320/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.08.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

320
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky
zo 4. júla 2007,
ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov v znení neskorších predpisov
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky podľa § 95 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) a § 374a ods. 1 zákona č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov ustanovuje:
Čl. I
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 31/1993 Z. z. o odmenách a náhradách notárov v znení vyhlášky č. 209/1994 Z. z., vyhlášky č. 423/2002 Z. z., vyhlášky č. 607/2002 Z. z. a vyhlášky č. 748/2004 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V prílohe sa položka A dopĺňa bodom 8, ktorý znie:
„8.
Ak ide o osvedčenie osobných údajov na účely elektronického konania vo veciach obchodného registra podľa osobitných predpisov5a) 400 Sk.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
„5a)
Zákon č. 530/2003 Z. z. o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 319/2007 Z. z. o postupe pri overovaní osobných údajov na účely elektronického konania vo veciach obchodného registra.“.
2.
V prílohe v položke C bod 1 znie:
„1.
Za osvedčenie zhody odpisu alebo fotokópie s listinou vrátane osvedčenia listinnej podoby elektronického odpisu údajov z informačných systémov verejnej
správy5b) za každú, aj začatú stranu listiny, ktorej odpis alebo fotokópia sa osvedčuje 40 Sk.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5b znie:
„5b)
§ 7 zákona č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. II
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. augusta 2007.
Štefan Harabin v. r.