578/2006 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

578
VYHLÁŠKA
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
z 12. októbra 2006,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti o niektorých ustanoveniach zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
PRVÁ ČASŤ
VOZIDLO V PREMÁVKE NA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÁCH
§ 1
Podrobnosti o povinnej výbave vozidla (k § 21 ods. 4 zákona)
(1)
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M a N sú
a)
náhradné elektrické poistky, ak sa v elektrickej inštalácii používajú, a to po jednej z každého používaného druhu,
b)
náhradné vláknové žiarovky s výnimkou svetelných zdrojov s plynovou výbojkou, ak sa používajú vo vozidle v svetlometoch alebo svietidlách s vymeniteľným zdrojom svetla, a to po jednej žiarovke z každého druhu používaného na vonkajšie osvetlenie vozidla, a náradie potrebné na ich výmenu s výnimkou zvláštneho výstražného svetla,
c)
príručný zdvihák s nosnosťou rovnajúcou sa aspoň zaťaženiu najviac zaťaženej nápravy vozidla alebo rovnajúcou sa hmotnosti zdvíhanej časti vozidla z najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti vozidla pri zdvíhaní tejto časti spôsobom určeným výrobcom na použitie zdviháka,
d)
kľúč na matice alebo na skrutky kolies,
e)
náhradné koleso s diskom a s náhradnou pneumatikou predpísaného druhu a rozmeru1) s takým upevnením držiaka, ktoré zabezpečuje, že sila pri vyberaní kolesa z držiaka alebo pri vkladaní kolesa do držiaka nepresiahne 490 N; jazdná súprava zložená z ťahača a prípojného vozidla môže mať pri rovnakých rozmeroch pneumatík a pri rovnakom vyhotovení kolies jedno spoločné náhradné koleso; to sa nevzťahuje na pneumatiky pre núdzový dojazd, ak pri schválení podľa osobitného predpisu1) nebolo určené inak.
(2)
Povinná výbava podľa ods. 1 písm. c) až e) sa nevzťahuje na
a)
vozidlá, ktoré majú vybavené všetky kolesá pneumatikami zvláštnej konštrukcie umožňujúcej dočasné použitie po defekte s indikáciou defektu v ktorejkoľvek z pneumatík,
b)
vozidlá kategórie M1 a N1, ktoré sú vybavené prostriedkami na bezdemontážnu opravu poškodenej pneumatiky umožňujúcej dočasné použitie,
c)
mestské autobusy, špeciálne vozidlá, ktoré sú prevádzkované na obmedzenom území v operatívnom dosahu servisných služieb svojho prevádzkovateľa.
(3)
Ustanovenie odseku 1 písm. a) a b) sa vzťahuje aj na vozidlá kategórie C a ustanovenie odseku 1 písm. a) až d) sa vzťahuje aj na vozidlá kategórie T a Ps.
(4)
Povinnou výbavou prípojného vozidla kategórie O2 až O4 a kategórie R2 až R4 je náhradné koleso s diskom a s pneumatikou predpísaného druhu a rozmeru s takým upevnením držiaka, ktoré zabezpečuje, že sila pri vyberaní kolesa z držiaka alebo pri vkladaní kolesa do držiaka nepresiahne 490 N; jazdná súprava zložená z ťahača a prípojného vozidla môže mať pri rovnakých rozmeroch pneumatík a pri rovnakom vyhotovení kolies jedno spoločné náhradné koleso.
(5)
Povinnou výbavou motorového vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 3,5 t a prípojného vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 750 kg je najmenej jeden zakladací klin, ktorý účinne zabezpečí vozidlo proti samovoľnému pohybu a je ľahko prístupný, bezpečný a spoľahlivo upevnený; pri motorovom a prípojnom vozidle s troma a viacerými nápravami, jednonápravovom prívese s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 750 kg a návese sú najmenej dva zakladacie kliny.
(6)
Povinnou výbavou motorového vozidla s prevádzkovou hmotnosťou prevyšujúcou 400 kg je ťažná tyč alebo ťažné lano schváleného typu podľa § 8 zákona určené na vlečenie vozidiel; to neplatí pre motocykel.
(7)
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie L3e až L5e a L7e
a)
náhradné elektrické poistky, ak sa v elektrickej inštalácii používajú, a to po jednej z každého používaného druhu,
b)
náhradné vláknové žiarovky s výnimkou svetelných zdrojov s plynovou výbojkou, ak sa používajú vo vozidle v svetlometoch alebo svietidlách s vymeniteľným zdrojom svetla, a to po jednej žiarovke z každého druhu používaného na vonkajšie osvetlenie vozidla, a náradie potrebné na ich výmenu.
(8)
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie
a)
L3e až L5e a L7e je motolekárnička,
b)
M1, N, T, C a Ps je autolekárnička,
c)
M2, M3 s počtom do 22 miest na sedenie je jedna autolekárnička pre hromadnú dopravu,
d)
M2, M3 s počtom nad 22 miest na sedenie sú dve autolekárničky pre hromadnú dopravu.
(9)
Motolekárnička a autolekárnička musia byť použiteľné a ich obsah uvedený v prílohe č. 1 musí byť v exspiračnej dobe.
(10)
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie L2e, L4e, až L7e, M, N, T, C a Ps je homologizovaný prenosný výstražný trojuholník schválený podľa predpisu EHK 27.2)
(11)
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie
a)
M2 a M3 s počtom do 22 miest na sedenie okrem miesta pre vodiča je jeden alebo viac hasiacich prístrojov,3) ktorých hmotnosť náplní je najmenej 6 kg,
b)
M2 a M3 s počtom nad 22 miest na sedenie okrem miesta pre vodiča je jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých hmotnosť náplní je najmenej 12 kg,
c)
N2, N3, T, C a Ps je jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých hmotnosť náplní je najmenej 6 kg,
d)
M a N používané na zdravotnícku záchrannú službu, banskú záchrannú službu a poruchovú službu plynárenských zariadení je jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorého hmotnosť náplne je najmenej 1,3 kg.
(12)
Hasiace prístroje sa na vozidle upevňujú do úchytiek na umiestnenie v smere zvislom alebo vodorovnom tak, aby spoľahlivo odolávali zrýchleniu najmenej 6 g v smere čelného nárazu vozidla a umiestňujú sa na dobre viditeľnom a ľahko prístupnom mieste, pričom jeden hasiaci prístroj sa umiestňuje v dosahu zo sedadla vodiča vozidla.
(13)
Povinnou výbavou motorového vozidla kategórie M, N, T, C a Ps je bezpečnostný odev (bezpečnostná reflexná vesta, overal, nohavice, bunda alebo pláštenka),4) pričom bezpečnostný odev sa umiestňuje v dosahu zo sedadla vodiča vozidla.
(14)
Vozidlá kategórie N s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou prevyšujúcou 7,5 t s výnimkou návesových ťahačov musia byť povinne vybavené zadnou označovacou tabuľkou pre ťažké motorové vozidlá podľa predpisu EHK 702) a vozidlá kategórie O1 až O3 dlhšie než 8 m (vrátane oja) a všetky vozidlá kategórie O4 musia byť povinne vybavené zadnou označovacou tabuľkou pre dlhé vozidlá podľa predpisu EHK 70.2) Montáž a umiestnenie zadných označovacích tabuliek pre ťažké motorové vozidlá a dlhé vozidlá musia byť vykonané podľa predpisu EHK 70 – príloha 15.2)
(15)
Vozidlá s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou neprevyšujúcou 30 km.h-1 musia byť vybavené zadnou označovacou tabuľkou pre pomalé vozidlá a ich prípojné vozidlá podľa predpisu EHK 69.2) Montáž a umiestnenie zadných označovacích tabuliek pre pomalé vozidlá a ich prípojné vozidlá musia byť vykonané podľa predpisu EHK 69 – príloha 15.2)
(16)
Motorové vozidlá, ktoré používajú vo svojom pohonnom systéme stlačený zemný plyn, musia byť v zadnej časti vozidla, a vozidlá kategórie M2 a M3 navyše aj v prednej časti vozidla a na vonkajšej strane dverí vpravo povinne vybavené identifikačným znakom „CNG“ podľa predpisu EHK 110 – príloha 6.2)
(17)
Motorové vozidlá, ktoré používajú vo svojom pohonnom systéme skvapalnený ropný plyn, musia byť v zadnej časti vozidla, a vozidlá kategórie M2 a M3 navyše aj v prednej časti vozidla a na vonkajšej strane dverí vpravo povinne vybavené identifikačným znakom „LPG“. Identifikačný znak „LPG“ pozostáva z nálepky odolnej voči počasiu, ktorá je vyhotovená v žltom kruhu lemovaná čiernou farbou s vonkajším priemerom 70 až 110 mm, s výškou písmen 30 mm, šírkou písmen a lemu kruhu 3 mm. Slovo „LPG“ musí byť vycentrované na stred nálepky.
(18)
Vozidlá, pracovné stroje samohybné, pracovné stroje nesené, ťahané vymeniteľné stroje, ktorých šírka prevyšuje 2,55 m, pri vozidlách s tepelne izolovanou nadstavbou 2,60 m, a vozidlá vykonávajúce prácu za jazdy alebo za státia v jazdnej dráhe musia byť na predných a zadných čelných plochách čo najbližšie k dolným a bočným obrysom vozidla povinne vybavené červenými a bielymi pruhmi širokými 70 až 80 mm a smerujúcimi od pozdĺžnej strednej roviny vozidla pod uhlom 45o nadol. Najmenšia plocha tohto označenia musí byť 0,10 m2, pričom táto plocha musí mať tvar pravouholníka s dĺžkou jednej strany najmenej 250 mm. Farebné vyhotovenie musí byť z materiálu so spätným odrazom triedy 2.5) Ak konštrukcia vozidla nedovoľuje vyznačenie výstražných farebných pruhov na pevnej časti vozidla, môže byť toto označenie na odnímateľných štítoch pevne pripevnených na vozidlo.
(19)
Vozidlá kategórií M2, M3, N2, N3, O, T, C, P, R a S musia byť na zadnej časti karosérie, a to ak to konštrukcia vozidla dovoľuje, v ľavej polovici povinne vybavené označením s vyznačenou najvyššou povolenou rýchlosťou vozidla zaokrúhlenou
a)
pri vozidlách s najväčšou konštrukčnou rýchlosťou neprevyšujúcu 35 km.h-1 na najbližšie nižšie celé číslo,
b)
pri ostatných vozidlách na najbližšie nižšie celé číslo deliteľné piatimi.
(20)
Označenie musí byť vo vyhotovení kruhu bielej farby, ktorý je lemovaný červenou farbou s vonkajším priemerom 200 mm; písmená v kruhu musia mať výšku „k“ 35 mm, „m“ 24 mm, číslice 75 až 80 mm, hrúbka čiary písmen 6 mm a číslic 12 mm. Farba nápisu je čierna. Označenie musí byť z materiálu so spätným odrazom triedy 15) (červená a biela), písmená a číslice sú nereflexné. Ak nie je možné na vozidlách kategórií O1, O2, P, R a S umiestniť označenie s priemerom 200 mm, je prípustné použiť označenie s vonkajším priemerom 150 mm; potom písmená v kruhu musia mať výšku „k“ 20 mm, „m“ 14 mm, číslice musia mať 75 až 80 mm, hrúbka čiary písmen je 3,5 mm a číslic 12 mm.
Podrobnosti o technickej nespôsobilosti vozidla na premávku na pozemných komunikáciách a o postupe pri vyradení vozidla z premávky na pozemných komunikáciách dočasne (k § 24 ods. 6 zákona)
§ 2
Technická nespôsobilosť vozidla na premávku na pozemných komunikáciách
Vozidlo sa považuje za technicky nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
a)
účinok prevádzkovej brzdy nedosahuje stanovený limit podľa prílohy č. 2 alebo účinok prevádzkovej brzdy na ktoromkoľvek kolese je menší ako 70 % najvyššieho zaznamenaného účinku na inom kolese tej istej nápravy,
b)
stav ovládacieho pedála a jeho čapu, jeho zdvih alebo dráha neumožňujú bezpečné ovládanie prevádzkovej brzdy,
c)
výstražné zariadenie brzdovej sústavy alebo meradlo tlaku vzduchu v brzdovej sústave sú poškodené alebo nefungujú správne,
d)
zo sústavy kvapalinových bŕzd uniká brzdová kvapalina alebo z pretlakovej vzduchovej brzdovej sústavy nadmerne uniká vzduch,
e)
časti prevodu brzdy alebo samotnej brzdy sú opotrebené alebo poškodené tak, že brzda neplní svoju funkciu,
f)
účinok parkovacej alebo núdzovej brzdy nedosahuje stanovený limit podľa prílohy č. 2 alebo niektorá z jej súčastí je poškodená tak, že brzda neplní svoju funkciu,
g)
nájazdová alebo samočinná brzda prípojného vozidla nefunguje,
h)
vôľa riadenia je väčšia, než je prípustné alebo je niektorá zo súčastí riadenia poškodená natoľko, že to spôsobuje jeho nespoľahlivú činnosť,
i)
náprava alebo nápravy alebo ťažné oje prívesu sú deformované alebo vážne poškodené,
j)
výhľad z miesta vodiča je obmedzený alebo znemožnený,
k)
pneumatika alebo disk kolesa je nadmerne poškodený alebo koleso nie je dostatočne pripevnené. Pneumatika nesmie mať na svojom vonkajšom obvode, napríklad v oblasti koruny, boku a pätky pneumatiky trhliny ani poškodenia, ktoré obnažujú kordovú kostru alebo ju narúšajú. Činná plocha pneumatiky v prevádzke musí mať po celom obvode a celej šírke vrchného behúňa dezén s hĺbkou dezénových drážok najmenej 1,6 mm s výnimkou vozidiel kategórie L1 a L2, pri ktorých hĺbka dezénových drážok alebo zárezov môže byť najmenej 1mm,
l)
je zjavne vážne poškodené pruženie,
m)
zjavne uniká palivo, olej, mazivo alebo iné prevádzkové náplne z vozidla,
n)
sú prekročené emisné limity motora určené výrobcom; ak ich výrobca neurčil, tak ustanovené emisné limity motora,
o)
niektoré svetelné zariadenie dôležité pre bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách chýba alebo je nesprávne umiestnené, nesvieti alebo nespĺňa ustanovené podmienky, takže hrozí bezprostredné nebezpečenstvo,
p)
je poškodený alebo deformovaný podvozok, rám alebo karoséria alebo na vozidle boli vykonané nepovolené úpravy, alebo zabudovaný neschválený komponent alebo samostatná technická jednotka,
q)
niektorá časť výfukového systému je netesná, takže výfukové plyny vnikajú do priestoru pre cestujúcich, vodiča alebo nákladu alebo sú zdrojom nadmerného zvuku,
r)
vyhotovenie, umiestnenie, poškodenie alebo deformácie ovládacích, regulačných a rozvádzacích prvkov plynového zariadenia alebo tlakovej nádoby bezprostredne ohrozujú bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách,
s)
niektorá časť systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky vozidla je chybná, poškodená alebo upravená, prípadne úplne chýba, čo bezprostredne ohrozuje bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách, bezpečnosť osôb alebo majetku, životné prostredie alebo poškodzuje pozemnú komunikáciu,
t)
je systémom palubnej diagnostiky OBD indikovaná porucha emisných komponentov,
u)
je vybavené pneumatikami rôznych rozmerov a konštrukcií alebo na tej istej náprave sú použité pneumatiky, ktoré nie sú zhodné; to sa nevzťahuje na pneumatiky pre núdzový dojazd, a ak pri schválení podľa osobitného predpisu6) nebolo určené inak.
§ 3
Dočasné vyradenie vozidla z premávky na pozemných komunikáciách
(1)
Vozidlo sa dočasne vyraďuje z premávky na pozemných komunikáciách na základe písomnej žiadosti prevádzkovateľa vozidla. Písomná žiadosť obsahuje
a)
identifikačné údaje o prevádzkovateľovi vozidla, a to
1.
ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu alebo u cudzinca prechodného pobytu,7) podpis a ak ide o podnikateľa, aj obchodné meno, identifikačné číslo a miesto podnikania,
2.
ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom, podpis štatutárneho orgánu,
b)
značku, obchodný názov, typ/variant/verziu, VIN a evidenčné číslo vozidla, ak ide o vozidlo, ktoré podlieha evidencii,8)
c)
presný dátum začiatku a skončenia dočasného vyradenia vozidla z premávky na pozemných komunikáciách.
(2)
Prílohou k žiadosti je
a)
overená kópia osvedčenia o evidencii alebo kópia technického osvedčenia vozidla,
b)
kópia potvrdenia o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,9)
c)
doklad o zaplatení správneho poplatku, alebo kolková známka,10)
d)
písomné plnomocenstvo,11) ak o dočasné vyradenie vozidla z premávky na pozemných komunikáciách žiada iná osoba ako prevádzkovateľ vozidla.
DRUHÁ ČASŤ
POVERENÉ TECHNICKÉ SLUŽBY
PRVÁ HLAVA
PODROBNOSTI O POSTUPE ZABEZPEČOVANIA ČINNOSTÍ POVERENOU TECHNICKOU SLUŽBOU TECHNICKEJ KONTROLY VOZIDIEL (k § 30 ods. 4 zákona)
§ 4
Postup zabezpečovania činností na vykonávanie technických kontrol
(1)
Žiadosť o overenie splnenia podmienok na udelenie oprávnenia na vykonávanie technických kontrol obsahuje
a)
identifikačné údaje o žiadateľovi, a to
1.
ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu alebo u cudzinca prechodného pobytu, podpis a ak ide o podnikateľa, aj obchodné meno, identifikačné číslo a miesto podnikania,
2.
ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom,
b)
údaje o type stanice technickej kontroly,
c)
údaje o druhu technickej kontroly a kategórie vozidiel, na ktorých sa budú technické kontroly vozidiel vykonávať.
(2)
Prílohou k písomnej žiadosti je
a)
kópia rozhodnutia príslušného obvodného úradu dopravy o udelení povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly,
b)
kópia kolaudačného rozhodnutia na stavbu,12) v ktorej sa nachádza stanica technickej kontroly,
c)
projektová dokumentácia povoleného typu stanice technickej kontroly na nahliadnutie a kópia situačného výkresu vrátane prístupových komunikácií, odstavných a parkovacích plôch,
d)
kópia časti projektovej dokumentácie z hľadiska vetrania vrátane kópie odborného posudku o umiestnení detektorov úniku plynu.
(3)
Overenie podmienok na udelenie oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly je kontrola
a)
platnosti povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly,
b)
platnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu,
c)
prístupových komunikácií, odstavných a parkovacích plôch podľa § 33 ods. 8,
d)
priestorového vybavenia a rozmerov stanice technickej kontroly podľa § 33 ods. 1 a 4 alebo § 33 ods. 1 a 5 alebo § 33 ods. 7,
e)
technologického vybavenia stanice technickej kontroly podľa § 34,
f)
platnosti overenia určených meradiel podľa § 35 ods. 1,
g)
platnosti kalibrácie určených meradiel podľa § 35 ods. 2
h)
platnosti písomných potvrdení o kontrole prístrojov podľa § 35 ods. 5.
(4)
Výsledok overenia plnenia podmienok na udelenie oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly sa uvedie v správe z overenia plnenia podmienok na udelenie oprávnenia na vykonávanie technických kontrol vozidiel.
(5)
Správa z overenia plnenia podmienok obsahuje
a)
poradové číslo správy,
b)
identifikačné údaje o žiadateľovi, a to
1.
ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu alebo u cudzinca prechodného pobytu, ak ide o podnikateľa, aj obchodné meno, identifikačné číslo a miesto podnikania,
2.
ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom,
c)
názov a sídlo obvodného úradu dopravy, ktorý vydal rozhodnutie o povolení na zriadenie stanice technickej kontroly,
d)
číslo a dátum vydania rozhodnutia o povolení na zriadenie stanice technickej kontroly a lehotu jeho platnosti,
e)
rozsah oprávnenia podľa druhu technickej kontroly, kategórií vozidiel a typu stanice technickej kontroly,
f)
údaje o kontrolných technikoch, a to
1.
meno, priezvisko a dátum narodenia,
2.
adresu trvalého pobytu alebo prechodného pobytu cudzinca,
3.
číslo osvedčenia kontrolného technika a lehotu jeho platnosti,
4.
druh technickej kontroly a kategórie vozidiel, na ktorých budú technické kontroly vykonávať,
5.
funkciu,
6.
rozsah vodičského oprávnenia,
g)
overené náležitosti podľa odseku 4 s čiastkovým hodnotením „spĺňa“ alebo „nespĺňa“ podmienky,
h)
poznámku,
i)
záver s celkovým hodnotením „spĺňa“ alebo „nespĺňa“ podmienky,
j)
meno, priezvisko a podpis zamestnanca alebo zamestnancov poverenej technickej služby technickej kontroly vozidiel, ktorí overenie splnenia podmienok vykonali,
k)
meno, priezvisko, podpis a odtlačok pečiatky štatutárneho orgánu poverenej technickej služby technickej kontroly vozidiel.
(6)
Ak z celkového záveru správy z overenia plnenia podmienok vyplýva, že ustanovené podmienky na udelenie oprávnenia na vykonávanie technických kontrol vozidiel sú splnené, poverená technická služba technickej kontroly vozidiel pridelí identifikačné číslo, pod ktorým je stanica technickej kontroly evidovaná, a toto identifikačné číslo uvedie v správe z overenia plnenia podmienok na udelenie oprávnenia na vykonávanie technických kontrol vozidiel.
§ 5
Overenie vhodnosti meradiel a prístrojov
(1)
Vhodnosť meradiel a prístrojov na ich použitie pri vykonávaní technických kontrol vozidiel sa overuje na základe žiadosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá obsahuje
a)
identifikačné údaje o žiadateľovi, a to
1.
ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu alebo u cudzinca prechodného pobytu, ak ide o podnikateľa, aj obchodné meno, identifikačné číslo a miesto podnikania,
2.
ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom,
b)
názov meradla alebo prístroja.
(2)
Prílohou k žiadosti je aj technická dokumentácia meradla alebo prístroja.
(3)
O výsledku overenia sa vypracuje správa o overení vhodnosti meradla alebo prístroja, ktorá obsahuje
a)
názov a identifikačné údaje poverenej technickej služby technickej kontroly vozidiel,
b)
identifikačné údaje o žiadateľovi,
c)
poradové číslo správy,
d)
názov výrobcu meradla alebo prístroja,
e)
názov a typ meradla alebo prístroja,
f)
názov skúšobného zariadenia použitého pri overovaní meradla alebo prístroja,
g)
typ softvérovej verzie, ak je ním meradlo alebo prístroj vybavený,
h)
stručný opis postupu overovania meradla alebo prístroja,
i)
údaje o overení alebo kalibrácii meradla alebo prístroja,
j)
záver o vhodnosti alebo nevhodnosti použitia meradla alebo prístroja na vykonávanie technických kontrol vozidiel,
k)
meno, priezvisko a podpis zamestnanca, ktorý overenie vykonal a meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu poverenej technickej služby technickej kontroly vozidiel a odtlačok pečiatky.
(4)
Prílohou k správe o overení vhodnosti meradla alebo prístroja je aj dokumentácia, ktorou sa zistený stav preukázal.
§ 6
Organizácia školení
(1)
Základné školenia, zdokonaľovacie školenia a doškoľovacie kurzy podmieňujúce vykonávanie technických kontrol vozidiel sa zabezpečujú na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorej bolo udelené povolenie na zriadenie stanice technickej kontroly alebo na základe žiadosti oprávnenej osoby technickej kontroly podľa § 39 ods. 8 zákona, alebo ak to nariadil obvodný úrad podľa § 46 ods. 2 zákona.
(2)
Základné školenie a zdokonaľovacie školenie je vykonávané spôsobom a v rozsahu podľa § 41 a doškoľovací kurz je vykonávaný spôsobom a v rozsahu podľa § 42.
(3)
Dokladom o absolvovaní základného školenia, zdokonaľovacieho školenia alebo doškoľovacieho kurzu je potvrdenie.
(4)
O základnom školení, zdokonaľovacom školení a doškoľovacom kurze sa vedú a spravujú údaje v automatizovanom informačnom systéme, a to o
a)
oprávnenej osobe technickej kontroly, ktorá požiadala o zaradenie fyzickej osoby na získanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie technickej kontroly, alebo kontrolného technika na školenie alebo kurz,
b)
fyzickej osobe na získanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie technickej kontroly alebo kontrolnom technikovi,
c)
začatí a ukončení školenia alebo kurzu a vydaných potvrdení o ich absolvovaní,
d)
termínoch a výsledkoch skúšok z odbornej spôsobilosti,
e)
rozsahu osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie technickej kontroly,
f)
lehote platnosti udeleného osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie technickej kontroly.
§ 7
Údaje o výsledkoch technických kontrol
(1)
Údaje o výsledkoch technických kontrol vozidiel, vyhodnotení ich technického stavu a záveroch o ich spôsobilosti, dočasnej spôsobilosti alebo nespôsobilosti na premávku na pozemných komunikáciách a evidencia príjmu a výdaja tlačív, kontrolných nálepiek a pečiatok používaných v rámci celej siete staníc technickej kontroly sa vedú v automatizovanom informačnom systéme spĺňajúcom požiadavky podľa § 38.
(2)
Údaje podľa odseku 1 a údaje podľa § 6 ods. 4 sa poskytujú
a)
ministerstvu v rámci siete staníc technickej kontroly nachádzajúcich sa na celom území Slovenskej republiky,
b)
krajskému úradu dopravy v rámci siete staníc technickej kontroly nachádzajúcich sa v jeho územnom obvode a o vozidlách evidovaných v jeho územnom obvode,
c)
obvodnému úradu dopravy v rámci staníc technickej kontroly nachádzajúcich sa v jeho územnom obvode a o vozidlách evidovaných v jeho územnom obvode,
d)
oprávnenej osobe prevádzkujúcej stanicu technickej kontroly v rozsahu potrebnom na plnenie jej úloh.
§ 8
Okruh oprávnených osôb a odborne spôsobilých osôb
Zoznam staníc technických kontrol, zoznam oprávnených osôb technickej kontroly a zoznam odborne spôsobilých osôb na vykonávanie technických kontrol vozidiel sa vedie na základe podkladov obvodného úradu dopravy o právoplatných rozhodnutiach o udelení, zmene, pozastavení, zrušení a o zániku oprávnení na vykonávanie technických kontrol vozidiel a o udelení, zmene, pozastavení, zrušení a o zániku osvedčení kontrolného technika a o predĺžení jeho platnosti v automatizovanom informačnom systéme.
§ 9
Spôsob a postup vedenia evidencie o vyrobených a predaných tlačivách, kontrolných nálepkách a pečiatkach
(1)
Centrálna evidencia vyrobených a predaných tlačív, kontrolných nálepiek a pečiatok je v elektronickej podobe a pozostáva z
a)
Knihy príjmu a výdaja tlačív a kontrolných nálepiek, ktorá obsahuje
1.
dátum príjmu tlačív a kontrolných nálepiek a číslo dodacieho dokladu,
2.
počet prijatých tlačív a kontrolných nálepiek s uvedením ich sérií a evidenčných čísiel,
3.
meno, priezvisko a podpis osoby určenej štatutárnym orgánom poverenej technickej služby technickej kontroly vozidiel na príjem tlačív a kontrolných nálepiek,
4.
dátum výdaja tlačív a kontrolných nálepiek a číslo dodacieho dokladu,
5.
počet vydaných tlačív a kontrolných nálepiek s uvedením ich sérií a evidenčných čísiel,
6.
meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu oprávnenej osoby technickej kontroly alebo ním písomne splnomocnenej osoby na príjem tlačív a kontrolných nálepiek a sídlo a identifikačné číslo pridelené stanici technickej kontroly,
7.
meno, priezvisko a podpis fyzickej osoby určenej štatutárnym orgánom poverenej technickej služby technickej kontroly vozidiel na výdaj tlačív a kontrolných nálepiek,
b)
Knihy príjmu a výdaja pečiatok, ktorá obsahuje
1.
dátum príjmu pečiatok a číslo dodacieho dokladu,
2.
počet prijatých pečiatok s uvedením ich identifikačných čísiel a poradových čísiel,
3.
meno, priezvisko a podpis osoby určenej štatutárnym orgánom poverenej technickej služby technickej kontroly vozidiel na príjem pečiatok,
4.
dátum výdaja pečiatok a číslo dodacieho dokladu,
5.
počet vydaných pečiatok s uvedením ich identifikačných čísiel a poradových čísiel,
6.
meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu oprávnenej osoby technickej kontroly alebo ním písomne splnomocnenej osoby na príjem pečiatok a sídlo a identifikačné číslo pridelené stanici technickej kontroly,
7.
meno, priezvisko a podpis fyzickej osoby určenej štatutárnym orgánom poverenej technickej služby technickej kontroly vozidiel na výdaj pečiatok.
(2)
Kniha príjmu a výdaja tlačív a kontrolných nálepiek a Kniha príjmu a výdaja pečiatok sa archivuje po dobu piatich rokov od posledného zápisu. Údaje o evidencii vyrobených a predaných tlačív, kontrolných nálepiek a pečiatok vedené podľa odseku 1 sa archivujú v elektronickej podobe. Okrem toho každý príjem a výdaj sa osobitne vytlačí, opatrí podpisom štatutárneho orgánu poverenej technickej služby technickej kontroly vozidiel a archivuje sa po dobu piatich rokov.
§ 10
Spôsob a lehoty inventarizácie a skartácie tlačív, kontrolných nálepiek a pečiatok, a postup v prípade ich zničenia, poškodenia, straty alebo odcudzenia
(1)
Inventarizáciu skladových zásob tlačív, kontrolných nálepiek a pečiatok u poverenej technickej služby technickej kontroly vozidiel vykonáva trojčlenná inventarizačná komisia porovnaním fyzického stavu so stavom vedeným v evidencii. Inventarizačnú komisiu tvorí predseda a dvaja členovia.
(2)
O zložení inventarizačnej komisie, dátume vykonania inventarizácie a jej výsledku sa spracuje zápis, ktorý musí byť opatrený podpismi členov inventarizačnej komisie.
(3)
Inventarizácia skladových zásob sa vykonáva za príslušný kalendárny rok vždy k 31. decembru.
(4)
Ak inventarizačná komisia pri inventarizácii zistí, že v skladových zásobách sa nachádzajú poškodené, zničené alebo nepoužiteľné tlačivá, kontrolné nálepky alebo pečiatky, spracuje zápis o ich poškodení, zničení alebo nepoužiteľnosti, ktorý obsahuje
a)
názov tlačiva, kontrolnej nálepky alebo pečiatky,
b)
sériu a evidenčné číslo tlačiva, ak je uvedené, alebo identifikačné číslo a poradové číslo pečiatky,
c)
zdôvodnenie poškodenia, zničenia alebo nepoužiteľnosti,
d)
počet kusov,
e)
dátum a podpisy členov inventarizačnej komisie.
(5)
Inventarizačná komisia zabezpečí skartáciu poškodených, zničených alebo nepoužiteľných tlačív, kontrolných nálepiek alebo pečiatok do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka a o skartácii spracuje zápis, ktorý obsahuje náležitosti podľa odseku 4 písm. a), b), d) a e).
(6)
Ak inventarizačná komisia pri inventarizácii zistí, že došlo k strate alebo odcudzeniu tlačív, kontrolných nálepiek alebo pečiatok, spracuje zápis o strate alebo odcudzení, ktorý obsahuje náležitosti podľa odseku 4 písm. a), b), d) a e). Zápis odovzdá štatutárnemu orgánu poverenej technickej služby technickej kontroly vozidiel, ktorý zabezpečí bezodkladné oznámenie straty alebo odcudzenia tlačív, kontrolných nálepiek alebo pečiatok príslušnému útvaru Policajného zboru.
DRUHÁ HLAVA
PODROBNOSTI O POSTUPE ZABEZPEČOVANIA ČINNOSTÍ POVERENOU TECHNICKOU SLUŽBOU EMISNEJ KONTROLY MOTOROVÝCH VOZIDIEL (k § 31 ods. 4 zákona)
§ 11
Postup zabezpečovania činností na vykonávanie emisných kontrol motorových vozidiel
(1)
Žiadosť o overenie splnenia podmienok na udelenie oprávnenia na vykonávanie emisnej kontroly motorových vozidiel obsahuje
a)
identifikačné údaje o žiadateľovi, a to
1.
ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu alebo u cudzinca prechodného pobytu, ak ide o podnikateľa, aj obchodné meno, identifikačné číslo a miesto podnikania,
2.
ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom,
b)
údaje o type pracoviska emisnej kontroly,
c)
údaje o kategórii vozidiel, ich emisného systému a druhu paliva na pohon motora, na ktorých sa budú emisné kontroly motorových vozidiel vykonávať.
(2)
Prílohou k písomnej žiadosti je
a)
kópia rozhodnutia príslušného obvodného úradu dopravy o udelení povolenia na zriadenie pracoviska emisnej kontroly podľa § 56 ods. 9 zákona,
b)
kópia kolaudačného rozhodnutia na stavbu, v ktorej sa nachádza pracovisko emisnej kontroly,
c)
projektová dokumentácia povoleného typu pracoviska emisnej kontroly na nahliadnutie a kópia situačného výkresu vrátane prístupových komunikácií, odstavných a parkovacích plôch,
d)
kópia časti projektovej dokumentácie z hľadiska vetrania vrátane kópie odborného posudku o umiestnení detektorov úniku plynu.
(3)
Overenie podmienok na udelenie oprávnenia na vykonávanie emisnej kontroly je kontrola
a)
platnosti povolenia na zriadenie pracoviska emisnej kontroly,
b)
platnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu,
c)
prístupových komunikácií, odstavných a parkovacích plôch podľa § 52 ods. 6,
d)
priestorového vybavenia a rozmerov pracoviska emisnej kontroly podľa § 52 ods. 1 a 3 alebo § 52 ods. 1 a 4 alebo § 52 ods. 7,
e)
technologického vybavenia pracoviska emisnej kontroly podľa § 53,
f)
platnosti overenia meradiel podľa § 54 ods. 1,
g)
platnosti kalibrácie meradiel podľa § 54 ods. 2,
h)
platnosti písomných potvrdení o kontrole prístrojov podľa § 54 ods. 5.
(4)
Výsledok overenia plnenia podmienok na udelenie oprávnenia na vykonávanie emisnej kontroly sa uvedie v správe z overenia plnenia podmienok na udelenie oprávnenia na vykonávanie emisných kontrol motorových vozidiel.
(5)
Správa z overenia plnenia podmienok obsahuje
a)
poradové číslo správy,
b)
identifikačné údaje o žiadateľovi, a to
1.
ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu alebo u cudzinca prechodného pobytu, ak ide o podnikateľa, aj obchodné meno, identifikačné číslo a miesto podnikania,
2.
ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom,
c)
názov a sídlo obvodného úradu dopravy, ktorý vydal rozhodnutie o povolení na zriadenie pracoviska emisnej kontroly,
d)
číslo a dátum vydania rozhodnutia o povolení na zriadenie pracoviska emisnej kontroly a lehotu jeho platnosti,
e)
rozsah oprávnenia podľa druhu emisnej kontroly, kategórií vozidiel a typu pracoviska emisnej kontroly a emisného systému,
f)
údaje o technikoch emisnej kontroly, a to
1.
meno, priezvisko, dátum narodenia,
2.
adresu trvalého pobytu alebo u cudzinca prechodného pobytu,
3.
číslo osvedčenia technika emisnej kontroly a lehotu jeho platnosti,
4.
druh pohonu a emisný systém, na ktorých bude emisné kontroly vykonávať,
g)
overené náležitosti podľa odseku 4 s čiastkovým hodnotením „spĺňa“ alebo „nespĺňa“ podmienky,
h)
poznámku,
i)
záver s celkovým hodnotením „spĺňa“ alebo „nespĺňa“ podmienky,
j)
meno, priezvisko a podpis zamestnanca alebo zamestnancov poverenej technickej služby emisnej kontroly motorových vozidiel, ktorí overenie splnenia podmienok vykonali,
k)
meno, priezvisko, podpis a odtlačok pečiatky štatutárneho orgánu poverenej technickej služby emisnej kontroly motorových vozidiel.
(6)
Ak z celkového záveru správy z overenia plnenia podmienok vyplýva, že ustanovené podmienky na udelenie oprávnenia na vykonávanie emisných kontrol motorových vozidiel sú splnené, poverená technická služba emisnej kontroly motorových vozidiel pridelí identifikačné číslo, pod ktorým bude pracovisko emisnej kontroly evidované, a toto identifikačné číslo uvedie v správe z overenia plnenia podmienok na udelenie oprávnenia na vykonávanie emisných kontrol motorových vozidiel.
§ 12
Overenie vhodnosti meradiel a prístrojov
(1)
Vhodnosť meradiel a prístrojov na ich použitie pri vykonávaní emisných kontrol motorových vozidiel sa overuje na základe písomnej žiadosti fyzickej alebo právnickej osoby, ktorá obsahuje
a)
identifikačné údaje o žiadateľovi, a to
1.
ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu alebo u cudzinca prechodného pobytu, ak ide o podnikateľa, aj obchodné meno, identifikačné číslo a miesto podnikania,
2.
ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom,
b)
názov meradla alebo prístroja.
(2)
Prílohou k žiadosti je aj technická dokumentácia meradla alebo prístroja.
(3)
O výsledku overenia sa vypracuje správa o overení vhodnosti meradla alebo prístroja, ktorá obsahuje
a)
názov a identifikačné údaje poverenej technickej služby emisnej kontroly motorových vozidiel,
b)
identifikačné údaje o žiadateľovi,
c)
poradové číslo správy,
d)
názov výrobcu meradla alebo prístroja,
e)
názov a typ meradla alebo prístroja,
f)
názov skúšobného zariadenia použitého pri overovaní meradla alebo prístroja,
g)
typ softvérovej verzie, ak je ním meradlo alebo prístroj vybavený,
h)
stručný opis postupu overovania meradla alebo prístroja,
i)
údaje o overení alebo kalibrácii meradla alebo prístroja,
j)
záver o vhodnosti alebo nevhodnosti použitia meradla alebo prístroja na vykonávanie emisných kontrol motorových vozidiel,
k)
meno, priezvisko a podpis zamestnanca, ktorý overenie vykonal a meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu poverenej technickej služby emisnej kontroly motorových vozidiel a odtlačok pečiatky.
(4)
Prílohou k správe o overení vhodnosti meradla alebo prístroja je aj dokumentácia o meraní, ktorou sa zistený stav preukázal.
§ 13
Organizácia školení
(1)
Základné školenia, zdokonaľovacie školenia a doškoľovacie kurzy podmieňujúce vykonávanie emisných kontrol motorových vozidiel sa zabezpečujú na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorej bolo udelené povolenie na zriadenie pracoviska emisnej kontroly alebo na základe žiadosti oprávnenej osoby emisnej kontroly podľa § 57 ods. 8 zákona, alebo ak to nariadil obvodný úrad dopravy, podľa § 64 ods. 2 zákona.
(2)
Základné školenie a zdokonaľovacie školenie je vykonávané spôsobom a v rozsahu podľa § 60 a doškoľovací kurz je vykonávaný spôsobom a v rozsahu podľa § 61.
(3)
Dokladom o absolvovaní základného školenia, zdokonaľovacieho školenia alebo doškoľovacieho kurzu je potvrdenie.
(4)
O základnom školení, zdokonaľovacom školení a doškoľovacom kurze sa vedú a spravujú údaje v automatizovanom informačnom systéme, a to o
a)
oprávnenej osobe emisnej kontroly, ktorá požiadala o zaradenie fyzickej osoby na získanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie emisnej kontroly alebo technika emisnej kontroly na školenie alebo kurz,
b)
fyzickej osobe na získanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie emisnej kontroly alebo technikovi emisnej kontroly,
c)
začatí a ukončení školenia alebo kurzu a o vydaných potvrdeniach o ich absolvovaní,
d)
termínoch a výsledkoch skúšok z odbornej spôsobilosti,
e)
rozsahu osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie emisnej kontroly,
f)
lehote platnosti udeleného osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie emisnej kontroly.
§ 14
Údaje o výsledkoch emisných kontrol
(1)
Údaje o výsledkoch emisných kontrol motorových vozidiel, vyhodnotení ich stavu a záveroch o ich spôsobilosti alebo nespôsobilosti na premávku na pozemných komunikáciách a evidencia príjmu a výdaja tlačív, kontrolných nálepiek a pečiatok používaných v rámci celej siete pracovísk emisných kontrol sa vedú v automatizovanom informačnom systéme.
(2)
Údaje podľa odseku 1 a podľa § 13 ods. 4 sa poskytujú
a)
ministerstvu v rámci siete pracovísk emisných kontrol nachádzajúcich sa na celom území Slovenskej republiky,
b)
krajskému úradu dopravy v rámci siete pracovísk emisných kontrol nachádzajúcich sa v jeho územnom obvode, ako aj o motorových vozidlách evidovaných v jeho územnom obvode,
c)
obvodnému úradu dopravy v rámci pracovísk emisných kontrol nachádzajúcich sa v jeho územnom obvode, ako aj o motorových vozidlách evidovaných v jeho územnom obvode,
d)
oprávnenej osobe prevádzkujúcej pracovisko emisnej kontroly v rozsahu potrebnom na plnenie jej úloh.
§ 15
Okruh oprávnených osôb a odborne spôsobilých osôb
Zoznam pracovísk emisných kontrol, zoznam oprávnených osôb emisnej kontroly motorových vozidiel a zoznam odborne spôsobilých osôb na vykonávanie emisných kontrol sa vedie na základe podkladov obvodného úradu dopravy o právoplatných rozhodnutiach o udelení, zmene, pozastavení, zrušení a o zániku oprávnení na vykonávanie emisných kontrol motorových vozidiel a o udelení, zmene, pozastavení, zrušení a o zániku osvedčení technika emisnej kontroly a o predĺžení jeho platnosti v automatizovanom informačnom systéme.
§ 16
Spôsob a postup vedenia evidencie o vyrobených a predaných tlačivách, kontrolných nálepkách a pečiatkach
(1)
Centrálna evidencia vyrobených a predaných tlačív, kontrolných nálepiek a pečiatok je v elektronickej podobe a pozostáva z
a)
Knihy príjmu a výdaja tlačív a kontrolných nálepiek, ktorá obsahuje
1.
dátum príjmu tlačív a kontrolných nálepiek a číslo dodacieho dokladu,
2.
počet prijatých tlačív a kontrolných nálepiek s uvedením ich sérií a evidenčných čísiel,
3.
meno, priezvisko a podpis osoby určenej štatutárnym orgánom poverenej technickej služby emisnej kontroly motorových vozidiel na príjem tlačív a kontrolných nálepiek,
4.
dátum výdaja tlačív a kontrolných nálepiek a číslo dodacieho dokladu,
5.
počet vydaných tlačív a kontrolných nálepiek s uvedením ich sérií a evidenčných čísiel,
6.
meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu oprávnenej osoby emisnej kontroly alebo ním písomne splnomocnenej osoby na príjem tlačív a kontrolných nálepiek a sídlo a identifikačné číslo pridelené pracovisku emisnej kontroly,
7.
meno, priezvisko a podpis fyzickej osoby určenej štatutárnym orgánom poverenej technickej služby emisnej kontroly motorových vozidiel na výdaj tlačív a kontrolných nálepiek,
b)
Knihy príjmu a výdaja pečiatok, ktorá obsahuje
1.
dátum príjmu pečiatok a číslo dodacieho dokladu,
2.
počet prijatých pečiatok s uvedením ich identifikačných čísiel a poradových čísiel,
3.
meno, priezvisko a podpis osoby určenej štatutárnym orgánom poverenej technickej služby emisnej kontroly motorových vozidiel na príjem pečiatok,
4.
dátum výdaja pečiatok a číslo dodacieho dokladu,
5.
počet vydaných pečiatok s uvedením ich identifikačných čísiel a poradových čísiel,
6.
meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu oprávnenej osoby emisnej kontroly alebo ním písomne splnomocnenej osoby na príjem pečiatok a sídlo a identifikačné číslo pridelené pracovisku emisnej kontroly,
7.
meno, priezvisko a podpis fyzickej osoby určenej štatutárnym orgánom poverenej technickej služby emisnej kontroly motorových vozidiel na výdaj pečiatok.
(2)
Kniha príjmu a výdaja tlačív a kontrolných nálepiek a Kniha príjmu a výdaja pečiatok sa archivujú po dobu piatich rokov od posledného zápisu. Údaje o evidencii vyrobených a predaných tlačív, kontrolných nálepiek a pečiatok sa archivujú v elektronickej podobe. Okrem toho každý príjem a výdaj sa osobitne vytlačí, opatrí podpisom štatutárneho orgánu poverenej technickej služby emisnej kontroly motorových vozidiel a archivuje sa po dobu piatich rokov.
§ 17
Spôsob a lehoty inventarizácie a skartácie tlačív, kontrolných nálepiek a pečiatok a postup v prípade ich zničenia, poškodenia, straty alebo odcudzenia
(1)
Inventarizáciu skladových zásob tlačív, kontrolných nálepiek a pečiatok u poverenej technickej služby emisnej kontroly motorových vozidiel vykonáva trojčlenná inventarizačná komisia porovnaním fyzického stavu so stavom vedeným v evidencii. Inventarizačnú komisiu tvorí predseda a dvaja členovia.
(2)
O zložení inventarizačnej komisie, dátume vykonania inventarizácie a jej výsledku sa spracuje zápis, ktorý musí byť opatrený podpismi členov inventarizačnej komisie.
(3)
Inventarizácia skladových zásob sa vykonáva za príslušný kalendárny rok vždy k 31. decembru.
(4)
Ak inventarizačná komisia pri inventarizácii zistí, že v skladových zásobách sa nachádzajú poškodené, zničené alebo nepoužiteľné tlačivá, kontrolné nálepky alebo pečiatky, spracuje zápis o ich poškodení, zničení alebo nepoužiteľnosti, ktorý obsahuje
a)
názov tlačiva, kontrolnej nálepky alebo pečiatky,
b)
sériu a evidenčné číslo tlačiva alebo identifikačné číslo a poradové číslo pečiatky,
c)
zdôvodnenie poškodenia, zničenia alebo nepoužiteľnosti,
d)
počet kusov,
e)
dátum a podpisy členov inventarizačnej komisie.
(5)
Inventarizačná komisia zabezpečí skartáciu poškodených, zničených alebo nepoužiteľných tlačív, kontrolných nálepiek alebo pečiatok do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka a o skartácii spracuje zápis, ktorý obsahuje náležitosti podľa odseku 4 písm. a), b), d) a e).
TRETIA HLAVA
PODROBNOSTI O POSTUPE ZABEZPEČOVANIA ČINNOSTÍ POVERENOU TECHNICKOU SLUŽBOU KONTROLY ORIGINALITY VOZIDIEL (k § 32 ods. 5 zákona)
§ 18
Postup zabezpečovania činností na vykonávanie kontrol originality vozidiel
(1)
Žiadosť o overenie splnenia podmienok na udelenie oprávnenia na vykonávanie kontroly originality vozidiel obsahuje
a)
identifikačné údaje o žiadateľovi, a to
1.
ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu alebo u cudzinca prechodného pobytu, ak ide o podnikateľa, aj obchodné meno, identifikačné číslo a miesto podnikania,
2.
ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom,
b)
údaje o type pracoviska kontroly originality.
(2)
Prílohou k písomnej žiadosti je
a)
kópia rozhodnutia príslušného obvodného úradu dopravy o udelení povolenia na zriadenie pracoviska kontroly originality podľa § 73 zákona,
b)
kópia kolaudačného rozhodnutia na stavbu, v ktorej sa nachádza pracovisko kontroly originality,
c)
projektová dokumentácia povoleného typu pracoviska kontroly originality na nahliadnutie a kópia situačného výkresu vrátane prístupových komunikácií, odstavných a parkovacích plôch,
d)
kópia časti projektovej dokumentácie z hľadiska vetrania vrátane kópie odborného posudku o umiestnení detektorov úniku plynu.
(3)
Overenie podmienok na udelenie oprávnenia na vykonávanie kontroly originality je kontrola
a)
platnosti povolenia na zriadenie pracoviska kontroly originality,
b)
platnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu,
c)
prístupových komunikácií, odstavných a parkovacích plôch podľa § 71 ods. 5,
d)
priestorového vybavenia a rozmerov pracoviska kontroly originality podľa § 71 ods. 1, 3 a 6,
e)
technologického vybavenia pracoviska kontroly originality podľa § 72,
f)
platnosti kalibrácie meradiel podľa § 73 ods. 1,
g)
platnosti písomných potvrdení o kontrole prístrojov podľa § 73 ods. 4.
(4)
Výsledok overenia plnenia podmienok ustanovených na udelenie oprávnenia na vykonávanie kontroly originality sa uvedie v správe z overenia plnenia podmienok na udelenie oprávnenia na vykonávanie kontrol originality vozidiel.
(5)
Správa z overenia plnenia podmienok podľa odseku 4 obsahuje
a)
poradové číslo správy,
b)
identifikačné údaje o žiadateľovi, a to
1.
ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu alebo u cudzinca prechodného pobytu, ak ide o podnikateľa, aj obchodné meno, identifikačné číslo a miesto podnikania,
2.
ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom,
c)
názov a sídlo obvodného úradu dopravy, ktorý vydal rozhodnutie o povolení na zriadenie pracoviska kontroly originality,
d)
číslo a dátum vydania rozhodnutia o povolení na zriadenie pracoviska kontroly originality a lehotu jeho platnosti,
e)
rozsah oprávnenia podľa typu pracoviska kontroly originality a kategórií vozidiel,
f)
údaje o technikoch kontroly originality, a to
1.
meno, priezvisko, dátum narodenia,
2.
adresu trvalého pobytu alebo u cudzinca prechodného pobytu,
3.
číslo osvedčenia technika kontroly originality a lehotu jeho platnosti,
g)
overené náležitosti podľa odseku 4 s čiastkovým hodnotením „spĺňa“ alebo „nespĺňa“ podmienky,
h)
poznámku,
i)
záver s celkovým hodnotením „spĺňa“ alebo „nespĺňa“ podmienky,
j)
meno, priezvisko a podpis zamestnanca alebo zamestnancov poverenej technickej služby kontroly originality vozidiel, ktorí overenie splnenia podmienok vykonali,
k)
meno, priezvisko, podpis a odtlačok pečiatky štatutárneho orgánu poverenej technickej služby kontroly originality vozidiel.
(6)
Ak z celkového záveru správy z overenia plnenia podmienok podľa odsekov 4 a 5 vyplýva, že ustanovené podmienky na udelenie oprávnenia na vykonávanie kontroly originality vozidiel sú splnené, poverená technická služba kontroly originality vozidiel pridelí identifikačné číslo, pod ktorým bude pracovisko kontroly originality vozidiel evidované, a toto identifikačné číslo uvedie v správe z overenia plnenia podmienok na udelenie oprávnenia na vykonávanie kontrol originality vozidiel.
§ 19
Overenie vhodnosti meradiel a prístrojov
(1)
Vhodnosť meradiel a prístrojov na ich použitie pri vykonávaní kontrol originality vozidiel sa overuje na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá obsahuje
a)
identifikačné údaje o žiadateľovi, a to
1.
ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu alebo u cudzinca prechodného pobytu, ak ide o podnikateľa, aj obchodné meno, identifikačné číslo a miesto podnikania,
2.
ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom,
b)
názov meradla alebo prístroja.
(2)
Prílohou k žiadosti je aj technická dokumentácia meradla alebo prístroja.
(3)
O výsledku overenia sa vypracuje správa o overení vhodnosti meradla alebo prístroja, ktorá obsahuje
a)
názov a identifikačné údaje poverenej technickej služby kontroly originality vozidiel,
b)
identifikačné údaje o žiadateľovi,
c)
poradové číslo správy,
d)
názov výrobcu meradla alebo prístroja,
e)
názov a typ meradla alebo prístroja,
f)
názov skúšobného zariadenia použitého pri overovaní meradla alebo prístroja,
g)
typ softvérovej verzie, ak je ním meradlo alebo prístroj vybavený,
h)
stručný opis postupu overovania meradla alebo prístroja,
i)
údaje o overení alebo kalibrácii meradla alebo prístroja,
j)
záver o vhodnosti alebo nevhodnosti použitia meradla alebo prístroja na vykonávanie kontrol originality vozidiel,
k)
meno, priezvisko a podpis zamestnanca, ktorý overenie vykonal, a meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu poverenej technickej služby kontroly originality vozidiel a odtlačok pečiatky.
(4)
Prílohou k správe o overení vhodnosti meradla alebo prístroja je aj dokumentácia o meraní, ktorou sa zistený stav preukázal.
§ 20
Organizácia školení
(1)
Základné školenia a doškoľovacie kurzy podmieňujúce vykonávanie kontrol originality vozidiel sa zabezpečujú na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorej bolo udelené povolenie na zriadenie pracoviska kontroly originality, alebo na základe žiadosti oprávnenej osoby kontroly originality podľa 74 ods. 8 zákona, alebo ak to nariadil obvodný úrad dopravy podľa § 81 ods. 2 zákona.
(2)
Dokladom o absolvovaní základného školenia alebo doškoľovacieho kurzu je potvrdenie.
(3)
O základnom školení a doškoľovacom kurze sa vedú a spravujú údaje v automatizovanom informačnom systéme, a to o
a)
oprávnenej osobe kontroly originality, ktorá požiadala o zaradenie fyzickej osoby na získanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie kontroly originality alebo technika kontroly originality na školenie alebo kurz,
b)
fyzickej osobe na získanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie kontroly originality alebo technikovi kontroly originality,
c)
začatí a skončení školenia alebo kurzu a o vydaných potvrdeniach o ich absolvovaní,
d)
termínoch a výsledkoch skúšok z odbornej spôsobilosti,
e)
rozsahu osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie kontroly originality,
f)
lehote platnosti udeleného osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie kontroly originality.
§ 21
Údaje o výsledkoch kontrol originality
(1)
Údaje o výsledkoch kontrol originality vozidiel, vyhodnotení ich stavu a záveroch o ich spôsobilosti, dočasnej spôsobilosti alebo nespôsobilosti na premávku na pozemných komunikáciách, evidencia príjmu a výdaja tlačív, kontrolných nálepiek a pečiatok používaných v rámci celej siete pracovísk kontrol originality a evidencia oznámení o pátraní podľa § 87 sú v automatizovanom informačnom systéme.
(2)
Údaje podľa odseku 1 a údaje podľa § 20 ods. 3 sa poskytujú
a)
ministerstvu v rámci siete pracovísk kontrol originality nachádzajúcich sa na celom území Slovenskej republiky,
b)
krajskému úradu dopravy v rámci siete pracovísk kontrol originality nachádzajúcich sa v jeho územnom obvode, ako aj o vozidlách evidovaných v jeho územnom obvode,
c)
obvodnému úradu dopravy v rámci pracovísk kontrol originality nachádzajúcich sa v jeho územnom obvode, ako aj o vozidlách evidovaných v jeho územnom obvode,
d)
oprávnenej osobe prevádzkujúcej pracovisko kontroly originality v rozsahu potrebnom na plnenie jej úloh.
§ 22
Okruh oprávnených osôb a odborne spôsobilých osôb
Zoznam pracovísk kontrol originality, zoznam oprávnených osôb kontroly originality a zoznam odborne spôsobilých osôb na vykonávanie kontrol originality vozidiel sa vedú na základe podkladov obvodného úradu dopravy o právoplatných rozhodnutiach o udelení, zmene, pozastavení, zrušení a o zániku oprávnení na vykonávanie kontrol originality vozidiel a o udelení, zmene, pozastavení, zrušení a o zániku osvedčení pre technika kontroly originality a o predĺžení jeho platnosti v automatizovanom informačnom systéme podľa § 21 ods. 1.
§ 23
Spôsob a postup vedenia evidencie o vyrobených a predaných tlačivách, kontrolných nálepkách a pečiatkach
(1)
Centrálna evidencia vyrobených a predaných tlačív, kontrolných nálepiek, kontrolných bezpečnostných nálepiek a pečiatok v automatizovanom informačnom systéme podľa § 21 ods. 1 v elektronickej podobe sa vedie v tomto rozsahu:
a)
dátum príjmu tlačív, kontrolných nálepiek, kontrolných bezpečnostných nálepiek a pečiatok a číslo dodacieho dokladu,
b)
počet prijatých tlačív a kontrolných nálepiek s uvedením ich sérií a evidenčných čísiel, počet prijatých kontrolných bezpečnostných nálepiek a počet prijatých pečiatok s uvedením ich identifikačných čísiel a poradových čísiel,
c)
meno, priezvisko osoby určenej štatutárnym orgánom poverenej technickej služby kontroly originality vozidiel na príjem tlačív, kontrolných nálepiek, kontrolných bezpečnostných nálepiek a pečiatok,
d)
dátum výdaja tlačív, kontrolných nálepiek, kontrolných bezpečnostných nálepiek a pečiatok a číslo dodacieho dokladu,
e)
počet vydaných tlačív a kontrolných nálepiek s uvedením ich sérií a evidenčných čísiel, počet vydaných kontrolných bezpečnostných nálepiek a počet vydaných pečiatok s uvedením ich identifikačných čísiel a poradových čísiel,
f)
meno, priezvisko štatutárneho orgánu oprávnenej osoby kontroly originality alebo ním písomne splnomocnenej osoby na príjem tlačív, kontrolných nálepiek, kontrolných bezpečnostných nálepiek a pečiatok a sídlo a identifikačné číslo pridelené pracovisku kontroly originality,
g)
meno, priezvisko fyzickej osoby určenej štatutárnym orgánom poverenej technickej služby kontroly originality vozidiel na výdaj tlačív, kontrolných nálepiek, kontrolných bezpečnostných nálepiek a pečiatok.
(2)
Údaje o evidencii vyrobených a predaných tlačív, kontrolných nálepiek, kontrolných bezpečnostných nálepiek a pečiatok sa archivujú v elektronickej podobe. Okrem toho každý príjem a výdaj sa osobitne vytlačí, opatrí podpisom štatutárneho orgánu poverenej technickej služby kontroly originality vozidiel a archivuje sa po dobu piatich rokov.
§ 24
Spôsob a lehoty inventarizácie a skartácie tlačív, kontrolných nálepiek a pečiatok a postup v prípade ich zničenia, poškodenia, straty alebo odcudzenia
(1)
Inventarizáciu skladových zásob tlačív, kontrolných nálepiek, kontrolných bezpečnostných nálepiek a pečiatok u poverenej technickej služby kontroly originality vozidiel vykonáva trojčlenná inventarizačná komisia porovnaním fyzického stavu so stavom vedeným v evidencii. Inventarizačnú komisiu tvorí predseda a dvaja členovia.
(2)
O zložení inventarizačnej komisie, dátume vykonania inventarizácie a jej výsledku sa spracuje zápis, ktorý musí byť opatrený podpismi členov inventarizačnej komisie.
(3)
Inventarizácia skladových zásob sa vykonáva za príslušný kalendárny rok vždy k 31. decembru.
(4)
Ak inventarizačná komisia pri inventarizácii zistí, že v skladových zásobách sa nachádzajú poškodené, zničené alebo nepoužiteľné tlačivá, kontrolné nálepky, kontrolné bezpečnostné nálepky alebo pečiatky, spracuje zápis o ich poškodení, zničení alebo nepoužiteľnosti, ktorý obsahuje
a)
názov tlačiva, kontrolnej nálepky, kontrolnej bezpečnostnej nálepky alebo pečiatky,
b)
sériu a evidenčné číslo tlačiva alebo identifikačné číslo a poradové číslo pečiatky,
c)
zdôvodnenie poškodenia, zničenia alebo nepoužiteľnosti,
d)
počet kusov,
e)
dátum a podpisy členov inventarizačnej komisie.
(5)
Inventarizačná komisia zabezpečí skartáciu poškodených, zničených alebo nepoužiteľných tlačív, kontrolných nálepiek, kontrolných bezpečnostných nálepiek alebo pečiatok do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka a o skartácii spracuje zápis, ktorý obsahuje náležitosti podľa odseku 4 písm. a), b), d) a e).
ŠTVRTÁ HLAVA
PODROBNOSTI O POSTUPE ZABEZPEČOVANIA ČINNOSTÍ POVERENOU TECHNICKOU SLUŽBOU MONTÁŽE PLYNOVÝCH ZARIADENÍ (k § 33 ods. 4 zákona)
§ 25
Postup zabezpečovania činností na montáž plynových zariadení
(1)
Žiadosť o overenie splnenia podmienok na udelenie oprávnenia na montáž plynových zariadení obsahuje
a)
identifikačné údaje o žiadateľovi, a to
1.
ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu alebo u cudzinca prechodného pobytu, ak ide o podnikateľa, aj obchodné meno, identifikačné číslo a miesto podnikania,
2.
ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom,
b)
údaje o pracovisku montáže plynových zariadení podľa druhu plynného paliva a kategórie vozidla.
(2)
Prílohou k písomnej žiadosti je
a)
kópia rozhodnutia príslušného obvodného úradu dopravy o udelení povolenia na zriadenie pracoviska montáže plynových zariadení podľa § 87 zákona,
b)
kópia kolaudačného rozhodnutia na stavbu, v ktorej sa nachádza pracovisko montáže plynových zariadení,
c)
projektová dokumentácia pracoviska montáže plynových zariadení na nahliadnutie,
d)
kópia časti projektovej dokumentácie z hľadiska vetrania vrátane kópie odborného posudku o umiestnení detektorov úniku plynu.
(3)
Overenie podmienok na udelenie oprávnenia na montáž plynových zariadení je kontrola
a)
platnosti povolenia na zriadenie pracoviska montáže plynových zariadení,
b)
platnosti kolaudačného rozhodnutia na stavbu,
c)
priestorového vybavenia a rozmerov pracoviska montáže plynových zariadení podľa § 90 ods. 1 a 2 alebo § 90 ods. 1 a 3,
d)
technologického vybavenia pracoviska montáže plynových zariadení podľa § 91 ods. 1 až 3,
e)
platnosti overenia meradiel podľa § 92 ods. 1,
f)
platnosti kalibrácie meradiel podľa § 93,
g)
platnosti písomných potvrdení o kontrole prístrojov podľa § 92 ods. 5.
(4)
Výsledok overenia plnenia podmienok ustanovených na udelenie oprávnenia na montáž plynových zariadení sa uvedie v správe z overenia plnenia podmienok na udelenie oprávnenia na montáž plynových zariadení.
(5)
Správa z overenia plnenia podmienok obsahuje
a)
poradové číslo správy,
b)
identifikačné údaje o žiadateľovi, a to
1.
ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu alebo u cudzinca prechodného pobytu, ak ide o podnikateľa, aj obchodné meno, identifikačné číslo a miesto podnikania,
2.
ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom,
c)
názov a sídlo obvodného úradu dopravy, ktorý vydal rozhodnutie o povolení na zriadenie pracoviska montáže plynových zariadení,
d)
číslo a dátum vydania rozhodnutia o povolení na zriadenie pracoviska montáže plynových zariadení a lehotu jeho platnosti,
e)
rozsah oprávnenia podľa druhu plynného paliva a kategórie vozidiel a typu pracoviska montáže plynových zariadení,
f)
údaje o technikoch montáže plynového zariadenia, a to
1.
meno, priezvisko a dátum narodenia,
2.
adresu trvalého pobytu alebo u cudzinca prechodného pobytu,
3.
číslo osvedčenia technika montáže plynového zariadenia a lehotu jeho platnosti,
4.
druh plynného paliva a kategórie vozidiel, na ktorých bude montáže plynových zariadení vykonávať,
g)
overené náležitosti podľa odseku 4 s čiastkovým hodnotením „spĺňa“ alebo „nespĺňa“ podmienky,
h)
poznámku,
i)
záver s celkovým hodnotením „spĺňa“ alebo „nespĺňa“ podmienky,
j)
meno, priezvisko a podpis zamestnanca alebo zamestnancov poverenej technickej služby montáže plynových zariadení, ktorí overenie splnenia podmienok vykonali,
k)
meno, priezvisko, podpis a odtlačok pečiatky štatutárneho orgánu poverenej technickej služby montáže plynových zariadení.
(6)
Ak z celkového záveru správy z overenia plnenia podmienok vyplýva, že ustanovené podmienky na udelenie oprávnenia na montáž plynových zariadení sú splnené, poverená technická služba montáže plynových zariadení pridelí identifikačné číslo, pod ktorým bude pracovisko montáže plynových zariadení evidované, a toto identifikačné číslo uvedie v správe z overenia plnenia podmienok na udelenie oprávnenia na montáž plynových zariadení.
§ 26
Overenie vhodnosti meradiel a prístrojov
(1)
Vhodnosť meradiel a prístrojov na ich použitie pri vykonávaní montáže plynových zariadení sa overuje na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorá obsahuje
a)
identifikačné údaje o žiadateľovi, a to
1.
ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu alebo u cudzinca prechodného pobytu, ak ide o podnikateľa, aj obchodné meno, identifikačné číslo a miesto podnikania,
2.
ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom,
b)
názov meradla alebo prístroja.
(2)
Prílohou k žiadosti je aj technická dokumentácia meradla alebo prístroja.
(3)
Overenie vhodnosti meradiel a prístrojov vykonáva poverená technická služba montáže plynových zariadení podľa metodiky alebo metodík schválených ministerstvom posúdením ich funkčnosti, technickej dokumentácie a prevádzkových vlastností s ustanovenými technickými požiadavkami.
(4)
O výsledku overenia poverená technická služba montáže plynových zariadení vypracuje správu o overení vhodnosti meradla alebo prístroja, ktorá obsahuje
a)
názov a identifikačné údaje poverenej technickej služby montáže plynových zariadení,
b)
identifikačné údaje o žiadateľovi,
c)
poradové číslo správy,
d)
názov výrobcu meradla alebo prístroja,
e)
názov a typ meradla alebo prístroja,
f)
názov skúšobného zariadenia použitého pri overovaní meradla alebo prístroja,
g)
typ softvérovej verzie, ak je ním meradlo alebo prístroj vybavený,
h)
stručný opis postupu overovania meradla alebo prístroja,
i)
údaje o overení alebo kalibrácii meradla alebo prístroja,
j)
záver o vhodnosti alebo nevhodnosti použitia meradla alebo prístroja na vykonávanie montáže plynových zariadení,
k)
meno, priezvisko a podpis zamestnanca, ktorý overenie vykonal, a meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu poverenej technickej služby montáže plynových zariadení a odtlačok pečiatky.
(5)
Prílohou k správe o overení vhodnosti meradla alebo prístroja je aj dokumentácia o meraní, ktorou sa zistený stav preukázal.
§ 27
Organizácia školení
(1)
Základné školenia, zdokonaľovacie školenia a doškoľovacie kurzy podmieňujúce vykonávanie montáž plynových zariadení sa zabezpečujú na základe písomnej žiadosti fyzickej osoby alebo právnickej osoby, ktorej bolo udelené povolenie na zriadenie pracoviska montáže plynových zariadení, alebo na základe žiadosti oprávnenej osoby montáže plynových zariadení podľa § 88 ods. 8 zákona, alebo ak to nariadil obvodný úrad dopravy podľa § 94 ods. 2 zákona.
(2)
Dokladom o absolvovaní základného školenia, zdokonaľovacieho školenia alebo doškoľovacieho kurzu je potvrdenie.
(3)
O základnom školení, zdokonaľovacom školení a doškoľovacom kurze sa vedú a spravujú údaje v automatizovanom informačnom systéme, a to o
a)
oprávnenej osobe montáže plynových zariadení, ktorá požiadala o zaradenie fyzickej osoby na získanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie montáže plynových zariadení alebo technika montáže plynových zariadení na školenie alebo kurz,
b)
fyzickej osobe na získanie odbornej spôsobilosti na vykonávanie montáže plynových zariadení alebo technikovi montáže plynových zariadení,
c)
začatí a skončení školenia alebo kurzu a o vydaných potvrdeniach o ich absolvovaní,
d)
termínoch a výsledkoch skúšok z odbornej spôsobilosti,
e)
rozsahu osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie montáže plynových zariadení,
f)
lehote platnosti udeleného osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vykonávanie montáže plynových zariadení.
§ 28
Údaje o výsledkoch montáže plynových zariadení
(1)
Údaje o vykonaných montážach plynových zariadení a evidencia príjmu a výdaja tlačív a pečiatok používaných v rámci pracovísk montáže plynových zariadení sa vedú v
a)
informačnom systéme do 31. decembra 2006,
b)
automatizovanom informačnom systéme od 1. januára 2007.
(2)
Údaje podľa odseku 1 a údaje podľa § 27 ods. 3 poskytuje poverená technická služba montáže plynových zariadení
a)
ministerstvu v rámci pracovísk montáže plynových zariadení nachádzajúcich sa na celom území Slovenskej republiky,
b)
krajskému úradu dopravy v rámci pracovísk montáže plynových zariadení nachádzajúcich sa v jeho územnom obvode, ako aj o vozidlách evidovaných v jeho územnom obvode,
c)
obvodnému úradu dopravy v rámci pracovísk montáže plynových zariadení nachádzajúcich sa v jeho územnom obvode, ako aj o vozidlách evidovaných v jeho územnom obvode,
d)
oprávnenej osobe prevádzkujúcej pracovisko montáže plynových zariadení v rozsahu potrebnom na plnenie jej úloh.
§ 29
Okruh oprávnených osôb a odborne spôsobilých osôb
Zoznam oprávnených osôb montáže plynových zariadení a zoznam odborne spôsobilých osôb na vykonávanie montáže plynových zariadení sa vedú na základe podkladov obvodného úradu dopravy o právoplatných rozhodnutiach o udelení, zmene, pozastavení, zrušení a o zániku oprávnení na montáž plynových zariadení a o udelení, zmene, pozastavení, zrušení a o zániku osvedčení technika montáže plynových zariadení a o predĺžení jeho platnosti v automatizovanom informačnom systéme.
§ 30
Spôsob a postup vedenia evidencie o vyrobených a predaných tlačivách a pečiatkach
(1)
Centrálna evidencia vyrobených a predaných tlačív a pečiatok je v elektronickej podobe a pozostáva z
a)
Knihy príjmu a výdaja tlačív, ktorá obsahuje
1.
dátum príjmu tlačív a číslo dodacieho dokladu,
2.
počet prijatých tlačív s uvedením ich sérií a evidenčných čísiel,
3.
meno, priezvisko a podpis osoby určenej štatutárnym orgánom poverenej technickej služby montáže plynových zariadení na príjem tlačív,
4.
dátum výdaja tlačív a číslo dodacieho dokladu,
5.
počet vydaných tlačív s uvedením ich sérií a evidenčných čísiel,
6.
meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu oprávnenej osoby montáže plynových zariadení alebo ním písomne splnomocnenej osoby na príjem tlačív a sídlo a identifikačné číslo pridelené pracovisku montáže plynových zariadení,
7.
meno, priezvisko a podpis fyzickej osoby určenej štatutárnym orgánom poverenej technickej služby montáže plynových zariadení na výdaj tlačív,
b)
Knihy príjmu a výdaja pečiatok, ktorá obsahuje
1.
dátum príjmu pečiatok a číslo dodacieho dokladu,
2.
počet prijatých pečiatok s uvedením ich identifikačných čísiel a poradových čísiel,
3.
meno, priezvisko a podpis osoby určenej štatutárnym orgánom poverenej technickej služby montáže plynových zariadení na príjem pečiatok,
4.
dátum výdaja pečiatok a číslo dodacieho dokladu,
5.
počet vydaných pečiatok s uvedením ich identifikačných čísiel a poradových čísiel,
6.
meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu oprávnenej osoby montáže plynových zariadení alebo ním písomne splnomocnenej osoby na príjem pečiatok a sídlo a identifikačné číslo pridelené pracovisku montáže plynových zariadení,
7.
meno, priezvisko a podpis fyzickej osoby určenej štatutárnym orgánom poverenej technickej služby montáže plynových zariadení na výdaj pečiatok.
(2)
Kniha príjmu a výdaja tlačív a Kniha príjmu a výdaja pečiatok sa archivujú po dobu piatich rokov od posledného zápisu. Údaje o evidencii vyrobených a predaných tlačív a pečiatok sa archivujú v elektronickej podobe. Okrem toho každý príjem a výdaj sa osobitne vytlačí, opatrí podpisom štatutárneho orgánu poverenej technickej služby montáže plynových zariadení a archivuje sa po dobu piatich rokov.
§ 31
Spôsob a lehoty inventarizácie a skartácie tlačív a pečiatok a postup v prípade ich zničenia, poškodenia, straty alebo odcudzenia
(1)
Inventarizáciu skladových zásob tlačív a pečiatok u poverenej technickej služby montáže plynových zariadení vykonáva trojčlenná inventarizačná komisia porovnaním fyzického stavu so stavom vedeným v evidencii. Inventarizačnú komisiu tvorí predseda a dvaja členovia.
(2)
O zložení inventarizačnej komisie, dátume vykonania inventarizácie a jej výsledku sa spracuje zápis, ktorý musí byť opatrený podpismi členov inventarizačnej komisie.
(3)
Inventarizácia skladových zásob sa vykonáva za príslušný kalendárny rok vždy k 31. decembru.
(4)
Ak inventarizačná komisia pri inventarizácii zistí, že v skladových zásobách sa nachádzajú poškodené, zničené alebo nepoužiteľné tlačivá alebo pečiatky, spracuje zápis o ich poškodení, zničení alebo nepoužiteľnosti, ktorý obsahuje
a)
názov tlačiva alebo pečiatky,
b)
sériu a evidenčné číslo tlačiva alebo identifikačné číslo a poradové číslo pečiatky,
c)
zdôvodnenie poškodenia, zničenia alebo nepoužiteľnosti,
d)
počet kusov,
e)
dátum a podpisy členov inventarizačnej komisie.
(5)
Inventarizačná komisia zabezpečí skartáciu poškodených, zničených alebo nepoužiteľných tlačív alebo pečiatok do 31. marca nasledujúceho kalendárneho roka a o skartácii spracuje zápis, ktorý obsahuje náležitosti podľa odseku 4 písm. a), b), d) a e).
TRETIA ČASŤ
KONTROLY VOZIDIEL
PRVÁ HLAVA
TECHNICKÉ KONTROLY
§ 32
Podrobnosti o určovaní siete staníc technických kontrol (k § 37 ods. 3 zákona)
(1)
Sieť staníc technickej kontroly tvoria všetky stanice technickej kontroly. Pri tvorbe siete sa vychádza zo základného druhu technickej kontroly, ktorým je podľa § 49 ods. 2 písm. a) zákona technická kontrola pravidelná, z kategórie vozidiel a z požiadaviek, že
a)
na celom území Slovenskej republiky musí byť zabezpečená dostatočná kontrolná kapacita na vykonávanie technických kontrol pravidelných a ostatných druhov technických kontrol,
b)
hustota siete staníc technickej kontroly musí zohľadňovať regionálne podmienky dopravnej infraštruktúry, potrebné kapacity, voľné kapacity a počet evidovaných vozidiel v jednotlivých okresoch.
(2)
Pri určovaní siete staníc technickej kontroly pre technickú kontrolu pravidelnú sa vychádza zo zásady, že
a)
v každom krajskom meste musia byť zriadené aspoň dve stanice technickej kontroly pre každú z kategórie vozidiel, ak počet evidovaných vozidiel vytvára predpoklady na vyťaženie viac ako 50 % kapacity kontrolnej linky pre príslušnú kategóriu vozidiel,
b)
v každom okrese musí byť zriadená aspoň jedna stanica technickej kontroly pre každú z kategórie vozidiel, ak počet evidovaných vozidiel vytvára predpoklady na vyťaženie viac ako 50 % kapacity kontrolnej linky pre príslušnú kategóriu vozidiel,
c)
nad rámec určenej siete podľa odseku 3 môže byť v krajskom meste alebo okrese zriadená ďalšia stanica technickej kontroly, ak počet evidovaných vozidiel vytvára predpoklady na jej vyťaženie viac ako 50 % kapacity kontrolnej linky pre príslušnú kategóriu vozidiel,
d)
priemerný čas výkonu technickej kontroly vozidiel kategórií L, M1, N1, O1 a O2 považovaný za jednotkovú technickú kontrolu (ďalej len „JTK“) je 20 minút a posun vozidiel na jednotlivých stanovištiach kontrolnej linky sa vykonáva každých 7 minút (ďalej len „takt kontrolnej linky“). Pri časovej náročnosti technickej kontroly vozidiel kategórie M2, M3, N2, N3, O3, O4, T a R je 1,4-násobku JTK a takt nákladnej kontrolnej linky je 15 minút,
e)
pre každé evidované vozidlo kategórie L, M1, N1, O1 a O2 je potrebné zabezpečiť kapacitu kontrolnej linky 0,776-násobku JTK ročne, čo vyplýva z lehôt technických kontrol pravidelných, skladby a vekovej štruktúry evidovaných vozidiel. Rovnako pre každé vozidlo kategórie M2, M3, N2, N3, O3, O4, T a R je potrebné zabezpečiť kapacitu kontrolnej linky 2,003-násobku JTK ročne. Uvedené kapacity kontrolnej linky zahŕňajú aj príslušný podiel opakovaných kontrol, čo predstavuje 10 % pre vozidlá kategórie L, M1, N1, O1, O2 a 15 % pre vozidlá kategórie M2, M3, N2, N3, O3, O4, T a R,
f)
na stanovenie nominálnej kapacity kontrolnej linky sa počíta s priemerným vyťažením 10 hodín, pričom sa nevylučuje aj prevádzka v deň pracovného pokoja, čo predstavuje ďalšiu kapacitnú rezervu.
(3)
Pri určovaní siete staníc technickej kontroly pre technické kontroly pred schválením vozidla jednotlivo vyrobeného, jednotlivo dovezeného alebo jednotlivo prestavaného na premávku na pozemných komunikáciách podľa § 49 ods. 2 písm. b) zákona sa okrem zásad podľa odseku 1 a odseku 2 písm. d), e) a f) vychádza aj zo zásady, že
a)
v každom krajskom meste musí byť zriadená aspoň jedna stanica technickej kontroly oprávnená vykonávať tento druh technickej kontroly,
b)
oprávnenie na vykonávanie tohto druhu technických kontrol je podmienené splnením podmienok ustanovených v § 49 ods. 4 zákona.
(4)
Pri určovaní siete staníc technickej kontroly na prepravu nebezpečných vecí podľa § 49 ods. 2 písm. e) zákona sa vychádza okrem zásad podľa odseku 1 a odseku 2 písm. d), e) a f) aj zo zásady, že
a)
v každom krajskom meste musia byť zriadené aspoň dve stanice technickej kontroly oprávnené vykonávať tento druh technickej kontroly; kontrolné kapacity určené podľa doterajších predpisov v počte troch staníc technickej kontroly zriadených v okresoch zostanú zachované,
b)
oprávnenie na vykonávanie tohto druhu technických kontrol je podmienené splnením podmienok ustanovených v § 49 ods. 5 zákona.
(5)
Pri určovaní siete staníc technickej kontroly na vydanie prepravného povolenia podľa § 49 ods. 2 písm. f) zákona sa vychádza okrem zásad podľa odseku 1 a odseku 2 písm. d), e) a f) aj zo zásady, že
a)
v každom krajskom meste musia byť zriadené aspoň dve stanice technickej kontroly oprávnené vykonávať tento druh technickej kontroly a v každom okrese musí byť zriadená aspoň jedna stanica technickej kontroly oprávnená vykonávať tento druh technickej kontroly; kontrolné kapacity určené podľa doterajších predpisov zostanú zachované,
b)
oprávnenie na vykonávanie tohto druhu technických kontrol je podmienené splnením podmienok ustanovených v § 49 ods. 5 zákona.
Priestorové a technologické vybavenie stanice technickej kontroly, spôsob metrologického zabezpečenia meradiel a prístrojov, lehoty kalibrácie meradiel a prístrojov používaných pri technických kontrolách vozidiel a podrobnosti o postupe obvodného úradu dopravy pri vedení evidencie dokladov žiadateľov z iného členského štátu (k § 38 ods. 12 zákona)
§ 33
Priestorové vybavenie stanice technickej kontroly
(1)
Stanica technickej kontroly pozostáva z označených a oddelených priestorov, a to najmä z
a)
prijímacej kancelárie,
b)
čakárne pre návštevníkov nadväzujúcej na prijímaciu kanceláriu,
c)
hygienických zariadení pre návštevníkov a zamestnancov,
d)
kontrolnej linky.
(2)
Kontrolnou linkou stanice technickej kontroly sa rozumie skupina bezprostredne na seba nadväzujúcich kontrolných pracovísk, cez ktoré vozidlo pri technickej kontrole prechádza a na ktorých sa vykonávajú jednotlivé kontrolné úkony. Podľa kategórií kontrolovaných vozidiel sa kontrolné linky členia na
a)
kontrolnú linku typu A určenú na technickú kontrolu vozidiel kategórií L, M1, N1, O1 a O2,
b)
kontrolnú linku typu B určenú na technickú kontrolu vozidiel kategórií M2, M3, N2, N3, O3, O4, T a R,
c)
kontrolnú linku typu C určenú na technickú kontrolu vozidiel kategórií L, M1, M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4, T a R,
d)
kontrolnú linku mobilnej stanice technickej kontroly typu M určenú na technickú kontrolu vozidiel N3, O4, T a R na miestach sústredenia určených a písomne odsúhlasených obvodným úradom dopravy.
(3)
Typ stanice technickej kontroly je určený počtom a typom jej kontrolných liniek a označuje sa kódom, ktorý pozostáva z jedného alebo viacerých znakov (písmen). Každej kontrolnej linke stanice technickej kontroly alebo kontrolnej linke mobilnej stanice technickej kontroly zodpovedá v kóde typu stanice technickej kontroly jeden znak (písmeno) prislúchajúci jej typu podľa odseku 2.
(4)
Priestor kontrolnej linky stanice technickej kontroly typu A musí mať okrem priestoru podľa odseku 1 písm. a) až d) vnútorné rozmery najmenej s
a)
dĺžkou 33 m, ak má štyri kontrolné stanovištia, alebo 25 m, ak má tri kontrolné stanovištia,
b)
šírkou 5 m,
c)
výškou 3,4 m alebo 4,6 m pri použití vozidlového zdviháka,
d)
šírkou brán 2,8 m,
e)
výškou brán 2,6 m.
(5)
Priestor kontrolnej linky stanice technickej kontroly typu B alebo kontrolnej linky stanice technickej kontroly typu C musí mať okrem priestoru podľa odseku 1 písm. a) až d) vnútorné rozmery najmenej s
a)
dĺžkou 42 m,
b)
šírkou 6 m,
c)
výškou 4,6 m,
d)
šírkou brán 3,2 m,
e)
výškou brán 4,1 m.
(6)
Priestor kontrolnej linky stanice technickej kontroly musí mať podlahu s bezprašným a ľahko udržovateľným povrchom na kontrolnej linke.
(7)
Priestor kontrolnej linky mobilnej stanice technickej kontroly typu M musí
a)
byť lokalizovaný mimo obytnej zóny, aby nepriaznivo neovplyvňoval životné prostredie nadmerným zvukom a exhalátmi,
b)
mať vyhradenú asfaltovú, betónovú alebo inú spevnenú plochu s rozmermi najmenej 60 m x 10 m, vhodný prístrešok a zdroj elektrickej energie.
(8)
Prístupové a vnútorné komunikácie stanice technickej kontroly vrátane odstavných plôch a prevádzkových priestorov musia primerane spĺňať podmienky ustanovené osobitným prepisom.13)
§ 34
Technologické vybavenie stanice technickej kontroly
(1)
Stanica technickej kontroly musí byť vybavená
a)
kancelárskou, počítačovou a komunikačnou technikou v rozsahu potrebnom na zabezpečenie funkcie automatizovaného informačného systému,
b)
platnými zákonmi, všeobecne záväznými právnymi predpismi, metodikami, technickou dokumentáciou a pomôckami, ktoré sú potrebné na vykonávanie technických kontrol,
c)
zariadením zabezpečujúcim ochranu priestoru, trezorom alebo uzamykateľnou plechovou skriňou, v ktorej sú uložené tlačivá, kontrolné nálepky a pečiatky pred možnosťou odcudzenia alebo zneužitia neoprávnenou osobou,
d)
počítačom, operačným systémom na spoľahlivú prevádzku automatizovaného informačného systému, tlačiarňou, skenerom, kopírovacím strojom alebo multifunkčným zariadením (tlačiareň, skener, kopírovací stroj).
(2)
Kontrolná linka stanice technickej kontroly typu A musí byť vybavená
a)
zariadením na kontinuálne odsávanie spalín po dĺžke kontrolnej linky okrem kontrolného stanovišťa so zdvihákom alebo odsávacím zariadením s podobným účinkom,
b)
pracovnou jamou alebo zdvihákom,
c)
zariadením na nadvihnutie nápravy vozidla,
d)
zdrojom stlačeného vzduchu s tlakom aspoň 0,8 MPa s možnosťou dohusťovať tlak vzduchu v pneumatikách,
e)
zariadením na kontrolu elektrickej zásuvky ťažného zariadenia,
f)
meradlom na meranie tlaku vzduchu v pneumatike,
g)
meračským oceľovým pásmom,
h)
zvukomerom,
i)
akustickým kalibrátorom,
j)
meradlom otáčok vznetových a zážihových motorov,
k)
meradlom teploty varu brzdovej kvapaliny,
l)
meradlom hádzavosti kolies,
m)
meradlom parametrov geometrie riadenej nápravy vozidla,
n)
meradlom parametrov nastavenia svetlometov,
o)
rovinnou plochou súvisiacou s meradlom podľa písmena n),
p)
valcovou skúšobňou bŕzd s meraním brzdných síl a ovládacej sily, ktorá namerané hodnoty automaticky zaznamená,
q)
potrebným počtom prenosných a stacionárnych detektorov úniku plynu na zisťovanie prítomnosti plynu mimo priestoru a v priestore kontrolných liniek zabezpečujúcich akustickú a optickú signalizáciu výskytu plynu pri dosiahnutí 25 % z dolnej medze výbušnosti plynu podľa podmienok ustanovených osobitným predpisom,14)
r)
počítačom alebo počítačmi so sieťovou kartou na pripojenie na sieť, vhodným operačným systémom na spoľahlivú prevádzku automatizovaného informačného systému.
(3)
Ak má stanica technickej kontroly viac ako jednu kontrolnú linku, môže byť vybavená iba jedným technologickým zariadením podľa odseku 2 písm. d) až l) spoločným pre viac kontrolných liniek.
(4)
Na technickú kontrolu vozidiel kategórie L1e, L2e, L3e a L4e musí mať stanica technickej kontroly samostatnú valcovú skúšobňu bŕzd alebo valcovú skúšobňu bŕzd na kontrolnej linke typu A podľa odseku 2 písm. p) vybavenú prípravkami na zakrytovanie valcových jednotiek skúšobne bŕzd.
(5)
Kontrolná linka stanice technickej kontroly typu B alebo kontrolná linka stanice technickej kontroly typu C musí byť vybavená
a)
zariadením na kontinuálne odsávanie spalín po celej dĺžke kontrolnej linky alebo odsávacím zariadením s podobným účinkom,
b)
pracovnou jamou,
c)
zariadením na nadvihnutie nápravy vozidla,
d)
zdrojom stlačeného vzduchu s tlakom aspoň 1 MPa, s možnosťou dohusťovať tlak vzduchu v pneumatikách,
e)
zariadením na kontrolu elektrickej zásuvky ťažného zariadenia,
f)
tlakomerom na meranie tlaku vzduchu v pneumatike,
g)
meračským oceľovým pásmom,
h)
zvukomerom,
i)
akustickým kalibrátorom,
j)
meradlom otáčok vznetových a zážihových motorov,
k)
meradlom teploty varu brzdovej kvapaliny,
l)
meradlom hádzavosti kolies,
m)
meradlom parametrov geometrie riadenej nápravy vozidla,
n)
meradlom parametrov nastavenia svetlometov,
o)
rovinou plochou súvisiacou s meradlom podľa písmena n),
p)
valcovou skúšobňou bŕzd s meraním brzdných síl, ovládacej sily a ovládacieho tlaku, ktorá namerané hodnoty automaticky zaznamená,
q)
prístrojom na kontrolu funkčnosti a nastavenia obmedzovača rýchlosti,
r)
meradlom priemerov čapov zariadení na spájanie vozidiel,
s)
zariadením na kontrolu vôle v zavesení a uložení kolies,
t)
potrebným počtom prenosných a stacionárnych detektorov úniku plynu na zisťovanie prítomnosti plynu mimo priestoru a v priestore kontrolných liniek zabezpečujúcich akustickú a optickú signalizáciu výskytu plynu pri dosiahnutí 25 % z dolnej medze výbušnosti plynu podľa podmienok ustanovených osobitným predpisom,14)
u)
počítačom alebo počítačmi so sieťovou kartou na pripojenie na sieť, vhodný operačný systém na spoľahlivú prevádzku automatizovaného informačného systému.
(6)
Kontrolná linka mobilnej stanice technickej kontroly typu M musí byť vybavená
a)
páčidlom,
b)
zariadením na kontrolu elektrickej zásuvky ťažného zariadenia,
c)
meradlom ovládacieho tlaku vzduchu brzdovej sústavy s hadicou a spojkovou hlavicou,
d)
meradlom spomalenia vozidla,
e)
prenosným počítačom (notebook) so sieťovou kartou na pripojenie na sieť, vhodný operačný systém na spoľahlivú prevádzku automatizovaného informačného systému, tlačiareň, skener, kopírovací stroj alebo multifunkčné zariadenie (tlačiareň, skener, kopírovací stroj).
(7)
Základné požiadavky a parametre na meradlá a prístroje podľa odsekov 2, 5 a 6 sú uvedené v prílohe č. 3.
§ 35
Spôsob metrologického zabezpečenia meradiel a prístrojov
(1)
Meradlá podľa § 34 ods. 2 písm. f) až i) a § 34 ods. 5 písm. f) až i) ako určené meradlá sa metrologicky zabezpečujú overením, subjektom, spôsobom a v lehotách ustanovených osobitným predpisom.15)
(2)
Meradlá podľa § 34 ods. 2 písm. j) až p), § 34 ods. 5 písm. j) až r) a § 34 ods. 6 písm. c) a d) sa metrologicky zabezpečujú kalibráciou spôsobilým subjektom spôsobom a v lehotách podľa § 36.
(3)
Spôsobilým subjektom na kalibráciu sa na účely tejto vyhlášky rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá
a)
nie je oprávnenou osobou technickej kontroly a spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu,16)
b)
má na kalibráciu vypracované písomné postupy v súlade s návodmi na nastavovanie a obsluhu meradiel vydanými výrobcami meradiel,
c)
má na vykonávanie kalibrácie tieto kalibračné zariadenia:
1.
generátor impulzov a čítač frekvencie,
2.
kalibračné rameno a sadu závaží,
3.
uhlomer,
4.
sklonomer,
5.
teodolit,
6.
meračské oceľové pásmo,
7.
koncové mierky,
8.
posuvné meradlo,
9.
tlakomer,
10.
kalibračnú kvapalinu.
(4)
Dokladom o vykonaní kalibrácie podľa odseku 2 je certifikát o kalibrácii, ktorý obsahuje
a)
názov a adresu spôsobilého subjektu, ktorý kalibráciu vykonal,
b)
poradové číslo certifikátu,
c)
druh meradla v členení podľa odseku 2,
d)
názov výrobcu meradla,
e)
typ a výrobné číslo meradla, ak sú tieto údaje na meradle vyznačené,
f)
dátum kalibrácie,
g)
dátum vydania certifikátu o kalibrácii,
h)
označenie použitého kalibračného spôsobu,
i)
identifikáciu použitého kalibračného zaradenia a identifikáciu potvrdenia o jeho metrologickej nadväznosti,
j)
výsledok kalibrácie s výsledkom „spĺňa“ alebo „nespĺňa“ požiadavky stanovené na kalibráciu meradla,
k)
rok a mesiac platnosti kalibrácie,
l)
meno, priezvisko a podpis fyzickej osoby, ktorá kalibráciu vykonala.
(5)
Prístroje podľa § 34 ods. 2 písm. q) a § 34 ods. 5 písm. t) sa metrologicky zabezpečujú kontrolou výrobcom alebo predajcom prístroja, spôsobom určeným výrobcom prístroja v jednoročných lehotách. O vykonaní metrologickej kontroly prístroja a jej výsledkoch vydá ten, kto ju vykonal, písomné potvrdenie s dátumom, menom, priezviskom, podpisom a odtlačkom pečiatky.
§ 36
Lehoty kalibrácie meradiel a prístrojov
Lehoty kalibrácie meradiel a prístrojov používaných pri technických kontrolách vozidiel podľa
§ 37
Podrobnosti o postupe pri vedení evidencie dokladov žiadateľov z iného členského štátu, lehoty a spôsob ich nahlasovania
(1)
O dokladoch žiadateľov z iných členských štátov sa vedie osobitná evidencia v rozsahu uznania
a)
dokladu o finančnej spoľahlivosti na zriadenie stanice technickej kontroly,
b)
výpisu z obchodného registra alebo zo živnostenského registra, ak je žiadateľ podnikateľom,
c)
výpisu z registra trestov alebo iného obdobného dokladu,
d)
čestného vyhlásenia žiadateľa, že na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz ani nútené vyrovnanie, ak je žiadateľ podnikateľom,
e)
zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom činnosti.
(2)
Údaje sa zasielajú ministerstvu od 15. februára 2007 a následne každý druhý rok najneskôr do 15. februára v písomnej a elektronickej podobe.
Podrobnosti o informačnom systéme technických kontrol a rozsahu evidovaných údajov, spôsob a postup vedenia evidencie o prijatých a vydaných tlačivách a kontrolných nálepkách, prijatých a pridelených pečiatkach, spôsob a lehoty ich inventarizácie, postup a lehoty ich odovzdania na skartáciu a postup v prípade ich zničenia, poškodenia, straty alebo odcudzenia (k § 40 ods. 3 zákona)
§ 38
Podrobnosti o informačnom systéme technických kontrol a rozsahu evidovaných údajov
(1)
Údaje o výsledkoch technických kontrol vozidiel, vyhodnotení ich technického stavu a záveroch o ich spôsobilosti, dočasnej spôsobilosti alebo nespôsobilosti na premávku na pozemných komunikáciách a evidencia príjmu a výdaja tlačív, kontrolných nálepiek a pečiatok používaných pri technických kontrolách sa vedú v automatizovanom informačnom systéme.
(2)
Automatizovaný informačný systém pozostáva z evidencie údajov o výsledkoch technických kontrol vozidiel, vyhodnotení ich technického stavu a záveroch o ich spôsobilosti, dočasnej spôsobilosti alebo nespôsobilosti na premávku na pozemných komunikáciách vedenej v elektronickej podobe v databáze technických kontrol vozidiel.
(3)
Evidencia údajov je vedená v databáze technických kontrol vozidiel minimálne v rozsahu evidovaných údajov, a to
a)
poradového čísla,
b)
série a evidenčného čísla Protokolu o technickej kontrole vozidla,
c)
druhu technickej kontroly,
d)
značky vozidla,
e)
obchodného názvu vozidla,
f)
druhu vozidla/kategória,
g)
evidenčného čísla vozidla,
h)
dátumu prvej evidencie vozidla/rok výroby,
i)
dátumu prvej evidencie vozidla v Slovenskej republike/rok výroby,
j)
dátumu vykonania technickej kontroly,
k)
typu vozidla/variant/verzia,
l)
výrobného čísla karosérie (nadstavby),
m)
VIN,
n)
identifikačného čísla motora (typ),
o)
hodnotenia technickej kontroly (spôsobilé, dočasne spôsobilé, nespôsobilé),
p)
série a evidenčného čísla Protokolu o technickej kontrole vozidla z predchádzajúcej technickej kontroly, ak ide o opakovanú technickú kontrolu,
q)
kódu a priezviska kontrolného technika,
r)
kódu a priezviska schvaľujúceho kontrolného technika,
s)
ďalších záznamov stanice technickej kontroly.
(4)
Automatizovaným informačným systémom sa rozumie jednotný informačný systém vedený výlučne v elektronickej podobe s vlastnosťami softvéru, ktorý používa výhradne štandardy a otvorené formáty na princípe KLIENT-Server.
(5)
Rozsah evidovaných údajov v automatizovanom informačnom systéme je uvedený v prílohe č. 4.
§ 39
Spôsob a postup vedenia evidencie o prijatých a vydaných tlačivách a kontrolných nálepkách a o prijatých a pridelených pečiatkach
(1)
Evidencia prijatých a vydaných tlačív a kontrolných nálepiek sa vedie v Knihe príjmu a výdaja tlačív a kontrolných nálepiek, ktorá obsahuje
a)
dátum príjmu tlačív s uvedením ich názvu, kontrolných nálepiek a číslo príjmového dokladu,
b)
počet prijatých tlačív a kontrolných nálepiek s uvedením ich sérií a evidenčných čísiel,
c)
meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu oprávnenej osoby technickej kontroly alebo ním písomne splnomocnenej osoby na príjem tlačív a kontrolných nálepiek, identifikačné číslo a sídlo stanice technickej kontroly,
d)
dátum výdaja tlačív s uvedením ich názvu a dátum výdaja kontrolných nálepiek,
e)
počet vydaných tlačív a nalepených kontrolných nálepiek s uvedením ich sérií a evidenčných čísiel počas pracovnej zmeny a meno, priezvisko a podpis oprávnenej osoby určenej štatutárnym orgánom oprávnenej osoby technickej kontroly, ktorá vykonala uzávierku po skončení pracovnej zmeny,
f)
meno, priezvisko a podpis oprávnenej osoby určenej štatutárnym orgánom oprávnenej osoby technickej kontroly na výdaj tlačív a kontrolných nálepiek,
g)
mená, priezviská a podpisy osôb určených štatutárnym orgánom oprávnenej osoby technickej kontroly na vykonanie zápisov po skončení pracovnej zmeny,
h)
počet vydaných odpisov tlačív (druhopisov) počas jednej pracovnej zmeny, počet poškodených tlačív a kontrolných nálepiek počas jednej pracovnej zmeny, zostatok tlačív a kontrolných nálepiek po skončení pracovnej zmeny.
(2)
Ak sa tlačivo alebo kontrolná nálepka manipuláciou poškodí alebo zničí, oprávnená osoba určená štatutárnym orgánom oprávnenej osoby technickej kontroly do Knihy príjmu a výdaja tlačív a kontrolných nálepiek zapíše dôvod poškodenia alebo zničenia. Zápis opatrí dátumom a svojím podpisom. Poškodené alebo zničené tlačivá a kontrolné nálepky uschová.
(3)
Evidencia prijatých a vydaných pečiatok sa vedie v Knihe príjmu a výdaja pečiatok, ktorá obsahuje
a)
dátum príjmu pečiatok a číslo príjmového dokladu,
b)
počet prijatých pečiatok s uvedením ich identifikačných čísiel a poradových čísiel,
c)
meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu oprávnenej osoby technickej kontroly alebo ním písomne splnomocnenej osoby na príjem pečiatok, identifikačné číslo a sídlo stanice technickej kontroly,
d)
dátum výdaja pečiatok pridelených kontrolným technikom s uvedením ich identifikačných čísiel a poradových čísiel; podpisy kontrolných technikov o prevzatí pridelených pečiatok,
e)
meno, priezvisko a podpis oprávnenej osoby určenej štatutárnym orgánom oprávnenej osoby technickej kontroly na výdaj pečiatok pridelených kontrolným technikom.
(4)
Evidenciu tlačív, kontrolných nálepiek a pečiatok vedie oprávnená osoba technickej kontroly v automatizovanom informačnom systéme v rozsahu podľa odsekov 1 a 3.
(5)
Kniha príjmu a výdaja tlačív a kontrolných nálepiek a Kniha príjmu a výdaja pečiatok sa archivujú po dobu piatich rokov od posledného zápisu. Údaje o evidencii prijatých a vydaných tlačív, kontrolných nálepiek a pečiatok vedené podľa odseku 4 sa archivujú v elektronickej podobe. Okrem toho každý príjem a denný výdaj sa osobitne vytlačí a opatrí podpisom a odtlačkom pečiatky kontrolného technika a spolu s dodacími listami vydanými poverenou technickou službou technickej kontroly vozidiel archivuje po dobu piatich rokov. Štatutárny orgán oprávnenej osoby technickej kontroly alebo oprávnená osoba určená štatutárnym orgánom oprávnenej osoby technickej kontroly pred archiváciou výtlačkov denného výdaja tlačív a kontrolných nálepiek tieto opatrí svojím podpisom.
(6)
Oprávnená osoba technickej kontroly, ktorej oprávnenie na vykonávanie technických kontrol bolo zrušené alebo zaniklo, odovzdá Knihu príjmu a výdaja tlačív a kontrolných nálepiek, Knihu príjmu a výdaja pečiatok a databázu vykonaných technických kontrol vozidiel poverenej technickej službe technickej kontroly vozidiel na archiváciu najneskôr do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zrušení oprávnenia na vykonávanie technických kontrol alebo zániku oprávnenia na vykonávanie technických kontrol.
§ 40
Spôsob a lehoty inventarizácie tlačív, kontrolných nálepiek a pečiatok, postup a lehoty ich odovzdania na skartáciu a postup v prípade ich zničenia, poškodenia, straty alebo odcudzenia
(1)
Inventarizácia skladových zásob tlačív, kontrolných nálepiek a pečiatok sa vykonáva u oprávnenej osoby technickej kontroly vždy k 31. decembru za príslušný kalendárny rok, a to porovnaním fyzického stavu so stavom vedeným v Knihe príjmu a výdaja tlačív a kontrolných nálepiek a v Knihe príjmu a výdaja pečiatok.
(2)
Inventarizáciu vykonáva štatutárny orgán oprávnenej osoby technickej kontroly alebo ním určený kontrolný technik. O výsledku inventarizácie štatutárny orgán oprávnenej osoby technickej kontroly alebo ním určený kontrolný technik spracuje zápis, ktorý opatrí svojím podpisom.
(3)
Ak sa pri inventarizácii zistí, že v skladových zásobách sa nachádzajú poškodené, zničené alebo nepoužiteľné tlačivá, kontrolné nálepky alebo pečiatky, osoba vykonávajúca inventarizáciu spracuje zápis o ich poškodení, zničení alebo nepoužiteľnosti, ktorý obsahuje
a)
názov tlačiva alebo kontrolnej nálepky, alebo pečiatky,
b)
sériu a evidenčné číslo tlačiva, ak je uvedené, alebo sériu a evidenčné číslo kontrolnej nálepky, alebo identifikačné číslo a poradové číslo pečiatky,
c)
zdôvodnenie poškodenia, zničenia alebo nepoužiteľnosti,
d)
počet kusov,
e)
dátum a podpis fyzickej osoby, ktorá inventarizáciu vykonala.
(4)
Poškodené alebo zničené tlačivá, kontrolné nálepky a pečiatky spolu so zápisom o poškodení alebo zničení odovzdá alebo zašle štatutárny orgán oprávnenej osoby technickej kontroly do 15. februára nasledujúceho kalendárneho roka poverenej technickej službe technickej kontroly vozidiel na skartáciu.
Spôsob a rozsah vykonávania základného školenia a zdokonaľovacieho školenia, vedenia informačného systému o školeniach, vydávaní a náležitostiach potvrdení o absolvovaní základného školenia a zdokonaľovacieho školenia (k § 45 ods. 4 zákona)
§ 41
Základné školenie a zdokonaľovacie školenie
(1)
Žiadosť sa podáva
a)
na základné školenie na získanie osvedčenia kontrolného technika,
b)
na zdokonaľovacie školenie na získanie osvedčenia kontrolného technika na vykonávanie
1.
technickej kontroly pred schválením vozidla jednotlivo vyrobeného, jednotlivo dovezeného alebo jednotlivo prestavaného na premávku na pozemných komunikáciách,
2.
technickej kontroly na prepravu nebezpečných vecí,
3.
technickej kontroly na vydanie prepravného povolenia.
(2)
Písomná žiadosť obsahuje
a)
identifikačné údaje o fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá má platné povolenie na zriadenie stanice technickej kontroly, alebo o oprávnenej osobe technickej kontroly, a to
1.
ak ide o fyzickú osobu meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu a podpis,
2.
ak ide o právnickú osobu názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom, podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky,
b)
meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorá sa má zúčastniť základného alebo zdokonaľovacieho školenia,
c)
druh technickej kontroly alebo druhy technických kontrol a kategórie vozidiel, na ktorých sa budú technické kontroly vykonávať.
(3)
Prílohou k žiadosti je
a)
kópia povolenia na zriadenie stanice technickej kontroly alebo kópia oprávnenia na vykonávanie technických kontrol vydaná príslušným obvodným úradom dopravy,
b)
kópia dokladu o vzdelaní osoby na získanie osvedčenia kontrolného technika alebo kontrolného technika, ktorý bude zaradený na funkciu
1.
vedúceho stanice technickej kontroly,
2.
zástupcu vedúceho stanice technickej kontroly,
3.
kontrolného technika,
c)
kópia vodičského preukazu s uvedením vodičského oprávnenia na vedenie skupiny alebo podskupiny tých kategórií vozidiel, na ktorých sa budú technické kontroly vykonávať.
(4)
Základné školenie na získanie osvedčenia kontrolného technika zahŕňa 70 hodín teoretickej výučby, 160 hodín praktického výcviku na kontrolnej linke stanice technickej kontroly a 10 hodín odborných konzultácií so zameraním na
a)
právne predpisy upravujúce systém zriaďovania siete staníc technických kontrol,
b)
právne predpisy upravujúce vykonávanie technických kontrol pravidelných,
c)
metodiky a metódy používané pri vykonávaní technických kontrol pravidelných,
d)
vplyv zmien technického stavu vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek na bezpečnosť a plynulosť premávky na pozemných komunikáciách, životné prostredie a ekonomiku prevádzky,
e)
technologické vybavenie stanice technickej kontroly, funkciu prístrojov, meradiel a zariadení používaných pri vykonávaní technických kontrol,
f)
praktické vykonávanie technických kontrol pravidelných na kontrolnej linke stanice technickej kontroly, vyhodnocovanie a vyznačovanie výsledku hodnotenia technických kontrol pravidelných do príslušných dokladov,
g)
automatizovaný informačný systém podľa § 7 ods. 1 vedený poverenou technickou službou technickej kontroly vozidiel,
h)
automatizovaný informačný systém podľa § 38 ods. 1 vedený oprávnenou osobou technickej kontroly,
i)
organizáciu metrologického zabezpečenia meradiel a prístrojov používaných pri vykonávaní technických kontrol pravidelných.
(5)
Zdokonaľovacie školenie podľa odseku 1 písm. b) zahŕňa 40 hodín teoretickej výučby a 40 hodín praktického výcviku na kontrolnej linke stanice technickej kontroly so zameraním podľa odseku 3 písm. a), d), e), g), h) a i) a so zameraním na
a)
právne predpisy upravujúce vykonávanie technických kontrol pred schválením vozidla jednotlivo vyrobeného, jednotlivo dovezeného alebo jednotlivo prestavaného na premávku na pozemných komunikáciách alebo technických kontrol na prepravu nebezpečných vecí, alebo technických kontrol na vydanie prepravného povolenia,
b)
metodiky a metódy používané pri vykonávaní technických kontrol pred schválením vozidla jednotlivo vyrobeného, jednotlivo dovezeného alebo jednotlivo prestavaného na premávku na pozemných komunikáciách alebo technických kontrol na prepravu nebezpečných vecí, alebo technických kontrol na vydanie prepravného povolenia,
c)
praktické vykonávanie technických kontrol pred schválením vozidla jednotlivo vyrobeného, jednotlivo dovezeného alebo jednotlivo prestavaného na premávku na pozemných komunikáciách alebo technických kontrol na prepravu nebezpečných vecí, alebo technických kontrol na vydanie prepravného povolenia na kontrolnej linke stanice technickej kontroly, vyhodnocovanie a vyznačovanie výsledku hodnotenia technických kontrol pred schválením vozidla jednotlivo vyrobeného, jednotlivo dovezeného alebo jednotlivo prestavaného na premávku na pozemných komunikáciách alebo technických kontrol na prepravu nebezpečných vecí, alebo technických kontrol na vydanie prepravného povolenia do príslušných dokladov.
(6)
Potvrdenie o absolvovaní základného školenia a potvrdenie o absolvovaní zdokonaľovacieho školenia musí byť v písomnej podobe a obsahovať
a)
identifikačné údaje,
b)
meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorá sa zúčastnila základného školenia alebo zdokonaľovacieho školenia,
c)
druh technickej kontroly alebo druhy technických kontrol a kategórie vozidiel, ktorých sa základné školenie alebo zdokonaľovacie školenie týkalo,
d)
dátum začatia a dátum skončenia základného školenia alebo zdokonaľovacieho školenia,
e)
dátum vydania, meno, priezvisko, podpis a odtlačok pečiatky štatutárneho orgánu poverenej technickej služby technickej kontroly vozidiel.
(7)
Údaje o základnom školení, zdokonaľovacom školení a vydaných potvrdeniach o absolvovaní základného školenia a potvrdeniach o absolvovaní zdokonaľovacieho školenia sa vedú a spravujú v automatizovanom informačnom systéme v rozsahu podľa § 6 ods. 4.
Spôsob a rozsah vykonávania, vedenia informačného systému o kurze, vydávaní a náležitostiach potvrdení o absolvovaní doškoľovacieho kurzu (k § 46 ods. 5 zákona)
§ 42
Doškoľovací kurz
(1)
Žiadosť na doškoľovací kurz obsahuje
a)
identifikačné údaje o oprávnenej osobe technickej kontroly, a to
1.
ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu, sídlo stanice technickej kontroly a podpis,
2.
ak ide o právnickú osobu názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), sídlo stanice technickej kontroly, meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom, podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky,
b)
meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu kontrolného technika, ktorý sa má zúčastniť doškoľovacieho kurzu,
c)
druh technickej kontroly alebo druhy technických kontrol a kategórie vozidiel, na ktorých sa budú technické kontroly vykonávať.
(2)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je kópia
a)
oprávnenia na vykonávanie technických kontrol vydaného príslušným obvodným úradom dopravy,
b)
osvedčenia kontrolného technika; kópia dokladu o vzdelaní kontrolného technika, ak má byť preradený na funkciu vedúceho stanice technickej kontroly alebo zástupcu vedúceho stanice technickej kontroly,
c)
rozhodnutia podľa § 46 ods. 2 zákona, ak príslušný obvodný úrad dopravy nariadil doškoľovací kurz,
d)
vodičského preukazu s uvedením vodičského oprávnenia na vedenie skupiny alebo podskupiny tých kategórií vozidiel, na ktorých sa budú technické kontroly vykonávať.
(3)
Doškoľovací kurz kontrolného technika na predĺženie platnosti osvedčenia kontrolného technika podľa § 46 ods. 1 zákona musí byť v rozsahu 18 hodín teoretickej výučby a 2 hodín odborných konzultácií
a)
so zameraním, ako je uvedené v § 41 ods. 4, ak ide o kontrolného technika oprávneného vykonávať technické kontroly pravidelné,
b)
so zameraním, ako je uvedené v § 41 ods. 4 a 5, ak ide o kontrolného technika oprávneného vykonávať technické kontroly pravidelné, technické kontroly pred schválením vozidla jednotlivo vyrobeného, jednotlivo dovezeného alebo jednotlivo prestavaného na premávku na pozemných komunikáciách alebo technické kontroly na prepravu nebezpečných vecí, alebo technické kontroly na vydanie prepravného povolenia.
(4)
Doškoľovací kurz kontrolného technika, ak to nariadil príslušný obvodný úrad dopravy, vykonáva sa so zameraním a v rozsahu určenom ministerstvom podľa § 46 ods. 2 zákona.
(5)
Potvrdenie o absolvovaní doškoľovacieho kurzu musí byť v písomnej podobe a obsahovať
a)
identifikačné údaje podľa odseku 1 písm. a),
b)
meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu kontrolného technika, ktorý sa zúčastnil doškoľovacieho kurzu,
c)
druh technickej kontroly alebo druhy technických kontrol a kategórie vozidiel, ktorých sa doškoľovací kurz týkal,
d)
dátum začatia a dátum skončenia doškoľovacieho kurzu,
e)
dátum vydania, meno, priezvisko, podpis a odtlačok pečiatky štatutárneho orgánu poverenej technickej služby technickej kontroly vozidiel.
(6)
Údaje o doškoľovacom kurze a vydaných potvrdeniach o absolvovaní doškoľovacieho kurzu sa vedú a spravujú v automatizovanom informačnom systéme v rozsahu podľa § 6 ods. 4.
Vykonávanie skúšok z odbornej spôsobilosti, ich obsah a rozsah, spôsob hodnotenia a zapisovania (k § 47 ods. 6 zákona)
§ 43
Vykonávanie skúšok z odbornej spôsobilosti
(1)
Písomnú žiadosť na skúšku z odbornej spôsobilosti na získanie osvedčenia kontrolného technika alebo na skúšku z odbornej spôsobilosti na predĺženie platnosti osvedčenia kontrolného technika predkladá ministerstvu fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má platné povolenie na zriadenie stanice technickej kontroly, alebo oprávnená osoba technickej kontroly, a to prostredníctvom poverenej technickej služby technickej kontroly vozidiel po absolvovaní základného školenia, zdokonaľovacieho školenia alebo doškoľovacieho kurzu.
(2)
Písomná žiadosť obsahuje náležitosti uvedené v § 41 ods. 2 a prílohou k žiadosti je kópia potvrdenia o absolvovaní základného školenia, zdokonaľovacieho školenia alebo doškoľovacieho kurzu.
(3)
Skúška z odbornej spôsobilosti sa skladá z písomnej časti a praktickej časti a môže byť vykonaná v akomkoľvek poradí.
(4)
Písomná časť skúšky pozostáva z písomného testu a kontrolného príkladu. Písomný test obsahuje otázky z
a)
právnych predpisov upravujúcich systém zriaďovania siete staníc technických kontrol,
b)
právnych predpisov upravujúcich vykonávanie technických kontrol,
c)
metodík a metód používaných pri vykonávaní technických kontrol,
d)
vplyvu zmien technického stavu vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek na bezpečnosť a plynulosť premávky na pozemných komunikáciách, životné prostredie a ekonomiku prevádzky,
e)
technologického vybavenia stanice technickej kontroly, funkcie prístrojov, meradiel a zariadení používaných pri vykonávaní technických kontrol,
f)
vyhodnocovania a vyznačovania výsledku hodnotenia technických kontrol do príslušných dokladov,
g)
automatizovaného informačného systému vedeného poverenou technickou službou technickej kontroly vozidiel,
h)
automatizovaného informačného systému vedeného oprávnenou osobou technickej kontroly,
i)
organizácie metrologického zabezpečenia meradiel a prístrojov používaných pri vykonávaní technických kontrol.
(5)
Písomné testy pozostávajú
a)
zo základnej sady testov, ktorú tvoria
1.
testy typu U obsahujúce 30 všeobecne zameraných otázok,
2.
testy typu O obsahujúce 20 otázok zameraných na technické kontroly vozidiel kategórie L, M1, N1, O1 a O2,
3.
testy typu N obsahujúce 20 otázok zameraných na technické kontroly vozidiel kategórie M2, M3, N2, N3, O3, O4, T a R,
4.
kontrolné príklady typu O zamerané na posúdenie splnenia stanovených podmienok na brzdenie vozidla na základe nameraných hodnôt brzdných síl na vozidlách kategórie L, M1, N1, O1 a O2,
5.
kontrolné príklady typu N zamerané na posúdenie splnenia stanovených podmienok na brzdenie vozidla na základe nameraných hodnôt brzdných síl na vozidlách kategórie M2, M3, N2, N3, O3, O4, T a R,
b)
z nadstavbového súboru testov, ktorý tvoria
1.
testy typu D, obsahujúce 20 otázok zameraných na technické kontroly pred schválením vozidla jednotlivo vyrobeného, jednotlivo dovezeného alebo jednotlivo prestavaného na premávku na pozemných komunikáciách,
2.
testy typu ADR, obsahujúce 20 otázok zameraných na technické kontroly na prepravu nebezpečných vecí,
3.
testy typu CEMT, obsahujúce 20 otázok zameraných na technické kontroly na vydanie prepravného povolenia.
(6)
Písomná časť skúšky vykonávanej testom typu U trvá 30 minút, testom typu O, N, D, ADR, CEMT trvá 20 minút a príkladom typu O alebo N trvá 30 minút.
(7)
Praktická časť skúšky je zameraná na overenie teoretických a praktických vedomostí a zručností pri vykonávaní technických kontrol vozidiel zameraných na správnosť vykonávania, vyhodnocovania a vyznačovania výsledkov hodnotenia technických kontrol a pozostáva z
a)
vykonania technickej kontroly pravidelnej v celom rozsahu kontrolných úkonov,
b)
vykonania technickej kontroly pravidelnej v čiastkovom rozsahu jednej skupiny kontrolných úkonov,
c)
vykonania technickej kontroly pravidelnej v čiastkovom rozsahu a špecifikácie pre technické kontroly pred schválením vozidla jednotlivo vyrobeného, jednotlivo dovezeného alebo jednotlivo prestavaného na premávku na pozemných komunikáciách alebo technické kontroly na prepravu nebezpečných vecí alebo technické kontroly na vydanie prepravného povolenia.
(8)
Výsledok hodnotenia písomnej časti skúšky hodnotí skúšobná komisia stupňom
a)
„vyhovel“, ak osoba na získanie osvedčenia kontrolného technika alebo kontrolný technik dosiahol úspešnosť 90 % a viac,
b)
„nevyhovel“, ak osoba na získanie osvedčenia kontrolného technika alebo kontrolný technik dosiahol úspešnosť menej ako 90 %.
(9)
Výsledok hodnotenia praktickej časti skúšky hodnotí každý člen skúšobnej komisie stupňom „vyhovel“ alebo „nevyhovel“.
(10)
Výsledok skúšky sa hodnotí stupňom „vyhovel“, ak obe časti skúšky podľa odsekov 8 a 9 boli hodnotené stupňom „vyhovel“; v opačnom prípade sa hodnotí stupňom „nevyhovel“.
(11)
Stupňom „nevyhovel“ sa hodnotí výsledok skúšky, ak bola osoba na získanie osvedčenia kontrolného technika alebo kontrolný technik z ďalšej časti skúšok vylúčená, pretože počas niektorej časti skúšky používala pomôcky bez prechádzajúceho súhlasu skúšobnej komisie.
§ 44
Vedenie evidencie skúšok, spôsob vymenovania a odvolania členov skúšobnej komisie a ich počty
(1)
O výsledku skúšky podľa § 43 ods. 3 spracuje skúšobná komisia zápisnicu o skúške z odbornej spôsobilosti, ktorá obsahuje
a)
číslo zápisnice,
b)
meno a priezvisko osoby na získanie osvedčenia kontrolného technika alebo kontrolného technika,
c)
dátum a miesto narodenia,
d)
dátum vykonania skúšky z odbornej spôsobilosti na udelenie osvedčenia kontrolného technika alebo dátum vykonania skúšky z odbornej spôsobilosti na predĺženie platnosti osvedčenia kontrolného technika,
e)
výsledok hodnotenia skúšky z odbornej spôsobilosti podľa § 43 ods. 10,
f)
rozsah odbornej spôsobilosti na vykonávanie technických kontrol vozidiel kategórií,
g)
druhy technických kontrol,
h)
meno, priezvisko a podpis predsedu skúšobnej komisie a mená, priezviská a podpisy členov skúšobnej komisie,
i)
miesto a dátum spracovania zápisnice o skúške z odbornej spôsobilosti a odtlačok pečiatky predsedu skúšobnej komisie, ktorý je zároveň skúšobným komisárom, alebo odtlačok pečiatky člena skúšobnej komisie, ktorý je zároveň skúšobným komisárom,
j)
poznámku; zapisuje sa dôvod vylúčenia zo skúšky podľa § 43 ods. 11.
(2)
Zápisnicu o skúške z odbornej spôsobilosti zasiela poverená technická služba technickej kontroly vozidiel fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá má platné povolenie na zriadenie stanice technickej kontroly, alebo oprávnenej osobe technickej kontroly.
(3)
Evidenciu skúšok z odbornej spôsobilosti vedie poverená technická služba technickej kontroly vozidiel v protokole o skúškach, ktorý obsahuje
a)
poradové číslo,
b)
meno, priezvisko a dátum narodenia osoby na získanie osvedčenia kontrolného technika alebo kontrolného technika, ktorý vykonal skúšku z odbornej spôsobilosti,
c)
dátum vykonania skúšky z odbornej spôsobilosti na udelenie osvedčenia kontrolného technika alebo dátum vykonania skúšky z odbornej spôsobilosti na predĺženie platnosti osvedčenia kontrolného technika,
d)
výsledok hodnotenia skúšky z odbornej spôsobilosti podľa § 43 ods. 8 a 9,
e)
podpis a odtlačok pečiatky predsedu skúšobnej komisie, ktorý je zároveň skúšobným komisárom, a podpisy členov skúšobnej komisie.
(4)
Skúšobnú komisiu zriaďuje ministerstvo podľa § 99 písm. n) zákona, ktoré písomne vymenúva a odvoláva jej členov. Skúšobná komisia je päťčlenná a skladá sa z
a)
predsedu skúšobnej komisie, ktorý je zároveň skúšobným komisárom; je ním zamestnanec ministerstva,
b)
člena skúšobnej komisie, ktorý je zároveň skúšobným komisárom; je ním zamestnanec ministerstva,
c)
troch členov skúšobnej komisie, ktorými sú zamestnanci poverenej technickej služby technickej kontroly vozidiel alebo nezávislí odborníci z praxe.
(5)
Výsledok skúšky z odbornej spôsobilosti na udelenie osvedčenia kontrolného technika alebo skúšky z odbornej spôsobilosti na predĺženie platnosti osvedčenia kontrolného technika hodnotí skúšobná komisia na neverejnom zasadnutí, na ktorom môžu byť prítomní iba jej členovia.
(6)
Rozhodnutie skúšobnej komisie sa prijíma hlasovaním, v prípade rovnosti hlasov rozhodne hlas predsedu skúšobnej komisie.
§ 45
Postup ministerstva pri schvaľovaní vhodnosti meradiel a prístrojov používaných na vykonávanie technických kontrol (k § 48 ods. 7 zákona)
(1)
Písomná žiadosť o schválenie vhodnosti meradla alebo prístroja na ich použitie pri vykonávaní technických kontrol vozidiel musí obsahovať
a)
identifikačné údaje, a to
1.
ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu, alebo o cudzinca s prechodným pobytom a ide o podnikateľa, aj obchodné meno, identifikačné číslo a miesto podnikania,
2.
ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom,
b)
názov meradla alebo prístroja.
(2)
Prílohou žiadosti je
a)
čestné vyhlásenie17) o tom, že žiadateľ je výrobcom alebo zástupcom výrobcu meradla alebo prístroja a je oprávnený na konanie o schválení ich vhodnosti na použitie pri vykonávaní technických kontrol vozidiel,
b)
písomné plnomocenstvo výrobcu alebo zástupcu výrobcu meradla alebo prístroja na konanie o schválení ich vhodnosti na použitie pri vykonávaní technických kontrol vozidiel, ak žiadateľ nie je výrobcom meradla alebo prístroja,
c)
správa z overenia vhodnosti meradla alebo prístroja a dokumentácia o meraní meradla alebo prístroja, ktorými sa zistený stav preukázal.
§ 46
Rozsah technických kontrol a druhy dokladov (k § 49 ods. 11 zákona)
(1)
Technická kontrola pravidelná sa vykonáva v rozsahu
a)
porovnania identifikačných údajov a evidenčných údajov nachádzajúcich sa na vozidle s údajmi uvedenými v dokladoch podľa odseku 9 písm. a),
b)
kontroly a posúdenia technického stavu vozidla, jeho systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek a povinnej výbavy vozidla a kontrolných úkonov určených metodikou na vykonávanie pravidelných technických kontrol.
(2)
Technická kontrola pred schválením vozidla jednotlivo vyrobeného, jednotlivo dovezeného alebo jednotlivo prestavaného na premávku na pozemných komunikáciách sa vykonáva v rozsahu
a)
porovnania identifikačných údajov vozidla s údajmi uvedenými v dokladoch podľa odseku 9 písm. b),
b)
kontroly a posúdenia technického stavu vozidla, jeho systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek a povinnej výbavy vozidla podľa odseku 1 písm. b),
c)
kontroly vyhotovenia a vybavenia vozidla, stavu a činností systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek vozidla z hľadiska ich konštrukcie a plnenia podmienok ustanovených medzinárodnými zmluvami18) alebo plnenia osobitných podmienok na schválenie vozidla na prepravu nebezpečných vecí,19) alebo plnenia osobitných podmienok o zhodnosti vozidla so štandardmi emisií, znečisťujúcich látok a zvuku,20) alebo podmienok ustanovených osobitným predpisom21) a podľa kontrolných úkonov ustanovených metodikou na vykonávanie technických kontrol pred schválením vozidla jednotlivo vyrobeného, jednotlivo dovezeného alebo jednotlivo prestavaného na premávku na pozemných komunikáciách.
(3)
Technická kontrola zvláštna sa vykonáva v úplnom alebo čiastočnom rozsahu technickej kontroly pravidelnej a podľa kontrolných úkonov určených metodikou na vykonávanie technických kontrol zvláštnych.
(4)
Technická kontrola administratívna sa vykonáva v čiastočnom rozsahu technickej kontroly pravidelnej a podľa kontrolných úkonov určených metodikou na vykonávanie technických kontrol administratívnych.
(5)
Technická kontrola na prepravu nebezpečných vecí sa vykonáva v úplnom rozsahu technickej kontroly pravidelnej a posúdením dokladu o schválení vozidla na prepravu nebezpečných vecí, posúdením dokladov o predpísaných periodických prehliadkach alebo iných predpísaných skúškach19) a podľa kontrolných úkonov určených metodikou na vykonávanie technických kontrol na prepravu nebezpečných vecí.
(6)
Technická kontrola na vydanie prepravného povolenia sa vykonáva v úplnom rozsahu technickej kontroly pravidelnej a posúdením dokladu o zhodnosti vozidla so štandardmi emisií, znečisťujúcich látok a zvuku, ktoré vydal výrobca vozidla alebo zástupca výrobcu vozidla, a podľa kontrolných úkonov určených metodikou na vykonávanie technických kontrol na vydanie prepravného povolenia.
(7)
Opakovaná technická kontrola podľa § 49 ods. 2 písm. g) zákona sa vykonáva v čiastočnom rozsahu so zameraním na kontrolu odstránenia chýb zistených pri technických kontrolách podľa odsekov 1 až 6, a to do 30 dní odo dňa vykonania pôvodnej kontroly.
(8)
Technickú kontrolu podľa odsekov 1, 3 až 7 možno vykonať v mobilnej stanici technickej kontroly podľa § 48 ods. 2 zákona za splnenia ďalších požiadaviek podľa § 33 ods. 7 a § 34 ods. 6 na vozidlách kategórie N3, O4, T a R, ktorým bolo vzhľadom na ich konštrukciu udelené schválenie na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách, napríklad v prípade prekročenia celkových rozmerov vozidla, prekročenia najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti vozidla alebo jazdnej súpravy alebo v prípade zákazu vjazdu pre tieto kategórie vozidiel do miesta, kde sa stanica technickej kontroly nachádza.
(9)
Prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predkladá na vykonanie technickej kontroly podľa
a)
odseku 1
1.
osvedčenie o evidencii alebo jeho aktuálnu overenú kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným útvarom Policajného zboru,
2.
protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo s pohonom na stlačený zemný plyn, ktoré nie je vybavené zariadením od výrobcu,
3.
platné osvedčenie o emisnej kontrole, ak takejto kontrole vozidlo podlieha,
b)
odseku 2 doklady ustanovené v § 14 až 17 a § 20 zákona,
c)
odseku 3 doklady podľa písmena a) bodov 1 a 2,
d)
odseku 4 doklady podľa písmena a),
e)
odseku 5 doklady podľa písmena a), doklad o schválení vozidla na prepravu nebezpečných vecí a doklady o predpísaných periodických prehliadkach alebo iných predpísaných skúškach,19)
f)
odseku 6 doklady podľa písmena a) a doklad o zhodnosti vozidla so štandardmi emisií, znečisťujúcich látok a zvuku,
g)
odseku 7 doklady pre príslušný druh technickej kontroly podľa písmen a) až e) a protokol z predchádzajúcej kontroly,
h)
odseku 8 doklady pre príslušný druh technickej kontroly podľa písmen a), c) až f),
i)
odsekov 1 až 8 čestné vyhlásenie, že na vozidlo vybavené tachografom, ktoré nemá typové schválenie ES, sa vzťahujú výnimky podľa osobitného predpisu.22)
(10)
Pri technickej kontrole vozidla záchrannej služby určeného na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidla určeného na prepravu uhynutých zvierat a vozidla pohrebnej služby prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predkladá okrem dokladov podľa odseku 9 aj potvrdenie o vykonanej dezinfikácii vozidla.
§ 47
Lehoty technických kontrol pravidelných pre jednotlivé kategórie vozidiel a podrobnosti o podrobení vozidla technickej kontrole na základe rozhodnutia obvodného úradu dopravy (k § 50 ods. 3 zákona)
(1)
Technickej kontrole pravidelnej podlieha vozidlo
a)
kategórie L1e a L2e v lehote štyroch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v štvorročných lehotách,
b)
kategórie L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, M1, N1, O1 a O2 v lehote štyroch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v dvojročných lehotách,
c)
kategórie M2, M3, N2, N3, O3 a O4 v lehote jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách,
d)
kategórie M, N a O používané na zdravotnícku záchrannú službu, banskú záchrannú službu a poruchovú službu plynárenských zariadení a vozidlo používané na taxislužbu v lehote jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách,
e)
kategórie T a R v lehote dvoch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v dvojročných lehotách,
f)
kategórie L, M, N, O, T a R používané v autoškole ako výcvikové vozidlo v lehote jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách.
(2)
Prvým prihlásením vozidla do evidencie sa na účely tejto vyhlášky rozumie dátum prvého pridelenia evidenčného čísla v Slovenskej republike alebo v inom štáte, ktorý sa vyznačuje v osvedčení o evidencii. Ak sa tento dátum nedá zistiť, ale známy je rok výroby vozidla, za prvé prihlásenie vozidla do evidencie sa považuje 1. deň roku výroby vozidla.
(3)
Ak sa rok prvého prihlásenia vozidla do evidencie v Slovenskej republike uvedený v osvedčení o evidencii nezhoduje s rokom výroby vozidla, pričom medzi rokom výroby vozidla a rokom prvého prihlásenia vozidla do evidencie je rozdiel väčší ako 12 mesiacov, za prvé prihlásenie vozidla do evidencie sa považuje 1. deň roku výroby vozidla.
(4)
Ak rok výroby vozidla nie je známy, považuje sa zaň modelový rok vozidla, ktorý možno zistiť z identifikačného čísla vozidla VIN.
§ 48
Hodnotenie technického stavu vozidla a závery o spôsobilosti, dočasnej spôsobilosti alebo nespôsobilosti vozidla na premávku na pozemných komunikáciách a podrobnosti o informačnom systéme a spôsobe evidovania údajov o technických kontrolách (k § 51 ods. 4 zákona)
(1)
Pri technickej kontrole sa technický stav vozidla a funkcia jednotlivých systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek hodnotí takto:
a)
1. stupeň vyznačený písmenom „A“ – stav bez chýb alebo s ľahkou chybou, ktorá nemá vplyv na bezpečnosť prevádzky vozidla v premávke na pozemných komunikáciách; vozidlo je spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,
b)
2. stupeň vyznačený písmenom „B“ – stav s vážnou chybou, ktorá má vplyv na bezpečnosť prevádzky vozidla, ale bezprostredne neohrozuje prevádzku vozidla v premávke na pozemných komunikáciách; vozidlo je dočasne spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,
c)
3. stupeň vyznačený písmenom „C“ – stav s nebezpečnou chybou, ktorá má vplyv na bezpečnosť prevádzky vozidla a bezprostredne ohrozuje prevádzku vozidla v premávke na pozemných komunikáciách, bezpečnosť osôb a majetku, životné prostredie alebo poškodzuje pozemné komunikácie; vozidlo je nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách.
(2)
Na účely tejto vyhlášky sa vozidlo považuje za dočasne spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
a)
zdvih páky kľúča niektorej brzdy vozidla je nadmerný, alebo brzdná sila v priebehu jednej otáčky kolesa kolíše nad prípustnou mierou pre oválnosť bubna alebo nerovnomernú hrúbku kotúča,
b)
prevádzkový tlak vzduchu v brzdovej sústave alebo brzdová kvapalina neplnia predpísané podmienky,
c)
nábeh brzdného účinku niektorého z kolies je zreteľne oneskorený,
d)
vzduchojemy, spojkové hlavice, brzdové potrubie alebo hadice sú poškodené alebo skorodované do takej miery, že by mohlo dôjsť k ich porušeniu, alebo hadice majú vonkajšie vydutiny,
e)
je indikovaná chyba protiblokovacieho systému bŕzd,
f)
je vážne poškodená niektorá časť brzdovej sústavy, bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách však nie je bezprostredne ohrozená,
g)
nefunguje posilňovač riadenia, v riadení vozidla sa prejavuje zväčšený odpor alebo mechanizmus riadenia má nadmernú vôľu, vozidlo je však riaditeľné,
h)
je vážne poškodená niektorá časť riadenia, bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách však nie je bezprostredne ohrozená,
i)
zavesenie alebo uloženie niektorého kolesa vozidla má nadmernú vôľu alebo niektorá časť nápravy neplní svoju funkciu, bezprostredné nebezpečenstvo však nehrozí,
j)
opotrebenie alebo poškodenie pneumatík prevyšuje prípustnú hranicu alebo na vozidle sú namontované pneumatiky nezodpovedajúce stanoveným podmienkam,
k)
náhradné koleso nie je riadne upevnené alebo vozidlo nie je vybavené predpísaným náhradným kolesom,
l)
niektorý tlmič pruženia vozidla chýba, je chybný alebo nedostatočne upevnený,
m)
spojovacie hriadele a kĺby sú poškodené alebo majú nadmerné vôle,
n)
sú vážne poškodené, deformované, skorodované alebo demontované časti podvozku, rámu alebo karosérie, ktoré majú vplyv na bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách, bezprostredné nebezpečenstvo však nehrozí,
o)
niektorý svetlomet s diaľkovým svetlom alebo so stretávacím svetlom nie je správne nastavený,
p)
niektoré svetelné zariadenie dôležité pre bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách chýba, je nesprávne umiestnené, nesvieti alebo nespĺňa predpísané podmienky, bezprostredné nebezpečenstvo však nehrozí,
q)
rýchlomer, tachograf alebo obmedzovač rýchlosti nefunguje alebo neplní predpísané podmienky,
r)
akumulátor je nedostatočne upevnený alebo je vážne poškodený, alebo elektrické vedenie je tak vážne poškodené, že to má vplyv na bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách,
s)
elektrické prepojenie medzi ťažným a prípojným vozidlom nezodpovedá predpisu,
t)
niektorý komponent výfukového systému vrátane katalyzátora chýba, je poškodený, netesný, nie je riadne pripevnený alebo nie je dostatočne tepelne izolovaný,
u)
emisia zvuku stojaceho vozidla presahuje dovolenú hodnotu,
v)
palivová nádrž alebo potrubie sú vážne poškodené, nie sú dostatočne pripevnené alebo neplnia predpísané podmienky,
w)
niektorá časť systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky vozidla je chybná, poškodená alebo upravená, prípadne úplne chýba, čo spôsobuje, že vozidlo pri prevádzke nepriaznivo pôsobí na bezpečnosť premávky na pozemných komunikáciách, bezprostredné nebezpečenstvo však nehrozí.
(3)
Údaje o chybách zistených pri technických kontrolách vykonaných podľa § 46 ods. 1 až 8 a podľa jednotlivých kontrolných úkonov a záverov o spôsobilosti, dočasnej spôsobilosti a nespôsobilosti vozidla na premávku na pozemných komunikáciách vedie a eviduje oprávnená osoba technickej kontroly v automatizovanom informačnom systéme v rozsahu evidovaných údajov podľa § 38 ods. 5.
(4)
Údaje o technických kontrolách a chybách podľa odseku 3 vedie a eviduje v rámci celej siete staníc technickej kontroly poverená technická služba technickej kontroly vozidiel v automatizovanom informačnom systéme v rozsahu evidovaných údajov podľa § 38 ods. 5.
§ 49
Spôsob vyznačovania výsledku technickej kontroly do dokladov o vykonaní technickej kontroly (k § 52 ods. 8 zákona)
(1)
Výsledok technickej kontroly pravidelnej a technickej kontroly administratívnej vrátane chýb zistených na vozidle, ak tieto nie sú automaticky prenesené na základe nameraných hodnôt a vyhodnotenia výsledku technickej kontroly, sa zapisuje do protokolu o technickej kontrole vozidla.
(2)
Ak je vozidlo pri technickej kontrole vyhodnotené ako spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, do protokolu o technickej kontrole vozidla sa zapíše druh nasledujúcej technickej kontroly a lehota platnosti technickej kontroly, ktorá sa zároveň zapíše do osvedčenia o technickej kontrole a vyznačí na kontrolnej nálepke perforovaním. Perforovanú kontrolnú nálepku na určené miesto nalepí kontrolný technik, ktorý technickú kontrolu vykonal.
(3)
Ak je vozidlo pri technickej kontrole vyhodnotené ako dočasne spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, do protokolu o technickej kontrole vozidla sa zapíše druh nasledujúcej technickej kontroly a lehota platnosti technickej kontroly sa obmedzí odo dňa vykonania na 30 dní; osvedčenie o technickej kontrole a kontrolná nálepka sa nevydáva.
(4)
Ak je vozidlo pri technickej kontrole vyhodnotené ako nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, do protokolu o technickej kontrole vozidla sa zapíše druh nasledujúcej technickej kontroly a lehota platnosti technickej kontroly sa nezapisuje. Osvedčenie o technickej kontrole a kontrolná nálepka sa nevydáva.
(5)
Pri technickej kontrole zvláštnej sa postupuje podľa odsekov 1 až 4; druh nasledujúcej kontroly a lehota platnosti sa nezapisuje, osvedčenie o technickej kontrole a kontrolná nálepka sa nevydáva.
(6)
Pri technickej kontrole na prepravu nebezpečných vecí sa postupuje podľa odsekov 1, 3 a 4. Ak je vozidlo vyhodnotené ako spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, postupuje sa podľa odseku 2; okrem osvedčenia o technickej kontrole a kontrolnej nálepky sa vydáva aj osvedčenie o schválení vozidla na prepravu nebezpečných vecí.
(7)
Pri technickej kontrole na vydanie prepravného povolenia sa postupuje podľa odsekov 1, 3 a 4. Ak je vozidlo vyhodnotené ako spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, postupuje sa podľa odseku 2; okrem osvedčenia o technickej kontrole a kontrolnej nálepky sa vydáva aj potvrdenie o technickej kontrole na vydanie prepravného povolenia.
(8)
Pri technickej kontrole pred schválením vozidla jednotlivo vyrobeného, jednotlivo dovezeného alebo jednotlivo prestavaného na premávku na pozemných komunikáciách sa výsledok technickej kontroly „spĺňa podmienky na schválenie spôsobilosti na premávku na pozemných komunikáciách v Slovenskej republike“ alebo „nespĺňa podmienky na schválenie spôsobilosti na premávku na pozemných komunikáciách v Slovenskej republike“ zapíše do protokolu o technickej kontrole pred schválením vozidla jednotlivo vyrobeného, jednotlivo dovezeného alebo jednotlivo prestavaného na premávku na pozemných komunikáciách. Po schválení spôsobilosti vozidla na premávku na pozemných komunikáciách sa vykoná technická kontrola administratívna podľa § 46 ods. 4. Vydá sa protokol o technickej kontrole vozidla, do ktorého sa zapíše druh nasledujúcej technickej kontroly a lehota platnosti technickej kontroly, ktorá sa zároveň zapíše do osvedčenia o technickej kontrole a vyznačí sa na kontrolnej nálepke perforovaním.
§ 50
Podrobnosti o spôsobe a rozsahu vykonania a vyhodnotenia cestnej technickej kontroly, postupe prijatia opatrení a o spôsobe vedenia ich evidencie, vzore správy o cestnej technickej kontrole vozidla a o jej náležitostiach (k § 54 ods. 10 zákona)
(1)
Cestná technická kontrola pozostáva z technickej kontroly vozidla a emisnej kontroly motorového vozidla a vykonáva sa spôsobom ustanoveným v § 54 ods. 1 až 5, 7 a 9 zákona a podľa kontrolných úkonov ustanovených osobitnou metodikou na vykonávanie
a)
technických kontrol pravidelných v rozsahu kontroly
1.
brzdového systému a jeho komponentov,
2.
výfukového systému,
3.
mechanizmu riadenia,
4.
svetlometov, zariadení na osvetlenie a svetelnej signalizácie,
5.
kolies (pneumatík),
6.
pruženia (viditeľných chýb),
7.
podvozku (viditeľných chýb),
8.
tachografu (inštalácie),
9.
obmedzovača rýchlosti (inštalácie a funkcie),
10.
zjavného úniku paliva alebo oleja,
b)
emisných kontrol pravidelných v rozsahu kontroly
1.
dymivosti (vznetové motory),
2.
plynných emisií (zážihové motory, motory s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo stlačený zemný plyn).
(2)
Na spracovanie osobitných metodík cestných technických kontrol, vybavenie pracovísk, overovanie vhodnosti meradiel a prístrojov, spôsob metrologického zabezpečenia meradiel a prístrojov, lehoty kalibrácií meradiel a prístrojov sa primerane vzťahujú ustanovenia tejto vyhlášky.
(3)
Pri cestnej technickej kontrole sa výsledok technickej kontroly vozidla „spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách“ alebo „nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách“ zapíše do správy o cestnej technickej kontrole.
(4)
Vzor tlačiva správa o cestnej technickej kontrole a jeho náležitosti sú uvedené v prílohe č. 5.
(5)
Evidencia o prijatých opatreniach súvisiacich s cestnými technickými kontrolami podľa § 48 ods. 3 a 4 sa vedie v elektronickej podobe formou štatistického prehľadu a spolu s kópiami protokolov o vykonaní technickej kontroly pravidelnej, kópiami protokolov o vykonaní technickej kontroly zvláštnej, kópiami rozhodnutí o nariadení technickej kontroly, kópiami rozhodnutí o nariadení emisnej kontroly a s kópiami rozhodnutí o vyradení vozidla z premávky na pozemných komunikáciách natrvalo sa archivuje počas piatich rokov.
(6)
Štatistický prehľad o prijatých opatreniach podľa odseku 7 sa zasiela písomne a v elektronickej podobe ministerstvu za 1. polrok do 31. júla príslušného kalendárneho roka a za rok do 31. januára nasledujúceho kalendárneho roka. Spolu so štatistickým prehľadom zasiela obvodný úrad dopravy aj kópie protokolov o vykonaní technickej kontroly pravidelnej, kópie protokolov o vykonaní technickej kontroly zvláštnej, kópie rozhodnutí o nariadení technickej kontroly, kópie rozhodnutí o nariadení emisnej kontroly a kópie rozhodnutí o vyradení vozidla z premávky na pozemných komunikáciách natrvalo.
(7)
Vzor štatistického prehľadu o prijatých opatreniach súvisiacich s cestnými technickými kontrolami a jeho náležitosti sú uvedené v prílohe č. 6.
DRUHÁ HLAVA
EMISNÉ KONTROLY
§ 51
Podrobnosti o určovaní siete pracovísk emisných kontrol (k § 55 ods. 3 zákona)
(1)
Sieť pracovísk emisnej kontroly je tvorená všetkými pracoviskami emisnej kontroly. Pri tvorbe siete sa vychádza zo základného druhu emisnej kontroly, ktorým je podľa § 67 ods. 2 písm. a) zákona emisná kontrola pravidelná a z požiadaviek, že
a)
na celom území Slovenskej republiky musí byť zabezpečená dostatočná kontrolná kapacita na vykonávanie emisných kontrol pravidelných a ostatných druhov emisných kontrol,
b)
hustota siete pracovísk emisnej kontroly musí zohľadňovať regionálne podmienky dopravnej infraštruktúry, potrebné kapacity, voľné kapacity a počet evidovaných vozidiel v jednotlivých okresoch,
c)
v každom okrese musí byť zriadené aspoň jedno pracovisko emisnej kontroly pre každý typ podľa § 52 ods. 2 písm. a) až c) pre vozidlá kategórie M1, M2, M3, N1, N2, N3 a T alebo aspoň jedno pracovisko emisnej kontroly pre každý typ podľa § 52 ods. 2 písm. a) až c) pre vozidlá kategórie M1 a N1 s rozmermi pracoviska podľa § 52 ods. 3 a jedno pracovisko emisnej kontroly pre každý typ podľa § 52 ods. 2 písm. a) až c) pre vozidlá kategórie M2, M3, N2, N3 a T s rozmermi pracoviska podľa § 52 ods. 4,
d)
na pracovisku emisnej kontroly typu A podľa § 52 ods. 2 písm. a) sa môžu vykonávať aj emisné kontroly vozidiel s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo stlačený zemný plyn,
e)
na pracovisku emisnej kontroly typu B podľa § 52 ods. 2 písm. b) sa môžu vykonávať aj emisné kontroly vozidiel s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo stlačený zemný plyn a emisné kontroly vozidiel, ktoré sú vybavené palubným diagnostickým systémom OBD,
f)
na pracovisku emisnej kontroly typu C podľa § 52 ods. 2 písm. c) sa vykonávajú aj emisné kontroly vozidiel, ktoré sú vybavené palubným diagnostickým systémom OBD,
g)
priemerný čas výkonu emisnej kontroly vozidiel kategórií M1 a N1 považovaný za jednotkovú emisnú kontrolu (ďalej len „JEK“) je 30 minút a priemerný čas výkonu emisnej kontroly vozidiel kategórií M2, M3, N2, N3 a T je 40 minút,
h)
pre každé evidované vozidlo kategórie M1 a N1 so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom a pre každé vozidlo kategórie M2, M3, N2, N3 a T so vznetovým motorom je potrebné zabezpečiť kapacitu pracoviska 1,0-násobku JEK ročne, čo vyplýva z lehôt emisných kontrol pravidelných. Rovnako pre každé vozidlo kategórie M1 a N1 so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom a so vznetovým motorom je potrebné zabezpečiť kapacitu pracoviska 0,65-násobku JEK ročne, čo vyplýva z lehôt emisných kontrol pravidelných, skladby a vekovej štruktúry evidovaných vozidiel.
(2)
Pri určovaní siete pracovísk emisnej kontroly typu podľa § 52 ods. 2 písm. a) až c) pre emisnú kontrolu pravidelnú sa vychádza okrem zásad podľa odseku 1 aj zo zásady, že v každom krajskom meste musia byť zriadené aspoň dve pracoviská emisnej kontroly pre každý typ podľa § 52 ods. 2 písm. a) až c) pre vozidlá kategórie M1, M2, M3, N1, N2, N3 a T alebo aspoň dve pracoviská emisnej kontroly pre každý typ podľa § 52 ods. 2 písm. a) až c) pre vozidlá kategórie M1 a N1 s rozmermi pracoviska podľa § 52 ods. 3 a dve pracoviská emisnej kontroly pre každý typ podľa § 52 ods. 2 písm. a) až c) pre vozidlá kategórie M2, M3, N2, N3 a T s rozmermi pracoviska podľa § 52 ods. 4.
Priestorové a technologické vybavenie pracoviska emisnej kontroly jednotlivých typov a mobilného pracoviska emisnej kontroly, spôsob metrologického zabezpečenia meradiel a prístrojov, lehoty kalibrácie meradiel a prístrojov používaných pri technických kontrolách a podrobnosti o postupe obvodného úradu dopravy pri vedení evidencie dokladov žiadateľov z iného členského štátu (k § 56 ods. 12 zákona)
§ 52
Priestorové vybavenie pracoviska emisnej kontroly
(1)
Pracovisko emisnej kontroly pozostáva z označených a oddelených priestorov, a to z
a)
prijímacej kancelárie,
b)
čakárne pre návštevníkov nadväzujúcej na prijímaciu kanceláriu,
c)
hygienických zariadení pre návštevníkov a zamestnancov,
d)
priestoru na samotné vykonávanie emisnej kontroly.
(2)
Pracoviská emisných kontrol sa podľa typov členia na
a)
pracovisko typu A určené na vykonávanie emisnej kontroly vozidiel so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom a emisnej kontroly vozidiel so zážihovým motorom s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo stlačený zemný plyn,
b)
pracovisko typu B určené na vykonávanie emisnej kontroly vozidiel so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom, emisnej kontroly vozidiel so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom, ktoré sú vybavené palubným diagnostickým systémom OBD, a emisnej kontroly vozidiel so zážihovým motorom s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo stlačený zemný plyn,
c)
pracovisko typu C určené na vykonávanie emisnej kontroly vozidiel so vznetovým motorom a emisnej kontroly vozidiel so vznetovým motorom, ktoré sú vybavené palubným diagnostickým systémom OBD,
d)
pracovisko typu M určené na vykonávanie emisnej kontroly vozidiel kategórie N3 a T na miestach sústredenia určených a písomne odsúhlasených obvodným úradom dopravy.
(3)
Priestor pracoviska emisnej kontroly podľa odseku 2 písm. a) až c) pre vozidlá kategórie M1 a N1 musí mať okrem priestoru podľa odseku 1 písm. a) až c)
a)
najmenej tieto vnútorné rozmery:
1.
dĺžku 6,9 m pre dĺžku vozidla do 4,5 m,
2.
šírku 4,2 m pre šírku vozidla do 1,8 m,
3.
výšku 3 m pre výšku vozidla do 1,6 m alebo vnútornú výšku 3,4 m pri inštalovanom vozidlovom zdviháku,
4.
šírku brány 2,3 m a výšku brány 2,1 m,
alebo
b)
najmenej tieto vnútorné rozmery:
1.
dĺžku 9,7 m pre dĺžku vozidla nad 4,5 m,
2.
šírku 4,7 m pre šírku vozidla nad 1,8 m,
3.
výšku 3,4 m pre výšku vozidla nad 1,6 m alebo výšku 4,6 m pri inštalovanom vozidlovom zdviháku,
4.
šírku brány 2,8 m a výšku brány 3 m.
(4)
Priestor pracoviska emisnej kontroly podľa odseku 2 písm. a) až c) pre vozidlá kategórie M2, M3, N2, N3, T alebo M1, M2, M3, N1, N2, N3, T musí mať okrem priestoru podľa odseku 1 písm. a) až c) najmenej tieto vnútorné rozmery:
a)
dĺžku 13,4 m,
b)
šírku 5 m,
c)
výšku 4,6 m alebo 5,8 m pri inštalovanom vozidlovom zdviháku,
d)
šírku brány 3,2 m a vnútornú výšku brány 4,1 m.
(5)
Priestor pracoviska emisnej kontroly podľa odsekov 3 a 4 musí mať podlahu s bezprašným a ľahko udržovateľným povrchom.
(6)
Prístupové a vnútorné komunikácie pracoviska emisnej kontroly podľa odseku 2 písm. a) až c) vrátane odstavných plôch a prevádzkových priestorov majú primerane spĺňať podmienky ustanovené osobitným predpisom.13)
(7)
Priestor pracoviska emisnej kontroly podľa odseku 2 písm. d) musí
a)
byť lokalizovaný mimo obytnej zóny, aby nepriaznivo neovplyvňoval životné prostredie nadmerným zvukom a exhalátmi,
b)
mať vyhradenú asfaltovú, betónovú alebo inú spevnenú plochu s rozmermi minimálne 60 m x 10 m, vhodný prístrešok a zdroj elektrickej energie.
§ 53
Technologické vybavenie pracoviska emisnej kontroly
(1)
Pracovisko emisnej kontroly musí byť vybavené
a)
kancelárskou, počítačovou a komunikačnou technikou v rozsahu potrebnom na zabezpečenie automatizovaného informačného systému,
b)
metodikami, technickou dokumentáciou a pomôckami, ktoré sú potrebné na vykonávanie emisných kontrol,
c)
zariadením zabezpečujúcim ochranu priestoru, trezorom alebo uzamykateľnou plechovou skriňou, v ktorej sú uložené tlačivá, kontrolné nálepky a pečiatky pred možnosťou odcudzenia alebo zneužitia neoprávnenou osobou,
d)
počítačom alebo počítačmi so sieťovou kartou na pripojenie na sieť, vhodným operačným systémom na spoľahlivú prevádzku automatizovaného informačného systému a tlačiarňou.
(2)
Pracovisko emisnej kontroly typu A musí byť vybavené
a)
meradlom na meranie otáčok motora,
b)
meradlom na meranie teploty oleja v motore,
c)
meradlom na meranie uhla zopnutia kontaktov prerušovača a uhla predstihu zapaľovania,
d)
meradlom na meranie objemovej koncentrácie oxidu uhoľnatého, nespálených uhľovodíkov, oxidu uhličitého a kyslíka vo výfukových plynoch,
e)
zariadením na kontinuálne odsávanie spalín, ak to vyplýva z odborného posudku z hľadiska vetrania podľa § 12 ods. 3 písm. d),
f)
potrebným počtom prenosných a stacionárnych detektorov úniku plynu, ak ide o pracovisko emisnej kontroly vykonávajúce emisné kontroly vozidiel so zážihovým motorom s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo stlačený zemný plyn, zabezpečujúcich akustickú a optickú signalizáciu výskytu plynu pri dosiahnutí 25 % z dolnej medze výbušnosti plynu podľa podmienok ustanovených osobitným predpisom,14)
g)
počítačom alebo počítačmi so sieťovou kartou na pripojenie na sieť, vhodným operačným systémom na spoľahlivú prevádzku automatizovaného informačného systému.
(3)
Pracovisko emisnej kontroly typu B musí byť vybavené
a)
meradlom na meranie otáčok motora,
b)
meradlom na meranie teploty oleja v motore,
c)
meradlom na meranie objemovej koncentrácie oxidu uhoľnatého, nespálených uhľovodíkov, oxidu uhličitého a kyslíka vo výfukových plynoch a s indikáciou hodnoty lambda,
d)
meradlom na meranie objemovej koncentrácie oxidu uhoľnatého, nespálených uhľovodíkov, oxidu uhličitého a kyslíka vo výfukových plynoch a s indikáciou hodnoty lambda vybavené zariadením na komunikáciu s OBD a softvérom umožňujúcim automatizovaný postup merania a prenos údajov a nameraných hodnôt do databázy automatizovaného informačného systému,
e)
zariadením na kontinuálne odsávanie spalín, ak to vyplýva z odborného posudku z hľadiska vetrania podľa § 12 ods. 3 písm. d),
f)
potrebným počtom prenosných a stacionárnych detektorov úniku plynu, ak ide o pracovisko emisnej kontroly vykonávajúce emisné kontroly vozidiel so zážihovým motorom s pohonom na skvapalnený ropný plyn a stlačený zemný plyn, zabezpečujúcich akustickú a optickú signalizáciu výskytu plynu pri dosiahnutí 25 % z dolnej medze výbušnosti plynu, podľa podmienok ustanovených osobitným predpisom,14)
g)
počítačom alebo počítačmi so sieťovou kartou na pripojenie na sieť, vhodným operačným systémom na spoľahlivú prevádzku automatizovaného informačného systému.
(4)
Pracovisko emisnej kontroly typu C musí byť vybavené
a)
meradlom na meranie otáčok motora,
b)
meradlom na meranie teploty oleja v motore,
c)
meradlom na meranie dymivosti výfukových plynov,
d)
meradlom na meranie dymivosti výfukových plynov vybavené zariadením na komunikáciu s OBD a softvérom umožňujúcim automatizovaný postup merania a prenos údajov a nameraných hodnôt do databázy automatizovaného informačného systému,
e)
zariadením na kontinuálne odsávanie spalín, ak to vyplýva z odborného posudku z hľadiska vetrania podľa § 12 ods. 3 písm. d),
f)
počítačom alebo počítačmi so sieťovou kartou na pripojenie na sieť, vhodným operačným systémom na spoľahlivú prevádzku automatizovaného informačného systému.
(5)
Pracovisko emisnej kontroly typu M musí byť vybavené
a)
meradlom na meranie otáčok motora,
b)
meradlom na meranie teploty oleja v motore,
c)
meradlom na meranie dymivosti výfukových plynov,
d)
meradlom na meranie dymivosti výfukových plynov vybavené zariadením na komunikáciu s OBD a softvérom umožňujúcim automatizovaný postup merania a prenos údajov a nameraných hodnôt do databázy automatizovaného informačného systému,
e)
prenosným počítačom (notebook) so sieťovou kartou na pripojenie na sieť, vhodným operačným systémom na spoľahlivú prevádzku automatizovaného informačného systému a tlačiareň.
(6)
Základné požiadavky a parametre na meradlá a prístroje podľa odsekov 2 až 5 sú uvedené v prílohe č. 7.
§ 54
Spôsob metrologického zabezpečenia meradiel a prístrojov
(1)
Meradlá podľa § 53 ods. 2 písm. d) a § 53 ods. 3 písm. c) a d) ako určené meradlá sa metrologicky zabezpečujú overením, subjektom, spôsobom a v lehotách ustanovených osobitným predpisom.15)
(2)
Meradlá podľa § 53 ods. 2 písm. a) až c), § 53 ods. 3 písm. a) a b), § 53 ods. 4 písm. a) až d) a § 53 ods. 5 písm. a) až d) sa metrologicky zabezpečujú kalibráciou spôsobilým subjektom, spôsobom podľa metodiky na vykonávanie metrologickej kontroly odporúčaných meradiel a v lehote podľa § 55.
(3)
Spôsobilým subjektom na kalibráciu sa na účely tejto vyhlášky rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá
a)
nie je oprávnenou osobou emisnej kontroly a spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu,16)
b)
má na kalibráciu meradiel vypracované písomné postupy v súlade s návodmi na nastavovanie a obsluhu meradiel vydaných výrobcami meradiel,
c)
má na vykonávanie kalibrácie tieto kalibračné zariadenia
1.
generátor impulzov a čítač frekvencie,
2.
generátor impulzov alebo simulátor predstihu zážihu a uhla zopnutia kontaktov,
3.
kalibračné filtre,
4.
simulátor teploty,
5.
teplomer.
(4)
O vykonaní kalibrácie spôsobilý subjekt podľa odseku 3 vydá certifikát o kalibrácii, ktorý obsahuje
a)
názov a adresu spôsobilého subjektu, ktorý kalibráciu vykonal,
b)
poradové číslo certifikátu,
c)
druh meradla v členení podľa odseku 2,
d)
názov výrobcu meradla,
e)
typ a výrobné číslo meradla, ak sú tieto údaje na meradle vyznačené,
f)
dátum kalibrácie,
g)
dátum vydania certifikátu o kalibrácii,
h)
označenie použitého kalibračného spôsobu,
i)
identifikáciu použitého kalibračného zaradenia a identifikáciu potvrdenia o jeho metrologickej nadväznosti,
j)
výsledok kalibrácie s výsledkom spĺňa alebo nespĺňa požiadavky stanovené na kalibráciu meradla,
k)
rok a mesiac platnosti kalibrácie,
l)
meno, priezvisko a podpis fyzickej osoby, ktorá kalibráciu vykonala.
(5)
Prístroje podľa § 53 ods. 2 písm. f) a § 53 ods. 3 písm. f) sa metrologicky zabezpečujú kontrolou výrobcom alebo predajcom prístroja, spôsobom určeným výrobcom prístroja v jednoročných lehotách. O vykonaní metrologickej kontroly prístroja a jej výsledkoch vydá ten, kto ju vykonal, písomné potvrdenie s dátumom, menom, priezviskom, podpisom a odtlačkom pečiatky.
§ 55
Lehota kalibrácie meradiel a prístrojov
Lehota kalibrácie meradiel a prístrojov používaných pri emisných kontrolách vozidiel podľa § 53 ods. 2 písm. a) až c), § 53 ods. 3 písm. a) a b), § 53 ods. 4 písm. a) až d) a § 53 ods. 5 písm. a) až d) je jeden rok.
§ 56
Postup pri vedení evidencie dokladov žiadateľov z iného členského štátu, lehoty a spôsob ich nahlasovania
(1)
O dokladoch žiadateľov z iných členských štátov sa vedie osobitná evidencia v rozsahu uznania
a)
dokladu o finančnej spoľahlivosti na zriadenie pracoviska emisnej kontroly,
b)
výpisu z obchodného registra alebo zo živnostenského registra, ak je žiadateľ podnikateľom,
c)
výpisu z registra trestov alebo iného obdobného dokladu,
d)
čestného vyhlásenia žiadateľa, že na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz ani nútené vyrovnanie, ak je žiadateľ podnikateľom,
e)
zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom činnosti.
(2)
Údaje sa zasielajú ministerstvu od 15. februára 2007 a následne každý druhý rok najneskôr do 15. februára v písomnej a elektronickej podobe.
Podrobnosti o informačnom systéme emisných kontrol a rozsahu evidovaných údajov, spôsob a postup vedenia evidencie o prijatých a vydaných tlačivách a kontrolných nálepkách, prijatých a pridelených pečiatkach, spôsob a lehoty ich inventarizácie, postup a lehoty ich odovzdania na skartáciu a postup v prípade ich zničenia, poškodenia, straty alebo odcudzenia (k § 58 ods. 3 zákona)
§ 57
Podrobnosti o informačnom systéme emisných kontrol a rozsahu evidovaných údajov
(1)
Údaje o výsledkoch emisných kontrol motorových vozidiel, vyhodnotení ich technického stavu a záveroch o ich spôsobilosti alebo nespôsobilosti na premávku na pozemných komunikáciách a evidencia príjmu a výdaja tlačív, kontrolných nálepiek a pečiatok používaných pri emisných kontrolách sa vedú v automatizovanom informačnom systéme.
(2)
Automatizovaný informačný systém pozostáva z evidencie údajov o výsledkoch emisných kontrol motorových vozidiel, vyhodnotení ich technického stavu a zo záverov o ich spôsobilosti alebo nespôsobilosti na premávku na pozemných komunikáciách a o výdaji tlačív, kontrolných nálepiek vedenej v elektronickej podobe v databáze vykonaných emisných kontrol motorových vozidiel.
(3)
Evidencia údajov je vedená v databáze vykonaných emisných kontrol motorových vozidiel najmenej v rozsahu týchto evidovaných údajov:
a)
poradové číslo,
b)
séria a evidenčné číslo Protokolu o emisnej kontrole motorového vozidla,
c)
druh emisnej kontroly,
d)
značka vozidla,
e)
obchodný názov vozidla,
f)
druh vozidla/kategória,
g)
evidenčné číslo vozidla,
h)
dátum prvej evidencie vozidla/rok výroby,
i)
dátum prvej evidencie vozidla v Slovenskej republike,
j)
dátum vykonania emisnej kontroly,
k)
typ vozidla/variant/verzia,
l)
výrobné číslo karosérie (nadstavby),
m)
VIN,
n)
identifikačné číslo motora (typ),
o)
druh paliva/zdroj energie,
p)
emisný systém,
q)
hodnotenie emisnej kontroly (spôsobilé, nespôsobilé),
r)
lehota platnosti emisnej kontroly,
s)
séria a evidenčné číslo prideleného osvedčenia o emisnej kontrole a kontrolnej nálepky,
t)
séria a evidenčné číslo Protokolu o emisnej kontrole vozidla z predchádzajúcej emisnej kontroly, ak ide o administratívnu emisnú kontrolu,
u)
kód a priezvisko technika emisnej kontroly,
v)
kód a priezvisko schvaľujúceho technika emisnej kontroly,
w)
ďalšie záznamy pracoviska emisnej kontroly.
(4)
Automatizovaným informačným systémom sa rozumie jednotný informačný systém vedený výlučne v elektronickej podobe s vlastnosťami softvéru, ktorý používa výhradne štandardy a otvorené formáty na princípe KLIENT-Server.
(5)
Rozsah evidovaných údajov v automatizovanom informačnom systéme je uvedený v prílohe č. 8.
§ 58
Spôsob a postup vedenia evidencie o prijatých a vydaných tlačivách a kontrolných nálepkách a o prijatých a pridelených pečiatkach
(1)
Evidencia prijatých tlačív a kontrolných nálepiek sa vedie v Knihe príjmu tlačív a kontrolných nálepiek, ktorá pozostáva z dodacích listov vydaných poverenou technickou službou emisnej kontroly motorových vozidiel a je vedená minimálne v rozsahu evidovaných údajov
a)
dátum príjmu tlačív s uvedením ich názvu, kontrolných nálepiek a číslo príjmového dokladu,
b)
počet prijatých tlačív a kontrolných nálepiek s uvedením ich sérií a evidenčných čísiel,
c)
meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu oprávnenej osoby emisnej kontroly alebo ním písomne splnomocnenej osoby na príjem tlačív a kontrolných nálepiek, identifikačné číslo a sídlo pracoviska emisnej kontroly.
(2)
Výdaj tlačív a kontrolných nálepiek s uvedením ich sérií a evidenčných čísiel je vedený a archivovaný v elektronickej podobe. Okrem toho sa denný výdaj osobitne vytlačí a opatrí podpisom a odtlačkom pečiatky technika emisnej kontroly a archivuje sa počas piatich rokov. Štatutárny orgán oprávnenej osoby emisnej kontroly alebo oprávnená osoba určená štatutárnym orgánom oprávnenej osoby emisnej kontroly pred archiváciou výtlačkov denného výdaja tlačív a kontrolných nálepiek tieto opatrí svojím podpisom.
(3)
Ak sa tlačivo alebo kontrolná nálepka manipuláciou poškodí alebo zničí, oprávnená osoba určená štatutárnym orgánom oprávnenej osoby emisnej kontroly do informačného systému podľa § 57 ods. 1 vyhotoví záznam, kde uvedie dátum a dôvod poškodenia alebo zničenia. Poškodené alebo zničené tlačivá a kontrolné nálepky uschová.
(4)
Evidencia prijatých a vydaných pečiatok sa vedie v Knihe príjmu a výdaja pečiatok, ktorá obsahuje
a)
dátum príjmu pečiatok a číslo príjmového dokladu,
b)
počet prijatých pečiatok s uvedením ich identifikačných čísiel a poradových čísiel,
c)
meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu oprávnenej osoby emisnej kontroly alebo ním písomne splnomocnenej osoby na príjem pečiatok, identifikačné číslo a sídlo pracoviska emisnej kontroly,
d)
dátum výdaja pečiatok pridelených technikom emisnej kontroly s uvedením ich identifikačných čísiel a poradových čísiel; podpisy technikov emisnej kontroly o prevzatí pridelených pečiatok,
e)
meno, priezvisko a podpis oprávnenej osoby určenej štatutárnym orgánom oprávnenej osoby emisnej kontroly na výdaj pečiatok pridelených technikom emisnej kontroly.
(5)
Evidenciu tlačív, kontrolných nálepiek a pečiatok vedie oprávnená osoba emisnej kontroly v automatizovanom informačnom systéme v rozsahu podľa odsekov 1 a 4.
(6)
Kniha príjmu tlačív a kontrolných nálepiek a Kniha príjmu a výdaja pečiatok sa archivuje po dobu piatich rokov. Údaje o evidencii prijatých a vydaných tlačív, kontrolných nálepiek a pečiatok vedené podľa odseku 5 sa archivujú v elektronickej podobe.
(7)
Oprávnená osoba emisnej kontroly, ktorej oprávnenie na vykonávanie emisných kontrol bolo zrušené alebo zaniklo, odovzdá Knihu príjmu tlačív a kontrolných nálepiek, Knihu príjmu a výdaja pečiatok a databázu vykonaných emisných kontrol motorových vozidiel poverenej technickej službe emisnej kontroly motorových vozidiel na archiváciu najneskôr do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zrušení oprávnenia na vykonávanie emisných kontrol alebo zániku oprávnenia na vykonávanie emisných kontrol.
§ 59
Spôsob a lehoty inventarizácie tlačív, kontrolných nálepiek a pečiatok, postup a lehoty ich odovzdania na skartáciu a postup v prípade ich zničenia, poškodenia, straty alebo odcudzenia
(1)
Inventarizácia skladových zásob tlačív, kontrolných nálepiek a pečiatok sa vykonáva u oprávnenej osoby emisnej kontroly vždy k 31. decembru za príslušný kalendárny rok, a to porovnaním fyzického stavu so stavom vedeným v Knihe príjmu tlačív a kontrolných nálepiek a v Knihe príjmu a výdaja pečiatok a denného výdaja tlačív a kontrolných nálepiek.
(2)
Inventarizáciu vykonáva štatutárny orgán oprávnenej osoby emisnej kontroly alebo ním určený technik emisnej kontroly. O výsledku inventarizácie štatutárny orgán oprávnenej osoby emisnej kontroly alebo ním určený technik emisnej kontroly spracuje zápis, ktorý opatrí svojím podpisom.
(3)
Ak sa pri inventarizácii zistí, že v skladových zásobách sa nachádzajú poškodené, zničené alebo nepoužiteľné tlačivá, kontrolné nálepky alebo pečiatky, osoba vykonávajúca inventarizáciu spracuje zápis o ich poškodení, zničení alebo nepoužiteľnosti, ktorý obsahuje
a)
názov tlačiva alebo kontrolnej nálepky, alebo pečiatky,
b)
sériu a evidenčné číslo tlačiva, ak je uvedené, alebo sériu a evidenčné číslo kontrolnej nálepky alebo identifikačné číslo a poradové číslo pečiatky,
c)
zdôvodnenie poškodenia, zničenia alebo nepoužiteľnosti,
d)
počet kusov,
e)
dátum a podpis fyzickej osoby, ktorá inventarizáciu vykonala.
(4)
Poškodené alebo zničené tlačivá, kontrolné nálepky a pečiatky spolu so zápisom o poškodení alebo zničení odovzdá alebo zašle štatutárny orgán oprávnenej osoby emisnej kontroly do 15. februára nasledujúceho kalendárneho roka poverenej technickej službe emisnej kontroly motorových vozidiel na skartáciu.
(5)
Ak sa pri inventarizácii zistí, že došlo k strate alebo odcudzeniu tlačív, kontrolných nálepiek alebo pečiatok, osoba, ktorá inventarizáciu vykonala, spracuje zápis o strate alebo odcudzení, ktorý obsahuje náležitosti podľa odseku 3 písm. a), b), d) a e). Zápis odovzdá štatutárnemu orgánu oprávnenej osoby emisnej kontroly, ktorý zabezpečí bezodkladné oznámenie straty alebo odcudzenia tlačív, kontrolných nálepiek alebo pečiatok príslušnému útvaru Policajného zboru.
Spôsob a rozsah vykonávania základného školenia a zdokonaľovacieho školenia, vedenia informačného systému o školeniach, vydávaní a náležitostiach potvrdení o absolvovaní základného školenia a zdokonaľovacieho školenia (k § 63 ods. 4 zákona)
§ 60
Základné školenie a zdokonaľovacie školenie
(1)
Žiadosť sa podáva
a)
na základné školenie na získanie osvedčenia technika emisnej kontroly,
b)
na zdokonaľovacie školenie na získanie osvedčenia technika emisnej kontroly na vykonávanie emisnej kontroly na vozidlách
1.
so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo stlačený zemný plyn, ak má technik emisnej kontroly platné osvedčenie na vykonávanie emisnej kontroly na vozidlách so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom a palivom benzín,
2.
so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo stlačený zemný plyn, ak má technik emisnej kontroly platné osvedčenie na vykonávanie emisnej kontroly na vozidlách so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom a palivom benzín,
3.
so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom, ktoré sú vybavené palubným diagnostickým systémom OBD, ak má technik emisnej kontroly platné osvedčenie na vykonávanie emisnej kontroly na vozidlách so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom,
4.
so vznetovým motorom, ktoré sú vybavené palubným diagnostickým systémom OBD, ak má technik emisnej kontroly platné osvedčenie na vykonávanie emisnej kontroly na vozidlách so vznetovým motorom.
(2)
Písomná žiadosť obsahuje
a)
identifikačné údaje o fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá má platné povolenie na zriadenie pracoviska emisnej kontroly, alebo o oprávnenej osobe emisnej kontroly, a to
1.
ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu a podpis,
2.
ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom, podpis osoby alebo osôb štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky,
b)
meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorá sa má zúčastniť základného alebo zdokonaľovacieho školenia,
c)
druh emisného systému a paliva, na ktorých sa budú emisné kontroly vykonávať.
(3)
Prílohou k žiadosti je
a)
kópia povolenia na zriadenie pracoviska emisnej kontroly alebo kópia oprávnenia na vykonávanie emisných kontrol podľa § 57 ods. 6 zákona vydaná príslušným obvodným úradom dopravy,
b)
kópia dokladu o vzdelaní osoby, ktorá má získať osvedčenie technika emisnej kontroly,
c)
kópia platného osvedčenia technika emisnej kontroly na vykonávanie emisnej kontroly, ak ide o žiadosť podľa odseku 1 písm. b).
(4)
Základné školenie podľa odseku 1 písm. a) sa vykonáva v rozsahu 25 hodín teoretickej výučby, 25 hodín praktického výcviku a 8 hodín odborných konzultácií so zameraním na
a)
právne predpisy upravujúce systém zriaďovania siete pracovísk emisnej kontroly,
b)
právne predpisy upravujúce vykonávanie emisných kontrol pravidelných,
c)
metodiky a metódy používané pri vykonávaní emisných kontrol pravidelných,
d)
vplyv zmien technického stavu vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek na emisie, životné prostredie a ekonomiku prevádzky,
e)
technologické vybavenie pracoviska emisnej kontroly, funkciu prístrojov, meradiel a zariadení používaných pri vykonávaní emisných kontrol,
f)
praktické vykonávanie emisných kontrol pravidelných, vyhodnocovanie a vyznačovanie výsledku hodnotenia emisných kontrol pravidelných do príslušných dokladov,
g)
automatizovaný informačný systém vedený poverenou technickou službou emisnej kontroly motorových vozidiel,
h)
automatizovaný informačný systém vedený oprávnenou osobou emisnej kontroly,
i)
organizáciu metrologického zabezpečenia meradiel a prístrojov používaných pri vykonávaní emisných kontrol pravidelných.
(5)
Zdokonaľovacie školenie podľa odseku 1 písm. b) sa vykonáva v rozsahu 9 hodín teoretickej výučby, 2 hodín praktického výcviku a 1 hodiny odborných konzultácií so zameraním podľa odseku 4 písm. a), c), f), h) a i).
(6)
Potvrdenie o absolvovaní základného školenia podľa § 63 ods. 2 zákona a potvrdenie o absolvovaní zdokonaľovacieho školenia sa vydáva v písomnej podobe a obsahuje
a)
identifikačné údaje podľa odseku 2 písm. a),
b)
meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorá sa zúčastnila základného školenia alebo zdokonaľovacieho školenia,
c)
druh emisnej kontroly, emisný systém a palivo, ktorého sa základné školenie alebo zdokonaľovacie školenie týkalo,
d)
dátum začatia a dátum ukončenia základného školenia alebo zdokonaľovacieho školenia,
e)
dátum vydania, meno, priezvisko, podpis a odtlačok pečiatky štatutárneho orgánu poverenej technickej služby emisnej kontroly motorových vozidiel.
(7)
Poverená technická služba emisnej kontroly motorových vozidiel vedie a spravuje údaje o základnom školení, zdokonaľovacom školení a vydaných potvrdeniach o absolvovaní základného školenia a potvrdeniach o absolvovaní zdokonaľovacieho školenia v automatizovanom informačnom systéme v rozsahu podľa § 13 ods. 4.
Spôsob a rozsah vykonávania doškoľovacieho kurzu, vedenia informačného systému o doškoľovacom kurze, vydávaní a náležitostiach potvrdení o absolvovaní doškoľovacieho kurzu (k § 64 ods. 5 zákona)
§ 61
Doškoľovací kurz
(1)
Písomná žiadosť obsahuje
a)
identifikačné údaje o oprávnenej osobe emisnej kontroly, a to
1.
ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu, sídlo pracoviska emisnej kontroly a podpis,
2.
ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo organizácie (IČO), sídlo pracoviska emisnej kontroly, meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom, podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky,
b)
meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu technika emisnej kontroly, ktorý sa má zúčastniť doškoľovacieho kurzu,
c)
emisný systém a palivo, na ktorých sa budú emisné kontroly vykonávať.
(2)
Prílohou k žiadosti je
a)
kopia oprávnenia na vykonávanie emisných kontrol vydaného príslušným obvodným úradom dopravy,
b)
kópia osvedčenia technika emisnej kontroly,
c)
kópia rozhodnutia podľa § 64 ods. 2 zákona, ak príslušný obvodný úrad dopravy nariadil doškoľovací kurz.
(3)
Doškoľovací kurz na predĺženie platnosti osvedčenia technika emisnej kontroly je v rozsahu 7 hodín teoretickej výučby a 1 hodiny odborných konzultácií
a)
so zameraním, ako je uvedené v § 60 ods. 4, ak ide o technika emisnej kontroly oprávneného vykonávať emisné kontroly na vozidlách so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom a palivom benzín alebo emisné kontroly na vozidlách so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom a palivom benzín, alebo emisné kontroly na vozidlách so vznetovým motorom,
b)
so zameraním, ako je uvedené v § 60 ods. 4 a 5, ak ide o technika emisnej kontroly oprávneného vykonávať emisné kontroly na vozidlách so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom a s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo stlačený zemný plyn alebo emisné kontroly na vozidlách so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom a s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo stlačený zemný plyn, alebo emisné kontroly na vozidlách so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom, ktoré sú vybavené palubným diagnostickým systémom OBD, alebo emisné kontroly na vozidlách so vznetovým motorom, ktoré sú vybavené palubným diagnostickým systémom OBD.
(4)
Potvrdenie o absolvovaní doškoľovacieho kurzu sa vydáva v písomnej podobe a obsahuje
a)
identifikačné údaje podľa odseku 1 písm. a),
b)
meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu technika emisnej kontroly, ktorý sa zúčastnil doškoľovacieho kurzu,
c)
druh emisnej kontroly, emisný systém a palivo, ktorých sa doškoľovací kurz týkal,
d)
dátum začatia a dátum ukončenia doškoľovacieho kurzu,
e)
dátum vydania, meno, priezvisko, podpis a odtlačok pečiatky štatutárneho orgánu poverenej technickej služby emisnej kontroly motorových vozidiel.
(5)
Poverená technická služba emisnej kontroly motorových vozidiel vedie a spravuje údaje o doškoľovacom kurze a vydaných potvrdeniach o absolvovaní doškoľovacieho kurzu v automatizovanom informačnom systéme v rozsahu podľa § 13 ods. 4.
Vykonávanie skúšok z odbornej spôsobilosti, ich obsah a rozsah, spôsob hodnotenia a zapisovania (k § 65 ods. 6 zákona)
§ 62
Vykonávanie skúšok z odbornej spôsobilosti
(1)
Písomnú žiadosť na skúšku z odbornej spôsobilosti na získanie osvedčenia technika emisnej kontroly alebo na skúšku z odbornej spôsobilosti na predĺženie platnosti osvedčenia technika emisnej kontroly predkladá ministerstvu fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má platné povolenie na zriadenie pracoviska emisnej kontroly, alebo oprávnená osoba emisnej kontroly, a to prostredníctvom poverenej technickej služby emisnej kontroly motorových vozidiel.
(2)
Písomná žiadosť obsahuje náležitosti uvedené v § 61 ods. 1 a prílohou k žiadosti je kópia potvrdenia o absolvovaní základného školenia, zdokonaľovacieho školenia alebo doškoľovacieho kurzu.
(3)
Skúška z odbornej spôsobilosti sa skladá z písomnej časti a praktickej časti a môže byť vykonaná v akomkoľvek poradí.
(4)
Písomná časť skúšky pozostáva z príslušného písomného testu a kontrolných príkladov. Písomný test obsahuje otázky z
a)
právnych predpisov upravujúcich systém zriaďovania siete pracovísk emisných kontrol,
b)
právnych predpisov upravujúcich vykonávanie emisných kontrol pravidelných,
c)
metodík a metód používaných pri vykonávaní emisných kontrol pravidelných,
d)
vplyvu zmien technického stavu vozidiel, systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek na emisie, životné prostredie a ekonomiku prevádzky,
e)
technologického vybavenia pracoviska emisnej kontroly, funkcie prístrojov, meradiel a zariadení používaných pri vykonávaní emisných kontrol,
f)
vyhodnocovania a vyznačovania výsledku hodnotenia emisných kontrol do príslušných dokladov,
g)
automatizovaného informačného systému vedeného poverenou technickou službou emisnej kontroly motorových vozidiel,
h)
automatizovaného informačného systému vedeného oprávnenou osobou emisnej kontroly,
i)
organizácie metrologického zabezpečenia meradiel a prístrojov používaných pri vykonávaní emisných kontrol.
(5)
Písomný test pozostáva
a)
zo základnej sady testov, ktorú tvoria
1.
testy typu N súvisiace s vykonávaním emisných kontrol motorových vozidiel so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom obsahujúce 15 všeobecne zameraných otázok, 13 odborne zameraných otázok a 2 kontrolné príklady zamerané na správne stanovenie hodnôt kontrolných parametrov,
2.
testy typu Z súvisiace s vykonávaním emisných kontrol motorových vozidiel so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom obsahujúce 15 všeobecne zameraných otázok, 13 odborne zameraných otázok a 2 kontrolné príklady zamerané na správne stanovenie hodnôt kontrolných parametrov,
3.
testy typu D súvisiace s vykonávaním emisných kontrol motorových vozidiel so vznetovým motorom obsahujúce 15 všeobecne zameraných otázok, 13 odborne zameraných otázok a 2 kontrolné príklady zamerané na správne stanovenie hodnôt kontrolných parametrov,
b)
z nadstavbovej sady testov, ktorú tvoria
1.
testy typu PN súvisiace s vykonávaním emisných kontrol motorových vozidiel so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom a s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo stlačený zemný plyn obsahujúce 15 všeobecne zameraných otázok, 13 odborne zameraných otázok a 2 kontrolné príklady zamerané na správne stanovenie hodnôt kontrolných parametrov,
2.
testy typu PZ súvisiace s vykonávaním emisných kontrol motorových vozidiel so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom a s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo stlačený zemný plyn obsahujúce 15 všeobecne zameraných otázok, 13 odborne zameraných otázok a 2 kontrolné príklady zamerané na správne stanovenie hodnôt kontrolných parametrov,
3.
testy typu ZOBD súvisiace s vykonávaním emisných kontrol motorových vozidiel so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom, ktoré sú vybavené palubným diagnostickým systémom OBD, obsahujúce 15 všeobecne zameraných otázok, 13 odborne zameraných otázok a 2 kontrolné príklady zamerané na správne stanovenie hodnôt kontrolných parametrov,
4.
testy typu DOBD súvisiace s vykonávaním emisných kontrol motorových vozidiel so vznetovým motorom, ktoré sú vybavené palubným diagnostickým systémom OBD, obsahujúce 15 všeobecne zameraných otázok, 13 odborne zameraných otázok a 2 kontrolné príklady zamerané na správne stanovenie hodnôt kontrolných parametrov.
(6)
Písomná časť skúšky trvá 45 minút.
(7)
Praktická časť skúšky je zameraná na overenie teoretických a praktických vedomostí a zručností pri vykonávaní emisných kontrol motorových vozidiel zameraných na správnosť vykonávania, vyhodnocovania a vyznačovania výsledkov hodnotenia emisných kontrol a pozostáva z vykonania emisnej kontroly pravidelnej v celom rozsahu kontrolných úkonov.
(8)
Výsledok písomnej časti skúšky hodnotí skúšobná komisia stupňom
a)
„vyhovel“, ak osoba, ktorá má získať osvedčenie technika emisnej kontroly, alebo technik emisnej kontroly dosiahol úspešnosť 90 % a viac,
b)
„nevyhovel“, ak osoba, ktorá má získať osvedčenie technika emisnej kontroly, alebo technik emisnej kontroly dosiahol úspešnosť menej ako 90 %.
(9)
Výsledok praktickej časti skúšky podľa odseku 7 hodnotí skúšobná komisia stupňom „vyhovel“ alebo „nevyhovel“ hlasovaním.
(10)
Výsledok skúšky sa hodnotí stupňom „vyhovel“, ak obe časti skúšky podľa odsekov 8 a 9 boli hodnotené stupňom „vyhovel“; v opačnom prípade sa hodnotí stupňom „nevyhovel“.
(11)
Stupňom „nevyhovel“ sa hodnotí výsledok skúšky, ak bola osoba, ktorá má získať osvedčenie technika emisnej kontroly, alebo technik emisnej kontroly z ďalšej časti skúšok vylúčený, pretože počas niektorej časti skúšky používal pomôcky bez predchádzajúceho súhlasu skúšobnej komisie.
§ 63
Vedenie evidencie skúšok, spôsob vymenovania a odvolania členov skúšobnej komisie a ich počty
(1)
O výsledku skúšky podľa § 62 ods. 3 spracuje člen skúšobnej komisie poverený predsedom skúšobnej komisie zápisnicu o skúške z odbornej spôsobilosti, ktorá obsahuje
a)
číslo zápisnice,
b)
meno a priezvisko osoby, ktorá má získať osvedčenie technika emisnej kontroly, alebo technika emisnej kontroly,
c)
dátum a miesto narodenia,
d)
dátum vykonania skúšky z odbornej spôsobilosti na udelenie osvedčenia technika emisnej kontroly alebo dátum vykonania skúšky z odbornej spôsobilosti na predĺženie platnosti osvedčenia technika emisnej kontroly,
e)
výsledok hodnotenia skúšky z odbornej spôsobilosti podľa § 62 ods. 10,
f)
rozsah odbornej spôsobilosti na vykonávanie emisnej kontroly pravidelnej podľa emisného systému a druhu paliva,
g)
meno, priezvisko a podpis predsedu skúšobnej komisie a mená, priezviská a podpisy členov skúšobnej komisie,
h)
miesto a dátum spracovania zápisnice o skúške z odbornej spôsobilosti a odtlačok pečiatky predsedu skúšobnej komisie, ktorý je zároveň skúšobným komisárom, alebo odtlačok pečiatky člena skúšobnej komisie, ktorý je zároveň skúšobným komisárom,
i)
poznámku; zapisuje sa dôvod vylúčenia zo skúšky podľa § 62 ods. 11.
(2)
Zápisnicu o skúške z odbornej spôsobilosti zasiela poverená technická služba emisnej kontroly motorových vozidiel fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá má platné povolenie na zriadenie pracoviska emisnej kontroly, alebo oprávnenej osobe emisnej kontroly.
(3)
Evidenciu skúšok z odbornej spôsobilosti vedie poverená technická služba emisnej kontroly motorových vozidiel v protokole o skúškach, ktorý obsahuje
a)
poradové číslo,
b)
meno, priezvisko a dátum narodenia osoby, ktorá má získať osvedčenie technika emisnej kontroly, alebo technika emisnej kontroly, ktorý vykonal skúšku z odbornej spôsobilosti,
c)
dátum vykonania skúšky z odbornej spôsobilosti na udelenie osvedčenia technika emisnej kontroly alebo dátum vykonania skúšky z odbornej spôsobilosti na predĺženie platnosti osvedčenia technika emisnej kontroly,
d)
výsledok hodnotenia skúšky z odbornej spôsobilosti podľa § 62 ods. 10,
e)
podpis a odtlačok pečiatky predsedu skúšobnej komisie, ktorý je zároveň skúšobným komisárom, a podpisy členov skúšobnej komisie.
(4)
Skúšobnú komisiu zriaďuje ministerstvo podľa § 99 písm. n) zákona, ktoré písomne vymenúva a odvoláva jej členov. Skúšobná komisia je päťčlenná a tvorí ju
a)
predseda skúšobnej komisie, ktorý je zároveň skúšobným komisárom; je ním zamestnanec ministerstva,
b)
člen skúšobnej komisie, ktorý je zároveň skúšobným komisárom; je ním zamestnanec ministerstva,
c)
traja členovia skúšobnej komisie, ktorými sú zamestnanci poverenej technickej služby emisnej kontroly motorových vozidiel alebo nezávislí odborníci z praxe.
(5)
Výsledok skúšky z odbornej spôsobilosti na udelenie osvedčenia technika emisnej kontroly alebo skúšky z odbornej spôsobilosti na predĺženie platnosti osvedčenia technika emisnej kontroly hodnotí skúšobná komisia na neverejnom zasadnutí, na ktorom môžu byť prítomní iba jej členovia.
(6)
Rozhodnutie skúšobnej komisie sa prijíma hlasovaním, v prípade rovnosti hlasov rozhodne hlas predsedu skúšobnej komisie.
§ 64
Emisné limity motorových vozidiel v prevádzke (k § 66 ods. 1 zákona)
(1)
Objemová koncentrácia oxidu uhoľnatého a nespálených uhľovodíkov pri voľnobežných otáčkach nezaťaženého zážihového motora vozidla s nezdokonaleným emisným systémom nemôže prekročiť emisné limity určené výrobcom. Ak výrobca emisné limity neurčil, ustanovené emisné limity sú
a)
najviac 6,0 % oxidu uhoľnatého a 2 000 ppm nespálených uhľovodíkov, ak ide o zážihový motor vozidla, ktoré bolo prvýkrát prihlásené do evidencie do 31. decembra 1972,
b)
najviac 4,5 % oxidu uhoľnatého a 1 200 ppm nespálených uhľovodíkov, ak ide o zážihový motor vozidla, ktoré bolo prvýkrát prihlásené do evidencie do 31. decembra 1985,
c)
najviac 3,5 % oxidu uhoľnatého a 800 ppm nespálených uhľovodíkov, ak ide o zážihový motor vozidla, ktoré bolo prvýkrát prihlásené do evidencie od 1. januára 1986.
(2)
Objemová koncentrácia oxidu uhoľnatého, nespálených uhľovodíkov a hodnota lambda pri otáčkach nezaťaženého zážihového motora vozidla so zdokonaleným emisným systémom nemôžu prekročiť hodnoty určené výrobcom vozidla. Ak výrobca emisné limity neurčil, ustanovené emisné limity sú
a)
najvyššia koncentrácia oxidu uhoľnatého pri voľnobežných otáčkach nemôže prekročiť hodnotu 0,5 % oxidu uhoľnatého a pre vozidlá prvýkrát prihlásené do evidencie od 1. júla 2002 hodnotu 0,3 %; najvyššia koncentrácia nespálených uhľovodíkov nemôže prekročiť hodnotu 100 ppm,
b)
najvyššia koncentrácia oxidu uhoľnatého pri zvýšených otáčkach v rozsahu 2 500 min-1 až 3 000 min-1 nemôže prekročiť hodnotu 0,3 % a pre vozidlá prvýkrát prihlásené do evidencie od 1. júla 2002 hodnotu 0,2 %; hodnota lambda nemôže prekročiť hodnoty určené výrobcom vozidla alebo musí byť v rozsahu 1 ± 0,03.
(3)
Objemová koncentrácia oxidu uhoľnatého na vozidle so vznetovým motorom prestavaným na zážihový motor s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo stlačený zemný plyn nemôže prekročiť limit ustanovený pre zážihový motor podľa roku výroby pôvodného vznetového motora.
(4)
Objemová koncentrácia oxidu uhoľnatého podľa odsekov 1 a 2 pri prevádzke motora s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo stlačený zemný plyn nemôže prekročiť limit určený alebo ustanovený pre zážihový motor.
(5)
Objemová koncentrácia nespálených uhľovodíkov a hodnota lambda sa nekontrolujú pri prevádzke motora s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo stlačený zemný plyn.
(6)
Emisie viditeľných škodlivín výfukových plynov vznetového motora vozidla (dymivosť) zistené metódou voľnej akcelerácie nemôžu prekročiť emisné limity určené výrobcom vozidla. Ak výrobca emisné limity neurčil, ustanovené emisné limity sú
a)
najviac 4,0 m-1, ak ide o vznetový motor vozidla, ktoré bolo prvýkrát prihlásené do evidencie do 31. decembra 1979,
b)
najviac 3,0 m-1, ak ide o preplňovaný vznetový motor vozidla, ktoré bolo prvýkrát prihlásené do evidencie od 1. januára 1980,
c)
najviac 2,5 m-1, ak ide o nepreplňovaný vznetový motor vozidla, ktoré bolo prvýkrát prihlásené do evidencie od 1. januára 1980,
d)
najviac 1,5 m-1, ak ide o vznetový motor vozidla, ktoré bolo prvýkrát prihlásené do evidencie od 1. júla 2008.
§ 65
Postup ministerstva pri schvaľovaní vhodnosti meradiel a prístrojov používaných na vykonávanie emisných kontrol (k § 66 ods. 7 zákona)
(1)
Písomná žiadosť o schválenie vhodnosti meradla alebo prístroja na ich použitie pri vykonávaní emisných kontrol motorových vozidiel obsahuje
a)
identifikačné údaje o žiadateľovi, a to
1.
ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu alebo u cudzinca prechodného pobytu, ak ide o podnikateľa, aj obchodné meno, identifikačné číslo a miesto podnikania,
2.
ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom,
b)
názov meradla alebo prístroja.
(2)
Prílohou k žiadosti je
a)
čestné vyhlásenie o tom, že žiadateľ je výrobcom alebo zástupcom výrobcu meradla alebo prístroja a je oprávnený na konanie o schválenie ich vhodnosti na použitie pri vykonávaní emisných kontrol motorových vozidiel,
b)
písomné plnomocenstvo výrobcu alebo zástupcu výrobcu meradla alebo prístroja na konanie o schválenie ich vhodnosti na použitie pri vykonávaní emisných kontrol motorových vozidiel, ak žiadateľ nie je výrobcom meradla alebo prístroja,
c)
správa z overenia vhodnosti meradla alebo prístroja a dokumentácia o meraní meradla alebo prístroja, ktorou sa zistený stav preukázal.
§ 66
Rozsah emisných kontrol a druhy dokladov (k § 67 ods. 9 zákona)
(1)
Emisná kontrola pravidelná sa vykonáva na vozidlách
a)
so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom v rozsahu
1.
porovnania identifikačných údajov a evidenčných údajov nachádzajúcich sa na vozidle, identifikačných údajov motora vozidla s údajmi uvedenými v dokladoch podľa odseku 5 písm. a),
2.
stanovenia hodnôt kontrolovaných parametrov a emisných limitov kontrolovaného vozidla,
3.
vizuálnej kontroly a posúdenia stavu, úplnosti, funkčnosti, tesnosti systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch,
4.
kontroly parametrov nastavenia motora,
5.
kontroly plnenia emisných limitov vozidla,
6.
hodnotenia emisnej kontroly a záveru o spôsobilosti alebo nespôsobilosti vozidla na premávku na pozemných komunikáciách podľa § 68,
7.
vyznačenia výsledku emisnej kontroly do dokladov o vykonaní emisnej kontroly podľa § 69,
b)
so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo stlačený zemný plyn alebo so vznetovým motorom prestavaným na zážihový motor s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo stlačený zemný plyn v rozsahu
1.
porovnania identifikačných údajov a evidenčných údajov nachádzajúcich sa na vozidle, identifikačných údajov motora vozidla a identifikačných údajov schváleného typu plynového zariadenia s údajmi uvedenými v dokladoch podľa odseku 5 písm. a),
2.
kontroly tesnosti plynovej palivovej sústavy,
3.
stanovenia hodnôt kontrolovaných parametrov a emisných limitov kontrolovaného vozidla,
4.
vizuálnej kontroly a posúdenia stavu, úplnosti, funkčnosti, tesnosti systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch,
5.
kontroly parametrov nastavenia motora,
6.
kontroly plnenia emisných limitov vozidla pre každý druh paliva,
7.
hodnotenia emisnej kontroly a záveru o spôsobilosti alebo nespôsobilosti vozidla na premávku na pozemných komunikáciách podľa § 68,
8.
vyznačenia výsledku emisnej kontroly do dokladov o vykonaní emisnej kontroly podľa § 69,
c)
so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom v rozsahu
1.
porovnania identifikačných údajov a evidenčných údajov nachádzajúcich sa na vozidle, identifikačných údajov motora vozidla s údajmi uvedenými v dokladoch podľa odseku 5 písm. a),
2.
stanovenia hodnôt kontrolovaných parametrov a emisných limitov kontrolovaného vozidla,
3.
vizuálnej kontroly a posúdenia stavu, úplnosti, funkčnosti, tesnosti systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch,
4.
kontroly funkčnosti indikátora systému palubnej diagnostiky alebo podobného diagnostického systému, ak je ním vozidlo vybavené,
5.
kontroly parametrov nastavenia motora,
6.
kontroly plnenia emisných limitov vozidla,
7.
hodnotenia emisnej kontroly a záveru o spôsobilosti alebo nespôsobilosti vozidla na premávku na pozemných komunikáciách podľa § 68,
8.
vyznačenia výsledku emisnej kontroly do dokladov o vykonaní emisnej kontroly podľa § 69,
d)
so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo stlačený zemný plyn v rozsahu
1.
porovnania identifikačných údajov a evidenčných údajov nachádzajúcich sa na vozidle, identifikačných údajov motora vozidla a identifikačných údajov schváleného typu plynového zariadenia s údajmi uvedenými v dokladoch podľa odseku 5 písm. a),
2.
kontroly tesnosti plynovej palivovej sústavy,
3.
stanovenia hodnôt kontrolovaných parametrov a emisných limitov kontrolovaného vozidla,
4.
vizuálnej kontroly a posúdenia stavu, úplnosti, funkčnosti, tesnosti systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch,
5.
kontroly funkčnosti indikátora systému palubnej diagnostiky alebo podobného diagnostického systému, ak je ním vozidlo vybavené,
6.
kontroly parametrov nastavenia motora,
7.
kontroly plnenia emisných limitov vozidla pre každý druh paliva,
8.
hodnotenia emisnej kontroly a záveru o spôsobilosti alebo nespôsobilosti vozidla na premávku na pozemných komunikáciách podľa § 68,
9.
vyznačenia výsledku emisnej kontroly do dokladov o vykonaní emisnej kontroly podľa § 69,
e)
so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom kategórie M1 a N1 vybavených palubným diagnostickým systémom OBD, ktoré sú prvýkrát prihlásené do evidencie po 1. januári 2005, v rozsahu
1.
porovnania identifikačných údajov a evidenčných údajov nachádzajúcich sa na vozidle a identifikačných údajov motora vozidla s údajmi uvedenými v dokladoch podľa odseku 5 písm. a),
2.
stanovenia hodnôt kontrolovaných parametrov a emisných limitov kontrolovaného vozidla,
3.
vizuálnej kontroly a posúdenia stavu, úplnosti, funkčnosti, tesnosti systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch,
4.
kontroly funkčnosti a indikácie indikátora systému palubnej diagnostiky OBD,
5.
kontroly systému palubnej diagnostiky OBD zameranej na overenie komunikácie so systémom OBD, získanie údajov potrebných na vykonanie emisnej kontroly, kontroly činnosti systému riadenia prípravy zmesi a zistenia obsahu pamäte porúch,
6.
kontroly parametrov nastavenia motora
7.
kontroly plnenia emisných limitov vozidla,
8.
hodnotenia emisnej kontroly a záveru o spôsobilosti alebo nespôsobilosti vozidla na premávku na pozemných komunikáciách podľa § 68,
9.
vyznačenia výsledku emisnej kontroly do dokladov o vykonaní emisnej kontroly podľa § 69,
f)
so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom kategórie M1 a N1 vybavených palubným diagnostickým systémom OBD, ktoré budú prvýkrát prihlásené do evidencie po 1. januári 2008, s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo stlačený zemný plyn v rozsahu
1.
porovnania identifikačných údajov a evidenčných údajov nachádzajúcich sa na vozidle, identifikačných údajov motora vozidla a identifikačných údajov schváleného typu plynového zariadenia s údajmi uvedenými v dokladoch podľa odseku 5 písm. a),
2.
kontroly tesnosti plynovej palivovej sústavy,
3.
stanovenia hodnôt kontrolovaných parametrov a emisných limitov kontrolovaného vozidla,
4.
vizuálnej kontroly a posúdenia stavu, úplnosti, funkčnosti, tesnosti systémov, komponentov a samostatných technických jednotiek, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch,
5.
kontroly funkčnosti indikátora systému palubnej diagnostiky OBD,
6.
kontroly systému palubnej diagnostiky OBD zameranej na overenie komunikácie so systémom OBD, získanie údajov potrebných na vykonanie emisnej kontroly, kontroly činnosti systému riadenia prípravy zmesi a zistenia obsahu pamäte porúch,
7.
kontroly parametrov nastavenia motora,
8.
kontroly plnenia emisných limitov vozidla pre každý druh paliva,
9.
hodnotenia emisnej kontroly a záveru o spôsobilosti alebo nespôsobilosti vozidla na premávku na pozemných komunikáciách podľa § 68,
10.
vyznačenia výsledku emisnej kontroly do dokladov o vykonaní emisnej kontroly podľa § 69,
g)
so vznetovým motorom v rozsahu
1.
porovnania identifikačných údajov a evidenčných údajov nachádzajúcich sa na vozidle, identifikačných údajov motora vozidla s údajmi uvedenými v dokladoch podľa odseku 5 písm. a),
2.
stanovenia hodnôt kontrolovaných parametrov a emisných limitov kontrolovaného vozidla,
3.
vizuálnej kontroly a posúdenia stavu, úplnosti, funkčnosti, tesnosti systémov, komponentov a samostatných technických komponentov, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch,
4.
kontroly funkčnosti indikátora systému palubnej diagnostiky OBD alebo podobného diagnostického systému, ak je ním vozidlo vybavené,
5.
kontroly nastavenia motora,
6.
kontroly plnenia emisných limitov vozidla,
7.
hodnotenia emisnej kontroly a záveru o spôsobilosti alebo nespôsobilosti vozidla na premávku na pozemných komunikáciách podľa § 68,
8.
vyznačenia výsledku emisnej kontroly do dokladov o vykonaní emisnej kontroly podľa § 69,
h)
so vznetovým motorom kategórie M1 a N1 vybavených palubným diagnostickým systémom OBD, ktoré budú prvýkrát prihlásené do evidencie od 1. januára 2008, v rozsahu
1.
porovnania identifikačných údajov a evidenčných údajov nachádzajúcich sa na vozidle, identifikačných údajov motora vozidla s údajmi uvedenými v dokladoch podľa odseku 5 písm. a),
2.
stanovenia hodnôt kontrolovaných parametrov a emisných limitov kontrolovaného vozidla,
3.
vizuálnej kontroly a posúdenia stavu, úplnosti, funkčnosti, tesnosti systémov, komponentov a samostatných technických komponentov, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch,
4.
kontroly funkčnosti indikátora systému palubnej diagnostiky OBD,
5.
kontroly nastavenia motora,
6.
kontroly systému palubnej diagnostiky OBD zameranej na overenie vytvorenia komunikácie so systémom OBD, získanie údajov potrebných na vykonanie emisnej kontroly, kontroly činnosti systému riadenia prípravy zmesi, zistenia obsahu pamäte porúch,
7.
kontroly plnenia emisných limitov vozidla,
8.
hodnotenia emisnej kontroly a záveru o spôsobilosti alebo nespôsobilosti vozidla na premávku na pozemných komunikáciách podľa § 68,
9.
vyznačenia výsledku emisnej kontroly do dokladov o vykonaní emisnej kontroly podľa § 69,
(2)
Emisná kontrola zvláštna sa vykonáva v úplnom alebo čiastočnom rozsahu emisnej kontroly pravidelnej podľa odseku 1 a podľa úkonov ustanovených metodikou na vykonávanie emisnej kontroly zvláštnej.
(3)
Emisná kontrola administratívna sa vykonáva v čiastočnom rozsahu emisnej kontroly pravidelnej podľa odseku 1 a podľa úkonov ustanovených metodikou na vykonávanie emisnej kontroly administratívnej.
(4)
Emisná kontrola podľa odsekov 1 až 3 môže byť vykonaná na mobilnom pracovisku emisnej kontroly za splnenia ďalších požiadaviek podľa § 52 ods. 7 a § 53 ods. 5 podľa úkonov ustanovených metodikou na vykonávanie emisnej kontroly pravidelnej alebo emisnej kontroly zvláštnej, alebo emisnej kontroly administratívnej na vozidlách kategórie N3 a T; ide o vozidlá uvedených kategórií, ktorým bolo vzhľadom na ich konštrukciu udelené schválenie na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách, napríklad v prípade prekročenia celkových rozmerov vozidla, prekročenia najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti vozidla alebo jazdnej súpravy alebo v prípade zákazu vjazdu pre tieto kategórie vozidiel do miesta, kde sa pracovisko emisnej kontroly nachádza.
(5)
Prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predkladá
a)
na vykonanie emisnej kontroly podľa odseku 1
1.
osvedčenie o evidencii alebo jeho aktuálnu overenú kópiu spolu s potvrdením o zadržaní osvedčenia o evidencii vydaným útvarom Policajného zboru,
2.
protokol o montáži plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo stlačený zemný plyn, ak vozidlo nie je vybavené plynovým zariadením od výrobcu,
b)
na vykonanie emisnej kontroly podľa odseku 2 doklady podľa písmena a) alebo doklady podľa § 14 až 17 a § 20 zákona,
c)
na vykonanie emisnej kontroly podľa odseku 3 doklady podľa písmena a),
d)
na vykonanie emisnej kontroly podľa odseku 4 doklady pre príslušný druh emisnej kontroly podľa písmen a) až c).
(6)
Pri emisnej kontrole vozidla záchrannej služby určeného na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidla určeného na prepravu uhynutých zvierat a vozidla pohrebnej služby prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predkladá okrem dokladov podľa odseku 5 aj potvrdenie o vykonanej dezinfikácii vozidla.
§ 67
Lehoty emisných kontrol pravidelných pre jednotlivé kategórie vozidiel (k § 68 ods. 3 zákona)
(1)
Emisnej kontrole pravidelnej podlieha vozidlo
a)
kategórie M1 a N1 so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom v lehote štyroch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v dvojročných lehotách,
b)
kategórie M1 a N1 so vznetovým motorom v lehote štyroch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v dvojročných lehotách,
c)
kategórie M2, M3, N2 a N3 v lehote jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách,
d)
kategórie M a N používané na zdravotnícku záchrannú službu, banskú záchrannú službu a poruchovú službu plynárenských zariadení a vozidlo používané na taxislužbu v lehote jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách,
e)
kategórie T v lehote dvoch rokov po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v dvojročných lehotách,
f)
kategórie M, N a T používané v autoškole ako výcvikové vozidlo v lehote jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom periodicky v jednoročných lehotách,
g)
kategórie M1 a N1 so zážihovým motorom s nezdokonaleným emisným systémom v lehote jedného roka po jeho prvom prihlásení do evidencie a potom v jednoročných lehotách.
(2)
Emisnej kontrole pravidelnej nepodlieha vozidlo kategórie M1 mazané zmesou paliva a mazacieho oleja a vozidlo kategórie L.
§ 68
Hodnotenie stavu vozidla a závery o spôsobilosti alebo nespôsobilosti vozidla na premávku na pozemných komunikáciách a podrobnosti o informačnom systéme a spôsobe evidovania údajov o emisných kontrolách (k § 69 ods. 4 zákona)
(1)
Vozidlo je pri emisnej kontrole hodnotené ako spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak
a)
identifikačné údaje a evidenčné údaje nachádzajúce sa na vozidle, identifikačné údaje motora vozidla a identifikačné údaje schváleného typu plynového zariadenia, ak ide o vozidlo s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo stlačený zemný plyn, sú v súlade s údajmi uvedenými v dokladoch podľa § 76 ods. 3,
b)
systém, komponent alebo samostatná technická jednotka, ktoré ovplyvňujú tvorbu znečisťujúcich látok vo výfukových plynoch, sú úplné, funkčné a tesné, nevydávajú neštandardné zvuky,
c)
indikátor systému palubnej diagnostiky OBD je funkčný a nesignalizuje poruchu, ak je ním vozidlo vybavené,
d)
namerané hodnoty nastavenia motora zodpovedajú hodnotám určeným výrobcom motora,
e)
systém palubnej diagnostiky OBD umožňuje získanie údajov potrebných na vykonanie emisnej kontroly, umožňuje kontrolu činnosti systému riadenia prípravy zmesi a v pamäti chýb sa nenachádza záznam,
f)
objemová koncentrácia oxidu uhoľnatého a nespálených uhľovodíkov vo výfukových plynoch neprekračuje emisné limity, ak ide o zážihový motor s nezdokonaleným emisným systémom,
g)
objemová koncentrácia oxidu uhoľnatého, nespálených uhľovodíkov a hodnota lambda vo výfukových plynoch neprekračujú emisné limity, ak ide o zážihový motor so zdokonaleným emisným systémom,
h)
dymivosť vo výfukových plynoch neprekračuje emisné limity a motor nevykazuje náhly neúmerný nárast dymivosti medzi jednotlivými voľnými akceleráciami, ak ide o vznetový motor,
i)
objemová koncentrácia oxidu uhoľnatého vo výfukových plynoch neprekračuje emisné limity, ak ide o motor s pohonom na skvapalnený ropný plyn alebo stlačený zemný plyn.
(2)
Vozidlo je pri emisnej kontrole hodnotené ako nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak nezodpovedá hodnoteniu podľa odseku 1.
(3)
Údaje o chybách a nameraných hodnotách zistených pri emisných kontrolách vykonaných podľa § 66 ods. 1 až 4 a podľa jednotlivých kontrolných úkonov a záverov o spôsobilosti a nespôsobilosti vozidla na premávku na pozemných komunikáciách vedie a eviduje oprávnená osoba emisnej kontroly v automatizovanom informačnom systéme v rozsahu evidovaných údajov podľa § 57 ods. 5.
(4)
Údaje o emisných kontrolách a chybách podľa odseku 3 vedie a eviduje v rámci celej siete pracovísk emisnej kontroly poverená technická služba emisnej kontroly motorových vozidiel v automatizovanom informačnom systéme v rozsahu evidovaných údajov podľa § 57 ods. 5.
§ 69
Spôsob vyznačovania výsledku kontroly do dokladov o vykonaní emisnej kontroly (k § 70 ods. 4 zákona)
(1)
Výsledok emisnej kontroly pravidelnej vykonanej v rozsahu podľa § 66 ods. 1 a emisnej kontroly administratívnej vykonanej v rozsahu podľa § 66 ods. 3 vrátane chýb zistených na vozidle, ak tieto nie sú automaticky prenesené na základe nameraných hodnôt a vyhodnotenia výsledku emisnej kontroly, sa zapisuje do protokolu o emisnej kontrole motorového vozidla.
(2)
Ak je vozidlo pri emisnej kontrole vyhodnotené ako spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, do protokolu o emisnej kontrole motorového vozidla sa zapíše druh nasledujúcej emisnej kontroly a lehota platnosti emisnej kontroly, ktorá sa zároveň zapíše do osvedčenia o emisnej kontrole a vyznačí na kontrolnej nálepke perforovaním. Perforovanú kontrolnú nálepku na určené miesto nalepí technik emisnej kontroly, ktorý emisnú kontrolu vykonal.
(3)
Ak je vozidlo pri emisnej kontrole vyhodnotené ako nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, do protokolu o emisnej kontrole motorového vozidla sa zapíše druh nasledujúcej emisnej kontroly a lehota platnosti emisnej kontroly sa nezapisuje. Osvedčenie o emisnej kontrole a kontrolná nálepka sa nevydávajú.
(4)
Pri emisnej kontrole zvláštnej podľa § 66 ods. 2 sa postupuje podľa odsekov 1 až 3; osvedčenie o emisnej kontrole a kontrolná nálepka sa nevydávajú.
TRETIA HLAVA
KONTROLY ORIGINALITY
§ 70
Podrobnosti o určovaní siete pracovísk kontrol originality (k § 72 ods. 3 zákona)
Sieť pracovísk kontroly originality je tvorená všetkými pracoviskami kontroly originality. Pri tvorbe siete sa vychádza z požiadaviek, že
a)
na celom území Slovenskej republiky musí byť zabezpečená dostatočná kontrolná kapacita na vykonávanie kontroly originality,
b)
hustota siete pracovísk kontroly originality musí zohľadňovať regionálne podmienky dopravnej infraštruktúry, potrebné kapacity, voľné kapacity, počet evidovaných vozidiel v jednotlivých okresoch, počet schválených vozidiel podľa § 16 a 20 zákona a počet vykonaných evidenčných úkonov podľa osobitného predpisu23) v jednotlivých okresoch,
c)
v každom krajskom meste a v každom okrese musia byť zriadené aspoň dve pracoviská kontroly originality oprávnené vykonávať kontroly originality vozidiel pre všetky kategórie vozidiel,
d)
priemerný čas výkonu kontroly originality vozidiel je 80 minút,
e)
nominálna kapacita kontrolnej linky je šesť vozidiel; na stanovenie nominálnej kapacity kontrolnej linky sa počíta s priemerným vyťažením osem hodín, pričom sa nevylučuje aj prevádzka v predĺžených zmenách a v deň pracovného pokoja.
Priestorové a technologické vybavenie pracoviska kontroly originality jednotlivých typov a mobilného pracoviska kontroly originality, spôsob metrologického zabezpečenia meradiel a prístrojov, lehoty kalibrácie meradiel a prístrojov používaných pri kontrolách originality a podrobnosti o postupe obvodného úradu dopravy pri vedení evidencie dokladov žiadateľov z iného členského štátu (k § 73 ods. 12 zákona)
§ 71
Priestorové vybavenie pracoviska kontroly originality
(1)
Pracovisko kontroly originality pozostáva z označených a oddelených priestorov, a to najmä:
a)
prijímacej kancelárie,
b)
čakárne pre návštevníkov nadväzujúcej na prijímaciu kanceláriu,
c)
hygienických zariadení pre návštevníkov a zamestnancov,
d)
priestoru pre samotné vykonávanie kontroly originality s jednou kontrolnou linkou alebo s dvomi kontrolnými linkami.
(2)
Pracoviská kontroly originality sa podľa typov členia na
a)
pracovisko typu A určené na vykonávanie kontroly originality vozidiel kategórií L, M, N, O, T a R s jednou kontrolnou linkou alebo s dvomi kontrolnými linkami,
b)
pracovisko typu M určené na vykonávanie kontroly originality vozidiel kategórií N3, O4, T a R na miestach sústredenia určených a písomne odsúhlasených obvodným úradom dopravy.
(3)
Priestor pracoviska kontroly originality podľa odseku 2 písm. a) musí mať okrem priestoru podľa odseku 1 písm. a) až c) vnútorné rozmery najmenej:
a)
dĺžku 12,3 m,
b)
šírku 4,7 m,
c)
výšku 4,3 m alebo vnútornú výšku 5,8 m pri inštalovanom vozidlovom zdviháku,
d)
šírku brány 3,2 m a vnútornú výšku brány 4,1 m.
(4)
Priestor pracoviska kontroly originality podľa odseku 2 písm. a) musí mať podlahu s bezprašným a ľahko udržovateľným povrchom a každá kontrolná linka musí byť vybavená montážnou jamou alebo vozidlovým zdvihákom.
(5)
Prístupové a vnútorné komunikácie pracoviska kontroly originality podľa odseku 2 písm. a) vrátane odstavných plôch a prevádzkových priestorov musia primerane spĺňať podmienky ustanovené osobitným predpisom.13)
(6)
Priestor pracoviska kontroly originality podľa odseku 2 písm. b) musí
a)
byť lokalizovaný mimo obytnej zóny, aby nepriaznivo neovplyvňoval životné prostredie nadmerným hlukom a exhalátmi,
b)
mať vyhradenú asfaltovú, betónovú alebo inú spevnenú plochu s rozmermi najmenej 60 m x 10 m, vhodný prístrešok a zdroj elektrickej energie.
§ 72
Technologické vybavenie pracoviska kontroly originality
(1)
Pracovisko kontroly originality musí byť vybavené
a)
kancelárskou, počítačovou a komunikačnou technikou v rozsahu potrebnom na zabezpečenie funkcie automatizovaného informačného systému podľa § 76 ods. 1,
b)
platnými zákonmi, všeobecne záväznými právnymi predpismi, metodikami, technickou dokumentáciou a pomôckami, ktoré sú potrebné na vykonávanie kontrol originality,
c)
zariadením zabezpečujúcim ochranu priestoru, trezorom alebo uzamykateľnou plechovou skriňou, v ktorej sú uložené tlačivá, kontrolné nálepky a pečiatky chránené pred odcudzením alebo zneužitím neoprávnenou osobou,
d)
počítačom, vhodným operačným systémom na spoľahlivú prevádzku automatizovaného informačného systému, farebnou tlačiarňou, skenerom, kopírovacím strojom alebo multifunkčným zariadením (farebná tlačiareň, skener, kopírovací stroj),
e)
prístrojom na overenie pravosti dokladov s databázou vzorov dokladov a ochranných prvkov.
(2)
Pracovisko kontroly originality typu A musí byť vybavené
a)
počítačom, vhodným operačným systémom na spoľahlivú prevádzku automatizovaného informačného systému,
b)
meradlom miery pnutia a zmeny mikroštruktúry v karosérii,
c)
meradlom hrúbky povlakovej vrstvy karosérie s priamym záznamom nameraných hodnôt do kontrolného počítača,
d)
prístrojom na zisťovanie skrytých zvarov,
e)
mikrokamerou s priamym záznamom do kontrolného počítača,
f)
digitálnym fotoaparátom,
g)
sadou ručného náradia,
h)
zrkadlom na flexibilnom držiaku s osvetlením,
i)
lupou s osvetlením,
j)
prenosnou UV lampou,
k)
vozíkom na umiestnenie technického zariadenia,
l)
montážnou lampou a predlžovacím káblom,
m)
potrebným počtom prenosných a stacionárnych detektorov úniku plynu na zisťovanie prítomnosti plynu mimo priestoru a v priestore kontrolnej linky zabezpečujúcich akustickú a optickú signalizáciu výskytu plynu pri dosiahnutí 25 % z dolnej medze výbušnosti plynu podľa podmienok ustanovených osobitným predpisom,14)
n)
diagnostickým zariadením na čítanie údajov z riadiacich jednotiek motorových vozidiel,
o)
prístrojom na kontrolu skrytých miest v dutinách vozidiel.
(3)
Pracovisko kontroly originality typu M musí byť vybavené
a)
prenosným počítačom (notebookom), vhodným operačným systémom na spoľahlivú prevádzku automatizovaného informačného systému, farebnou tlačiarňou, skenerom, kopírovacím strojom alebo multifunkčným zariadením (farebná tlačiareň, skener, kopírovací stroj),
b)
napäťovým invertorom z 12 V na 220 V,
c)
meradlom miery pnutia a zmeny mikroštruktúry v karosérii,
d)
meradlom hrúbky povlakovej vrstvy karosérie s priamym záznamom nameraných hodnôt do kontrolného počítača,
e)
prístrojom na zisťovanie skrytých zvarov,
f)
prístrojom na overenie pravosti dokladov s databázou vzorov dokladov a ochranných prvkov,
g)
mikrokamerou s priamym záznamom do kontrolného počítača,
h)
digitálnym fotoaparátom,
i)
sadou ručného náradia,
j)
zrkadlom na flexibilnom držiaku s osvetlením,
k)
lupou s osvetlením,
l)
prenosnou UV lampou,
m)
montážnou lampou a predlžovacím káblom,
n)
diagnostickým zariadením na čítanie údajov z riadiacich jednotiek motorových vozidiel,
o)
prístrojom na kontrolu skrytých miest v dutinách vozidiel.
(4)
Základné požiadavky a parametre na meradlá a prístroje podľa odsekov 2 a 3 sú uvedené v prílohe č. 9.
§ 73
Spôsob metrologického zabezpečenia meradiel a prístrojov
(1)
Meradlá podľa § 72 ods. 2 písm. b) a c) a § 72 ods. 3 písm. c) a d) sa metrologicky zabezpečujú kalibráciou spôsobilým subjektom spôsobom podľa metodiky na vykonávanie metrologickej kontroly odporúčaných meradiel a v lehotách podľa § 74.
(2)
Spôsobilým subjektom na kalibráciu sa na účely tejto vyhlášky rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá
a)
nie je oprávnenou osobou kontroly originality a spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu,16)
b)
má na kalibráciu meradiel vypracované písomné postupy v súlade s návodmi na nastavovanie a obsluhu meradiel vydanými výrobcami meradiel,
c)
má na vykonávanie kalibrácie tieto referenčné kalibračné zariadenia:
1.
kalibračný prípravok na zabezpečenie kontrolného merania meracou sondou na konštantnom mieste,
2.
testovací prípravok, ktorý obsahuje manipulovaný znak v kovovom materiáli pod priehľadnou fóliou, ktorá simuluje povlakovú vrstvu karosérie,
3.
testovacie a nastavovacie priehľadné fólie hrúbky 100 µm s označeným konštantným meracím miestom,
4.
oceľové a hliníkové testovacie a nastavovacie prípravky na simuláciu skrytých spojov,
5.
testovacie platničky simulujúce VIN aplikované v karosérii, ktoré sú pozmeňované manipuláciou.
(3)
O vykonaní kalibrácie spôsobilý subjekt podľa odseku 2 vydá certifikát o kalibrácii, ktorý obsahuje
a)
názov a adresu spôsobilého subjektu, ktorý kalibráciu vykonal,
b)
poradové číslo certifikátu,
c)
druh meradla v členení podľa odseku 1,
d)
názov výrobcu meradla,
e)
typ a výrobné číslo meradla, ak sú tieto údaje na meradle vyznačené,
f)
dátum kalibrácie,
g)
dátum vydania certifikátu o kalibrácii,
h)
označenie použitého kalibračného spôsobu,
i)
identifikáciu použitého kalibračného zaradenia,
j)
výsledok kalibrácie s výsledkom spĺňa alebo nespĺňa požiadavky stanovené na kalibráciu meradla,
k)
rok a mesiac platnosti kalibrácie,
l)
meno, priezvisko a podpis fyzickej osoby, ktorá kalibráciu vykonala.
(4)
Prístroje podľa § 72 ods. 2 písm. m) sa metrologicky zabezpečujú kontrolou výrobcom alebo predajcom prístroja spôsobom určeným výrobcom prístroja v jednoročných lehotách. O vykonaní metrologickej kontroly prístroja a jej výsledkoch vydá ten, kto ju vykonal, písomné potvrdenie s dátumom, menom, priezviskom, podpisom a odtlačkom pečiatky.
§ 74
Lehoty kalibrácie meradiel a prístrojov
Lehoty kalibrácie meradiel a prístrojov používaných pri kontrolách originality vozidiel podľa § 72 ods. 2 písm. b) a c) a § 72 ods. 3 písm. c) a d) sú dva roky.
§ 75
Postup pri vedení evidencie dokladov žiadateľov z iného členského štátu, lehoty a spôsob ich nahlasovania
(1)
O dokladoch žiadateľov z iných členských štátov sa vedie osobitná evidencia v rozsahu uznania
a)
dokladu o finančnej spoľahlivosti na zriadenie pracoviska kontroly originality,
b)
výpisu z obchodného registra alebo zo živnostenského registra, ak je žiadateľ podnikateľom,
c)
výpisu z registra trestov alebo iného obdobného dokladu,
d)
čestného vyhlásenia žiadateľa, že na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz ani nútené vyrovnanie, ak je žiadateľ podnikateľom,
e)
zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom činnosti.
(2)
Údaje sa zasielajú ministerstvu od 15. februára 2007 a následne každý druhý rok najneskôr do 15. februára v písomnej a elektronickej podobe.
Podrobnosti o informačnom systéme kontrol originality a rozsahu evidovaných údajov, spôsob a postup vedenia evidencie o prijatých a vydaných tlačivách odborných posudkov o kontrole originality vozidla, kontrolných nálepkách a prijatých a pridelených pečiatkach, spôsob a lehoty ich inventarizácie, postup a lehoty ich odovzdania na skartáciu a postup v prípade ich zničenia, poškodenia, straty alebo odcudzenia (k § 75 ods. 4 zákona)
§ 76
Podrobnosti o informačnom systéme kontrol originality a rozsahu evidovaných údajov
(1)
Oprávnená osoba kontroly originality vedie údaje o výsledkoch kontroly originality vozidiel, vyhodnotení identifikátorov vozidiel a o záveroch ich spôsobilosti, dočasnej spôsobilosti alebo nespôsobilosti na premávku na pozemných komunikáciách a evidenciu príjmu a výdaja tlačív, kontrolných nálepiek, kontrolných bezpečnostných nálepiek a pečiatok používaných pri kontrolách originality v automatizovanom informačnom systéme.
(2)
Automatizovaným informačným systémom sa rozumie jednotný informačný systém vedený výlučne v elektronickej podobe s vlastnosťami softvéru, ktorý používa výhradne štandardy a otvorené formáty.
(3)
Rozsah evidovaných údajov v automatizovanom informačnom systéme je uvedený v prílohe č. 10.
§ 77
Spôsob a postup vedenia evidencie o prijatých a vydaných tlačivách a kontrolných nálepkách a o prijatých a pridelených pečiatkach
(1)
Oprávnená osoba kontroly originality vozidiel vedie evidenciu prijatých a vydaných tlačív, kontrolných nálepiek a kontrolných bezpečnostných nálepiek v automatizovanom informačnom systéme podľa § 76 ods. 1 v Knihe príjmu a výdaja tlačív a kontrolných nálepiek, ktorá je vedená v rozsahu týchto evidovaných údajov:
a)
dátum príjmu tlačív s uvedením ich názvu, kontrolných nálepiek, kontrolných bezpečnostných nálepiek a číslo príjmového dokladu,
b)
počet prijatých tlačív a kontrolných nálepiek s uvedením ich sérií a evidenčných čísiel a počet prijatých kontrolných bezpečnostných nálepiek,
c)
meno, priezvisko štatutárneho orgánu oprávnenej osoby kontroly originality alebo ním písomne splnomocnenej osoby na príjem tlačív, kontrolných nálepiek a kontrolných bezpečnostných nálepiek, identifikačné číslo a sídlo pracoviska kontroly originality,
d)
dátum výdaja tlačív s uvedením ich názvu a dátum výdaja kontrolných nálepiek a kontrolných bezpečnostných nálepiek,
e)
počet vydaných tlačív a nalepených kontrolných nálepiek s uvedením ich sérií a evidenčných čísiel a počet nalepených kontrolných bezpečnostných nálepiek počas pracovnej zmeny a meno a priezvisko oprávnenej osoby určenej štatutárnym orgánom oprávnenej osoby kontroly originality, ktorá vykonala uzávierku po ukončení pracovnej zmeny,
f)
meno, priezvisko oprávnenej osoby určenej štatutárnym orgánom oprávnenej osoby kontroly originality na výdaj tlačív, kontrolných nálepiek a kontrolných bezpečnostných nálepiek,
g)
mená, priezviská osôb určených štatutárnym orgánom oprávnenej osoby kontroly originality na vykonanie zápisov po ukončení pracovnej zmeny,
h)
počet vydaných odpisov tlačív (druhopisov) počas jednej pracovnej zmeny, počet poškodených tlačív, kontrolných nálepiek a kontrolných bezpečnostných nálepiek počas jednej pracovnej zmeny, zostatok tlačív, kontrolných nálepiek a kontrolných bezpečnostných nálepiek po ukončení pracovnej zmeny.
(2)
Ak sa tlačivo, kontrolná nálepka alebo kontrolná bezpečnostná nálepka manipuláciou poškodí alebo zničí, oprávnená osoba určená štatutárnym orgánom oprávnenej osoby kontroly originality do Knihy príjmu a výdaja tlačív a kontrolných nálepiek zapíše dôvod poškodenia alebo zničenia. Zápis vytlačí a opatrí svojím podpisom. Poškodené alebo zničené tlačivá, kontrolné nálepky a kontrolné bezpečnostné nálepky uschová.
(3)
Oprávnená osoba kontroly originality vozidiel vedie evidenciu prijatých a vydaných pečiatok v automatizovanom informačnom systéme podľa § 76 ods. 1 v Knihe príjmu a výdaja pečiatok, ktorá obsahuje
a)
dátum príjmu pečiatok a číslo príjmového dokladu,
b)
počet prijatých pečiatok s uvedením ich identifikačných čísiel a poradových čísiel,
c)
meno a priezvisko štatutárneho orgánu oprávnenej osoby kontroly originality alebo ním písomne splnomocnenej osoby na príjem pečiatok, identifikačné číslo a sídlo pracoviska kontroly originality,
d)
dátum výdaja pečiatok pridelených technikom kontroly originality s uvedením ich identifikačných čísiel a poradových čísiel,
e)
meno a priezvisko oprávnenej osoby určenej štatutárnym orgánom oprávnenej osoby kontroly originality na výdaj pečiatok pridelených technikom kontroly originality.
(4)
Údaje o evidencii prijatých a vydaných tlačív, kontrolných nálepiek, kontrolných bezpečnostných nálepiek a pečiatok vedené podľa odsekov 1 a 3 sa archivujú v elektronickej podobe. Okrem toho každý príjem a denný výdaj sa osobitne vytlačí a opatrí podpisom a odtlačkom pečiatky technika kontroly originality a spolu s dodacími listami vydanými poverenou technickou službou kontroly originality vozidiel sa archivuje po dobu piatich rokov. Štatutárny orgán oprávnenej osoby kontroly originality alebo oprávnená osoba určená štatutárnym orgánom oprávnenej osoby kontroly originality pred archiváciou výtlačkov denného výdaja tlačív, kontrolných nálepiek a kontrolných bezpečnostných nálepiek tieto výtlačky opatrí svojím podpisom.
(5)
Oprávnená osoba kontroly originality, ktorej oprávnenie na vykonávanie kontrol originality bolo zrušené alebo zaniklo, odovzdá vytlačené záznamy z Knihy príjmu a výdaja tlačív a kontrolných nálepiek a Knihu príjmu a výdaja pečiatok a databázu vykonaných kontrol originality vozidiel poverenej technickej službe kontroly originality vozidiel na archiváciu najneskôr do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zrušení oprávnenia na vykonávanie kontrol originality alebo zániku oprávnenia na vykonávanie kontrol originality.
§ 78
Spôsob a lehoty inventarizácie tlačív, kontrolných nálepiek a pečiatok, postup a lehoty ich odovzdania na skartáciu a postup v prípade ich zničenia, poškodenia, straty alebo odcudzenia
(1)
Inventarizácia skladových zásob tlačív, kontrolných nálepiek, kontrolných bezpečnostných nálepiek a pečiatok sa vykonáva u oprávnenej osoby kontroly originality vždy k 31. decembru za príslušný kalendárny rok, a to porovnaním fyzického stavu so stavom vedeným v Knihe príjmu a výdaja tlačív a kontrolných nálepiek a v Knihe príjmu a výdaja pečiatok.
(2)
Inventarizáciu vykonáva štatutárny orgán oprávnenej osoby kontroly originality alebo ním určený technik kontroly originality. O výsledku inventarizácie štatutárny orgán oprávnenej osoby kontroly originality alebo ním určený technik kontroly originality spracuje zápis, ktorý opatrí svojím podpisom.
(3)
Ak sa pri inventarizácii zistí, že v skladových zásobách sa nachádzajú poškodené, zničené alebo nepoužiteľné tlačivá, kontrolné nálepky, kontrolné bezpečnostné nálepky alebo pečiatky, osoba vykonávajúca inventarizáciu spracuje zápis o ich poškodení, zničení alebo nepoužiteľnosti, ktorý obsahuje
a)
názov tlačiva, kontrolnej nálepky, kontrolnej bezpečnostnej nálepky alebo pečiatky,
b)
sériu a evidenčné číslo tlačiva, sériu a evidenčné číslo kontrolnej nálepky alebo identifikačné číslo a poradové číslo pečiatky,
c)
zdôvodnenie poškodenia, zničenia alebo nepoužiteľnosti,
d)
počet kusov,
e)
dátum a podpis fyzickej osoby, ktorá inventarizáciu vykonala.
(4)
Poškodené alebo zničené tlačivá, kontrolné nálepky, kontrolné bezpečnostné nálepky a pečiatky spolu so zápisom o poškodení alebo zničení odovzdá alebo zašle štatutárny orgán oprávnenej osoby kontroly originality do 15. februára nasledujúceho kalendárneho roka poverenej technickej službe kontroly originality vozidiel na skartáciu.
(5)
Ak sa pri inventarizácii zistí, že došlo k strate alebo odcudzeniu tlačív, kontrolných nálepiek, kontrolných bezpečnostných nálepiek alebo pečiatok, osoba, ktorá inventarizáciu vykonala, spracuje zápis o strate alebo odcudzení, ktorý obsahuje náležitosti podľa odseku 3 písm. a), b), d) a e). Zápis odovzdá štatutárnemu orgánu oprávnenej osoby kontroly originality, ktorý zabezpečí bezodkladné oznámenie straty alebo odcudzenia tlačív, kontrolných nálepiek, kontrolných bezpečnostných nálepiek alebo pečiatok príslušnému útvaru Policajného zboru.
Spôsob a rozsah vykonávania základného školenia, vedenia informačného systému o základnom školení, vydávaní a náležitostiach potvrdení o absolvovaní základného školenia (k § 80 ods. 4 zákona)
§ 79
Základné školenie
(1)
Písomná žiadosť na základné školenie obsahuje
a)
identifikačné údaje o fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá má platné povolenie na zriadenie pracoviska kontroly originality, alebo o oprávnenej osobe kontroly originality, a to
1.
ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu a podpis,
2.
ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom, podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky,
b)
meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorá sa má zúčastniť základného školenia.
(2)
Prílohou k žiadosti je
a)
kópia povolenia na zriadenie pracoviska kontroly originality alebo kópia oprávnenia na vykonávanie kontroly originality podľa § 73 ods. 6 zákona vydaná príslušným obvodným úradom dopravy,
b)
kópia dokladu o vzdelaní osoby, ktorá má získať osvedčenie technika kontroly originality.
(3)
Základné školenie na získanie osvedčenia technika kontroly originality sa vykonáva v rozsahu 40 hodín teoretickej výučby, 30 hodín praktického výcviku na pracovisku kontroly originality a 10 hodín odborných konzultácií so zameraním na
a)
právne predpisy upravujúce systém zriaďovania siete pracovísk kontrol originality,
b)
právne predpisy upravujúce vykonávanie kontrol originality,
c)
označovanie vozidiel identifikátormi pridelenými vozidlu výrobcom a iné označovanie vozidiel, jeho systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek určujúcich identitu vozidla a ich porovnania s dokladmi vozidla vo vzťahu k originalite a pravosti,
d)
metodiky a metódy používané pri vykonávaní kontrol originality,
e)
technologické vybavenie pracoviska kontroly originality, funkciu meradiel, prístrojov a zariadení používaných pri vykonávaní kontrol originality,
f)
praktické vykonávanie kontrol originality na pracovisku kontroly originality, vyhodnocovanie a vyznačovanie výsledku hodnotenia kontrol originality do príslušných dokladov,
g)
označovanie vozidiel dodatočnými identifikátormi po kontrole originality,
h)
automatizovaný informačný systém podľa § 21 ods. 1 vedený poverenou technickou službou kontroly originality vozidiel,
i)
automatizovaný informačný systém podľa § 76 ods. 1 vedený oprávnenou osobou kontroly originality,
j)
organizáciu metrologického zabezpečenia meradiel a prístrojov používaných pri vykonávaní kontrol originality,
k)
postup pri overovaní údajov v dostupných evidenciách.
(4)
Potvrdenie o absolvovaní základného školenia sa vydáva v písomnej podobe a obsahuje
a)
identifikačné údaje podľa odseku 1 písm. a),
b)
meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorá sa zúčastnila základného školenia,
c)
dátum začatia a dátum ukončenia základného školenia,
d)
dátum vydania, meno, priezvisko, podpis a odtlačok pečiatky štatutárneho orgánu poverenej technickej služby kontroly originality vozidiel.
(5)
Poverená technická služba kontroly originality vozidiel vedie a spravuje údaje o základnom školení a vydaných potvrdeniach o absolvovaní základného školenia v automatizovanom informačnom systéme v rozsahu podľa § 20 ods. 3.
Spôsob a rozsah vykonávania doškoľovacieho kurzu, vedenia informačného systému o doškoľovacom kurze, vydávaní a náležitostiach potvrdení o absolvovaní doškoľovacieho kurzu (k § 81 ods. 5 zákona)
§ 80
Doškoľovací kurz
(1)
Písomná žiadosť na doškoľovací kurz na predĺženie platnosti osvedčenia technika kontroly originality a na doškoľovací kurz, ak to nariadil príslušný obvodný úrad dopravy a rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť, obsahuje tieto náležitosti:
a)
identifikačné údaje o oprávnenej osobe kontroly originality, a to
1.
ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu, sídlo pracoviska kontroly originality a podpis,
2.
ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), sídlo pracoviska kontroly originality, meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom, podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky,
b)
meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu technika kontroly originality, ktorý sa má zúčastniť doškoľovacieho kurzu.
(2)
Prílohou k žiadosti podľa odseku 1 je
a)
kópia oprávnenia na vykonávanie kontroly originality vydaného príslušným obvodným úradom dopravy,
b)
kópia osvedčenia technika kontroly originality,
c)
kópia rozhodnutia podľa § 81 ods. 2 zákona, ak príslušný obvodný úrad dopravy nariadil doškoľovací kurz.
(3)
Doškoľovací kurz na predĺženie platnosti osvedčenia technika kontroly originality sa vykonáva v rozsahu 20 hodín teoretickej výučby a 20 hodín praktického výcviku a jednej hodiny odborných konzultácií so zameraním, ako je uvedené v § 79 ods. 3.
(4)
Potvrdenie o absolvovaní doškoľovacieho kurzu sa vydáva v písomnej podobe a obsahuje
a)
identifikačné údaje podľa odseku 1 písm. a),
b)
meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu technika kontroly originality, ktorý sa zúčastnil doškoľovacieho kurzu,
c)
dátum začatia a dátum ukončenia doškoľovacieho kurzu,
d)
dátum vydania, meno, priezvisko, podpis a odtlačok pečiatky štatutárneho orgánu poverenej technickej služby kontroly originality vozidiel.
(5)
Poverená technická služba kontroly originality vozidiel vedie a spravuje údaje o doškoľovacom kurze a o vydaných potvrdeniach o absolvovaní doškoľovacieho kurzu v automatizovanom informačnom systéme v rozsahu podľa § 20 ods. 3.
Vykonávanie skúšok z odbornej spôsobilosti, ich obsah a rozsah, spôsob hodnotenia a zapisovania, spôsob vymenovania a odvolania členov skúšobnej komisie a ich počty (k § 82 ods. 6 zákona)
§ 81
Vykonávanie skúšok z odbornej spôsobilosti
(1)
Písomnú žiadosť na skúšku z odbornej spôsobilosti na získanie osvedčenia technika kontroly originality alebo na skúšku z odbornej spôsobilosti na predĺženie platnosti osvedčenia technika kontroly originality predkladá ministerstvu fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má platné povolenie na zriadenie pracoviska kontroly originality, alebo oprávnená osoba kontroly originality, a to prostredníctvom poverenej technickej služby kontroly originality vozidiel po absolvovaní základného školenia, zdokonaľovacieho školenia alebo doškoľovacieho kurzu.
(2)
Písomná žiadosť obsahuje náležitosti, ako sú uvedené v § 79 ods. 1, a prílohou k žiadosti je kópia potvrdenia o absolvovaní základného školenia alebo doškoľovacieho kurzu.
(3)
Skúška z odbornej spôsobilosti sa skladá z písomnej časti a praktickej časti a môže byť vykonaná v akomkoľvek poradí.
(4)
Písomná časť skúšky pozostáva z písomného testu, ktorý obsahuje otázky z
a)
právnych predpisov upravujúcich systém zriaďovania siete pracovísk kontrol originality,
b)
právnych predpisov upravujúcich vykonávanie kontrol originality,
c)
označovania vozidiel identifikátormi pridelenými vozidlu výrobcom a iného označovania vozidiel, jeho systémov, komponentov alebo samostatných technických jednotiek určujúcich identitu vozidla a ich porovnania s dokladmi vozidla vo vzťahu k originalite a pravosti,
d)
metodík a metód používaných pri vykonávaní kontrol originality,
e)
technologického vybavenia pracoviska kontroly originality, funkcie meradiel, prístrojov a zariadení používaných pri vykonávaní kontrol originality,
f)
praktického vykonávania kontrol originality na pracovisku kontroly originality, vyhodnocovania a vyznačovania výsledku hodnotenia kontrol originality do príslušných dokladov,
g)
označovania vozidiel dodatočnými identifikátormi po kontrole originality,
h)
automatizovaného informačného systému podľa § 21 ods. 1 vedeného poverenou technickou službou kontroly originality vozidiel,
i)
automatizovaného informačného systému podľa § 76 ods. 1 vedeného oprávnenou osobou kontroly originality,
j)
organizácie metrologického zabezpečenia meradiel a prístrojov používaných pri vykonávaní kontrol originality,
k)
postupu pri overovaní údajov v dostupných evidenciách.
(5)
Písomný test pozostáva zo sady testov súvisiacich s vykonávaním kontrol originality vozidiel na pracoviskách typu A a M podľa § 71 ods. 2 obsahujúcich 10 všeobecne zameraných otázok a 20 odborne zameraných otázok.
(6)
Písomná časť skúšky trvá 45 minút.
(7)
Praktická časť skúšky je zameraná na overenie teoretických a praktických vedomostí a zručností pri vykonávaní kontrol originality zameraných na správnosť vykonávania, vyhodnocovania a vyznačovania výsledkov hodnotenia kontrol originality a pozostáva z vykonania kontroly originality v celom rozsahu kontrolných úkonov.
(8)
Výsledok písomnej časti skúšky hodnotí skúšobná komisia stupňom
a)
„vyhovel“, ak osoba, ktorá má získať osvedčenie technika kontroly originality, alebo technik kontroly originality dosiahol úspešnosť 90 % a viac,
b)
„nevyhovel“, ak osoba, ktorá má získať osvedčenie technika kontroly originality, alebo technik kontroly originality dosiahol úspešnosť menej ako 90 %.
(9)
Výsledok praktickej časti skúšky hodnotí skúšobná komisia stupňom „vyhovel“ alebo „nevyhovel“ hlasovaním.
(10)
Výsledok skúšky sa hodnotí stupňom „vyhovel“, ak obe časti skúšky podľa odsekov 8 a 9 boli hodnotené stupňom „vyhovel“; v opačnom prípade sa hodnotí stupňom „nevyhovel“.
(11)
Stupňom „nevyhovel“ sa hodnotí výsledok skúšky, ak bola osoba, ktorá má získať osvedčenie technika kontroly originality, alebo technik kontroly originality z ďalšej časti skúšok vylúčený, pretože počas niektorej časti skúšky používal pomôcky bez predchádzajúceho súhlasu skúšobnej komisie.
§ 82
Vedenie evidencie skúšok, spôsob vymenovania a odvolania členov skúšobnej komisie a ich počty
(1)
O výsledku skúšky podľa § 81 ods. 3 spracuje člen skúšobnej komisie poverený predsedom skúšobnej komisie zápisnicu o skúške z odbornej spôsobilosti, ktorá obsahuje
a)
číslo zápisnice,
b)
meno a priezvisko osoby, ktorá má získať osvedčenie technika kontroly originality, alebo technika kontroly originality,
c)
dátum a miesto narodenia,
d)
dátum vykonania skúšky z odbornej spôsobilosti na udelenie osvedčenia technika kontroly originality alebo dátum vykonania skúšky z odbornej spôsobilosti na predĺženie platnosti osvedčenia technika kontroly originality,
e)
hodnotenie skúšky z odbornej spôsobilosti podľa § 81 ods. 10,
f)
rozsah odbornej spôsobilosti na vykonávanie kontroly originality podľa § 71 ods. 2,
g)
meno, priezvisko a podpis predsedu skúšobnej komisie a mená, priezviská a podpisy členov skúšobnej komisie,
h)
miesto a dátum spracovania zápisnice o skúške z odbornej spôsobilosti a odtlačok pečiatky predsedu skúšobnej komisie, ktorý je zároveň skúšobným komisárom, alebo odtlačok pečiatky člena skúšobnej komisie, ktorý je zároveň skúšobným komisárom,
i)
poznámku; zapisuje sa dôvod vylúčenia zo skúšky podľa § 81 ods. 11.
(2)
Zápisnicu o skúške z odbornej spôsobilosti zasiela poverená technická služba kontroly originality vozidiel fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá má platné povolenie na zriadenie pracoviska kontroly originality, alebo oprávnenej osobe kontroly originality.
(3)
Evidenciu skúšok z odbornej spôsobilosti vedie poverená technická služba kontroly originality vozidiel v protokole o skúškach, ktorý obsahuje
a)
poradové číslo,
b)
meno, priezvisko a dátum narodenia osoby, ktorá má získať osvedčenie technika kontroly originality, alebo technika kontroly originality, ktorý vykonal skúšku z odbornej spôsobilosti,
c)
dátum vykonania skúšky z odbornej spôsobilosti na udelenie osvedčenia technika kontroly originality alebo dátum vykonania skúšky z odbornej spôsobilosti na predĺženie platnosti osvedčenia technika kontroly originality,
d)
hodnotenie skúšky z odbornej spôsobilosti podľa § 81 ods. 8 a 9,
e)
podpis a odtlačok pečiatky predsedu skúšobnej komisie, ktorý je zároveň skúšobným komisárom, a podpisy členov skúšobnej komisie.
(4)
Skúšobnú komisiu zriaďuje ministerstvo podľa § 99 písm. n) zákona, ktoré písomne vymenúva a odvoláva jej členov. Skúšobná komisia je päťčlenná a tvorí ju:
a)
predseda skúšobnej komisie, ktorý je zároveň skúšobným komisárom; je ním zamestnanec ministerstva,
b)
člen skúšobnej komisie, ktorý je zároveň skúšobným komisárom; je ním zamestnanec ministerstva,
c)
traja členovia skúšobnej komisie, ktorí sú zamestnancami poverenej technickej služby kontroly originality vozidiel alebo nezávislí odborníci z praxe.
(5)
Výsledok skúšky z odbornej spôsobilosti na udelenie osvedčenia technika kontroly originality alebo skúšky z odbornej spôsobilosti na predĺženie platnosti osvedčenia technika kontroly originality hodnotí skúšobná komisia na neverejnom zasadnutí, na ktorom môžu byť prítomní iba jej členovia.
(6)
Rozhodnutie skúšobnej komisie sa prijíma hlasovaním, v prípade rovnosti hlasov rozhodne hlas predsedu skúšobnej komisie.
Podrobnosti o prípadoch vykonania kontroly originality na základe rozhodnutia obvodného úradu dopravy (k § 83 ods. 10 zákona)
§ 83
(1)
Vozidlo sa podrobí kontrole originality na základe
a)
žiadosti o zápis zmeny údajov o výmene karosérie podľa § 17 ods. 6 a 7 zákona,
b)
oznámenia alebo zistenia, že na vozidle boli vykonané neoprávnené vonkajšie zásahy do jeho konštrukcie alebo jeho dokladov,
c)
oznámenia alebo zistenia, že pridelené identifikačné číslo vozidla VIN je poškodené alebo nečitateľné.
(2)
V rozhodnutí sa určí prevádzkovateľovi vozidla lehota na vykonanie kontroly originality a predloženie odborného posudku podľa § 85 s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách.
§ 84
Postup ministerstva pri schvaľovaní vhodnosti meradiel a prístrojov používaných na vykonávanie kontroly originality (k § 83 ods. 10 zákona)
(1)
Písomná žiadosť o schválenie vhodnosti meradla alebo prístroja na ich použitie pri vykonávaní kontrol originality obsahuje
a)
identifikačné údaje o žiadateľovi, a to
1.
ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu alebo u cudzinca prechodného pobytu, ak ide o podnikateľa, aj obchodné meno, identifikačné číslo a miesto podnikania,
2.
ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom,
b)
názov meradla alebo prístroja.
(2)
Prílohou žiadosti je
a)
čestné vyhlásenie o tom, že žiadateľ je výrobcom alebo zástupcom výrobcu meradla alebo prístroja a je oprávnený na konanie o schválenie ich vhodnosti na použitie pri vykonávaní kontrol originality,
b)
písomné plnomocenstvo výrobcu alebo zástupcu výrobcu meradla alebo prístroja na konanie o schválenie ich vhodnosti na použitie pri vykonávaní kontrol originality vozidiel, ak žiadateľ nie je výrobcom meradla alebo prístroja,
c)
správa z overenia vhodnosti meradla alebo prístroja a dokumentácia o meraní meradla alebo prístroja, ktorou sa zistený stav preukázal.
§ 85
Hodnotenie stavu identifikátorov vozidla a závery o spôsobilosti, dočasnej spôsobilosti alebo nespôsobilosti vozidla na premávku na pozemných komunikáciách (k § 84 ods. 5 zákona)
(1)
Kontrola originality sa na pracovisku typu A podľa § 71 ods. 2 písm. a) vykonáva v rozsahu
a)
merania a nedeštruktívneho skúmania stôp, neoprávneného vonkajšieho zásahu do konštrukcie vozidla alebo dokladov vozidla podľa odseku 3 písm. a) alebo b), alebo c),
b)
porovnania identifikačných údajov a evidenčných údajov nachádzajúcich sa na vozidle s údajmi uvedenými v dokladoch podľa odseku 3 písm. a) alebo b) alebo c),
c)
kontroly a posúdenia stavu identifikátorov vozidla podľa kontrolných úkonov ustanovených metodikou na vykonávanie kontroly originality,
d)
porovnania identifikačných údajov vozidla a údajov uvedených v dokladoch podľa odseku 3 písm. a) s údajmi v evidencii vozidiel, ak ide o vozidlo prihlásené do evidencie,
e)
overenia údajov o vozidle v pátracích evidenciách na účel zistenia jeho odcudzenia alebo na účel, či sa na vozidle nepoužila tabuľka alebo tabuľky s evidenčným číslom alebo s osobitným evidenčným číslom, po ktorom bolo vyhlásené pátranie.
(2)
Kontrola originality sa na pracovisku typu M podľa § 71 ods. 2 písm. b) vykonáva v rozsahu podľa odseku 1 na vozidlách kategórie N3, O4, T a R za splnenia ďalších požiadaviek podľa § 71 ods. 6 a § 72 ods. 3 a podľa kontrolných úkonov ustanovených metodikou na vykonávanie kontroly originality; ide o vozidlá uvedených kategórií, ktorým bolo vzhľadom na ich konštrukciu udelené schválenie na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách, napríklad v prípade prekročenia celkových rozmerov vozidla, prekročenia najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti vozidla alebo jazdnej súpravy alebo v prípade zákazu vjazdu pre tieto kategórie vozidiel do miesta, kde sa pracovisko kontroly originality nachádza.
(3)
Vodič vozidla predkladá okrem svojho preukazu totožnosti na vykonanie kontroly originality podľa odsekov 1 a 2 aj tieto doklady:
a)
ak ide o vozidlo prihlásené do evidencie,
1.
osvedčenie o evidencii,
2.
platný protokol o technickej kontrole pravidelnej podľa § 49 ods. 1 s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách alebo osvedčenie o technickej kontrole, ak vozidlo takej kontrole podlieha,
3.
platný protokol o emisnej kontrole pravidelnej alebo osvedčenie o emisnej kontrole, ak vozidlo takej kontrole podlieha,
b)
ak ide o vozidlo, ktoré nie je prihlásené do evidencie, ale podlieha prihláseniu do evidencie,
1.
doklad o nadobudnutí vozidla, a to faktúru alebo kúpnu zmluvu, alebo darovaciu zmluvu,
2.
osvedčenie o evidencii alebo doklad o vyradení vozidla z evidencie vozidiel v štáte, v ktorom bolo evidované, ak ide o jednotlivo dovezené vozidlo,
3.
doklad o prepustení vozidla do voľného obehu, ak ide o vozidlo dovezené z tretích krajín,
4.
protokol o technickej kontrole pred schválením vozidla jednotlivo vyrobeného, jednotlivo dovezeného alebo jednotlivo prestavaného na premávku na pozemných komunikáciách podľa § 49 ods. 8 s výsledkom hodnotenia „spĺňa podmienky na schválenie spôsobilosti na premávku na pozemných komunikáciách v SR“ alebo protokol o technickej kontrole vozidla podľa § 49 ods. 1 s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak ide o žiadosť o uznanie typového schválenia ES,
5.
platný protokol o emisnej kontrole zvláštnej podľa § 69 ods. 4 s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách,
6.
osvedčenie o zhode COC, ak ide o vozidlo, ktoré má udelené typové schválenie ES vozidla,
c)
ak ide o vozidlo, ktoré nepodlieha prihláseniu do evidencie,
1.
technické osvedčenie vozidla,
2.
doklad o nadobudnutí vozidla, a to faktúru alebo kúpnu zmluvu, alebo darovaciu zmluvu.
(4)
Pri kontrole originality vozidla záchrannej služby určeného na prepravu infekčných materiálov alebo pacientov s infekčnými chorobami, vozidla určeného na prepravu uhynutých zvierat a vozidla pohrebnej služby prevádzkovateľ vozidla alebo vodič vozidla predkladá okrem dokladov podľa odseku 3 aj potvrdenie o vykonanej dezinfikácii vozidla.
(5)
Stav identifikátorov vozidla sa hodnotí štvorstupňovou klasifikáciou:
a)
stupeň vyznačený číslom „1“ – identifikátory vozidla sú nedotknuté, nie sú viditeľné stopy neoprávneného vonkajšieho zásahu alebo vonkajšie neoprávnené zásahy do konštrukcie vozidla sa nezistili, alebo zmena identifikátorov bola spôsobená povolenou prestavbou,
b)
stupeň vyznačený číslom „2“ – na identifikátoroch vozidla nastala zmena pôsobením vonkajších vplyvov a síl, sú nečitateľné alebo ich nemožno určiť,
c)
stupeň vyznačený číslom „3“ – údaje na identifikátoroch vozidla sú pozmenené následkom neoprávneného vonkajšieho zásahu alebo sa vozidlo skladá z častí s odlišnými identifikačnými údajmi, alebo sa nezistili neoprávnené zásahy do konštrukcie vozidla,
d)
stupeň vyznačený číslom „0“ – údaje na identifikátoroch vozidla chýbajú alebo došlo k odstráneniu tej časti karosérie, na ktorej výrobca umiestnil identifikačné číslo vozidla VIN.
(6)
Stav požadovaných dokladov sa hodnotí štvorstupňovou klasifikáciou:
a)
stupeň vyznačený číslom „1“ – požadované doklady nenesú žiadnu známku nepravosti a údaje v nich uvedené zodpovedajú údajom na identifikátoroch kontrolovaného vozidla alebo zmena údajov je spôsobená povolenou prestavbou vozidla,
b)
stupeň vyznačený číslom „2“ – požadované doklady nenesú známku nepravosti, ale údaje v nich uvedené sa pravdepodobne z dôvodu chybného zápisu nezhodujú s údajmi na identifikátoroch kontrolovaného vozidla,
c)
stupeň vyznačený číslom „3“ – niektorý z požadovaných dokladov vozidla má pozmeňované údaje alebo je falzifikát,
d)
stupeň vyznačený číslom „0“ – údaje v dokladoch sú nečitateľné alebo chýbajú.
(7)
Stav údajov v evidencii vozidiel sa hodnotí štvorstupňovou klasifikáciou:
a)
stupeň vyznačený číslom „1“ – údaje v evidencii vozidiel sa zhodujú s údajmi na identifikátoroch kontrolovaného vozidla a požadovaných dokladoch v plnom rozsahu alebo zmena údajov je spôsobená povolenou prestavbou vozidla,
b)
stupeň vyznačený číslom „2“ – údaje v evidencii vozidiel sa pravdepodobne z dôvodu chybného zápisu nezhodujú s údajmi na identifikátoroch kontrolovaného vozidla v plnom rozsahu,
c)
stupeň vyznačený číslom „3“ – v evidencii vozidiel sa našiel záznam o pátraní,
d)
stupeň vyznačený číslom „0“ – v evidencii vozidiel sa nenašiel záznam o kontrolovanom vozidle.
(8)
Výsledkom kontroly originality je trojčíslo, pričom prvé číslo vyjadruje stav identifikátorov vozidla podľa odseku 5, druhé číslo stav požadovaných dokladov podľa odseku 6 a tretie číslo stav údajov v evidencii vozidiel podľa odseku 7.
(9)
Na základe výsledku hodnotenia stavu identifikátorov vozidla podľa odseku 5, stavu požadovaných dokladov podľa odseku 6 a stavu údajov v evidencii vozidiel podľa odseku 7 je vozidlo
a)
podľa odseku 3 písm. a)
1.
spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak výsledok kontroly originality podľa odseku 8 obsahuje stupeň „1“ podľa odsekov 5, 6 a 7,
2.
dočasne spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak výsledok kontroly originality podľa odseku 8 obsahuje stupeň „2“ podľa odsekov 5, 6 alebo 7 alebo stupeň „0“ podľa odsekov 5, 6 alebo 7,
3.
nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak výsledok kontroly originality podľa odseku 8 obsahuje stupeň „3“ podľa odsekov 5, 6 alebo 7,
b)
podľa odseku 3 písm. b) a c)
1.
spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak výsledok kontroly originality podľa odseku 8 obsahuje stupeň „1“ podľa odsekov 5 a 6 a stupeň „0“ podľa odseku 7,
2.
dočasne spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak výsledok kontroly originality podľa odseku 8 obsahuje stupeň „2“ alebo „0“ podľa odsekov 5 alebo 6 a stupeň „1“ podľa odseku 7,
3.
nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, ak výsledok kontroly originality podľa odseku 8 obsahuje stupeň „3“ podľa odsekov 5 alebo 6, alebo 7.
§ 86
Podrobnosti o informačnom systéme a spôsobe evidovania údajov o kontrolách originality (k § 84 ods. 5 zákona)
(1)
Údaje o chybách zistených pri kontrolách originality podľa § 85 ods. 1 a 2 a podľa jednotlivých kontrolných úkonov a záverov o spôsobilosti, dočasnej spôsobilosti a nespôsobilosti vozidla na premávku na pozemných komunikáciách vedie a eviduje oprávnená osoba kontroly originality v automatizovanom informačnom systéme podľa § 76 ods. 1 v rozsahu evidovaných údajov podľa § 76 ods. 3.
(2)
Údaje o kontrolách originality a chybách vedie a eviduje v rámci celej siete pracovísk kontrol originality poverená technická služba kontroly originality vozidiel v automatizovanom informačnom systéme podľa § 21 ods. 1 v rozsahu evidovaných údajov podľa § 76 ods. 3.
§ 87
Postup oznamovania a vedenia evidencie o zistení vozidla v pátraní (k § 84 ods. 5 zákona)
(1)
Pri kontrole originality sa údaje o kontrolovanom vozidle a pridelenom identifikačnom čísle vozidla VIN a údaje o pridelenej tabuľke alebo tabuliek s evidenčným číslom alebo tabuľke alebo tabuliek s osobitným evidenčným číslom overujú v rámci automatizovaného informačného systému vedeného poverenou technickou službou kontroly originality vozidiel nepretržite priamym vstupom prostredníctvom evidencie vozidiel24) v pátracej evidencii Policajného zboru.
(2)
V prípade výskytu údajov v pátracej evidencii Policajného zboru sa informácia prostredníctvom automatizovaného informačného systému podľa § 21 ods. 1 oznámi pracovisku kontroly originality. Kontrola originality sa nevykoná do času odstránenia zistených nedostatkov.
(3)
Technik kontroly originality po doručení oznámenia zistené skutočnosti bezodkladne oznámi útvaru Policajného zboru príslušnému podľa sídla pracoviska kontroly originality telefonicky a o oznámení vykoná zápis do evidencie oznámení vedenom v automatizovanom informačnom systéme podľa § 76 ods. 1.
(4)
Zápis podľa odseku 3 obsahuje
a)
predmet oznámenia,
b)
názov a sídlo útvaru Policajného zboru,
c)
hodnosť, meno a priezvisko policajta, ktorý telefonické oznámenie prijal,
d)
dátum, hodinu a minútu oznámenia,
e)
meno, priezvisko, podpis a odtlačok pečiatky technika kontroly originality.
(5)
Zápis podľa odseku 4 spolu s vytlačenou informáciou z pátracej evidencie Policajného zboru podľa odseku 2 technik kontroly originality bezodkladne odovzdá štatutárnemu orgánu oprávnenej osoby kontroly originality alebo ním poverenému orgánu, ktorý zabezpečí ich doručenie príslušnému útvaru Policajného zboru príslušnému podľa sídla pracoviska kontroly originality.
§ 88
Spôsob vyznačovania výsledku kontroly originality do dokladov o vykonaní kontroly originality (k § 85 ods. 3 zákona)
(1)
Výsledok kontroly originality vykonanej v rozsahu podľa § 85 ods. 1 vrátane chýb zistených na vozidle, ak sa tieto automaticky neprenesú na základe nameraných hodnôt a chýb zistených v dokladoch alebo v evidencii vozidiel, sa uvádza do odborného posudku o kontrole originality vozidla.
(2)
Ak je vozidlo pri kontrole originality vyhodnotené ako spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, do odborného posudku o kontrole originality sa zapíše okrem vyhodnotenia aj dátum vykonania kontroly originality, ktorý sa zároveň vyznačí na kontrolnej nálepke perforovaním. Perforovanú kontrolnú nálepku a kontrolné bezpečnostné nálepky na určené miesto nalepí technik kontroly originality, ktorý kontrolu originality vykonal.
(3)
Ak je vozidlo pri kontrole originality vyhodnotené ako dočasne spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách alebo nespôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách, do odborného posudku o kontrole originality sa zapíše okrem vyhodnotenia aj dátum vykonania kontroly originality; kontrolná nálepka sa nevydáva.
ŠTVRTÁ HLAVA
MONTÁŽE PLYNOVÝCH ZARIADENÍ
§ 89
Podrobnosti o členení pracovísk montáže plynových zariadení podľa druhu plynného paliva a kategórie vozidiel (k § 86 ods. 3 zákona)
(1)
Pracovisko montáže plynového zariadenia sa člení podľa druhu plynného paliva a podľa kategórie vozidla, do ktorého sa bude montáž plynového zariadenia vykonávať.
(2)
Pracoviská montáže plynových zariadení sa podľa druhu plynného paliva členia na
a)
pracovisko montáže plynového zariadenia na skvapalnený ropný plyn, určené na montáž plynového zariadenia pre vozidlá, ktoré používajú vo svojom pohonnom systéme skvapalnený ropný plyn,
b)
pracovisko montáže plynového zariadenia na stlačený zemný plyn, určené na montáž plynového zariadenia pre vozidlá, ktoré používajú vo svojom pohonnom systéme stlačený zemný plyn.
(3)
Pracoviská montáže plynových zariadení sa podľa kategórií vozidiel členia na
a)
pracovisko montáže plynového zariadenia typu A určené na montáž plynového zariadenia pre vozidlá kategórií L, M1 a N1,
b)
pracovisko montáže plynového zariadenia typu B určené na montáž plynového zariadenia pre vozidlá kategórií L, M, N, T, C a PS.
Priestorové a technologické vybavenie pracoviska montáže plynových zariadení a spôsob metrologického zabezpečenia meradiel a prístrojov, lehoty kalibrácie meradiel a prístrojov používaných pri montážach plynových zariadení a podrobnosti o postupe obvodného úradu dopravy pri vedení evidencie dokladov žiadateľov z iného členského štátu (k § 87 ods. 12 zákona)
§ 90
Priestorové vybavenia pracoviska montáže plynového zariadenia
(1)
Pracovisko montáže plynového zariadenia pozostáva najmä z označených a oddelených priestorov, a to z
a)
prijímacej kancelárie,
b)
čakárne pre návštevníkov nadväzujúcej na prijímaciu kanceláriu,
c)
hygienických zariadení pre návštevníkov a zamestnancov,
d)
priestoru dielne.
(2)
Priestor dielne pracoviska montáže plynového zariadenia typu A musí mať okrem priestoru podľa odseku 1 písm. a) až c) najmenej tieto vnútorné rozmery:
a)
dĺžku 6,9 m na dĺžku vozidla do 4,5 m,
b)
šírku 4,2 m na šírku vozidla do 1,8 m,
c)
výšku 3 m na výšku vozidla do 1,6 m alebo vnútornú výšku 3,4 m pri inštalovanom vozidlovom zdviháku,
d)
šírku brány 2,3 m,
e)
výšku brány 2,1 m.
(3)
Priestor dielne pracoviska montáže plynového zariadenia typu B musí mať okrem priestoru podľa odseku 1 písm. a) až c) najmenej tieto vnútorné rozmery:
a)
dĺžku 13,4 m,
b)
šírku 5 m,
c)
výšku 4,6 m alebo 5,8 m pri inštalovanom vozidlovom zdviháku,
d)
šírku brány 3,2 m,
e)
výšku brány 4,1 m.
(4)
Priestor dielne pracoviska montáže plynových zariadení na skvapalnený ropný plyn podľa odsekov 2 a 3
a)
nesmie byť pod úrovňou terénu a nesmie byť vykurovaný priamo žiarovým vykurovacím telesom,
b)
musí byť bez nedovetraných montážnych jám, kanalizačných vstupov, vstupov do inžinierskych sietí a bez priehlbín,
c)
musí byť vybavený aspoň dvoma vetracími otvormi umiestnenými oproti sebe, z ktorých jeden je na úrovni podlahy,
d)
musí mať podlahu s bezprašným a ľahko udržovateľným povrchom vo vyhotovení z neiskriaceho materiálu, napríklad z liateho asfaltu, liate podlahy.
(5)
Priestor dielne pracoviska montáže plynových zariadení na stlačený zemný plyn podľa odsekov 2 a 3
a)
nesmie byť vykurovaný priamo žiarovým vykurovacím telesom,
b)
musí byť vybavený aspoň dvoma vetracími otvormi umiestnenými oproti sebe, z ktorých jeden je na úrovni podlahy,
c)
musí mať podlahu s bezprašným a ľahko udržovateľným povrchom vo vyhotovení z neiskriaceho materiálu, napríklad z liateho asfaltu, liate podlahy.
(6)
Prístupové a vnútorné komunikácie pracoviska montáže plynového zariadenia vrátane odstavných plôch a prevádzkových priestorov musia primerane spĺňať podmienky ustanovené osobitným predpisom.13)
§ 91
Technologické vybavenie pracoviska montáže plynového zariadenia
(1)
Pracovisko montáže plynového zariadenia musí byť vybavené
a)
kancelárskou, počítačovou a komunikačnou technikou v rozsahu potrebnom na zabezpečenie funkcie informačného systému podľa § 95 ods. 1 písm. a) a automatizovaného informačného systému podľa § 95 ods. 1 písm. b),
b)
platnými zákonmi, všeobecne záväznými právnymi predpismi, metodikami, technickou dokumentáciou a pomôckami, ktoré sú potrebné na vykonávanie montáže plynových zariadení,
c)
zariadením zabezpečujúcim ochranu priestoru, trezorom alebo uzamykateľnou plechovou skriňou, v ktorej sú uložené tlačivá a pečiatky pred možnosťou odcudzenia alebo zneužitia neoprávnenou osobou,
d)
počítačom, vhodným operačným systémom na spoľahlivú prevádzku automatizovaného informačného systému, tlačiarňou, skenerom, kopírovacím strojom alebo multifunkčným zariadením (tlačiareň, skener, kopírovací stroj).
(2)
Priestor dielne pracoviska montáže plynového zariadenia na skvapalnený ropný plyn podľa § 89 ods. 2 písm. a) musí byť vybavený
a)
pracovnou jamou alebo zdvihákom,
b)
zariadením na kontinuálne odsávanie spalín po dĺžke montážnej linky, pri vybavení priestoru dielne s vozidlovým zdvihákom odsávacím zariadením s podobným účinkom,
c)
meradlom parametrov nastavenia svetlometov,
d)
potrebným počtom prenosných a stacionárnych detektorov úniku plynu na zisťovanie prítomnosti plynu mimo priestoru dielne a v priestore dielne pracoviska montáže plynových zariadení, zabezpečujúcich akustickú a optickú signalizáciu výskytu plynu pri dosiahnutí 25 % z dolnej medze výbušnosti plynu podľa podmienok ustanovených osobitným predpisom,14)
e)
zdrojom stlačeného vzduchu s tlakom aspoň 0,8 MPa,
f)
meradlom na meranie objemovej koncentrácie oxidu uhoľnatého, nespálených uhľovodíkov, oxidu uhličitého a kyslíka vo výfukových plynoch,
g)
náradím a prístrojmi nevyhnutne potrebnými na montáž plynových zariadení.
(3)
Priestor dielne pracoviska montáže plynového zariadenia na stlačený zemný plyn podľa § 89 ods. 2 písm. b) musí byť vybavený
a)
pracovnou jamou alebo zdvihákom,
b)
zariadením na kontinuálne odsávanie spalín po dĺžke montážnej linky, pri vybavení priestoru dielne s vozidlovým zdvihákom odsávacím zariadením s podobným účinkom,
c)
meradlom parametrov nastavenia svetlometov,
d)
potrebným počtom prenosných a stacionárnych detektorov úniku plynu na zisťovanie prítomnosti plynu mimo priestoru a v priestore pracoviska montáže plynových zariadení, zabezpečujúcich akustickú a optickú signalizáciu výskytu plynu pri dosiahnutí 25 % z dolnej medze výbušnosti plynu podľa podmienok ustanovených osobitným predpisom,14)
e)
zdrojom stlačeného vzduchu na vykonávanie pevnostných a tesnostných skúšok rozvodu plynu pri pretlaku 22 MPa a hermetického obalu pri pretlaku 10 KPa,
f)
meradlom na meranie objemovej koncentrácie oxidu uhoľnatého, nespálených uhľovodíkov, oxidu uhličitého a kyslíka vo výfukových plynoch,
g)
náradím a prístrojmi nevyhnutne potrebnými na montáž plynových zariadení.
(4)
Základné požiadavky a parametre na meradlá a prístroje podľa odsekov 2 a 3 sú uvedené v prílohe č. 11.
§ 92
Spôsob metrologického zabezpečenia meradiel a prístrojov
(1)
Meradlá podľa § 91 ods. 2 písm. f) a § 91 ods. 3 písm. f) ako určené meradlá sa metrologicky zabezpečujú overením, subjektom, spôsobom a v lehotách ustanovených osobitným predpisom.15)
(2)
Meradlá podľa § 91 ods. 2 písm. c) a § 91 ods. 3 písm. c) sa metrologicky zabezpečujú kalibráciou spôsobilým subjektom, spôsobom podľa metodiky na vykonávanie metrologickej kontroly odporúčaných meradiel a v lehotách podľa § 93.
(3)
Spôsobilým subjektom na kalibráciu sa na účely tejto vyhlášky rozumie fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá
a)
nie je oprávnenou osobou montáže plynových zariadení a spĺňa podmienky podľa osobitného predpisu,16)
b)
má na kalibráciu vypracované písomné postupy v súlade s návodmi na nastavovanie a obsluhu meradiel vydanými výrobcami meradiel,
c)
má na vykonávanie kalibrácie tieto kalibračné zariadenia:
1.
generátor impulzov a čítač frekvencie,
2.
generátor impulzov alebo simulátor predstihu zážihu a uhla zopnutia kontaktov,
3.
teodolit.
(4)
O vykonaní kalibrácie spôsobilý subjekt podľa odseku 3 vydá certifikát o kalibrácii, ktorý obsahuje
a)
názov a adresu spôsobilého subjektu, ktorý kalibráciu vykonal,
b)
poradové číslo certifikátu,
c)
druh meradla v členení podľa odseku 2,
d)
názov výrobcu meradla,
e)
typ a výrobné číslo meradla, ak sú tieto údaje na meradle vyznačené,
f)
dátum kalibrácie,
g)
dátum vydania certifikátu o kalibrácii,
h)
označenie použitého kalibračného spôsobu,
i)
identifikáciu použitého kalibračného zaradenia a identifikáciu potvrdenia o jeho metrologickej nadväznosti,
j)
výsledok kalibrácie s výsledkom spĺňa alebo nespĺňa požiadavky stanovené na kalibráciu meradla,
k)
rok a mesiac platnosti kalibrácie,
l)
meno, priezvisko a podpis fyzickej osoby, ktorá kalibráciu vykonala.
(5)
Prístroje podľa § 91 ods. 2 písm. d) a § 91 ods. 3 písm. d) sa metrologicky zabezpečujú kontrolou výrobcom alebo predajcom prístroja, spôsobom určeným výrobcom prístroja v jednoročných lehotách. O vykonaní metrologickej kontroly prístroja a jej výsledkoch vydá ten, kto ju vykonal, písomné potvrdenie s dátumom, menom, priezviskom, podpisom a odtlačkom pečiatky.
§ 93
Lehota kalibrácie meradiel a prístrojov
Lehota kalibrácie meradiel a prístrojov používaných pri montáži plynových zariadení podľa § 91 ods. 2 písm. c) a § 91 ods. 3 písm. c) je jeden rok.
§ 94
Postup pri vedení evidencie dokladov žiadateľov z iného členského štátu, lehoty a spôsob ich nahlasovania
(1)
O dokladoch žiadateľov z iných členských štátov sa vedie osobitná evidencia v rozsahu uznania
a)
dokladu o finančnej spoľahlivosti na zriadenie pracoviska montáže plynových zariadení,
b)
výpisu z obchodného registra alebo zo živnostenského registra, ak je žiadateľ podnikateľom,
c)
výpisu z registra trestov alebo iného obdobného dokladu,
d)
čestného vyhlásenia žiadateľa, že na jeho majetok nebol vyhlásený konkurz ani nútené vyrovnanie, ak je žiadateľ podnikateľom,
e)
zmluvy o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú výkonom činnosti.
(2)
Údaje sa zasielajú ministerstvu od 15. februára 2007 a následne každý druhý rok najneskôr do 15. februára v písomnej a elektronickej podobe.
Podrobnosti o informačnom systéme montáže plynových zariadení a rozsahu evidovaných údajov, spôsob a postup vedenia evidencie o prijatých a vydaných tlačivách protokolov o montáži plynového zariadenia a prijatých a pridelených pečiatkach, spôsob a lehoty ich inventarizácie, postup a lehoty ich odovzdania na skartáciu a postup v prípade ich zničenia, poškodenia, straty alebo odcudzenia (k § 89 ods. 3 zákona)
§ 95
Podrobnosti o informačnom systéme montáže plynových zariadení a rozsahu evidovaných údajov
(1)
Údaje o montáži plynových zariadení a evidencia príjmu a výdaja tlačív, pečiatok používaných pri montáži plynových zariadení sa vedú v
a)
informačnom systéme do 31. decembra 2006,
b)
automatizovanom informačnom systéme od 1. januára 2007.
(2)
Informačný systém podľa odseku 1 písm. a) pozostáva z
a)
evidencie príjmu a výdaja tlačív, pečiatok vedenej manuálne v Knihe príjmu a výdaja tlačív spôsobom a v rozsahu podľa § 96 a v Knihe príjmu a výdaja pečiatok spôsobom a v rozsahu podľa § 96,
b)
evidencie údajov o montáži plynových zariadení vedenej v elektronickej podobe v Evidenčnej knihe montáží plynových zariadení.
(3)
Evidencia údajov podľa odseku 2 písm. b) je vedená v databáze montáže plynových zariadení v rozsahu evidovaných údajov
a)
poradové číslo,
b)
séria a evidenčné číslo Protokolu o montáži plynového zariadenia,
c)
značka vozidla,
d)
druh vozidla/kategória,
e)
evidenčné číslo vozidla,
f)
obchodný názov vozidla,
g)
obchodný názov alebo značka retrofitného systému,
h)
číslo homologizácie retrofitného systému,
i)
značka plynového zariadenia,
j)
typ plynového zariadenia,
k)
dátum montáže plynového zariadenia,
l)
typ vozidla/variant/verzia,
m)
zdvihový objem valcom (cm3),
n)
najväčší výkon motora/otáčky (kW/min-1),
o)
identifikačné číslo vozidla VIN,
p)
identifikačné číslo motora (typ),
q)
číslo osvedčenia o typovom schválení systému,
r)
číslo konania rozhodnutia o jednotlivom schválení systému,
s)
číslo osvedčenia o schválení hromadnej prestavby typu vozidla,
t)
číslo konania rozhodnutia o povolení prestavby jednotlivého vozidla,
u)
kód, priezvisko a podpis technika montáže plynových zariadení, ktorý montáž vykonal,
v)
ďalšie záznamy pracoviska montáže plynových zariadení.
(4)
Automatizovaným informačným systémom podľa odseku 1 písm. b) sa rozumie jednotný informačný systém vedený výlučne v elektronickej podobe s vlastnosťami softvéru, ktorý používa výhradne štandardy a otvorené formáty na princípe KLIENT-Server.
(5)
Rozsah evidovaných údajov v automatizovanom informačnom systéme je uvedený v prílohe č. 12.
§ 96
Spôsob a postup vedenia evidencie o prijatých a vydaných tlačivách a o prijatých a pridelených pečiatkach
(1)
Evidencia prijatých a vydaných tlačív sa vedie v Knihe príjmu a výdaja tlačív, ktorá obsahuje
a)
dátum príjmu tlačív s uvedením ich názvu a číslo príjmového dokladu,
b)
počet prijatých tlačív s uvedením ich sérií a evidenčných čísel,
c)
meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu oprávnenej osoby montáže plynových zariadení alebo ním písomne splnomocnenej osoby na príjem tlačív, identifikačné číslo a sídlo pracoviska montáže plynových zariadení,
d)
dátum výdaja tlačív s uvedením ich názvu,
e)
počet vydaných tlačív s uvedením ich sérií a evidenčných čísel počas pracovnej zmeny a meno, priezvisko a podpis oprávnenej osoby určenej štatutárnym orgánom oprávnenej osoby montáže plynových zariadení, ktorá vykonala uzávierku po ukončení pracovnej zmeny,
f)
meno, priezvisko a podpis oprávnenej osoby určenej štatutárnym orgánom oprávnenej osoby montáže plynových zariadení na výdaj tlačív,
g)
mená, priezviská a podpisy osôb určených štatutárnym orgánom oprávnenej osoby montáže plynových zariadení na vykonanie zápisov po ukončení pracovnej zmeny,
h)
počet vydaných odpisov tlačív (druhopisov) počas jednej pracovnej zmeny, počet poškodených tlačív počas jednej pracovnej zmeny, zostatok tlačív po ukončení pracovnej zmeny.
(2)
Ak sa tlačivo manipuláciou poškodí alebo zničí, oprávnená osoba určená štatutárnym orgánom oprávnenej osoby montáže plynových zariadení do Knihy príjmu a výdaja tlačív zapíše dôvod poškodenia alebo zničenia. Zápis opatrí dátumom a svojím podpisom. Poškodené alebo zničené tlačivá uschová.
(3)
Oprávnená osoba montáže plynových zariadení vedie evidenciu prijatých a vydaných tlačív v Knihe príjmu a výdaja pečiatok, ktorá obsahuje
a)
dátum príjmu pečiatok a číslo príjmového dokladu,
b)
počet prijatých pečiatok s uvedením ich identifikačných čísel a poradových čísel,
c)
meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu oprávnenej osoby montáže plynových zariadení alebo ním písomne splnomocnenej osoby na príjem pečiatok, identifikačné číslo a sídlo pracoviska montáže plynových zariadení,
d)
dátum výdaja pečiatok pridelených technikom montáže plynových zariadení s uvedením ich identifikačných čísel a poradových čísel,
e)
meno, priezvisko a podpis oprávnenej osoby určenej štatutárnym orgánom oprávnenej osoby montáže plynových zariadení na výdaj pečiatok pridelených technikom montáže plynových zariadení.
(4)
Evidencia tlačív a pečiatok sa vedie v automatizovanom informačnom systéme v rozsahu podľa odsekov 1 a 3.
(5)
Vypísaná Kniha príjmu a výdaja tlačív a Kniha príjmu a výdaja pečiatok sa archivuje počas piatich rokov. Údaje o evidencii prijatých a vydaných tlačív a pečiatok vedené podľa odseku 4 sa archivujú v elektronickej podobe. Okrem toho každý príjem a denný výdaj sa osobitne vytlačí a opatrí podpisom a odtlačkom pečiatky technika montáže plynových zariadení a spolu s dodacími listami vydanými poverenou technickou službou montáže plynových zariadení sa archivuje počas piatich rokov. Štatutárny orgán oprávnenej osoby montáže plynových zariadení alebo oprávnená osoba určená štatutárnym orgánom oprávnenej osoby montáže plynových zariadení pred archiváciou výtlačkov denného výdaja tlačív tieto výtlačky opatrí svojím podpisom.
(6)
Oprávnená osoba montáže plynových zariadení, ktorej oprávnenie na vykonávanie montáže plynových zariadení bolo zrušené alebo zaniklo, odovzdá Knihu príjmu a výdaja tlačív, Knihu príjmu a výdaja pečiatok a databázu vykonaných montáží plynových zariadení poverenej technickej službe montáže plynových zariadení na archiváciu najneskôr do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o zrušení oprávnenia na vykonávanie montáže plynových zariadení alebo zániku oprávnenia na vykonávanie montáže plynových zariadení.
§ 97
Spôsob a lehoty inventarizácie tlačív a pečiatok, postup a lehoty ich odovzdania na skartáciu a postup v prípade ich zničenia, poškodenia, straty alebo odcudzenia
(1)
Inventarizácia skladových zásob tlačív a pečiatok sa vykonáva u oprávnenej osoby montáže plynových zariadení vždy k 31. decembru za príslušný kalendárny rok, a to porovnaním fyzického stavu so stavom vedeným v Knihe príjmu a výdaja tlačív a v Knihe príjmu a výdaja pečiatok.
(2)
Inventarizáciu vykonáva štatutárny orgán oprávnenej osoby montáže plynových zariadení alebo ním určený technik montáže plynových zariadení. O výsledku inventarizácie štatutárny orgán oprávnenej osoby montáže plynových zariadení alebo ním určený technik montáže plynových zariadení spracuje zápis, ktorý opatrí svojím podpisom.
(3)
Ak sa pri inventarizácii zistí, že v skladových zásobách sa nachádzajú poškodené, zničené alebo nepoužiteľné tlačivá alebo pečiatky, osoba vykonávajúca inventarizáciu spracuje zápis o ich poškodení, zničení alebo nepoužiteľnosti, ktorý obsahuje
a)
názov tlačiva alebo pečiatky,
b)
sériu a evidenčné číslo tlačiva alebo identifikačné číslo a poradové číslo pečiatky,
c)
zdôvodnenie poškodenia, zničenia alebo nepoužiteľnosti,
d)
počet kusov,
e)
dátum a podpis fyzickej osoby, ktorá inventarizáciu vykonala.
(4)
Poškodené alebo zničené tlačivá a pečiatky spolu so zápisom o poškodení alebo o zničení odovzdá alebo zašle štatutárny orgán oprávnenej osoby montáže plynových zariadení do 15. februára nasledujúceho kalendárneho roka poverenej technickej službe montáže plynových zariadení na skartáciu.
(5)
Ak sa pri inventarizácii zistí, že došlo k strate alebo k odcudzeniu tlačív alebo pečiatok, osoba, ktorá inventarizáciu vykonala, spracuje zápis o strate alebo odcudzení, ktorý obsahuje náležitosti podľa odseku 3 písm. a), b), d) a e). Zápis odovzdá štatutárnemu orgánu oprávnenej osoby montáže plynových zariadení, ktorý zabezpečí bezodkladné oznámenie straty alebo odcudzenia tlačív alebo pečiatok príslušnému útvaru Policajného zboru.
Spôsob a rozsah vykonávania základného školenia a zdokonaľovacieho školenia, vedenia informačného systému o školeniach, vydávaní a náležitostiach potvrdení o absolvovaní základného školenia a zdokonaľovacieho školenia (k § 93 ods. 4 zákona)
§ 98
Základné školenie a zdokonaľovacie školenie
(1)
Žiadosť sa podáva na
a)
základné školenie na získanie osvedčenia technika montáže plynových zariadení na vykonávanie montáže plynových zariadení na plynné palivo
1.
skvapalnený ropný plyn,
2.
stlačený zemný plyn,
b)
zdokonaľovacie školenie technika montáže plynových zariadení oprávneného na vykonávanie montáže plynových zariadení na plynné palivo – skvapalnený ropný plyn na získanie osvedčenia technika montáže plynových zariadení oprávneného na vykonávanie montáže plynových zariadení na plynné palivo – stlačený zemný plyn,
c)
zdokonaľovacie školenie technika montáže plynových zariadení oprávneného na vykonávanie montáže plynových zariadení na plynné palivo – stlačený zemný plyn na získanie osvedčenia technika montáže plynových zariadení oprávneného na vykonávanie montáže plynových zariadení na plynné palivo – skvapalnený ropný plyn.
(2)
Písomná žiadosť obsahuje
a)
identifikačné údaje o fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá má platné povolenie na zriadenie pracoviska montáže plynových zariadení, alebo o oprávnenej osobe montáže plynových zariadení, a to
1.
ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu a podpis,
2.
ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom, podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky,
b)
meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorá sa má zúčastniť základného školenia alebo zdokonaľovacieho školenia,
c)
druh plynného paliva systému plynového zariadenia, ktorého montáž sa bude vykonávať.
(3)
Prílohou k žiadosti je
a)
kópia povolenia na zriadenie pracoviska montáže plynových zariadení alebo kópia oprávnenia na montáž plynových zariadení vydaná príslušným obvodným úradom dopravy,
b)
kópia dokladu o vzdelaní osoby na získanie osvedčenia technika montáže plynových zariadení,
c)
kópia platného osvedčenia technika montáže plynových zariadení na vykonávanie montáže plynových zariadení na plynné palivo – skvapalnený ropný plyn, ak ide o žiadosť podľa odseku 1 písm. b),
d)
kópia platného osvedčenia technika montáže plynových zariadení na vykonávanie montáže plynových zariadení na plynné palivo – stlačený zemný plyn, ak ide o žiadosť podľa odseku 1 písm. c).
(4)
Základné školenie podľa odseku 1 písm. a) sa vykonáva v rozsahu 24 hodín teoretickej výučby, 8 hodín praktického výcviku na pracovisku montáže plynových zariadení a 8 hodín odborných konzultácií so zameraním na
a)
právne predpisy upravujúce systém zriaďovania pracovísk montáže plynových zariadení,
b)
právne predpisy upravujúce výrobu, dovoz plynových zariadení, schvaľovanie systémov plynových zariadení a povolenie prestavieb vozidiel montážou plynových zariadení a ich schválení,
c)
medzinárodné predpisy súvisiace s plynovými zariadeniami a prevádzkou vozidiel na plynné palivá,
d)
metodiky a metódy používané pri vykonávaní montáže plynových zariadení,
e)
technologické vybavenie pracoviska montáže plynových zariadení, funkciu prístrojov, meradiel a zariadení používaných pri montáži plynových zariadení,
f)
praktické vykonávanie montáže plynových zariadení na skvapalnený ropný plyn alebo na stlačený zemný plyn do vozidiel na pracovisku montáže plynových zariadení, vyznačovanie výsledku montáže plynových zariadení do príslušných dokladov,
g)
automatizovaný informačný systém podľa § 28 ods. 1 vedený poverenou technickou službou montáže plynových zariadení,
h)
automatizovaný informačný systém podľa § 95 ods. 1 písm. b) vedený oprávnenou osobou montáže plynových zariadení,
i)
bezpečnostné predpisy, poskytovanie prvej pomoci, spôsoby zisťovania úniku plynu, obsluhu tlakových nádob a nádrží na plynné palivá,
j)
konštrukciu, vyhotovenie a funkciu jednotlivých komponentov systému plynového zariadenia,
k)
organizáciu metrologického zabezpečenia meradiel a prístrojov používaných pri vykonávaní montáže plynových zariadení.
(5)
Zdokonaľovacie školenie podľa odseku 1 písm. b) a c) sa vykonáva v rozsahu ôsmich hodín teoretickej výučby, ôsmich hodín praktického výcviku na pracovisku montáže plynových zariadení a ôsmich hodín odborných konzultácií so zameraním na
a)
medzinárodné predpisy súvisiace s plynovými zariadeniami a prevádzkou vozidiel na plynné palivo,
b)
metodiky a metódy používané pri vykonávaní montáže plynových zariadení,
c)
praktické vykonávanie montáže plynových zariadení na skvapalnený ropný plyn alebo stlačený zemný plyn do vozidiel na pracovisku montáže plynových zariadení, vyznačovanie výsledku montáže plynových zariadení do príslušných dokladov.
(6)
Potvrdenie o absolvovaní základného školenia a potvrdenie o absolvovaní zdokonaľovacieho školenia sa vydáva v písomnej podobe a obsahuje
a)
identifikačné údaje podľa odseku 2 písm. a),
b)
meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorá sa zúčastnila základného školenia alebo zdokonaľovacieho školenia,
c)
druh plynného paliva, ktorého sa základné školenie alebo zdokonaľovacie školenie týkalo,
d)
dátum začatia a dátum skončenia základného školenia alebo zdokonaľovacieho školenia,
e)
dátum vydania, meno, priezvisko, podpis a odtlačok pečiatky štatutárneho orgánu poverenej technickej služby montáže plynových zariadení.
(7)
Poverená technická služba montáže plynových zariadení vedie a spravuje údaje o základnom školení, zdokonaľovacom školení a vydaných potvrdeniach o absolvovaní základného školenia a potvrdeniach o absolvovaní zdokonaľovacieho školenia v automatizovanom informačnom systéme v rozsahu podľa § 27 ods. 3.
Spôsob a rozsah vykonávania doškoľovacieho kurzu, vedenia informačného systému o doškoľovacom kurze, vydávaní a náležitostiach potvrdení o absolvovaní doškoľovacieho kurzu (k § 94 ods. 5 zákona)
§ 99
Doškoľovací kurz
(1)
Písomná žiadosť obsahuje
a)
identifikačné údaje o oprávnenej osobe montáže plynových zariadení, a to
1.
ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu, sídlo pracoviska montáže plynových zariadení a podpis,
2.
ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), sídlo pracoviska montáže plynových zariadení, meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom, podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky,
b)
meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu technika montáže plynových zariadení, ktorý sa má zúčastniť doškoľovacieho kurzu,
c)
druh plynného paliva systému plynového zariadenia, ktorého montáž sa bude vykonávať.
(2)
Prílohou k žiadosti je
a)
kópia oprávnenia na vykonávanie montáže plynových zariadení vydaného príslušným obvodným úradom dopravy,
b)
kópia osvedčenia technika montáže plynových zariadení,
c)
kópia rozhodnutia podľa § 94 ods. 2 zákona, ak príslušný obvodný úrad dopravy nariadil doškoľovací kurz.
(3)
Doškoľovací kurz na predĺženie platnosti osvedčenia technika montáže plynových zariadení sa vykonáva v rozsahu ôsmich hodín teoretickej výučby a dvoch hodín odborných konzultácií.
(4)
Doškoľovací kurz, ak to nariadil príslušný obvodný úrad dopravy, sa vykonáva so zameraním a v rozsahu ustanovenom ministerstvom podľa § 94 ods. 2 zákona.
(5)
Potvrdenie o absolvovaní doškoľovacieho kurzu sa vydáva v písomnej podobe a obsahuje
a)
identifikačné údaje podľa odseku 1 písm. a),
b)
meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu technika montáže plynových zariadení, ktorý sa zúčastnil doškoľovacieho kurzu,
c)
druh plynného paliva systému plynového zariadenia, ktorých sa doškoľovací kurz týkal,
d)
dátum začatia a dátum skončenia doškoľovacieho kurzu,
e)
dátum vydania, meno, priezvisko, podpis a odtlačok pečiatky štatutárneho orgánu poverenej technickej služby montáže plynových zariadení.
(6)
Údaje o doškoľovacom kurze a vydaných potvrdeniach o absolvovaní doškoľovacieho kurzu sa vedú v automatizovanom informačnom systéme v rozsahu podľa § 27 ods. 3.
Vykonávanie skúšok z odbornej spôsobilosti, ich obsah a rozsah, spôsob hodnotenia a zapisovania, vedenia evidencie skúšok, spôsob vymenovania a odvolania členov skúšobnej komisie a ich počty (k § 95 ods. 6 zákona)
§ 100
Vykonávanie skúšok z odbornej spôsobilosti
(1)
Písomnú žiadosť na skúšku z odbornej spôsobilosti na získanie osvedčenia technika montáže plynových zariadení alebo na skúšku z odbornej spôsobilosti na predĺženie platnosti osvedčenia technika montáže plynových zariadení predkladá ministerstvu fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má platné povolenie na zriadenie pracoviska montáže plynových zariadení, alebo oprávnená osoba montáže plynových zariadení, a to prostredníctvom poverenej technickej služby montáže plynových zariadení po absolvovaní základného školenia, zdokonaľovacieho školenia alebo doškoľovacieho kurzu.
(2)
Písomná žiadosť obsahuje náležitosti uvedené v § 99 ods. 1 a prílohou k žiadosti je kópia potvrdenia o absolvovaní základného školenia, zdokonaľovacieho školenia alebo doškoľovacieho kurzu.
(3)
Skúška z odbornej spôsobilosti sa skladá z písomnej časti a praktickej časti a môže sa vykonať v akomkoľvek poradí.
(4)
Písomná časť skúšky pozostáva z písomného testu. Písomný test obsahuje otázky z
a)
právnych predpisov upravujúcich systém zriaďovania pracovísk montáže plynových zariadení,
b)
právnych predpisov upravujúcich schvaľovanie systémov plynových zariadení a prestavieb vozidiel montážou plynových zariadení,
c)
medzinárodných predpisov súvisiacich s plynovými zariadeniami a prevádzkou vozidiel na plynné palivá,
d)
metodík a metód používaných pri montáži plynových zariadení,
e)
technologického vybavenia pracoviska montáže plynových zariadení, funkciu prístrojov, meradiel a zariadení používaných pri montáži plynových zariadení,
f)
vyznačovania výsledku montáže plynového zariadenia do príslušných dokladov,
g)
informačného systému podľa § 28 ods. 1 písm. a) a automatizovaného informačného systému podľa § 28 ods. 1 písm. b) vedeného poverenou technickou službou montáže plynových zariadení,
h)
informačného systému podľa § 95 ods. 1 písm. a) a automatizovaného informačného systému podľa § 95 ods. 1 písm. b) vedeného oprávnenou osobou montáže plynových zariadení,
i)
bezpečnostných predpisov, poskytovania prvej pomoci, spôsobov zisťovania úniku plynu, obsluhy tlakových nádob a nádrží na plynné palivá,
j)
konštrukcie, vyhotovenia a funkcie jednotlivých komponentov systému plynového zariadenia,
k)
organizácie metrologického zabezpečenia meradiel a prístrojov používaných pri vykonávaní montáže plynových zariadení.
(5)
Písomné testy sa skladajú
a)
zo základnej sady testov, ktorú tvoria
1.
testy typu A obsahujúce 30 všeobecne zameraných otázok,
2.
testy typu B obsahujúce 10 otázok zameraných na montáž plynových zariadení na skvapalnený ropný plyn,
3.
testy typu C obsahujúce 10 otázok zameraných na montáž plynových zariadení na stlačený zemný plyn,
b)
z nadstavbovej sady testov, ktorú tvoria
1.
testy typu D obsahujúce 10 otázok zameraných na montáž plynových zariadení na skvapalnený ropný plyn,
2.
testy typu E obsahujúce 10 otázok zameraných na montáž plynových zariadení na stlačený zemný plyn.
(6)
Písomná časť skúšky vykonávaná testom typu A trvá 45 minút, testom typu B, C, D, E trvá 20 minút.
(7)
Praktická časť skúšky je zameraná na overenie teoretických a praktických vedomostí a zručností pri vykonávaní montáže plynových zariadení zameraných na správnosť vykonávania a vyznačovania výsledkov montáže plynových zariadení.
(8)
Výsledok hodnotenia písomnej časti skúšky hodnotí skúšobná komisia stupňom
a)
„vyhovel“, ak osoba na získanie osvedčenia technika montáže plynových zariadení alebo technik montáže plynových zariadení dosiahol úspešnosť viac ako 90 %,
b)
„nevyhovel“, ak osoba na získanie osvedčenia technika montáže plynových zariadení alebo technik montáže plynových zariadení dosiahol úspešnosť menej ako 90 %.
(9)
Výsledok hodnotenia praktickej časti skúšky hodnotí skúšobná komisia stupňom „vyhovel“ alebo „nevyhovel“ hlasovaním.
(10)
Výsledok skúšky sa hodnotí stupňom „vyhovel“, ak obe časti skúšky podľa odsekov 8 a 9 boli hodnotené stupňom „vyhovel“; v opačnom prípade sa hodnotí stupňom „nevyhovel“.
(11)
Stupňom „nevyhovel“ sa hodnotí výsledok skúšky, ak bola osoba na získanie osvedčenia technika montáže plynových zariadení alebo technik montáže plynových zariadení z ďalšej časti skúšok vylúčená, pretože počas niektorej časti skúšky používala pomôcky bez predchádzajúceho súhlasu skúšobnej komisie.
§ 101
Vedenie evidencie skúšok, spôsob vymenovania a odvolania členov skúšobnej komisie a ich počty
(1)
O výsledku skúšky podľa § 100 ods. 3 spracuje člen skúšobnej komisie poverený predsedom skúšobnej komisie zápisnicu o skúške z odbornej spôsobilosti, ktorá obsahuje
a)
číslo zápisnice,
b)
meno a priezvisko osoby na získanie osvedčenia technika montáže plynových zariadení alebo technika montáže plynových zariadení,
c)
dátum a miesto narodenia,
d)
dátum vykonania skúšky z odbornej spôsobilosti na udelenie osvedčenia technika montáže plynových zariadení alebo dátum vykonania skúšky z odbornej spôsobilosti na predĺženie platnosti osvedčenia technika montáže plynových zariadení,
e)
výsledok hodnotenia skúšky z odbornej spôsobilosti podľa § 100 ods. 10,
f)
rozsah odbornej spôsobilosti na vykonávanie montáže plynových zariadení podľa druhu plynného paliva,
g)
meno, priezvisko a podpis predsedu skúšobnej komisie a mená, priezviská a podpisy členov skúšobnej komisie,
h)
miesto a dátum spracovania zápisnice o skúške z odbornej spôsobilosti a odtlačok pečiatky predsedu skúšobnej komisie, ktorý je zároveň skúšobným komisárom, alebo odtlačok pečiatky člena skúšobnej komisie, ktorý je zároveň skúšobným komisárom,
i)
poznámku; zapisuje sa dôvod vylúčenia zo skúšky podľa § 100 ods. 11.
(2)
Zápisnicu o skúške z odbornej spôsobilosti zasiela poverená technická služba montáže plynových zariadení fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá má platné povolenie na zriadenie pracoviska montáže plynových zariadení, alebo oprávnenej osobe montáže plynových zariadení.
(3)
Evidenciu skúšok z odbornej spôsobilosti vedie poverená technická služba montáže plynových zariadení v protokole o skúškach, ktorý obsahuje
a)
poradové číslo,
b)
meno, priezvisko a dátum narodenia osoby, ktorá má získať osvedčenie technika montáže plynových zariadení, alebo technika montáže plynových zariadení, ktorý vykonal skúšku z odbornej spôsobilosti,
c)
dátum vykonania skúšky z odbornej spôsobilosti na udelenie osvedčenia technika montáže plynových zariadení alebo dátum vykonania skúšky z odbornej spôsobilosti na predĺženie platnosti osvedčenia technika montáže plynových zariadení,
d)
výsledok hodnotenia skúšky z odbornej spôsobilosti podľa § 100 ods. 8 a 9,
e)
podpis a odtlačok pečiatky predsedu skúšobnej komisie, ktorý je zároveň skúšobným komisárom, a podpisy členov skúšobnej komisie.
(4)
Skúšobnú komisiu zriaďuje ministerstvo podľa § 99 písm. n) zákona, ktoré písomne vymenúva a odvoláva jej členov. Skúšobná komisia je päťčlenná a pozostáva z
a)
predsedu skúšobnej komisie, ktorý je zároveň skúšobným komisárom; je ním zamestnanec ministerstva,
b)
člena skúšobnej komisie, ktorý je zároveň skúšobným komisárom; je ním zamestnanec ministerstva,
c)
troch členov skúšobnej komisie, ktorými sú zamestnanci poverenej technickej služby montáže plynových zariadení alebo nezávislí odborníci z praxe.
(5)
Výsledok skúšky z odbornej spôsobilosti na udelenie osvedčenia technika montáže plynových zariadení alebo skúšky z odbornej spôsobilosti na predĺženie platnosti osvedčenia technika montáže plynových zariadení hodnotí skúšobná komisia na neverejnom zasadnutí, na ktorom môžu byť prítomní iba jej členovia.
(6)
Rozhodnutie skúšobnej komisie sa prijíma hlasovaním, v prípade rovnosti hlasov rozhodne hlas predsedu skúšobnej komisie.
Postup ministerstva pri schvaľovaní vhodnosti meradiel a prístrojov používaných na vykonávanie montáže plynových zariadení (k § 96 ods. 9 zákona)
§ 102
(1)
Písomná žiadosť o schválenie vhodnosti meradla alebo prístroja na ich použitie pri vykonávaní montáže plynových zariadení obsahuje
a)
identifikačné údaje o žiadateľovi, a to
1.
ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu alebo pri cudzincovi adresu prechodného pobytu cudzinca, ak ide o podnikateľa, aj obchodné meno, identifikačné číslo a miesto podnikania,
2.
ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jej štatutárnym orgánom,
b)
názov meradla alebo prístroja.
(2)
Prílohou žiadosti je
a)
čestné vyhlásenie o tom, že žiadateľ je výrobcom alebo zástupcom výrobcu meradla alebo prístroja a je oprávnený na konanie o schválenie ich vhodnosti na použitie pri vykonávaní montáže plynových zariadení,
b)
písomné plnomocenstvo výrobcu alebo zástupcu výrobcu meradla alebo prístroja na konanie o schválenie ich vhodnosti na použitie pri vykonávaní montáže plynových zariadení, ak žiadateľ nie je výrobcom meradla alebo prístroja,
c)
správa z overenia vhodnosti meradla alebo prístroja a dokumentácia o meraní meradla alebo prístroja, ktorou sa zistený stav preukázal.
Spôsob vyznačovania výsledku montáže plynového zariadenia do protokolu o montáži plynového zariadenia (k § 97 ods. 3 zákona)
§ 103
(1)
Po vykonaní montáže plynového zariadenia sa do protokolu o montáži plynového zariadenia
a)
zapisujú údaje o namontovanom plynovom zariadení na základe údajov z osvedčenia o typovom schválení systému, osvedčenia o schválení hromadnej prestavby typu vozidla, rozhodnutia o povolení prestavby jednotlivého vozidla a zo správy o udelení homologizácie typu retrofitného systému,
b)
zapisujú údaje o vozidle na základe údajov z osvedčenia o evidencii,
c)
vyznačí deň, mesiac a rok vykonania montáže plynového zariadenia, uvedie sa kód a priezvisko technika montáže plynového zariadenia.
(2)
Správnosť údajov sa potvrdzuje podpisom technika montáže plynového zariadenia a odtlačkom pečiatky.
ŠTVRTÁ ČASŤ
PRECHODNÉ USTANOVENIA
§ 104
Prechodné ustanovenia
(1)
Technickej kontrole pravidelnej podlieha prvýkrát vozidlo
a)
kategórie L1e a L2e uvedené v § 47 ods. 1 písm. a), počnúc 1. júlom 2007,
b)
kategórie T a R uvedené v § 47 ods. 1 písm. e), počnúc 1. januárom 2008.
(2)
Oprávnená osoba technickej kontroly, ktorá vykonáva a prevádzkuje stanicu technickej kontroly zriadenú podľa doterajších predpisov, ktorá nespĺňa najmenšie rozmery podľa § 33 ods. 4 alebo ods. 5 a 8, môže prevádzkovať takúto stanicu technickej kontroly do jedného roka odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky.
(3)
Oprávnená osoba emisnej kontroly, ktorá vykonáva emisné kontroly a prevádzkuje pracovisko emisnej kontroly zriadené podľa doterajších predpisov, ktoré nespĺňa priestorové vybavenie podľa § 52 ods. 1 tejto vyhlášky, môže prevádzkovať takéto pracovisko emisnej kontroly do jedného roka odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky.
(4)
Emisnej kontrole pravidelnej podlieha prvýkrát vozidlo kategórie M1 a N1 so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom uvedené v § 67 ods. 1 písm. a) v lehote
a)
od 1. apríla 2007 do 30. júna 2007; to platí pre vozidlo, ktoré bolo prvýkrát prihlásené do evidencie do 31. decembra 1993,
b)
od 1. júla 2007 do 31. decembra 2007; to platí pre vozidlo, ktoré bolo prvýkrát prihlásené do evidencie od 1. januára 1994 do 31. decembra 1999.
(5)
Vozidlo kategórie M1 a N1 so zážihovým motorom so zdokonaleným emisným systémom uvedené v § 67 ods. 1 písm. a), ktorého lehota na vykonanie emisnej kontroly pravidelnej uplynie do 30. júna 2008, podlieha emisnej kontrole pravidelnej v lehote od 1. januára 2008 do 30. júna 2008; to platí pre vozidlo, ktoré bolo prvýkrát prihlásené do evidencie od 1. januára 2000.
(6)
Emisnej kontrole pravidelnej podlieha prvýkrát vozidlo kategórie T uvedené v § 67 ods. 1 písm. e), počnúc 1. januárom 2008.
(7)
Oprávnená osoba montáže plynových zariadení, ktorá vykonáva montáže plynových zariadení a prevádzkuje pracovisko montáže plynových zariadení zriadené podľa doterajších predpisov, môže vykonávať montáže plynových zariadení a prevádzkovať pracovisko montáže plynových zariadení do jedného roka odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky s výnimkou automatizovaného informačného systému montáže plynových zariadení podľa § 112 ods. 27 zákona.
(8)
Ustanovenia podľa § 34 ods. 2 písm. p) a ods. 5 písm. p) sa uplatňujú od 1. januára 2009, ustanovenie podľa § 34 ods. 5 písm. q) sa uplatňuje od. 1. júla 2007 a ustanovenia podľa § 53 ods. 3 písm. d), ods. 4 písm. d) a ods. 5 písm. d) sa uplatňujú od 1. januára 2009.
§ 105
Touto vyhláškou sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe č. 13.
§ 106
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. novembra 2006.
Ľubomír Vážny v. r.
Príloha č. 1 k vyhláške č. 578/2006 Z. z.
Druhy lekárničiek a obsah motolekárničky a autolekárničky
(1)
Lekárničky na poskytnutie predlekárskej dočasnej prvej pomoci sa podľa druhu a obsahu rozdeľujú na
a)
motolekárničku,
b)
autolekárničku pre osobnú a nákladnú dopravu,
c)
autolekárničku pre hromadnú dopravu.
(2)
Motolekárnička podľa odseku 1 písm. a) obsahuje
a)
gázu hydrofilnú skladanú sterilnú 7,5 x 7,5 cm á 5 ks – 2 ks,
b)
obväz hotový sterilný č. 3 – 1 ks,
c)
obväz hydrofilný sterilný 6 cm x 5 m – 1 ks,
d)
náplasť s vankúšikom 8 cm x 4 cm – 4 ks,
e)
trojrohú šatku – 1 ks,
f)
resuscitačné rúško s ventilom – 1 ks,
g)
dezinfekčný roztok v originálnom balení – 1 ks,
h)
rukavice gumové jednorazové – 1 pár,
i)
náplasť hladkú 1,25 cm x 2 m – 1 ks; odporúčané.
(3)
Autolekárnička pre osobnú a nákladnú dopravu podľa odseku 1 písm. b) obsahuje
a)
gázu hydrofilnú skladanú sterilnú 7,5 x 7,5 cm á 5 ks – 2 ks,
b)
dezinfekčný roztok s rozprašovačom ( 40 – 50 ml ) v originálnom balení – 1 ks,
c)
resuscitačné rúško s ventilom – 1 ks,
d)
izotermickú polyesterovú fóliu 220 cm x 140 cm alebo 200 cm x 150 cm – 1 ks,
e)
trojrohú šatku – 2 ks,
f)
rukavice gumové jednorazové – 1 pár,
g)
PVC rúško 20 cm x 20 cm, hrúbka min. 0,12 mm – 1 ks,
h)
náplasť hladkú min. 1,25 cm x 2 m – 1 ks,
i)
obväz hotový sterilný č. 4 – 3 ks,
j)
obväz hydrofilný sterilný 10 cm x 5 m – 1 ks,
k)
obväz hydrofilný sterilný 6 cm x 5 m – 2 ks,
l)
ovínadlo pružné elastické min. 6 cm x 5 m – 1 ks,
m)
náplasť s vankúšikom 8 cm x 4 cm – 10 ks,
n)
nožnice nehrdzavejúce – 1 ks,
o)
zatváracie špendlíky – 4 ks; odporúčané.
(4)
Autolekárnička pre hromadnú dopravu podľa odseku 1 písm. c) obsahuje
a)
gázu hydrofilnú skladanú 7,5 cm x 7,5 cm á 5 ks – 6 ks,
b)
dezinfekčný roztok s rozprašovačom (40 – 50 ml) v originálnom balení – 3 ks,
c)
resustitačné rúško s ventilom – 3 ks,
d)
izotermickú polyesterovú fóliu 220 cm x 140 cm alebo 200 cm x 150 cm – 3 ks,
e)
trojrohú šatku – 6 ks,
f)
rukavice gumové jednorazové – 3 páry,
g)
PVC rúško 20 cm x 20 cm, hrúbka min. 0,12 mm – 3 ks,
h)
náplasť hladkú min. 1,25 cm x 2 m – 3 ks,
i)
obväz hotový sterilný č. 4 – 9 ks,
j)
obväz hydrofilný sterilný 10 cm x 5 m – 3 ks,
k)
obväz hydrofilný sterilný 6 cm x 5 m – 6 ks,
l)
ovínadlo elastické min. 6 cm x 5 m – 3 ks,
m)
náplasť s vankúšikom 8 cm x 4 cm – 30 ks,
n)
nožnice nehrdzavejúce – 3 ks,
o)
zatváracie špendlíky – 12 ks; odporúčané.
Príloha č. 2 k vyhláške č. 578/2006 Z. z.
Prevádzková brzda vozidiel v prevádzke
Kategória vozidiel Najväčšia konštrukčná
rýchlosť (km.h-1)
Zbrzdenie Zmin (%) Ovládacia sila Fmax(N)
L1e - L2e - 40 390
L3e, L5e, L6e, L7e 50 490
L4e 45 490
M1 50
(ustanovené smernicou
96/96/ES)
490
M2, M3 50/48*)
(ustanovené smernicou
96/96/ES)
685
N1 50/45**)
(ustanovené smernicou
96/96/ES)
685
N2 , N3 45/43**)
(ustanovené smernicou
96/96/ES)
685
O3 , O4 43/40**)
(ustanovené smernicou
96/96/ES)
-
O2 43/40**) -
T, R do 25 30 600
do 30 35 600
do 40 43 600
*) Bez ABS alebo schválené pred 1. 10. 1991.
**) Prijaté do evidencie pred rokom 1988.
Parkovacia brzda vozidiel v prevádzke
Kategória vozidiel Zbrzdenie Zmin (%) Ovládacia sila Fmax(N)
nohou rukou
M1 16
(ustanovené smernicou 96/96/ES)
490 390
M2 , M3 16
(ustanovené smernicou 96/96/ES)
685 590
N1 16
(ustanovené smernicou 96/96/ES)
685 590
N2 , N3 16/12*)
(ustanovené smernicou 96/96/ES)
685 590
O3 , O4 16
(stanovené smernicou 96/96/ES)
590
O2 16 590
T, R 16 600 400
*) Ťažné voz