539/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.10.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

539
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 20. septembra 2006,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 722/2004 Z. z. o výške úhrady poistenca za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov
Vláda Slovenskej republiky podľa § 38 ods. 10 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 722/2004 Z. z. o výške úhrady poistenca za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 65/2005 Z. z. a nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 485/2006 Z. z. sa mení takto:
V § 1 odseky 5 a 6 znejú:
„(5)
Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pri vydaní liekov alebo dietetických potravín je výška úhrady poistenca za služby uvedené v § 38 ods. 3 písm. d) zákona 5 Sk, ak poistenec nie je oslobodený od povinnosti úhrady podľa § 38 ods. 8 písm. d) zákona.
(6)
Pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pri vydaní zdravotníckych pomôcok je výška úhrady poistenca za služby uvedené v § 38 ods. 3 písm. e) zákona 5 Sk, ak poistenec nie je oslobodený od povinnosti úhrady podľa § 38 ods. 8 písm. e) zákona.“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. októbra 2006.
Robert Fico v. r.