664/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.01.2007 do 31.10.2009

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

664
ZÁKON
zo 6. decembra 2006,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 131/2002 Z. z., zákona č. 143/2002 Z. z., zákona č. 185/2002 Z. z., zákona č. 411/2002 Z. z., zákona č. 667/2002 Z. z., zákona č. 139/2003 Z. z., zákona č. 267/2003 Z. z., zákona č. 453/2003 Z. z., zákona č. 550/2003 Z. z., zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 365/2004 Z. z., zákona č. 382/2004 Z. z., zákona č. 403/2004 Z. z., zákona č. 612/2004 Z. z., zákona č. 728/2004 Z. z., zákona č. 757/2004 Z. z., zákona č. 628/2005 Z. z. a zákona č. 231/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 ods. 3 sa za slová „osobitných predpisov1)“ vkladajú slová „alebo podľa tohto zákona“.
2.
V § 5 ods. 7 sa slová „ods. 3 a § 43 ods. 2, § 46 a 47“ nahrádzajú slovami „ods. 3, § 37, § 43 ods. 2, § 46, § 47, § 75 a § 77 ods. 1 až 3, ak tento zákon alebo osobitný predpis neustanovuje inak“ a na konci sa pripája táto veta: „Na predstaveného v politickej funkcii, ktorý je vedúcim služobného úradu, sa vzťahujú aj ustanovenia § 54 a 56, ak osobitný predpis neustanovuje inak.“.
3.
V § 5 ods. 8 sa slová „§ 43 ods. 2, § 46 a 47“ nahrádzajú slovami „§ 37, § 43 ods. 2, § 46, § 47, § 75 a § 77 ods. 1 až 3.“.
4.
V § 7 sa odsek 5 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:
„d)
v služobných úradoch neuvedených v písmenách a) až c) služobné úrady podľa osobitného predpisu.3d)“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 3d znie:
„3d)
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 10/1996 Z. z. o kontrole v štátnej správe v znení neskorších predpisov.“.
5.
V § 10 sa za odsek 5 vkladá nový odsek 6, ktorý znie:
„(6)
Vedúci úradu v služobnom úrade uvedenom v § 7 ods. 1 písm. c) a d) je jeho štatutárny orgán.“.
Doterajšie odseky 6 až 11 sa označujú ako odseky 7 až 12.
6.
V § 10 ods. 7 sa slová „písm. b), c) a g)“ nahrádzajú slovami „písm. b) a g)“.
7.
V § 10 sa za odsek 7 vkladá nový odsek 8, ktorý znie:
„(8)
Služobný úrad po odvolaní vedúceho úradu postupuje podľa
a)
§ 40 ods. 2 písm. b), ak ide o štátneho zamestnanca v stálej štátnej službe,
b)
§ 33, ak ide o štátneho zamestnanca v nominovanej štátnej službe a štátny zamestnanec nebol trvale preložený podľa § 29 ods. 6.“.
Doterajšie odseky 8 až 12 sa označujú ako odseky 9 až 13.
8.
V § 10 sa vypúšťajú odseky 9 až 13. Súčasne sa vypúšťa poznámka pod čiarou k odkazu 5b.
9.
V § 14 ods. 1 sa vypúšťa písmeno k).
10.
V § 14 sa vypúšťa odsek 8.
Doterajšie odseky 9 až 13 sa označujú ako odseky 8 až 12.
11.
V § 14 ods. 8 sa slová „odsekov 3, 4, 7 a 8“ nahrádzajú slovami „odsekov 3, 4 a 7“.
12.
V § 30 ods. 1 sa vypúšťajú slová „v tom istom služobnom úrade“.
13.
V § 30 ods. 4 sa na konci bodka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „to neplatí, ak štátneho zamestnanca do politickej funkcie vymenúva a odvoláva vláda podľa osobitného predpisu.“.
14.
V § 31 odsek 2 znie:
„(2)
Vedúci úradu v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo alebo ostatný ústredný orgán štátnej správy, môže odvolať predstaveného vo svojej priamej riadiacej pôsobnosti aj bez uvedenia dôvodu. Vedúci úradu v služobnom úrade, ktorým je ministerstvo alebo ostatný ústredný orgán štátnej správy, odvolá na návrh štatutárneho orgánu alebo predstaveného v politickej funkcii predstaveného v ich priamej riadiacej pôsobnosti aj bez uvedenia dôvodu. Vedúci úradu, ktorý je štatutárnym orgánom, môže odvolať predstaveného vo svojej priamej riadiacej pôsobnosti aj bez uvedenia dôvodu, ak osobitný predpis neustanovuje inak.“.
15.
V § 40 ods. 3 sa vypúšťajú slová „vedúcim úradu podľa § 10 ods. 11 písm. a) alebo s“.
16.
V § 48 odsek 1 znie:
„(1)
Služobné hodnotenie štátneho zamestnanca vykoná predstavený najneskôr do 30 dní od skončenia hodnoteného obdobia; hodnoteným obdobím je obdobie odo dňa vzniku štátnozamestnaneckého pomeru do 31. decembra kalendárneho roka alebo obdobie od skončenia predchádzajúceho hodnoteného obdobia do 31. decembra kalendárneho roka.“.
17.
V § 48 ods. 3 sa na konci prvej vety pripájajú tieto slová: „okrem vedúceho úradu“.
18.
V § 77 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:
„(4)
Služobný úrad môže so štátnym zamestnancom uzatvoriť dohodu o prehlbovaní kvalifikácie, ak prehlbovanie kvalifikácie presahuje päť služobných dní v kalendárnom roku alebo predpokladané náklady na prehlbovanie kvalifikácie dosahujú aspoň 100 000 Sk. Ak štátny zamestnanec so služobným úradom dohodu o prehlbovaní kvalifikácie neuzatvorí, nemožno mu v tomto prípade uložiť povinnosť prehlbovať si kvalifikáciu. Služobný úrad pri uzatvorení dohody postupuje primerane podľa odsekov 8, 9, 13 a 14.“.
Doterajšie odseky 4 až 14 sa označujú ako odseky 5 až 15.
19.
V § 77 ods. 9 sa slová „odseku 7“ nahrádzajú slovami „odseku 8“.
20.
V § 77 ods. 10 sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 6“.
21.
V § 77 ods. 11 sa slová „odseku 9“ nahrádzajú slovami „odseku 10“.
22.
V § 77 ods. 12 sa slová „odseku 8“ nahrádzajú slovami „odseku 9“.
23.
V § 77 ods. 13 sa slová „odseku 7 písm. b)“ nahrádzajú slovami „odseku 8 písm. c)“.
24.
V § 77 ods. 15 sa slová „odseku 5“ nahrádzajú slovami „odseku 6“ a slová „odsekov 6 až 13“ sa nahrádzajú slovami „odsekov 7 až 14“.
25.
V § 82 ods. 5 prvá veta znie: „Platová tarifa podľa odseku 2 vedúceho úradu v stálej štátnej službe alebo v nominovanej štátnej službe a predstaveného v politickej funkcii okrem predstaveného, ktorý je veľvyslancom, sa môže každoročne zvýšiť až o 3 % na základe rozhodnutia toho, kto mu určuje plat.“ a na konci sa pripája táto veta: „Pri zvýšení platovej tarify sa primerane postupuje podľa odseku 4 a podľa § 103 ods. 4.“.
26.
V § 85 ods. 2 sa vypúšťajú slová „písm. l)“.
27.
V § 106 ods. 1 sa slová „Vedúci úradu podľa § 10“ nahrádzajú slovami „Predstavený v politickej funkcii v služobnom úrade“.
28.
V § 106 ods. 7 sa slová „13,6 % z platovej tarify prvej platovej triedy,“ nahrádzajú slovami „121 % z platovej tarify deviatej platovej triedy,“.
29.
V § 149 sa vypúšťa slovo „§ 155,“.
30.
§ 165f sa vypúšťa.
31.
Za § 165e sa vkladajú § 165f až 165h, ktoré znejú:
㤠165f
(1)
Rozhodnutia o zvyšovaní kvalifikácie, ktoré nadobudli právoplatnosť do 31. mája 2006, sa považujú za dohody o zvyšovaní kvalifikácie podľa tohto zákona. Obsah dohody o zvyšovaní kvalifikácie upraví služobný úrad v súlade s týmto zákonom.
(2)
Na štátneho zamestnanca, ktorý po 1. júni 2006 spĺňa kvalifikačný predpoklad vzdelania určený na funkciu, do ktorej bol vymenovaný a nepokračuje v štúdiu podľa § 159a, sa nevzťahuje § 77 ods. 8, 12 a 13 a § 159a ods. 4.
§ 165g
(1)
U štátneho zamestnanca, ktorý k 31. decembru 2006 vykonával v služobnom úrade podľa § 7 ods. 1 písm. c) a d) funkciu vedúceho úradu a nebol súčasne štatutárnym orgánom v tomto služobnom úrade, sa postupuje podľa § 40 ods. 2 písm. b).
(2)
U štátneho zamestnanca, ktorý bol do 31. decembra 2006 vymenovaný do funkcie štatutárneho orgánu v služobnom úrade podľa osobitného predpisu a súčasne do funkcie vedúceho úradu v tomto služobnom úrade, sa postupuje podľa predpisov platných do 31. decembra 2006.
§ 165h
(1)
Služobné hodnotenie štátneho zamestnanca, ktorého služobným úradom je ministerstvo zahraničných vecí, za hodnotené obdobie od 1. júla 2005 do 30. júna 2006 vykoná predstavený najneskôr do 31. januára 2007. Zvýšenie platovej tarify podľa § 82 ods. 3 na základe tohto služobného hodnotenia patrí štátnemu zamestnancovi od 1. septembra 2006.
(2)
Služobné hodnotenie štátneho zamestnanca, ktorého služobným úradom je ministerstvo zahraničných vecí, za hodnotené obdobie od 1. júla 2006 do 31. decembra 2006 vykoná predstavený podľa § 48. Zvýšenie platovej tarify podľa § 82 ods. 3 na základe tohto služobného hodnotenia patrí štátnemu zamestnancovi odo dňa nadobudnutia účinnosti nariadenia vlády o zvýšení platových taríf štátnych zamestnancov, najneskôr od 1. septembra 2007; to neplatí, ak hodnotené obdobie vykonávania štátnej služby je kratšie ako šesť mesiacov.
(3)
Odseky 1 a 2 sa nevzťahujú na štátneho zamestnanca, ktorému sa platová tarifa zvýšila na základe právoplatného rozhodnutia o služobnom hodnotení v roku 2006.“.
32.
V prílohe č. 3 bode 1 sa vypúšťa slovo „ministerstvo,“, za slovami „Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky“ sa čiarka nahrádza spojkou „a“ a vypúšťajú sa slová „predstavený v politickej funkcii týchto úradov a predseda“.
Čl. II
Zákon č. 453/2003 Z. z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 5/2004 Z. z., zákona č. 82/2005 Z. z., zákona č. 573/2005 Z. z. a zákona č. 592/2006 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 5 odsek 5 znie:
„(5)
Úrad riadi a za jeho činnosť zodpovedá riaditeľ, ktorého vymenúva a odvoláva vláda Slovenskej republiky na návrh ministra práce, sociálnych vecí a rodiny.“.
2.
Za § 10 sa vkladá § 11, ktorý znie:
㤠11
Riaditeľ úradu, ktorý bol vymenovaný podľa zákona účinného do 31. decembra 2006, sa považuje za riaditeľa úradu vymenovaného podľa tohto zákona.“.
Čl. III
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2007.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.