342/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2012

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

342
ZÁKON
z 26. júna 2007,
ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so vstupom Slovenskej republiky do Schengenského priestoru
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 251/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z., zákona č. 353/1997 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 73/1998 Z. z., zákona č. 256/1998 Z. z., zákona č. 116/2000 Z. z., zákona č. 323/2000 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 48/2002 Z. z., zákona č. 182/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 155/2003 Z. z., zákona č. 166/2003 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 537/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 255/2006 Z. z., zákona č. 25/2007 Z. z. a zákona č. 247/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 69 sa za odsek 10 vkladá nový odsek 11, ktorý znie:
„(11)
Informácie a osobné údaje zo Schengenského informačného systému sa poskytujú v rozsahu podľa osobitného predpisu18aa)
a)
ministerstvu,
b)
Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky,
c)
Ministerstvu zahraničných vecí Slovenskej republiky,
d)
súdu,
e)
prokuratúre,
f)
colnej správe,
g)
Železničnej polícii.“.
Doterajší odsek 11 sa označuje ako odsek 12.
2.
V § 77c ods. 1 sa za slovo „viazaná“ vkladajú slová „alebo osobitným predpisom“.
Čl. II
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 123/1996 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 224/1996 Z. z., zákona č. 70/1997 Z. z., zákona č. 1/1998 Z. z., zákona č. 232/1999 Z. z., zákona č. 3/2000 Z. z., zákona č. 142/2000 Z. z., zákona č. 211/2000 Z. z., zákona č. 468/2000 Z. z., zákona č. 553/2001 Z. z., zákona č. 96/2002 Z. z., zákona č. 118/2002 Z. z., zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. 237/2002 Z. z., zákona č. 418/2002 Z. z., zákona č. 457/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 477/2002 Z. z., zákona č. 480/2002 Z. z., zákona č. 553/2002 Z. z., zákona č. 190/2003 Z. z., zákona č. 217/2003 Z. z., zákona č. 245/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 469/2003 Z. z., zákona č. 583/2003 Z. z., zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 199/2004 Z. z., zákona č. 204/2004 Z. z., zákona č. 347/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 434/2004 Z. z., zákona č. 533/2004 Z. z., zákona č. 541/2004 Z. z., zákona č. 572/2004 Z. z., zákona č. 578/2004 Z. z., zákona č. 581/2004 Z. z., zákona č. 633/2004 Z. z., zákona č. 653/2004 Z. z., zákona č. 656/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 5/2005 Z. z., zákona č. 8/2005 Z. z., zákona č. 15/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 308/2005 Z. z., zákona č. 331/2005 Z. z., zákona č. 341/2005 Z. z., zákona č. 342/2005 Z. z., zákona č. 473/2005 Z. z., zákona č. 491/2005 Z. z., zákona č. 538/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z., zákona č. 610/2005 Z. z., zákona č. 14/2006 Z. z., zákona č. 15/2006 Z. z., zákona č. 24/2006 Z. z., zákona č. 117/2006 Z. z., zákona č. 124/2006 Z. z., zákona č. 126/2006 Z. z., zákona č. 224/2006 Z. z., zákona č. 342/2006 Z. z., zákona č. 672/2006 Z. z., zákona č. 693/2006 Z. z., zákona č. 21/2007 Z. z., zákona č. 43/2007 Z. z., zákona č. 95/2007 Z. z., zákona č. 193/2007 Z. z., zákona č. 220/2007 Z. z., zákona č. 279/2007 Z. z., zákona č. 295/2007 Z. z. a zákona č. 309/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V sadzobníku správnych poplatkov v oslobodení k položke 24 piatom bode sa slová „§ 43 ods. 1 písm. a), b) a d)“ nahrádzajú slovami „§ 43 ods. 1 písm. a), b), d) a e)“.
2.
V sadzobníku správnych poplatkov v oslobodení k položke 24 sa za piaty bod vkladá nový šiesty bod, ktorý znie:
„6.
Od poplatku podľa písmena j) tejto položky sú oslobodené osoby, ktorým bolo udelené povolenie na tolerovaný pobyt podľa § 43 ods. 1 písm. e) zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
Doterajšie body 6 a 7 sa označujú ako body 7 a 8.
3.
V sadzobníku správnych poplatkov v oslobodení k položke 24 siedmom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo ktorým bola poskytnutá doplnková ochrana podľa zákona č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
4.
V sadzobníku správnych poplatkov v oslobodení k položke 24 ôsmom bode sa slová „ktorým bolo udelené povolenie“ nahrádzajú slovami „ktoré požiadali o udelenie povolenia“.
5.
V sadzobníku správnych poplatkov v položke 24 sa na konci pripája splnomocnenie, ktoré znie:
„Splnomocnenie
Správny orgán môže od vybratia poplatku podľa tejto položky upustiť alebo poplatok znížiť z humanitného dôvodu alebo z dôvodu vzájomnosti.
Správny orgán môže vybrať poplatok podľa písmena f) tejto položky až do výšky štvornásobku sadzby, ak sa vydáva doklad o pobyte pre cudzinca na území Slovenskej republiky po druhýkrát, prípadne viackrát do jedného roka od vydania predošlého dokladu.“.
6.
V sadzobníku správnych poplatkov položka 26 vrátane oslobodenia a splnomocnenia znie:
„Položka 26
Udelenie víza na hraničnom priechode ........... 60 EUR.
Oslobodenie
1.
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci podľa osobitného predpisu.16b)
2.
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom Národnej rady Slovenskej republiky, prezidenta Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky.
Splnomocnenie
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch z dôvodov všeobecného záujmu alebo z humanitného dôvodu poplatok znížiť alebo upustiť od jeho vybratia; z dôvodu vzájomnosti môže poplatok zvýšiť alebo znížiť.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 16b znie:
„16b)
Rozhodnutie výkonného výboru z 28. apríla 1999 o záväznej verzii Spoločnej príručky a Spoločných konzulárnych pokynov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 19/zv. 2, Ú. v. ES L 239, 22. 9. 2000) v platnom znení.“.
7.
V sadzobníku správnych poplatkov položka 240 vrátane oslobodenia a splnomocnenia znie:
„Položka 240
a)
žiadosť o udelenie letiskového tranzitného víza ..................................... 60 EUR,
b)
žiadosť o udelenie tranzitného víza ............ 60 EUR,
c)
žiadosť o udelenie krátkodobého víza ......... 60 EUR,
d)
žiadosť o udelenie skupinového víza............................................... 60 EUR + 1 EURO za každú osobu,
e)
žiadosť o udelenie víza s obmedzenou územnou platnosťou .............................................. 60 EUR,
f)
žiadosť o udelenie dlhodobého víza ........... 5 000 Sk,
g)
žiadosť o udelenie dlhodobého víza platného zároveň ako krátkodobé vízum ... 5 000 Sk.
Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby podľa osobitného predpisu.16b)
Splnomocnenie
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch z dôvodov všeobecného záujmu, v záujmoch zahraničnej politiky, rozvojovej politiky, kultúrnych záujmov a humanitárnych dôvodov poplatok znížiť alebo upustiť od jeho vybratia.“.
Čl. III
Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície v znení zákona č. 58/1999 Z. z., zákona č. 181/1999 Z. z., zákona č. 356/1999 Z. z., zákona č. 224/2000 Z. z., zákona č. 464/2000 Z. z., zákona č. 241/2001 Z. z., zákona č. 98/2002 Z. z., zákona č. 328/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 659/2002 Z. z., zákona č. 212/2003 Z. z., zákona č. 178/2004 Z. z., zákona č. 201/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 727/2004 Z. z., zákona č. 732/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z. a zákona č. 623/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 36a odsek 1 znie:
„(1)
Policajta možno s jeho súhlasom povolať na nevyhnutne potrebný čas na plnenie úloh inšpekčnej služby10b) alebo na plnenie úloh agenta,10d) a to i na také činnosti, ktoré nevyplývajú z funkcie, do ktorej bol ustanovený alebo vymenovaný.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 10d znie:
„10d)
§ 117 Trestného poriadku.“.
2.
V § 36a ods. 2 úvodná veta znie: „Povolanie policajta sa ukončí,“.
3.
V § 110 ods. 2 sa za slová „služby v zahraničí“ vkladá čiarka a slová „stravné v cudzej mene poskytované policajtom v súvislosti s výkonom pasovej kontroly alebo sprevádzaním vlaku25a) na území cudzieho štátu“ sa nahrádzajú slovami „náhrada preukázaných cestovných výdavkov a stravného poskytovaného policajtovi v cudzej mene v súvislosti s výkonom štátnej služby na území cudzieho štátu na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná“.
4.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25a sa vypúšťa.
5.
§ 128 vrátane nadpisu znie:
㤠128
Náhrada cestovných výdavkov a stravného poskytovaného policajtovi v cudzej mene v súvislosti s výkonom štátnej služby na území cudzieho štátu na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná
(1)
Policajtovi, ktorý vykonáva štátnu službu na území cudzieho štátu na základe medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, po skončení výkonu štátnej služby s návratom na územie Slovenskej republiky patrí náhrada preukázaných cestovných výdavkov na území cudzieho štátu a po dobu výkonu tejto služby stravné v cudzej mene vo výške
a)
5 % zo základnej sadzby stravného ustanoveného osobitným predpisom,29) ak výkon štátnej služby trvá od štyroch hodín do ôsmich hodín,
b)
15 % zo základnej sadzby stravného ustanoveného osobitným predpisom,29) ak výkon štátnej služby trvá nad 8 hodín až 12 hodín,
c)
25 % zo základnej sadzby stravného ustanoveného osobitným predpisom,29) ak výkon štátnej služby trvá nad 12 hodín.
(2)
Do doby výkonu štátnej služby sa spočítajú hodiny strávené na území cudzieho štátu. Podľa počtu hodín strávených na území cudzieho štátu patrí policajtovi stravné v cudzej mene podľa odseku l.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29 znie:
„29)
§ 13 zákona č. 283/2002 Z. z. v znení zákona č. 81/2005 Z. z.“.
Čl. V
Zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 132/2005 Z. z. a zákona č. 529/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 40 ods. 2 písm. h) sa za slová „názov hraničného priechodu“ vkladajú slová „na vonkajšej štátnej hranici alebo miesto prekročenia vnútornej štátnej hranice“.
2.
V § 41 ods. 3 sa slová „najneskôr do troch pracovných dní po nadobudnutí vlastníctva k týmto zbraniam alebo strelivu“ nahrádzajú slovami „najneskôr do uplynutia doby platnosti zbrojného sprievodného listu“.
3.
V § 42 ods. 3 sa slová „najneskôr do troch pracovných dní odo dňa prekročenia štátnej hranice Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „najneskôr do uplynutia doby platnosti zbrojného sprievodného listu“.
4.
V § 43 ods. 4 sa na konci pripájajú tieto slová: „na vonkajšej štátnej hranici“.
5.
V § 47 ods. 6 sa za slová „názov hraničného priechodu“ vkladajú slová „na vonkajšej štátnej hranici alebo miesto prekročenia vnútornej štátnej hranice“.
6.
V § 48 ods. 1 sa slová „štátnu hranicu Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „vonkajšiu štátnu hranicu“.
7.
V § 48 ods. 2 písm. d) sa za slová „hraničný priechod“ vkladajú slová „na vonkajšej štátnej hranici alebo miesto prekročenia vnútornej štátnej hranice“.
Čl. VII
Zákon č. 403/2004 Z. z. o európskom zatýkacom rozkaze a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
§ 2 sa dopĺňa písmenom h), ktoré znie:
„h)
záznamom súbor údajov vložených príslušným orgánom členského štátu do Schengenského informačného systému na základe rozhodnutia príslušného justičného orgánu štátu pôvodu v tomto rozsahu:
1.
totožnosť a štátne občianstvo vyžiadanej osoby,
2.
názov, adresu, telefónne a faxové číslo a adresu elektronickej pošty justičného orgánu štátu pôvodu,
3.
dôkaz o vykonateľnom rozsudku, zatýkacom rozkaze alebo inom vykonateľnom rozhodnutí justičného orgánu s rovnakým účinkom,
4.
povaha a právna kvalifikácia skutku,
5.
opis okolností, za ktorých bol spáchaný skutok, vrátane miesta, času a miery účasti vyžiadanej osoby na skutku,
6.
uložený trest, ak bola vyžiadaná osoba právoplatne odsúdená; v ostatných prípadoch sankciu, ktorú možno uložiť za skutok podľa právneho poriadku štátu pôvodu,
7.
ďalšie informácie, ktoré považuje orgán štátu pôvodu za potrebné.“.
2.
V § 5 ods. 2 druhá veta znie: „Vo vzťahu k členským štátom, ktoré používajú Schengenský informačný systém, je styk možný aj prostredníctvom osobitného útvaru Policajného zboru SIRENE a vo vzťahu k členským štátom, ktoré nepoužívajú Schengenský informačný systém, aj prostredníctvom Medzinárodnej organizácie kriminálnej polície (ďalej len „Interpol").“.
3.
V § 10 odsek 1 znie:
„(1)
Ak je vydaný príkaz na zatknutie, medzinárodný zatýkací rozkaz podľa osobitného predpisu alebo rozhodnutie, ktorým bol právoplatne uložený trest odňatia slobody, a obvinený sa zdržiava alebo existuje predpoklad, že sa zdržiava v inom členskom štáte a je potrebné ho vyžiadať, predseda senátu alebo sudca príslušného súdu vydá európsky zatýkací rozkaz; v prípravnom konaní vydá európsky zatýkací rozkaz na návrh prokurátora sudca pre prípravné konanie.“.
4.
V § 10 sa vypúšťa odsek 2. Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 2 až 4.
5.
V § 10 odsek 3 znie:
„(3)
Európsky zatýkací rozkaz zašle súd neodkladne po jeho vydaní osobitnému útvaru Policajného zboru SIRENE, ktorý na jeho základe vyhotoví záznam; ak má informáciu o príslušnom vykonávajúcom justičnom orgáne, aj tomuto orgánu. Rovnopis európskeho zatýkacieho rozkazu súd zároveň zašle tiež ministerstvu spravodlivosti.“.
6.
§ 15 vrátane nadpisu znie:
㤠15
Predbežné preskúmanie záznamu a zadržanie vyžiadanej osoby
(1)
Ak Generálna prokuratúra Slovenskej republiky zistí, že záznam nie je v súlade s právnym poriadkom, medzinárodnými záväzkami alebo dôležitými záujmami Slovenskej republiky, vydá osobitnému útvaru Policajného zboru SIRENE pokyn na označenie záznamu, ktorý označenie neodkladne zabezpečí.
(2)
Označenie záznamu podľa odseku 1 predstavuje prekážku zadržania osoby; na základe takto označeného záznamu možno vykonať iba pátranie na účel zistenia miesta pobytu osoby.
(3)
Príslušníci Policajného zboru zadržia osobu, ktorej prítomnosť bola zistená na území Slovenskej republiky a na ktorú bol vydaný európsky zatýkací rozkaz alebo vyhotovený záznam a nie je prekážka podľa odseku 2. O zadržaní osoby informujú neodkladne prokurátora príslušného na vykonanie predbežného vyšetrovania. Ak prokurátor do 48 hodín od zadržania neprepustí zadržanú osobu, podá v tejto lehote súdu návrh na jej vzatie do väzby, ku ktorému pripojí európsky zatýkací rozkaz, alebo ak tento nie je k dispozícii, záznam; záznam má do doručenia európskeho zatýkacieho rozkazu rovnaké účinky ako európsky zatýkací rozkaz. Ak prokurátor osobu prepustí, informuje o tom osobitný útvar Policajného zboru SIRENE.“.
7.
V § 20 ods. 6 a § 21 ods. 5 sa slovo „Interpolu“ nahrádza slovami „osobitnému útvaru Policajného zboru SIRENE“.
8.
V § 26 ods. 5 druhá veta znie: „Ak minister spravodlivosti rozhodne, že sa vykoná európsky zatýkací rozkaz, zašle kópiu svojho rozhodnutia osobitnému útvaru Policajného zboru SIRENE na účel dohodnutia termínu a zabezpečenia realizácie odovzdania osoby; ak rozhodne inak, kópiu zašle Interpolu.“.
Čl. VIII
Zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení zákona č. 650/2005 Z. z. a zákona č. 692/2006 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V nadpise § 484 sa za slovo „Interpol“ vkladajú slová „a SIRENE“.
2.
V § 484 ods. 1 sa slová „najmä ak vec neznesie odklad“ nahrádzajú slovami „a ak ide o zasielanie alebo prijímanie žiadostí vo vzťahu k štátom, ktoré používajú Schengenský informačný systém aj prostredníctvom osobitného útvaru Policajného zboru SIRENE“.
3.
V § 484 ods. 2 sa za slovo „Interpolu“ vkladajú slová „alebo osobitného útvaru Policajného zboru SIRENE“.
4.
§ 544 vrátane nadpisu znie:
㤠544
Cezhraničné sledovanie
(1)
Za podmienok ustanovených v medzinárodnej zmluve môže útvar Policajného zboru pri sledovaní osoby vstúpiť na územie iného štátu a pokračovať v sledovaní osoby aj na území tohto štátu.
(2)
Príkaz na postup podľa odseku 1 vydáva predseda senátu a v prípravnom konaní prokurátor.
(3)
Ak vec neznesie odklad, je postup podľa odseku 1 možný aj bez príkazu na základe súhlasu prezidenta Policajného zboru alebo ním poverenej osoby. O tejto skutočnosti musí byť ihneď informovaný orgán, ktorý by bol inak oprávnený vydať príkaz podľa odseku 2.
(4)
Cudzie orgány môžu cezhraničné sledovanie na území Slovenskej republiky vykonať za podmienok ustanovených v medzinárodnej zmluve. Ak medzinárodná zmluva neurčuje, ktorý orgán Slovenskej republiky je príslušný udeliť súhlas s vykonaním cezhraničného sledovania na území Slovenskej republiky, udeľuje takýto súhlas prokurátor a v naliehavých prípadoch prezident Policajného zboru alebo ním poverená osoba. Prezident Policajného zboru alebo ním poverená osoba bezodkladne informuje o udelenom súhlase príslušného prokurátora, ktorý rozhodne o pokračovaní sledovania.“.
Čl. IX
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom určeným rozhodnutím Rady o uplatňovaní ustanovení schengenského acquis týkajúcich sa Schengenského informačného systému v Slovenskej republike prijatého na základe čl. 3 ods. 2 Aktu o podmienkach pristúpenia pripojeného k Zmluve o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii okrem čl. II 6. a 7. bodu, čl. IV 1. až 7. bodu a 9. bodu a čl. V, ktoré nadobudnú účinnosť dňom určeným rozhodnutím Rady o zrušení kontrol na vnútorných hraniciach Slovenskej republiky prijatým na základe čl. 3 ods. 2 Aktu o podmienkach pristúpenia pripojeného k Zmluve o pristúpení Slovenskej republiky k Európskej únii a čl. II 1. až 5. bodu, čl. III a čl. VI, ktoré nadobudnú účinnosť dňom vyhlásenia.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.