219/2007 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

219
ZÁKON
z 28. marca 2007,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 498/1991 Zb., zákona č. 558/2001 Z. z., zákona č. 203/2004 Z. z., zákona č. 587/2004 Z. z. a zákona č. 479/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety:
„Vhodnosť prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov, ktoré vznikli dobývaním ložísk ropy, horľavého zemného plynu, technicky využiteľného prírodného plynu podľa § 3 ods. 1 písm. n) alebo soli na uskladňovanie plynov a kvapalín alebo ložísk týchto nerastov, ktoré sa doteraz nezačali dobývať alebo ich dobývanie sa neukončilo, potvrdí Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky a vydá o tom osvedčenie. Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky koná z vlastného podnetu, na podnet obvodného banského úradu, alebo na základe návrhu podnikateľa, pre ktorého je určený dobývací priestor alebo ktorý má na ložisku povolenú banskú činnosť.“.
2.
V § 6 odsek 1 znie:
„(1)
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky vydá osvedčenie o výhradnom ložisku po posúdení a schválení záverečnej správy, ktorá musí obsahovať výpočet zásob výhradného ložiska.“.
3.
V § 6 ods. 2 sa za slovom „obci“ vypúšťa čiarka a slová „okresnému úradu“.
4.
V § 11 sa vypúšťa odsek 3.
Doterajšie odseky 4 a 5 sa označujú ako odseky 3 a 4.
5.
§ 12 vrátane nadpisu sa vypúšťa.
6.
V § 14 odsek 3 znie:
„(3)
Výpočet zásob výhradného ložiska posudzuje a schvaľuje Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky bez ohľadu na zdroj financovania.“.
7.
Poznámka pod čiarou k odkazu 7a znie:
„7a)
§ 9 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení zákona č. 479/2005 Z. z.“.
8.
V § 17 odsek 2 znie:
„(2)
Konanie o určenie chráneného ložiskového územia a konanie o zmenu chráneného ložiskového územia sa začína na návrh organizácie, orgánu štátnej správy alebo obce. Obec, ktorá podá návrh na zmenu chráneného ložiskového územia, v odôvodnení uvedie, že doterajší rozsah chráneného ložiskového územia bráni v ďalšom rozvoji obce. K návrhu musí organizácia priložiť osvedčenie o výhradnom ložisku a návrh hraníc chráneného ložiskového územia alebo návrh na zmenu hraníc chráneného ložiskového územia.“.
9.
V § 18 ods. 1 sa slová „nedal súhlas“ nahrádzajú slovami „nedalo záväzné stanovisko“.
10.
V § 19 sa vypúšťa odsek 2 a súčasne sa zrušuje označenie odseku 1.
11.
Nadpis šiestej časti znie:
„VÝSTAVBA, REKONŠTRUKCIA A LIKVIDÁCIA BANÍ A LOMOV“.
12.
Nadpis pod § 23 znie: „Projektovanie, výstavba, rekonštrukcia a likvidácia baní a lomov“.
13.
V § 23 ods. 2 písm. c) sa za slovo „odkaliská“ vkladajú slová „alebo iné úložiská hmôt“.
14.
V § 23 odseky 4 a 5 znejú:
„(4)
Obvodný banský úrad povoľuje aj banské stavby slúžiace otvárke, príprave alebo dobývaniu a úprave nerastov v súvislosti s dobývaním v lomoch a skrývkach na území vystavenom priamym účinkom ťažby v hraniciach dobývacieho priestoru, ak sa nevykonala rekultivácia pozemku podľa rekultivačného plánu.
(5)
Banské diela a stavby uvedené v odsekoch 3 a 4, ich zmeny a likvidáciu povoľuje obvodný banský úrad najmä v rámci povoľovania otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska12) a povoľovania zabezpečenia alebo likvidácie hlavných banských diel a lomov.“.
15.
§ 24 vrátane nadpisu znie:
㤠24
Oprávnenie na dobývanie výhradného ložiska
(1)
Právo na dobývanie výhradného ložiska a na nakladanie s vydobytým nerastom má organizácia, ktorá má banské oprávnenie12a) a ktorej sa určí dobývací priestor. Toto právo môže organizácia využívať až po povolení banskej činnosti príslušným obvodným banským úradom.12b)
(2)
Prednostné právo na určenie dobývacieho priestoru má organizácia, ktorá má určené prieskumné územie2a) a prieskum vykonávala na vlastné náklady. Prednostné právo možno uplatniť podaním návrhu na určenie dobývacieho priestoru najneskôr do šiestich mesiacov po posúdení a schválení záverečnej správy obsahujúcej výpočet zásob v období ložiskového, geologického prieskumu Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 3. Počas platnosti rozhodnutia o určení prieskumného územia nie je možné v jeho hraniciach určiť dobývací priestor inej organizácii na ten istý druh nerastu, na ktorý je určené prieskumné územie, okrem organizácie uplatňujúcej prednostné právo na určenie dobývacieho priestoru v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete.
(3)
Ak organizácia, ktorá má prednostné právo na určenie dobývacieho priestoru, podala návrh na určenie dobývacieho priestoru v lehote podľa odseku 2, obvodný banský úrad uskutoční konanie o určenie dobývacieho priestoru na jej návrh. Konanie k návrhom iných organizácií na určenie dobývacieho priestoru pre to isté ložisko podaným v lehote podľa odseku 2 obvodný banský úrad preruší.
(4)
Ak organizácia podľa odseku 2 prednostné právo na určenie dobývacieho priestoru v určenej lehote neuplatnila a návrh na určenie dobývacieho priestoru podala iná organizácia alebo viac iných organizácií v lehote podľa odseku 2 alebo po uplynutí tejto lehoty, obvodný banský úrad uskutoční výberové konanie. Oznámenie o začatí výberového konania a základné údaje o výhradnom ložisku obvodný banský úrad uverejní v Obchodnom vestníku najneskôr 90 dní pred dátumom ukončenia prijímania návrhov na určenie dobývacieho priestoru. Ak sa vyhlasuje výberové konanie na výhradné ložisko, kde sú zistené vyhradené nerasty uvedené v § 3 ods. 1 písm. b), zasiela obvodný banský úrad oznámenie o začatí výberového konania a základné údaje o výhradnom ložisku aj Úradu pre vydávanie úradných publikácií Európskych spoločenstiev na uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie; výberové konanie sa neskončí pred uplynutím lehoty 90 dní od uverejnenia v Úradnom vestníku Európskej únie. Počas výberového konania obvodný banský úrad konanie o určenie dobývacieho priestoru k podaným návrhom preruší.
(5)
Základné údaje, ktoré obvodný banský úrad v rámci oznámenia o začatí výberového konania uverejňuje v Úradnom vestníku Európskej únie a v Obchodnom vestníku podľa predchádzajúceho odseku, sú:
a)
druh povolenia,
b)
adresa, na ktorú treba zaslať návrhy a dátum ukončenia prijímania návrhov,
c)
podmienky účasti vo výberovom konaní,
d)
údaje o výhradnom ložisku, najmä druh nerastu, lokalizácia ložiska, údaje o zásobách nerastu,
e)
podmienky na získanie kópií dokumentácie o určení chráneného ložiskového územia,
f)
kritériá hodnotenia návrhov,
g)
poučenie o predkladaní návrhov,
h)
predpokladaný termín udelenia povolenia,
i)
údaje uvedené v odseku 6 písm. d).
(6)
Okrem údajov uvedených v odseku 5 účastník výberového konania dokladá
a)
banské oprávnenie organizácie, ktorá sa o dobývací priestor uchádza,
b)
navrhovaný spôsob nakladania s odpadmi,
c)
správu o doterajšom výkone banskej činnosti,
d)
požiadavky na obsah návrhu účastníka výberového konania:
1.
navrhovaný spôsob dobývania, ako aj spôsob otvárky, prípravy, úpravy a zušľachťovania, predbežné termíny otvárkových, prípravných a dobývacích prác,
2.
opatrenia na zníženie vplyvov činností na životné prostredie,
3.
finančné možnosti predkladateľa návrhu,
4.
technické možnosti predkladateľa návrhu,
5.
informácia o riešení stretov záujmov,
6.
výpočet predpokladaných prínosov využitia ložiska nerastu pre štát na účely predpokladanej platby úhrady za nerasty vydobyté z výhradného ložiska.
(7)
Vyhlásené podmienky výberového konania nie je možné v priebehu konania meniť.
(8)
Organizácia, ktorej bol určený dobývací priestor a súčasne právo vyhradený nerast dobývať podľa odseku 3, môže toto právo zmluvne previesť na inú organizáciu. Organizácia, ktorej bol dobývací priestor určený podľa odseku 4 môže právo vyhradený nerast dobývať, zmluvne previesť na inú organizáciu až po tom, čo začala výhradné ložisko dobývať.
(9)
Na vyhodnotenie návrhov na určenie dobývacieho priestoru podaných vo výberovom konaní obvodný banský úrad zriadi komisiu, ktorá má najmenej päť členov. Členov komisie vymenúva predseda obvodného banského úradu zo zástupcov obvodného úradu životného prostredia, obce, na ktorej území sa nachádza dobývací priestor, Slovenskej banskej komory a obvodného banského úradu; komisia je zložená tak, aby zástupcovia obvodného banského úradu boli v menšine. Komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.
(10)
Člen komisie je povinný o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri výkone svojej funkcie alebo v súvislosti s ňou, zachovávať mlčanlivosť, aj po skončení svojho členstva v komisii, a to tri roky od odovzdania zápisnice o priebehu a výsledkoch výberového konania predsedovi obvodného banského úradu.
(11)
Predseda obvodného banského úradu na návrh komisie vylúči z výberového konania účastníka, ktorý
a)
nesplnil podmienky účasti,
b)
predložil neplatné doklady,
c)
nepredložil požadované doklady alebo informácie alebo
d)
poskytol nepravdivé informácie alebo skreslené informácie.
(12)
Predseda obvodného banského úradu o vylúčení z výberového konania informuje účastníka výberového konania s uvedením dôvodu, prečo bol z výberového konania vylúčený.
(13)
Po obhajobe návrhov účastníkov výberového konania komisia vyhodnotí návrhy na určenie dobývacieho priestoru z hľadiska
a)
splnenia požiadaviek uvedených v podmienkach výberového konania,
b)
navrhovaného spôsobu dobývania výhradného ložiska vrátane umiestnenia skládok, odvalov, odkalísk a iných úložísk hmôt,
c)
riešenia stretov záujmov,
d)
ďalších kritérií, ak sú uvedené v oznámení o začatí výberového konania.
(14)
Každý člen komisie určí poradie návrhov do výberového konania podľa podmienok uvedených v oznámení o začatí výberového konania; na prvom mieste sa umiestni návrh, ktorý dostane najviac prvých miest z poradia určeného jednotlivými členmi komisie; ak viacero návrhov získa rovnaký počet umiestnení na prvom mieste, na prvom mieste sa umiestni návrh, ktorý získal najmenší súčet umiestnení, umiestnenie návrhov na druhom a ďalších miestach sa určí podľa najnižšieho číselného súčtu z umiestnení. Obvodný banský úrad začne konanie o určenie dobývacieho priestoru s tým účastníkom výberového konania, ktorého návrh sa umiestnil na prvom mieste; ostatným účastníkom výberového konania obvodný banský úrad oznámi, že ich návrhy neboli vo výberovom konaní úspešné.
(15)
Ak v konaní o určenie dobývacieho priestoru účastník výberového konania, ktorý bol v konaní určený ako prvý, vezme svoj návrh späť alebo nesplní inú požiadavku konania o určenie dobývacieho priestoru, obvodný banský úrad toto konanie zastaví a pokračuje v konaní s tým účastníkom konania, ktorý sa vo výberovom konaní umiestnil ako druhý.
(16)
Obvodný banský úrad po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o určení dobývacieho priestoru konanie k návrhom o určenie dobývacieho priestoru ostatných účastníkov výberového konania zastaví.
(17)
Komisia vyhotoví správu o priebehu a výsledkoch výberového konania, ktorá spolu s ostatnou dokumentáciou je podkladom na rozhodnutie obvodného banského úradu v konaní o určenie dobývacieho priestoru; správu o priebehu a výsledkoch výberového konania podpisujú všetci prítomní členovia komisie, ak niektorý z členov komisie správu o priebehu a výsledkoch výberového konania odmietne podpísať, uvedie dôvody odmietnutia.
(18)
Ak komisia neurčí poradie návrhov do výberového konania, alebo ak ani jeden z navrhovateľov nesplnil podmienky výberového konania, komisia navrhne predsedovi obvodného banského úradu výberové konanie zrušiť a vypísať nové výberové konanie.
(19)
Predseda obvodného banského úradu o zrušení výberového konania bez zbytočného odkladu informuje účastníkov výberového konania s odôvodnením, prečo bolo výberové konanie zrušené.
(20)
Právo dobývať výhradné ložisko v určenom dobývacom priestore nadobúda účastník konania uvedený v odseku 14 alebo 15 po tom, čo obvodný banský úrad rozhodol o jeho žiadosti o povolenie otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska v určenom dobývacom priestore.
(21)
Podrobnosti rokovania komisie a postup komisie pri vyhodnocovaní návrhov predložených do výberového konania podľa tohto paragrafu a § 27a ustanoví všeobecne záväzným právnym predpisom Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 12b znie:
„12b)
§ 10 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení zákona č. 533/2004 Z. z.“.
16.
V § 27 ods. 4 sa za slovo „zmení“ vkladajú slová „alebo zruší“ a na konci vety sa pripájajú slová „a bola ukončená likvidácia hlavných banských diel a lomov a vykonaný odpis zásob výhradného ložiska podľa § 14a“.
17.
V § 27 odsek 7 znie:
„(7)
Organizácia, ktorá výhradné ložisko dobýva alebo dobývanie prerušila na dobu kratšiu ako tri roky, môže určený dobývací priestor zmluvne previesť na inú organizáciu, ktorá má príslušné banské oprávnenie12a) po predchádzajúcom rozhodnutí obvodného banského úradu. Rozhodnutie platí tri mesiace odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti. Žiadosť o zmluvný prevod dobývacieho priestoru podáva prevádzajúca organizácia spolu s návrhom zmluvy o prevode dobývacieho priestoru a príslušným banským oprávnením organizácie, na ktorú sa má dobývací priestor previesť.“.
18.
V § 27 sa odsek 8 dopĺňa písmenami e) až h), ktoré znejú:
„e)
dobe obnovy dobývania v prípade, ak bolo prerušené,
f)
vyhlásení, že bude v dobývaní pokračovať a preberá aj zodpovednosť za odpadové hospodárstvo,
g)
odborných, technických, finančných a odbytových možnostiach na dobývanie ložiska,
h)
výsledkoch doterajšej banskej činnosti.“.
19.
V § 27 ods. 11 sa vypúšťa slovo „zmluvou“.
20.
V § 27 ods. 12 znie:
„(12)
Obvodný banský úrad rozhodnutie o určení dobývacieho priestoru zruší, ak sa dobývanie výhradného ložiska ukončilo alebo trvale zastavilo a hlavné banské diela a lomy boli zlikvidované.“.
21.
V § 27 sa za odsek 12 vkladajú nové odseky 13 až 16, ktoré znejú:
„(13)
Organizácii, ktorej bol určený dobývací priestor alebo na ktorú bol dobývací priestor prevedený, zanikne oprávnenie na dobývanie výhradného ložiska v dobývacom priestore, ak
a)
nezačala výhradné ložisko dobývať v lehote, ktorú uviedla v konaní o určenie dobývacieho priestoru, v zmluve o prevode dobývacieho priestoru alebo v návrhu na prevod dobývacieho priestoru inej organizácii na základe výberového konania podľa § 27a,
b)
dobývanie prerušila na dobu dlhšiu ako tri roky, alebo nesplnila podmienky, ku ktorým sa zaviazala v zmluve o prevode dobývacieho priestoru podľa odseku 7, alebo v návrhu do výberového konania o prevod dobývacieho priestoru inej organizácii na základe výberového konania podľa § 27a (ďalej len „nečinnosť organizácie").
(14)
Zánik oprávnenia na dobývanie výhradného ložiska podľa predchádzajúceho odseku obvodný banský úrad písomne oznámi organizácii.
(15)
Lehoty podľa odseku 13 písm. a) nesmú byť dlhšie ako tri roky, ak ide o povrchové prevádzky, a päť rokov, ak ide o podzemné prevádzky.
(16)
Na účely tohto zákona sa dobývaním rozumie činnosť organizácie v dobývacom priestore, prostredníctvom ktorej dôjde k získaniu nerastu z ložiska dobývacími metódami13a) podľa povolenia obvodného banského úradu12b) a platného plánu otvárky, prípravy a dobývania podľa § 32.“.
Doterajší odsek 13 sa označuje ako odsek 17.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:
„13a)
§ 10 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb.“.
22.
Za § 27 sa vkladá paragraf 27a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠27a
Konanie o prevod dobývacieho priestoru pri nečinnosti organizácie
(1)
Ak zaniknú práva organizácie k dobývaciemu priestoru podľa § 27 ods. 13, obvodný banský úrad začne konanie o prevod dobývacieho priestoru na inú organizáciu.
(2)
Základné údaje, ktoré obvodný banský úrad v rámci oznámenia o začatí výberového konania uverejňuje v Úradnom vestníku Európskej únie a v Obchodnom vestníku podľa predchádzajúceho odseku, sú:
a)
druh povolenia,
b)
adresa, na ktorú treba zaslať návrhy a dátum ukončenia prijímania návrhov na prevod dobývacieho priestoru,
c)
podmienky účasti vo výberovom konaní,
d)
údaje o výhradnom ložisku, najmä druh nerastu, lokalizácia ložiska, údaje o zásobách nerastu a údaje o dobývaní ložiska,
e)
údaje o dobývacom priestore, jeho názov, plošný obsah, katastrálne územia, na ktorých sa nachádza dobývací priestor,
f)
podmienky na získanie kópií dokumentácie o určení chráneného ložiskového územia a o určení dobývacieho priestoru,
g)
kritériá hodnotenia návrhov,
h)
poučenie o predkladaní návrhov,
i)
predpokladaný termín udelenia povolenia,
j)
údaje uvedené v odseku 3 písm. d).
(3)
Okrem údajov uvedených v odseku 2 účastník výberového konania dokladá
a)
banské oprávnenie organizácie, ktorá sa o dobývací priestor uchádza,
b)
navrhovaný spôsob nakladania s odpadmi,
c)
správu o doterajšom výkone banskej činnosti,
d)
požiadavky na obsah návrhu účastníka výberového konania:
1.
navrhovaný spôsob dobývania, ako aj spôsob otvárky, prípravy, úpravy a zušľachťovania, predbežné termíny otvárkových, prípravných a dobývacích prác,
2.
opatrenia na zníženie vplyvov činností na životné prostredie,
3.
finančné možnosti predkladateľa návrhu,
4.
technické možnosti predkladateľa návrhu,
5.
informácia o stave v riešení stretov záujmov,
6.
výpočet predpokladaných prínosov využitia ložiska nerastu pre štát z titulu predpokladanej platby úhrady za nerasty vydobyté z výhradného ložiska.
(4)
Na vyhodnotenie návrhov na prevod dobývacieho priestoru na inú organizáciu, podaných vo výberovom konaní, obvodný banský úrad zriadi komisiu podľa § 24 ods. 9.
(5)
Člen komisie pri práci v komisii postupuje podľa § 24 ods. 10.
(6)
Komisia pri vyhodnocovaní návrhov na prevod dobývacieho priestoru na inú organizáciu postupuje podľa § 24 ods. 10 až 18 a na základe žiadosti organizácií, ktoré do výberového konania podali návrh na prevod dobývacieho priestoru, im umožní v rámci vyhodnocovania návrhov jednotlivým zástupcom organizácií obhájiť svoje návrhy. Žiadosť o obhajobu návrhov predkladajú navrhovatelia spolu s návrhom podľa § 24 ods. 4.
(7)
Obvodný banský úrad na základe výsledkov výberového konania oznámi organizácii, ktorej návrh sa umiestnil na prvom mieste, že jej návrh do výberového konania bol úspešný, a ostatným účastníkom výberového konania oznámi, že ich návrhy vo výberovom konaní neuspeli. Obvodný banský úrad do 30 dní od oznámenia výsledkov výberového konania účastníkom výberového konania a od márneho uplynutia lehoty na podanie sťažnosti podľa odseku 10 prevedie dobývací priestor na organizáciu, ktorej návrh bol vo výberovom konaní určený ako prvý, vykonaním zápisu do evidencie dobývacích priestorov, čo oznámi organizácii, na ktorú previedol dobývací priestor.
(8)
Ak do výberového konania neboli doručené žiadne návrhy, alebo ak komisia neodporučí žiaden návrh, obvodný banský úrad vyhlási nové výberové konanie.
(9)
Ak ani do nového výberového konania neboli podané návrhy na prevod dobývacieho priestoru, alebo ak komisia neodporučila žiaden návrh, obvodný banský úrad z vlastného podnetu začne konanie o zrušenie dobývacieho priestoru, ak sú splnené podmienky na zrušenie dobývacieho priestoru podľa § 27 tohto zákona.
(10)
Proti postupu obvodného banského úradu v konaní o prevod dobývacieho priestoru na inú organizáciu môžu účastníci výberového konania podať sťažnosť na Hlavný banský úrad do 15 dní odo dňa doručenia oznámenia obvodného banského úradu, že ich návrhy na prevod dobývacieho priestoru neboli vo výberovom konaní úspešné. Pri vybavovaní sťažnosti postupuje Hlavný banský úrad podľa osobitného predpisu,13b) pričom plynutie lehoty podľa odseku 7 sa preruší na dobu do vybavenia sťažnosti.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 13b znie:
„13b)
Zákon č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach.“.
23.
V § 28 ods. 1 sa za slovo „organizácie“ vkladá čiarka a slová „obce, v ktorej katastrálnom území sa dobývací priestor nachádza,“.
24.
§ 28 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:
„(11)
Stanoviská, rozhodnutia, doklady a dokumentácia a zoznam fyzických osôb a právnických osôb podľa odseku 1 písm. a) až c) sa nepredkladajú, ak konanie o zrušenie dobývacieho priestoru sa začalo z rozhodnutia obvodného banského úradu.“.
25.
V § 30 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 až 6, ktoré znejú:
„(3)
Pri dobývaní výhradného ložiska sa použijú také dobývacie metódy, ktoré umožnia vydobyť bilančné zásoby výhradného ložiska s čo najväčšou výrubnosťou pri tuhých nerastoch, prípadne vyťažiteľnosťou pri kvapalných a plynných nerastoch, ako aj pri lúhovaní, s čo najmenšími stratami.
(4)
Pri úprave a zušľachťovaní nerastov, ak sa vykonávajú v súvislosti s ich dobývaním, sa použijú také postupy, ktoré umožnia využiť vydobyté nerasty čo najúplnejšie, s čo najväčšou výťažnosťou ich úžitkových zložiek a s najmenším odpadom pri súčasnom dodržaní podmienok ustanovených osobitným predpisom.15a)
(5)
Pri otvárke, príprave, dobývaní, úprave a zušľachťovaní nerastov a pri likvidácii banských diel, sa použije technológia, ktorá je v súlade s princípom trvalo udržateľného rozvoja,15b) s podmienkami ochrany životného prostredia alebo jeho zložiek podľa osobitných predpisov15c) a s najlepšími dostupnými technológiami podľa osobitného predpisu.15d) Na použitie technológie kyanidového lúhovania je nevyhnutné povolenie Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky. Toto povolenie môže byť vydané len na základe písomnej žiadosti organizácie, ktorá mieni túto technológiu použiť.
(6)
O vydaní povolenia podľa odseku 5 druhej vety rozhodne Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky do 60 dní odo dňa doručenia žiadosti o vydanie povolenia. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky žiadosť o vydanie povolenia zamietne, ak žiadateľ k predmetnej žiadosti nepriloží nasledovné prílohy:
a)
technický popis technológie, na použitie ktorej sa povolenie žiada,
b)
preukázanie skutočnosti, že nie je možné použiť inú technológiu ako technológiu kyanidového lúhovania,
c)
súhlasné stanovisko obce, v katastrálnom území ktorej sa spracovanie resp. úprava nerastov metódou kyanidového lúhovania má použiť, súhlasné stanovisko obce, v katastrálnom území ktorej má byť umiestnená skládka (úložisko, odkalisko a pod.) odpadov z banskej činnosti a zo spracovania nerastov a obcí bezprostredne susediacich,
d)
súhlasné stanovisko vyššieho územného celku (samosprávneho kraja), v územnom obvode ktorého sa obce uvedené v písmene c) nachádzajú.
Súhlasné stanovisko obcí a vyššieho územného celku (samosprávneho kraja) podľa písmen c) a d) musí byť vydané formou uznesenia zastupiteľstva, inak je neplatné.“.
Doterajšie odseky 3 až 7 sa označujú ako odseky 7 až 11.
Poznámky pod čiarou k odkazom 15a až 15d znejú:
„15a)
Napríklad zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
15b)
§ 6 zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí.
15c)
§ 26 až 28 zákona č. 364/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.
15d)
§ 5 a príloha č. 3 zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.“.
26.
V § 30 sa vypúšťa odsek 11.
27.
V § 31 ods. 3 písm. a) sa za slovo „dobývanie“ vkladajú slová „a činnosti vykonávané v súvislosti s dobývaním“.
28.
V § 31 odsek 4 znie:
„(4)
Po ukončení alebo trvalom zastavení prevádzky v hlavných banských dielach a lomoch, ak nie je možné ich akékoľvek iné využitie podľa tohto zákona alebo osobitných predpisov16e) alebo nemôže dôjsť k ohrozeniu alebo poškodeniu záujmov chránených osobitným predpisom16f) je organizácia povinná vykonať ich likvidáciu podľa § 32 a uskutočniť rekultiváciu poľnohospodárskej pôdy a lesných pozemkov dotknutých banskou činnosťou podľa osobitného predpisu,16g) ak sa organizácia a vlastník nehnuteľnosti, na ktorej je hlavné banské dielo alebo lom postavený, nedohodnú inak.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 16e až 16g znejú:
„16e)
Napríklad zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách a o ochrane predmetov múzejnej hodnoty a galérijnej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 313/1999 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 364/2004 Z. z., vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 419/2001 Z. z., ktorou sa upravuje kategorizácia ubytovacích zariadení a klasifikačné znaky na ich zaraďovanie do tried.
16f)
§ 9 zákona č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
16g)
Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Zákon č. 326/2005 Z. z. o lesoch.“.
29.
§ 31 sa dopĺňa odsekmi 5 až 8, ktoré znejú:
„(5)
Ak ide o trvalé odňatie poľnohospodárskej pôdy alebo trvalé vyňatie lesných pozemkov, uskutoční sa rekultivácia pozemkov podľa rekultivačného plánu, o schválenie ktorého organizácia požiada obvodný banský úrad najneskôr šesť mesiacov pred ukončením alebo trvalým zastavením prevádzky v hlavných banských dielach a lomoch.
(6)
Ak príslušné orgány štátnej správy po dohode s obvodným banským úradom a vyššími územnými celkami rozhodli o využití hlavných banských diel a lomov na iné účely, organizácia je povinná po skončení alebo trvalom zastavení prevádzky v hlavných banských dielach a lomoch po dohode so záujemcom o iné využitie banských diel a lomov vykonať len také likvidačné práce, ktoré nebudú prekážkou ich využitia. Ak orgány štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu16h) vyhlásili banskú stavbu, banské dielo alebo lom za národnú kultúrnu pamiatku, organizácia je povinná po skončení alebo trvalom zastavení prevádzky v hlavných banských dielach a lomoch vykonať iba také likvidačné práce, ktoré nespôsobia ujmu na ich pamiatkovej hodnote; tým nie sú dotknuté povinnosti podľa osobitného predpisu.16h) Ak orgány štátnej správy životného prostredia považujú banskú stavbu, banské dielo alebo lom za významný prvok územného systému ekologickej stability alebo za významný biotop podľa osobitných predpisov,16i) organizácia je povinná po skončení alebo trvalom zastavení prevádzky v hlavných banských dielach a lomoch vykonať iba také likvidačné práce, ktoré nespôsobia ujmu na ich hodnote z hľadiska životného prostredia; tým nie sú dotknuté povinnosti podľa osobitného predpisu.16i)
(7)
Likvidáciu hlavných banských diel a lomov využívaných na iné účely podľa odseku 6 vykoná po ukončení ich využívania osoba, ktorá ich na základe dohody využívala.
(8)
Podrobnosti o náležitostiach rekultivačného plánu ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 16h a 16i znejú:
„16h)
Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení zákona č. 479/2005 Z. z.
16i)
Napríklad zákon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon Slovenskej národnej rady č. 51/1988 Zb. v znení neskorších predpisov.“.
30.
Za § 31 sa vkladá § 31a, ktorý znie:
㤠31a
(1)
Organizácia je povinná zisťovať a evidovať pri
a)
dobývaní výhradného ložiska výrubnosť, vyťažiteľnosť, znečistenie a straty z vyťaženého výhradného ložiska,
b)
úprave a zušľachťovaní vydobytých nerastov obsah ich úžitkových a škodlivých zložiek vo vsádzke, v poloproduktoch, konečnom produkte úpravy a zušľachťovania aj v odpade,
c)
banskej činnosti množstvo a druhy hmôt uložených na odvaloch, výsypkách, odkaliskách a iných úložiskách hmôt.
(2)
Podrobnosti o náležitostiach evidencie odvalov, výsypiek, odkalísk a iných úložiskách hmôt a výkazoch o množstve a druhoch uložených hmôt ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky.
(3)
Organizácia sleduje a eviduje pri dobývaných nerastoch a sprievodných horninách petrografické a mineralogické zloženie, spôsob a formu výskytu a ich vzájomné vzťahy, obsah a chemické väzby úžitkových a škodlivých zložiek a fyzikálno-mechanické a chemickotechnologické vlastnosti dobývaných nerastov.
(4)
Organizácia využíva výsledky evidovaných zistení podľa odsekov 1 a 3 pri plánovaní a riadení otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska, ako aj úpravy a zušľachťovania vydobytých nerastov.“.
31.
V § 32 ods. 1 sa bodka na konci vety nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová „ako aj plány na zabránenie, obmedzenie a likvidáciu enviromentálnych záťaží.“.
32.
V § 32a ods. 1 sa suma „5 000 Sk“ nahrádza sumou „20 000 Sk“.
33.
V § 32a ods. 2 druhá veta znie:
„Sadzba úhrady je najviac 20 % z trhovej ceny výrobkov zhotovených z vydobytých nerastov, a to z rádioaktívnych nerastov a z nerastov, z ktorých možno priemyselne vyrábať drahé kovy; sadzba úhrady pri ostatných nerastoch, z ktorých možno priemyselne vyrábať iné kovy, je najviac 10 % z trhovej ceny výrobkov zhotovených z vydobytých nerastov.“.
34.
V § 32a ods. 5 prvá veta znie:
„Úhrada podľa odseku 1 je vo výške 20 % príjmom štátneho rozpočtu a vo výške 80 % príjmom obce, na ktorej území sa nachádza dobývací priestor.“.
35.
V § 32a ods. 7 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová: „alebo v ktorom organizácii zaniklo oprávnenie na dobývanie výhradného ložiska podľa § 27 ods. 13“.
36.
V § 33 odseky 2 až 4 znejú:
„(2)
Organizácia je povinná pred zaradením príslušných prác do plánu otvárky, prípravy a dobývania uzavrieť písomnú dohodu s príslušnými orgánmi, fyzickými osobami a právnickými osobami, ktorým patrí ochrana objektov a záujmov podľa odseku 1 o tom, či sa ohrozený objekt alebo záujem má chrániť, v akom rozsahu alebo po akú dobu. Povinnosť uzavrieť písomnú dohodu sa nevzťahuje na prípady, keď sa strety záujmov vyriešili pri určení chráneného ložiskového územia, dobývacieho priestoru, pri predchádzajúcom povolení otvárky, prípravy alebo dobývania ložiska v dotknutom území alebo pri projektovaní, výstavbe alebo rekonštrukcii bane a lomu, a ak postup pri ich riešení ustanovujú osobitné predpisy.11)
(3)
Ak pri riešení stretov záujmov organizácia zistí, že nie sú známe fyzické osoby alebo právnické osoby, ktorým patrí ochrana objektov a záujmov podľa odseku 1 a nehnuteľnosti nemajú v katastri nehnuteľností zapísaného vlastníka alebo vlastníctvo pozemku alebo objektu je predmetom konania o dedičstve alebo súdneho konania, účastníkmi dohody sú:
a)
účastníci konania o dedičstvo, ak ide o pozemok alebo stavbu, ktorých vlastníctvo je predmetom dedičského konania, a to až do právoplatnosti rozhodnutia o dedičstve,
b)
účastníci súdneho konania, ak ide o pozemok alebo stavbu, ktorých vlastníctvo je predmetom súdneho konania, a to až do právoplatnosti súdneho rozhodnutia,
c)
Slovenský pozemkový fond, ak ide o pozemok, s ktorým nakladá; Slovenský pozemkový fond je účastníkom dohody aj vtedy, ak pozemok alebo stavba, o ktorej sa účastníci dohody majú dohodnúť, nebola vydaná podľa osobitných predpisov16k) z dôvodu, že nebolo rozhodnuté o oprávnenej osobe, a to až do právoplatnosti rozhodnutia, ktorým sa určila oprávnená osoba, alebo
d)
správca lesného majetku vo vlastníctve štátu,16l) v obvode ktorého sa lesné pozemky nachádzajú.
(4)
Ak nedošlo k dohode podľa odseku 2, rozhodne o riešení stretov záujmov ministerstvo príslušné podľa druhu nerastu16m) v súčinnosti s dotknutými ústrednými orgánmi štátnej správy a zároveň vydá záväzné stanovisko o tom, či pri riešení stretov záujmov prevažuje všeobecný hospodársky záujem na využití výhradného ložiska nad oprávneným záujmom vlastníka pozemkov a iných nehnuteľností, ktorého obmedzenie prinesie v budúcnosti zvýšenie verejného blaha alebo sa predíde verejnej núdzi z hľadiska surovinovej politiky štátu.“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 16k až 16m znejú:
„16k)
§ 17 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení zákona č. 419/2002 Z. z.
16l)
§ 34 ods. 14 zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách.
§ 2 písm. q) zákona č. 326/2005 Z. z.
16m)
§ 6 a 10 zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov.“.
37.
V § 33 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:
„(5)
Ak nedôjde k dohode medzi organizáciou a fyzickými osobami alebo právnickými osobami, ktoré sú vlastníkmi dotknutých pozemkov a iných nehnuteľností a ak prevažuje všeobecný hospodársky záujem na využití výhradného ložiska nad oprávneným záujmom vlastníka pozemkov a iných nehnuteľností, postupuje sa podľa § 31 ods. 3 tohto zákona, ak ide o poľnohospodársku pôdu a lesné pozemky podľa § 36 a 37 tohto zákona; na účely tohto zákona sa pod všeobecným hospodárskym záujmom rozumie záujem na obmedzení práva každého, ak je možné očakávať, že toto obmedzenie prinesie v budúcnosti zvýšenie verejného blaha alebo sa predíde verejnej núdzi.“.
Doterajšie odseky 5 až 7 sa označujú ako odseky 6 až 8.
38.
V § 33 ods. 8 sa slová „1 až 6“ nahrádzajú slovami „1 až 7“.
39.
Za § 34 sa vkladá nový § 34a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠34a
Konverzia ložísk ropy, horľavého zemného plynu a soli na podzemné zásobníky plynov alebo kvapalín
(1)
Konverziou ložísk ropy, horľavého zemného plynu, technicky využiteľného prírodného plynu podľa § 3 ods. 1 písm. n) a soli na podzemné zásobníky plynov alebo kvapalín sa na účely tohto zákona rozumie prechod z dobývania ložiska ropy, horľavého zemného plynu, technicky využiteľného prírodného plynu podľa § 3 ods. 1 písm. n) alebo soli na využívanie prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov, ktoré vznikli dobývaním alebo ktoré sa nezačali doteraz dobývať alebo sa ich dobývanie neukončilo, na uskladňovanie plynov a kvapalín a vysporiadanie evidovaných zásob ropy, horľavého zemného plynu, technicky využiteľného prírodného plynu podľa § 3 ods. 1 písm. n) alebo soli týchto ložísk, ktoré neboli vydobyté, najmä z hľadiska ich ďalšieho využitia (ďalej len „podzemné zásobníky plynov a kvapalín").
(2)
Vydaním osvedčenia podľa § 5 ods. 2 sa chránené ložiskové územie alebo dobývací priestor považuje za chránené územie na osobitné zásahy do zemskej kôry, ak doteraz nebolo určené a jeho rozsah bude zabezpečovať dostatočnú ochranu prírodných horninových štruktúr a podzemných priestorov, ktoré vznikli dobývaním, inak sa primerane postupuje podľa § 17.
(3)
Na ložisku, na ktorom bolo vydané osvedčenie o vhodnosti prírodných horninových štruktúr alebo podzemných priestorov sa môže vykonať likvidácia hlavných banských diel v rozsahu, ktorý nesťaží alebo neznemožní uskladňovanie plynov a kvapalín.
(4)
Podnikateľ, ktorý má právo na vykonávanie osobitného zásahu do zemskej kôry, uskladňovanie plynov a kvapalín podľa osobitného predpisu,16b) môže toto právo zmluvne previesť na iného podnikateľa, ktorý vlastní príslušné banské oprávnenie.12a) Pri prevode práva podľa prvej vety sa postupuje primerane podľa § 27 ods. 7 až 11.
(5)
Na konverziu ložísk ropy, horľavého zemného plynu, technicky využiteľného plynu podľa § 3 ods. 1 písm. n) a soli, na podzemné zásobníky plynov alebo kvapalín sa vzťahujú primerane ustanovenia § 27 ods. 13 až 15 a § 27a.
(6)
Podnikateľ, ktorý vykonáva konverziu je oslobodený od povinnosti platiť úhradu podľa § 32a ods. 1 a 3 do doby uvedenia podzemného zásobníka plynu alebo kvapaliny do prevádzky.“.
40.
V § 35 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „a Ministerstvu hospodárstva Slovenskej republiky.“.
41.
V § 35 ods. 4 sa slová „Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky“ nahrádzajú slovami „Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky“.
42.
V § 41 sa za slovo „§ 14a“ vkladá čiarka a slová „§ 27 ods. 12 až 16, § 27a“ a slová „§ 33 ods. 3“ sa nahrádzajú slovami „§ 33 ods. 4“.
43.
Za § 43 sa vkladajú § 43a a 43b, ktoré vrátane nadpisu znejú:
㤠43a
Prechodné ustanovenie účinné od 1. júna 2007
Konania začaté pred účinnosťou tohto zákona sa dokončia podľa doterajších predpisov.
§ 43b
Týmto zákonom sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedený v prílohe.“.
44.
Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá znie:
„Príloha k zákonu č. 44/1988 Zb. v znení zákona č. 219/2007 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV A EURÓPSKEJ ÚNIE
Smernica Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES z 30. mája 1994 o podmienkach udeľovania a používania povolení na vyhľadávanie, prieskum a ťažbu uhľovodíkov (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ, kap. 6/zv. 2; Ú. v. ES L 164, 30. 6. 1994).“.
Čl. II
Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon), ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady č. 498/1991 Zb., zákonom č. 558/2001 Z. z., zákonom č. 203/2004 Z. z., zákonom č. 587/2004 Z. z., zákonom č. 479/2005 Z. z. a týmto zákonom.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. júna 2007 s výnimkou čl. I 1. bodu § 5 ods. 2 druhej a tretej vety a čl. I 39. bodu § 34a, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. októbra 2007.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.