688/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 29.12.2006 do 31.12.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

688
ZÁKON
zo 6. decembra 2006,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení zákona č. 43/2004 Z. z., zákona č. 177/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 391/2004 Z. z., zákona č. 538/2004 Z. z., zákona č. 539/2004 Z. z., zákona č. 659/2004 Z. z., zákona č. 68/2005 Z. z., zákona č. 314/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z. a zákona č. 660/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
8.
§ 7 sa dopĺňa odsekmi 6 a 7, ktoré znejú:
„(6)
Do základu dane (čiastkového základu dane) sa zahrnie suma, o ktorú úhrn príjmov podľa odseku 1 písm. g) prevyšuje úhrn vkladov podielnika; za vklad podielnika sa považuje predajná cena vyplateného (vráteného) podielového listu pri jeho vydaní. Ak úhrn vkladov podielnika prevyšuje úhrn príjmov podľa odseku 1 písm. g), na rozdiel sa neprihliada.“.
19.
V § 12 ods. 3 sa slová „Úrad pre finančný trh71)“ nahrádzajú slovami „Garančný fond investícií59)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 71 sa vypúšťa.
20.
V § 13 ods. 1 písm. c) sa slová „Úradu pre finančný trh71)“ nahrádzajú slovami „Garančného fondu investícií59)“.
24.
V § 17 ods. 1 písm. c) sa na konci bodka nahrádza čiarkou a pripájajú sa tieto slová: „upraveného spôsobom ustanoveným vo všeobecne záväznom právnom predpise vydanom Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo”), alebo z výsledku hospodárenia, ktorý by vyčíslil, ak by účtoval v sústave podvojného účtovníctva,1) pričom na účely zistenia tohto výsledku hospodárenia je povinný viesť evidenciu v rozsahu a spôsobom ustanoveným pre sústavu podvojného účtovníctva1) a uchovávať ju podľa osobitného predpisu.77b)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 77b znie:
„77b)
§ 35 a 36 zákona č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
25.
V § 17 ods. 2 sa vypúšťa posledná veta.
28.
V § 17 ods. 21 sa za slová „prijatých bankami“ vkladajú slová „a úrokov v prípade vzniku nepovoleného debetného zostatku na bežnom účte platených bankám a prijatých bankami“.
31.
V § 19 ods. 2 písm. h) úvodnej vete sa slovo „bez“ nahrádza slovom „vrátane“ a za slová „(ďalej len „príslušenstvo”),“ sa vkladajú slová „ak je toto príslušenstvo zahrnuté do základu dane podľa § 17 ods. 21,“.
34.
V § 19 ods. 2 písm. h) piatom bode sa vypúšťajú slová „§ 20 ods. 4“.
35.
V § 19 ods. 2 sa písmeno h) dopĺňa šiestym bodom, ktorý znie:
„6.
ide o pohľadávku z úveru bánk, pobočiek zahraničných bánk a Exportno-importnej banky Slovenskej republiky, pri ktorej bolo identifikované znehodnotenie viac ako 50 % alebo dlžník je v omeškaní so splácaním viac ako 360 dní.“.
36.
V § 19 ods. 2 písm. i) sa vypúšťajú slová „bez príslušenstva“ a na konci sa čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „príslušenstvo k takejto pohľadávke je daňovým výdavkom, ak podľa § 17 ods. 21 bolo zahrnuté do základu dane,“.
39.
V § 19 ods. 3 písm. h) sa slová „stratovým pohľadávkam v bankách, na ktoré je možné tvoriť opravnú položku do výšky 100 %, podľa § 20 ods. 4“ nahrádzajú slovami „k pohľadávkam v bankách uvedeným v odseku 2 písm. h) šiestom bode vrátane príslušenstva zahrnutého do základu dane podľa § 17 ods. 21“.
42.
V § 20 ods. 4 sa vypúšťa slovo „znehodnoteným“ a na konci sa pripájajú tieto slová: „vo výške podľa odseku 6“.
43.
V § 20 ods. 5 sa za slová „úrok z omeškania“ vkladajú slová „nezahrnutý do základu dane“.
44.
V § 20 odsek 6 znie:
„(6)
Na vymedzenie výšky opravnej položky k pohľadávkam uvedeným v odseku 4 sa vzťahujú postupy podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo.“.
64.
V § 35 ods. 7 piatej vete sa slová „najneskôr do ôsmich pracovných dní“ nahrádzajú slovami „najneskôr do 15 pracovných dní“.
98.
V § 50 odseky 1 a 2 znejú:
„(1)
Daňovník, ktorý je
a)
fyzickou osobou, je oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní v lehote na podanie daňového priznania alebo vo vyhlásení predloženom miestne príslušnému správcovi dane do 30. apríla po skončení zdaňovacieho obdobia, ak ide o daňovníka, ktorému zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane,122) vykonal ročné zúčtovanie, že podiel zaplatenej dane do výšky 2 % sa má poukázať ním určenej právnickej osobe podľa odseku 4 (ďalej len „prijímateľ”); ak tento daňovník uplatňuje postup podľa § 33, za zaplatenú daň sa považuje zaplatená daň znížená o daňový bonus,
b)
právnickou osobou, je oprávnený vyhlásiť v daňovom priznaní v lehote na podanie daňového priznania, že podiel zaplatenej dane do výšky 2 % sa má poukázať ním určeným prijímateľom podľa odseku 4.
(2)
Podiel zaplatenej dane podľa odseku 1 je najmenej
a)
100 Sk, ak daňovníkom je fyzická osoba,
b)
250 Sk pre jedného prijímateľa, ak daňovníkom je právnická osoba.“.
99.
V § 50 odsek 5 znie:
„(5)
Podiel zaplatenej dane možno poskytnúť prijímateľovi a použiť len na účely, ktoré sú predmetom jeho činnosti, ak predmetom jeho činnosti sú
a)
ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb,
b)
podpora športu detí, mládeže a občanov zdravotne postihnutých,
c)
poskytovanie sociálnej pomoci,
d)
zachovanie kultúrnych hodnôt.“.
101.
V § 50 odsek 13 znie:
„(13)
Prijímateľ, ktorého súhrn podielov zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb a právnických osôb v ročnom prehľade prijímateľov podľa odseku 12 je vyšší ako 100 000 Sk, je povinný do 16 mesiacov odo dňa zverejnenia ročného prehľadu prijímateľov podľa odseku 12 zverejniť presnú špecifikáciu použitia prijatého podielu v Obchodnom vestníku, ktorá obsahuje najmä výšku a účel použitia podielu zaplatenej dane, spôsob použitia podielu zaplatenej dane a výrok audítora, ak podľa osobitného predpisu1) prijímateľ musí mať účtovnú závierku overenú audítorom.“.
103.
V § 52 ods. 4 sa číslo „2006“ nahrádza číslom „2007“.
104.
V § 52 ods. 48 prvá veta znie:
„Daňový bonus podľa § 33 sa zvyšuje rovnakým koeficientom a za rovnaké kalendárne mesiace zdaňovacieho obdobia ako suma životného minima.39a)“.
105.
Za § 52a sa vkladá § 52b, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠52b
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2007
(8)
Ustanovenie § 17 ods. 1 písm. c) v znení účinnom odo dňa vyhlásenia sa prvýkrát použije pri daňovom priznaní podanom po dni vyhlásenia.“.
Čl. II
Zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky v znení zákona č. 336/1998 Z. z., zákona č. 214/2000 Z. z. a zákona č. 623/2004 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 9 ods. 6 sa slovo „audítorov“ nahrádza slovom „audítora“.
2.
V § 32 ods. 3 a 4 sa slovo „audítormi“ nahrádza slovom „audítorom“.
3.
V § 35 odsek 1 znie:
„(1)
Eximbanka musí mať účtovnú závierku a výročnú správu overenú audítorom.5)“.
Čl. III
Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zákona č. 562/2003 Z. z., zákona č. 561/2004 Z. z. a zákona č. 518/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Poznámka pod čiarou k odkazu 19 znie:
„19)
Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
2.
§ 17a znie:
㤠17a
(1)
Individuálnu účtovnú závierku podľa osobitných predpisov22a) zostavuje účtovná jednotka, ktorou je banka, pobočka zahraničnej banky, Exportno-importná banka Slovenskej republiky, správcovská spoločnosť, pobočka správcovskej spoločnosti, poisťovňa okrem zdravotnej poisťovne,19) pobočka zahraničnej poisťovne, zaisťovňa, pobočka zahraničnej zaisťovne, Slovenská kancelária poisťovateľov, dôchodková správcovská spoločnosť, doplnková dôchodková spoločnosť a Burza cenných papierov.
(2)
Podľa odseku 1 postupuje aj účtovná jednotka neuvedená v odseku 1, ak je obchodnou spoločnosťou, ktorá najmenej dve po sebe idúce účtovné obdobia spĺňa aspoň dve z týchto podmienok:
a)
celková suma majetku presiahla 5 000 000 000 Sk, pričom sumou majetku sa rozumie suma zistená zo súvahy v ocenení neupravenom o položky podľa § 26 ods. 3,
b)
čistý obrat presiahol 5 000 000 000 Sk,
c)
priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednotlivom účtovnom období presiahol 2 000.
(3)
Účtovná jednotka okrem účtovnej jednotky podľa odseku 1, ktorá v účtovnom období emitovala cenné papiere a tieto boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu,22aa) ktorá nespĺňa podmienky podľa odseku 2, zostavuje individuálnu účtovnú závierku podľa osobitných predpisov,22a) ak sa tak rozhodne. Účtovná jednotka, ktorou je obchodník s cennými papiermi alebo pobočka zahraničného obchodníka s cennými papiermi a nie je súčasne bankou, pobočkou zahraničnej banky, správcovskou spoločnosťou alebo pobočka správcovskej spoločnosti, zostavuje individuálnu účtovnú závierku podľa osobitných predpisov,22a) ak sa tak rozhodne.
(4)
Účtovná jednotka uvedená v odsekoch 1 až 3 zostaví na účely osobitného predpisu22ab) aj individuálnu účtovnú závierku,22a) v ktorej sa cenné papiere a podiely vykážu podľa osobitného predpisu.22ac)
(5)
Účtovná jednotka uvedená v odsekoch 1 až 3, ktorá začne zostavovať individuálnu účtovnú závierku podľa osobitných predpisov,22a) zostavuje takúto účtovnú závierku aj keď zaniknú podmienky uvedené v odsekoch 1 až 3.
(6)
Na účtovné jednotky podľa odsekov 1 a 2 sa vzťahuje tento zákon, ak osobitné predpisy22a) neustanovujú inak; to platí aj pre účtovné jednotky podľa odseku 3, ak sa rozhodnú zostavovať individuálnu účtovnú závierku podľa osobitných predpisov.22a)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 22aa až 22ac znejú:
„22aa)
§ 5 písm. j) zákona č. 594/2003 Z. z.
22ab)
Napríklad § 17 ods.1 písm. c) zákona č. 595/2003 Z. z. v znení zákona č. 534/2005 Z. z., Obchodný zákonník.
22ac)
Medzinárodný účtovný štandard 27 bod 37, Medzinárodné účtovné štandardy 28 a 31, Nariadenie Komisie (ES) č. 2238/2004 z 29. decembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1725/2003, ktorým sa prijímajú určité medzinárodné účtovné štandardy v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokiaľ ide o IFRS 1, IAS 1 až 10, 12 až 17, 19 až 24, 27 až 38, 40 a 41 a SIC 1 až 7, 11 až 14, 18 až 27, 30 až 33 (Ú. v. EÚ L 394, 31. 12. 2004).“.
3.
§ 17b znie:
㤠17b
(1)
Účtovná jednotka, ktorou je Národná banka Slovenska, vedie účtovníctvo podľa osobitných predpisov.22b)
(2)
Účtovná jednotka, ktorou je Národná banka Slovenska, zostavuje individuálnu účtovnú závierku podľa osobitných predpisov.22b)
(3)
Na účtovnú jednotku, ktorou je Národná banka Slovenska, sa vzťahuje tento zákon, ak osobitné predpisy22b) alebo medzinárodné účtovné štandardy, ktoré vydáva Rada pre medzinárodné účtovné štandardy so sídlom v Londýne neustanovujú inak.“.
4.
V § 20 ods. 4 sa nad slovom „predpis“ odkaz 14 nahrádza odkazom 28a.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28a znie:
„28a)
Napríklad zákon č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
5.
V § 21 ods. 2 a 4 sa nad slovom „obsahuje“ odkaz 28a nahrádza odkazom 28b.
Poznámka pod čiarou k odkazu 28b znie:
„28b)
§ 15 ods. 6 písm. e) zákona č. 466/2002 Z. z. o audítoroch a Slovenskej komore audítorov.“.
6.
V § 27 sa odsek 1 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:
„f)
nehnuteľnosti v špeciálnom podielovom fonde nehnuteľností a nehnuteľnosti, v ktorých sú umiestnené prostriedky technických rezerv účtovných jednotiek, ktoré sú poisťovňami podľa osobitného predpisu,19) reálnou hodnotou.“.
7.
V § 39b odsek 3 znie:
„(3)
Podľa § 17b ods. 2 zostavuje Národná banka Slovenska účtovnú závierku prvýkrát za prvé účtovné obdobie, v ktorom Slovenská republika zavedie euro ako svoju menu.“.
8.
Príloha sa dopĺňa piatym bodom, ktorý znie:
„5.
Smernica Komisie 80/723/EHS z 25. júna 1980 o transparentnosti finančných vzťahov medzi členskými štátmi a štátnymi podnikmi (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 8/1) v znení smernice Komisie 85/413/EHS z 24. júla 1985, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 80/723/EHS o transparentnosti finančných vzťahov medzi členskými štátmi a verejnoprávnymi podnikmi (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 8/1) v znení smernice Komisie 93/84/EHS z 30. septembra 1993, ktorá mení a dopĺňa smernicu 80/723/EHS o transparentnosti finančných vzťahov medzi členskými štátmi a verejnými podnikmi (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 8/1) v znení smernice Komisie 2000/52/ES z 26. júla 2000, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 80/723/EHS o transparentnosti finančných vzťahov medzi členskými štátmi a verejnými podnikmi (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 8/2) v znení smernice Komisie 2005/81/ES z 28. novembra 2005, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 80/723/EHS o transparentnosti finančných vzťahov medzi členskými štátmi a verejnoprávnymi podnikmi a finančnej transparentnosti určitých podnikov (Ú. v. EÚ L 312, 29. 11. 2005).“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia, okrem čl. I bodov 1. až 6., 9. až 18., 21., 22., 23., 26., 27., 29., 30., 32., 33., 37., 38., 40., 41., 45. až 63., 65. až 87., 89. až 97., 100., 102., 105. § 52b odsekov 1 až 7 a odsekov 9 až 12 a bodu 106., ktoré nadobúdajú účinnosť 1. januára 2007 a čl. I bodu 7., bodu 8. § 7 ods. 7 a bodu 88., ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla 2007.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.