25/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2009 do 31.01.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

25
ZÁKON
z 13. decembra 2006
o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet zákona
(1)
Tento zákon upravuje elektronický výber mýta za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a paralelných ciest, do ktorých sa môže odkloniť doprava z transeurópskej cestnej siete1) alebo ktoré priamo konkurujú určitým častiam tejto siete (ďalej len „vymedzené úseky ciest“), podľa prejazdenej vzdialenosti, práva a povinnosti užívateľov týchto vymedzených úsekov ciest, pôsobnosť orgánov štátnej správy, správcu výberu mýta, výkon kontroly a zodpovednosť za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.
(2)
Elektronický mýtny systém používa jednu alebo viacero z týchto technológií:
a)
satelitné určovanie polohy,
b)
mobilné komunikácie GSM-GPRS,
c)
5,8 GHz mikrovlnová technológia.
(3)
Tento zákon sa nevzťahuje na výber mýta formou úhrady podľa osobitného predpisu.2)
§ 2
Základné ustanovenia
(1)
Elektronický výber mýta je úhrada elektronicky vypočítanej sumy podľa kategórie vozidla za užívanie vymedzeného úseku ciest (ďalej len „mýto“) na základe elektronicky získaných údajov. Mýto možno uhradiť v hotovosti, bankovým prevodom alebo platobnou kartou. Tým nie je dotknutá možnosť ustanoviť povinnosť úhrady mýta za užívanie vymedzeného úseku cesty v menšej dĺžke, ako je dĺžka vymedzeného úseku cesty. Mýto, okrem mýta vybraného za užívanie diaľnic obstaraných na základe koncesnej zmluvy podľa osobitného predpisu,2a) je príjmom Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. Mýto je Národná diaľničná spoločnosť, a. s. povinná použiť na plnenie úloh podľa osobitného predpisu.3)
(2)
Za užívanie vymedzených úsekov ciest motorovými vozidlami s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t alebo jazdnými súpravami s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t určenými na prepravu tovaru a motorovými vozidlami umožňujúcimi prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča sa platí mýto. Na účely tohto zákona užívaním vymedzeného úseku cesty sa rozumie aj zvláštne užívanie cesty podľa osobitného predpisu,4) a to aj vtedy, ak na takéto zvláštne užívanie nie je potrebné povolenie.
(3)
Prejazdenou vzdialenosťou sa rozumie vzdialenosť medzi dvoma bodmi vymedzeného úseku cesty určenými križovaním podľa vykonávacieho predpisu.4a)
(4)
Palubnou jednotkou je prístroj s minimálnou interoperabilitou na vykonávanie mýtnych transakcií použitím niektorej z technológií satelitného určovania polohy alebo mobilných komunikácií GSM-GPRS, alebo 5,8 GHz mikrovlnovej technológie.
§ 3
Povinnosti platiteľa mýta
(1)
Povinnosť platby mýta má prevádzkovateľ vozidla5) a na mieste v čase výkonu kontroly úhrady mýta aj vodič vozidla (ďalej len „platiteľ mýta“).
(2)
Platiteľ mýta je povinný
a)
pred jazdou po vymedzených úsekoch ciest umiestniť a uviesť do činnosti vo vozidle palubnú jednotku,
b)
správne a úplne zadať do palubnej jednotky technické údaje o vozidle potrebné na výpočet mýta a jeho odúčtovanie,
c)
správne používať palubnú jednotku,
d)
dodržiavať mýtny poriadok.
§ 4
Oslobodenie od mýta
(1)
Oslobodenie od mýta sa vzťahuje na vozidlá
a)
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky označené podľa osobitného predpisu,6)
b)
Ministerstva obrany Slovenskej republiky,
c)
ozbrojených síl alebo civilných zložiek vysielajúceho štátu na účel plnenia služobných povinností,7)
d)
ozbrojených síl Slovenskej republiky a Organizácie Severoatlantickej zmluvy,
e)
záchranných zložiek integrovaného záchranného systému podľa osobitného predpisu,8)
f)
správcu výberu mýta,
g)
používané na údržbu vymedzených úsekov ciest,
h)
správcom výberu mýta poverenej osoby používané na elektronický výber mýta a kontrolu elektronického výberu mýta,
i)
Slovenskej informačnej služby,
j)
Železničnej polície,8a)
k)
Zboru väzenskej a justičnej stráže,8b)
l)
colnej správy.8c)
(2)
Prevádzkovatelia a vodiči vozidiel oslobodených od mýta podľa odseku 1 sú povinní dodržiavať mýtny poriadok.
§ 5
Sadzba mýta
Sadzba mýta za 1 km vymedzeného úseku cesty sa určí pre kategórie vozidiel od 3,5 t do 12 t celkovej hmotnosti vozidla, 12 t a viac celkovej hmotnosti vozidla a motorových vozidiel umožňujúcich prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča. Spôsob výpočtu sadzby mýta musí zohľadňovať najmenej emisnú triedu EURO a počet náprav vozidla.
§ 6
Správca výberu mýta
(1)
Správcom výberu mýta je Národná diaľničná spoločnosť, a. s.9) Správca výberu mýta je oprávnený výkonom činností podľa tohto zákona poveriť inú osobu.
(2)
Správca výberu mýta je povinný vybudovať platobné miesta na úhradu mýta v hotovosti, bankovým prevodom alebo platobnou kartou. V súvislosti so svojou činnosťou podľa tohto zákona správca výberu mýta môže zriaďovať aj distribučné miesta a kontaktné miesta.
(3)
Na účely tohto zákona správca výberu mýta elektronickým zariadením zhromažďuje, spracováva, využíva a uchováva podľa osobitného predpisu10) tieto údaje:
a)
evidenčné číslo vozidla a jeho fotografické zobrazenie,
b)
technické údaje vozidla,
c)
identifikačný kód palubného zariadenia,
d)
dĺžku prejazdenej vzdialenosti po ceste,
e)
sadzbu mýta a sumu vypočítaného mýta,
f)
údaje o prevádzkovateľovi vozidla podľa osobitného predpisu,11)
g)
údaje o geografickej polohe vozidla.
(4)
Správca výberu mýta alebo ním poverená osoba sú na účely tohto zákona oprávnení zhromažďovať, spracúvať, využívať a uchovávať podľa osobitného predpisu10) osobné údaje vodiča vozidla v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, štátna príslušnosť, číslo občianskeho preukazu alebo cestovného pasu a číslo vodičského preukazu; tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu o ochrane utajovaných skutočnosti.11a) Ak vodič vozidla pri plnení služobných úloh alebo v súvislosti s ním preukáže svoju príslušnosť podľa osobitného predpisu,11b) osoba poverená výkonom kontroly je oprávnená od vodiča vyžadovať len evidenčné číslo služobného preukazu.
(5)
Správca výberu mýta alebo ním poverená osoba nie sú oprávnení zhromažďovať, spracúvať, využívať a uchovávať údaje uvedené v odsekoch 3 a 4 o vozidlách oslobodených od mýta podľa § 4 písm. a), b), d) a i) až k) a o ich vodičoch.
(6)
Správca výberu mýta zabezpečí, aby platitelia mýta pred užívaním vymedzeného úseku ciest mohli umiestniť vo svojich vozidlách palubné jednotky podľa § 2 ods. 4. Palubná jednotka môže byť spojená s tachografom vozidla.
(7)
Správca výberu mýta je povinný Železničnej polícii na plnenie jej úloh podľa tohto zákona a Slovenskej informačnej službe umožniť nepretržitý a priamy prístup k informáciám zhromaždeným elektronickým zariadením podľa odseku 3.
(8)
Správca výberu mýta šesť mesiacov pred zavedením systému výberu mýta predloží Ministerstvu dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) správu, ktorá obsahuje jednotkové hodnoty a parametre nákladových položiek, ktoré sa použijú pri výpočte sadzieb mýta pre vymedzené úseky ciest, spolu s vysvetlením spôsobu ustanovenia sadzieb pre jednotlivé kategórie vozidiel.
§ 6a
Ministerstvo
(1)
Ministerstvo najmenej štyri mesiace pred zavedením nového systému výberu mýta predloží Európskej komisii správu, ktorá obsahuje
a)
jednotkové hodnoty a parametre použité pri výpočte nákladových položiek,
b)
kategórie vozidiel s povinnosťou úhrady mýta,
c)
rozsah vymedzených úsekov ciest, ktoré sa použijú na výpočet nákladov, percentuálnu výšku určenú na úhradu nákladov a výšku sadzieb mýta spolu s vysvetlením spôsobu ustanovenia sadzieb mýta.
(2)
Ministerstvo oznamuje Európskej komisii všetky systémy zliav a znížení sadzby mýta a všetky oslobodenia od povinnosti platiť mýto.
§ 7
Kontrola
(1)
Kontrolu dodržiavania povinností podľa § 3 vykonávajú osoby poverené výkonom kontroly v súčinnosti so službou mýtnej polície.12)
(2)
Osobami poverenými výkonom kontroly sú
a)
zamestnanci správcom výberu mýta poverenej osoby,
b)
zamestnanci správcu výberu mýta.
(3)
Osoba poverená výkonom kontroly sa preukazuje preukazom vydaným ministerstvom. Preukaz obsahuje údaje o totožnosti v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska a číslo občianskeho preukazu.
(4)
Evidenciu preukazov osôb poverených výkonom kontroly vedie ministerstvo.
(5)
Osoby poverené výkonom kontroly sú oprávnené:
a)
získavať údaje podľa § 6 ods. 3 stacionárnym elektronickým zariadením alebo mobilným elektronickým zariadením,
b)
preukazovať dôkazy o nesplnení povinností vyplývajúcich z ustanovení tohto zákona,
c)
na mieste v čase kontroly vybrať vypočítanú sumu mýta,
d)
ak nemožno zistiť skutočnú prejazdenú vzdialenosť vozidla po vymedzených úsekoch ciest, vypočítať mýto z dĺžky 650 km a príslušnej sadzby,
e)
vyžadovať od vodiča vozidla vysvetlenie,
f)
vyžadovať od vodiča vozidla doklad o úhrade mýta,
g)
kontrolovať umiestnenie, činnosť a používanie palubnej jednotky,
h)
kontrolovať údaje zadané do palubnej jednotky na účely výpočtu mýta a zúčtovania mýta.
(6)
Príslušníci služby mýtnej polície pri výkone kontroly sú oprávnení:
a)
usmerňovať vozidlá na kontrolné miesta určené správcom výberu mýta alebo poverenou osobou,
b)
zakázať pokračovať v jazde alebo prikázať smer jazdy, ak nie je za kontrolované vozidlo mýto uhradené alebo nie je uhradené vo vypočítanej sume,
c)
zakázať vodičovi ďalšiu jazdu, ak je zistené porušenie niektorej z povinností ustanovených v § 3; zakázať vodičovi jazdu možno až do času, kým si platiteľ mýta nesplní povinnosti podľa § 3.
(7)
Osoby poverené výkonom kontroly sú povinné vyhotoviť doklad o kontrole. Príslušník služby mýtnej polície zabezpečí oznámenie priestupku alebo správneho deliktu predpísaným postupom na príslušný obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie (ďalej len „obvodný úrad dopravy“), ak priestupok nebol prejednaný v blokovom konaní na mieste.
(8)
Ak príslušník služby mýtnej polície pri výkone kontroly podľa tohto zákona zistí aj iné porušenie predpisov, postupuje podľa osobitného predpisu.12)
(9)
Ustanovenie odseku 6 sa nevzťahuje na vodiča, ktorý plní úlohy na úseku ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku, obrany a bezpečnosti štátu,13) ak plnenie týchto úloh neznesie odklad a nemožno ich zabezpečiť inak.
§ 7a
Osobitné ustanovenia o zadržaní osvedčenia o evidencii a tabuľky s evidenčným číslom vozidla
(1)
Príslušník služby mýtnej polície je oprávnený zadržať osvedčenie o evidencii a tabuľku s evidenčným číslom vozidla, ak vodič vozidla neuhradí mýto. V prípade, ak vodič vozidla nie je ochotný tabuľku s evidenčným číslom vydať, príslušník služby mýtnej polície je oprávnený túto odňať; škodu spôsobenú v súvislosti s jej odňatím znáša prevádzkovateľ vozidla. Osvedčenie o evidencii a tabuľka s evidenčným číslom vozidla sa zadržia do doby uhradenia mýta.
(2)
Príslušník služby mýtnej polície vydá o zadržaní osvedčenia o evidencii a o zadržaní tabuľky s evidenčným číslom vozidla podľa odseku 1 potvrdenie. Na konanie a rozhodovanie o zadržaní osvedčenia o evidencii a o zadržaní tabuľky s evidenčným číslom vozidla sa nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.13a)
(3)
Ak bolo mýto preukázateľne uhradené, zadržané osvedčenie o evidencii a tabuľka s evidenčným číslom vozidla sa bezodkladne vrátia vodičovi vozidla alebo jeho prevádzkovateľovi. Ak bolo mýto preukázateľne uhradené v lehote do 15 dní od zadržania osvedčenia o evidencii a tabuľky s evidenčným číslom vozidla, je príslušný na ich vrátenie útvar služby mýtnej polície, ktorý tieto zadržal. Ak bolo mýto preukázateľne uhradené v lehote nad 15 dní od zadržania osvedčenia o evidencii a tabuľky s evidenčným číslom vozidla a ide o vozidlo evidované v Slovenskej republike, je príslušný na ich vrátenie útvar Policajného zboru, ktorý vozidlo eviduje.
(4)
Ak dôvody zadržania osvedčenia o evidencii a tabuľky s evidenčným číslom vozidla nepominú ani do 15 dní odo dňa ich zadržania, útvar služby mýtnej polície tieto zašle na útvar Policajného zboru, ktorý vozidlo eviduje.
(5)
Ak ide o vozidlo, ktoré nie je evidované v Slovenskej republike, zadržané osvedčenie o evidencii a tabuľka s evidenčným číslom vozidla ostávajú uschované na útvare služby mýtnej polície. Útvar služby mýtnej polície vráti zadržané osvedčenie o evidencii a tabuľku s evidenčným číslom vozidla vodičovi alebo prevádzkovateľovi vozidla až po preukázanom uhradení mýta.
§ 8
Priestupky
(1)
Priestupku na úseku výberu mýta sa dopustí ten, kto
a)
užíva vymedzené úseky ciest bez úhrady mýta,
b)
odmieta úhradu mýta pri vyzvaní kontrolou poverených osôb na mieste v čase kontroly,
c)
nemá vo vozidle palubnú jednotku podľa § 3 ods. 2,
d)
nezadá údaje alebo zadá neúplné alebo klamlivé údaje do palubnej jednotky alebo tieto údaje nesprístupní správcovi výberu mýta alebo ním poverenej osobe,
e)
neoprávnene manipuluje s palubnou jednotkou alebo do nej neoprávnene zasahuje.
(2)
Za priestupok podľa odseku 1 sa uloží pokuta vo výške 2 655 eur a v blokovom konaní vo výške 1 655 eur.
(3)
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje osobitný predpis14) s tým, že priestupky podľa odseku 1 v blokovom konaní prejednáva služba mýtnej polície.
(4)
Priestupky podľa odseku 1 prejednávajú príslušné obvodné úrady dopravy.
(5)
Výnosy z pokút uložených za priestupky sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
§ 8a
Správne delikty
(1)
Správneho deliktu na úseku výberu mýta sa dopustí fyzická osoba oprávnená na podnikanie alebo právnická osoba, ktorá
a)
prikáže alebo dovolí, aby sa na jazdu na vybraných úsekoch ciest použilo vozidlo, za ktoré nebolo uhradené mýto alebo ktoré nemá palubnú jednotku,
b)
v súvislosti s konaním o priestupku na úseku výberu mýta orgánu oprávnenému objasňovať alebo prejednať priestupok neoznámi osobné údaje osoby, ktorej zverila vedenie vozidla, v rozsahu meno, priezvisko a adresa,
c)
si nesplní povinnosť podľa § 3.
(2)
Správne delikty podľa odseku 1 prejednávajú obvodné úrady dopravy.
(3)
Za správny delikt podľa odseku 1 uloží obvodný úrad dopravy pokutu vo výške 16 595 eur.
(4)
Pokuta je splatná do 30 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bola uložená.
(5)
Výnosy z pokút uložených za správne delikty sú príjmom štátneho rozpočtu.
§ 9
Splnomocňovacie ustanovenie
(1)
Vláda Slovenskej republiky ustanoví nariadením vlády Slovenskej republiky spôsob výpočtu mýta a výšku sadzby mýta za 1 km vymedzeného úseku cesty pre kategórie vozidiel od 3,5 t do 12 t celkovej hmotnosti vozidla a 12 t a viac celkovej hmotnosti vozidla a motorových vozidiel umožňujúcich prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča.
(2)
Ministerstvo vydá na vykonanie tohto zákona všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanoví
a)
vymedzenie úsekov ciest s elektronickým výberom mýta,
b)
podrobnosti o označení vozidiel správcu výberu mýta alebo vozidiel ním poverenej osoby, ktoré sú používané na kontrolu výberu mýta, a o dokladoch na preukazovanie osôb poverených výkonom kontroly.
(3)
Ministerstvo vydá všeobecne záväzným právnym predpisom mýtny poriadok, ktorý ustanoví
a)
podrobnosti o právach a povinnostiach platiteľov mýta a prevádzkovateľov a vodičov vozidiel oslobodených od mýta podľa § 4 ods. 1 pri užívaní vymedzených úsekov ciest podľa tohto zákona,
b)
podrobnosti zmluvy o užívaní vymedzených úsekov ciest a o poskytnutí palubnej jednotky podľa tohto zákona,
c)
podrobnosti o spôsobe a podmienkach úhrady mýta a preukazovaní úhrady mýta,
d)
podrobnosti o spôsobe a prostriedkoch zabezpečenia záväzkov platiteľov mýta,
e)
podrobnosti o spôsobe nakladania s palubnou jednotkou, jej užívaní, umiestnení, inštalácii, pripojení, obsluhe, prevádzke, technických špecifikáciách a o postupoch riešenia osobitných prípadov a porúch palubnej jednotky,
f)
reklamačný poriadok.
§ 10
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.
Čl. II
Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 72/1969 Zb., zákona č. 139/1982 Zb., zákona č. 27/1984 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z., zákona č. 58/1997 Z. z., zákona č. 395/1998 Z. z., zákona č. 343/1999 Z. z., zákona č. 388/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 439/2001 Z. z., zákona č. 524/2003 Z. z., zákona č. 534/2003 Z. z., zákona č. 639/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z. a zákona č. 479/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 2 sa vypúšťajú slová „príslušného okresného“.
2.
V § 3 ods. 3 písm. q) sa vypúšťajú slová „príslušným krajským“.
3.
V § 3 ods. 4 písm. f) sa vypúšťajú slová „príslušného okresného“ a slová „v prípade nesúhlasu príslušného okresného dopravného inšpektorátu môže súhlas udeliť príslušný krajský dopravný inšpektorát“.
4.
V § 3 ods. 5 písm. f) sa vypúšťajú slová „príslušného okresného“ a slová „v prípade nesúhlasu príslušného okresného dopravného inšpektorátu môže súhlas udeliť príslušný krajský dopravný inšpektorát“.
5.
V § 6 ods. 2 sa za slovo „súpravami“ vkladá slovo „do 3,5 t“.
6.
V § 6 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Vymedzené úseky diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a paralelných ciest, do ktorých sa môže odkloniť doprava z transeurópskej cestnej siete2daa) a ktoré priamo konkurujú určitým častiam tejto siete, označené dopravnými značkami možno užívať motorovými vozidlami nad 3,5 t len po úhrade mýta za užívanie týchto pozemných komunikácií podľa osobitného predpisu.2dab)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2daa a 2dab znejú:
„2daa)
§ 2 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 344/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na tunely v cestnej sieti.
2dab)
Zákon č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Doterajšie odseky 3 až 11 sa označujú ako odseky 4 až 12.
7.
V § 6 ods. 6 písmená a) a b) znejú:
„a)
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vrátane Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky určených rozpočtových organizácií,
b)
Ministerstva obrany Slovenskej republiky vrátane rozpočtových organizácií v jeho pôsobnosti určených Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a ozbrojených síl Slovenskej republiky,“.
8.
V § 6 ods. 6 písmeno e) znie:
„e)
Hasičského a záchranného zboru a ostatných hasičských jednotiek,“.
9.
V § 6 sa odsek 6 dopĺňa písmenami o), p) a r), ktoré znejú:
„o)
správcov ciest I., II. a III. triedy zabezpečujúcich údržbu diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a paralelných ciest, do ktorých sa môže odkloniť doprava z transeurópskej cestnej siete a ktoré priamo konkurujú určitým častiam tejto siete na základe zmluvy podľa § 3f,
p)
zabezpečujúce verejnú pravidelnú autobusovú dopravu,2ea)
r)
Slovenskej informačnej služby.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2ea znie:
„2ea)
§ 6 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov “.
10.
V § 6 ods. 9 znie:
„(9)
Výber mýta za užívanie diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a paralelných ciest, do ktorých sa môže odkloniť doprava z transeurópskej cestnej siete2daa) a ktoré priamo konkurujú určitým častiam tejto siete, nálepky, ich distribúciu, predaj a výmenu zabezpečuje právnická osoba zriadená podľa osobitného zákona.2fa) Finančné prostriedky získané z výberu mýta, z predaja nálepiek a úroky z týchto prostriedkov sú príjmom Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2fa znie:
„2fa)
Zákon č. 639/2004 Z. z. o Národnej diaľničnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 747/2004 Z. z.“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 251/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z., zákona č. 353/1997 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 73/1998 Z. z., zákona č. 256/1998 Z. z., zákona č. 116/2000 Z. z., zákona č. 323/2000 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 48/2002 Z. z., zákona č. 182/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 155/2003 Z. z., zákona č. 166/2003 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 537/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z. a zákona č. 255/2006 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 55 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
je to potrebné na plnenie úloh súvisiacich s výkonom kontroly úhrady mýta podľa osobitného predpisu.23a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:
„23a)
§ 7 ods. 6 písm. c) zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. IV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení zákona č. 359/2000 Z. z., zákona č. 405/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 381/2001 Z. z., zákona č. 441/2001 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 73/2002 Z. z., zákona č. 396/2002 Z. z., zákona č. 660/2002 Z. z., zákona č. 247/2003 Z. z., zákona č. 430/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 510/2003 Z. z., zákona č. 534/2003 Z. z., zákona č. 121/2004 Z. z., zákona č. 174/2004 Z. z., zákona č. 579/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 91/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 571/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z. a zákona č. 224/2006 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 67 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
zakáže jazdu podľa osobitného predpisu.23b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23b znie:
„23b)
§ 7 ods. 6 písm. c) zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 86 sa za odsek 12 vkladá nový odsek 13, ktorý znie:
„(13)
Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s.32aa) sa poskytujú informácie z evidencie vozidiel (okrem vozidiel kategórie M1, L a T) len na účely výberu mýta, aj bez predchádzajúcej písomnej žiadosti na dátových nosičoch údajov (v elektronickej forme) najmenej raz za mesiac, a to aj bez predchádzajúceho súhlasu osoby, ktorej sa taká informácia týka, v tomto rozsahu:
a)
meno a priezvisko alebo obchodné meno, adresa trvalého pobytu alebo sídla, rodné číslo alebo identifikačné číslo držiteľa vozidla, vlastníka vozidla a osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla,
b)
pridelené evidenčné číslo, druh vozidla, značka, obchodný názov, typ, variant a verzia vozidla, dátum prvej evidencie alebo rok výroby vozidla, výrobné identifikačné číslo (VIN), celková hmotnosť vozidla.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 32aa znie:
„32aa)
Zákon č. 639/2004 Z. z. o Národnej diaľničnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 747/2004 Z. z.“.
Doterajšie odseky 13 a 14 sa označujú ako odseky 14 a 15.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2007 okrem ustanovení čl. II bodov 1 až 4 a 7 až 9, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
Príloha k zákonu č. 25/2007 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/52/ES z 29. apríla 2004 o interoperabilite elektronických cestných mýtnych systémov v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 200, 7. 6. 2004).
2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/62/ES zo 17. júna 1999 o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami (Ú. v. ES L 187, 20. 7. 1999) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/38/ES zo 17. mája 2006 (Ú. v. EÚ L 157, 9. 6. 2006).
1)
§ 2 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 344/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na tunely v cestnej sieti.
2)
§ 6 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
2a)
§ 3d ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov, § 8 ods. 4 zákona č. 639/2004 Z. z. o Národnej diaľničnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 664/2007 Z. z.
3)
§ 12 ods. 1 zákona č. 639/2004 Z. z. o Národnej diaľničnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 747/2004 Z. z.
4)
§ 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.
4a)
Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky č. 413/2007 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a ciest I. triedy s elektronickým výberom mýta.
5)
§ 2 písm. am) zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6)
§ 51 ods. 1 písm. a) a odseky 2 a 8 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 225/2004 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 227/2006 Z. z.
7)
Zmluva medzi štátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a inými štátmi zúčastnenými v Partnerstve za mier vzťahujúca sa na štatút ich ozbrojených síl (oznámenie č. 324/1997 Z. z.), Zmluva medzi štátmi, ktoré sú zmluvnými stranami Severoatlantickej zmluvy, vzťahujúca sa na status ich ozbrojených síl (oznámenie č. 566/2004 Z. z.).
8)
§ 8 ods. 1 zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení zákona č. 579/2004 Z. z.
8a)
Zákon č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení neskorších predpisov.
8b)
Zákon č. 4/2001 Z. z. o Zbore väzenskej a justičnej stráže v znení neskorších predpisov.
8c)
Zákon č. 652/2004 Z. z. o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9)
Zákon č. 639/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
10)
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
11)
§ 86 ods. 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
11a)
Zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
11b)
Napríklad § 9 ods. 2 a 3 zákona č. 124/1992 Zb. o Vojenskej polícii, § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. o Slovenskej informačnej službe, § 13 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov, § 8 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. o Vojenskom spravodajstve, § 12 a 14 zákona č. 57/1998 Z. z. o Železničnej polícii v znení zákona č. 86/2008 Z. z., § 70 ods. 6 zákona č. 215/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
12)
§ 1 a 4 ods. 1 zákona č. 57/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.
13)
Napríklad zákon č. 124/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 46/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 198/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 321/2002 Z. z. o ozbrojených silách Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.
13a)
Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.
14)
Zákon Slovenskej Národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.