25/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.04.2007 do 31.12.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

25
ZÁKON
z 13. decembra 2006
o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
§ 1
Predmet zákona
(1)
Tento zákon upravuje elektronický výber mýta za užívanie vymedzených úsekov diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a paralelných ciest, do ktorých sa môže odkloniť doprava z transeurópskej cestnej siete1) alebo ktoré priamo konkurujú určitým častiam tejto siete (ďalej len „vymedzené úseky ciest“), podľa prejazdenej vzdialenosti, práva a povinnosti užívateľov týchto vymedzených úsekov ciest, pôsobnosť orgánov štátnej správy, správcu výberu mýta, výkon kontroly a zodpovednosť za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.
(2)
Elektronický mýtny systém používa jednu alebo viacero z týchto technológií:
a)
satelitné určovanie polohy,
b)
mobilné komunikácie GSM-GPRS,
c)
5,8 GHz mikrovlnová technológia.
(3)
Tento zákon sa nevzťahuje na výber mýta formou úhrady podľa osobitného predpisu.2)
§ 2
Základné ustanovenia
(1)
Elektronický výber mýta je elektronická úhrada vypočítanej sumy podľa kategórie vozidla za prejazdenú vzdialenosť po vymedzenom úseku ciest (ďalej len „mýto“). Mýto je príjmom Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. Mýto je Národná diaľničná spoločnosť, a. s. povinná použiť na plnenie úloh podľa osobitného predpisu.3)
(2)
Vymedzené úseky ciest možno užívať motorovými vozidlami s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t alebo jazdnými súpravami s celkovou hmotnosťou nad 3,5 t určenými na prepravu tovaru a motorovými vozidlami umožňujúcimi prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča po úhrade mýta za užívanie týchto vymedzených úsekov ciest. Na účely tohto zákona užívaním vymedzeného úseku cesty sa rozumie aj zvláštne užívanie cesty podľa osobitného predpisu,4) a to aj vtedy, ak na takéto zvláštne užívanie nie je potrebné povolenie.
(3)
Palubnou jednotkou je prístroj s minimálnou interoperabilitou na vykonávanie mýtnych transakcií použitím niektorej z technológií satelitného určovania polohy alebo mobilných komunikácií GSM-GPRS, alebo 5,8 GHz mikrovlnovej technológie.
§ 3
Povinnosti platiteľa mýta
(1)
Povinnosť platby mýta má prevádzkovateľ vozidla5) a na mieste v čase výkonu kontroly úhrady mýta aj vodič vozidla (ďalej len „platiteľ mýta“).
(2)
Platiteľ mýta je povinný
a)
pred jazdou po vymedzených úsekoch ciest umiestniť a uviesť do činnosti vo vozidle palubnú jednotku,
b)
správne a úplne zadať do palubnej jednotky technické údaje o vozidle potrebné na výpočet mýta a jeho odúčtovanie,
c)
správne používať palubnú jednotku.
§ 4
Oslobodenie od mýta
Oslobodenie od mýta sa vzťahuje na vozidlá
a)
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky označené podľa osobitného predpisu,6)
b)
Ministerstva obrany Slovenskej republiky,
c)
ozbrojených síl alebo civilných zložiek vysielajúceho štátu na účel plnenia služobných povinností,7)
d)
ozbrojených síl Slovenskej republiky a Organizácie Severoatlantickej zmluvy,
e)
záchranných zložiek integrovaného záchranného systému podľa osobitného predpisu,8)
f)
správcu výberu mýta,
g)
používané na údržbu vymedzených úsekov ciest.
§ 5
Sadzba mýta
Sadzba mýta za 1 km vymedzeného úseku cesty sa určí pre kategórie vozidiel od 3,5 t do 12 t celkovej hmotnosti vozidla, 12 t a viac celkovej hmotnosti vozidla a motorových vozidiel umožňujúcich prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča. Spôsob výpočtu sadzby mýta musí zohľadňovať najmenej emisnú triedu EURO a počet náprav vozidla.
§ 6
Správca výberu mýta
(1)
Správcom výberu mýta je Národná diaľničná spoločnosť, a. s.9)
(2)
Správca výberu mýta je povinný vybudovať pred vymedzenými úsekmi ciest platobné miesta na úhradu mýta v hotovosti alebo platobnými kartami.
(3)
Na účely tohto zákona správca výberu mýta elektronickým zariadením zhromažďuje, spracováva, využíva a uchováva podľa osobitného predpisu10) tieto údaje:
a)
evidenčné číslo vozidla a jeho fotografické zobrazenie,
b)
technické údaje vozidla,
c)
identifikačný kód palubného zariadenia,
d)
dĺžku prejazdenej vzdialenosti po ceste,
e)
sadzbu mýta a sumu vypočítaného mýta,
f)
údaje o prevádzkovateľovi vozidla podľa osobitného predpisu.11)
(4)
Správca výberu mýta zabezpečí, aby platitelia mýta pred užívaním vymedzeného úseku ciest mohli umiestniť vo svojich vozidlách palubné jednotky podľa § 2 ods. 3 vhodné aj pre iné technológie, ak to nevedie k dodatočnému zaťaženiu užívateľov alebo k ich diskriminácii. Palubná jednotka môže byť spojená s tachografom vozidla.
(5)
Správca výberu mýta je povinný Policajnému zboru umožniť na plnenie jeho úloh podľa tohto zákona nepretržitý a priamy prístup k informáciám zhromaždeným elektronickým zariadením podľa odseku 3.
§ 7
Kontrola
(1)
Kontrolu dodržiavania povinností podľa § 3 vykonávajú poverené osoby v súčinnosti s útvarmi Policajného zboru.12)
(2)
Poverenými osobami sú
a)
zamestnanci Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) v rámci hlavného štátneho odborného dozoru,13)
b)
zamestnanci správcu výberu mýta.
(3)
Poverená osoba sa preukazuje preukazom vydaným ministerstvom. Preukaz obsahuje údaje o totožnosti v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého bydliska a číslo občianskeho preukazu.
(4)
Evidenciu preukazov poverených osôb vedie ministerstvo.
(5)
Poverené osoby pri výkone kontroly sú oprávnené:
a)
získavať údaje podľa § 6 ods. 3 stacionárnym elektronickým zariadením alebo mobilným elektronickým zariadením,
b)
preukazovať dôkazy o nesplnení povinností vyplývajúcich z ustanovení tohto zákona,
c)
na mieste v čase kontroly vybrať vypočítanú sumu mýta,
d)
ak nemožno zistiť skutočnú prejazdenú vzdialenosť vozidla po vymedzených úsekoch ciest, vypočítať mýto z dĺžky 650 km a príslušnej sadzby,
e)
vyžadovať od vodiča vozidla vysvetlenie,
f)
vyžadovať od vodiča vozidla doklad o úhrade mýta.
(6)
Útvary Policajného zboru pri výkone kontroly sú oprávnené:
a)
usmerňovať vozidlá na kontrolné miesta určené správcom výberu mýta,
b)
zakázať pokračovať v jazde alebo prikázať smer jazdy, ak nie je za kontrolované vozidlo mýto uhradené alebo nie je uhradené vo vypočítanej sume,
c)
zakázať vodičovi ďalšiu jazdu, ak je zistené porušenie niektorej z povinností ustanovených v § 3; zakázať vodičovi jazdu možno až do času, kým si platiteľ mýta nesplní povinnosti podľa § 3.
(7)
Poverené osoby sú povinné vyhotoviť doklad o kontrole a zabezpečiť oznámenie zisteného priestupku na predpísanom tlačive a predpísaným postupom.
§ 8
Priestupky
(1)
Priestupku na úseku výberu mýta sa dopustí ten, kto
a)
užíva vymedzené úseky ciest bez úhrady mýta,
b)
odmieta úhradu mýta pri vyzvaní kontrolou poverených osôb na mieste v čase kontroly,
c)
nemá vo vozidle palubnú jednotku podľa § 3 ods. 2,
d)
nezadá údaje alebo zadá neúplné alebo klamlivé údaje do palubnej jednotky,
e)
neoprávnene manipuluje s palubnou jednotkou alebo do nej neoprávnene zasahuje.
(2)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až c) sa uloží pokuta vo výške 20 000 Sk a v blokovom konaní vo výške trojnásobku vypočítanej sumy mýta.
(3)
Za priestupok podľa odseku 1 písm. d) a e) sa uloží pokuta vo výške 10 000 Sk a v blokovom konaní vo výške dvojnásobku vypočítanej sumy mýta.
(4)
Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje osobitný predpis14) s tým, že priestupky podľa odseku 1 v blokovom konaní prejednávajú orgány Policajného zboru.
(5)
Priestupky podľa odseku 1 prejednávajú príslušné obvodné úrady dopravy.
(6)
Výnosy z pokút uložených za priestupky sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
§ 9
Splnomocňovacie ustanovenie
(1)
Vláda Slovenskej republiky ustanoví nariadením vlády Slovenskej republiky spôsob výpočtu mýta a výšku sadzby mýta za 1 km vymedzeného úseku cesty pre kategórie vozidiel od 3,5 t do 12 t celkovej hmotnosti vozidla a 12 t a viac celkovej hmotnosti vozidla a motorových vozidiel umožňujúcich prepravu viac ako deviatich osôb vrátane vodiča.
(2)
Ministerstvo vydá na vykonanie tohto zákona všeobecne záväzný právny predpis, ktorý ustanoví
a)
vymedzenie úsekov ciest s elektronickým výberom mýta a jednotné podmienky ich užívania,
b)
podrobnosti o označení vozidiel správcu výberu mýta, dokladoch na preukazovanie poverených osôb vykonávajúcich kontrolu a zásady pre výkon kontroly,
c)
podrobnosti o spôsobe úhrady mýta na platobných miestach na platbu mýta a preukazovania úhrady mýta,
d)
podrobnosti o umiestnení, inštalácii, pripojení, obsluhe, prevádzke, technických špecifikáciách, postupoch riešenia osobitných prípadov a porúch palubnej jednotky,
e)
požiadavky na elektronický mýtny systém.
§ 10
Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené v prílohe.
Čl. II
Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení zákona č. 72/1969 Zb., zákona č. 139/1982 Zb., zákona č. 27/1984 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 160/1996 Z. z., zákona č. 58/1997 Z. z., zákona č. 395/1998 Z. z., zákona č. 343/1999 Z. z., zákona č. 388/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 439/2001 Z. z., zákona č. 524/2003 Z. z., zákona č. 534/2003 Z. z., zákona č. 639/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z. a zákona č. 479/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 3 ods. 2 sa vypúšťajú slová „príslušného okresného“.
2.
V § 3 ods. 3 písm. q) sa vypúšťajú slová „príslušným krajským“.
3.
V § 3 ods. 4 písm. f) sa vypúšťajú slová „príslušného okresného“ a slová „v prípade nesúhlasu príslušného okresného dopravného inšpektorátu môže súhlas udeliť príslušný krajský dopravný inšpektorát“.
4.
V § 3 ods. 5 písm. f) sa vypúšťajú slová „príslušného okresného“ a slová „v prípade nesúhlasu príslušného okresného dopravného inšpektorátu môže súhlas udeliť príslušný krajský dopravný inšpektorát“.
5.
V § 6 ods. 2 sa za slovo „súpravami“ vkladá slovo „do 3,5 t“.
6.
V § 6 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:
„(3)
Vymedzené úseky diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a paralelných ciest, do ktorých sa môže odkloniť doprava z transeurópskej cestnej siete2daa) a ktoré priamo konkurujú určitým častiam tejto siete, označené dopravnými značkami možno užívať motorovými vozidlami nad 3,5 t len po úhrade mýta za užívanie týchto pozemných komunikácií podľa osobitného predpisu.2dab)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 2daa a 2dab znejú:
„2daa)
§ 2 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 344/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na tunely v cestnej sieti.
2dab)
Zákon č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Doterajšie odseky 3 až 11 sa označujú ako odseky 4 až 12.
7.
V § 6 ods. 6 písmená a) a b) znejú:
„a)
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky vrátane Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky určených rozpočtových organizácií,
b)
Ministerstva obrany Slovenskej republiky vrátane rozpočtových organizácií v jeho pôsobnosti určených Ministerstvom obrany Slovenskej republiky a ozbrojených síl Slovenskej republiky,“.
8.
V § 6 ods. 6 písmeno e) znie:
„e)
Hasičského a záchranného zboru a ostatných hasičských jednotiek,“.
9.
V § 6 sa odsek 6 dopĺňa písmenami o), p) a r), ktoré znejú:
„o)
správcov ciest I., II. a III. triedy zabezpečujúcich údržbu diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a paralelných ciest, do ktorých sa môže odkloniť doprava z transeurópskej cestnej siete a ktoré priamo konkurujú určitým častiam tejto siete na základe zmluvy podľa § 3f,
p)
zabezpečujúce verejnú pravidelnú autobusovú dopravu,2ea)
r)
Slovenskej informačnej služby.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2ea znie:
„2ea)
§ 6 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov “.
10.
V § 6 ods. 9 znie:
„(9)
Výber mýta za užívanie diaľnic, ciest pre motorové vozidlá a paralelných ciest, do ktorých sa môže odkloniť doprava z transeurópskej cestnej siete2daa) a ktoré priamo konkurujú určitým častiam tejto siete, nálepky, ich distribúciu, predaj a výmenu zabezpečuje právnická osoba zriadená podľa osobitného zákona.2fa) Finančné prostriedky získané z výberu mýta, z predaja nálepiek a úroky z týchto prostriedkov sú príjmom Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 2fa znie:
„2fa)
Zákon č. 639/2004 Z. z. o Národnej diaľničnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 747/2004 Z. z.“.
Čl. III
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 251/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z., zákona č. 353/1997 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 73/1998 Z. z., zákona č. 256/1998 Z. z., zákona č. 116/2000 Z. z., zákona č. 323/2000 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 48/2002 Z. z., zákona č. 182/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 155/2003 Z. z., zákona č. 166/2003 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 537/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z. a zákona č. 255/2006 Z. z. sa dopĺňa takto:
§ 55 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
je to potrebné na plnenie úloh súvisiacich s výkonom kontroly úhrady mýta podľa osobitného predpisu.23a)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23a znie:
„23a)
§ 7 ods. 6 písm. c) zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
Čl. IV
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení zákona č. 359/2000 Z. z., zákona č. 405/2000 Z. z., zákona č. 223/2001 Z. z., zákona č. 381/2001 Z. z., zákona č. 441/2001 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 73/2002 Z. z., zákona č. 396/2002 Z. z., zákona č. 660/2002 Z. z., zákona č. 247/2003 Z. z., zákona č. 430/2003 Z. z., zákona č. 450/2003 Z. z., zákona č. 510/2003 Z. z., zákona č. 534/2003 Z. z., zákona č. 121/2004 Z. z., zákona č. 174/2004 Z. z., zákona č. 579/2004 Z. z., zákona č. 725/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 91/2005 Z. z., zákona č. 93/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 571/2005 Z. z., zákona č. 572/2005 Z. z. a zákona č. 224/2006 Z. z. sa dopĺňa takto:
1.
V § 67 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:
„e)
zakáže jazdu podľa osobitného predpisu.23b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 23b znie:
„23b)
§ 7 ods. 6 písm. c) zákona č. 25/2007 Z. z. o elektronickom výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
2.
V § 86 sa za odsek 12 vkladá nový odsek 13, ktorý znie:
„(13)
Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s.32aa) sa poskytujú informácie z evidencie vozidiel (okrem vozidiel kategórie M1, L a T) len na účely výberu mýta, aj bez predchádzajúcej písomnej žiadosti na dátových nosičoch údajov (v elektronickej forme) najmenej raz za mesiac, a to aj bez predchádzajúceho súhlasu osoby, ktorej sa taká informácia týka, v tomto rozsahu:
a)
meno a priezvisko alebo obchodné meno, adresa trvalého pobytu alebo sídla, rodné číslo alebo identifikačné číslo držiteľa vozidla, vlastníka vozidla a osoby, na ktorú sa držba vozidla previedla,
b)
pridelené evidenčné číslo, druh vozidla, značka, obchodný názov, typ, variant a verzia vozidla, dátum prvej evidencie alebo rok výroby vozidla, výrobné identifikačné číslo (VIN), celková hmotnosť vozidla.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 32aa znie:
„32aa)
Zákon č. 639/2004 Z. z. o Národnej diaľničnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 747/2004 Z. z.“.
Doterajšie odseky 13 a 14 sa označujú ako odseky 14 a 15.
Čl. V
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2007 okrem ustanovení čl. II bodov 1 až 4 a 7 až 9, ktoré nadobúdajú účinnosť dňom vyhlásenia.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.
Príloha k zákonu č. 25/2007 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
1.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/52/ES z 29. apríla 2004 o interoperabilite elektronických cestných mýtnych systémov v Spoločenstve (Ú. v. EÚ L 200, 7. 6. 2004).
2.
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/62/ES zo 17. júna 1999 o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami (Ú. v. ES L 187, 20. 7. 1999) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/38/ES zo 17. mája 2006 (Ú. v. EÚ L 157, 9. 6. 2006).
1)
§ 2 písm. a) nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 344/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných požiadavkách na tunely v cestnej sieti.
2)
§ 6 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
3)
§ 12 ods. 1 zákona č. 639/2004 Z. z. o Národnej diaľničnej spoločnosti a o zmene a doplnení zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 747/2004 Z. z.
4)
§ 8 ods. 1 zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.
5)
§ 2 písm. am) zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
6)
§ 51 ods. 1 písm. a) a odseky 2 a 8 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 225/2004 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov v znení vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 227/2006 Z. z.
7)
Zmluva medzi štátmi, ktoré sú stranami Severoatlantickej zmluvy, a inými štátmi zúčastnenými v Partnerstve za mier vzťahujúca sa na štatút ich ozbrojených síl (oznámenie č. 324/1997 Z. z.), Zmluva medzi štátmi, ktoré sú zmluvnými stranami Severoatlantickej zmluvy, vzťahujúca sa na status ich ozbrojených síl (oznámenie č. 566/2004 Z. z.).
8)
§ 8 ods. 1 zákona č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení zákona č. 579/2004 Z. z.
9)
Zákon č. 639/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
10)
Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
11)
§ 86 ods. 13 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov.
12)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.
13)
§ 3c zákona č. 135/1961 Zb. v znení neskorších predpisov.
14)
Zákon Slovenskej Národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.