554/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.06.2007 do 19.09.2014

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

554
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 6. septembra 2006
o povinnom používaní bezpečnostných pásov a detských zadržiavacích zariadení vo vozidlách určitých kategórií
Vláda Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 1 písm. j) zákona č. 19/2002 Z. z., ktorým sa ustanovujú podmienky vydávania aproximačných nariadení vlády Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov nariaďuje:
§ 1
Predmet úpravy
(1)
Toto nariadenie vlády ustanovuje podrobnosti o podmienkach používania bezpečnostných pásov1) a detských zadržiavacích zariadení2) vo vozidlách kategórie M1, M2, M3, N1, N2 a N3 uvedených v osobitnom predpise3) s konštrukčnou rýchlosťou prevyšujúcou 25 km.h.-1, ktorých sedadlá sú vybavené bezpečnostným pásom4) a ktoré sú určené na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách.
(2)
Toto nariadenie vlády sa vzťahuje na osoby sediace na sedadle vozidla povinne vybavenom bezpečnostným pásom a na prepravu detí v detských zadržiavacích zariadeniach.
§ 2
Vymedzenie základných pojmov
Na účely tohto nariadenia vlády sa rozumie
a)
bezpečnostným pásom, sedadlovým pásom alebo pásom zostava popruhov s uzatváracou sponou, nastavovacími zariadeniami a upevňovacími kovaniami, ktoré možno ukotviť vo vozidle a je konštruované tak, aby sa pri zrážke alebo náhlom spomalení vozidla znížilo riziko poranenia tým, že obmedzí pohyblivosť tela, a tento pojem zahŕňa tiež zariadenia na pohlcovanie energie alebo navíjanie pásov (ďalej len „bezpečnostný pás“),
b)
detským zadržiavacím zariadením určený bezpečnostný systém charakteristický ako súprava konštrukčných častí, ktorá môže byť kombináciou popruhov alebo pružných dielov so zabezpečovacou sponou, nastavovacím zariadením, úchytkami a v niektorých prípadoch aj doplnkovou sedačkou alebo nárazovým štítom a ktorú možno ukotviť ku karosérii vozidla,
c)
bezpečnostným systémom vybavenie sedadla vozidla bezpečnostným pásom alebo detským zadržiavacím zariadením, ktoré musí byť konštruované tak, aby sa pri zrážke alebo náhlom spomalení zmenšilo riziko poranenia prepravovanej osoby tým, že obmedzí pohyblivosť jej tela,
d)
osobitným bezpečnostným systémom vybavenie sedadla vozidla obdobným zariadením, ako je detské zadržiavacie zariadenie, ktoré musí byť konštruované tak, aby sa v prípade zrážky alebo náhleho spomalenia zmenšilo riziko poranenia prepravovanej osoby tým, že obmedzí pohyblivosť jej tela.
§ 3
Základné členenie detských zadržiavacích zariadení
(1)
Detské zadržiavacie zariadenia sa členia podľa hmotnosti dieťaťa do týchto skupín:
a)
skupina 0 pre deti s hmotnosťou do 10 kg,
b)
skupina 0+ pre deti s hmotnosťou do 13 kg,
c)
skupina I pre deti s hmotnosťou od 9 do 18 kg,
d)
skupina II pre deti s hmotnosťou od 15 do 25 kg,
e)
skupina III pre deti s hmotnosťou od 22 do 36 kg.
(2)
Detské zadržiavacie zariadenia uvedené v odseku 1 sa rozdeľujú do týchto tried:
a)
zabudované zariadenia pozostávajúce z kombinácie popruhov alebo ohybných častí s poistnou prackou, nastavovacím zariadením, upevňovacím kovaním a v niektorých prípadoch s prídavnou sedačkou alebo ochranným nárazovým štítom, prispôsobenými na upevnenie vlastným integrálnym popruhom alebo popruhmi,
b)
nezabudované zariadenia pozostávajúce z čiastočného zadržiavacieho zariadenia, ktoré, ak sa používa spoločne s pásom pre dospelých, ktorý obopína telo prepravovaného dieťaťa alebo zadržiava zariadenie, v ktorom je prepravované dieťa umiestnené, vytvára zadržiavacie zariadenie.
(3)
Detské zadržiavacie zariadenie musí byť schválené podľa osobitných predpisov.5)
§ 4
Používanie bezpečnostných systémov vo vozidlách kategórie M1, N1, N2 a N3
(1)
Ak sa na sedadle vozidla vybavenom bezpečnostným pásom prepravuje dieťa s výškou menšou než 150 cm, musí byť toto sedadlo vybavené detským zadržiavacím zariadením podľa § 3 ods. 2 vhodným pre deti podľa hmotnostných skupín uvedených v § 3 ods. 1.
(2)
Detské zadržiavacie zariadenie nesmie byť obrátené dozadu na sedadle, ktoré je chránené čelným airbagom, ak nebol airbag vyradený z činnosti alebo nebol automaticky deaktivovaný. Obrátenie dozadu je otočenie v opačnom smere, ako je smer jazdy.
(3)
Na sedadle vozidla, ktoré nie je vybavené bezpečnostným systémom, sa nesmú prepravovať deti do veku troch rokov.
§ 5
Používanie bezpečnostných systémov vo vozidlách kategórie M2, M3
(1)
Vo vozidle používanom na prepravu do škôl, vo vnútroštátnej nepravidelnej doprave a v medzinárodnej doprave nesmie byť počet prepravovaných osôb väčší, ako je počet miest na sedenie uvedený v osvedčení o evidencii.6) To sa nevzťahuje na vozidlá, ktoré majú miesto určené pre stojace osoby a tento údaj je uvedený v osvedčení o evidencii.
(2)
Vodič vozidla alebo sprievodca skupiny je povinný informovať prepravované osoby o potrebe používania bezpečnostných systémov vozidla počas prepravy v premávke na pozemných komunikáciách. Verbálnu informáciu možno doplniť použitím audiovizuálnych prostriedkov umiestnených vo vozidle. Každé miesto na sedenie musí byť označené viditeľne umiestneným piktogramom, ktorého vzor je uvedený v prílohe č. 1.
§ 6
Lekárske osvedčenie o oslobodení od použitia bezpečnostných systémov vozidla
(1)
Osoba so zdravotnými dôvodmi7) sa preukazuje lekárskym osvedčením o oslobodení od použitia bezpečnostných systémov vozidla vydaným príslušným zdravotníckym zariadením,8) ktorého vzor a náležitosti sú uvedené v prílohe č. 2.
(2)
Lekárske osvedčenie podľa odseku 1 musí obsahovať čas platnosti osvedčenia o oslobodení od použitia bezpečnostných systémov vozidla, ktorý nesmie byť dlhší ako 1 rok odo dňa vystavenia osvedčenia.
(3)
Lekárske osvedčenie o oslobodení od použitia bezpečnostných systémov vozidla vydané v inom členskom štáte je platné aj pri preprave na pozemných komunikáciách na území Slovenskej republiky.
§ 7
Spoločné a prechodné ustanovenia
(1)
Podmienky prepravy dospelej osoby s telesnou výškou menšou ako 150 cm vo vozidlách kategórie M1, M2, M3 a N1, N2, N3 ustanovuje osobitný predpis.9)
(2)
Vo vozidlách kategórie M1 a N1, v ktorých sú umiestnené dve detské zadržiavacie zariadenia na zadných sedadlách a v ktorých nedostatok priestoru bráni umiestneniu tretieho detského zadržiavacieho zariadenia, možno dieťa vo veku tri a viac rokov a s telesnou výškou menšou ako 150 cm pripútať bezpečnostným pásom.
(3)
Ak vozidlá kategórie M1 a N1 nie sú vybavené detským zadržiavacím zariadením alebo je týchto zariadení vo vozidle nedostatočný počet, možno dieťa vo veku tri a viac rokov pri preprave v obci pripútať na zadnom sedadle vozidla bezpečnostným pásom, ktorým je vozidlo vybavené.
(4)
Preprava dieťaťa je zakázaná na predných sedadlách za podmienok ustanovených v odseku 2.
§ 8
Ustanovenia tohto nariadenia vlády sa vzťahujú aj na vodičov a cestujúcich vo vozidlách používaných v premávke na pozemných komunikáciách na území Slovenskej republiky, ktoré sú evidované v treťom štáte.
§ 9
Týmto nariadením vlády sa preberá právny akt Európskych spoločenstiev uvedený v prílohe č. 3.
§ 10
Účinnosť
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. júna 2007.
Robert Fico v. r.
Príloha č. 1 k nariadeniu vlády č. 554/2006 Z. z.
VZOR
PIKTOGRAM VIDITEĽNE ZOBRAZENÝ VO VOZIDLÁCH KATEGÓRIE M2 A M3 NA KAŽDOM MIESTE NA SEDENIE, KTORÉ JE VYBAVENÉ BEZPEČNOSTNÝM PÁSOM
Príloha č. 2 k nariadeniu vlády č. 554/2006 Z. z.
VZOR
LEKÁRSKE OSVEDČENIE O OSLOBODENÍ OD POUŽITIA BEZPEČNOSTNÝCH SYSTÉMOV VOZIDLA
Príloha č. 3 k nariadeniu vlády č. 554/2006 Z. z.
ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV
Smernica Rady 91/671/EHS zo 16. decembra 1991 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa povinného používania bezpečnostných pásov vo vozidlách s hmotnosťou menšou než 3,5 t (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 07/zv.1.) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/20/ES (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ 07/zv. 7.).
1)
§ 5 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách.
2)
§ 43 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.
3)
Príloha č. 1 k zákonu č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
4)
Dohoda o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a o vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súčastí motorových vozidiel (vyhláška č. 176/1960 Zb.)
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 245/1996 Z. z. o uskutočnení notifikácie sukcesie Slovenskej republiky do Dohody o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súčastí motorových vozidiel (uzatvorenej 20. marca 1958 v Ženeve, EHK č. 44).
5)
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 201/2006 Z. z. o technických požiadavkách na bezpečnostné pásy a zadržiavacie systémy motorových vozidiel.
Dohoda o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a o vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súčastí motorových vozidiel (vyhláška č. 176/1960 Zb.)
Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 245/1996 Z. z. o uskutočnení notifikácie sukcesie Slovenskej republiky do Dohody o prijatí jednotných podmienok pre homologáciu (overovanie zhodnosti) a vzájomnom uznávaní homologácie výstroja a súčastí motorových vozidiel (uzatvorenej 20. marca 1958 v Ženeve, EHK č. 44).
6)
§ 23 zákona č. 725/2004 Z. z.
7)
§ 5 ods. 3 písm. g) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.
8)
Zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
9)
§ 5 ods. 3 písm. f) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z.