585/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.12.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

585
ZÁKON
z 24. októbra 2006,
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov
Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:
Čl. I
Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení zákona č. 211/1997 Z. z., zákona č. 353/1997 Z. z., zákona č. 235/1998 Z. z., zákona č. 240/1998 Z. z., zákona č. 280/1999 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 415/2000 Z. z., zákona č. 291/2001 Z. z., zákona č. 32/2002 Z. z., zákona č. 356/2003 Z. z., zákona č. 514/2003 Z. z., zákona č. 589/2003 Z. z., zákona č. 613/2004 Z. z., nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 125/2005 Z. z. a zákona č. 341/2005 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:
1.
V § 29 sa za slovo „predpis3f)“ vkladajú slová „alebo tento zákon“.
2.
V § 34 ods. 1 sa na konci pripájajú tieto vety: „Ak je tieto údaje potrebné zistiť v cudzine, exekútor požiada súd, ktorý ho poveril vykonaním exekúcie, o vypracovanie dožiadania o právnu pomoc a jeho zaslanie do cudziny. To platí aj v prípade, ak je nutné doručiť písomnosť adresátovi v cudzine.“.
3.
V § 37 ods. 4 sa slová „alebo osvedčenú fotokópiu listiny preukazujúcej prevod alebo prechod práv a povinností“ nahrádzajú slovami „právoplatného rozhodnutia súdu o pripustení zmeny alebo odpis rozhodnutia“.
4.
V § 44 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:
„(7)
Ak ide o vykonanie exekúcie na vymoženie pohľadávky na výživnom, poverenie na vykonanie exekúcie obsahuje okrem náležitostí podľa odseku 6 aj výšku preddavku na odmenu a na náhradu hotových výdavkov podľa § 197 ods. 3.“.
Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 8 a 9.
5.
V § 44 ods. 9 sa slová „podľa odseku 7“ nahrádzajú slovami „podľa odseku 8“.
6.
§ 45 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:
„(4)
Ak bol súdu doručený návrh na výkon cudzieho rozhodnutia podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,4eb) súd udelí poverenie na vykonanie exekúcie z úradnej moci a určí v ňom exekútora, ktorý je poverený vykonaním exekúcie. Ustanovenie § 42 ods. 4 sa použije primerane.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 4eb znie:
„4eb)
Napríklad zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík o právnej pomoci a právnych vzťahoch v občianskych, rodinných a trestných veciach (Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 95/1983 Zb.), zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Socialistickou federatívnou republikou Juhosláviou o úprave právnych vzťahov v občianskych, rodinných a trestných veciach (Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 207/1964 Zb.).“.
7.
V § 100 ods. 1 sa slová „nevykonáva odpisovanie pohľadávky z účtu povinného“ nahrádzajú slovami „neblokuje pohľadávky na účte povinného“ a slovo „odpisovaní“ sa nahrádza slovom „blokovaní“.
8.
V § 100 ods. 2 sa slová „vykonáva odpisovanie pohľadávky z účtu povinného ďalej, ale odpísané sumy nevypláca“ nahrádzajú slovami „blokuje pohľadávky na účte povinného ďalej, ale blokované sumy nepoukazuje“ a v druhej vete sa slová „vyplatí banka odpísané sumy“ nahrádzajú slovami „poukáže banka blokované sumy“.
9.
V § 148 odsek 2 znie:
„(2)
Rozhodnutie súdu o príklepe doručí exekútor oprávnenému, povinnému, vydražiteľovi a tomu, kto vzniesol proti udeleniu príklepu námietky (§ 147). Právoplatné rozhodnutie súdu o príklepe doručí súd miestne príslušnému daňovému úradu a správe katastra nehnuteľností na zápis do katastra nehnuteľností spolu so zápisnicou o udelení príklepu.“.
10.
V § 166 odsek 2 znie:
„(2)
Spoluvlastník hnuteľnej veci alebo nehnuteľnej veci, ktorá je v podielovom spoluvlastníctve, môže zabrániť predaju veci, ak najneskôr do začiatku dražby zloží u exekútora v hotovosti alebo šekom na účet exekútora sumu vo výške podielu, ktorý sa má vydražiť. Ak jeden zo spoluvlastníkov zloží túto sumu na účet exekútora, považuje sa za vydražiteľa podielu; ak uvedenú sumu zloží na účet exekútora viac spoluvlastníkov, zužuje sa okruh dražiteľov podielu iba na spoluvlastníkov. Ďalej exekútor postupuje podľa ustanovení o dražbe.“.
11.
V § 197 ods. 3 sa slovo „štát“ nahrádza slovom „súd“.
12.
V § 203 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto vety: „To neplatí, ak ide o vykonanie exekúcie na vymoženie pohľadávky na výživnom. V takomto prípade znáša trovy exekúcie súd; súd nemá právo na náhradu trov exekúcie, ktoré platil.“.
13.
Za § 239 sa vkladá § 240, ktorý vrátane nadpisu znie:
㤠240
Prechodné ustanovenia účinné od 1. decembra 2006
(1)
Konania začaté pred 1. decembrom 2006 sa dokončia podľa doterajších právnych predpisov, ak odseky 2 až 4 alebo osobitný predpis20) neustanovujú inak.
(2)
Ustanovenie § 44 ods. 7 sa použije aj na konania začaté pred 1. decembrom 2006, v ktorých súd ešte neudelil exekútorovi písomné poverenie na vykonanie exekúcie. V konaniach začatých pred 1. decembrom 2006, v ktorých už súd udelil exekútorovi písomné poverenie na vykonanie exekúcie, ale neurčil výšku preddavku na odmenu a na náhradu hotových výdavkov, súd určí túto výšku na žiadosť exekútora.
(3)
Ustanovenie § 203 ods. 2 sa použije aj na konania začaté pred 1. decembrom 2006, ak sa vykonanie exekúcie na vymoženie pohľadávky na výživnom zastaví po 30. novembri 2006 z dôvodu, že majetok povinného nestačí ani na úhradu trov exekúcie.
(4)
Konania o výkon cudzieho rozhodnutia, v ktorých bol návrh doručený súdu pred 1. decembrom 2006 podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná a ktoré neboli zastavené podľa osobitného predpisu, sa dokončia podľa tohto zákona.“.
Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:
„20)
§ 102c zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 527/2006 Z. z.“.
Čl. II
Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 2006.
Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.