247/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 05.06.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

247
ZÁKON
zo 17. mája 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 251/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z., zákona č. 353/1997 Z. z., zákona č. 12/1998 Z. z., zákona č. 73/1998 Z. z., zákona č. 256/1998 Z. z., zákona č. 116/2000 Z. z., zákona č. 323/2000 Z. z., zákona č. 367/2000 Z. z., zákona č. 490/2001 Z. z., zákona č. 48/2002 Z. z., zákona č. 182/2002 Z. z., zákona č. 422/2002 Z. z., zákona č. 155/2003 Z. z., zákona č. 166/2003 Z. z., zákona č. 458/2003 Z. z., zákona č. 537/2004 Z. z., zákona č. 69/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 558/2005 Z. z., zákona č. 255/2006 Z. z. a zákona č. 25/2007 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 39 ods. 1 sa za slová „sledovanie osôb a vecí,“ vkladajú slová „monitorovanie osôb a dopravných prostriedkov,“.
2.
V § 39 ods. 2 sa za slová „v § 36“ vkladajú slová „a osobitnom predpise18aa)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 18aa znie:
„18aa)
Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo 14. júna 1985 o postupnom zrušení kontrol na spoločných hraniciach, podpísaný v Schengene 19. júna 1990 v platnom znení. Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, zv. 2/19.“.
3.
§ 39 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:
„(3)
Monitorovaním osôb a dopravných prostriedkov na účely tohto zákona sa rozumie spracúvanie informácií o osobách a dopravných prostriedkoch v rozsahu údajov podľa Schengenského dohovoru,18aa) ktoré získali útvary Policajného zboru pri plnení svojich úloh.“.
4.
V § 69 ods. 4 sa slová „Colnému riaditeľstvu Slovenskej republiky a obecnej polícii a Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu27b)“ nahrádzajú slovami „colnej správe, Ministerstvu spravodlivosti Slovenskej republiky, Ministerstvu zahraničných vecí Slovenskej republiky, Národnému bezpečnostnému úradu na plnenie ich úloh a obecnej polícii podľa osobitného predpisu27b)“ a slová „podľa § 69e ods. 5“ sa nahrádzajú slovami „podľa § 69d ods. 5“.
5.
§ 69 sa dopĺňa odsekmi 9 až 11, ktoré znejú:
„(9)
Policajný zbor spracúva v Schengenskom informačnom systéme informácie a osobné údaje zhromaždené pri plnení úloh Policajného zboru spolu s informáciami a osobnými údajmi zhromaždenými zmluvnými stranami a pridruženými štátmi Schengenského dohovoru;18aa) výmenu doplňujúcich informácií a osobných údajov zabezpečuje prostredníctvom svojho osobitného útvaru SIRENE.
(10)
Pri spracúvaní informácií a osobných údajov v Schengenskom informačnom systéme postupuje Policajný zbor podľa osobitného predpisu.18aa)
(11)
Prevádzkovateľom informačných systémov Policajného zboru, v ktorých sú spracúvané osobné údaje, je ministerstvo.“.
6.
V § 69c ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Policajný zbor poskytne žiadateľovi informáciu o spracúvaných osobných údajoch v rozsahu, ktorý neohrozí plnenie úloh Policajného zboru.“.
7.
§ 69f vrátane nadpisu znie:
㤠69f
Registrácia informačných systémov Policajného zboru
Informačné systémy Policajného zboru nepodliehajú registrácii podľa osobitného zákona.11bc)“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.