674/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2007 do 31.12.2008

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

674
ZÁKON
zo 6. decembra 2006,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení zákona č. 389/1998 Z. z., zákona č. 155/1999 Z. z., zákona č. 450/2000 Z. z., zákona č. 416/2001 Z. z., zákona č. 507/2002 Z. z., zákona č. 534/2002 Z. z., zákona č. 724/2002 Z. z., zákona č. 453/2003 Z. z., zákona č. 599/2003 Z. z., zákona č. 45/2004 Z. z., zákona č. 141/2004 Z. z., zákona č. 191/2004 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 453/2004 Z. z., zákona č. 564/2004 Z. z., zákona č. 721/2004 Z. z., zákona č. 257/2005 Z. z., zákona č. 305/2005 Z. z., zákona č. 471/2005 Z. z. a zákona č. 573/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
Doterajšie poznámky pod čiarou k odkazom 1 až 4 sa vypúšťajú a vypúšťajú sa doterajšie poznámky pod čiarou 7, 7a, 7b, 8 až 10.
2.
V § 4 písmeno b) znie:
„b)
ďalšie fyzické osoby uvedené v § 4b,“.
3.
Doterajší odkaz 6 sa označuje ako odkaz 1 a doterajšia poznámka pod čiarou k odkazu 6 sa označuje ako poznámka pod čiarou k odkazu 1.
4.
Doterajší odkaz 6a sa označuje ako odkaz 2 a doterajšia poznámka pod čiarou k odkazu 6a sa označuje ako poznámka pod čiarou k odkazu 2.
5.
Za § 4a sa vkladá § 4b, ktorý znie:
㤠4b
(1)
Peňažné príspevky na kompenzáciu, peňažný príspevok za opatrovanie a sociálne služby sa poskytujú a preukaz občana s ťažkým zdravotným postihnutím sa vydáva za podmienok ustanovených týmto zákonom aj
a)
cudzincovi, ktorý je občan členského štátu Európskej únie, štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie (ďalej len „Európsky hospodársky priestor”), a ktorý
1.
má registrovaný trvalý pobyt na území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu3) a je zamestnaný alebo študuje na štátom uznanej škole na území Slovenskej republiky alebo
2.
má registrovaný trvalý pobyt na neobmedzený čas na území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu,4)
b)
rodinnému príslušníkovi cudzinca uvedeného v písmene a) prvom bode, ktorý má povolenie na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu,5)
c)
cudzincovi, ktorý je rodinný príslušník občana Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky a ktorý má povolenie na trvalý pobyt na území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu,6)
d)
cudzincovi, ktorý nie je občan Európskeho hospodárskeho priestoru a ktorého práva vyplývajúce zo sociálnej pomoci zaručuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná a ktorá bola uverejnená v Zbierke zákonov,
e)
cudzincovi, ktorému bol udelený azyl podľa osobitného predpisu.7)
(2)
Sociálne služby sa za podmienok ustanovených týmto zákonom poskytujú aj
a)
cudzincovi, ktorý je občan Európskeho hospodárskeho priestoru a ktorý má registrovaný trvalý pobyt na území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu,8)
b)
cudzincovi, ktorý nie je občan Európskeho hospodárskeho priestoru, má povolenie na prechodný pobyt alebo trvalý pobyt na území Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu9) a ktorého práva vyplývajúce zo sociálnej pomoci nie sú upravené medzinárodnou zmluvou,
c)
cudzincovi, ktorému sa poskytla doplnková ochrana podľa osobitného predpisu,7)
d)
cudzincovi, ktorému sa poskytlo dočasné útočisko podľa osobitného predpisu,7)
e)
Slovákovi žijúcemu v zahraničí,10) ktorý sa zdržiava na území Slovenskej republiky v priebehu jedného kalendárneho roka nepretržite aspoň 180 dní; splnenie tejto podmienky je Slovák žijúci v zahraničí povinný preukázať na účely trvania nárokov získaných podľa tohto zákona každý kalendárny rok.
(3)
Za zamestnanie sa na účely odseku 1 považuje zamestnanie podľa § 58a.
(4)
Za rodinných príslušníkov uvedených v odseku 1 písm. b) a c) sa považujú manžel, manželka, rodičia a nezaopatrené deti.
(5)
Na účely zisťovania príjmu podľa tohto zákona u osôb uvedených v odsekoch 1 a 2 sa za osoby, ktoré sa s týmito osobami spoločne posudzujú, považujú osoby podľa osobitného predpisu.11) Na účely poskytovania sociálnych služieb podľa tohto zákona pre osoby uvedené v odsekoch 1 a 2 platí § 45 rovnako.
(6)
Ak u osôb uvedených v odseku 1 písm. b) až e) alebo v odseku 2 písm. b) až d) nie je možné zo závažných dôvodov zistiť ich príjem na účely tohto zákona, za ich príjem sa považuje suma životného minima pre plnoletú fyzickú osobu ustanovená osobitným predpisom.12)“.
Poznámky pod čiarou k odkazom 3 až 12 znejú:
„3)
§ 45a a 45c zákona č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
4)
§ 45c zákona č. 48/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
5)
§ 45a, 45b a 45d zákona č. 48/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
6)
§ 35, 38 a 45a zákona č. 48/2002 v znení neskorších predpisov.
7)
Zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8)
§ 45a zákona č. 48/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
9)
§ 34 až 42 zákona č. 48/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
10)
Zákon č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
11)
§ 3 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
12)
§ 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.
6.
V § 15 ods. 8 písm. b) sa slová „uvedenou v § 58 ods. 2“ nahrádzajú slovami „uvedenou v § 64a ods. 2“.
7.
V § 18 sa vypúšťa odsek 5.
Doterajšie odseky 6 až 12 sa označujú ako odseky 5 až 11.
8.
V § 18 ods. 6 sa vypúšťajú slová „s výnimkou zariadenia pestúnskej starostlivosti a zariadenia sociálnych služieb uvedené v odseku 5“.
9.
V § 18 ods. 7 sa slová „v odseku 4 písm. d), e), g) až k)“ nahrádzajú slovami „v odsekoch 2 až 4“.
10.
V § 18 ods. 11 sa slová „a detský domov sa podieľajú“ nahrádzajú slovami „sa podieľa“.
11.
V § 40 ods. 1 sa slová „a za sociálnoprávnu ochranu, ktorú“ nahrádzajú slovom „ktoré“ a slová „písm. e) až h), p) a r)“ sa nahrádzajú slovami „písm. d), e), h) a i)“.
12.
V § 40 ods. 2 sa slová „§ 9 ods. 3“ nahrádzajú slovami „§ 9 ods. 2“.
13.
V § 43 sa vypúšťa odsek 10.
14.
V § 44 sa vypúšťa odsek 9.
Doterajšie odseky 10 až 13 sa označujú ako odseky 9 až 12.
15.
V § 44 ods. 10 sa slová „odsekov 7, 8 a 10“ nahrádzajú slovami „odsekov 7, 8 a 9“.
16.
V § 47 ods. 1 sa vypúšťa písmeno a).
Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená a) a b).
17.
V § 67 písm. a) sa vypúšťajú slová „sociálnych služieb,“.
18.
V § 67 písm. d) sa vypúšťajú slová „sociálnych služieb,“.
19.
V § 68 sa vypúšťa písmeno k).
Doterajšie písmená l) až n) sa označujú ako písmená k) až m).
20.
V § 70 ods. 4 a 7 sa za slovami „domova sociálnych služieb“ vypúšťa čiarka a slová „domova dôchodcov a detského domova“ sa nahrádzajú slovami „a domova dôchodcov“.
21.
V § 71 ods. 1 písm. a) treťom bode sa za slová „ktoré zriadila“ vkladajú slová „ako svoju organizačnú jednotku“.
22.
V § 71 ods. 1 písm. c) sa slová „ods. 3 a 5“ nahrádzajú slovami „ods. 2 a 4“ a slová „ods. 2 a 4“ sa nahrádzajú slovami „ods. 3“.
23.
V § 71 ods. 1 písm. j) druhom bode sa na konci pripájajú tieto slová: „ako svoju organizačnú jednotku,“.
24.
V § 71a písm. d) sa slová „ods. 4“ nahrádzajú slovami „ods. 3“ a vypúšťajú sa slová „a môže zriaďovať a kontrolovať zariadenia sociálnych služieb uvedené v § 18 ods. 2“.
25.
V § 79 ods. 1 písm. f) sa slová „sa zlúčila alebo splynula s inou právnickou osobou, alebo bola zrušená“ nahrádzajú slovom „zanikla“.
26.
V § 84 ods. 1 sa vypúšťajú slová „[§ 13 ods. 2 a 3 písm. b)]“.
27.
V § 85 ods. 4 písm. c) sa slovo „budú“ nahrádza slovom „bude“.
28.
V § 91 ods. 2 sa za slová „sociálnej služby“ vkladajú slová „a na konanie vo veciach poskytovania sociálnych služieb subjektmi, ktoré poskytujú sociálnu pomoc podľa tohto zákona,“.
29.
V § 91 ods. 3 písm. b) prvom bode sa vypúšťajú slová „a sociálnoprávnej ochrany s výnimkou rozhodovania podľa § 13 ods. 1 písm. c)“.
30.
V § 92 ods. 3 sa za slová „musí obsahovať“ vkladajú slová „meno a priezvisko, rodné číslo, ak je pridelené, a adresu prechodného pobytu alebo trvalého pobytu a“.
31.
V § 94 ods. 2 sa vypúšťajú slová „v detskom domove alebo pri poskytovaní starostlivosti“ a slová „alebo krízového strediska“.
32.
V § 95 ods. 1 sa za slovo „môžu“ vkladajú slová „na účely určenia úhrady za starostlivosť v zariadení sociálnych služieb“.
33.
V § 96 ods. 1 sa slová „z týchto zariadení“ nahrádzajú slovami „z tohto zariadenia“, slová „sú povinné“ sa nahrádzajú slovami „je povinný“ a slovo „dozvedia“ sa nahrádza slovom „dozvie“.
34.
V § 96 ods. 2 sa slová „sú povinné“ nahrádzajú slovami „je povinný“.
35.
V § 97 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „za porovnateľných podmienok vrátane výšky úhrady za poskytovanú starostlivosť“.
36.
V § 97 ods. 4 sa slová „odseku 6“ nahrádzajú slovami „odseku 3“.
37.
V § 100 ods. 5 prvej vete sa za slová „za opatrovanie“ vkladajú slová „odňal, hoci ho odňať nemal,“.
38.
Za § 109a sa vkladá § 109b, ktorý znie:
㤠109b
(1)
V celom texte zákona okrem prechodných ustanovení sa vypúšťajú vo všetkých tvaroch slová „detský domov”, slová v spojení „detský domov a”, „detský domov alebo”, „a detský domov”, „v detskom domove a”, „a v detskom domove”, „v detskom domove”, „do detského domova alebo” a slová v spojení „v detskom domove alebo”.
(2)
V celom texte zákona okrem prechodných ustanovení sa vypúšťajú vo všetkých tvaroch slová „a resocializačné stredisko”.
(3)
V celom texte zákona sa vypúšťajú vo všetkých tvaroch slová
a)
„vybrané činnosti sociálnoprávnej ochrany”,
b)
„a vybrané činnosti sociálnoprávnej ochrany”,
c)
„alebo vybrané činnosti sociálnoprávnej ochrany”,
d)
„a vykonávať vybrané činnosti sociálnoprávnej ochrany”,
e)
„alebo vykonávanie vybraných činností sociálnoprávnej ochrany”,
f)
„a vykonávanie vybraných činností sociálnoprávnej ochrany”,
g)
„a na vykonávanie vybraných činností sociálnoprávnej ochrany.“.
39.
Za § 113 sa vkladá § 113a, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠113a
Zrušovacie ustanovenie k úprave účinnej od 1. januára 2007
Zrušuje sa vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 246/2001 Z. z. na vykonanie niektorých ustanovení zákona o sociálnej pomoci.”.
40.
V prílohe č. 14 sa na konci pripája táto veta: „Poznámka: Minimálne výšky finančného príspevku na jednotku výkonu, ktorou je poradca/sociálny pracovník a občan, sú uvedené na jeden rozpočtový rok.”.
Čl. II
Účinnosť
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2007.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.