253/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.07.2007 do 31.12.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

253
ZÁKON
z 11. mája 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 4 ods. 1 sa na konci pripája táto veta: „Vedúcim hlavného úradu je minister obrany Slovenskej republiky (ďalej len „minister").“.
2.
V § 4 ods. 2 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:
„b)
je odvolacím orgánom proti rozhodnutiu vedúceho služobného úradu podľa § 6 ods. 2 písm. a), c), d), g), i) až k) a proti rozhodnutiu vedúceho služobného úradu, ktorým je náčelník Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „náčelník generálneho štábu"),“.
Doterajšie písmená b) až g) sa označujú ako písmená c) až h).
3.
V § 4 ods. 3 písm. a) sa vypúšťajú slová „ozbrojených síl Slovenskej republiky (ďalej len „náčelník generálneho štábu")“.
4.
V § 4 ods. 3 sa vypúšťa písmeno d).
Doterajšie písmená e) až g) sa označujú ako písmená d) až f).
5.
V § 5 ods. 1 písm. a) sa vypúšťajú slová „obrany Slovenskej republiky (ďalej len „minister")“.
6.
V § 5 ods. 1 písm. b) sa na konci pripájajú tieto slová: „a Čestnej stráže prezidenta Slovenskej republiky“.
7.
V § 5 ods. 2 písmená c) a d) znejú:
„c)
vedie register profesionálnych vojakov a po skončení služobného pomeru odošle ich osobné spisy do vojenského archívu, ak tento zákon neustanovuje inak,
d)
zabezpečuje ochranu osobných údajov profesionálneho vojaka a jeho manželky (manžela), detí, rodičov a súrodencov (§ 13 ods. 5 až 7),“.
8.
§ 5 sa dopĺňa odsekmi 3 až 5, ktoré znejú:
„(3)
Služobný úrad uvedený v odseku 1 písm. h) vedie osobné spisy profesionálnych vojakov dočasne vyčlenených na plnenie úloh Vojenského spravodajstva aj po skončení ich služobného pomeru.
(4)
Odvolacím orgánom proti rozhodnutiu vedúceho služobného úradu podľa § 6 ods. 2 písm. e) a f) je hlavný vojenský prokurátor.
(5)
Odvolacím orgánom proti rozhodnutiu vedúceho služobného úradu podľa § 6 ods. 2 písm. h) je predseda vyššieho vojenského súdu.“.
9.
V § 6 ods. 1 sa vypúšťajú slová „hlavnom úrade a v“.
10.
V § 6 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
ministerstvo, je vedúci služobného úradu ministerstva4a) pre profesionálnych vojakov dočasne vyčlenených podľa § 60 ods. 1 písm. a), b), f) a g),“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:
„4a)
§ 10 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
11.
V § 6 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „alebo náčelník (ďalej len „veliteľ")“.
12.
V § 7 odsek 3 znie:
„(3)
Veliteľom podľa odseku 1 je aj predstavený alebo vedúci zamestnanec.“.
13.
V § 8 písmená d) a e) znejú:
„d)
utvárať pracovné podmienky a zabezpečovať starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia podriadených profesionálnych vojakov pri výkone štátnej služby a kontrolovať dodržiavanie predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri výkone štátnej služby a v oblasti prevádzky technických zariadení,
e)
organizovať a zabezpečovať materiálne a technické podmienky vrátane osobných ochranných pracovných prostriedkov nevyhnutných na riadny a bezpečný výkon štátnej služby,“.
14.
V § 8 písmeno l) znie:
„l)
udeliť profesionálnemu vojakovi náhradné voľno do troch mesiacov od vzniku nároku na náhradné voľno, ak tento zákon neustanovuje inak,“.
15.
§ 8 sa dopĺňa písmenami n) a o), ktoré znejú:
„n)
utvárať podmienky na predchádzanie vzniku úrazov a chorôb z povolania5a) profesionálneho vojaka pri plnení úloh podľa tohto zákona alebo v priamej súvislosti s ním, viesť ich evidenciu a zabezpečiť vyšetrenie úrazu alebo choroby z povolania,
o)
zabezpečiť ochranu biobanky profesionálnych vojakov pred odcudzením, stratou, poškodením, zničením, neoprávneným prístupom, zmenou alebo rozširovaním, ak je prevádzkovanie biobanky v ich pôsobnosti.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 5a znie:
„5a)
Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
16.
V § 12 ods. 2 písmeno f) znie:
„f)
činnosť znalca alebo tlmočníka, ak sa táto činnosť vykonáva pre súd, iný štátny orgán, pre obec, pre samosprávny kraj alebo pre Národnú banku Slovenska,“.
17.
V § 12 sa odsek 2 dopĺňa písmenami g) a h), ktoré znejú:
„g)
profesionálneho vojaka, ktorý plní úlohy pod dočasnou legendou alebo trvalou legendou,
h)
poskytovanie veterinárnej starostlivosti v štátnych veterinárnych zariadeniach, neštátnych veterinárnych zariadeniach.“.
18.
§ 13 znie:
㤠13
(1)
Do štátnej služby možno prijať občana, ktorý
a)
písomne požiadal o prijatie do štátnej služby,
b)
dosiahol vek 18 rokov,
c)
je bezúhonný,
d)
je spoľahlivý,
e)
ovláda štátny jazyk,
f)
nie je členom politickej strany alebo politického hnutia,
g)
má štátne občianstvo Slovenskej republiky alebo aj štátne občianstvo štátu, ktorý je
1.
štátom Európskej únie alebo
2.
členom medzinárodnej organizácie zabezpečujúcej spoločnú obranu proti napadnutiu, ktorej je Slovenská republika členom,
h)
má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,
i)
spĺňa vzdelanie na prijatie do štátnej služby,
j)
ku dňu prijatia do štátnej služby nie je evidovaný ako občan, ktorý odoprel výkon mimoriadnej služby podľa osobitného predpisu,9a)
k)
je zdravotne spôsobilý, psychicky spôsobilý a fyzicky zdatný,
l)
je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu,
m)
spĺňa predpoklady ustanovené osobitnými predpismi,10)
n)
ku dňu prijatia do štátnej služby skončí činnosti, ktorých vykonávanie je obmedzené alebo zakázané podľa § 11 a 12,
o)
súhlasí s výkonom štátnej služby podľa potrieb služobného úradu,
p)
úspešne absolvoval výberové konanie.
(2)
Podmienky ustanovené v odseku 1 písm. c) až h), k) až m) a o) profesionálny vojak musí spĺňať po celú dobu štátnej služby profesionálneho vojaka.
(3)
Za bezúhonného sa na účely tohto zákona nepovažuje občan, ktorý bol právoplatne odsúdený za trestný čin, ak sa na neho nehľadí, akoby nebol odsúdený. Aj keď sa na občana hľadí, akoby nebol odsúdený, nepovažuje sa na účely tohto zákona za bezúhonného, ak bol právoplatne odsúdený za prečin, ktorý je úmyselným trestným činom,11) alebo za zločin.11a) Bezúhonnosť v prijímacom konaní občan preukazuje odpisom z registra trestov nie starším ako tri mesiace.
(4)
Za spoľahlivého sa na účely tohto zákona nepovažuje občan, ak
a)
bol liečený zo závislosti od alkoholu alebo iných omamných látok alebo psychotropných látok (ďalej len „omamné a psychotropné látky") alebo preukázateľne nadmerne požíva alkohol alebo požíva iné omamné alebo psychotropné látky,
b)
bol zo štátnej služby podľa tohto zákona alebo z predchádzajúceho služobného pomeru prepustený z dôvodu, že
1.
na základe záverov služobného hodnotenia bol hodnotený ako nespôsobilý vykonávať profesionálnu službu v ozbrojených silách alebo štátnu službu v služobnom pomere,
2.
závažným spôsobom porušil niektorú zo základných povinností profesionálneho vojaka alebo porušil niektorý zo zákazov ustanovených pre profesionálnych vojakov,
3.
bol právoplatne odsúdený na trest zákazu činnosti vykonávať funkciu profesionálneho vojaka alebo trest straty vojenskej hodnosti,
c)
jeho predchádzajúci štátnozamestnanecký pomer sa skončil z dôvodu
1.
odvolania zo štátnozamestnaneckého pomeru okrem odvolania z dôvodu zníženia počtu štátnozamestnaneckých miest v systemizácii,
2.
prepustenia zo štátnej služby na základe disciplinárneho opatrenia,
3.
nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorým bola jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzená,
d)
jeho predchádzajúci pracovný pomer sa skončil z dôvodu výpovede pre závažné porušenie pracovnej disciplíny alebo z dôvodu okamžitého skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa.
(5)
Služobný úrad je oprávnený na účely zistenia, či občan spĺňa podmienky prijatia do štátnej služby, spracúvať o jeho osobe tieto údaje:
a)
meno, priezvisko, titul, vedeckú hodnosť,
b)
dátum a miesto narodenia,
c)
adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu,
d)
štátne občianstvo, prípadne ďalšie štátne občianstvo, zmeny štátneho občianstva,
e)
číslo občianskeho preukazu, miesto a dátum jeho vydania,
f)
vzdelanie, prehľad absolvovaných škôl, kurzov, získaných osvedčení a oprávnení,
g)
znalosť cudzieho jazyka,
h)
zamestnanie, sídlo zamestnávateľa,
i)
prehľad predchádzajúcich zamestnávateľov aj s pracovným zaradením,
j)
miesto a čas výkonu povinnej vojenskej služby, ďalšej služby v ozbrojených silách, v ozbrojených zboroch, v ozbrojených bezpečnostných zboroch, v Slovenskej informačnej službe alebo v Národnom bezpečnostnom úrade Slovenskej republiky, dosiahnutú hodnosť,
k)
závislosť od požívania alkoholu alebo požívania iných omamných alebo psychotropných látok.
(6)
Po prijatí občana do štátnej služby služobný úrad spracúva osobné údaje
a)
o jeho rodnom čísle,
b)
o jeho rodinnom stave,
c)
uvedené v odseku 5 písm. a) až c) aj o jeho manželke (manželovi), deťoch, rodičoch a súrodencoch na účely udržiavania kontaktu alebo pri mimoriadnej udalosti podľa tohto zákona.
(7)
Osobné údaje uvedené v odsekoch 5 a 6 služobný úrad spracúva po celý čas trvania štátnej služby profesionálneho vojaka.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 9a, 11 a 11a znejú:
„9a)
§ 4 zákona č. 569/2005 Z. z. o alternatívnej službe v čase vojny a vojnového stavu.
11)
§ 10 ods. 1 písm. b) Trestného zákona.
11a)
§ 11 Trestného zákona.“.
19.
V § 14 ods. 1 sa za slovo „osobou12)“ vkladajú slová „veliteľa alebo“.
20.
V § 15 ods. 5 písm. e) prvý bod znie:
„1.
má štátne občianstvo podľa § 13 ods. 1 písm. g),“.
21.
V § 15 ods. 5 písm. e) sa vypúšťa druhý bod.
Doterajšie body 3 až 5 sa označujú ako body 2 až 4.
22.
V § 15 ods. 7 sa slová „§ 13 ods. 1 písm. a) až o)“ nahrádzajú slovami „§ 13 ods. 1 písm. a) až j) a l) až o)“.
23.
V § 16 odsek 2 znie:
„(2)
Zdravotná spôsobilosť občana sa preukazuje v rámci výberového konania
a)
výsledkami lekárskej prehliadky, ktorú možno doplniť na náklady ministerstva odborným lekárskym vyšetrením,
b)
výsledkom vyšetrenia na prítomnosť metabolitov omamných alebo psychotropných látok v organizme.“.
24.
V § 16 ods. 7 sa za slovo „dní“ vkladajú slová „odo dňa skončenia výberového konania“.
25.
V § 17 ods. 1 písmená a) a b) znejú:
„a)
čakateľ, ak je pripravovaný pre hodnostný zbor mužstva a poddôstojníkov,
b)
kadet, ak je pripravovaný pre hodnostný zbor dôstojníkov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 14 sa vypúšťa.
26.
V § 17 ods. 2 písm. a) sa slovo „25“ nahrádza slovom „30“.
27.
Za § 18 sa vkladá § 18a, ktorý znie:
㤠18a
(1)
Pri prijatí občana do prípravnej štátnej služby občan a vedúci služobného úradu uzatvoria písomnú dohodu o úhrade nákladov vynaložených na naturálne a finančné zabezpečenie výcviku profesionálneho vojaka vo vojenskom vzdelávacom a výcvikovom zariadení počas výkonu prípravnej štátnej služby.
(2)
Dohoda podľa odseku 1 obsahuje
a)
meno a priezvisko občana,
b)
názov a sídlo vojenského vzdelávacieho a výcvikového zariadenia,
c)
dĺžku trvania výcviku,
d)
záväzok občana uhradiť služobnému úradu náklady vynaložené na naturálne a finančné zabezpečenie jeho výcviku podľa odseku 1, ak sa služobný pomer profesionálneho vojaka skončí podľa § 70 ods. 1 písm. d) až g), alebo ak profesionálny vojak nezotrvá v dočasnej štátnej službe po dobu podľa § 21 ods. 1 písm. a) alebo § 21 ods. 2,
e)
podmienky odstúpenia od dohody a
f)
najvyššiu sumu úhrady vynaložených nákladov podľa písmena d).
(3)
Povinnosť uhradiť náklady podľa odseku 2 písm. d) nevznikne, ak sa služobný pomer profesionálneho vojaka skončí podľa § 74.
(4)
Určenie sumy úhrady nákladov vynaložených na naturálne a finančné zabezpečenie výcviku profesionálneho vojaka vo vojenskom vzdelávacom a výcvikovom zariadení počas výkonu prípravnej štátnej služby ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
28.
V § 19 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto slová: „v trvaní od štyroch týždňov do deviatich týždňov“.
29.
V § 20 ods. 4 úvodná veta znie:
„Do dočasnej štátnej služby bez vykonania prípravnej štátnej služby môže vedúci služobného úradu prijať aj občana, ktorý bol v služobnom pomere k ozbrojeným zborom, k ozbrojeným bezpečnostným zborom, k Slovenskej informačnej službe alebo k Národnému bezpečnostnému úradu Slovenskej republiky, alebo ktorý je prokurátorom alebo sudcom, spĺňa podmienky na prijatie do štátnej služby a v roku prijatia do štátnej služby neprekročil vek“.
30.
V § 20 ods. 4 písm. a) sa slovo „30“ nahrádza slovom „35“.
31.
V § 20 ods. 5 sa slová „odseku 3 písm. c) a d)“ nahrádzajú slovami „odseku 3 písm. a), c) a d)“.
32.
V § 21 ods. 2 sa slová „dohody profesionálneho vojaka a vedúceho služobného úradu“ nahrádzajú slovami „rozhodnutia vedúceho služobného úradu po predchádzajúcom písomnom súhlase profesionálneho vojaka“.
33.
V § 21 ods. 7 sa vypúšťajú slová „a maximálne doby služby“.
34.
V § 21 odsek 9 znie:
„(9)
Čas trvania dočasnej štátnej služby profesionálneho vojaka podľa odseku 8, ak tento zákon neustanovuje inak, sa na základe rozhodnutia vedúceho služobného úradu po predchádzajúcom písomnom súhlase profesionálneho vojaka zmení najdlhšie na čas do uplynutia maximálnej doby služby, ak nebude po uplynutí doby výsluhy v hodnosti vymenovaný do hodnosti alebo povýšený a
a)
bude zaradený do programu udržiavania alebo
b)
je ustanovený do funkcie plánovanej pre vojenského vrcholového športovca.“.
35.
V § 21 ods. 10 úvodná veta znie: „Čas trvania dočasnej štátnej služby profesionálneho vojaka, ktorý nebude po uplynutí doby výsluhy v hodnosti vymenovaný do hodnosti alebo povýšený, sa s jeho písomným súhlasom a podľa rozhodnutia vedúceho služobného úradu zmení najdlhšie na čas do dosiahnutia 55 rokov veku, ak tento zákon neustanovuje inak, ak je“.
36.
V § 21 ods. 10 písmeno b) znie:
„b)
ustanovený do funkcie na inšpekcii ministra, na Bezpečnostnom úrade ministerstva (ďalej len „bezpečnostný úrad"), v štátnej správe na úseku leteckej prevádzky, v právnej službe, vo finančno-ekonomickej službe alebo vo vojenskom zdravotníctve,“.
37.
V § 21 ods. 10 písmeno e) znie:
„e)
príslušníkom útvaru špeciálneho určenia.“.
38.
V § 21 odseky 12 až 15 znejú:
„(12)
Výnimku na zotrvanie profesionálneho vojaka v dočasnej štátnej službe po dosiahnutí 55 rokov veku môže povoliť minister.
(13)
Ustanovenie odseku 12 sa nevzťahuje na náčelníka generálneho štábu, ktorého zotrvanie v dočasnej štátnej službe ustanovuje osobitný predpis.15a)
(14)
Na vydanie rozhodnutia podľa odseku 10 a na povolenie výnimky podľa odseku 12 pre vojenského duchovného sa vyžaduje vyjadrenie príslušnej cirkevnej autority,13) ktoré je pre vedúceho služobného úradu a ministra záväzné.
(15)
Na profesionálneho vojaka podľa odsekov 12 a 13 sa nevzťahuje odsek 3 a § 70 ods. 1 písm. i) až k).“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 15a znie:
„15a)
§ 7 ods. 5 a 6 zákona č. 321/2002 Z. z.“.
39.
V § 21 ods. 16 sa slovo „14“ nahrádza slovom „12“.
40.
V § 22 ods. 2 sa slová „možno na základe konkurenčného výberu“ nahrádzajú slovami „môže služobný úrad rozhodnutím vedúceho služobného úradu“.
41.
V § 22 ods. 3 sa slovo „možno“ nahrádza slovami „podľa odseku 1 môže vedúci služobného úradu rozhodnutím“.
42.
V § 22 ods. 4 písmeno a) znie:
„a)
profesionálny vojak, ktorý bol dočasne vyčlenený podľa § 60 ods. 1 písm. c), príslušník útvaru špeciálneho určenia alebo“.
43.
V § 22 ods. 4 písm. b) prvý bod znie:
„1.
na inšpekcii ministra, na bezpečnostnom úrade, v štátnej správe na úseku leteckej prevádzky, v právnej službe, vo finančno-ekonomickej službe alebo vo vojenskom zdravotníctve,“.
44.
§ 23 sa vypúšťa.
45.
V § 25 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
najmenej stredné odborné vzdelanie a bude pripravovaný pre hodnostný zbor mužstva a poddôstojníkov,“.
46.
V § 26 ods. 2 písm. b) druhý bod znie:
„2.
odborných kurzoch na funkciu, ktoré organizuje služobný úrad alebo iné vzdelávacie zariadenie.“.
47.
V § 26 ods. 4 sa za slovo „vojaka“ vkladajú slová „a vyslanie ukončuje“.
48.
V § 27 ods. 1 sa za slovo „druhy“ vkladajú slová „a študijné odbory“.
49.
V § 28 ods. 3 sa slová „sa občanovi odovzdá“ nahrádzajú slovami „vedúci služobného úradu alebo veliteľ odovzdá občanovi“.
50.
V § 28 ods. 4 sa slová „sa profesionálnemu vojakovi odovzdá“ nahrádzajú slovami „profesionálnemu vojakovi odovzdá vedúci služobného úradu alebo veliteľ najneskôr“.
51.
V § 28 odseky 5 a 6 znejú:
„(5)
Ustanovenie odseku 3 sa vzťahuje aj na zmeny v služobnom pomere profesionálneho vojaka.
(6)
Miestom výkonu štátnej služby sa na účely tohto zákona rozumie sídlo pracoviska, kde profesionálny vojak vykonáva štátnu službu.“.
52.
V § 29 ods. 1 sa slová „služobný pomer vznikne v najbližší pracovný deň“ nahrádzajú slovami „podmienka vzniku služobného pomeru v určený deň sa považuje za splnenú, ak občan nastúpi na výkon funkcie v najbližší pracovný deň“.
53.
§ 30 znie:
㤠30
(1)
Konkurenčným výberom na účely tohto zákona je posúdenie výkonu dočasnej štátnej služby profesionálnych vojakov na základe ich služobných hodnotení, priebehu štátnej služby a určenie poradia profesionálnych vojakov, ktoré je záväzné na vydanie rozhodnutia na
a)
vymenovanie do hodnosti podpráporčíka,
b)
vymenovanie do hodnosti brigádneho generála alebo
c)
povýšenie.
(2)
Konkurenčný výber vykonávajú komisie zriadené náčelníkom generálneho štábu alebo komisie zriadené vedúcimi služobných úradov, ktorých určí náčelník generálneho štábu, ak tento zákon neustanovuje inak.
(3)
Konkurenčný výber na vymenovanie do hodnosti brigádny generál a povýšenie do hodnosti generálmajor a generálporučík vykonáva komisia zriadená ministrom, ktorej stálym členom je náčelník generálneho štábu.
(4)
Pôsobnosť komisií a rokovací poriadok komisií podľa odsekov 2 a 3 a kritériá na určenie poradia profesionálnych vojakov na základe zhodnotenia ustanoví služobný predpis, ktorý vydá minister.“.
54.
V § 31 odsek 1 znie:
„(1)
Konkurenčný výber pre profesionálnych vojakov v hodnosti plukovník, brigádny generál a generálmajor, ak sú v hodnosti najmenej jeden rok, sa vykonáva podľa potrieb ozbrojených síl.“.
55.
V § 31 ods. 7 písm. c) sa za slová „vojak 1. stupňa,“ vkladajú slová „vojak 2. stupňa, slobodník,“.
56.
V § 33 písmeno b) znie:
„b)
ustanovený do funkcie na inšpekcii ministra, na bezpečnostnom úrade, v štátnej správe na úseku leteckej prevádzky, v právnej službe, vo finančno-ekonomickej službe alebo vo vojenskom zdravotníctve,“.
57.
V § 33 písmeno c) znie:
„c)
ustanovený do funkcie pilot, letovod, letovod lietadla – navigátor, palubný radista, palubný operátor, palubný technik, padákový odborník letectva alebo príslušník útvaru špeciálneho určenia,“.
58.
V § 35 ods. 2 sa za slová „profesionálny vojak“ vkladajú slová „vedúcim služobného úradu“.
59.
V § 36 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Ustanovenie odseku 2 sa použije aj na vymenovanie profesionálneho vojaka do hodnosti brigádny generál a na povýšenie do ďalších generálskych hodností.
(4)
Profesionálneho vojaka v dočasnej štátnej službe v hodnosti vojak 2. stupňa a slobodník vedúci služobného úradu môže povýšiť, ak na výkon funkcie spĺňa podmienky uvedené v odseku 2, okrem podmienky konkurenčného výberu, a je v hodnosti najmenej jeden rok.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 5.
60.
§ 36 sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
Ustanovenie odseku 5 sa nevzťahuje na vymenovanie do hodnosti brigádneho generála a na povýšenie do ďalších generálskych hodností.“.
61.
V § 37 sa vypúšťajú odseky 2 a 3.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 2.
62.
V § 37 odsek 2 znie:
„(2)
Návrh na vymenovanie profesionálneho vojaka do hodnosti brigádny generál a na povýšenie profesionálneho vojaka do generálskej hodnosti predkladá prezidentovi Slovenskej republiky aj
a)
vláda na návrh ministra spravodlivosti Slovenskej republiky, ak ide o predsedu vyššieho vojenského súdu,
b)
generálny prokurátor Slovenskej republiky, ak ide o hlavného vojenského prokurátora.“.
63.
V § 38 ods. 1 sa v úvodnej vete za slová „vymenovanie do hodnosti“ vkladajú slová „podpráporčíka alebo poručíka“ a za slová „ak je“ sa vkladajú slová „alebo bude“.
64.
V § 38 ods. 1 písmená b) a c) znejú:
„b)
ustanovený do funkcie na inšpekcii ministra, na bezpečnostnom úrade, v štátnej správe na úseku leteckej prevádzky, v právnej službe, vo finančno-ekonomickej službe alebo vo vojenskom zdravotníctve,
c)
ustanovený do funkcie pilot, letovod, letovod lietadla – navigátor, palubný radista, palubný operátor, palubný technik, padákový odborník letectva alebo príslušník útvaru špeciálneho určenia,“.
65.
V § 38 ods. 2 písm. c) sa bodka na konci nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak.“.
66.
V § 38 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Vedúci služobného úradu môže povýšiť profesionálneho vojaka v dôstojníckej hodnosti poručík až podplukovník dočasne vyčleneného na plnenie úloh organizačných zložiek Vojenského spravodajstva po splnení minimálnej doby výsluhy v hodnosti uvedenej v § 32 ods. 2 do uplynutia doby výsluhy v hodnosti.“.
Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.
67.
§ 39 vrátane nadpisu znie:
㤠39
Priznanie hodnosti
(1)
Profesionálnemu vojakovi pri prijatí do štátnej služby vedúci služobného úradu prizná hodnosť, ktorú predtým dosiahol, ak je taká alebo vyššia hodnosť plánovaná na funkciu, do ktorej bude ustanovený.
(2)
Profesionálnemu vojakovi, ktorý bude dočasne vyčlenený podľa § 60 ods. 1 písm. c), možno priznať predtým dosiahnutú hodnosť aj v prípade, ak sa na neho vzťahuje § 54 ods. 5.
(3)
Ak nemožno hodnosť priznať podľa odseku 1, možno profesionálnemu vojakovi na základe jeho písomného súhlasu priznať nižšiu hodnosť, než akú dosiahol, ak je taká hodnosť plánovaná na funkciu, do ktorej bude ustanovený.
(4)
Priznaním nižšej hodnosti podľa odseku 3 predtým dosiahnutá hodnosť zaniká.
(5)
Ustanovenia odsekov 1, 3 a 4 sa nevzťahujú na prokurátora vojenskej prokuratúry a sudcu vojenského súdu.“.
68.
Za § 39 sa vkladá § 39a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠39a
Zapožičanie hodnosti
(1)
Profesionálnemu vojakovi ustanovenému do funkcie, na ktorú je plánovaná vyššia hodnosť, než akú dosiahol, minister môže na dobu výkonu funkcie zapožičať vyššiu hodnosť.
(2)
Ustanovenie odseku 1 sa nepoužije na zapožičanie generálskej hodnosti.
(3)
Zapožičanie hodnosti sa uvedie v personálnom rozkaze.
(4)
Profesionálny vojak má počas zapožičania hodnosti práva a povinnosti spojené s touto hodnosťou.“.
69.
V § 41 odsek 2 znie:
„(2)
Služobné hodnotenie za predchádzajúci kalendárny rok sa spracúva písomne do 15. februára, ak tento zákon neustanovuje inak.“.
70.
V § 41 sa za odsek 3 vkladajú nové odseky 4 a 5, ktoré znejú:
„(4)
Ak bude profesionálny vojak počas kalendárneho roka ustanovený do inej funkcie alebo zaradený do personálnej zálohy iného hodnotiteľa, služobné hodnotenie sa spracuje pred vykonaním príslušnej zmeny len vtedy, ak od posledného hodnotenia uplynulo viac ako šesť mesiacov.
(5)
Ustanovenie odseku 4 sa vzťahuje aj na zmenu hodnotiteľov z iných dôvodov.“.
Doterajšie odseky 4 až 8 sa označujú ako odseky 6 až 10.
71.
V § 41 ods. 6 sa vkladá nové písmeno a), ktoré znie:
„a)
údaje uvedené v § 28 ods. 2 písm. a), b), e), f), h), i) a dosiahnutú hodnosť,“.
Doterajšie písmená a) až e) sa označujú ako písmená b) až f).
72.
V § 41 ods. 6 písm. e) sa za tretí bod vkladá nový štvrtý bod, ktorý znie:
„4.
pohybovej výkonnosti,“.
Doterajší štvrtý bod sa označuje ako piaty bod.
73.
V § 41 ods. 7 sa slová „v odseku 4 písm. c)“ nahrádzajú slovami „v odseku 6 písm. d)“.
74.
V § 41 ods. 8 sa slová „odseku 4 a odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 6 písm. c), d) a e) prvého bodu a odseku 7“.
75.
V § 41 ods. 10 sa slová „odsekov 4 až 7“ nahrádzajú slovami „odsekov 6 až 9“.
76.
V § 42 odsek 1 znie:
„(1)
So služobným hodnotením hodnotiteľ preukázateľne oboznámi profesionálneho vojaka najneskôr do siedmich dní odo dňa spracovania služobného hodnotenia.“.
77.
V § 42 ods. 3 sa vypúšťajú slová „do siedmich dní odo dňa oboznámenia sa so služobným hodnotením“.
78.
V § 45 ods. l sa slová „právoplatné a vykonateľné“ nahrádzajú slovom „platné“.
79.
V § 45 odsek 2 znie:
„(2)
Ak neboli hodnotiteľom alebo odvolacím orgánom dodržané lehoty podľa § 42 ods. 1 a 5, § 43 ods. 2 a 4 a § 44 ods. 1 a 3, služobné hodnotenie je neplatné.“.
80.
V § 45 ods. 3 sa slová „služobné hodnotenie nenadobudne právoplatnosť“ nahrádzajú slovami „je služobné hodnotenie neplatné“.
81.
V § 46 ods. l sa slovo „Právoplatné“ nahrádza slovom „Platné“.
82.
V § 46 ods. 2 sa slovo „právoplatným“ nahrádza slovom „platným“.
83.
V § 46 sa vypúšťa odsek 3.
84.
V § 49 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20 sa vypúšťa.
85.
V § 50 ods. 1 sa slovo „vyhotoví“ nahrádza slovom „vydá“.
86.
V § 50 sa odsek 2 dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:
„e)
fotografiu,
f)
evidenčné číslo.“.
87.
V § 51 ods. 1 sa za slovo „prijatí“ vkladajú slová „alebo vymenovaní“ a za slovo „do“ sa vkladá slovo „dočasnej“.
89.
§ 53 sa dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
spĺňa predpoklady ustanovené osobitnými predpismi.10)“.
90.
Doterajší text § 53 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Profesionálneho vojaka v hodnosti vojak 2. stupňa a slobodník počas trvania dočasnej štátnej služby môže vedúci služobného úradu ustanoviť do inej funkcie s plánovanou hodnosťou, ktorú dosiahol pred jeho ustanovením, ak je v hodnosti najmenej jeden rok a spĺňa osobitné predpoklady na výkon funkcie a na hodnosť, ktorá je na funkcii plánovaná.“.
91.
V § 54 ods. 1 v úvodnej vete sa za slová „ak je“ vkladajú slová „alebo bude“.
92.
V § 54 ods. 1 písm. a) sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo vyslaný podľa § 66 ods. 1 až 3“.
93.
V § 54 ods. 1 písmená b) a c) znejú:
„b)
ustanovený do funkcie na inšpekcii ministra, na bezpečnostnom úrade, v štátnej správe na úseku leteckej prevádzky, v právnej službe, vo finančno-ekonomickej službe alebo vo vojenskom zdravotníctve,
c)
ustanovený do funkcie pilot, letovod, letovod lietadla – navigátor, palubný radista, palubný operátor, palubný technik, padákový odborník letectva alebo príslušník útvaru špeciálneho určenia,“.
94.
V § 54 ods. 5 sa slová „vojakov, ktorí plnia úlohy podľa osobitných predpisov,19)“ nahrádzajú slovami „vojakov podľa odseku 1 písm. a)“.
95.
Za § 54 sa vkladá § 54a, ktorý znie:
㤠54a
Profesionálneho vojaka do funkcie s plánovanou hodnosťou brigádny generál, generálmajor a generálporučík ustanovuje minister, ak osobitný predpis neustanovuje inak.20c)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20c znie:
„20c)
Zákon č. 321/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
96.
V § 55 ods. 1 písm. b) sa slová „lekárska komisia vojenského zdravotníckeho zariadenia“ nahrádzajú slovami „prieskumná komisia podľa územnej pôsobnosti“.
97.
V § 55 ods. 1 písmeno d) znie:
„d)
je blízkou osobou veliteľa alebo profesionálneho vojaka v jeho priamej podriadenosti alebo nadriadenosti, alebo ak jeden podlieha pokladničnej kontrole alebo účtovnej kontrole druhého.“.
98.
V § 55 odsek 2 znie:
„(2)
Za organizačnú zmenu sa na účely tohto zákona považuje zrušenie funkcie alebo zmena hodnosti plánovanej na funkciu, do ktorej je profesionálny vojak ustanovený.“.
99.
V § 55 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.
100.
V § 56 ods. 3 sa vypúšťajú slová „po sebe nasledujúcich“.
101.
V § 57 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7)
Profesionálneho vojaka na plnenie úloh ministerstva premiestňuje minister alebo ním určený vedúci služobného úradu.“.
Doterajšie odseky 7 až 11 sa označujú ako odseky 8 až 12.
102.
V § 57 ods. 9 sa za slová „predpisov,19)“ vkladajú slová „vyslaných podľa § 66 ods. 1 až 3“.
103.
V § 57 odseky 11 a 12 znejú:
„(11)
Právneho čakateľa vojenskej prokuratúry premiestni hlavný vojenský prokurátor na inú vojenskú prokuratúru z dôvodov uvedených v odsekoch 1 a 2, alebo ak sa stal blízkou osobou veliteľa alebo profesionálneho vojaka v jeho priamej podriadenosti alebo nadriadenosti, alebo ak jeden podlieha pokladničnej kontrole alebo účtovnej kontrole druhého.
(12)
Justičného čakateľa vojenského súdu premiestni predseda vyššieho vojenského súdu na iný vojenský súd z dôvodov uvedených v odsekoch 1 a 2, alebo ak sa stal blízkou osobou veliteľa alebo profesionálneho vojaka v jeho priamej podriadenosti alebo nadriadenosti, alebo ak jeden podlieha pokladničnej kontrole alebo účtovnej kontrole druhého.“.
104.
§ 58 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Minister alebo ním určený vedúci služobného úradu odvolá profesionálneho vojaka z funkcie odo dňa, ktorý predchádza dňu jeho dočasného vyčlenenia na plnenie úloh podľa § 60 ods. 2.“.
105.
§ 59 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Skončenie prerušenia výkonu funkcie uvedie vedúci služobného úradu v rozhodnutí.“.
106.
V § 60 ods. 1 písm. f ) sa na konci pripájajú tieto slová: „s výnimkou Národnej akadémie obrany maršala Andreja Hadika“.
107.
V § 60 sa vypúšťajú odseky 3 a 4.
108.
V § 61 ods. l sa vypúšťa slovo „dočasne“.
109.
V § 61 odsek 4 znie:
„(4)
Zaradenie profesionálneho vojaka do personálnej zálohy skončí vedúci služobného úradu dňom uvedeným v rozhodnutí, ktorý predchádza dňu ustanovenia alebo vymenovania do inej funkcie, alebo dňom skončenia služobného pomeru.“.
110.
V § 62 ods. 1 písm. f) sa vypúšťajú slová „podľa osobitných predpisov22)“.
111.
V § 62 ods. 1 písm. g) sa vypúšťajú slová „k inej právnickej osobe“.
112.
V § 62 ods. 1 sa vypúšťajú písmená h) a i).
Doterajšie písmená j) až l) sa označujú ako písmená h) až j).
113.
V § 62 odsek 2 znie:
„(2)
Počas zaradenia profesionálneho vojaka do zálohy pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov patrí profesionálnemu vojakovi služobný plat z funkcie, do ktorej bol ustanovený alebo vymenovaný pred zaradením do personálnej zálohy podľa odseku 1.“.
114.
V § 62 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 3.
115.
V § 62 odsek 3 znie:
„(3)
Počas zaradenia do zálohy podľa odseku 1 písm. a), b), d) až j) profesionálny vojak plní služobné povinnosti podľa rozhodnutia veliteľa, ktorého určí vedúci služobného úradu.“.
116.
§ 63 vrátane nadpisu znie:
㤠63
Neplatená záloha
Do neplatenej zálohy vedúci služobného úradu zaradí profesionálneho vojaka,
a)
ktorému je poskytnutá rodičovská dovolenka,
b)
ktorý je vyslaný do medzinárodnej organizácie na výkon funkcie, ktorá nie je súčasťou systemizácie podľa tohto zákona a vyžaduje si jeho zotrvanie v služobnom pomere,
c)
ktorý nasleduje manžela (manželku) vykonávajúceho štátnu službu podľa § 66 ods. 2 alebo 3 alebo manžela (manželku) dočasne vyslaného na vykonávanie štátnej služby do cudziny podľa osobitného predpisu,22a) alebo ktorý nasleduje manžela (manželku), ktorý podľa pracovnej zmluvy vykonáva práce vo verejnom záujme v cudzine.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 22a znie:
„22a)
§ 27 písm. l) zákona č. 312/2001 Z. z. v znení zákona č. 551/2003 Z. z.“.
117.
Doterajší text § 64 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Počas zaradenia do zálohy podľa odseku 1 profesionálny vojak plní služobné povinnosti podľa rozhodnutia veliteľa, ktorého určí vedúci služobného úradu.“.
118.
V § 65 ods. 3 sa vypúšťajú slová „náhrada vo výške“ a nad slovo „mzdy“ sa umiestňuje odkaz 23.
119.
V § 65 ods. 4 sa slovo „Náhrada“ nahrádza slovami „Služobný plat“ a nad slovo „osobu“ sa umiestňuje odkaz 23a.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:
„23a)
Zákon č. 36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
120.
V § 65 ods. 7 sa slovo „dĺžke“ nahrádza slovom „rozvrhnutiu“.
121.
V § 66 odsek 2 znie:
„(2)
Na základe rozhodnutia príslušných ústavných orgánov22) vysiela minister profesionálneho vojaka mimo územia Slovenskej republiky na plnenie úloh vyplývajúcich zo zastupovania Slovenskej republiky v štruktúrach Severoatlantickej aliancie, Európskej únie, Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe a pri Organizácii Spojených národov.“.
122.
V § 66 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Profesionálneho vojaka dočasne vyčleneného na plnenie úloh organizačných zložiek Vojenského spravodajstva môže minister vyslať mimo územia Slovenskej republiky v súlade s osobitným predpisom,23b) najmä ak to vyplýva z medzinárodných zmlúv alebo po dohode ministerstva s Ministerstvom zahraničných vecí Slovenskej republiky, k zastupiteľským úradom Slovenskej republiky alebo k medzinárodným organizáciám.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23b znie:
„23b)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 4 až 6.
123.
V § 66 ods. 4 sa slová „vedúci služobného úradu môže“ nahrádzajú slovami „minister môže na dobu vyslania“.
124.
§ 66 sa dopĺňa odsekmi 7 až 11, ktoré znejú:
„(7)
Skončenie vyslania profesionálneho vojaka na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa odsekov 1 až 3 sa vykonáva z dôvodu
a)
uplynutia doby, na ktorú bolo vyslanie na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky ustanovené,
b)
pravidelnej rotácie jednotky vyslanej na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky,
c)
porušenia medzinárodných dohôd upravujúcich pôsobenie jednotky mimo územia Slovenskej republiky,
d)
zdravotného stavu profesionálneho vojaka, ktorý mu neumožňuje ďalej plniť úlohy mimo územia Slovenskej republiky,
e)
konania profesionálneho vojaka, ktoré je v rozpore s plnením úloh mimo územia Slovenskej republiky,
f)
porušenia základných povinností profesionálneho vojaka uvedených v § 119 ods. 1 písm. a) až u),
g)
požívania alkoholických nápojov alebo iných omamných alebo psychotropných látok v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo internými normatívnymi aktmi.
(8)
Skončiť vyslanie profesionálneho vojaka možno aj v záujme služobného úradu alebo na žiadosť profesionálneho vojaka zo závažných osobných alebo rodinných dôvodov.
(9)
O skončení vyslania profesionálneho vojaka na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa odseku 1 rozhodne vedúci služobného úradu a podľa odsekov 2 a 3 rozhodne minister.
(10)
Profesionálnych vojakov uvedených v odsekoch 1 až 3 možno vyslať na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky aj na výkon funkcie s plánovanou vyššou alebo nižšou hodnosťou, než akú dosiahli.
(11)
Podrobnosti o uplatňovaní dôvodov uvedených v odsekoch 7 a 8 ustanoví služobný predpis, ktorý vydá minister.“.
125.
V § 67 ods. 1 sa slová „plní úlohy mimo územia Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „bol vyslaný na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § 66 ods. 1“.
126.
§ 68 znie:
㤠68
(1)
Rozhodnutie o ustanovení do funkcie, rozhodnutie o zaradení do zálohy pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov a rozhodnutie o dočasnom pozbavení výkonu štátnej služby musí služobný úrad doručiť profesionálnemu vojakovi najneskôr deň pred jeho vykonateľnosťou.
(2)
Profesionálnemu vojakovi uvedenému v odseku 1 do 30 dní odo dňa vykonateľnosti rozhodnutia doručí služobný úrad písomné oznámenie, ktoré musí obsahovať údaje uvedené v § 28 ods. 3.
(3)
Ak by sa služobný pomer skončil do času uvedeného v odseku 2, písomné oznámenie sa doručí profesionálnemu vojakovi najneskôr posledný deň trvania služobného pomeru.
(4)
Za zmenu miesta výkonu štátnej služby sa považuje
a)
vyslanie do kurzu podľa § 26 ods. 4, ak je vyslanie do kurzu spojené s odvolaním profesionálneho vojaka z doterajšej funkcie,
b)
premiestnenie podľa § 57,
c)
dočasné vyčlenenie podľa § 60 ods. 2,
d)
vyslanie profesionálneho vojaka na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § 66 ods. 1 až 3,
e)
stáž podľa § 103.
(5)
Ustanovenia § 52 až 59 a § 61 až 65 sa nevzťahujú na prokurátora vojenskej prokuratúry a sudcu vojenského súdu. Ustanovenia § 52 až 56, § 58 a § 61 až 65 sa nevzťahujú na právneho čakateľa vojenskej prokuratúry a justičného čakateľa vojenského súdu.“.
127.
V § 69 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Ustanovenie odseku 1 písm. b) a e) sa nevzťahuje na profesionálneho vojaka, ktorý v určenom termíne neskončil štúdium, základný vojenský výcvik alebo dôstojnícky kurz z dôvodu dočasnej pracovnej neschopnosti pre chorobu alebo úraz.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
128.
V § 69 ods. 3 sa za slovo „skončí“ vkladajú slová „sa rozhodnutím vedúceho služobného úradu“.
129.
V § 70 ods. 1 písmeno d) znie:
„d)
závažným spôsobom porušil základnú povinnosť ustanovenú týmto zákonom alebo porušil zákaz ustanovený týmto zákonom, ak tento zákon neustanovuje inak,“.
130.
V § 70 ods. 1 písm. e) sa slovo „právoplatného“ nahrádza slovom „platného“.
131.
V § 70 ods. 1 písmená f) a g) znejú:
„f)
bol právoplatne odsúdený za prečin, ktorý je úmyselným trestným činom,11) alebo za zločin,11a)
g)
prestal spĺňať niektorú z podmienok podľa § 13 ods. 1 písm. d), f) až h) a l) alebo prestal spĺňať podmienku podľa § 13 ods. 1 písm. m) a nie je pre neho v štátnej službe iná funkcia, do ktorej by mohol byť ustanovený, ak tento zákon neustanovuje inak,“.
132.
V § 70 ods. 1 sa písmeno h) dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:
„5.
skončila sa lehota jeho zaradenia do zálohy pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov podľa § 62 ods. 1 písm. g),“.
133.
V § 70 ods. 1 písm. l) sa slová „13 alebo 14“ nahrádzajú slovom „12“.
134.
V § 70 sa odsek 1 dopĺňa písmenom o), ktoré znie:
„o)
v priebehu dvoch po sebe nasledujúcich rokov nesplnil požadované normy z pohybovej výkonnosti v príslušnej vekovej kategórii.“.
135.
V § 70 sa odsek 2 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:
„c)
v priebehu po sebe nasledujúcich šiestich mesiacov opakovane porušil základnú povinnosť ustanovenú v § 119.“.
136.
V § 70 ods. 3 písmeno b) znie:
„b)
ustanoveného do funkcie na inšpekcii ministra, na bezpečnostnom úrade, v štátnej správe na úseku leteckej prevádzky, v právnej službe, vo finančno-ekonomickej službe alebo vo vojenskom zdravotníctve,“.
137.
V § 70 ods. 3 písm. c) sa vypúšťajú slová „vojenského vrcholového športovca,“.
138.
V § 70 ods. 3 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:
„d)
ustanoveného do funkcie pilot, letovod, letovod lietadla – navigátor, palubný radista, palubný operátor, padákový odborník letectva, palubný technik alebo príslušník útvaru špeciálneho určenia,“.
Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).
139.
V § 70 odsek 4 znie:
„(4)
Závažný spôsob porušenia základnej povinnosti alebo zákazu podľa odseku 1 písm. d) je
a)
výkon štátnej služby pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných alebo psychotropných látok,
b)
opakované užitie iných omamných alebo psychotropných látok mimo výkonu štátnej služby,
c)
spôsobenie dopravnej nehody pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných alebo psychotropných látok,
d)
prijatie úplatku,
e)
podplácanie,
f)
odmietnutie profesionálneho vojaka podrobiť sa počas výkonu štátnej služby vyšetreniu na zistenie prítomnosti alkoholu alebo metabolitov omamných alebo psychotropných látok v organizme.“.
140.
§ 70 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Ak profesionálny vojak poruší základnú povinnosť alebo zákaz podľa odseku 1 písm. d) alebo neplní podmienky podľa § 13 ods. 1 písm. d) a f) až i) v čase, keď bezprostredne hrozí, že bude alebo už bola vyhlásená krízová situácia,23c) jeho služobný pomer sa skončí v stave bezpečnosti.23d)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 23c a 23d znejú:
„23c)
Čl. 1 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu.
23d)
Čl. 1 ods. 3 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.“.
141.
§ 72 znie:
㤠72
(1)
O prepustení profesionálneho vojaka zo služobného pomeru podľa
a)
§ 70 ods. 1 písm. a) až h) a o), § 70 ods. 2 a 7 a § 71 vedúci služobného úradu rozhodne bezodkladne, najneskôr do dvoch mesiacov odo dňa, keď zistil dôvod prepustenia, najneskôr však do jedného roka odo dňa, keď tento dôvod vznikol, alebo
b)
§ 70 ods. 1 písm. i) až l) vedúci služobného úradu rozhodne počas tretieho mesiaca pred splnením dôvodu na prepustenie zo služobného pomeru.
(2)
V lehotách podľa odseku 1 sa musí rozhodnutie o prepustení profesionálnemu vojakovi doručiť, inak je neplatné.
(3)
Ak bolo rozhodnuté o prepustení profesionálneho vojaka zo služobného pomeru z dôvodu uvedeného v § 70 ods. 1 písm. a) až c), h), i) až l) a n), služobný pomer sa skončí uplynutím lehoty na prepustenie.
(4)
Lehota na prepustenie v trvaní dvoch kalendárnych mesiacov začína plynúť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po dni doručenia rozhodnutia profesionálnemu vojakovi a skončí sa uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, ak sa vedúci služobného úradu a profesionálny vojak nedohodnú na skoršom termíne; skorší termín na prepustenie nemožno dohodnúť, ak sa služobný pomer skončí podľa § 70 ods. 1 písm. i) až l).
(5)
Ak bol profesionálny vojak prepustený z dôvodu uvedeného v § 70 ods. 1 písm. d) až g) a o) alebo § 70 ods. 2 alebo 7, alebo § 71, služobný pomer sa skončí dňom doručenia rozhodnutia; deň doručenia sa vyznačí v rozhodnutí.
(6)
O prepustení zo služobného pomeru podľa § 70 ods. 1 písm. m) vedúci služobného úradu rozhodne súčasne s odvolaním profesionálneho vojaka z funkcie s plánovanou hodnosťou generál. Služobný pomer sa skončí uplynutím posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo rozhodnuté o prepustení, ak sa vedúci služobného úradu a profesionálny vojak nedohodnú na skoršom termíne.
(7)
Počas lehoty na prepustenie patrí profesionálnemu vojakovi služobný plat z naposledy vykonávanej funkcie.“.
142.
V § 73 ods. 1 sa vypúšťajú slová „písm. a) až h)“.
143.
V § 73 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Postup podľa odseku 1 sa považuje za
a)
oznámenie o začatí konania vo veci prepustenia profesionálneho vojaka zo služobného pomeru,
b)
poskytnutie možnosti profesionálnemu vojakovi vyjadriť sa pred vydaním rozhodnutia k jeho podkladom, k spôsobu ich zistenia, prípadne navrhnutia ich doplnenia alebo ich zmeny.“.
Doterajší odsek 2 sa označuje ako odsek 3.
144.
Poznámka pod čiarou k odkazu 25 znie:
„25)
§ 64 Trestného zákona.“.
145.
V § 76 ods. 1 písm. b) sa slová „je profesionálny vojak na rodičovskej dovolenke“ nahrádzajú slovami „sa profesionálny vojak stará o dieťa mladšie ako tri roky“.
146.
V § 78 ods. 3 sa slová „nemožno profesionálneho vojaka ustanoviť do pôvodnej funkcie“ nahrádzajú slovami „nie je pôvodná funkcia voľná alebo bola zrušená“.
147.
§ 82 vrátane nadpisu znie:
㤠82
Rozhodnutie
(1)
Rozhodnutím na účely tohto zákona sa rozumie rozhodnutie
a)
príslušného orgánu, ktorým podľa osobitných predpisov28a) profesionálnych vojakov vymenúva do funkcie a z funkcie odvoláva,
b)
vedúceho služobného úradu alebo veliteľa vo veciach priestupkov profesionálnych vojakov,
c)
vedúceho služobného úradu alebo veliteľa vo veciach náhrady škody,
d)
vedúceho služobného úradu vo veci obnovy konania a preskúmania rozhodnutia mimo odvolacieho konania,
e)
prieskumnej komisie,
f)
odvolacieho orgánu,
g)
vedúceho služobného úradu o poskytnutí osobitného stabilizačného príspevku.
(2)
Rozhodnutím je aj
a)
personálny rozkaz vedúceho služobného úradu,
b)
disciplinárny rozkaz vedúceho služobného úradu alebo veliteľa vo veciach disciplinárnych opatrení, vo veciach zahladenia disciplinárneho opatrenia a vo veciach disciplinárnych odmien v prípadoch uvedených v § 125, 133 a § 134 ods. 1.
(3)
Vedúci služobného úradu podľa tohto zákona vydá personálny rozkaz v právnych vzťahoch profesionálneho vojaka v prípadoch uvedených
a)
v § 69 ods. 1, 3 a 4, § 72 ods. 1, 2 a 7, § 78 ods. 2 a 3, § 177 ods. 6, § 205 ods. 3,
b)
v § 17 ods. 2, § 20 ods. 2 až 4, § 21 ods. 1 až 3, 9, 10 a 12, § 22 ods. 2 a 3, § 26 ods. 4, § 28 ods. 1, § 29 ods. 3, § 35 ods. 1 a 2, § 36 ods. 2 a 3, § 38 ods. 1 až 3, § 39 ods. 1 až 4, § 52 ods. 1 a 2, § 53, § 54 ods. 1, § 55 ods. 1, § 56 ods. 1, § 57 ods. 6, 8, 10 a 11, § 58 ods. 1, § 59 ods. 1 a 5, § 60 ods. 2, § 61 ods. 1 a 4, § 65 ods. 1 a 9, § 66 ods. 1 až 7, § 68 ods. 1, § 80 ods. 2 a 3, § 103 ods. 1 a 2, § 161 ods. 1, § 199 ods. 3, § 201 ods. 1 a 2 a § 211 ods. 1 a 3.
(4)
Personálny rozkaz podľa odseku 3 písm. b) obsahuje
a)
označenie vedúceho služobného úradu, ktorý personálny rozkaz vydal,
b)
výrok vo veci s uvedením ustanovenia tohto zákona, podľa ktorého sa personálny rozkaz vydal,
c)
hodnosť, titul, meno a priezvisko profesionálneho vojaka,
d)
dátum a miesto narodenia profesionálneho vojaka,
e)
funkciu a miesto výkonu štátnej služby profesionálneho vojaka,
f)
údaje potrebné na spracúvanie číselnej a menovitej evidencie,
g)
odôvodnenie,
h)
poučenie o tom, že personálny rozkaz je konečný a nemožno sa proti nemu odvolať (podať rozklad),
i)
poučenie o tom, že personálny rozkaz je preskúmateľný súdom na základe podanej žaloby,
j)
dátum vydania.
(5)
Personálny rozkaz podľa odseku 3 musí byť podpísaný vedúcim služobného úradu s uvedením jeho mena, priezviska, vojenskej hodnosti a funkcie a musí sa profesionálnemu vojakovi doručiť, inak je neplatný.
(6)
Na právne vzťahy profesionálneho vojaka v prípadoch uvedených v odseku 3 písm. b) sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.28)
(7)
S dôvodmi na vydanie personálneho rozkazu podľa odseku 3 písm. b) musí veliteľ profesionálneho vojaka vopred oboznámiť.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28a znie:
„28a)
Napríklad § 6 zákona č. 385/2000 Z. z. v znení zákona č. 185/2002 Z. z., § 8 ods. 2 zákona č. 154/2001 Z. z., § 3 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z.“.
148.
V § 83 písmeno a) znie:
„a)
o prepustení zo služobného pomeru podľa § 70 ods. 1 písm. a) a h),“.
149.
V § 83 písm. b) sa slovo „trestu“ nahrádza slovom „opatrenia“.
150.
V § 84 odsek 2 znie:
„(2)
Prieskumné konanie sa vykonáva na návrh vedúceho služobného úradu alebo veliteľa,
a)
ak dočasná neschopnosť profesionálneho vojaka vykonávať štátnu službu pre chorobu alebo úraz trvá nepretržite šesť mesiacov,
b)
v odôvodnených prípadoch aj na žiadosť profesionálneho vojaka, aj pred uplynutím doby uvedenej v písmene a).“.
151.
V § 87 odsek 1 znie:
„(1)
Zloženie, územnú pôsobnosť a rokovací poriadok ústrednej vojenskej lekárskej komisie a prieskumných komisií upraví služobný predpis, ktorý vydá minister.“.
152.
V § 88 sa vypúšťa odsek 2.
Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
153.
V § 89 ods. 1 sa vypúšťa posledná veta.
154.
V § 89 odsek 2 znie:
„(2)
Ak to povaha štátnej služby vyžaduje, vedúci služobného úradu môže čas štátnej služby rozvrhnúť nerovnomerne, pričom priemerný týždenný služobný čas nesmie presiahnuť v období najviac štyroch mesiacov ustanovený týždenný služobný čas, ak tento zákon neustanovuje inak.“.
155.
V § 89 ods. 4 sa vypúšťa slovo „jeho“.
156.
V § 90 ods. 3 sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „ak tento zákon neustanovuje inak.“.
157.
V § 90 ods. 4 sa za slovo „nadčas“ vkladajú slová „podľa odseku 3“.
158.
§ 90 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:
„(5)
Profesionálnemu vojakovi, ktorému sa pri vykonávaní štátnej služby mimo územia Slovenskej republiky poskytuje plat podľa § 149, sa peňažné plnenie podľa odseku 4 poskytuje v slovenských korunách.“.
159.
§ 91 vrátane nadpisu znie:
㤠91
Služobná pohotovosť
(1)
Ak vedúci služobného úradu alebo veliteľ v dôležitom záujme štátnej služby profesionálnemu vojakovi písomne nariadi, aby sa mimo rámca rozvrhu služobného času zdržiaval po určený čas
a)
v mieste výkonu štátnej služby alebo
b)
v mieste pobytu alebo na inom dohodnutom mieste a bol pripravený na výkon štátnej služby, ide o služobnú pohotovosť.
(2)
Služobnú pohotovosť podľa odseku 1 písm. a) môže vedúci služobného úradu alebo veliteľ profesionálnemu vojakovi nariadiť najviac 15 hodín v týždni alebo 50 hodín v mesiaci a najviac 250 hodín v kalendárnom roku, ak tento zákon neustanovuje inak.
(3)
Služobnú pohotovosť podľa odseku 1 písm. b) môže vedúci služobného úradu alebo veliteľ profesionálnemu vojakovi nariadiť najviac na 7 po sebe nasledujúcich dní, pričom služobná pohotovosť môže byť v mesiaci najviac 14 dní, ak tento zákon neustanovuje inak.
(4)
Služobná pohotovosť presahujúca rozsah uvedený v odsekoch 2 a 3 je prípustná len na základe písomnej dohody s profesionálnym vojakom.
(5)
Pri nariadení služobnej pohotovosti podľa odseku 1 písm. a) musí byť vymedzený priestor na odpočinok; ak služobná pohotovosť trvá viac ako 12 hodín, musí byť zabezpečené stravovanie profesionálnych vojakov.“.
160.
§ 92 znie:
㤠92
(1)
Ustanovenia § 89 ods. 4, § 90 a 91 sa na profesionálneho vojaka nevzťahujú počas
a)
plnenia úloh bojovej pohotovosti vrátane prípravy a nácviku bojovej pohotovosti,
b)
vojenského cvičenia,
c)
vyvedenia vojsk do vojenského priestoru,
d)
vykonávania záchranných prác po vyhlásení mimoriadnej udalosti28b) alebo keď bezprostredne hrozí, že bude alebo už bola vyhlásená krízová situácia,23c)
e)
plnenia mimoriadnych úloh na štátnej hranici a pri ochrane verejného poriadku podľa rozhodnutia vlády,
f)
odstraňovania následkov mimoriadnej udalosti vzniknutej
1.
v pôsobnosti ministerstva, ktoré nariadil minister,
2.
v ozbrojených silách, ktoré nariadil náčelník generálneho štábu,
g)
plnenia úloh prípravnej štátnej služby,
h)
humanitárnej pomoci, mierovej pozorovateľskej misie, vojenskej operácie a plnenia záväzku z medzinárodnej zmluvy o spoločnej obrane proti napadnutiu,
i)
zaradenia do prípravy na získanie osobitných predpokladov na výkon funkcie a na hodnosť alebo počas vyslania na zahraničnú služobnú cestu a na stáž,
j)
zaradenia do zálohy pre profesionálnych vojakov zaradených do prípravy na získanie osobitných predpokladov na výkon funkcie a na hodnosť podľa § 64.
(2)
Za mimoriadnu udalosť vzniknutú v pôsobnosti ministerstva alebo v ozbrojených silách sa považujú najmä
a)
trestné činy proti republike,
b)
trestné činy násilia voči nadriadenému,
c)
násilné útoky proti vojenským objektom a zariadeniam a napadnutie vojenských stráží,
d)
prípady porušovania povinností pri obrane vzdušného priestoru Slovenskej republiky,
e)
havárie vojenskej leteckej, automobilovej a raketovej techniky, pri ktorých dôjde k zničeniu techniky alebo v dôsledku vážneho poškodenia k ich vyradeniu z prevádzky,
f)
prípady nedovoleného ozbrojovania a obchodovania s vojenskými zbraňami, straty a krádeže vojenských zbraní, munície, výbušnín, rádioaktívnych látok a látok špeciálnej chémie, jedov a bojovej techniky,
g)
porušovanie práv a chránených záujmov profesionálnych vojakov,
h)
trestné činy, ktoré boli spáchané profesionálnymi vojakmi v služobnom čase alebo vo vojenských útvaroch a zariadeniach, pri ktorých došlo k usmrteniu osôb alebo ťažkej ujme na zdraví, alebo k škode veľkého rozsahu na vojenskej technike a inom majetku v pôsobnosti ministerstva,
i)
dezercia alebo zbehnutie profesionálneho vojaka od vojenského útvaru alebo zariadenia s vojenskou zbraňou, vojenským zbraňovým systémom, strelivom a výbušninami,
j)
samovraždy a samovražedné pokusy profesionálnych vojakov v služobnom čase alebo vo vojenských útvaroch a zariadeniach,
k)
nehody a poškodenia vojenskej výzbroje a ostatnej vojenskej techniky, ktoré boli zavinené vojenskou obsluhou alebo vojenským vodičom, alebo keď sú tieto osoby spolupáchateľmi, pri ktorých došlo k usmrteniu osôb alebo k ťažkej ujme na zdraví alebo k škode veľkého rozsahu na vojenskej technike a inom majetku v pôsobnosti ministerstva,
l)
požiare, ropné havárie a škody preukázateľne zavinené porušením služobných povinností profesionálnymi vojakmi alebo civilným personálom ozbrojených síl, ak vznikne značná škoda na majetku štátu v pôsobnosti ministerstva,
m)
prípady usmrtenia, ťažkej ujmy na zdraví jednej osoby alebo viacerých osôb, ku ktorým došlo počas plnenia služobných povinností profesionálnymi vojakmi.
(3)
Profesionálny vojak pri plnení úloh podľa odseku 1 má nárok na odpočinok v trvaní najmenej 8 po sebe nasledujúcich hodín v priebehu 24 hodín, ak tento zákon neustanovuje inak.
(4)
Odpočinok podľa odseku 3 možno v priebehu 24 hodín rozdeliť na dve časti, ak profesionálny vojak plní úlohy podľa odseku 1 písm. a), d) až f).
(5)
Podrobnosti o vyhlásení mimoriadnej udalosti podľa odseku 2 ustanoví služobný predpis, ktorý vydá minister.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28b znie:
„28b)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.“.
161.
§ 93 vrátane nadpisu znie:
㤠93
Základná výmera dovolenky
(1)
Základná výmera dovolenky je 42 kalendárnych dní v kalendárnom roku.
(2)
Do dovolenky sa započíta šesť sobôt a šesť nedieľ.
(3)
Profesionálnemu vojakovi, ktorý v kalendárnom roku dovŕši aspoň 20 rokov služobného pomeru, sa základná výmera dovolenky zvyšuje o sedem kalendárnych dní, do ktorých sa započítava jedna sobota a jedna nedeľa.
(4)
Do služobného pomeru podľa odseku 3 sa započítava čas trvania dočasnej štátnej služby podľa tohto zákona a čas trvania služobného pomeru podľa predchádzajúcich právnych predpisov.
(5)
Do služobného pomeru podľa odseku 3 sa nezapočítava čas trvania vstupného denného štúdia na vojenskej škole podľa predchádzajúcich právnych predpisov.
(6)
Ak profesionálnemu vojakovi počas dovolenky pripadne sviatok alebo ďalší deň pracovného pokoja na deň, ktorý je inak obvyklým dňom štátnej služby, nezapočítava sa tento deň do času dovolenky.“.
162.
V § 95 odsek 1 znie:
„(1)
V záujme organizovaného čerpania dovoleniek profesionálnych vojakov veliteľ spracúva plán čerpania dovolenky na rok s prihliadnutím na potreby služby a oprávnené záujmy profesionálneho vojaka. Čerpanie dovolenky profesionálnemu vojakovi určuje veliteľ spravidla po častiach, pričom jedna časť musí trvať najmenej tri týždne.“.
163.
V § 95 sa vypúšťa odsek 7.
Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 7.
164.
V § 97 ods. 3 sa slová „vedúci služobného úradu v rozhodnutí o skončení služobného pomeru profesionálneho vojaka“ nahrádzajú slovami „veliteľ vo vojenskom rozkaze“.
165.
V § 99 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „a ak ju profesionálny vojak vykonal; ak zo závažných osobných, rodinných alebo zdravotných dôvodov profesionálny vojak nevykonal preventívnu rehabilitáciu podľa § 110 ods. 4 v plnom rozsahu, dovolenka sa mu kráti až po vykonaní dvoch týždňov preventívnej rehabilitácie v pomere jeden deň dovolenky za jeden deň preventívnej rehabilitácie, ktorá presiahla dva týždne.“.
166.
V § 99 ods. 8 sa na konci pripájajú tieto slová: „alebo v osobitnom predpise29a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 29a znie:
„29a)
Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.“.
167.
V § 99 ods. 9 sa slová „v odsekoch 1, 2 alebo 3“ nahrádzajú slovami „v odsekoch 1 až 3, 6 alebo 7“.
168.
§ 100 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Na prerušenie dodatkovej dovolenky sa použije § 96.“.
169.
V § 101 odsek 4 znie:
„(4)
Na účely tohto zákona sa za služobnú cestu považuje aj vyslanie profesionálneho vojaka
a)
na vyšetrenie alebo ošetrenie do zdravotníckeho zariadenia alebo na cestu na liečenie do zdravotníckeho zariadenia a späť, ktoré sa vykonáva na základe odporučenia ošetrujúceho lekára zdravotníckeho zariadenia alebo služobného lekára,
b)
na plnenie úloh k inej právnickej osobe pri zabezpečovaní úloh obrany štátu.“.
170.
§ 101 sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:
„(5)
Profesionálnemu vojakovi za služobnú cestu vykonanú podľa odseku 4 písm. a) patrí len náhrada preukázaných cestovných výdavkov alebo náhrada za použitie súkromného cestného motorového vozidla, ak sa na jeho použití písomne dohodol s vedúcim služobného úradu alebo veliteľom, a to v sume zodpovedajúcej cene cestovného lístka verejnej osobnej dopravy na dráhe29b) alebo verejnej pravidelnej autobusovej dopravy29c) za cesty do zdravotníckeho zariadenia a späť.
(6)
Náhrada podľa odseku 5 nepatrí profesionálnemu vojakovi, ktorý bol vyslaný na vyšetrenie alebo ošetrenie do zdravotníckeho zariadenia v obci, v ktorej je miesto výkonu štátnej služby profesionálneho vojaka.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 29b a 29c znejú:
„29b)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 164/1996 Z. z. o dráhach a o zmene zákona č. 455/ 1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.
29c)
§ 6 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave.“.
171.
§ 103 vrátane nadpisu znie:
㤠103
Stáž
(1)
Profesionálneho vojaka môže vedúci služobného úradu vyslať na stáž na nevyhnutne potrebný čas, najviac na 6 mesiacov za obdobie 12 mesiacov na získanie potrebných skúseností do iného miesta výkonu štátnej služby, a to aj na také činnosti, ktoré nevyplývajú z funkcie, do ktorej je ustanovený alebo vymenovaný, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Ak si to situácia vyžaduje, vedúci služobného úradu môže profesionálneho vojaka vyslať na stáž, ak s tým profesionálny vojak súhlasí, aj na čas dlhší ako šesť mesiacov, najdlhšie však na jeden rok, na získanie potrebných skúseností do iného miesta výkonu štátnej služby.
(3)
Profesionálny vojak, ktorý je ustanovený do funkcie vo vojenskom zdravotníctve, absolvuje stáž vo vzdelávacej ustanovizni alebo u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo veterinárnej starostlivosti s cieľom ďalšieho vzdelávania podľa osobitného predpisu30a) alebo s cieľom udržiavania odbornej spôsobilosti na výkon odborných pracovných činností v zdravotníctve30b) alebo na výkon odborných veterinárnych činností.30c) Stáž sa vykonáva formou teoretickej prípravy alebo formou odbornej praxe.
(4)
Podmienky na výkon stáže a jej rozsah podľa odseku 3 ustanoví služobný predpis, ktorý vydá minister.
(5)
Na stáž sa primerane vzťahujú ustanovenia § 101 a 102.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 30a až 30c znejú:
„30a)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 322/2006 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.
Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 691/2002 Z. z. o požiadavkách na kvalifikáciu a odbornú spôsobilosť a ďalšie vzdelávanie zamestnancov vykonávajúcich potravinový dozor.
30b)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 742/2004 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania v znení neskorších predpisov.
30c)
Zákon č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti.“.
172.
§ 104 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:
„(8)
Profesionálnemu vojakovi, ktorému bolo poskytnuté služobné voľno podľa odseku 1 písm. a), patrí služobný plat.“.
173.
V § 106 ods. 2 sa vypúšťajú slová „ale menej ako 12 hodín,“.
174.
Za § 108 sa vkladá nový § 108a, ktorý znie:
㤠108a
(1)
Profesionálnemu vojakovi, ktorému sa skončila dočasná neschopnosť vykonávať štátnu službu pre chorobu alebo úraz, veliteľ na návrh ošetrujúceho lekára alebo služobného lekára povolí úľavy v službe.
(2)
Podrobnosti o spôsobe povoľovania úľav a o ich rozsahu a dĺžke ustanoví služobný predpis, ktorý vydá minister.“.
175.
V § 110 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:
„c)
profesionálnemu vojakovi vo funkcii riadiaci letovej prevádzky (letovod), ktorý vykonáva službu riadenia letovej prevádzky po získaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti vydaného ministerstvom,“.
Doterajšie písmeno c) sa označuje ako písmeno d).
176.
V § 118 ods. 2 písm. a) sa vypúšťajú slová „až desiatnik“.
177.
§ 118 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Vzdialenosť pre blízke okolie sa na účely tohto zákona určuje podľa kilometrov uvedených v cestovnom poriadku verejnej osobnej dopravy na dráhe29b) od najbližšej stanice (zastávky) miesta výkonu štátnej služby k bytu alebo rodinnému domu alebo k inému miestu pobytu profesionálneho vojaka, s výnimkou pravidelnej dopravy na území obce. Ak nemožno určiť vzdialenosť pre blízke okolie podľa prvej vety, alebo ak je to pre profesionálneho vojaka výhodnejšie, určí sa vzdialenosť pre blízke okolie podľa kilometrov uvedených v cestovnom poriadku verejnej pravidelnej autobusovej dopravy29c) od najbližšej zastávky miesta výkonu štátnej služby k bytu alebo rodinnému domu alebo k inému miestu pobytu profesionálneho vojaka, s výnimkou pravidelnej dopravy na území obce.“.
178.
V § 119 ods. 1 písmeno d) znie:
„d)
oznámiť bezodkladne veliteľovi vznik havárií, porúch a nedostatkov, ktoré sťažujú výkon štátnej služby, ohrozujú život, zdravie alebo bezpečnosť, a hroziacu škodu,“.
179.
V § 119 ods. 1 písmeno f) znie:
„f)
dodržiavať predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia pri výkone štátnej služby, s ktorými bol riadne oboznámený,“.
180.
V § 119 ods. 1 písm. j) sa vypúšťajú slová „ods. 5 a 6“.
181.
V § 119 ods. 1 písm. p) sa na konci pripájajú tieto slová: „a zúčastňovať sa každoročne na preskúšaní z pohybovej výkonnosti, ak to výkon štátnej služby umožňuje“.
182.
V § 119 ods. 1 písmeno t) znie:
„t)
podrobiť sa
1.
lekárskej prehliadke a profylaktickým opatreniam,
2.
lekárskemu a psychologickému vyšetreniu na zistenie alebo potvrdenie zdravotnej spôsobilosti na výkon štátnej služby,
3.
prieskumnému konaniu,
4.
úkonom súvisiacim s odobratím biologických vzoriek, odtlačkov prstov a zubných záznamov podľa § 51a,
5.
počas výkonu štátnej služby úkonom súvisiacim so zisťovaním prítomnosti alkoholu, metabolitov omamných alebo psychotropných látok v organizme,“.
183.
V § 119 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:
„(2)
Kritériá na preskúšanie profesionálnych vojakov z pohybovej výkonnosti určí služobný predpis, ktorý vydá minister.“.
Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.
184.
V § 120 ods. 1 písmeno b) znie:
„b)
do 31. marca každého kalendárneho roka podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho kalendárneho roka; to neplatí, ak v čase podávania majetkového priznania je profesionálny vojak vyslaný na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § 66 ods. 1.“.
185.
V § 122 odsek 2 znie:
„(2)
Rozsah disciplinárnej právomoci a podrobnosti o udeľovaní disciplinárnych odmien a ukladaní disciplinárnych opatrení ustanoví služobný predpis, ktorý vydá hlavný veliteľ ozbrojených síl.“.
186.
V § 123 ods. 2 a 3 sa za slová „služobného úradu“ vkladajú slová „alebo veliteľ“.
187.
Doterajší text § 126 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:
„(2)
Ak je profesionálnemu vojakovi uložených viac disciplinárnych opatrení, vykonávajú sa postupne až po vykonaní predchádzajúceho disciplinárneho opatrenia.“.
188.
V § 134 ods. 3 sa za slovo „odmenu“ vkladajú slová „podľa odseku 1 písm. c) až e)“.
189.
§ 135 vrátane nadpisu znie:
㤠135
Mimoriadne vymenovanie, mimoriadne povýšenie a mimoriadne ocenenie in memoriam
Profesionálneho vojaka, ktorý zahynul pri plnení služobných povinností, môže minister mimoriadne vymenovať alebo mimoriadne povýšiť in memoriam alebo mu môže priznať mimoriadne ocenenie Čestný príslušník útvaru in memoriam.“.
190.
§ 137 znie:
㤠137
(1)
Na ocenenie výkonu štátnej služby alebo záslužného činu profesionálneho vojaka, obetavosti pri odstraňovaní následkov živelných pohrôm, technologických havárií, pri záchrane životov alebo majetku veľkého rozsahu alebo plnenia úloh podľa osobitných predpisov sa zriaďujú
a)
vojenské medaily
1.
Za statočnosť,
2.
Za vernosť ozbrojeným silám Slovenskej republiky,
3.
Za službu v mierových pozorovateľských misiách,
4.
Za humanitárnu pomoc,
5.
Pamätná medaila za účasť vo vojenskej operácii,
6.
Pamätná medaila ministra obrany Slovenskej republiky,
7.
Pamätná medaila náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky,
8.
Medaila vojenského obranného spravodajstva,
9.
Medaila vojenskej spravodajskej služby,
10.
Medaila Vojenskej kancelárie prezidenta Slovenskej republiky,
11.
Medaila Vojenskej polície,
b)
vojenské odznaky
1.
Čestný odznak ozbrojených síl Slovenskej republiky,
2.
Odznak náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky.
(2)
Vojenské medaily a vojenské odznaky podľa odseku 1 sa delia na stupne a triedy v závislosti od miery zásluh; možno ich udeliť aj vojakom cudzích ozbrojených síl.
(3)
Na ocenenie výkonu štátnej služby, záslužného činu alebo spolupráce s ozbrojenými silami Slovenskej republiky môže minister služobným predpisom zriadiť aj ďalšie vojenské medaily a vojenské odznaky.
(4)
Vojenské medaily a vojenské odznaky podľa odsekov 1 a 3 možno udeliť aj občanovi alebo cudzincovi, ktorý sa významným spôsobom podieľal na spolupráci s ozbrojenými silami Slovenskej republiky.
(5)
Vojenskú medailu Za statočnosť udeľuje hlavný veliteľ ozbrojených síl.
(6)
Vojenskú medailu Za humanitárnu pomoc, Pamätnú medailu za účasť vo vojenskej operácii, Pamätnú medailu ministra obrany Slovenskej republiky udeľuje minister.
(7)
Vojenskú medailu Za vernosť ozbrojeným silám Slovenskej republiky, Za službu v mierových pozorovateľských misiách, Pamätnú medailu náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky, vojenské odznaky Čestný odznak ozbrojených síl Slovenskej republiky, Odznak náčelníka Generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky podľa odseku 1, ako aj vojenské medaily a vojenské odznaky v rozsahu určenom ministrom podľa odseku 3 udeľuje náčelník generálneho štábu.
(8)
Vojenské medaily a vojenské odznaky podľa odseku 3 udeľuje minister alebo vedúci služobného úradu, pre ktorý boli zriadené.
(9)
Medailu vojenského obranného spravodajstva udeľuje riaditeľ vojenského obranného spravodajstva a Medailu vojenskej spravodajskej služby udeľuje riaditeľ vojenskej spravodajskej služby, Medailu Vojenskej kancelárie prezidenta Slovenskej republiky udeľuje náčelník Vojenskej kancelárie prezidenta Slovenskej republiky a Medailu Vojenskej polície udeľuje riaditeľ Vojenskej polície.
(10)
Určenie stupňov vojenských medailí a tried vojenských odznakov a podmienky ich udeľovania podľa odseku 1 ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá ministerstvo.“.
191.
V § 138 ods. 1 sa za písmeno f) vkladajú nové písmená g) až i), ktoré znejú:
„g)
príplatok príslušníkom Vojenskej polície,
h)
príplatok za vyvedenie vojsk do výcvikového priestoru,
i)
príplatok vojenským vrcholovým športovcom,“.
Doterajšie písmená g) až i) sa označujú ako písmená j) až l).
192.
V § 138 ods. 2 sa slová „a) až g)“ nahrádzajú slovami „a) až g), i) a j)“.
193.
V § 138 ods. 2 sa slová „§ 205“ nahrádzajú slovami „§ 206“.
194.
V § 138 ods. 3 sa za slovo „nadčas“ vkladajú slová „nepresahujúcu päť hodín v týždni“.
195.
§ 138 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
„(6)
Hodnostný príplatok podľa odseku 5 sa zaokrúhľuje na celé desiatky korún nahor.
(7)
Hodnostný príplatok podľa odseku 5 patrí profesionálnemu vojakovi odo dňa jeho vymenovania do hodnosti, povýšenia, priznania hodnosti alebo zapožičania hodnosti.“.
196.
§ 142 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Príplatok podľa odseku 1 sa zaokrúhľuje na celé desiatky korún nahor.“.
197.
§ 143 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Príplatok podľa odseku 1 sa zaokrúhľuje na celé desiatky korún nahor.“.
198.
§ 144 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Príplatok podľa odseku 1 sa zaokrúhľuje na celé desiatky korún nahor.“.
199.
§ 145 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Príplatok podľa odseku 1 sa zaokrúhľuje na celé desiatky korún nahor.“.
200.
Za § 145 sa vkladajú § 145a až 145c, ktoré znejú:
㤠145a
Príplatok príslušníkom Vojenskej polície
(1)
Profesionálnemu vojakovi, ktorý je príslušníkom Vojenskej polície a plní úlohy spojené s vysokou mierou ohrozenia života alebo zdravia alebo s inými závažnými rizikami alebo mimoriadnou psychickou záťažou, možno v závislosti od charakteru vykonávanej funkcie poskytnúť príplatok až 30 % jeho hodnostného platu.
(2)
Výšku príplatku podľa odseku 1 ustanoví služobný predpis, ktorý vydá minister.
(3)
Príplatok podľa odseku 1 sa zaokrúhľuje na celé desiatky korún nahor.
§ 145b
Príplatok za vyvedenie vojsk do výcvikového priestoru
(1)
Profesionálnemu vojakovi, ktorý sa bezprostredne zúčastňuje na sústredenom výcviku jednotiek a útvarov počas vyvedenia vojsk do vojenského výcvikového priestoru alebo počas sústredeného výcviku v inom poľnom výcvikovom zariadení alebo takýto sústredený výcvik vo výcvikovom priestore alebo v inom poľnom výcvikovom zariadení bezprostredne riadi, patrí príplatok vo výške 300 Sk za každý deň vyvedenia.
(2)
Sústredený výcvik jednotiek a útvarov na účely tohto zákona je vyvedenie vojsk do vojenského výcvikového priestoru alebo iného poľného výcvikového zariadenia.
(3)
Príplatok podľa odseku 1 profesionálnemu vojakovi nepatrí
a)
za dni, keď neplnil úlohy sústredeného výcviku jednotiek a útvarov alebo úlohy priamo súvisiace so sústredeným výcvikom jednotiek a útvarov alebo bezprostredným riadením sústredeného výcviku jednotiek a útvarov,
b)
ak sa nezúčastnil na sústredenom výcviku jednotiek a útvarov alebo neriadil sústredený výcvik jednotiek a útvarov počas celého dňa,
c)
ak sa zúčastnil na sústredenom výcviku jednotiek a útvarov počas zaradenia do prípravy na získanie osobitných predpokladov na výkon funkcie a na hodnosť.
(4)
Čas prepravy vojsk do výcvikového priestoru alebo do iného poľného výcvikového zariadenia a späť sa považuje za sústredený výcvik podľa odseku 1, ak je súčasťou sústredeného výcviku jednotiek a útvarov.
§ 145c
(1)
Profesionálnemu vojakovi, ktorý je ustanovený do funkcie vojenského vrcholového športovca, možno v závislosti od dosiahnutých športových výsledkov a od charakteru súťaže, v ktorej pôsobí, poskytnúť príplatok až 30 % jeho hodnostného platu.
(2)
Výšku príplatku podľa odseku l ustanoví služobný predpis, ktorý vydá minister.
(3)
Príplatok podľa odseku l sa zaokrúhľuje na celé desiatky korún nahor.“.
201.
V § 147 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Na prepočet zahraničného príspevku sa použije kurz vyhlásený Národnou bankou Slovenska a platný voči euru a americkému doláru v prvý deň kalendárneho mesiaca, za ktorý na zahraničný príspevok vznikol nárok.“.
202.
§ 148 vrátane nadpisu znie:
㤠148
Odmena
(1)
Profesionálnemu vojakovi možno udeliť odmenu za splnenie mimoriadnej služobnej úlohy alebo osobitne významnej služobnej úlohy, prípadne jej ucelenej etapy, alebo pri dosiahnutí 50 rokov veku najviac v sume rovnajúcej sa výške jeho hodnostného platu.
(2)
Návrh na udelenie odmeny profesionálnemu vojakovi podľa odseku 1 vrátane jej sumy písomne odôvodní vedúci služobného úradu alebo veliteľ.
(3)
Profesionálnemu vojakovi, ktorému sa poskytuje plat podľa § 149, sa odmena udeľuje v slovenských korunách.“.
203.
V § 149 ods. 1 sa za slová „§ 66 ods. 2“ vkladajú slová „a 3“, slová „20 %“ sa nahrádzajú slovami „25 %“ a slová „80 %“ sa nahrádzajú slovami „75 %“.
204.
V § 149 ods. 2 sa slová „20 %“ nahrádzajú slovami „25 %“.
205.
V § 149 ods. 4 sa slová „kratšie ako šesť mesiacov“ nahrádzajú slovami „najviac 30 dní“.
206.
Za § 151 sa vkladá § 151a, ktorý znie:
㤠151a
Profesionálnemu vojakovi nepatrí služobný plat za dni jeho neospravedlnenej neprítomnosti vo výkone štátnej služby; ak neospravedlnená neprítomnosť trvá menej ako jeden deň, čas neprítomnosti sa sčítava za obdobie jedného kalendárneho mesiaca.“.
207.
V § 152 sa slová „služobný plat vo výške minimálnej mzdy.23)“ nahrádzajú slovami „50 % hodnostného platu vojaka 2. stupňa v prvom platovom stupni.“.
208.
V § 153 ods. 2 sa za slovo „hodnosť“ vkladajú slová „alebo počas vyslania na stáž“.
209.
§ 155 znie:
㤠155
Služobný úrad je povinný profesionálnemu vojakovi, ktorý vykonáva štátnu službu mimo územia Slovenskej republiky, poukázať jeho plat alebo časť platu v inej ako slovenskej mene na účet v banke alebo v pobočke zahraničnej banky mimo územia Slovenskej republiky, ak o to profesionálny vojak požiada.“.
210.
V § 156 sa odsek 1 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
príspevok na bývanie alebo jeho časť, na ktorú nárok nevznikol.“.
211.
§ 162 znie:
㤠162
(1)
Na poskytovanie cestovných náhrad, náhrad výdavkov a iných plnení pri služobných cestách, zahraničných služobných cestách a pri vykonávaní štátnej služby mimo územia Slovenskej republiky sa primerane použijú ustanovenia osobitného predpisu,32) ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Profesionálnemu vojakovi, ktorého vyslanie podľa § 66 ods. 2 a 3 je dlhšie ako 30 dní a kratšie ako 6 mesiacov, patria náhrady ako pri zahraničnej služobnej ceste okrem stravného, vreckového, cestovného na prepravu verejnou mestskou dopravou a cestovných výdavkov za cesty na návštevu jeho rodiny.
(3)
Profesionálnemu vojakovi patrí náhrada cestovných výdavkov alebo náhrada za použitie súkromného cestného motorového vozidla (ďalej len „náhrada na návštevu rodiny"), ak sa na jeho použití písomne dohodol s vedúcim služobného úradu alebo veliteľom, a to v sume zodpovedajúcej cene cestovného lístka verejnej osobnej dopravy na dráhe29b) alebo verejnej pravidelnej autobusovej dopravy29c) za cesty na návštevu jeho rodiny do vopred dohodnutého miesta na území Slovenskej republiky a späť jedenkrát za každý kalendárny týždeň odo dňa
a)
vymenovania do dočasnej štátnej služby,
b)
prijatia do dočasnej štátnej služby,
c)
premiestnenia,
d)
ustanovenia do funkcie,
e)
dočasného vyčlenenia alebo
f)
zaradenia do zálohy pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov.
(4)
Náhrada na návštevu rodiny podľa odseku 3 profesionálnemu vojakovi patrí aj odo dňa
a)
uzavretia manželstva,
b)
zverenia dieťaťa do trvalej starostlivosti alebo pestúnskej starostlivosti alebo
c)
narodenia dieťaťa profesionálneho vojaka, ak nejde o prípady uvedené v písmene a) alebo b).
(5)
Náhrada na návštevu rodiny nepatrí profesionálnemu vojakovi, ktorého
a)
miesto trvalého pobytu je obec, v ktorej je sídlo pracoviska, v ktorom profesionálny vojak vykonáva štátnu službu, alebo jej blízke okolie,
b)
miesto výkonu štátnej služby je mimo územia Slovenskej republiky.“.
212.
Za § 162 sa vkladá § 162a, ktorý znie:
㤠162a
Profesionálnemu vojakovi, ktorému bola nariadená služobná pohotovosť v čase, keď sa nachádza mimo miesta výkonu štátnej služby, a v súvislosti s týmto nariadením mu vzniknú zvýšené výdavky, patrí
a)
náhrada preukázaných cestovných výdavkov,
b)
stravné za čas prepravy, ak trvala dlhšie ako päť hodín, a
c)
náhrada preukázaných potrebných vedľajších výdavkov.“.
213.
V § 167 odsek 2 znie:
„(2)
Podmienky vyslania podľa odseku 1 profesionálnemu vojakovi určí veliteľ, ktorý prihliada na potreby služobného úradu a oprávnené záujmy profesionálneho vojaka.“.
214.
§ 168 vrátane nadpisu znie:
㤠168
Náhrada výdavkov v súvislosti so zaradením do prípravy na získanie osobitných predpokladov na výkon funkcie a na hodnosť alebo s vyslaním na stáž mimo územia Slovenskej republiky
Profesionálnemu vojakovi, ktorý je zaradený do prípravy na získanie osobitných predpokladov na výkon funkcie a na hodnosť alebo je vyslaný na stáž mimo územia Slovenskej republiky, patria náhrady ako pri zahraničnej služobnej ceste okrem náhrady preukázaných cestovných výdavkov za cesty na návštevu jeho rodiny.49a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 49a znie:
„49a)
§ 4 ods. 1 písm. e) zákona č. 283/2002 Z. z.“.
215.
Za § 168 sa vkladá § 168a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠168a
Náhrada cestovných výdavkov z dôvodu účasti na pohrebe
Náhradu preukázaných cestovných výdavkov za cestu do Slovenskej republiky a späť z dôvodu účasti na pohrebe člena rodiny49b) možno poskytnúť profesionálnemu vojakovi, ktorý je zaradený do prípravy na získanie osobitných predpokladov na výkon funkcie a na hodnosť alebo je vyslaný na stáž mimo územia Slovenskej republiky, profesionálnemu vojakovi vyslanému na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § 66 ods. 1 a profesionálnemu vojakovi vyslanému na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § 66 ods. 2 a 3, ak jeho vyslanie je dlhšie ako 30 dní a kratšie ako 6 mesiacov.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 49b znie:
„49b)
§ 2 ods. 4 zákona č. 283/2002 Z. z.“.
216.
§ 169 až 172 znejú:
㤠169
Profesionálny vojak má odo dňa vymenovania alebo prijatia do dočasnej štátnej služby nárok na príspevok na bývanie.
§ 170
(1)
Príspevok na bývanie patrí profesionálnemu vojakovi v dočasnej štátnej službe, ak tento zákon neustanovuje inak, mesačne vo výške 17 % rozdielu medzi hodnostným platom prvého platového stupňa hodnosti generál a hodnostným platom prvého platového stupňa hodnosti vojak 2. stupňa, pričom sa táto suma vynásobí koeficientom 1,20 pre Bratislavu.
(2)
Príspevok na bývanie vo výške jednej polovice sumy podľa odseku 1 patrí profesionálnemu vojakovi v dočasnej štátnej službe, ktorý v mieste výkonu štátnej služby alebo v jeho blízkom okolí
a)
je nájomcom služobného bytu,50)
b)
je nájomcom alebo spoločným nájomcom bytu, ktorý bol služobným bytom,50) ak zmluva o nájme bytu je uzatvorená s právnickou osobou, v ktorej vlastníctve alebo v správe je takýto byt,
c)
je nájomcom alebo spoločným nájomcom bytu v správe rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie ministerstva, alebo bytu, ktorý bol bytom v správe rozpočtovej alebo príspevkovej organizácie ministerstva a ktorý prešiel do vlastníctva akciovej spoločnosti s majetkovou účasťou štátu, v ktorej za štát úlohy akcionára vykonáva ministerstvo, ak zmluva o nájme bytu je uzatvorená s týmito právnickými osobami,
d)
je nájomcom alebo spoločným nájomcom bytu, ktorý je vo vlastníctve obce, ak zmluva o nájme bytu je uzatvorená s obcou alebo právnickou osobou v jej zriaďovateľskej pôsobnosti,
e)
je vlastníkom alebo spoluvlastníkom bytu, ktorý bol služobným bytom,50) a takýto byt nadobudol do vlastníctva alebo spoluvlastníctva na základe zmluvy o prevode vlastníctva podľa osobitného predpisu,51) alebo ak takýto byt ako vlastník alebo spoluvlastník previedol do vlastníctva alebo spoluvlastníctva inej osoby,
f)
je vlastníkom alebo spoluvlastníkom bytu, ktorý bol bytom v správe rozpočtovej organizácie alebo príspevkovej organizácie ministerstva alebo bytom vo vlastníctve akciovej spoločnosti s majetkovou účasťou štátu, v ktorej za štát úlohy akcionára vykonávalo ministerstvo, a takýto byt nadobudol do vlastníctva alebo spoluvlastníctva od týchto organizácií na základe zmluvy o prevode vlastníctva podľa osobitného predpisu,51) alebo ak takýto byt ako vlastník alebo spoluvlastník previedol do vlastníctva alebo spoluvlastníctva inej osoby,
g)
je vlastníkom alebo spoluvlastníkom bytu, ktorý bol bytom vo vlastníctve obce, a takýto byt nadobudol do vlastníctva alebo spoluvlastníctva na základe zmluvy o prevode vlastníctva bytu od obce podľa osobitného predpisu,51) alebo ak takýto byt ako vlastník alebo spoluvlastník previedol do vlastníctva alebo spoluvlastníctva inej osoby,
h)
žije v domácnosti31) s nájomcom, spoločným nájomcom, vlastníkom alebo spoluvlastníkom bytu podľa písmen a) až g).
(3)
Profesionálnemu vojakovi v dočasnej štátnej službe, ktorý bol premiestnený (§ 57) alebo dočasne vyčlenený (§ 60), patrí odo dňa premiestnenia alebo dočasného vyčlenenia príspevok na bývanie vo výške určenej podľa odseku 1 alebo 2.
(4)
Profesionálnemu vojakovi v dočasnej štátnej službe, ktorý bol zaradený do prípravy na získanie osobitných predpokladov na výkon funkcie a na hodnosť (§ 26), zaradený do zálohy pre prechodne nezaradených profesionálnych vojakov (§ 62), vyslaný na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky na účely humanitárnej pomoci, vojenského cvičenia, mierovej pozorovateľskej misie, vojenskej operácie a plnenia záväzku z medzinárodnej zmluvy o spoločnej obrane (§ 66 ods. 1), vyslaný na služobnú cestu alebo stáž (§ 101 až 103), alebo ktorému bola poskytnutá preventívna rehabilitácia (§ 110 a 111), patrí odo dňa takéhoto zaradenia alebo vyslania alebo odo dňa poskytnutia preventívnej rehabilitácie príspevok na bývanie vo výške, ktorá mu bola vyplácaná pred takýmto zaradením, vyslaním alebo pred poskytnutím preventívnej rehabilitácie.
(5)
Ak profesionálnemu vojakovi v dočasnej štátnej službe vznikne alebo zanikne nárok na príspevok na bývanie v priebehu mesiaca, alebo ak nemá v priebehu mesiaca nárok na výplatu príspevku na bývanie, patrí mu príspevok na bývanie v pomernej časti zodpovedajúcej počtu dní trvania služobného pomeru alebo počtu dní, za ktoré mal nárok na príspevok na bývanie v kalendárnom mesiaci. Výška príspevku na bývanie na jeden deň sa určí ako podiel mesačného príspevku na bývanie a koeficientu 30,417. Rovnako sa postupuje aj v prípadoch uvedených v odseku 3.
(6)
Výška príspevku na bývanie sa zaokrúhľuje na celé desiatky korún nahor.
§ 171
(1)
Výšku príspevku na bývanie priznáva vedúci služobného úradu alebo veliteľ. Služobný úrad vypláca príspevok na bývanie mesačne pozadu.
(2)
Profesionálny vojak v dočasnej štátnej službe je povinný do 15 dní odo dňa vymenovania alebo prijatia do dočasnej štátnej služby predložiť, ak mu v tom nebráni vážny dôvod, vedúcemu služobného úradu alebo veliteľovi čestné vyhlásenie, že je alebo nie je v mieste výkonu štátnej služby alebo v jeho blízkom okolí nájomcom bytu podľa § 170 ods. 2 písm. a), nájomcom alebo spoločným nájomcom bytu podľa § 170 ods. 2 písm. b) až d), vlastníkom alebo spoluvlastníkom bytu podľa § 170 ods. 2 písm. e) až g) a takýto byt ako vlastník alebo spoluvlastník nepreviedol na inú osobu a žije alebo nežije v domácnosti s nájomcom, spoločným nájomcom, vlastníkom alebo spoluvlastníkom bytu podľa § 170 ods. 2 písm. a) až g).
(3)
Čestné vyhlásenie podľa odseku 2 je povinný predložiť vedúcemu služobného úradu alebo veliteľovi aj profesionálny vojak v dočasnej štátnej službe, ktorý bol premiestnený alebo dočasne vyčlenený, ak mu v tom nebráni vážny dôvod, a to do 15 dní odo dňa jeho premiestnenia alebo dočasného vyčlenenia.
(4)
Profesionálny vojak v dočasnej štátnej službe, ktorý nemohol z vážneho dôvodu predložiť vedúcemu služobného úradu alebo veliteľovi čestné vyhlásenie podľa odsekov 2 a 3, je povinný ho predložiť najneskôr do 15 dní od zaniknutia takéhoto dôvodu.
(5)
Vážnym dôvodom podľa odsekov 2 až 4 je
a)
dočasná neschopnosť profesionálneho vojaka v dočasnej štátnej službe vykonávať štátnu službu pre chorobu alebo úraz vzniknutá počas lehoty uvedenej v odsekoch 2 až 4 a trvajúca dlhšie ako 15 dní,
b)
karanténa nariadená profesionálnemu vojakovi v dočasnej štátnej službe počas lehoty uvedenej v odsekoch 2 až 4 a trvajúca dlhšie ako 15 dní.
§ 172
(1)
Nárok na príspevok na bývanie a jeho výplatu zanikne profesionálnemu vojakovi v dočasnej štátnej službe skončením služobného pomeru.
(2)
Nárok na výplatu príspevku na bývanie zaniká profesionálnemu vojakovi v dočasnej štátnej službe
a)
počas dní neospravedlnenej neprítomnosti vo výkone štátnej služby; ak neospravedlnená neprítomnosť trvá menej ako jeden deň, čas neprítomnosti sa sčítava za obdobie jedného kalendárneho mesiaca,
b)
odo dňa vzatia do väzby na základe rozhodnutia súdu alebo odo dňa začatia trestného stíhania,
c)
odo dňa zaradenia do neplatenej zálohy podľa § 63,
d)
odo dňa vyslania na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § 66 ods. 2 a 3,
e)
nepredložením čestného vyhlásenia v lehote podľa § 171 ods. 2 až 4,
f)
odo dňa dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby.
(3)
Nárok na výplatu príspevku na bývanie vznikne profesionálnemu vojakovi v dočasnej štátnej službe opätovne odo dňa
a)
rozhodnutia súdu o jeho oslobodení spod obžaloby alebo zastavenia trestného stíhania tohto profesionálneho vojaka,
b)
nasledujúceho po dni skončenia zaradenia do neplatenej zálohy,
c)
nasledujúceho po dni skončenia vyslania na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § 66 ods. 2 a 3,
d)
predloženia čestného vyhlásenia podľa § 171 ods. 2 až 4,
e)
nasledujúceho po dni skončenia dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby.
(4)
Ak súd rozhodne o oslobodení profesionálneho vojaka v dočasnej štátnej službe spod obžaloby, alebo ak dôjde k zastaveniu trestného stíhania tohto profesionálneho vojaka, patrí mu odo dňa vzatia do väzby príspevok na bývanie vo výške, ktorá mu patrila pred dňom vzatia do väzby.
(5)
Ak sa dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby profesionálneho vojaka zrušilo podľa § 65 ods. 9, patrí mu odo dňa dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby príspevok na bývanie vo výške, ktorá mu patrila pred týmto pozbavením.
(6)
Ak služobný úrad vyplácal príspevok na bývanie neoprávnene alebo vo vyššej sume, ako patril, hoci profesionálny vojak v dočasnej štátnej službe splnil povinnosti podľa tohto zákona, vedúci služobného úradu alebo veliteľ príspevok na bývanie odníme alebo jeho sumu zníži od nasledujúceho dňa po zistení tejto skutočnosti.
(7)
Ak služobný úrad vyplácal príspevok na bývanie v nižšej sume, ako patril, alebo príspevok na bývanie nevyplácal, hoci profesionálny vojak v dočasnej štátnej službe splnil povinnosti podľa tohto zákona, vedúci služobného úradu alebo veliteľ príspevok na bývanie zvýši alebo vyplatí vo výške podľa § 170. Služobný úrad doplatí príspevok na bývanie za čas, za ktorý ho vyplácal v nižšej sume, alebo príspevok na bývanie vyplatí za čas, za ktorý ho nevyplácal.
(8)
Nárok na doplatenie alebo vyplatenie príspevku na bývanie podľa odseku 7 zaniká uplynutím jedného roka od poslednej výplaty príspevku na bývanie v nižšej sume, ako patril, alebo od posledného kalendárneho mesiaca, za ktorý služobný úrad mal príspevok na bývanie vyplatiť.
(9)
Ak profesionálny vojak v dočasnej štátnej službe spôsobil, že služobný úrad mu príspevok na bývanie vyplatil neoprávnene, je povinný príspevok na bývanie alebo jeho časť vrátiť. Nárok na vrátenie príspevku na bývanie vyplateného neoprávnene alebo na vrátenie jeho časti zaniká uplynutím jedného roka odo dňa, keď služobný úrad túto skutočnosť zistil, najneskôr uplynutím troch rokov odo dňa poslednej neoprávnenej výplaty príspevku na bývanie.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 51 znie:
„51)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
217.
V § 173 ods. 4 sa slová „sa neposkytne“ a v odseku 7 sa slová „sa neposkytuje“ nahrádzajú slovami „neprizná vedúci služobného úradu alebo veliteľ“.
218.
V § 173 ods. 5 sa slová „sa poskytuje“ nahrádzajú slovami „prizná vedúci služobného úradu alebo veliteľ“.
219.
V § 175 ods. 1 písm. b) v prvom bode sa za slovo „nepretržite“ vkladá slovo „najmenej“.
220.
V § 175 ods. 2 písmeno a) znie:
„a)
kontrolná činnosť, ktorá profesionálnemu vojakovi nevyplýva z jeho funkcie, a strážna služba alebo dozorná služba,“.
221.
V § 176 ods. 4 sa slová „ods. 4“ nahrádzajú slovami „ods. 5“.
222.
V § 177 odsek 2 znie:
„(2)
Profesionálny vojak počas výkonu štátnej služby je povinný nosiť vojenskú rovnošatu, predpísané výstrojové súčiastky a špecifické znaky vojenskej rovnošaty, ak tento zákon neustanovuje inak.“.
223.
V § 177 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Profesionálny vojak ustanovený do funkcie vojenského duchovného nenosí na vojenskej rovnošate hodnostné označenie.“.
Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 4 až 8.
224.
V § 181 ods. 1 a 2 sa za slovo „úradu“ vkladajú slová „alebo veliteľ“.
225.
V § 183 sa vypúšťa odsek 2.
Súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
226.
§ 184 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Pri určovaní výšky náhrady škody podľa odseku 3 sa prihliada najmä na doterajšie plnenie služobných povinností profesionálneho vojaka, na výšku spôsobenej škody, na okolnosti jej vzniku a na osobné a majetkové pomery profesionálneho vojaka.“.
227.
V § 188 odsek 2 znie:
„(2)
Právoplatné rozhodnutie vedúceho služobného úradu alebo veliteľa o povinnosti nahradiť škodu je v exekučnom konaní vykonateľné v lehote desiatich rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.“.
228.
V § 191 odsek 1 znie:
„(1)
Na právne vzťahy profesionálnych vojakov pri vykonávaní štátnej služby sa primerane použijú ustanovenia § 1 ods. 2, § 15 až 18, § 20, § 32 až 35, § 36 ods. 2, § 37 a 38, § 39 ods. 1, § 40 ods. 1, 2, 5 až 7, § 49 ods. 4, § 75 ods. 3, § 85 ods. 2, 3 a 5, § 86 ods. 2 a 3, § 90 ods. 1, 7 až 9 a 11, § 91 ods. 1, 3 až 6, § 92 a 93, § 94 ods. 1, § 99, § 104, § 117, § 118, § 122 ods. 4, § 129 až 131, § 136 ods. 1, § 137 ods. 1, 2 a 3 písm. a), b), i), j) a l), § 138, § 141 ods. 2 písm. a) až h) a ods. 3, § 144 ods. 1 a 2, § 146 ods. 1, 2 a 4, § 147, 148, 150, 160, 161, § 166 až 170, § 178 až 180, § 181 ods. 1 a 2, § 182 až 189, § 192 až 194, § 195 ods. 2 a 6, § 196, 197, § 198 ods. 1 písm. d), § 217 až 219, § 220 ods. 1 a 2, § 221 a 222 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.“.
229.
V § 196 ods. 4 písm. b) sa slová „§ 210“ nahrádzajú slovami „§ 211“.
230.
V § 198 odsek 4 znie:
„(4)
Do mimoriadneho konkurenčného výberu sa zaradia profesionálni vojaci podľa odsekov 1 až 3, ktorí splnia najmenej jednu tretinu doby výsluhy v hodnosti.“.
231.
V § 198 odsek 6 znie:
„(6)
Na mimoriadny konkurenčný výber sa vzťahujú ustanovenia § 31 ods. 2 a 3 a § 33.“.
232.
V § 198 sa vypúšťa odsek 7.
233.
V § 201 ods. 1 sa slová „funkcie, na ktorej je plánovaná hodnosť“ nahrádzajú slovami „funkcie s plánovanou dôstojníckou hodnosťou a po úspešnom skončení štúdia ho môže vymenovať do hodnosti“.
234.
V § 203 ods. 2 sa za slovo „dosiahol“ vkladajú slová „(§ 202 ods. 2 a 3)“.
235.
V § 205 ods. 7 písm. b) sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 4“.
236.
V § 211 ods. 4 sa slová „1 a 3“ nahrádzajú slovami „1 až 3“ a vypúšťajú sa slová „a slobodník“.
237.
V § 211 ods. 5 sa slová „1 a 2“ nahrádzajú slovami „1 až 3“ a slovo „2007“ sa nahrádza slovom „2010“.
238.
V § 212 sa slová „§ 205 až 207 a § 210“ nahrádzajú slovami „§ 206 až 208 a § 211“.
239.
§ 214 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Ak sa vo všeobecne záväzných právnych predpisoch používa pojem „mzda" alebo „náhrada mzdy", rozumie sa tým „plat" priznaný profesionálnemu vojakovi v čase, keď vznikol dôvod na jeho použitie.“.
240.
Za § 215 sa vkladajú § 215a až 215d, ktoré vrátane nadpisu znejú:
„Prechodné ustanovenia účinné od 1. júla 2007
§ 215a
(1)
Do dočasnej štátnej služby môže vedúci služobného úradu bez vykonania prípravnej štátnej služby prijať občana, ktorý vykonal základnú službu alebo náhradnú službu v čase od 1. januára 2002 do 31. decembra 2005 a je zaradený ako vojak v zálohe podľa osobitného predpisu.57)
(2)
Vojaka v zálohe podľa odseku 1 možno prijať do dočasnej štátnej služby v hodnosti vojak 2. stupňa, slobodník, desiatnik a čatár, ak takúto hodnosť dosiahol počas výkonu základnej služby alebo náhradnej služby a spĺňa predpoklady na jej výkon podľa ustanovenia § 20 ods. 3 písm. b) a c) a ak je takáto hodnosť plánovaná na funkciu, do ktorej bude ustanovený.
(3)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 môže vedúci služobného úradu uplatniť do 31. decembra 2010.
(4)
Profesionálny vojak, na ktorého sa nevzťahuje § 201 a ktorý je k 1. júlu 2007 ustanovený do funkcie vo vojenskom zdravotníctve, pre ktorej výkon nespĺňa kvalifikačné predpoklady podľa osobitného predpisu,58) sa do 31. decembra 2007 prepustí zo služobného pomeru profesionálneho vojaka v súlade s ustanovením § 70 ods. 1 písm. g), ak ho nemožno ustanoviť do inej voľnej funkcie.
§ 215b
(1)
Profesionálny vojak v dočasnej štátnej službe, ktorému vznikol služobný pomer pred 1. júlom 2007, má nárok na príspevok na bývanie vo výške podľa § 170 od 1. júla 2007, ak tento zákon neustanovuje inak.
(2)
Profesionálny vojak uvedený v odseku 1 je povinný, ak mu v tom nebráni vážny dôvod, do 30 dní od 1. júla 2007 predložiť vedúcemu služobného úradu alebo veliteľovi čestné vyhlásenie podľa § 171 ods. 2, inak mu nárok na výplatu príspevku na bývanie zaniká.
(3)
Ak profesionálny vojak uvedený v odseku 1 nemohol z vážneho dôvodu predložiť požadované čestné vyhlásenie v lehote uvedenej v odseku 2, je povinný predložiť ho najneskôr do 15 dní od zaniknutia takéhoto dôvodu, inak mu nárok na výplatu príspevku na bývanie zaniká.
(4)
Profesionálny vojak uvedený v odseku 1, ktorý bol na základe rozhodnutia súdu vzatý do väzby alebo bol trestne stíhaný pred 1. júlom 2007 a voči ktorému bolo zastavené trestné stíhanie alebo bol prepustený z väzby na základe rozhodnutia súdu po 1. júli 2007, je povinný do 15 dní odo dňa zastavenia trestného stíhania alebo odo dňa skončenia väzby predložiť čestné vyhlásenie podľa § 171 ods. 2, inak mu nárok na výplatu príspevku na bývanie zaniká.
(5)
Profesionálnemu vojakovi uvedenému v odseku 1 zaradenému do neplatenej zálohy pred 1. júlom 2007 nárok na výplatu príspevku na bývanie zaniká od l. júla 2007.
(6)
Nárok na výplatu príspevku na bývanie profesionálnemu vojakovi uvedenému v odseku 5 vznikne opätovne odo dňa nasledujúceho po dni skončenia zaradenia do neplatenej zálohy, ak do 15 dní od skončenia zaradenia do neplatenej zálohy predloží vedúcemu služobného úradu alebo veliteľovi čestné vyhlásenie podľa § 171 ods. 2.
(7)
Nárok na výplatu príspevku na bývanie vznikne profesionálnemu vojakovi uvedenému v odseku 1, ktorý nepredložil čestné vyhlásenie v lehotách uvedených v odsekoch 2 až 4 a 6 opätovne odo dňa podania čestného vyhlásenia.
(8)
Profesionálnemu vojakovi uvedenému v odseku 1 vyslanému na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § 66 ods. 2 a 3 pred 1. júlom 2007 vznikne nárok na príspevok na bývanie odo dňa nasledujúceho po dni skončenia tohto vyslania, ak do 15 dní od skončenia tohto vyslania predloží vedúcemu služobného úradu alebo veliteľovi čestné vyhlásenie podľa § 171 ods. 2, inak mu nárok na príspevok na bývanie a jeho výplatu vznikne odo dňa predloženia čestného vyhlásenia podľa § 171 ods. 2.
(9)
Profesionálnemu vojakovi uvedenému v odseku 1 dočasne pozbavenému výkonu štátnej služby pred 1. júlom 2007 nárok na výplatu príspevku na bývanie zaniká od 1. júla 2007.
(10)
Nárok na výplatu príspevku na bývanie profesionálnemu vojakovi uvedenému v odseku 9 vznikne opätovne odo dňa nasledujúceho po dni skončenia dočasného pozbavenia výkonu štátnej služby; ak sa dočasné pozbavenie výkonu štátnej služby profesionálneho vojaka zrušilo podľa § 65 ods. 9, patrí mu od 1. júla 2007 príspevok na bývanie vo výške podľa § 170 a doplatí sa mu rozdiel, o ktorý bol príspevok na bývanie znížený.
(11)
Vážnym dôvodom je
a)
dočasná neschopnosť profesionálneho vojaka uvedeného v odseku 1 vykonávať štátnu službu pre chorobu alebo úraz vzniknutá pred 1. júlom 2007 alebo počas lehoty uvedenej v odseku 2 a trvajúca dlhšie ako 30 dní od l. júla 2007,
b)
karanténa nariadená profesionálnemu vojakovi uvedenému v odseku 1 pred 1. júlom 2007 alebo počas lehoty uvedenej v odseku 2 a trvajúca dlhšie ako 30 dní od 1. júla 2007,
c)
vyslanie profesionálneho vojaka uvedeného v odseku 1 na plnenie úloh mimo územia Slovenskej republiky podľa § 66 ods. 1 pred 1. júlom 2007,
d)
zaradenie profesionálneho vojaka uvedeného v odseku 1 do prípravy na získanie osobitných predpokladov na výkon funkcie a na hodnosť mimo územia Slovenskej republiky pred 1. júlom 2007,
e)
vyslanie profesionálneho vojaka uvedeného v odseku 1 na stáž mimo územia Slovenskej republiky pred 1. júlom 2007.
§ 215c
(1)
Profesionálni vojaci prijatí do
a)
prípravnej služby po 1. septembri 2005 podľa predchádzajúcich právnych predpisov (§ 204) sa považujú za profesionálnych vojakov prípravnej štátnej služby podľa tohto zákona,
b)
dočasného služobného pomeru alebo do stáleho služobného pomeru po 1. septembri 2005 podľa predchádzajúcich právnych predpisov (§ 204) sa považujú za profesionálnych vojakov v dočasnej štátnej službe podľa tohto zákona.
(2)
Profesionálnemu vojakovi, ktorému vznikol služobný pomer pred 1. júlom 2007, patria náhrady na návštevu rodiny podľa § 162 ods. 3 až 5 od 1. júla 2007.
(3)
Profesionálnemu vojakovi, ktorý vykonáva štátnu službu v obci, ktorá nie je miestom jeho trvalého pobytu, a miesto výkonu štátnej služby nie je ani v jej blízkom okolí, patria náhrady na návštevu rodiny podľa § 162 ods. 3 až 5 od l. júla 2007.
(4)
Profesionálny vojak, ktorému vznikol služobný pomer pred 1. júlom 2007, je povinný podrobiť sa odberu biologickej vzorky podľa § 51a do 31. decembra 2012.
(5)
Kde sa v tomto zákone používa pojem “kalendárne dni„ alebo pojem “dni„, rozumejú sa tým kalendárne dni bezprostredne po sebe nasledujúce vrátane sobôt, nedieľ a sviatkov, ak tento zákon neustanovuje inak.
(6)
Od 1. júla 2007 sa končí dočasné vyčlenenie profesionálneho vojaka vyčleneného na plnenie úloh Národnej akadémie obrany maršala Andreja Hadika.
§ 215d
(1)
Profesionálneho vojaka vo funkciách s vojenskými odbornosťami inžiniersko-leteckej služby v hodnosti rotmajster alebo nadrotmajster možno zaradiť do konkurenčného výberu na vymenovanie do hodnosti podpráporčík, ak je v hodnosti rotmajster alebo nadrotmajster najmenej dva roky.
(2)
Profesionálnemu vojakovi, ktorý pred 1. júlom 2007 prevzal poddôstojnícku hodnosť a je ustanovený do funkcie s plánovanou práporčíckou hodnosťou, možno priznať práporčícku hodnosť, ktorá nemôže byť vyššia, než ktorú profesionálny vojak dosiahol, alebo ktorá je plánovaná na funkciu, do ktorej je ustanovený.
(3)
Profesionálnemu vojakovi, ktorému bola priznaná hodnosť podľa odseku 2, sa do maximálnej doby služby ustanovenej podľa tohto zákona nezapočítava doba služobného pomeru v poddôstojníckych hodnostiach.
(4)
Ustanovenia odsekov 1 a 2 možno uplatniť do 31. decembra 2009.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 57 a 58 znejú:
„57)
§ 22 ods. 5 písm. a) zákona č. 570/2005 Z. z.
58)
Výnos Ministerstva obrany Slovenskej republiky zo 14. októbra 2005 č. SELP/K-72/3-189 o požadovaných druhoch stredoškolského vzdelania, študijných odboroch a stupňoch vysokoškolského vzdelania na výkon dočasnej štátnej služby profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky (oznámenie č. 461/2005 Z. z.).“.
241.
V prílohe č. 1 v hodnostiach vojak 2. stupňa, slobodník a desiatnik v stĺpci Maximálna doba služby sa slová „12 rokov“ nahrádzajú slovami „20 rokov“, v hodnosti major v stĺpci Doba výsluhy v hodnosti sa slová „5 rokov“ nahrádzajú slovami „7 rokov“ a v stĺpci Maximálna doba služby sa slová „22 rokov“ nahrádzajú slovami „24 rokov“, v hodnosti podplukovník v stĺpci Doba výsluhy v hodnosti sa slová „5 rokov“ nahrádzajú slovami „7 rokov“ a v stĺpci Maximálna doba služby sa slová „27 rokov“ nahrádzajú slovami „29 rokov“.
Čl. II
Zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 131/2002 Z. z., zákona č. 143/2002 Z. z., zákona č. 185/2002 Z. z., zákona č. 395/2002 Z. z., zákona č. 411/2002 Z. z., zákona č. 667/2002 Z. z., zákona č. 139/2003 Z. z., zákona č. 267/2003 Z. z., zákona č. 453/2003 Z. z., zákona č. 550/2003 Z. z., zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 403/2004 Z. z., zákona č. 612/2004 Z. z., zákona č. 728/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z., zákona č. 231/2006 Z. z., zákona č. 664/2006 Z. z., zákona č. 107/2007 Z. z. a zákona č. 199/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 10 ods. l na konci prvej vety sa bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „a ďalším zamestnancom podľa osobitného predpisu.4d)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4d znie:
„4d)
§ 6 ods. 2 písm. a) zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 253/2007 Z. z.“.
2.
V § 31 odsek 2 znie:
„(2)
Vedúci úradu v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo alebo ostatný ústredný orgán štátnej správy, môže odvolať predstaveného aj bez uvedenia dôvodu. Vedúci úradu v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo alebo ostatný ústredný orgán štátnej správy, odvolá na návrh štatutárneho orgánu alebo predstaveného v politickej funkcii predstaveného aj bez uvedenia dôvodu. Vedúci úradu, ktorý je štatutárnym orgánom, môže odvolať predstaveného aj bez uvedenia dôvodu, ak osobitný predpis neustanovuje inak. Vedúci úradu, ktorý je štatutárnym orgánom, môže odvolať na návrh predstaveného v politickej funkcii predstaveného v jeho riadiacej pôsobnosti aj bez uvedenia dôvodu, ak osobitný predpis neustanovuje inak.“.
3.
V § 54 ods. 5 sa na konci pripája tento text: „U vedúceho úradu v služobných úradoch uvedených v § 7 ods. 1 písm. b) v prvom bode, druhom bode, vo štvrtom bode, v siedmom bode a v ôsmom bode sa tieto údaje oznamujú tomu, kto ho vymenoval; ustanovenia odseku 6 a § 56 sa na vedúceho úradu v týchto služobných úradoch vzťahujú primerane.
Čl. III
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných týmto zákonom.
Čl. IV
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júla 2007 s výnimkou čl. I bodu 88 § 51a, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2009.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.