494/2006 Z. z.

Vyhlásené znenie

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

494
OPATRENIE
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
z 18. augusta 2006
o ustanovení súm príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky podľa § 18 ods. 2 zákona č. 627/2005 Z. z. o príspevkoch na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa (ďalej len „zákon“) ustanovuje:
§ 1
Sumy príspevkov na podporu náhradnej starostlivosti o dieťa upravené podľa § 18 ods. 1 zákona sa ustanovujú takto:
a)
v § 3 ods. 4 zákona sa suma „8 840 Sk“ nahrádza sumou „9 290 Sk“,
b)
v § 4 ods. 3 zákona sa suma „22 100 Sk“ nahrádza sumou „23 240 Sk“,
c)
v § 5 ods. 3 písm. a) zákona sa suma „3 320 Sk“ nahrádza sumou „3 490 Sk“,
d)
v § 6 ods. 4 zákona sa suma „4 230 Sk“ nahrádza sumou „4 440 Sk“,
e)
v § 6 ods. 5 zákona sa suma „3 000 Sk“ nahrádza sumou „3 150 Sk“,
f)
v § 7 ods. 4 zákona sa suma „1 740 Sk“ nahrádza sumou „1 830 Sk“.
§ 2
Toto opatrenie nadobúda účinnosť 1. septembra 2006.
Viera Tomanová v. r.