485/2006 Z. z.

Časová verzia predpisu účinná od 01.09.2006

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

485
NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
zo 4. augusta 2006,
ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 722/2004 Z. z. o výške úhrady poistenca za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 65/2005 Z. z.
Vláda Slovenskej republiky podľa § 38 ods. 10 zákona č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
Čl. I
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 722/2004 Z. z. o výške úhrady poistenca za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 65/2005 Z. z. sa mení takto:
1.
V § 1 ods. 1 písmeno a) znie:
„a)
0 Sk za stravovanie a pobyt na lôžku počas poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti vrátane poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti v liečebni pre dlhodobo chorých, ak v písmenách b) až d) nie je ustanovené inak,“.
2.
V § 1 ods. 1 sa vypúšťa písmeno b).
Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená b) až d).
3.
V § 1 odsek 3 znie:
„(3)
Pri poskytovaní ambulantnej zdravotnej starostlivosti je výška úhrady poistenca za služby uvedené v § 38 ods. 3 písm. b) zákona 0 Sk pri každej návšteve poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.“.
Čl. II
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. septembra 2006.
Robert Fico v. r.