505/2006 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

505
VYHLÁŠKA
Úradu pre reguláciu sieťových odvetví
z 24. augusta 2006,
ktorou sa ustanovuje rozsah ekonomicky oprávnených nákladov vyvolaných odpojením sa odberateľa alebo konečného spotrebiteľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa a spôsob ich výpočtu
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) podľa § 20 ods. 4 zákona č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike ustanovuje:
§ 1
Rozsah ekonomicky oprávnených nákladov
(1)
Ekonomicky oprávnené náklady vyvolané odpojením sa odberateľa alebo konečného spotrebiteľa od sústavy tepelných zariadení dodávateľa (ďalej len „ekonomicky oprávnený náklad“) sú prevádzkové náklady, ktoré vzniknú dodávateľovi tepla v roku t, v ktorom odberateľ alebo konečný spotrebiteľ ukončil odber tepla dohodou, a náklady na čiastočnú úhradu odpisov hmotného majetku a nehmotného majetku, ktorý sa používal na výrobu a rozvod tepla odberateľovi alebo konečnému spotrebiteľovi, ktorý sa odpojil.
(2)
Ekonomicky oprávnené náklady sú
a)
pomerná časť fixných nákladov za objednané množstvo tepla v roku t vo výške schválenej úradom rozhodnutím o návrhu ceny tepla,1) ktoré odberateľ alebo konečný spotrebiteľ neuhradil dodávateľovi,
b)
náklady na likvidáciu časti sústavy tepelných zariadení2) vo vlastníctve dodávateľa, ktorá sa pre odpojenie odberateľa alebo konečného spotrebiteľa prestala používať na účel, na ktorý bola zriadená,
c)
náklady na opätovné hydraulické vyregulovanie časti sústavy tepelných zariadení, od ktorej sa dodávateľ alebo konečný spotrebiteľ odpojil, v prípade, že je potrebné,
d)
náklady na práce súvisiace s odpojením časti sústavy tepelných zariadení (tepelnej prípojky),
e)
pomerná časť investičných nákladov vynaložených na vybudovanie sústavy tepelných zariadení, ktorá sa používala na výrobu a rozvod tepla odberateľovi alebo konečnému spotrebiteľovi, ktorý sa odpojil,
f)
náklady na zabezpečenie určených meradiel3) na meranie množstva dodaného tepla na odbernom mieste v časti sústavy tepelných zariadení, od ktorej sa odberateľ alebo konečný spotrebiteľ odpojil.
§ 2
Spôsob výpočtu ekonomicky oprávnených nákladov
(1)
Pomerná časť fixných nákladov za objednané množstvo tepla, ktoré sú uvedené v § 2 ods. 2 písm. a), určí sa ako rozdiel súčinu fixnej zložky ceny tepla, ktorú úrad schválil cenovým rozhodnutím,1) a celkového množstva objednaného tepla na rok t a uhradených fixných nákladov v roku t odberateľom alebo konečným spotrebiteľom ku dňu odpojenia podľa vzorca
Vzorec 01
(2)
Náklady na likvidáciu časti sústavy tepelných zariadení,2) ktoré sú uvedené v § 1 ods. 2 písm. b), určia sa do výšky 6 000 Sk za meter rozvinutej dĺžky tepelnej prípojky, ktorú dodávateľ musí zlikvidovať.
(3)
Náklady na opätovné hydraulické vyregulovanie, ktoré sú uvedené v § 1 ods. 2 písm. c), určia sa do výšky 800 Sk za každé hydraulicky vyregulované odberné miesto.
(4)
Náklady na práce súvisiace s odpojením, ktoré sú uvedené v § 1 ods. 2 písm. d), určia sa do výšky 5 000 Sk za každé odberné miesto, ktoré je predmetom odpojenia.
(5)
Pomerná časť investičných nákladov, ktoré sú uvedené v § 1 ods. 2 písm. e), určí sa ako trojnásobok odpisov hmotného majetku a nehmotného majetku schválených úradom rozhodnutím o návrhu ceny tepla1) na rok t, ktorý sa používa výhradne na regulovanú činnosť, vydelený objednaným množstvom tepla na rok t a vynásobený celkovým množstvom dodaného tepla v roku t – 1 odberateľovi alebo konečnému spotrebiteľovi, ktorý sa odpojil, podľa vzorca
Vzorec 02
(6)
Náklady na zabezpečenie určených meradiel,3) ktoré sú uvedené v § 1 ods. 2 písm. f), stanovia sa do výšky zostatkovej hodnoty určeného meradla, ktoré bolo inštalované na odbernom mieste odberateľa alebo konečného spotrebiteľa, ktorý sa odpojil.
(7)
Pomerná časť investičných nákladov podľa odseku 5 sa rovnomerne prerozdelí počas troch nasledujúcich rokov medzi ostatných odberateľov alebo konečných spotrebiteľov v dotknutej sústave tepelných zariadení v pomere podľa dodaného množstva tepla v roku t.
§ 3
Účinnosť
Táto vyhláška nadobúda účinnosť 15. septembra 2006.
Karol Dvorák v. r.
1)
§ 12 ods. 6 zákona č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
2)