678/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.02.2007

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

678
ZÁKON
z 13. decembra 2006,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení zákona č. 143/2002 Z. z., zákona č. 411/2002 Z. z., zákona č. 465/2002 Z. z., zákona č. 139/2003 Z. z., zákona č. 453/2003 Z. z., zákona č. 523/2003 Z. z., zákona č. 215/2004 Z. z., zákona č. 351/2004 Z. z., zákona č. 405/2004 Z. z., zákona č. 585/2004 Z. z., zákona č. 654/2004 Z. z., zákona č. 78/2005 Z. z., zákona č. 172/2005 Z. z., zákona č. 474/2005 Z. z. a zákona č. 231/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 7 ods. 1 druhej vete sa za slovo „správy“ vkladajú slová „pre informatizáciu spoločnosti a“.
2.
V § 8 ods. 1 sa vypúšťa písmeno j).
3.
V § 24 sa za odsek 2 vkladajú nové odseky 3 a 4, ktoré znejú:
„(3)
Úrad vlády Slovenskej republiky koordinuje plnenie úloh v oblasti informatizácie spoločnosti.
(4)
Úrad vlády Slovenskej republiky koordinuje realizáciu politík Európskych spoločenstiev a Európskej únie.“.
Doterajšie odseky 3 až 5 sa označujú ako odseky 5 až 7.
4.
§ 40b sa dopĺňa odsekom 6, ktorý znie:
„(6)
V súvislosti s prechodom kompetencií v oblasti informatizácie spoločnosti prechádzajú od 1. februára 2007 práva a povinnosti vyplývajúce z pracovnoprávnych a iných právnych vzťahov zamestnancov zabezpečujúcich výkon týchto kompetencií z Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky na Ministerstvo financií Slovenskej republiky a na Úrad vlády Slovenskej republiky. Majetok štátu, ktorý bol k 31. januáru 2007 v správe Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky a ktorý slúži na zabezpečenie výkonu kompetencií v oblasti informatizácie spoločnosti, prechádza 1. februára 2007 do správy Ministerstva financií Slovenskej republiky a do správy Úradu vlády Slovenskej republiky. Podrobnosti o prechode týchto práv a povinností a podrobnosti o prechode správy majetku štátu sa upravia dohodou medzi Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky, Ministerstvom financií Slovenskej republiky a Úradom vlády Slovenskej republiky, v ktorej sa vymedzí najmä druh a rozsah preberaného majetku, práv a povinností.“.
Čl. II
Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:
1.
V § 3 ods. 2 písm. a) sa slová „dopravy, pôšt a telekomunikácií“ nahrádzajú slovom „financií“.
2.
V § 4 ods. 1 sa vypúšťa písmeno f). Poznámka pod čiarou k odkazu 4 sa vypúšťa.
Čl. III
Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 747/2004 Z. z., zákona č. 171/2005 Z. z., zákona č. 266/2005 Z. z., zákona č. 534/2005 Z. z., zákona č. 584/2005 Z. z., zákona č. 659/2005 Z. z., zákona č. 275/2006 Z. z. a zákona č. 527/2006 Z. z. sa mení takto:
V § 18 ods. 4 sa slová „Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií“ nahrádzajú slovami „Úradom vlády“.
Čl. IV
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 2007.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.