325/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

325
ZÁKON
z 20. júna 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1996 Z. z., zákona č. 72/1999 Z. z., zákona č. 121/2001 Z. z., zákona č. 509/2001 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 64/2002 Z. z., zákona č. 435/2002 Z. z., zákona č. 161/2003 Z. z., zákona č. 512/2003 Z. z., zákona č. 618/2004 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z. a zákona č. 277/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 9 sa vypúšťa druhá veta a tretia veta.
2.
§ 5 znie:
㤠5
(1)
Ak osobitný predpis11) neustanovuje inak, majetok štátu, ktorý prešiel do vlastníctva štátu podľa osobitného predpisu12) a ktorý nie je v správe žiadneho správcu alebo nie je možné určiť právneho nástupcu pôvodného správcu alebo prešiel do vlastníctva štátu na základe darovania alebo dedenia zo závetu a správca nie je v darovacej zmluve alebo v závete výslovne uvedený, spravuje dočasný správca, ktorým je obvodný úrad v sídle kraja, v ktorého územnom obvode sa taký majetok štátu nachádza (ďalej len „dočasná správa"). Majetok v dočasnej správe, ktorý sa nenachádza na území Slovenskej republiky, spravuje Obvodný úrad Bratislava. Ak dočasný správca, ktorý sa ujal dočasnej správy, zistí, že majetok bývalého vlastníka sa nachádza aj v územnom obvode iných dočasných správcov, bezodkladne o tom upovedomí týchto dočasných správcov, ktorí sú povinní ujať sa dočasnej správy. Ak nemožno príslušnosť na dočasnú správu určiť, určí ju ministerstvo financií.
(2)
V dočasnej správe je aj majetok štátu, ktorý je záhradou12a) priľahlou k nehnuteľnému majetku štátu v dočasnej správe.
(3)
Dočasný správca, ktorý sa ujal dočasnej správy, vedie osobitnú evidenciu, ktorá vždy obsahuje doklad preukazujúci vlastnícke právo štátu, právny dôvod nadobudnutia, zoznam vecí s uvedením identifikačných údajov, odkaz na účtovný zápis a spôsob naloženia s majetkom štátu v dočasnej správe. Osobitnú evidenciu dočasný správca uschováva počas piatich rokov nasledujúcich po roku, v ktorom s takým majetkom štátu naložil.
(4)
S majetkom štátu v dočasnej správe je dočasný správca povinný naložiť bezodkladne podľa tohto zákona a v súlade s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi okrem majetku štátu, ktorý môže využiť v rámci predmetu svojej činnosti alebo v súvislosti s ním. Pri nakladaní s majetkom štátu v dočasnej správe sa rozhodnutie o prebytočnosti majetku štátu nevydáva.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 11, 12 a 12a znejú:
„11)
Napríklad zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 10/2004 Z. z. o puncovníctve a skúšaní drahých kovov (puncový zákon), zákon č. 199/2004 Z. z. Colný zákon a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
12)
Napríklad § 135, 456 a 462 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb., § 185g Občianskeho súdneho poriadku v znení zákona č. 263/1992 Zb., § 59 a 60 Trestného zákona.
12a)
Príloha č. 2 k vyhláške Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 79/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení vyhlášky č. 647/2004 Z. z.“.
3.
V § 6 ods. 4 sa na konci pripája táto veta:
„Ak pohľadávka štátu vznikla na základe rozhodnutia vydaného podľa osobitného predpisu,8) úroky z omeškania podľa tohto zákona sa neuplatňujú a nevymáhajú.“.
4.
V § 6a ods. 1 sa na konci pripája táto veta:
„Správca pohľadávky štátu, ktorá vznikla na základe rozhodnutia vydaného podľa osobitného predpisu,8) nesmie uzavrieť dohodu o splátkach na dobu dlhšiu ako tri roky po uplynutí lehoty určenej na splnenie povinnosti uloženej týmto rozhodnutím.“.
5.
V § 6a odsek 7 znie:
„(7)
Pohľadávka štátu zaniká
a)
splnením,
b)
uplynutím jedného roku od platnosti rozhodnutia o trvalom upustení od vymáhania pohľadávky štátu podľa odseku 6, ak dlžník neuspokojí pohľadávku štátu,
c)
rozhodnutím vlády Slovenskej republiky o odpustení pohľadávky štátu v zahraničí na návrh ministerstva financií,
d)
rozhodnutím vlády Slovenskej republiky o znížení štátnych finančných aktív podľa osobitného predpisu,13aba) ak ide o pohľadávku štátu z poskytnutých návratných finančných výpomocí, úverov a pôžičiek,
e)
riadnym a včasným splnením reštrukturalizačného plánu,13abb)
f)
vzájomným započítaním pohľadávky štátu podľa odseku 8,
g)
odpustením dlhu podľa odseku 9,
h)
splynutím13abc) práva a povinnosti, ak dedičstvo, ktoré nenadobudol žiaden dedič, pripadlo štátu.13abd)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom13aba až 13abd znejú:
„13aba)
§ 13 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
13abb)
§ 132 až 142 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
13abc)
§ 584 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.
13abd)
§ 462 Občianskeho zákonníka.“.
6.
V § 6a odsek 10 znie:
„(10)
Správca je oprávnený za podmienok ustanovených v osobitnom predpise13abe) uzavrieť písomnú dohodu o urovnaní. Súhlas zriaďovateľa sa v tom prípade nevyžaduje.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13abe znie:
„13abe)
§ 585 až 587 Občianskeho zákonníka v znení zákona č. 509/1991 Zb.“.
7.
V § 8a ods. 1 tretej vete sa za slovo „Ponuka“ vkladajú slová „sa eviduje v registri prebytočného nehnuteľného majetku štátu ponúkaného v osobitnom ponukovom konaní (ďalej len „register") a“.
8.
Za § 8c sa vkladá § 8d, ktorý znie:
㤠8d
(1)
Register je verejne prístupná evidencia nehnuteľného majetku štátu, ktorý bol vyhlásený za prebytočný a je predmetom osobitného ponukového konania. Register vedie ministerstvo financií a zverejňuje ho na svojej internetovej stránke. Cenovú ponuku nemožno uplatniť prostredníctvom registra.
(2)
Register obsahuje
a)
identifikačné údaje správcu majetku štátu,
b)
identifikáciu majetku štátu s uvedením jeho charakteristiky,
c)
primeranú cenu,
d)
lehotu na doručenie cenových ponúk záujemcov o prevod vlastníctva majetku štátu,
e)
vyhodnotenie osobitného ponukového konania vrátane identifikačných údajov všetkých záujemcov a ich cenových ponúk,
f)
identifikačné údaje kupujúceho a dohodnutú cenu.
(3)
Identifikačnými údajmi podľa odseku 2 písm. a) a f) sa rozumejú
a)
pri fyzických osobách meno, priezvisko a obec, v ktorej má fyzická osoba trvalý pobyt,
b)
pri právnických osobách názov, sídlo a identifikačné číslo.
(4)
Správca je povinný predložiť žiadosť o zápis do registra najneskôr v deň zverejnenia ponuky v periodickej tlači s celoštátnou pôsobnosťou. Žiadosť musí obsahovať údaje podľa odseku 2 písm. a) až d). Správca je povinný požiadať o zápis údajov podľa odseku 2 písm. e) do piatich pracovných dní od vyhodnotenia osobitného ponukového konania a údajov podľa odseku 2 písm. f) do piatich pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy.“.
9.
V § 9 ods. 4 a ods. 5 písm. a) a § 11 ods. 3 a 4 sa slová „§ 8 ods. 4“ nahrádzajú slovami „§ 8a ods. 5“.
10.
V § 9 ods. 5 písm. a) a § 13 ods. 2 sa slová „§ 8 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 8a ods. 1“.
11.
V § 9 ods. 5 písm. a) sa slová „§ 8 ods. 12“ nahrádzajú slovami „§ 8a ods. 9“.
12.
V § 11 ods. 3 sa slová „§ 8 ods. 11 a 12“ nahrádzajú slovami „§ 8a ods. 8 a 9“ a slová „§ 8 ods. 5 písm. e)“ sa nahrádzajú slovami „§ 8a ods. 6 písm. e)“.
13.
V § 11 ods. 7 sa slová „§ 8 ods. 1 a 3“ nahrádzajú slovami „§ 8 ods. 1 a § 8a ods. 1“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:
„17a)
§ 2 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu.“.
14.
V § 13 ods. 4 sa vypúšťa písmeno e).
Doterajšie písmená f) a g) sa označujú ako písmená e) a f).
15.
V § 13 ods. 7 písm. c) sa slová „§ 8 ods. 5 písm. e)“ nahrádzajú slovami „§ 8a ods. 6 písm. e)“.
16.
§ 14 znie:
㤠14
(1)
Neupotrebiteľným majetkom štátu sú hnuteľné veci alebo stavby, ktoré pre svoje úplné opotrebenie alebo poškodenie, zrejmú zastaranosť alebo nehospodárnosť v prevádzke alebo z iných závažných dôvodov už nemôžu slúžiť svojmu účelu alebo určeniu; za neupotrebiteľný majetok štátu sa považujú aj hnuteľné veci, s ktorými sa správcovi nepodarí naložiť v ponukovom konaní a v osobitnom ponukovom konaní.
(2)
O neupotrebiteľnosti majetku štátu rozhoduje štatutárny orgán správcu na základe návrhu ním vymenovanej komisie. Rozhodnutie o neupotrebiteľnosti majetku štátu musí byť písomné a musí obsahovať najmä označenie neupotrebiteľného majetku štátu a jeho identifikačné údaje. Správca k rozhodnutiu dodatočne pripojí doklad o spôsobe naloženia s neupotrebiteľným majetkom štátu.
(3)
Neupotrebiteľný majetok štátu, ktorý môže byť využitý ako druhotná surovina, ponúkne správca právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá sa zaoberá výkupom druhotných surovín. Ak nebude majetok štátu využitý ako druhotná surovina, zabezpečí správca jeho likvidáciu v súlade s osobitnými predpismi.23bab)
(4)
Postup podľa odsekov 2 a 3 sa nevzťahuje na kultúrnu pamiatku,17a) historický knižničný dokument, historický knižničný fond23bac) a zbierkový predmet.23bad)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 23bab až 23bad znejú:
„23bab)
Napríklad zákon č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
23bac)
Zákon č. 183/2000 Z. z. o knižniciach, o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti a o zmene a doplnení zákona č. 68/1997 Z. z. o Matici slovenskej v znení zákona č. 416/2001 Z. z.
23bad)
§ 2 ods. 2 zákona č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galerijnej hodnoty v znení zákona č. 387/2001 Z. z.“.
17.
Poznámky pod čiarou k odkazom 17d a 17e sa vypúšťajú.
18.
Za § 14a sa vkladá § 14b, ktorý znie:
„§14b
Správca, zriaďovateľ a ministerstvo financií sú oprávnení na účely nakladania s majetkom štátu spracúvať osobné údaje fyzickej osoby, ktorej práva a povinnosti sú dotknuté týmto zákonom, a to meno, priezvisko, rodné číslo, adresu trvalého pobytu, adresu prechodného pobytu, dátum narodenia, dátum úmrtia a údaje o majetkových pomeroch.“.
19.
Za § 18g sa vkladá § 18h, ktorý znie:
„§18h
(1)
Majetok štátu, ktorý mal v správe krajský úrad podľa § 5 v znení účinnom pred 1. októbrom 2007, prechádza 1. októbra 2007 do dočasnej správy dočasného správcu, v ktorého územnom obvode sa majetok štátu nachádza. Ustanovenia osobitného zákona28) sa na prechod správy tohto majetku štátu nepoužijú.
(2)
Ustanovenia § 6 ods. 4 a § 6a ods. 1, 7 a 10 v znení účinnom od 1. októbra 2007 sa vzťahujú aj na pohľadávky štátu, ktoré vznikli pred 1. októbrom 2007, ak tento zákon neustanovuje inak.
(3)
Na dohody o splátkach uzatvorené pred 1. októbrom 2007 sa vzťahuje § 6a v znení účinnom pred 1. októbrom 2007.
(4)
Ak bol krajský úrad k 1. júnu 2003 investorom rozostavaných stavieb, ktoré podľa osobitných predpisov25) neprešli do majetku obcí alebo majetku vyšších územných celkov z dôvodu, že boli rozostavané a nebol určený ich budúci užívateľ, od 1. októbra 2007 je investorom týchto stavieb obvodný úrad v sídle kraja, v ktorého územnom obvode sa rozostavaná stavba nachádza. Také stavby môžu prejsť do majetku obce alebo do majetku vyššieho územného celku dohodou uzavretou obvodným úradom v sídle kraja s obcou alebo vyšším územným celkom.
(5)
Postup podľa § 8a ods. 1 a § 8d v znení účinnom od 1. októbra 2007 sa uplatní na osobitné ponukové konania začaté najskôr 1. októbra 2007.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28 znie:
„28)
Zákon č. 254/2007 Z. z. o zrušení krajských úradov a o zmene a doplnení zákona č. 515/2003 Z. z. o krajských úradoch a obvodných úradoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 263/2006 Z. z.“.
Čl. II
Zákon Slovenskej národnej rady č. 319/1991 Zb. o zmiernení niektorých majetkových a iných krívd a o pôsobnosti orgánov štátnej správy Slovenskej republiky v oblasti mimosúdnych rehabilitácií v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 312/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 492/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 154/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 86/1994 Z. z. a zákona č. 512/2003 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 1 prvej vete sa slová „krajského úradu“ nahrádzajú slovami „obvodného úradu v sídle kraja (ďalej len “obvodný úrad„)“. Slovo „krajský“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádza slovom „obvodný“ v príslušnom tvare.
2.
V § 5 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Žiadosť o finančnú náhradu musí obsahovať osobné údaje, a to meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a rodné číslo oprávnenej osoby. Ministerstvo financií Slovenskej republiky môže osobné údaje oprávnenej osoby spracúvať a poskytovať Fondu národného majetku Slovenskej republiky len na účely vyplatenia finančnej náhrady.“.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 151/1995 Z. z., zákona č. 158/1998 Z. z., zákona č. 173/1999 Z. z., zákona č. 252/1999 Z. z., zákona č. 400/2002 Z. z., zákona č. 512/2003 Z. z., zákona č. 367/2004 Z. z., zákona č. 469/2005 Z. z. a zákona č. 268/2007 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 7 ods.1 sa slová „krajským úradom“ nahrádzajú slovami „obvodným úradom v sídle kraja (ďalej len "správny orgán")“.
2.
V § 7d ods. 3 sa slová „krajskému úradu“ nahrádzajú slovami „správnemu orgánu“.
3.
§ 30 znie:
㤠30
Finančné prostriedky, ktoré obec získa z predaja bytov, nebytových priestorov, domov alebo ich častí, pozemkov zastavaných domom, ako aj z priľahlých pozemkov, sú príjmom rozpočtu obce. Obec tieto prostriedky môže použiť len na obnovu a rozvoj bytového fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry obce. Nevyčerpané finančné prostriedky sú zdrojom fondu rozvoja bývania obce a obec ich môže použiť iba na obnovu a rozvoj bytového fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry obce; o použití fondu rozvoja bývania obce rozhoduje obecné zastupiteľstvo.“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbra 2007.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.