebo ukončenia tejto činnosti.
(3)
Osoby podľa § 10 ods. 1 písm. j) až l) sú povinné oznámiť obci
a)
zriadenie prevádzkarne na jej území do 30 dní od zriadenia tejto prevádzkarne,
b)
zrušenie prevádzkarne na jej území do 30 dní od zrušenia tejto prevádzkarne.
(4)
Oznámenie podľa odseku 3 obsahuje
a)
označenie osôb podľa § 10 ods. 1 písm. j) až l),
b)
názov a sídlo právnickej osoby, obchodné meno a miesto podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo meno, priezvisko a trvalý pobyt fyzickej osoby,
c)
počet prevádzkarní na území obce,
d)
adresu prevádzkarne a dátum jej zriadenia alebo zrušenia.
(5)
Osoba s oznamovacou povinnosťou podľa odseku 1 alebo 3 je povinná oznámiť zmenu v údajoch oznámenia Slovenskému filmovému ústavu, ak ide o údaje podľa odseku 2, alebo príslušnej obci, ak ide o údaje podľa odseku 4, a to do troch mesiacov od vzniku takej zmeny.
(6)
Slovenský filmový ústav a obce poskytujú ministerstvu údaje o osobách vykonávajúcich činnosti v oblasti audiovízie získané podľa odsekov 1 až 5 najneskôr do 30. januára nasledujúceho kalendárneho roka.
TRETIA ČASŤ
OCHRANA MALOLETÝCH
§ 12
Jednotný systém označovania
(1)
Jednotný systém označovania je systém klasifikácie audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel a programov alebo iných zložiek programovej služby vekovou vhodnosťou z hľadiska ich neprístupnosti, nevhodnosti alebo vhodnosti pre vekovú skupinu maloletých do 7, 12, 15 alebo 18 rokov.
(2)
Podrobnosti o jednotnom systéme označovania a spôsobe jeho uplatňovania ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.
(3)
Všeobecne záväzný právny predpis vydaný podľa odseku 2 ustanoví
a)
hodnotiace kritériá neprístupnosti alebo nevhodnosti, ktoré je nutné použiť pri vyhodnocovaní obsahu z hľadiska ochrany maloletých, najmä prítomnú úroveň fyzického, psychického alebo verbálneho násilia, prezentovaných sexuálnych vzťahov alebo scén, nahoty v sexuálnom kontexte, vulgárneho jazyka, prezentácie drogových, hráčskych alebo iných závislostí, ako aj prítomnosť zobrazení alebo iných prejavov spôsobujúcich pocit strachu, depresie, bezmocnosti alebo inak nevhodných vo vzťahu ku konkrétnej vekovej skupine maloletých,
b)
hodnotiace kritériá vhodnosti vo vzťahu ku konkrétnej vekovej skupine maloletých, ktorej je obsah odporúčaný,
c)
spôsob označenia audiovizuálnych diel, zvukových záznamov umeleckých výkonov, multimediálnych diel a programov alebo iných zložiek programovej služby vekovou vhodnosťou z hľadiska ich neprístupnosti, nevhodnosti alebo vhodnosti,
d)
podrobnosti o uplatňovaní povinností osobami povinnými uplatniť jednotný systém označovania pri hodnotení obsahu, jeho kategorizácii podľa vekovej vhodnosti, označovaní a verejnom šírení,
e)
podrobnosti o uplatňovaní povinností ustanovených osobitným predpisom.14)
§ 13
Určovanie vekovej vhodnosti
(1)
Výrobca slovenského audiovizuálneho diela je povinný určiť vekovú vhodnosť slovenského audiovizuálneho diela podľa jednotného systému označovania.
(2)
Výrobca slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu je povinný určiť vekovú vhodnosť slovenského záznamu umeleckého výkonu podľa jednotného systému označovania.
(3)
Výrobca slovenského multimediálneho diela je povinný určiť vekovú vhodnosť slovenského multimediálneho diela podľa jednotného systému označovania.
(4)
Distributér audiovizuálneho diela je povinný určiť vekovú vhodnosť distribuovaného audiovizuálneho diela podľa jednotného systému označovania; to sa nevzťahuje na distribúciu slovenského audiovizuálneho diela, ktorému určil vekovú vhodnosť jeho výrobca.
(5)
Distributér zvukového záznamu umeleckého výkonu je povinný určiť vekovú vhodnosť distribuovaného zvukového záznamu umeleckého výkonu podľa jednotného systému označovania; to sa nevzťahuje na distribúciu slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu, ktorému určil vekovú vhodnosť jeho výrobca.
(6)
Distributér multimediálneho diela je povinný určiť vekovú vhodnosť multimediálneho diela podľa jednotného systému označovania; to sa nevzťahuje na distribúciu slovenského multimediálneho diela, ktorému určil vekovú vhodnosť jeho výrobca.
§ 14
Zverejňovanie vekovej vhodnosti
(1)
Prevádzkovateľ audiovizuálneho technického zariadenia je povinný pri audiovizuálnom predstavení zabezpečiť v kine alebo v inom verejne prístupnom priestore zverejnenie vekovej vhodnosti určenej výrobcom audiovizuálneho diela alebo distributérom audiovizuálneho diela.
(2)
Prevádzkovateľ videopožičovne je povinný v katalógu audiovizuálnych diel prístupnom verejnosti a v priestoroch videopožičovne alebo na rozmnoženinách audiovizuálnych diel zabezpečiť zverejnenie vekovej vhodnosti určenej výrobcom audiovizuálneho diela alebo distributérom audiovizuálneho diela; to sa vzťahuje aj na multimediálne diela.
(3)
Prevádzkovateľ počítačovej herne je povinný v katalógu počítačových hier alebo iných multimediálnych diel prístupnom verejnosti a v priestoroch počítačovej herne alebo na rozmnoženinách počítačových hier alebo iných multimediálnych diel zabezpečiť zverejnenie vekovej vhodnosti určenej výrobcom multimediálneho diela alebo distributérom multimediálneho diela.
(4)
Prevádzkovateľ mediatéky je povinný v katalógu audiovizuálnych diel prístupnom verejnosti a v priestoroch mediatéky alebo na rozmnoženinách audiovizuálnych diel zabezpečiť zverejnenie vekovej vhodnosti určenej výrobcom audiovizuálneho diela alebo distributérom audiovizuálneho diela; to sa vzťahuje aj na zvukové záznamy umeleckých diel a na multimediálne diela.
§ 15
Obmedzenie prístupu k audiovizuálnemu dielu, zvukovému záznamu umeleckého výkonu a multimediálnemu dielu
(1)
Predaj a iné rozširovanie audiovizuálneho diela určeného len dospelým vrátane nájmu a vypožičiavania, ako aj jeho sprístupňovanie verejnosti sa môže uskutočňovať len spôsobom, ktorý vylúči prístup maloletých k takémuto audiovizuálnemu dielu.
(2)
Audiovizuálne dielo určené len dospelým musí byť pri predaji alebo inom rozširovaní vrátane nájmu a vypožičiavania zreteľne označené na viditeľnom mieste textom „Upozornenie: Toto audiovizuálne dielo je určené len osobám starším ako 18 rokov.“, najmä na vonkajšom obale nosiča používanom pri maloobchodnom predaji; za vonkajší obal nosiča sa považuje aj dodatočný priehľadný obal.
(3)
Audiovizuálne dielo určené len dospelým musí byť pri sprístupňovaní verejnosti zreteľne označené na viditeľnom mieste textom „Upozornenie: Toto audiovizuálne dielo je určené len osobám starším ako 18 rokov.“, ktorý je umiestnený v ponuke, prostredníctvom ktorej sa toto dielo sprístupňuje verejnosti, alebo iným obdobným spôsobom.
(4)
Na predaj a iné rozširovanie zvukového záznamu umeleckého výkonu určeného len dospelým alebo multimediálneho diela určeného len dospelým vrátane nájmu a vypožičiavania, ako aj na jeho sprístupňovanie verejnosti sa primerane vzťahujú ustanovenia odsekov 1 až 3.
ŠTVRTÁ ČASŤ
POVINNOSTI OSÔB VYKONÁVAJÚCICH ČINNOSTI V OBLASTI AUDIOVÍZIE PRI VEREJNOM ŠÍRENÍ AUDIOVIZUÁLNYCH DIEL, ZVUKOVÝCH ZÁZNAMOV UMELECKÝCH VÝKONOV A MULTIMEDIÁLNYCH DIEL
Povinnosti osôb vykonávajúcich činnosti v oblasti audiovízie pri verejnom šírení audiovizuálnych diel
§ 16
Povinné údaje o audiovizuálnom diele
(1)
Výrobca slovenského audiovizuálneho diela je povinný v štátnom jazyku15) na viditeľnom mieste na obale slovenského audiovizuálneho diela a na jeho distribučnom liste uviesť
a)
názov slovenského audiovizuálneho diela,
b)
zoznam autorov,11)
c)
zoznam výkonných umelcov12) v hlavných úlohách,
d)
názov a sídlo výrobcu slovenského audiovizuálneho diela, ak je právnickou osobou, obchodné meno a miesto podnikania výrobcu slovenského audiovizuálneho diela, ak je fyzickou osobou – podnikateľom, alebo meno, priezvisko a trvalý pobyt výrobcu slovenského audiovizuálneho diela, ak je fyzickou osobou,
e)
krajinu pôvodu a rok dokončenia slovenského audiovizuálneho diela,
f)
obsahovú a žánrovú charakteristiku slovenského audiovizuálneho diela,
g)
vekovú vhodnosť slovenského audiovizuálneho diela podľa jednotného systému označovania,
h)
značku © – autorské právo (copyright) alebo značku ℗ – producent,16)
i)
údaj o úprave slovenského audiovizuálneho diela dabingom alebo titulkovaním,
j)
minutáž slovenského audiovizuálneho diela,
k)
základné technické parametre slovenského audiovizuálneho diela,
l)
pridelené medzinárodné štandardné číslo audiovizuálneho diela (ISAN), ak má byť pridelené,
m)
evidenčné číslo slovenského audiovizuálneho diela.
(2)
Výrobca slovenského audiovizuálneho diela je povinný údaje podľa odseku 1 písm. a) a g) uviesť aj na viditeľnom mieste každého nosiča slovenského audiovizuálneho diela a na každom materiáli súvisiacom so slovenským audiovizuálnym dielom určenom verejnosti; povinnosť uvádzania údajov na nosiči sa nevzťahuje na nosič slovenského audiovizuálneho diela používaný len pri audiovizuálnom predstavení.
(3)
Distributér audiovizuálneho diela, ktoré nie je slovenským audiovizuálnym dielom, je povinný uviesť názov a sídlo, ak je právnickou osobou, obchodné meno a miesto podnikania, ak je fyzickou osobou – podnikateľom, alebo meno, priezvisko a trvalý pobyt, ak je fyzickou osobou, a údaje o audiovizuálnom diele podľa odseku 1 písm. a) až k) na viditeľnom mieste každého obalu nosiča distribuovaného audiovizuálneho diela a na distribučnom liste tohto diela; povinnosť uvádzania údajov na obale nosiča sa nevzťahuje na obal nosiča audiovizuálneho diela používaného len pri audiovizuálnom predstavení.
(4)
Prevádzkovateľ audiovizuálneho technického zariadenia je povinný zabezpečiť pri audiovizuálnom predstavení verejný prístup k informáciám o slovenskom audiovizuálnom diele v rozsahu údajov podľa odseku 1 a o audiovizuálnom diele, ktoré nie je slovenským audiovizuálnym dielom, v rozsahu údajov podľa odseku 3.
(5)
Prevádzkovateľ videopožičovne je povinný zabezpečiť v priestoroch videopožičovne verejný prístup k informáciám o slovenskom audiovizuálnom diele v rozsahu údajov podľa odseku 1 a o audiovizuálnom diele, ktoré nie je slovenským audiovizuálnym dielom, v rozsahu údajov podľa odseku 3.
(6)
Prevádzkovateľ mediatéky je povinný zabezpečiť v priestoroch mediatéky verejný prístup k informáciám o slovenskom audiovizuálnom diele v rozsahu údajov podľa odseku 1 a o audiovizuálnom diele, ktoré nie je slovenským audiovizuálnym dielom, v rozsahu údajov podľa odseku 3.
§ 17
Osobitné ustanovenie o jazykovej úprave
(1)
Distributér audiovizuálneho diela, ktorý verejne rozširuje kinematografické dielo v pôvodnej jazykovej úprave inej ako v slovenskej jazykovej úprave, ak toto kinematografické dielo nie je v jazykovej úprave spĺňajúcej požiadavku základnej zrozumiteľnosti z hľadiska štátneho jazyka, zabezpečuje pre toto kinematografické dielo aj slovenskú jazykovú úpravu, a to
a)
dabingom v slovenskom jazyku alebo
b)
titulkovaním v slovenskom jazyku.
(2)
Pri distribúcii audiovizuálneho diela určeného maloletým do 12 rokov je distributér audiovizuálneho diela povinný zabezpečiť distribúciu tohto diela aj s dabingom v slovenskom jazyku.
(3)
Pri distribúcii multimediálneho diela určeného maloletým do 12 rokov je distributér multimediálneho diela povinný zabezpečiť distribúciu tohto diela aj v slovenskej jazykovej úprave.
(4)
Prevádzkovateľ audiovizuálneho technického zariadenia, ktorý uvádza na verejnosti audiovizuálne dielo určené maloletým do 12 rokov, je povinný zabezpečiť uvedenie tohto diela v čase vhodnom pre týchto maloletých aj s dabingom v slovenskom jazyku.
(5)
Audiovizuálne dielo šírené vysielaním, ktoré má pôvodnú jazykovú úpravu inú ako slovenskú jazykovú úpravu, musí byť vysielané s dabingom v slovenskom jazyku alebo v pôvodnej jazykovej úprave s titulkovaním v slovenskom jazyku; to sa nevzťahuje na audiovizuálne dielo v pôvodnej jazykovej úprave spĺňajúcej požiadavku základnej zrozumiteľnosti z hľadiska štátneho jazyka.
Povinnosti osôb vykonávajúcich činnosti v oblasti audiovízie pri verejnom šírení zvukových záznamov umeleckých výkonov
§ 18
Povinné údaje o zvukovom zázname umeleckého výkonu
(1)
Výrobca slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu je povinný v štátnom jazyku na viditeľnom mieste na obale slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu uviesť
a)
názov slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu,
b)
zoznam autorov,13)
c)
zoznam výkonných umelcov,12)
d)
názov a sídlo výrobcu slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu, ak je právnickou osobou, obchodné meno a miesto podnikania výrobcu slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu, ak je fyzickou osobou – podnikateľom, alebo meno, priezvisko a trvalý pobyt výrobcu slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu, ak je fyzickou osobou,
e)
krajinu pôvodu a rok vyhotovenia slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu na nosič,
f)
obsahovú a žánrovú charakteristiku slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu,
g)
vekovú vhodnosť slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu podľa jednotného systému označovania,
h)
pridelené medzinárodné štandardné číslo hudobniny (ISMN), ak má byť pridelené,
i)
pridelené evidenčné číslo slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu,
j)
značku © – autorské právo (copyright) alebo značku ℗ – producent,16)
k)
minutáž slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu,
l)
technické parametre formátu slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu.
(2)
Výrobca slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu je povinný údaje podľa odseku 1 písm. a) a g) uviesť aj na viditeľnom mieste každého nosiča slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu a na každom materiáli súvisiacom so slovenským zvukovým záznamom umeleckého výkonu určenom verejnosti.
(3)
Distributér zvukového záznamu umeleckého výkonu, ktorý nie je slovenským zvukovým záznamom umeleckého výkonu, uvedie na jeho obale a na každom materiáli súvisiacom s jeho distribúciou určenom verejnosti vekovú vhodnosť zvukového záznamu umeleckého výkonu podľa jednotného systému označovania a názov a sídlo právnickej osoby, obchodné meno a miesto podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo meno, priezvisko a trvalý pobyt fyzickej osoby, ktorá je distributérom zvukového záznamu umeleckého výkonu.
Povinnosti osôb vykonávajúcich činnosti v oblasti audiovízie pri verejnom šírení multimediálnych diel
§ 19
Povinné údaje o multimediálnom diele
(1)
Výrobca slovenského multimediálneho diela je povinný v štátnom jazyku na viditeľnom mieste na obale slovenského multimediálneho diela uviesť
a)
názov slovenského multimediálneho diela,
b)
zoznam autorov,13)
c)
zoznam výkonných umelcov,12)
d)
názov a sídlo výrobcu slovenského multimediálneho diela, ak je právnickou osobou, obchodné meno a miesto podnikania výrobcu slovenského multimediálneho diela, ak je fyzickou osobou – podnikateľom, alebo meno, priezvisko a trvalý pobyt výrobcu slovenského multimediálneho diela, ak je fyzickou osobou,
e)
krajinu pôvodu a rok dokončenia slovenského multimediálneho diela,
f)
obsahovú a žánrovú charakteristiku slovenského multimediálneho diela,
g)
vekovú vhodnosť slovenského multimediálneho diela podľa jednotného systému označovania,
h)
značku © – autorské právo (copyright) alebo značku ℗ – producent,16)
i)
konfiguračné hardvérové a softvérové požiadavky slovenského multimediálneho diela,
j)
evidenčné číslo slovenského multimediálneho diela.
(2)
Výrobca slovenského multimediálneho diela je povinný údaje podľa odseku 1 písm. a) a g) uviesť aj na každom nosiči slovenského multimediálneho diela a na každom materiáli súvisiacom so slovenským multimediálnym dielom určenom verejnosti.
(3)
Distributér multimediálneho diela, ktoré nie je slovenským multimediálnym dielom, je povinný uviesť názov a sídlo, ak je právnickou osobou, obchodné meno a miesto podnikania, ak je fyzickou osobou – podnikateľom, alebo meno, priezvisko a trvalý pobyt, ak je fyzickou osobou, a údaje o multimediálnom diele podľa odseku 1 písm. a) až i) na každom obale distribuovaného multimediálneho diela a na jeho distribučnom liste.
(4)
Prevádzkovateľ počítačovej herne je povinný zabezpečiť v priestoroch počítačovej herne verejný prístup k informáciám o slovenskom multimediálnom diele v rozsahu údajov podľa odseku 1 a o multimediálnom diele, ktoré nie je slovenským multimediálnym dielom, v rozsahu údajov podľa odseku 3.
PIATA ČASŤ
REKLAMA
§ 20
Reklama pri audiovizuálnom predstavení
(1)
Prevádzkovateľ audiovizuálneho technického zariadenia je povinný zabezpečiť, aby reklama uverejňovaná pri audiovizuálnom predstavení bola rozoznateľne a zreteľne oddelená od audiovizuálneho predstavenia zvukovo-obrazovým prostriedkom. Prerušovať reklamou audiovizuálne predstavenie sa zakazuje.
(2)
Prevádzkovateľ audiovizuálneho technického zariadenia je povinný zabezpečiť, aby sa pri audiovizuálnom predstavení audiovizuálneho diela určenom maloletým neuverejňovala reklama, ktorá
a)
môže ohroziť fyzický, psychický alebo morálny vývin maloletých alebo narušiť ich duševné zdravie alebo emocionálny stav,
b)
môže ohroziť záujmy maloletých alebo nezohľadňuje ich osobitnú vnímavosť,
c)
propaguje erotické služby alebo erotický tovar alebo
d)
propaguje alkoholické nápoje alebo iné služby, alebo tovary, ktorých predaj je maloletým zakázaný.
(3)
Prevádzkovateľ audiovizuálneho technického zariadenia je povinný zabezpečiť, aby sa pri audiovizuálnom predstavení audiovizuálneho diela určenom pre vekovú skupinu maloletých
a)
do 7 rokov neuverejňovala reklama audiovizuálneho diela, ktoré nie je vhodné pre vekovú skupinu maloletých do 7 rokov,
b)
do 12 rokov neuverejňovala reklama audiovizuálneho diela, ktoré nie je vhodné pre vekovú skupinu maloletých do 12 rokov,
c)
do 15 rokov neuverejňovala reklama audiovizuálneho diela, ktoré nie je vhodné pre vekovú skupinu maloletých do 15 rokov,
d)
do 18 rokov neuverejňovala reklama audiovizuálneho diela, ktoré nie je vhodné pre vekovú skupinu do 18 rokov.
§ 21
Reklama verejne šírená na nosiči spolu s audiovizuálnym dielom alebo multimediálnym dielom
(1)
Distributér audiovizuálneho diela je povinný zabezpečiť, aby reklama verejne šírená na nosiči spolu s audiovizuálnym dielom bola rozoznateľne a zreteľne oddelená od audiovizuálneho diela zvukovo-obrazovým prostriedkom. Prerušovať reklamou záznam audiovizuálneho diela na nosiči sa zakazuje.
(2)
Distributér multimediálneho diela je povinný zabezpečiť, aby reklama verejne šírená na nosiči spolu s multimediálnym dielom bola rozoznateľne a zreteľne oddelená od multimediálneho diela zvukovo-obrazovým alebo obrazovým prostriedkom.
(3)
Na reklamu verejne šírenú na nosiči spolu s audiovizuálnym dielom alebo multimediálnym dielom určeným maloletým sa primerane vzťahujú ustanovenia § 20 ods. 2 a 3.
ŠIESTA ČASŤ
SLOVENSKÝ FILMOVÝ ÚSTAV
§ 22
Postavenie Slovenského filmového ústavu
(1)
Slovenský filmový ústav je právnická osoba so sídlom v Bratislave.
(2)
Slovenský filmový ústav je príspevková organizácia štátu finančnými vzťahmi zapojená na štátny rozpočet prostredníctvom rozpočtovej kapitoly ministerstva.
§ 23
Úlohy Slovenského filmového ústavu
Slovenský filmový ústav v oblasti audiovízie a kinematografie
a)
podieľa sa na uchovávaní, ochrane a obnove audiovizuálneho dedičstva ako neoddeliteľnej súčasti kultúrneho bohatstva Slovenskej republiky s cieľom uchovania audiovizuálnej tvorby ako formy kultúrneho vyjadrovania,
b)
spracováva a zveľaďuje audiovizuálne dedičstvo s cieľom zachovania hodnôt slovenskej audiovizuálnej tvorby,
c)
spracováva a šíri poznatky z oblasti audiovizuálnej kultúry, osobitne kinematografie a audiovizuálneho umenia Slovenskej republiky.
§ 24
Činnosti Slovenského filmového ústavu
(1)
Slovenský filmový ústav vykonáva v oblasti audiovízie a kinematografie najmä tieto činnosti:
a)
zabezpečuje odborné uskladnenie, ošetrovanie, uchovávanie a obnovu audiovizuálneho dedičstva ako zákonný depozitár,
b)
umožňuje prístup verejnosti k audiovizuálnemu dedičstvu na študijné, vzdelávacie a vedecké účely; na tento účel môže vyhotovovať aj rozmnoženiny audiovizuálnych diel, zvukovo-obrazových záznamov a zvukových záznamov, ktoré sú súčasťou audiovizuálneho dedičstva,
c)
vyhľadáva, získava, sústreďuje, katalogizuje, uchováva a umožňuje prístup k originálom alebo rozmnoženinám audiovizuálnych diel a zvukovo-obrazových záznamov, ako aj dokumentačné a informačné materiály súvisiace s audiovizuálnymi dielami a zvukovo-obrazovými záznamami,
d)
monitoruje a podieľa sa na technologickom a technickom pokroku v oblasti uchovávania audiovizuálnych diel a etických pravidiel ochrany a obnovy audiovizuálnych diel,
e)
vykonáva teoreticko-koncepčnú, vedeckú, výskumnú, dokumentačnú, koordinačnú, vzdelávaciu, bibliografickú, rešeršnú, metodicko-poradenskú činnosť a edičnú činnosť vrátane vydávania periodických publikácií a neperiodických publikácií a nosičov slovenských audiovizuálnych diel,
f)
vytvára a prevádzkuje informačný systém, ktorý tvorí súčasť informačného systému verejnej správy,17)
g)
prevádzkuje špeciálnu knižnicu a mediatéku určenú na študijné, odborné, výskumné a vzdelávacie účely,
h)
prevádzkuje audiovizuálne technické zariadenie a kino na uvádzanie audiovizuálnych diel na verejnosti audiovizuálnym predstavením,
i)
spolupracuje s medzinárodnými organizáciami v oblasti audiovízie a kinematografie a zastupuje v týchto organizáciách Slovenskú republiku,
j)
využívaním audiovizuálneho fondu realizuje výrobu slovenských audiovizuálnych diel alebo sa na výrobe audiovizuálnych diel podieľa,
k)
prideľuje medzinárodné štandardné číslo audiovizuálneho diela (ISAN) ako národná agentúra pre medzinárodné štandardné číslovanie audiovizuálnych diel,
l)
organizuje a podieľa sa na organizácii kultúrnych podujatí, prehliadok a festivalov v Slovenskej republike i v zahraničí,
m)
podieľa sa na propagácii audiovízie a kinematografie vrátane propagácie audiovizuálneho dedičstva,
n)
poskytuje zahraničným informačným centrám a audiovizuálnym databázam informácie z oblasti slovenskej audiovízie a kinematografie,
o)
plní úlohy národnej filmotéky,
p)
vedie evidenciu dobrovoľných depozitárov a metodicky usmerňuje postupy pri ochrane a obnove fondu audiovizuálneho dedičstva,
q)
poskytuje ministerstvu odbornú súčinnosť pri kontrole dobrovoľných depozitárov,
r)
spolupracuje s kinematografickými fondmi,
s)
spolupracuje s odbornými a profesijnými organizáciami a ďalšími osobami pôsobiacimi v oblasti audiovízie a kinematografie,
t)
spolupracuje s výrobcami audiovizuálnych diel vyrábaných na území Slovenskej republiky,
u)
získava, spracováva, poskytuje a hodnotí údaje z oblasti audiovízie a kinematografie.
(2)
Slovenský filmový ústav ďalej
a)
vykonáva práva autorov k audiovizuálnym dielam vyrobeným pred rokom 1991 organizáciami štátu hospodáriacimi v oblasti audiovízie, ktoré vykonávali tieto práva na základe všeobecne záväzných právnych predpisov platných pred rokom 1997, ak k nim nevykonáva práva podľa osobitného predpisu iba vysielateľ zriadený zákonom vysielajúci televíznu programovú službu,18)
b)
vykonáva práva výkonných umelcov k umeleckým výkonom predvedeným v audiovizuálnom diele podľa písmena a),
c)
vykonáva práva výrobcov zvukových záznamov, výrobcov zvukovo-obrazových záznamov a vysielateľov, ktorých záznamy alebo vysielanie boli použité v audiovizuálnom diele podľa písmena a),
d)
je výrobcom zvukovo-obrazového záznamu audiovizuálnych diel podľa písmena a),
e)
spravuje nosiče audiovizuálnych diel podľa písmena a) a zvukovo-obrazových záznamov podľa písmena d), ktoré sú majetkom štátu,19)
f)
zhodnocuje svojou činnosťou majetkové práva podľa písmen a) až d), najmä udeľuje súhlas na použitie predmetov ochrany podľa písmen a) až d), a patrí mu aj odmena, primeraná odmena a náhrada odmeny podľa osobitného predpisu,20)
g)
chráni záujmy autorov, výkonných umelcov a iných nositeľov práv podľa písmen a) až d), najmä je oprávnený domáhať sa ochrany práv v súlade s osobitnými predpismi.21)
§ 25
Pôsobnosť Slovenského filmového ústavu v oblasti ochrany audiovizuálneho dedičstva
(1)
Slovenský filmový ústav vykonáva štátnu správu v oblasti ochrany audiovizuálneho dedičstva.
(2)
Slovenský filmový ústav v oblasti ochrany audiovizuálneho dedičstva
a)
metodicky usmerňuje katalogizáciu, ochranu a obnovu fondu audiovizuálneho dedičstva,
b)
posudzuje audiovizuálnu hodnotu audiovizuálnych diel, zvukovo-obrazových záznamov a zvukových záznamov podľa § 32; na účely posudzovania audiovizuálnej hodnoty zriaďuje generálny riaditeľ poradný orgán pre oblasť ochrany audiovizuálneho dedičstva.
§ 26
Orgány Slovenského filmového ústavu
Orgány Slovenského filmového ústavu sú generálny riaditeľ a rada.
§ 27
Generálny riaditeľ
(1)
Generálny riaditeľ je štatutárny orgán Slovenského filmového ústavu.
(2)
Do funkcie generálneho riaditeľa možno zvoliť len osobu s odbornými vedomosťami a skúsenosťami, ktorá spĺňa všeobecné predpoklady na výkon takejto funkcie podľa osobitného predpisu;22) za osobu s odbornými vedomosťami a skúsenosťami sa považuje fyzická osoba, ktorá má najmenej tri roky odbornej praxe v riadiacej funkcii a získala vysokoškolské vzdelanie v odbore audiovízie alebo kinematografie alebo ak vysokoškolské vzdelanie získala v inom odbore, má aj odbornú prax najmenej päť rokov v oblasti audiovízie alebo kinematografie.
(3)
Generálneho riaditeľa volí na základe verejného vypočutia a odvoláva rada.
(4)
Funkčné obdobie generálneho riaditeľa je päť rokov; generálneho riaditeľa možno zvoliť aj opätovne, najviac na dve po sebe nasledujúce funkčné obdobia.
(5)
Výkon funkcie generálneho riaditeľa sa skončí
a)
uplynutím funkčného obdobia generálneho riaditeľa,
b)
vzdaním sa funkcie generálneho riaditeľa; výkon funkcie sa skončí dňom doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie rade, ak nie je v oznámení určený neskorší deň skončenia,
c)
odvolaním generálneho riaditeľa z funkcie; výkon funkcie sa skončí dňom doručenia písomného oznámenia o odvolaní generálnemu riaditeľovi, ak nie je v oznámení určený neskorší deň skončenia, alebo
d)
smrťou generálneho riaditeľa alebo jeho vyhlásením za mŕtveho.
(6)
Rada odvolá generálneho riaditeľa, ak prestal spĺňať všeobecné predpoklady na výkon funkcie podľa osobitného predpisu.22)
(7)
Rada môže odvolať generálneho riaditeľa, ak Slovenský filmový ústav koná v rozpore s jeho úlohami podľa § 23 alebo príslušný orgán zistí závažné porušenie osobitných predpisov23) Slovenským filmovým ústavom.
§ 28
Rada
(1)
Rada
a)
volí a odvoláva generálneho riaditeľa nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov,
b)
vyjadruje sa k návrhu výročnej správy o činnosti Slovenského filmového ústavu,
c)
vyjadruje sa k návrhu rozpočtu Slovenského filmového ústavu,
d)
schvaľuje dlhodobé plány a koncepcie rozvoja Slovenského filmového ústavu.
(2)
Rada má päť členov, z ktorých
a)
štyroch členov vymenúva a odvoláva minister kultúry Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) z odborníkov v oblasti audiovízie alebo kinematografie a s prihliadnutím na reprezentatívne zloženie rady a
b)
jedného člena volia zamestnanci Slovenského filmového ústavu z odborných zamestnancov Slovenského filmového ústavu; členom rady nemôže byť generálny riaditeľ.
(3)
Za člena rady môže byť vymenovaná alebo zvolená fyzická osoba, ktorá je bezúhonná a má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu. Za bezúhonnú sa na účely tohto zákona považuje fyzická osoba, ktorá nebola právoplatne odsúdená za úmyselný trestný čin; bezúhonnosť sa preukazuje výpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
(4)
Funkčné obdobie člena rady je trojročné; člena rady možno vymenovať alebo zvoliť aj opätovne.
(5)
Výkon funkcie člena rady sa skončí
a)
uplynutím funkčného obdobia člena rady,
b)
vzdaním sa funkcie člena rady; výkon funkcie sa skončí dňom doručenia písomného oznámenia o vzdaní sa funkcie ministrovi, ak nie je v oznámení určený neskorší deň skončenia,
c)
odvolaním člena rady z funkcie; výkon funkcie sa skončí dňom doručenia písomného oznámenia o odvolaní členovi rady, ak nie je v oznámení určený neskorší deň skončenia,
d)
právoplatným odsúdením člena rady za úmyselný trestný čin,
e)
právoplatným pozbavením spôsobilosti na právne úkony člena rady, alebo ak jeho spôsobilosť na právne úkony bola právoplatne obmedzená,
f)
smrťou člena rady alebo jeho vyhlásením za mŕtveho, alebo
g)
skončením pracovného pomeru so Slovenským filmovým ústavom, ak je členom rady zvoleným podľa odseku 2 písm. b).
(6)
Minister môže odvolať člena rady menovaného podľa odseku 2 písm. a), ak nevykonáva svoju funkciu aspoň tri po sebe nasledujúce mesiace. Zamestnanci Slovenského filmového ústavu môžu odvolať člena rady zvoleného podľa odseku 2 písm. b), ak nevykonáva svoju funkciu aspoň tri po sebe nasledujúce mesiace.
§ 29
Organizácia Slovenského filmového ústavu
(1)
Základnou organizačnou jednotkou Slovenského filmového ústavu pre oblasť ochrany a obnovy audiovizuálneho dedičstva je Národný filmový archív a pre oblasť verejného prístupu ku kinematografickému umeniu a audiovizuálnemu dedičstvu je Národné kinematografické centrum. Podrobnosti o organizácii Slovenského filmového ústavu vrátane rozsahu úloh organizačných jednotiek Slovenského filmového ústavu upravuje organizačný poriadok Slovenského filmového ústavu, ktorý vydáva generálny riaditeľ.
(2)
Podrobnosti o voľbe a odvolaní generálneho riaditeľa a o výkone jeho funkcie, ako aj podrobnosti o vymenovaní a odvolaní člena rady, o rokovaní rady a o poradnom orgáne generálneho riaditeľa pre oblasť ochrany audiovizuálneho dedičstva upravuje štatút Slovenského filmového ústavu, ktorý vydáva minister.
(3)
Na pracovnoprávne vzťahy zamestnancov Slovenského filmového ústavu a ich platové pomery sa vzťahujú osobitné predpisy.24)
§ 30
Nakladanie s majetkom v správe Slovenského filmového ústavu
(1)
Slovenský filmový ústav je oprávnený vykonávať len takú podnikateľskú činnosť, ktorá súvisí s jeho úlohami podľa § 23 alebo činnosťami podľa § 24.
(2)
Nosič audiovizuálie a dokument, ktoré sú súčasťou fondu audiovizuálneho dedičstva, sú nescudziteľné, nemožno na ne zriadiť záložné právo, ani ich inak zaťažiť, nepodliehajú exekúcii vykonávanej podľa osobitného predpisu25) a ani postupu podľa osobitného predpisu;26) to sa nevzťahuje na kópiu tohto nosiča alebo dokumentu.
(3)
Na práva podľa § 24 ods. 2 písm. a) až c) ani na práva Slovenského filmového ústavu ako výrobcu zvukovo-obrazového záznamu audiovizuálnych diel podľa § 24 ods. 2 písm. d) nemôže Slovenský filmový ústav zriadiť záložné právo; tieto práva ani ich výkon nemôže Slovenský filmový ústav previesť na inú osobu. Práva podľa prvej vety nepodliehajú exekúcii vykonávanej podľa osobitného predpisu25) a ani postupu podľa osobitného predpisu.26)
(4)
Na nakladanie s majetkom štátu, ktorý je súčasťou fondu audiovizuálneho dedičstva, sa vzťahuje osobitný predpis,19) ak tento zákon neustanovuje inak.
SIEDMA ČASŤ
OCHRANA AUDIOVIZUÁLNEHO DEDIČSTVA
§ 31
Audiovizuálne dedičstvo
(1)
Audiovizuálne dedičstvo je súčasťou kultúrneho bohatstva Slovenskej republiky.
(2)
Audiovizuálne dedičstvo je súborom audiovizuálií a iných zložiek fondu audiovizuálneho dedičstva dokumentujúcich históriu Slovenskej republiky, ako aj vznik a vývoj slovenskej audiovízie a kinematografie.
§ 32
Fond audiovizuálneho dedičstva
(1)
Fond audiovizuálneho dedičstva tvoria audiovizuálie a sprievodné dokumenty súvisiace s výrobou, distribúciou alebo uvádzaním audiovizuálií na verejnosti.
(2)
Audiovizuáliou je
a)
slovenské kinematografické dielo,
b)
slovenské audiovizuálne dielo, ktoré je programom televíznej programovej služby podľa osobitného predpisu27) a nie je spravodajským, politicko-publicistickým, zábavným, hudobným alebo hudobno-zábavným programom,
c)
slovenské audiovizuálne dielo rozširované distributérom audiovizuálneho diela, ak takéto slovenské audiovizuálne dielo nie je už audiovizuáliou podľa písmena a) alebo b),
d)
slovenský zvukový záznam umeleckého výkonu, ktorý je programom rozhlasovej programovej služby podľa osobitného predpisu27) a nie je spravodajským, politicko-publicistickým, zábavným, hudobným alebo hudobno-zábavným programom,
e)
slovenský zvukový záznam umeleckého výkonu rozširovaný distributérom zvukového záznamu umeleckého výkonu.
(3)
Audiovizuáliou je aj
a)
slovenské audiovizuálne dielo, ktoré je spravodajským, publicistickým alebo zábavným programom, ak má audiovizuálnu hodnotu,
b)
slovenský zvukový záznam umeleckého výkonu, ktorý je spravodajským, publicistickým alebo zábavným programom,ak má audiovizuálnu hodnotu,
c)
ďalší zvukový záznam alebo zvukovo-obrazový záznam, ak má audiovizuálnu hodnotu.
(4)
Audiovizuálna hodnota je súhrn významných historických, spoločenských, krajinných, umeleckých, vedeckých alebo technických hodnôt.
§ 33
Zákonný depozitár
(1)
Zákonným depozitárom je
a)
vysielateľ zriadený zákonom vysielajúci televíznu programovú službu,28) ktorý vykonáva depozit vlastných slovenských audiovizuálnych diel29) podľa § 32 ods. 2 písm. b) a ods. 3 písm. a),
b)
vysielateľ zriadený zákonom vysielajúci rozhlasovú programovú službu,30) ktorý vykonáva depozit
1.
vlastných zvukových záznamov umeleckého výkonu31) podľa § 32 ods. 2 písm. d) a ods. 3 písm. b),
2.
zvukových záznamov podľa § 32 ods. 2 písm. d) a e) a ods. 3 písm. b) a c),
c)
Slovenský filmový ústav, ktorý vykonáva depozit audiovizuálií podľa § 32 ods. 2 a 3 okrem tých, ktorých depozit vykonávajú zákonní depozitári podľa písmen a) a b).
(2)
Zákonný depozitár podľa odseku 1 písm. a) a b) je pri plnení úloh vyplývajúcich z vykonávania depozitu audiovizuálií povinný
a)
uschovávať originálny nosič audiovizuálie tak, aby ho nevystavil hrozbe odcudzenia, poškodenia alebo zničenia,
b)
dodržiavať metodické usmernenia podľa § 25 ods. 2 písm. a),
c)
poskytovať súčinnosť Slovenskému filmovému ústavu, najmä umožniť Slovenskému filmovému ústavu kontrolu podmienok uschovávania a nakladania s audiovizuáliami.
(3)
Zákonný depozitár podľa odseku 1 písm. a) a b) je povinný odovzdať Slovenskému filmovému ústavu originálne nosiče audiovizuálií a sprievodné dokumenty k nim, ktoré prestane uschovávať, a to najneskôr v deň ukončenia tejto činnosti, alebo ak mu bola v súvislosti s nimi uložená pokuta za porušenie povinnosti podľa odseku 2, a to najneskôr do piatich pracovných dní od doručenia rozhodnutia o uložení pokuty.
(4)
Slovenský filmový ústav je povinný odborne uschovávať a ošetrovať audiovizuálie, ktoré uchováva ako zákonný depozitár.
§ 34
Depozitná povinnosť
(1)
Výrobca slovenského audiovizuálneho diela je povinný odovzdať do bezodplatného depozitu Slovenskému filmovému ústavu audiovizuáliu podľa § 32 ods. 2 písm. a) až c) na originálnom nosiči vrátane sprievodného materiálu najneskôr do 30 dní odo dňa jeho prvého uvedenia na verejnosti; to sa nevzťahuje na výrobcu slovenského audiovizuálneho diela, ktorý je zákonným depozitárom.
(2)
Výrobca slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu je povinný odovzdať do bezodplatného depozitu zákonnému depozitárovi podľa § 33 ods. 1 písm. b) audiovizuáliu podľa § 32 ods. 2 písm. d) a e) na originálnom nosiči vrátane sprievodného materiálu najneskôr do 30 dní odo dňa jeho prvého uvedenia na verejnosti; to sa nevzťahuje na výrobcu slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu, ktorý je zákonným depozitárom.
(3)
Výrobca slovenského audiovizuálneho diela nie je povinný odovzdať do depozitu Slovenskému filmovému ústavu audiovizuáliu podľa § 32 ods. 2 písm. a) až c) na originálnom nosiči, ak v lehote podľa odseku 1 oznámi Slovenskému filmovému ústavu, že je dobrovoľným depozitárom alebo preukáže Slovenskému filmovému ústavu, že takýto originálny nosič uschováva iný dobrovoľný depozitár alebo zákonný depozitár inej zmluvnej strany príslušnej medzinárodnej zmluvy.
(4)
Ak výrobca slovenského audiovizuálneho diela nie je podľa odseku 3 povinný odovzdať originálny nosič, je povinný odovzdať Slovenskému filmovému ústavu do bezodplatného depozitu nosič, na ktorom zaznamenané dielo dosahuje kvalitu originálu.
(5)
Výrobca slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu nie je povinný odovzdať do depozitu zákonnému depozitárovi podľa § 33 ods. 1 písm. b) audiovizuáliu podľa § 32 ods. 2 písm. d) a e) na originálnom nosiči, ak v lehote podľa odseku 2 oznámi zákonnému depozitárovi podľa § 33 ods. 1 písm. b), že je dobrovoľným depozitárom, alebo preukáže zákonnému depozitárovi podľa § 33 ods. 1 písm. b), že takýto originálny nosič uschováva iný dobrovoľný depozitár.
(6)
Vlastnícke práva k veci, ktorá je predmetom depozitu podľa odsekov 1, 2 a 4, nie sú dotknuté. Na zmluvu o úschove uzavretú podľa odseku 1, 2 alebo 4 sa vzťahuje osobitný predpis.32)
§ 35
Dobrovoľný depozitár
(1)
Dobrovoľným depozitárom je ten, kto nie je zákonným depozitárom a uschováva originálny nosič audiovizuálie podľa § 32 ods. 2 alebo ods. 3 písm. a) alebo b).
(2)
Na účely § 34 ods. 3 je dobrovoľným depozitárom aj zahraničný filmový archív alebo iná zahraničná osoba, ktorá vykonáva ochranu audiovizuálneho dedičstva.
(3)
Ak tento zákon neustanovuje inak, dobrovoľný depozitár audiovizuálie podľa
a)
§ 32 ods. 2 písm. a) až c) alebo ods. 3 písm. a) je povinný oznámiť Slovenskému filmovému ústavu uschovávanie originálneho nosiča audiovizuálie do 30 dní od začiatku uschovávania alebo v inej lehote dohodnutej so Slovenským filmovým ústavom,
b)
§ 32 ods. 2 písm. d) a e) a § 32 ods. 3 písm. b) je povinný oznámiť uschovávanie originálneho nosiča audiovizuálie do 30 dní od začiatku uschovávania zákonnému depozitárovi podľa § 33 ods. 1 písm. b) alebo v inej lehote dohodnutej s týmto depozitárom.
(4)
Dobrovoľný depozitár je povinný pri výkone depozitu audiovizuálií
a)
uschovávať originálny nosič audiovizuálie tak, aby ho nevystavil hrozbe odcudzenia, poškodenia alebo zničenia,
b)
dodržiavať metodické usmernenia podľa § 25 ods. 2 písm. a),
c)
poskytovať súčinnosť Slovenskému filmovému ústavu, najmä umožniť Slovenskému filmovému ústavu kontrolu podmienok uschovávania a nakladania s audiovizuáliami.
(5)
Dobrovoľný depozitár audiovizuálie podľa § 32 ods. 2 písm. a) až c) alebo § 32 ods. 3 písm. a) je povinný odovzdať Slovenskému filmovému ústavu všetky originálne nosiče audiovizuálií a sprievodné dokumenty k nim, ak v súvislosti s nimi
a)
ukončil činnosť dobrovoľného depozitára a nezabezpečil ich uschovanie u iného dobrovoľného depozitára, a to najneskôr v deň ukončenia tejto činnosti, alebo
b)
mu bola uložená pokuta za porušenie povinnosti podľa odseku 4 písm. a) alebo b), a to najneskôr do piatich pracovných dní od doručenia rozhodnutia o uložení pokuty.
(6)
Dobrovoľný depozitár audiovizuálie podľa § 32 ods. 2 písm. d) alebo e) alebo § 32 ods. 3 písm. b) je povinný odovzdať zákonnému depozitárovi podľa § 33 ods. 1 písm. b) všetky originálne nosiče audiovizuálií a sprievodné dokumenty k nim, ak v súvislosti s nimi
a)
ukončil činnosť dobrovoľného depozitára a nezabezpečil ich uschovanie u iného dobrovoľného depozitára, a to najneskôr v deň ukončenia tejto činnosti, alebo
b)
mu bola uložená pokuta za porušenie povinnosti podľa odseku 4 písm. a) alebo b), a to najneskôr do piatich pracovných dní od doručenia rozhodnutia o uložení pokuty.
§ 36
Akvizičná činnosť
(1)
Výrobca slovenského audiovizuálneho diela, ktorý na výrobu audiovizuálie podľa § 32 ods. 2 písm. a) až c) alebo ods. 3 písm. a) použil verejné prostriedky7) okrem prostriedkov Európskej únie, je povinný bezodplatne odovzdať Slovenskému filmovému ústavu túto audiovizuáliu na nosiči, na ktorom zaznamenané dielo dosahuje kvalitu originálu vrátane sprievodného materiálu k tejto audiovizuálii, a to do 30 dní odo dňa jej prvého uvedenia na verejnosti; to sa nevzťahuje na výrobcu slovenského audiovizuálneho diela, ktorý je zákonným depozitárom.
(2)
Výrobca slovenského audiovizuálneho diela, na ktorého sa nevzťahuje povinnosť podľa odseku 1 a ktorý vyrobil audiovizuáliu podľa § 32 ods. 2 písm. a) až c), a osoba, ktorá je vlastníkom originálneho nosiča audiovizuálie podľa § 32 ods. 3 písm. c), sú povinní ponúknuť Slovenskému filmovému ústavu na odkúpenie nosič, na ktorom zaznamenané dielo, zvukový záznam alebo zvukovo-obrazový záznam dosahuje kvalitu originálu, a to do 30 dní odo dňa jeho prvého uvedenia na verejnosti a za cenu neprevyšujúcu primerané náklady na výrobu takej rozmnoženiny diela alebo záznamu.
(3)
Povinnosť podľa odseku 2 sa považuje za splnenú aj vtedy, ak Slovenský filmový ústav neprijme ponuku na odkúpenie nosiča audiovizuálie podľa odseku 2 do šiestich mesiacov odo dňa doručenia ponuky Slovenskému filmovému ústavu.
(4)
Nosič audiovizuálie získaný podľa odseku 1 alebo 2 sa stáva majetkom Slovenskej republiky a spravuje ho Slovenský filmový ústav.
(5)
Slovenský filmový ústav môže nakladať s nosičom získaným podľa odseku 1 alebo 2 len v rozsahu jeho úloh a činností podľa § 23 a 24.
ÔSMA ČASŤ
NEZÁVISLÝ PRODUCENT V AUDIOVÍZII
§ 37
Nezávislý producent v audiovízii
(1)
Nezávislý producent v audiovízii je výrobca audiovizuálneho diela zapísaný v registri nezávislých producentov, ktorý nie je vysielateľom, nie je s vysielateľom personálne prepojený ani majetkovo prepojený a v období troch predchádzajúcich rokov vyrobil najmenej
a)
90 % z celkovej minutáže svojej televíznej produkcie aspoň pre dvoch televíznych vysielateľov, ktorí sa podieľali na tejto produkcii podielom najviac 70 % celkových nákladov, pričom celková minutáž televíznej produkcie tvorí aspoň 10 % z minutáže jeho všetkej produkcie (nezávislý televízny producent); do celkovej minutáže televíznej produkcie sa nezapočítava minutáž spravodajstva, aktuálnej publicistiky, zábavných hier, doplnkového vysielania, prenosov športových podujatí, ako ani minutáž televíznej produkcie šírenej výlučne teletextom, alebo
b)
jedno kinematografické dielo s minutážou aspoň 65 minút alebo viac kinematografických diel s celkovou minutážou aspoň 90 minút, na ktorých sa ako koproducent nepodieľal televízny vysielateľ podielom vyšším ako 50 % celkových nákladov každého z týchto diel (nezávislý filmový producent).
(2)
Nezávislý producent v audiovízii je aj výrobca audiovizuálneho diela, ktorý nie je personálne prepojený ani majetkovo prepojený s vysielateľom a je nezávislým producentom v členskom štáte Európskej únie alebo v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Európskeho dohovoru o cezhraničnej televízii.33)
(3)
Registrovaný nezávislý producent je oprávnený používať spolu so svojím názvom, obchodným menom alebo menom a priezviskom aj označenie „nezávislý producent“.
§ 38
Register nezávislých producentov
Register nezávislých producentov vedie ministerstvo a obsahuje
a)
číslo registrácie,
b)
deň zápisu nezávislého producenta do registra nezávislých producentov a deň výmazu z registra nezávislých producentov,
c)
názov a sídlo právnickej osoby, obchodné meno a miesto podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo meno, priezvisko a trvalý pobyt fyzickej osoby,
d)
kontaktný údaj nezávislého producenta,
e)
údaj o televíznej produkcii nezávislého producenta,
f)
údaj o celkovej produkcii nezávislého producenta,
g)
zoznam vyrobených audiovizuálnych diel vrátane ich objednávateľov alebo distributérov.
§ 39
Registrácia nezávislého producenta
(1)
Registráciu nezávislého producenta vykonáva ministerstvo zápisom do registra nezávislých producentov na základe žiadosti výrobcu audiovizuálneho diela o zápis do registra nezávislých producentov; registrácia je dobrovoľná.
(2)
Žiadosť o zápis výrobcu audiovizuálneho diela do registra nezávislých producentov obsahuje
a)
názov a sídlo výrobcu audiovizuálneho diela, ak je právnickou osobou, obchodné meno a miesto podnikania výrobcu audiovizuálneho diela, ak je fyzickou osobou – podnikateľom, alebo meno, priezvisko a trvalý pobyt výrobcu audiovizuálneho diela, ak je fyzickou osobou,
b)
údaj o televíznej produkcii alebo kinematografickej produkcii za obdobie troch rokov podľa § 37,
c)
zoznam vyrobených audiovizuálnych diel za obdobie posledných troch rokov vrátane ich objednávateľov alebo distributérov,
d)
kontaktný údaj výrobcu audiovizuálneho diela.
(3)
K žiadosti o zápis podľa odseku 2 výrobca audiovizuálneho diela priloží účtovné a ďalšie doklady alebo zmluvy preukazujúce splnenie podmienky podľa § 37 ods. 1.
(4)
Ak ministerstvo žiadosti o zápis do registra nezávislých producentov vyhovie, vyznačí rozhodnutie v spise a do 10 pracovných dní od zápisu nezávislého producenta do registra nezávislých producentov vydá nezávislému producentovi osvedčenie o registrácii nezávislého producenta.
(5)
Osvedčenie o registrácii nezávislého producenta je platné tri roky od zápisu nezávislého producenta do registra nezávislých producentov.
(6)
Osvedčenie o registrácii obsahuje
a)
číslo osvedčenia o registrácii,
b)
číslo registrácie nezávislého producenta pridelené ministerstvom,
c)
názov a sídlo nezávislého producenta, ak je právnickou osobou, obchodné meno a miesto podnikania nezávislého producenta, ak je fyzickou osobou – podnikateľom, alebo meno, priezvisko a trvalý pobyt nezávislého producenta, ak je fyzickou osobou,
d)
deň zápisu nezávislého producenta do registra nezávislých producentov,
e)
deň skončenia platnosti osvedčenia o registrácii,
f)
odtlačok pečiatky ministerstva a podpis oprávnenej osoby.
(7)
Ministerstvo zamietne žiadosť o zápis do registra nezávislých producentov, ak výrobca audiovizuálneho diela nespĺňa predpoklady na zápis podľa § 37 ods. 1.
(8)
Zmenu zápisu v registri nezávislých producentov vykoná ministerstvo na základe žiadosti o zmenu v zápise podanú nezávislým producentom alebo z vlastného podnetu, ak sa zápis do registra nezávislých producentov vykonal na základe nepravdivých údajov.
§ 40
Výmaz z registra nezávislých producentov
(1)
Výmaz z registra nezávislých producentov vykoná ministerstvo na žiadosť nezávislého producenta o výmaz alebo z vlastného podnetu.
(2)
Výmaz z registra nezávislých producentov vykoná ministerstvo z vlastného podnetu po uplynutí troch rokov od zápisu nezávislého producenta do registra nezávislých producentov.
(3)
Výmaz z registra nezávislých producentov vykoná ministerstvo z vlastného podnetu aj vtedy, ak zistí, že
a)
zápis nezávislého producenta bol vykonaný na základe nepravdivých údajov,
b)
nezávislý producent je personálne prepojený alebo majetkovo prepojený s vysielateľom,
c)
nezávislý producent je vysielateľom,
d)
nezávislý producent zanikol alebo zomrel, alebo bol vyhlásený za mŕtveho.
(4)
O výmaze z registra nezávislých producentov na žiadosť nezávislého producenta a o výmaze podľa odseku 3 písm. d) sa nevyhotovuje písomné rozhodnutie;34) výmaz z registra nezávislých producentov a jeho dôvod sa vyznačí do registra.
§ 41
Registrácia nezávislého producenta multimediálneho diela
Na registráciu nezávislého výrobcu multimediálneho diela sa ustanovenia § 37 až 40 vzťahujú primerane; na účely § 37 ods. 1 sa minutáž multimediálnych diel posudzuje v rozsahu minutáže audiovizuálnych diel, ktoré tvoria ich súčasť.
DEVIATA ČASŤ
DOHĽAD
§ 42
Orgány dohľadu
Orgánom dohľadu nad dodržiavaním povinností podľa tohto zákona je
a)
ministerstvo, ktoré dohliada na dodržiavanie povinností podľa § 11 ods. 1, § 13 a § 47 ods. 5,
b)
Slovenský filmový ústav, ktorý dohliada na dodržiavanie povinností podľa § 33 ods. 2 a 3, § 34 ods. 1, 2 a 4, § 35 ods. 3 až 5, § 36 ods. 1 a 2,
c)
Slovenská obchodná inšpekcia, ktorá dohliada na dodržiavanie povinností podľa § 14 až 16, § 17 ods. 2 až 4, § 18 až 21,
d)
obec, ktorá dohliada na dodržiavanie povinností podľa § 11 ods. 3.
§ 43
Výkon dohľadu
(1)
Orgán dohľadu môže poveriť výkonom dohľadu fyzickú osobu (ďalej len „oprávnená osoba“); oprávnená osoba je povinná pri výkone dohľadu preukázať sa preukazom oprávnenej osoby.
(2)
Ten, komu tento zákon ukladá povinnosť, je povinný poskytovať orgánom dohľadu súčinnosť a umožniť oprávnenej osobe výkon dohľadu, najmä je povinný preukázať oprávnenej osobe svoju totožnosť, umožniť oprávnenej osobe vstup do prevádzkarne, ako aj poskytnúť oprávnenej osobe potrebné doklady, informácie a vysvetlenia.
(3)
Tomu, kto neposkytne súčinnosť podľa odseku 2, uloží orgán dohľadu za porušenie tejto povinnosti pokutu do 5 000 Sk.
§ 44
Odstránenie nezákonného stavu
Orgán dohľadu vyzve písomne výrobcu slovenského audiovizuálneho diela, výrobcu slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu, výrobcu slovenského multimediálneho diela, distributéra audiovizuálneho diela, distributéra zvukového záznamu umeleckého výkonu, distributéra multimediálneho diela, prevádzkovateľa audiovizuálneho technického zariadenia, prevádzkovateľa videopožičovne, prevádzkovateľa počítačovej herne, prevádzkovateľa mediatéky alebo inú povinnú osobu podľa tohto zákona (ďalej len „povinná osoba“) na odstránenie nezákonného stavu, ak zistí porušenie tohto zákona a nezákonný stav je možné odstrániť; povinná osoba odstráni nezákonný stav v lehote určenej orgánom dohľadu vo výzve, a to splnením povinnosti v tejto lehote.
§ 45
Správne delikty
(1)
Orgán dohľadu uloží povinnej osobe pokutu, ak zistí porušenie tohto zákona a
a)
nedošlo k odstráneniu nezákonného stavu v lehote určenej podľa § 44 alebo
b)
nezákonný stav nie je možné odstrániť.
(2)
Ministerstvo uloží povinnej osobe za porušenie niektorej z povinností podľa
a)
§ 11 ods. 1 pokutu od 1 000 Sk do 5 000 Sk,
b)
§ 13 pokutu od 20 000 Sk do 1 000 000 Sk,
c)
§ 47 ods. 5 pokutu od 2 000 Sk do 50 000 Sk.
(3)
Slovenský filmový ústav uloží povinnej osobe za porušenie niektorej z povinností podľa
a)
§ 33 ods. 2 a 3 pokutu od 10 000 Sk do 100 000 Sk,
b)
§ 34 ods. 1, 2 a 4 pokutu od 10 000 Sk do 2 000 000 Sk,
c)
§ 35 ods. 3 až 5 pokutu od 10 000 Sk do 2 000 000 Sk,
d)
§ 36 ods. 1 a 2 pokutu od 2 000 Sk do 50 000 Sk.
(4)
Slovenská obchodná inšpekcia uloží povinnej osobe za porušenie niektorej z povinností podľa
a)
§ 14 pokutu od 10 000 Sk do 1 000 000 Sk,
b)
§ 15 pokutu od 5 000 Sk do 500 000 Sk,
c)
§ 16 pokutu od 1 000 Sk do 20 000 Sk,
d)
§ 17 ods. 2 až 4 pokutu od 5 000 Sk do 20 000 Sk,
e)
§ 18 pokutu od 1 000 Sk do 20 000 Sk,
f)
§ 19 pokutu od 1 000 Sk do 20 000 Sk,
g)
§ 20 pokutu od 10 000 Sk do 500 000 Sk,
h)
§ 21 pokutu od 5 000 Sk do 100 000 Sk.
(5)
Obec uloží povinnej osobe za porušenie povinnosti podľa § 11 ods. 3 pokutu do 5 000 Sk.
(6)
Orgán dohľadu pri určení výšky pokuty prihliada na závažnosť, spôsob a rozsah porušenia povinnosti, na následky takého porušenia a ich trvanie, ako aj na mieru zavinenia.
(7)
Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa o porušení povinnosti orgán dohľadu dozvedel, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(8)
Ak nedošlo k odstráneniu nezákonného stavu v lehote určenej orgánom dohľadu podľa § 44, orgán dohľadu je povinný uložiť pokutu opakovane až do odstránenia nezákonného stavu, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.
(9)
Pokuta uložená podľa tohto zákona je splatná do 30 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená; pokutu uloženú podľa tohto zákona vyberá a vymáha orgán, ktorý pokutu uložil.
(10)
Výnosy pokút sú príjmom štátneho rozpočtu okrem výnosov pokút uložených obcou, ktoré sú príjmom rozpočtu obce, ktorá pokutu uložila.
DESIATA ČASŤ
SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
§ 46
Spoločné ustanovenia
(1)
Na konanie podľa druhej časti tohto zákona sa nevzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní.35)
(2)
Ak tento zákon neustanovuje inak, na reklamu podľa tohto zákona sa vzťahuje osobitný zákon.36)
(3)
Ak nie je výrobca slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu alebo ho nie je možné určiť, vzťahujú sa povinnosti výrobcu slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu na vydavateľa hudobného diela alebo slovesného diela zaznamenaného na tomto zvukovom zázname; to sa nevzťahuje na vydavateľa hudobného diela alebo slovesného diela, ak toto dielo vydal len v tlačenej forme.
(4)
Na výrobcu multimediálneho diela, ktoré je zároveň audiovizuálnym dielom alebo obsahuje audiovizuálne dielo, sa vzťahujú povinnosti výrobcu audiovizuálneho diela; na distributéra multimediálneho diela, ktoré je zároveň audiovizuálnym dielom alebo obsahuje audiovizuálne dielo, sa vzťahujú povinnosti distributéra audiovizuálneho diela.
(5)
Na zvukovo-obrazový záznam, od ktorého vyhotovenia alebo zverejnenia neuplynulo viac ako 50 rokov a ktorého výrobcom podľa § 24 ods. 2 písm. d) je Slovenský filmový ústav, sa vzťahuje ochrana podľa osobitného predpisu.37)
(6)
Na audiovizuálne dielo, ktorého dabing v jazyku spĺňajúcom požiadavku základnej zrozumiteľnosti z hľadiska štátneho jazyka bol vyrobený pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona a toto audiovizuálne dielo bolo odvysielané na území Slovenskej republiky pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona, sa ustanovenie § 17 ods. 5 nevzťahuje.
§ 47
Prechodné ustanovenia
(1)
Slovenský filmový ústav zriadený ministerstvom na základe osobitného predpisu je Slovenským filmovým ústavom podľa tohto zákona.
(2)
Minister vymenuje do 15. januára 2008 štyroch členov rady. Zamestnanci Slovenského filmového ústavu zvolia do 15. januára 2008 jedného člena rady. Prvé zasadnutie rady zvolá minister do 1. februára 2008.
(3)
Minister vydá štatút Slovenského filmového ústavu najneskôr 1. februára 2008.
(4)
Rada do 1. mája 2008 vyhlási podľa štatútu Slovenského filmového ústavu výberové konanie na funkciu generálneho riaditeľa. Generálny riaditeľ, ktorý vykonáva túto funkciu k 1. januáru 2008, je poverený riadením Slovenského filmového ústavu do zvolenia generálneho riaditeľa podľa tohto zákona.
(5)
Výrobca audiovizuálneho diela, ktorý vyrobil slovenské kinematografické dielo pred 1. januárom 2008, alebo ak takýto výrobca zanikol, osoba, ktorá vlastní originálny nosič slovenského kinematografického diela vyrobeného pred 1. januárom 2008, je povinná najneskôr do 1. februára 2009 ponúknuť Slovenskému filmovému ústavu na odkúpenie nosič audiovizuálie, na ktorom zaznamenaná audiovizuália dosahuje kvalitu originálu, za cenu neprevyšujúcu primerané náklady na výrobu takej rozmnoženiny audiovizuálie, alebo ak nosič, na ktorom zaznamenaná audiovizuália dosahuje kvalitu originálu, nevlastní, je povinná umožniť Slovenskému filmovému ústavu vyhotoviť kópiu z originálneho nosiča bezodplatne a na tento účel vypožičať Slovenskému filmovému ústavu originálny nosič audiovizuálie na nevyhnutný čas; to sa nevzťahuje na osobu, ktorá je zákonným depozitárom. Ustanovenia § 36 ods. 3 až 5 sa použijú primerane.
(6)
Osoba, ktorá vlastní originálny nosič slovenského kinematografického diela, slovenského audiovizuálneho diela alebo slovenského zvukového záznamu umeleckého výkonu, ktoré boli vyrobené pred 1. januárom 2008 a sú audiovizuáliou podľa § 32 ods. 2, sa považuje za dobrovoľného depozitára a vzťahujú sa na ňu povinnosti podľa § 35 ods. 3 až 5; to sa nevzťahuje na osobu, ktorá je zákonným depozitárom.
§ 48
Zrušovacie ustanovenie
Zrušuje sa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1996 Z. z. o audiovízii v znení zákona č. 116/1998 Z. z., zákona č. 62/2000 Z. z. a zákona č. 553/2001 Z. z.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z, zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z., zákona č. 309/2007 Z. z. a zákona č. 342/2007 Z. z. sa dopĺňa takto:
V sadzobníka správnych poplatkov sa za položku 12 vkladá položka 12a, ktorá vrátane oslobodenia znie:
„Položka 12a
a)
Podanie žiadosti o zápis do zoznamu slovenských audiovizuálnych diel,zoznamu slovenských zvukových záznamov slovesného diela alebo hudobného diela alebo zoznamu slovenských multimediálnych diel13a) ........... 100 Sk
b)
Podanie žiadosti o zápis do registra nezávislých producentov13b) .......................... 50 Sk
c)
Podanie žiadosti o zmenu v zápise v registri nezávislých producentov13b) .......................... 50 Sk
Oslobodenie
Od poplatku podľa písmena a) tejto položky je oslobodená žiadosť o zápis slovenského audiovizuálneho diela, slovenského zvukového záznamu slovesného diela alebo hudobného diela alebo slovenského multimediálneho diela vyhotoveného pre zdravotne postihnutých.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 13a a 13b znejú:
„“.
13a)
§ 5, 7 a 9 zákona č. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon).
13b)
§ 39 zákona č. 343/2007 Z. z.“.
Čl. III
Zákon č. 212/1997 Z. z. o povinných výtlačkoch periodických publikácií, neperiodických publikácií a rozmnoženín audiovizuálnych diel v znení zákona č. 182/2000 Z. z. a zákona č. 535/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 2 odsek 6 znie:
„(6)
Povinná rozmnoženina slovenského audiovizuálneho diela5) je časť vyrobeného nákladu audiovizuálneho diela, ktorú je výrobca audiovizuálneho diela6) povinný odovzdať určeným právnickým osobám podľa prílohy č. 2.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 5 a 6 znejú:
„5)
§ 2 ods. 1 zákona č. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon).
6)
§ 2 ods. 15 zákona č. 343/2007 Z. z.“.
2.
V § 2 ods. 7 sa za slovami „periodickej publikácie“ nahrádza čiarka slovom „a“ a vypúšťajú sa slová „a výrobca slovenského audiovizuálneho diela“.
3.
V § 8 ods. 1 sa za prvú vetu vkladá nová druhá veta, ktorá znie: „Výrobca audiovizuálneho diela označí audiovizuálne dielo medzinárodným štandardným číslom audiovizuálnych diel.“. V tretej vete sa slová „Vydavateľ súčasne môže“ nahrádzajú slovami „Vydavateľ a výrobca súčasne môžu“.
4.
V § 8 ods. 2 sa za slovo „Bratislave“ vkladá čiarka a slová „národná agentúra pre medzinárodné štandardné číslovanie audiovizuálnych diel (ISAN) je v Slovenskom filmovom ústave“.
5.
V § 10 písm. b) sa na konci pripájajú slová „a národnou agentúrou pre medzinárodné štandardné číslovanie audiovizuálnych diel v Slovenskom filmovom ústave“.
Čl. IV
Zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 310/1999 Z. z., zákona č. 115/2000 Z. z., zákona č. 128/2002 Z. z. a zákona č. 524/2005 Z. z. sa mení takto:
V § 9 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
knihy, periodická tlač, originály alebo rozmnoženiny audiovizuálnych diel alebo iných diel,“.
Čl. V
Zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení zákona č. 266/2005 Z. z. a zákona č. 118/2006 Z. z. sa mení takto:
V § 12 ods. 5 písmeno d) znie:
„d)
predaj audiovizuálneho diela, zvukového záznamu alebo zvukovo-obrazového záznamu umeleckého výkonu alebo multimediálneho diela,22) ktoré spotrebiteľ rozbalil,“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22 znie:
„22)
Napríklad § 5 ods. 2, 8, 23 a 24 a § 7 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon), § 2 ods. 1 až 4 a 8 až 10 zákona č. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon).“.
Čl. VI
Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 147/2001 Z. z., zákona č. 206/2002 Z. z., zákona č. 289/2005 Z. z., zákona č. 95/2006 Z. z., zákona č. 121/2006 Z. z., zákona č. 13/2007 Z. z. a zákona č. 220/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V poznámke pod čiarou k odkazu 7 sa na konci pripája čiarka a slová „zákon č. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon).“.
2.
V § 5 ods. 2 sa vypúšťa písmeno i).
Doterajšie písmená j) a k) sa označujú ako písmená i) a j).
3.
V poznámke pod čiarou k odkazu 26 sa na konci pripája veta „§ 17 a 46 zákona č. 343/2007 Z. z.“.
4.
V § 20 odseky 4 až 7 znejú:
„(4)
Na základe klasifikácie programov podľa vekovej vhodnosti je vysielateľ programovej služby povinný na ochranu maloletých zaviesť a uplatňovať jednotný systém označovania ustanovený podľa osobitného predpisu28a) (ďalej len „jednotný systém označovania").
(5)
Pri zaraďovaní jednotlivých programov do vysielania je vysielateľ televíznej programovej služby povinný zohľadňovať vekovú vhodnosť programov a iných zložiek programovej služby pre maloletých.
(6)
Vysielateľ televíznej programovej služby je povinný uplatniť jednotný systém označovania aj v programovej ponuke, a to vo vlastnom vysielaní, ako aj v prehľade programov, ktorý poskytuje na zverejnenie periodickej tlači a ostatným hromadným informačným prostriedkom.
(7)
Podrobnosti o uplatňovaní povinností podľa odsekov 5 a 6 ustanoví jednotný systém označovania.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28a znie:
„28a)
§ 12 zákona č. 343/2007 Z. z.“.
5.
V § 20 ods. 8 sa slová „5 a 7“ nahrádzajú slovami „4 a 6“.
6.
§ 24 vrátane nadpisu znie:
㤠24
Nezávislá produkcia
Nezávislá produkcia je program vyrobený nezávislým producentom28b) s cieľom uviesť ho vo vysielaní. Pri jeho výrobe sa využívajú autorské tvorivé a technické kapacity pôsobiace mimo vysielateľa. Za nezávislú produkciu sa nepovažuje program založený na princípe priameho kontaktu s divákom, neoddeliteľný od vlastného vysielania, a to najmä spravodajstvo, priamy prenos športových podujatí, zábavná hra, reklama, teletext a telenákup.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28b znie:
„28b)
§ 37 zákona č. 343/2007 Z. z.“.
7.
V § 26 sa vypúšťa odsek 2.
Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
8.
V § 49 ods. 5 písm. c) sa slová „(§ 20 ods. 5)“ nahrádzajú slovami „(§ 20 ods. 4)“.
9.
V § 67 ods. 3 písm. c) sa slová „(§ 20 ods. 5)“ nahrádzajú slovami „(§ 20 ods. 4)“.
10.
Za § 76d sa vkladá § 76da, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠76da
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2008
(1)
Prechodné obdobie podľa § 76d sa vzťahuje aj na vysielateľov, ktorí sú povinní dosiahnuť podiely podľa § 18a.
(2)
Dňom účinnosti všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorý podľa osobitného predpisu28a) ustanoví podrobnosti o jednotnom systéme označovania a spôsobe jeho uplatňovania, stráca účinnosť jednotný systém označovania určený radou podľa doterajšej právnej úpravy.
(3)
Konania vo veci zistenia stavu v dodržiavaní právnych predpisov a podmienok udelenej licencie, ktoré sa začali pred 1. januárom 2008, sa dokončia podľa právnej úpravy účinnej do 1. januára 2008.“.
Čl. VII
Zákon č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii v znení zákona č. 588/2006 Z. z. a zákona č. 220/2007 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 4 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Slovenská televízia plní úlohy zákonného depozitára podľa osobitného predpisu.2a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„2a)
§ 33 zákona č. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon).“.
Čl. VIII
Zákon č. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase v znení zákona č. 587/2006 Z. z. a zákona č. 220/2007 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 4 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Slovenský rozhlas plní úlohy zákonného depozitára podľa osobitného predpisu.2a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:
„2a)
§ 33 zákona č. 343/2007 Z. z. o podmienkach evidencie, verejného šírenia a uchovávania audiovizuálnych diel, multimediálnych diel a zvukových záznamov umeleckých výkonov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (audiovizuálny zákon).“.
Čl. IX
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2008.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
1)
§ 5 ods. 2 zákona č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení zákona č. 84/2007 Z. z.
2)
§ 5 ods. 25 zákona č. 618/2003 Z. z. v znení zákona č. 84/2007 Z. z.
3)
4)
Napríklad § 2 ods. 1 písm. a) zákona č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 32 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení zákona č. 147/2001 Z. z.
5)
§ 3 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. v znení zákona č. 220/2007 Z. z.
6)
Čl. 3 ods. 4 Bernského dohovoru o ochrane literárnych a umeleckých diel z 9. septembra 1886 doplneného v Paríži 4. mája 1896, revidovaného v Berlíne 13. novembra 1908, doplneného v Berne 20. marca 1914 a revidovaného v Ríme 2. júna 1928, v Bruseli 26. júna 1948, v Štokholme 14. júla 1967 a v Paríži 24. júla 1971 (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 133/1980 Zb.).
7)
§ 2 písm. a) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
8)
Zákon Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach.
9)
§ 5 ods. 20 zákona č. 618/2003 Z. z. v znení zákona č. 84/2007 Z. z.
10)
11)
§ 5 ods. 2, § 6 zákona č. 618/2003 Z. z. v znení zákona č. 84/2007 Z. z.
12)
13)
§ 6 zákona č. 618/2003 Z. z.
15)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
16)
Čl. III Všeobecného dohovoru o autorskom práve revidovaného v Paríži 24. júla 1971 (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 134/1980 Zb.).
Čl. 11 Medzinárodného dohovoru o ochrane výkonných umelcov, výrobcov zvukových záznamov a rozhlasových organizácií (vyhláška ministra zahraničných vecí č. 192/1964 Zb.).
17)
Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
18)
§ 23 ods. 2 zákona č. 16/2004 Z. z. o Slovenskej televízii.
19)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov.
20)
Zákon č. 618/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
21)
Napríklad § 57 zákona č. 618/2003 Z. z. v znení zákona č. 84/2007 Z. z.
22)
§ 3 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme.
23)
Napríklad zákon č. 523/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
24)
Zákon č. 552/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
25)
Napríklad § 113 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 32/2002 Z. z.
26)
Napríklad § 72 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
27)
28)
Zákon č. 16/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
30)
Zákon č. 619/2003 Z. z. o Slovenskom rozhlase v znení neskorších predpisov.
33)
Európsky dohovor o cezhraničnej televízii (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 168/1998 Z. z.) v znení Protokolu pozmeňujúceho Európsky dohovor o cezhraničnej televízii (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 345/2002 Z. z.).
34)
§ 47 ods. 7 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 527/2003 Z. z.
35)
Zákon č. 71/1967 Zb. v znení neskorších predpisov.
36)
Zákon č. 147/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
37)
§ 66, 67 a § 69 až 71 zákona č. 618/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.